145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a szén-dioxid geológiai tárolásáról

A Kormány

az 1-38. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 39. § tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdés c) pontjában,

a 40. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. pontjában,

a 41. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. §[1]

II. FEJEZET

A TÁROLÓHELY LÉTESÍTÉSE

1.[2]

2. §[3]

2.[4]

3. §[5]

4. §[6]

5. §[7]

6. §[8]

3.[9]

7. §[10]

8. §[11]

4.[12]

9. §[13]

10. §[14]

11. §[15]

12. §[16]

5.[17]

13. §[18]

6.[19]

14. §[20]

15. §[21]

7. A szállítóhálózathoz való hozzáférés

16. § (1) A hozzáférés biztosítása során az üzemeltetőnek és a szállítóhálózat üzemeltetőjének figyelembe kell venni:

a) a bányafelügyelet által kijelölt területeken rendelkezésre álló vagy ésszerűen rendelkezésre bocsátható tároló- és szállítókapacitást,

b) azt, hogy a jogszabály alapján fennálló szén-dioxid kibocsátás-csökkentési kötelezettségnek mekkora hányada teljesítendő szén-dioxid elkülönítése és geológiai tárolása révén,

c) a hozzáférés megtagadásának szükségességét abban az esetben, ha a műszaki előírások között olyan jellegű összeegyeztethetetlenség áll fenn, amely ésszerűen nem szüntethető meg, valamint

d) a szállítóhálózat tulajdonosának, üzemeltetőjének indokolt és ésszerű igényeit, valamint a tárolóhely, a szállítóhálózat vagy a kapcsolódó feldolgozó- és kezelőlétesítmények vélhetően érintett többi felhasználójának érdekeit.

(2) A szállítóhálózat üzemeltetője vagy az üzemeltető a szállítóhálózathoz vagy a tárolóhelyhez való hozzáférés megtagadását köteles megindokolni.

8. Együttműködési megállapodás

17. § (1) A Bt. 42/J. §-a szerinti együttműködési megállapodásban a felek rendelkeznek:

a) a mérésről és elszámolásról,

b) a szállítóhálózat karbantartására vonatkozó felelősségről, a hozzáférésből adódó felelősség megosztásáról,

c) a rendkívüli helyzetekben történő együttműködésről,

d) a kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokról, valamint

e) a rendszerek kapcsolódási pontjainál a normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő szabályokról.

(2) Az üzemeltető az együttműködési megállapodást az együttműködési tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal, a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatást pedig haladéktalanul megküldi a bányafelügyeletnek.

18. § (1) A harmadik személy hozzáférésének biztosításához szükséges tároló, vagy szállító kapacitást bővítő vagy összeköttetést megteremtő fejlesztésekhez a tárolási engedélyt módosítani kell.

(2) A kapacitást bővítő vagy összeköttetést megteremtő fejlesztések a szén-dioxid szállításának és geológiai tárolásának biztonságosságát hátrányosan nem befolyásolhatják.

III. FEJEZET

A TÁROLÓHELY ELLENŐRZÉSE

9.[22]

19. §[23]

20. §[24]

21. §[25]

10.[26]

22. §[27]

11.[28]

23. §[29]

24. §[30]

12. A bányafelügyelet által vezetett nyilvántartás és a Bizottságnak megküldendő jelentés

25. §[31]

26. § A bányászatért felelős miniszter a Bt. 42/V. § (2) bekezdése szerinti jelentést a bányafelügyelet javaslata alapján a 2011/92/EU bizottsági határozatban foglaltaknak megfelelően készíti el.

13.[32]

27. §[33]

14.[34]

28. §[35]

15.[36]

29. §[37]

IV. FEJEZET

A TÁROLÓHELY BEZÁRÁSA ÉS A FELELŐSSÉG ÁTADÁSA

16.[38]

30. §[39]

17. A felelősség átadása

31. § (1) Az üzemeltető a tárolóhelynek a Bt. 42/S. § (1) bekezdése szerinti bezárása után a biztonságos tárolási jelentést a felelősségátadás jóváhagyása iránti kérelmével együtt nyújtja be a bányafelügyeletnek.

