281/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés b) és g) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 6., 18. és 49. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., 12., 13., 18., 19. és 42. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tszt. Vhr.) "A távhőtermelő és a távhőszolgáltató létesítési és működési engedélyének tartalma" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A távhőtermelői létesítési és működési, valamint a távhőszolgáltatói működési engedély

[a Tszt. 12-17. §-aihoz]

3. § (1) A távhőtermelői létesítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a kérelmező nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát,

b) a kérelmező kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,

c) a hőtermelő létesítmény energiahordozójának megnevezését, származását és beszerzési módját,

d) a hőtermelő létesítmény (ideértve a kapcsolt villamosenergia-termelő berendezést is) beépített teljesítőképességét és jellemző műszaki adatait,

e) az üzembe helyezés tervezett időpontját,

f) a hőtermelésre vonatkozó főbb mennyiségi és gazdálkodási adatokat.

(2) A távhőtermelői létesítési engedély iránti kérelemhez - a 8/A. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - mellékelni kell:

a) a távhőtermelés fenntarthatóságát alátámasztó ötéves üzleti tervet,

b) a nem földgáz energiahordozón alapuló hőtermelés esetében a középtávú távhőigény kielégítéséhez szükséges energiahordozó rendelkezésre állására szolgáló szerződéseket,

c) az energetikai berendezések, valamint azok energetikai és hidraulikai kapcsolatainak grafikus ábrázolását a jellemző adatok feltüntetésével,

d) a megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat teljes dokumentációját és

e) amennyiben annak megszerzése jogszabály alapján szükséges

ea) a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes környezethasználati engedélyt,

eb) a sajátos építményre vonatkozó építési engedélyt,

ec) a nyomástartó létesítmény létesítésére vonatkozó engedélyt,

ed) a vízjogi létesítési engedélyt,

ee) a levegőtisztaság-védelmi vagy pontforrás-üzemeltetési engedélyt.

4. § (1) A távhőtermelői működési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a kérelmező nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát,

b) a kérelmező kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,

c) a hőtermelő létesítmény energiahordozójának megnevezését, származását és beszerzési módját,

d) a hőtermelő létesítmény (ideértve a kapcsolt villamosenergia-termelő berendezést is) beépített teljesítőképességét és jellemző műszaki adatait,

e) az üzembe helyezés időpontját,

f) a hőtermelésre vonatkozó főbb mennyiségi és gazdálkodási adatokat és

g) az egyedi közszolgáltatási szerződés alapján hőt vásárolók megnevezését cégnév, cím és mennyiség megjelölésével.

(2) A távhőtermelői működési engedély iránti kérelemhez - a 8/A. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -mellékelni kell:

a) a távhőtermelés fenntarthatóságát alátámasztó ötéves üzleti tervet,

b) a minőségbiztosítási rendszer leírását, amely tartalmazza a meghibásodás elhárítására és a karbantartásra vonatkozó szabályokat,

c) a középtávú távhőigény kielégítéséhez szükséges energiahordozó rendelkezésre állására szolgáló szerződéseket,

d) a távhőszolgáltatóval kötött kereskedelmi szerződést,

e) az energetikai berendezések, valamint azok energetikai és hidraulikai kapcsolatainak grafikus ábrázolását a jellemző adatok feltüntetésével,

f) a létesítési engedélyezési eljáráshoz nem kötött létesítmény esetén a megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat teljes dokumentációját és

g) amennyiben annak megszerzése jogszabály alapján szükséges

ga) a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes környezethasználati engedélyt,

gb) a nyomástartó létesítményre vonatkozó használatbavételi engedélyt,

gc) a sajátos építményre vonatkozó használatbavételi engedélyt,

gd) a vízjogi - üzemeltetési vagy fennmaradási - engedélyt,

ge) a levegőtisztaság-védelmi vagy pontforrás-üzemeltetési engedélyt.

5. § (1) A távhőszolgáltatói működési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a kérelmező nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát,

b) a távhővel ellátandó terület adatait, a közigazgatási határok megjelölésével,

c) a területi egységek (kirendeltségek, felhasználói irodák stb.) megnevezését és telephelyét és

d) a szolgáltatandó távhő termelőjének megnevezését és telephelyét.

(2) A távhőszolgáltatói működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a távhővel ellátandó terület szöveges körülírását, az ellátandó területi egységek vagy az ellátandó területet határoló közterület megnevezésével,

b) a távhőszolgáltatás fenntarthatóságát alátámasztó ötéves üzleti tervet,

c) a minőségbiztosítási rendszer leírását, amely tartalmazza a meghibásodás elhárítására, illetve a karbantartásra vonatkozó szabályokat,

d) a középtávú távhőigény-felmérést és a kielégítéséhez szükséges teljesítménytervet,

e) az üzletszabályzatot vagy annak tervezetét,

f) a távhővezeték-hálózat gerinc- és elosztó vezetékeinek léptékhelyes vonalas rajzát a távhővel ellátott terület körvonalainak térképi feltüntetésével és

g) amennyiben annak megszerzése jogszabály alapján szükséges

ga) a nyomástartó létesítményre vonatkozó használatbavételi engedélyt,

gb) a vízjogi - üzemeltetési vagy fennmaradási - engedélyt.

6. § (1) A távhőtermelői létesítési és a távhőtermelői működési engedélynek tartalmaznia kell:

a) a hőtermelő létesítmény telephelyét,

b) a hőtermelő létesítmény energiahordozójának megnevezését,

c) a hőtermelő létesítmény beépített teljesítőképességét,

d) a hőtermelő létesítmény egyéb jellemző műszaki-gazdasági adatait,

e) az üzembe helyezés időpontját, távhőtermelői létesítési engedély esetén annak tervezett időpontját,

f) a működés során és annak megszüntetése után szükséges, a környezet- és természetvédelmi hatósággal egyetértésben meghatározott környezetvédelmi feltételeket és garanciális - rekultiválási, tájrendezési, veszélyeshulladék-kezelési és egyéb - kötelezettségeket és

g) az egyéb - jogszabályban meghatározott - követelményeket.

(2) A távhőszolgáltatói működési engedélynek tartalmaznia kell:

a) a távhővel ellátott területi egységek megnevezését és telephelyét,

b) az ellátási terület adatait,

c) a működés megkezdésének időpontját,

d) a távhővezeték-hálózat és más szolgáltatói berendezés üzemeltetésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket,

e) a szükséges környezet- és természetvédelmi előírásokat,

f) a felhasználói korlátozási sorrend készítésére vonatkozó követelményt és

g) az egyéb - jogszabályban meghatározott - követelményeket.

7. § A távhőtermelő létesítmény létesítési, a távhőtermelői működési és a távhőszolgáltatói működési engedély módosítása vagy visszavonása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a kérelmező nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát,

b) a kérelmező kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét és

c) a módosítás okát és tárgyát, vagy a tevékenység megszüntetésének okát.

8. § (1) Ha a Tszt. szerinti engedélyes kér új létesítési vagy működési engedélyt, a 3. § (2) és a 4. § (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokat nem kell a Hivatalhoz benyújtania, ha a Hivatalhoz korábban benyújtott dokumentumai már tartalmazzák a kért adatokat, és azok változatlan érvényességéről az engedélyért folyamodó nyilatkozik.

(2) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(3) A Hivatal az engedélyeket településenként adja ki. Ha a konkrét műszaki megoldás indokolja, úgy a Hivatal az engedélyeket több településre együttesen adja ki.

(4) A Hivatal a Tszt. szerint nyilvánosan közzéteendő határozatait a jogerőre emelkedéstől számított tizenöt napon belül teszi közzé.

(5) A hőtermelő létesítmények létesítése iránti eljárásban, ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységgel kapcsolatban ugyanezen szakkérdést - a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül - más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, az 1. mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén és szakkérdés elbírálása tekintetében, a Hivatal eljárásában a Kormány az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

(6) A hőtermelő létesítmények létesítési eljárásaiban hozott határozatot a települési önkormányzattal és az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

8/A. § (1) A telephelyen 50 MW beépített összes hőteljesítménynél kisebb névleges teljesítményű távhőtermelő berendezés esetében a Tszt. 12. § (5) bekezdése szerinti egyszerűsített engedélyezési eljárásban

a) a létesítési engedély kérelmezőjének nem kell a 3. § (2) bekezdés b) pontjában,

b) a működési engedély kérelmezőjének nem kell a 4. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a 4. § (2) bekezdés c) pontjában

foglaltakat teljesítenie.

(2) Az 5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítményű létesítményre csak távhőtermelői működési engedélyt kell kérni és kiadni."

2. § A Tszt. Vhr. 17/A. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 2a. ponttal egészül ki:

(E rendelet 17/B-17/H. §-ának alkalmazásában:)

"2. felhasználási hely fajlagos fűtési hőfelhasználása: a felhasználási helyen egy elszámolási időszakban igénybe vett fűtési hőmennyiségnek és a felhasználási hely épületrészeinek távhőrendszerről fűtött - a számlázás alapjául szolgáló - légtérfogatának a hányadosa (GJ/légköbméter);

2a. épületrész fajlagos fűtési hőfelhasználása: az épületrészen egy elszámolási időszakban igénybe vett összes fűtési hőmennyiségnek és az épületrész légtérfogatának a hányadosa (GJ/légköbméter);"

3. § (1) A Tszt. Vhr.

a) "A távhőszolgáltatók által üzemeltetett honlap és a Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat" alcím címében, 21. §-ában, 3. melléklet címében és 3. melléklet 1. pontjában a "Távhőszolgáltatási Közüzemi" szövegrész helyébe a "Távhő Közszolgáltatási",

b) "A közüzemi szerződés felmondása alóli mentességre vonatkozó részletes szabályok" alcím címében, a 3. melléklet 6. pontjában, 7.1., 7.2. és 7.4. alpontjában, az "A közüzemi szerződés tartalma" alcím címében, 9. pontjában, 9.2. és 9.19. alpontjában, 10. és 11. pontjában, 12.2., 12.3., 19.1. és 21.1. alpontjában, 25. pontjában, 26.1. alpontjában, az "A közüzemi szerződés felmondása" alcím címében, 27.3. pontjában, valamint 4. melléklet VI. táblázat 2. sorában a "közüzemi" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási",

c) 3. melléklet 1. pontjában a "közüzemi jogviszony" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási jogviszony",

d) 3. melléklet 20.3. pont a) és b) alpontjában az "1000 forintot" szövegrész helyébe a "3000 forintot"

e) 3. melléklet 27.1. pontjában a "közüzemi" szövegrészek helyébe "közszolgáltatási"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Tszt. Vhr. 1. § (2) bekezdése.

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 81. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"(A VET 90/B. §-ához)

Elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély

81/A. § (1) Az elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a 27. számú mellékletben előírtakat.

(2) A Hivatal a kérelem elbírálása során vizsgálja a töltőállomásnak az együttműködő villamosenergia-rendszerre, valamint a rendszeregyensúlyra gyakorolt hatását, továbbá a hálózatfejlesztésre gyakorolt esetleges hosszú távú hatásait.

(3) A töltőállomás üzemeltetője az engedélyében foglalt töltőállomások üzemeltetésére jogosult. A töltőállomások számában bekövetkező változás az engedély módosítására okot adó körülménynek tekintendő."

5. § A Vet. Vhr. 110. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"110. § (1) A VET 107. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti piacokon jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes (e § alkalmazásában a továbbiakban: engedélyes) a VET 111. § (1) bekezdésében meghatározott értékesítési formákat együttesen is alkalmazhatja.

(2) A Hivatal által meghatározott, értékesítésre kerülő villamos energia mennyisége naptári évekre vonatkoztatva nem lehet alacsonyabb annál, mint ami ahhoz szükséges, hogy az engedélyesnek a VET 111. § (1) bekezdés szerinti értékesítési kötelezettsége (e § alkalmazásában a továbbiakban: értékesítési kötelezettség) keretében értékesített villamos energia nélkül számított piaci részesedése a Hivatal által meghatározott mérték, de legalább 40% alá csökkenjen. Az értékesítési kötelezettség meghatározása során a Hivatal figyelembe veszi az adott piac sajátosságait.

(3) Az engedélyes a szervezett villamosenergia-piacon való értékesítési kötelezettsége keretében történő értékesítés tényét és formáját, valamint az értékesített villamos energia mennyiségét a tárgyévet követő év február 1-jéig bejelenti a Hivatal számára.

(4) Aukción történő értékesítésre kizárólag az engedélyes által jóváhagyásra benyújtott és a Hivatal által jóváhagyott, aukció lebonyolítására vonatkozó szabályzat alapján kerülhet sor.

(5) Az engedélyes az aukciós értékesítési kötelezettsége keretében történő értékesítés időpontját, valamint az értékesíteni tervezett villamos energia mennyiségét az értékesítés előtt 10 munkanappal bejelenti a Hivatal számára.

(6) Az aukció lebonyolítására vonatkozó szabályzat rendelkezéseit úgy kell megállapítani, hogy az aukció feltételei és lebonyolítása minden szereplő számára átlátható legyen, a nyertes ajánlat megállapítása egyértelmű feltételek alapján történjen, továbbá biztosítani kell az indulás során az esélyegyenlőséget. Az aukción értékesített termékek mennyiségét és az aukción kialakuló termékenkénti átlagárat az engedélyes az aukció lezárását követő 3 munkanapon belül nyilvánosságra hozza.

(7) Az engedélyes értékesítési kötelezettsége addig áll fenn, amíg a VET 109. §-a szerinti újabb piacelemzési eljárásban a Hivatal új határozatot nem hoz.

(8) Az értékesítési kötelezettség alapján történő villamosenergia-értékesítés nem nyújt jogalapot állami támogatás vagy kompenzáció igénybevételére."

6. § A Vet. Vhr. az 1. melléklet szerinti 27. számú melléklettel egészül ki.

7. § A Vet. Vhr. 1. számú melléklet 4.4. pont a) és b) alpontjában az "1000 forintot" szövegrész helyébe a "3000 forintot" szöveg lép.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 94. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szállítási rendszerüzemeltető a rendszer üzemeltetése érdekében folyamatosan gondoskodik a szállítóvezeték üzembiztonságáról és karbantartásáról és fejlesztéséről. Ennek érdekében jogosult díjvisszatérítési és pótdíjfizetési kötelezettség nélkül évente egy alkalommal, legfeljebb

a) 48 óra időtartamú gázszünettel vagy

b) 120 óra időtartamú, a kapacitás legfeljebb 50%-os átmeneti csökkentésével (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: gázszünet) járó karbantartást és fejlesztést végezni a szállítóvezetéken."

9. § A Get. Vhr. Az engedélyezés általános szabályai alcíme a következő 130/A. §-sal egészül ki:

"130/A. § Jogutód nélküli megszűnés esetén az engedélyes legkésőbb a GET 122. § (1) bekezdés szerinti hozzájárulás kezdeményezéséig köteles a Hivatalnál kezdeményezni az engedélye visszavonását."

10. § A Get. Vhr.

a) 96. § (1) bekezdésében a "május 31-ig" szövegrész helyébe az "április 30-ig",

b) 107. § (2) bekezdésében az "a szállítóvezeték rendszer valamennyi betáplálási-kiadási pontja" szövegrész helyébe az "az együttműködő földgázrendszer valamennyi betáplálási-kiadási és összekapcsolási pontja",

c) 111. § (3) bekezdésében a "kereskedési platform szabályzatban" szövegrész helyébe a "rendszeregyensúlyért felelős szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatában",

d) 2. számú melléklet 6.8. pont a) és b) alpontjában az "1000 forintot" szövegrész helyébe a "3000 forintot"

szöveg lép.

4. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a megkeresett közigazgatási szerv az adatszolgáltatási vagy véleményadási kötelezettségét a (3) bekezdésben megállapított határidőn belül nem teljesíti, a bányafelügyelet

a) megkeresi a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felügyeleti szervének vezetőjét annak érdekében, hogy a közigazgatási szervet az adatszolgáltatás teljesítésére utasítsa,

b) más közigazgatási szerv esetében pedig úgy tekinti, hogy az érintett közigazgatási szerv részéről koncessziós tevékenységet korlátozó körülményt nem kívánnak megnevezni."

5. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

12. § A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: CCS Korm. rendelet) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kutatási engedély időtartama alatt a kutatási területtel lehatárolt térrészt más, a szén-dioxid geológiai tárolásával ellentétes célra igénybe venni nem lehet, az ilyen igénybevételre irányuló engedély iránti kérelmeket el kell utasítani."

13. § A CCS Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tárolási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)

"g) a 3. melléklet 3. pontja szerint elvégzett kockázatértékelési elemzéssel összhangban a 4. melléklet szerint elkészített monitoringtervre vonatkozó javaslatot,"

14. § A CCS Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pénzügyi hozzájárulás mértékét úgy kell meghatározni, hogy az figyelemmel legyen a 3. melléklet kritériumaira, valamint a felelősségátadás utáni kötelezettségek meghatározása szempontjából releváns korábbi, CO2-tárolásra vonatkozó paraméterekre, és legalább 30 évre fedezetet nyújtson a tárolóhely ellenőrzésének várható költségeire."

15. § (1) A CCS Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A CCS Korm. rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. § (1) bekezdés d) pontja, a 7. § és a 10. § d) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) Nem lép hatályba az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

(4) E rendelet 5. alcíme, valamint 2. és 3. melléklete a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének, valamint I. és II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 281/2016. (IX. 21.) Korm. rendelethez

"27. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély iránti kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. Töltőállomásonként a töltőberendezések

a) száma,

b) típusa,

c) teljesítménye és

d) telepítésének helye.

2. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a kérelemben foglalt számú, típusú, a vonatkozó műszaki és biztonsági előírásoknak megfelelő, az elektromos gépjármű töltésére használt villamos energia töltésenként történő hiteles mérésére alkalmas töltőberendezéssel, valamint a kérelemben foglalt számú, típusú, a műszaki, biztonsági előírásoknak megfelelő akkumulátorral rendelkezik.

3. Nyilatkozat arról, hogy - a vezeték nélküli és az indukciós töltőberendezés kivételével -

a) a váltakozó áramú, legfeljebb 22 kW teljesítményű (normál teljesítményű) töltőberendezés legalább az EN62196-2 szabvány szerinti dugaszoló aljzattal vagy az EN62196-2 szabvány szerinti 2. típusú gépjárműcsatlakozóval rendelkezik;

b) a váltakozó áramú, 22 kW-nál nagyobb teljesítményű (nagy teljesítményű) töltőberendezés legalább az EN62196-2 szabvány szerinti 2. típusú csatlakozóval rendelkezik;

c) az egyenáramú töltőberendezés legalább az EN62196-3 szabvány szerinti kombinált töltőrendszerű Combo 2 típusú csatlakozóval rendelkezik.

4. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező rendelkezik a tevékenység gyakorlásához esetlegesen szükséges, más jogszabályokban meghatározott, nevére szóló hatósági engedélyekkel."

2. melléklet a 281/2016. (IX. 21.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez

A potenciális szén-dioxid tároló-komplexum és az azt körülvevő terület jellemzésének és vizsgálatának földtani kutatási követelményei

1. Első szakasz: Adatgyűjtés

Kellő mennyiségű adatot kell összegyűjteni ahhoz, hogy a tárolóhelyről és a tároló-komplexumról olyan volumetrikus és statikus háromdimenziós (térbeli) földtani modell legyen készíthető, amely magában foglalja a fedőkőzetet és a környező területet, így a hidraulikailag kapcsolódó területeket is.