(2) A biztonságos tárolási jelentést abból a célból kell elkészíteni, hogy az alapján megállapítható legyen, hogy a tárolt szén-dioxid teljesen és tartósan a tárolóhelyen belül marad. A biztonságos tárolási jelentésnek igazolnia kell, hogy

a) a besajtolt szén-dioxid tulajdonsága megfelel a tárolási engedélyben jóváhagyott modell alapján vártaknak,

b) nincs észlelhető szivárgás és

c) a tárolóhely állapota a hosszú távú stabilitás irányába fejlődik.

(3) A biztonságos tárolási jelentést a bányafelügyelet 30 napon belül megküldi a Bizottságnak.

(4) Ha a bányafelügyelet a biztonságos tárolási jelentés vizsgálata alapján úgy ítéli meg, hogy nem bizonyítható, hogy a tárolt szén-dioxid teljes egészében és tartósan a tárolóhelyen belül marad, határidő tűzésével felszólítja az üzemeltetőt a korrekciós intézkedések megtételére.

(5) Ha a bányafelügyelet megállapítja, hogy a Bt. 42/T. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt követelmények teljesülnek, elkészíti a felelősség átadásának jóváhagyására vonatkozó határozat tervezetét.

(6) A bányafelügyelet az (5) bekezdés szerinti határozat-tervezetet, valamint minden olyan információt, amelyet a felelősség átadásáról hozott határozat tervezetének előkészítésekor figyelembe kell vennie, megküldi a Bizottságnak.

32. § (1) A bányafelügyelet a Bizottság részére történő megküldéssel egyidejűleg a határozat-tervezetet a honlapján közzé teszi.

(2) A bányafelügyelet határozata tartalmazza a Bt. 42/T. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek teljesülésének megállapítására használt módszert, a tárolóhely műszaki lezárására és a besajtoló-berendezések eltávolítására vonatkozó felülvizsgált követelményeket.

(3)[40]

(4)[41] A bányafelügyelet a határozatot a véglegessé válásától számított 15 napon belül megküldi a Bizottságnak. Ha a határozat a Bizottság véleményétől eltér, a bányafelügyelet ennek indokáról tájékoztatja a Bizottságot.

(5) A felelősségnek a Bt. 42/T. § (2) bekezdése alapján történő átvétele előtt a tárolóhelyet műszakilag le kell zárni és a besajtoló berendezéseket el kell távolítani.

33. § (1) A felelősség átvételét követően a bányafelügyelet az ellenőrzést olyan gyakorisággal végzi, hogy lehetőség legyen a szivárgás vagy jelentős rendellenesség észlelésére.

(2) Szivárgás vagy jelentős rendellenesség észlelése esetén az ellenőrzést a szivárgás vagy jelentős rendellenesség nagyságának megfelelő és a korrekciós intézkedések eredményének megállapításához szükséges gyakorisággal kell végezni.

34. § (1)[42] A Bt. 42/T. § (3) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulást az üzemeltetőnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 10032000-00362887-20000002 számon vezetett letéti számlájára, a besajtolás megkezdésétől a tárolóhely bezárásáig évente, a tárolási engedélyben meghatározott összegekben kell teljesítenie.

(2)[43] A pénzügyi hozzájárulás mértékét úgy kell meghatározni, hogy az figyelemmel legyen a felelősségátadás utáni kötelezettségek meghatározása szempontjából releváns korábbi, CO2-tárolásra vonatkozó paraméterekre, és legalább 30 évre fedezetet nyújtson a tárolóhely ellenőrzésének várható költségeire.

(3) A pénzügyi hozzájárulás időarányos teljesítéséről a bányafelügyelet nyilvántartást vezet.