1.1. Ezek az adatok legalább a tároló-komplexum következő, belső jellemzőire terjednek ki:

a) geológia és geofizika;

b) hidrogeológia (különösen vízhasználat céljára igénybevett vagy arra előirányzott felszín alatti víz);

c) rezervoár tervezése (ideértve a besajtolandó szén-dioxid részére rendelkezésre álló pórustérfogat és a teljes tárolókapacitás volumetrikus számítását is);

d) geokémia (oldódási sebességek, ásványosodási sebességek);

e) geomechanika (áteresztőképesség, nyomásszilárdság);

f) földrengés-veszélyeztetettség;

g) azon természetes és mesterséges útvonalak jelenléte, ideértve a kutakat és a fúrólyukakat is, amelyeken keresztül szivárgás következhet be.

1.2. Dokumentálni szükséges továbbá a tároló-komplexum környezetének következő jellemzőit:

a) a tároló-komplexum körül elhelyezkedő azon területeket, amelyeket a szén-dioxidnak a tárolóhelyen történő tárolása befolyásolhat;

b) a tárolóhely feletti területen élő lakosság eloszlását;

c) a közelben elhelyezkedő értékes természeti erőforrásokat (például a Natura 2000 hálózathoz tartozó területeket, az ivóvízbázist, a szénhidrogéneket);

d) a tároló-komplexum környezetében zajló tevékenységeket, valamint az e tevékenységekkel való esetleges kölcsönhatásokat (például szénhidrogének kutatása, kitermelése és tárolása, a vízadók felhasználása geotermikus energia előállítására, valamint a felszín alatti víztartalékok felhasználása);

e) a potenciális szén-dioxid kibocsátók közelségét (ideértve a gazdaságosan tárolható szén-dioxid becsült várható teljes mennyiségét is) és a megfelelő szállítóhálózatok közelségét.

2. Második szakasz: A háromdimenziós statikus geológiai modell elkészítése

Az 1. pont szerint összegyűjtött adatok alapján, számítógépes tárolószimulátor felhasználásával el kell készíteni a potenciális tároló-komplexum (beleértve a fedőkőzetet és a hidraulikailag kapcsolódó területeket és fluidumokat is) háromdimenziós statikus geológiai modelljét, illetve ilyen modellek sorozatát.

2.1. A statikus geológiai modellnek, illetve modellsorozatnak a tároló-komplexumot a következő szempontok figyelembevételével kell leírnia:

a) a fizikai csapda geológiai szerkezete;

b) a tároló fedőrétegeinek (fedőkőzet, zárórétegek, porózus és áteresztő rétegek), valamint az ezeket körülvevő formációknak a geomechanikai, geokémiai és hidrogeológiai jellemzői;

c) a törési rendszer jellemzése és bármely mesterséges útvonal jelenléte;

d) a tároló-komplexum vízszintes és függőleges kiterjedése;

e) a pórustérfogat (ideértve a pórus-téreloszlást is);

f) fluidumok alapállapota;

g) minden más lényeges jellemző.

A modellparaméterek bizonytalanságát minden paraméter tekintetében vizsgálni kell oly módon, hogy az egyes paraméterekre különböző forgatókönyveket veszünk figyelembe, és ezek alapján konfidenciahatárokat határozunk meg. Elemezni kell továbbá a magában a modellben rejlő bizonytalanságokat is.

3. Harmadik szakasz: A tároló dinamikus viselkedésének jellemzése, érzékenységi vizsgálat, kockázatértékelés

A jellemzés és az értékelés dinamikus modellezés alapján történik oly módon, hogy a számítógépes tárolókomplexum-szimulátor révén a 2. pont szerint előállított háromdimenziós statikus geológiai modell vagy modellsorozat felhasználásával, egymást követő időpontokban szimuláljuk a szén-dioxid tárolóhelyre történő besajtolását.

3.1. A tároló dinamikus viselkedésének jellemzése

3.1.1. Ennek során legalább a következő tényezőket kell figyelembe venni:

a) a lehetséges besajtolási sebességeket és a szén-dioxid áram jellemzőit;

b) a kölcsönhatások modellezésének hatékonyságát [vagyis azt, hogy a szimulátor(ok)ban előállított egyes következmények egymásra is kihathatnak];

c) a kémiai reakciókat (vagyis azt, hogy a besajtolt szén-dioxid és a helyi kőzet közötti reakciók visszahatnak a modellre);

d) a felhasznált tárolószimulátort (egyes eredmények érvényességének megállapításához több tárolószimuláció is szükséges lehet);

e) a rövid és a hosszú távú szimulációt (annak meghatározására, hogy évtizedes és évezredes távlatban mi történik a szén-dioxiddal, figyelembe véve a szén-dioxid vízben való oldódásának arányát is).

3.1.2. A dinamikus modell segítségével a következő folyamatokat kell leírni:

a) a tárolóhelyként használt geológiai formációban fellépő nyomás és hőmérséklet időbeli alakulását a besajtolási sebesség és a besajtolásra került mennyiség kumulált nagysága függvényében;

b) a szén-dioxid vízszintes és függőleges kiterjedésének időbeli alakulását;

c) a tárolón belüli szén-dioxid-áramlás jellegét és a fázisviselkedést;

d) a szén-dioxid csapdázódásának mechanizmusait és sebességét (beleértve a túlcsordulási pontokat és az oldalirányú és a függőleges lezárásokat is);

e) a teljes tároló-komplexumon belül a másodlagos gátak rendszerét;

f) a tárolóhelyen rendelkezésre álló tárkapacitást és a nyomás-gradienseket;

g) a repedezettség kockázatát a tárolóhelyként felhasznált geológiai formáció(k)ban és a fedőkőzetben;

h) annak kockázatát, hogy a szén-dioxid bejut a fedőkőzetbe;

i) a tárolóhelyekről történő (pl. az elhagyott vagy elégtelenül lezárt kutakon keresztüli) szivárgás kockázatát;

j) az elvándorlás sebességét (nyitott végű tárolókban);

k) a repedezettség záródási sebességeit;

l) a geológiai formációkban bekövetkező folyadékkémiai változásokat és az ezek folytán fellépő reakciókat (pl. a pH megváltozása, ásványképződés), valamint a reakcióknak a modellre gyakorolt hatását a következmények vizsgálata céljából;

m) a geológiai formáció fluidumainak kiszorítási folyamatait;

n) megnövekedett földrengésveszélyt és felszínemelkedést.

3.2. Érzékenységi vizsgálat

Szimulációkat kell végezni annak megállapítására, hogy a számítás mennyire érzékeny az egyes paraméterek kapcsán tett alapfeltevésekre. A vizsgálatot a statikus geológiai modellben vagy modellsorozatban a paraméterek módosításával, a dinamikus modellezésben a sebességfüggvények és a kiindulási feltételezések változtatásával kell elvégezni. Ha jelentős érzékenységet tapasztalunk, azt a kockázatelemzésben figyelembe kell venni.

3.3. Kockázatértékelés

A kockázatértékelés többek között az alábbiakra terjed ki:

3.3.1. A veszélyesség jellemzése

A veszélyességet úgy kell jellemezni, hogy a fent leírt módon elvégzett dinamikus modellezés és biztonságjellemzés eredményeinek felhasználásával megvizsgáljuk a tároló-komplexumból megvalósuló szivárgás lehetőségét. Ennek során figyelembe kell venni egyebek mellett:

a) a lehetséges szivárgási útvonalakat;

b) a meghatározott szivárgási útvonalakon keresztüli szivárgás várható intenzitását (a kiáramlási sebességeket);

c) a lehetséges szivárgás kritikus paramétereit (például a legnagyobb tárolónyomást, a legnagyobb besajtolási sebességet, a hőmérsékletet, a számítás érzékenységét a statikus geológiai modell vagy modellsorozat különböző alapfeltevéseire stb.);

d) a szén-dioxid-tárolás másodlagos hatásait, így különösen a geológiai formációban lévő folyadékok kiszorítását és a tárolás folytán létrejövő új anyagokat;

e) minden más olyan tényezőt, amely veszélyeztetheti az emberi egészséget vagy a környezetet (például a projekthez kapcsolódó műtárgyakat).

A veszélyesség jellemzése érdekében minden olyan lehetséges üzemeltetési feltételt figyelembe kell venni, amely a tároló-komplexum biztonságosságát próbára teszi.

3.3.2. A kitettség elemzése - a tároló-komplexum feletti környezet jellemzői és a területen élő lakosság eloszlása és tevékenységei, valamint a 3.3.1. pontban meghatározott lehetséges útvonalakon elszivárgó szén-dioxid várható viselkedése és sorsa alapján.

3.3.3. A következmények elemzése - az egyes fajok, populációk és élőhelyek érzékenysége és a 3.3.1. pontban meghatározott lehetséges szivárgási forgatókönyvek alapján. Adott esetben kiterjed a bioszférában előforduló megnövekedett szén-dioxid-koncentrációknak való expozíció hatásaira is (beleértve a talajokat, a tengeri üledékeket és a bentikus vizeket (fulladás, hiperkapnia), valamint a szén-dioxid-szivárgás következtében e környezetekben kialakuló pH-érték-csökkenést. A vizsgálatnak ki kell terjednie a szivárgó szén-dioxiddal együtt távozó esetleges más anyagok (a szén-dioxid árammal együtt besajtolt anyagok, a szén-dioxid tárolása során képződött anyagok) hatásainak elemzésére is. Ezeket a hatásokat különböző időtartományok és térbeli kiterjedések, illetőleg különböző erősségű szivárgások feltételezésével kell vizsgálni.

3.3.4. A kockázat jellemzése - ennek során elemezni kell a tárolóhely rövid és hosszú távú biztonságosságát és integritását, beleértve a javasolt használati feltételekhez tartozó szivárgási kockázat és az elképzelhető legrosszabb környezeti és egészségi hatások elemzését is. A kockázatot a veszélyesség, a kitettség és a következmények elemzése alapján kell jellemezni. A vizsgálatnak magában kell foglalnia a tárolóhely jellemzésének és értékelésének szakaszai során azonosított bizonytalansági források elemzését is, valamint - amennyiben elvégezhető - a bizonytalanság csökkentésére vonatkozó lehetőségek számbavételét."

3. melléklet a 281/2016. (IX. 21.) Korm. rendelethez

1. A CCS Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A monitoringtervnek - minden egyes szakaszra vonatkozóan - tartalmaznia kell:

a) az ellenőrizendő célterületeket és célcsoportokat (3.1. táblázat), valamint a mérendő paramétereket,

b) a monitoring céljára alkalmazandó műszaki eszközöket és ezek megválasztásának indokait és a monitoring során alkalmazandó technológiákat (3.2. táblázat),

c) a monitoring helyeit és a mintavételi helyek felvételének indokait,

d) az ellenőrzések gyakoriságát és a mintavételi időpontok felvételének indokait,

e) a besajtoló berendezésből ellenőrizetlenül eltávozó szén-dioxid mennyiségét,

f) a besajtoló kút kútfején belépő szén-dioxid térfogatát,

g) a szén-dioxid nyomását és hőmérsékletét a besajtolókút kútfején a tömegáram meghatározása céljából,

h) a besajtolt anyag kémiai összetételét,

i) a tározó hőmérsékletét és nyomását a szén-dioxid fázisviselkedésének és fázisállapotának meghatározása céljából."

2. A CCS Korm. rendelet 4. melléklet 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ellenőrző technológiák kiválasztásánál figyelembe kell venni a következő lehetőségeket:)

"b) olyan technológiák, amelyek a tároló formációkról a 2., 5., 6., és a 9. §-ban foglaltak és a 3. melléklet alapján összeállított térbeli geológiai modelleken végrehajtott térbeli numerikus szimuláció finomítása érdekében információkat szolgáltatnak a szén-dioxid csóva nyomás-térfogat viselkedéséről, és alaprajzi vagy térbeli eloszlásáról,"

Tartalomjegyzék