(4) A pénzügyi hozzájárulást - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - a bányafelügyelet akkor használhatja fel, ha a felelősség átadása megtörtént.

(5) A pénzügyi hozzájárulás hatósági letétnek minősül.

(6) Ha a tárolóhelyet a bányafelügyelet a tárolási engedély visszavonása miatt zárja be és a pénzügyi biztosíték az ehhez szükséges költségeket nem fedezi, és a költségek megtérítésére vonatkozó kötelezettségét az üzemeltető nem teljesíti, a bányafelügyelet a pénzügyi hozzájárulást felhasználhatja.

V. FEJEZET

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

35. § (1) Ha az üzemeltető

a)[44] a szén-dioxid geológiai tárolása érdekében a szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási tevékenységet kutatási engedély nélkül folytatja 100 000 000 forintig,

b) a szén-dioxid geológiai tárolására irányuló tevékenységet tárolási engedély nélkül folytatja 500 000 000 forintig,

c) szivárgás esetében bejelentési és intézkedési kötelezettségét megszegi 100 000 000 forintig,

d) a szén-dioxid áram összetételére vonatkozó követelményeket megszegi a szén-dioxid minden besajtolt tonnája után 100 000 forint, de összesen legfeljebb 50 000 000 forintig,

e) jelentős rendellenesség esetében a bejelentési és intézkedési kötelezettségét megszegi 10 000 000 forintig,

f)[45] a bányafelügyelet ellenőrzése alapján elrendelt kötelezéseket a megadott határidőig nem teljesíti 5 000 000 forintig,

g) a pénzügyi hozzájárulás fenntartásával vagy helyreállításával kapcsolatos kötelezettségét megszegi 5 000 000 forintig,

h) a jelentős változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja 5 000 000 forintig,

i) jogosulatlanul megtagadja a tárolóhelyhez való hozzáférést 5 000 000 forintig,

j) a Bt. 42/J. §-a szerinti együttműködési megállapodást a bányafelügyeletnek nem küldi meg 500 000 forintig,

k) az ellenőrzési vagy a rendszeres jelentéstételi kötelezettségét megszegi 5 000 000 forintig

terjedhet a bányafelügyelet által kiszabható bírság mértéke.

(2) Ha a szállítóhálózat üzemeltetője a szállítóhálózathoz való hozzáférést jogtalanul megtagadja, a bányafelügyelet által kiszabható bírság mértéke 5 000 000 forintig terjedhet.

(3)[46] A bányafelügyelet az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról. Ennek keretében - a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározottakon túl - mérlegelni kell[47]

a) a jogsértő magatartás felróhatóságának mértékét és

b) a jogsértő magatartás veszélyeztető jellegét.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. Hatálybalépés

36. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 35. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

19. Átmeneti rendelkezések

37. §[48] A bányászatért felelős miniszter a Bt. 42/V. § (2) bekezdése szerinti jelentést a bányafelügyelet javaslata alapján a 2011/92/EU bizottsági határozatban foglaltaknak megfelelően készíti el.

20. Az Európai Unió jogának való megfelelés

38. § (1) Ez a rendelet a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 2009/31/EK irányelv végrehajtásáról szóló első jelentéshez használandó kérdőív bevezetéséről szóló, 2011. február 10-i 2011/92/EU bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

21. Módosító rendelkezések

39. §[49]

40. §[50]

41. §[51]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez[52]

2. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez[53]

3. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez[54]

4. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez[55]

5. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez[56]

6. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez[57]

7. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez[58]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § d) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 399. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[41] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 398. § f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[42] Módosította a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[43] Módosította a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § f) pontja. Hatályos 2022.02.01.

[44] Megállapította a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 43. § -a. Hatályos 2015.01.11.

[45] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 399. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[46] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 397. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[47] A nyitó szövegrészt módosította a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 33. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[48] Megállapította a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2022.02.01.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § g) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § g) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § g) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § g) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék