54/2016. (XII. 22.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,

c) a terrorizmust elhárító szerv,

d) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

e) a büntetés-végrehajtási szervezet,

f) az Alkotmányvédelmi Hivatal,

g) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,

h) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

i)[1] az idegenrendészeti szerv

hivatásos állományának tagja részére megállapítható egészségkárosodási ellátásra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. álláshely: szolgálati beosztás vagy nem hivatásos munkakör,

2. állományilletékes szervezeti egység: a rendvédelmi szervnek azon szervezeti egysége, amelynek állományába a hivatásos állomány tagja az egészségi alkalmatlanság megállapításakor tartozik,

3. egészségkárosodási ellátás: a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és a rendvédelmi egészségkárosodási járadék,

4.[2] FÜV Bizottság: a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: Alk.r.) meghatározott, a megváltozott egészségi állapotú hivatásos állományúak alkalmasságát vizsgáló bizottság,

5. helyi szerv: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajátásról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletében meghatározott helyi szerv,

6. hivatásos állomány tagja: a rendvédelmi szerv hivatásos állományának tagja,

7. humánigazgatási szakszolgálat: a rendvédelmi szervnél az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói intézkedés meghozatalára javaslattételi, kezdeményezési vagy kinevezési joggal rendelkező parancsnok vagy vezető alárendeltségében működő, annak munkáltatói döntéseit előkészítő, nyilvántartó és rendszerező szervezeti elem, amelynek vezetője felelős az e rendeletben szabályozott munkáltatói intézkedéseket megalapozó eljárások jogszerűségéért, valamint a munkáltatói intézkedések szakszerű előkészítéséért,

8. központi humánigazgatási szakszolgálat: az országos parancsnok, valamint az országos főigazgató irányítása alatt működő humánigazgatási szakszolgálat, amely a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv esetében a humánigazgatási szakszolgálat részére meghatározott feladatokat is ellátja,

9.[3] rendvédelmi szerv: az 1. §-a szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv,

10. területi szerv: az R. 1. mellékletében meghatározott területi szerv.

2. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítása

3. § (1)[4] Az Alk.r.-ben foglaltak szerint az állományilletékes parancsnoknak kézbesített, a FÜV Bizottságnak az egészségi alkalmasság felülvizsgálatára irányuló eljárása során az egészségi alkalmatlanság kérdésében hozott, "Szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlan" vagy "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan" minősítést tartalmazó végrehajtható határozat (a továbbiakban: FÜV határozat) minősítő részében foglaltak alapján az állományilletékes parancsnok haladéktalanul intézkedik arra, hogy a humánigazgatási szakszolgálat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárást megkezdje.

(1a)[5] Az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg, a FÜV határozatot a kézhezvételt követően soron kívül, de legkésőbb 3 munkanapon belül terjeszti fel az országos parancsnoknak a Hszt. 82/B. § (5a) bekezdésében foglaltak céljából.

(2)[6] Az eljárás megindításával egyidejűleg a humánigazgatási szakszolgálat írásban tájékoztatja a hivatásos állomány tagját az egészségkárosodási ellátás megállapításának menetéről. A tájékoztatásnak ki kell térnie az egészségkárosodási ellátásra jogosultság szabályaira, a felajánlott álláshely elfogadásáról történő nyilatkozat határidejére, a felajánlott álláshely el nem fogadásának és a nyilatkozattétel elmulasztásának jogkövetkezményeire, a Hszt. 82/C. § (2d) bekezdésében foglaltakra, valamint a Hszt. 82/A. § (6) bekezdése szerinti, a felmentésre irányuló kérelem lehetőségére is. E tájékoztatásban részletesen ki kell térni az egészségkárosodási ellátás megállapításával történő szolgálati viszony megszűnésének és a felmentéssel történő szolgálati viszony megszüntetésének jogkövetkezményeire.

(3) Ha a FÜV határozat végrehajthatóvá válásakor a baleset vagy betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről vagy össze nem függéséről szóló döntés nem áll rendelkezésre, az állományilletékes parancsnok soron kívül, de legfeljebb 15 napon belül dönt a minősítésről.

4. § (1) A humánigazgatási szakszolgálat a FÜV határozat végrehajthatóvá válásától számított 10 napon belül megvizsgálja valamennyi, az állományilletékes szervezeti egységnél betöltetlen álláshely vonatkozásában, hogy azok betöltésére a hivatásos állomány tagja egészségi állapota alapján alkalmas-e.

(2) Ha a hivatásos állomány tagja a rendvédelmi szerv helyi szervének állományába tartozik, az állományilletékes parancsnok az eljárás (1) bekezdés szerinti szakaszában megkeresheti az elöljáró parancsnoka által vezetett területi szervnél működő humánigazgatási szakszolgálatot, hogy a területi szervnél betöltetlen álláshelyek vonatkozásában vizsgálja meg, hogy a területi szerv rendelkezik-e a hivatásos állomány tagjának egészségi állapota alapján felajánlható üres álláshellyel.

(3) Ha az állományilletékes szervezeti egység vagy a (2) bekezdés alapján megkeresett területi szerv rendelkezik felajánlható, a feltételeknek megfelelő álláshellyel, az (1) bekezdés szerinti határidő leteltét követően a 6. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. Ha az állományilletékes szervezeti egységnél nincs a feltételeknek megfelelő álláshely, az állományilletékes parancsnok soron kívül kezdeményezi a központi humánigazgatási szakszolgálat közreműködését a betöltetlen álláshelyek vizsgálatában. A humánigazgatási szakszolgálat az eljárás ezen szakaszában is köteles vizsgálni, hogy az állományilletékes szervezeti egységnél időközben megüresedő álláshely a hivatásos állomány tagjának felajánlható-e.

(4) A központi humánigazgatási szakszolgálat vizsgálatát 10 napon belül lefolytatja, amely során

a) keresést végez a rendelkezésére álló nyilvántartásokban a hivatásos állomány tagja egészségi állapotának megfelelő betöltetlen álláshelyek, és

b) a rendvédelmi szerv más szervezeti egységeinél működő humánigazgatási szakszolgálatokat keres meg a hivatásos állomány tagja egészségi állapotának megfelelő betöltetlen álláshelyek

azonosítása érdekében.

(5) A központi humánigazgatási szakszolgálat a (4) bekezdés szerinti vizsgálat során elsősorban a Hszt. 82/B. § (2) bekezdésében meghatározott távolságon belüli szolgálatteljesítési helyekkel rendelkező szervezeti egységek humánigazgatási szakszolgálatát keresi meg.

(6) Ha a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül a rendvédelmi szervnél felajánlható, a feltételeknek megfelelő betöltetlen álláshely azonosítására kerül sor, a (4) bekezdés szerinti határidő leteltét követően a 6. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

5. § (1) Ha a 4. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat 10 napon belül nem vezet eredményre, az állományilletékes parancsnok a határidő leteltét követő 5 napon belül dönt arról, hogy mely szolgálati beosztás nem hivatásos munkakörré történő átminősítése, vagy szükség szerint új álláshely létrehozása útján biztosítja a hivatásos állomány tagjának továbbfoglalkoztatását. A humánigazgatási szakszolgálat a döntés alapján haladéktalanul köteles intézkedni az átminősítés vagy az új álláshely létrehozásáról.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárás eredményeként rendszeresített álláshelyek száma együttesen az állománytáblázatban rendszeresített álláshelyek 2%-át nem haladja meg, az állományilletékes parancsnok saját hatáskörben módosítja az állománytáblázatot, egyidejűleg tájékoztatja a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti jóváhagyó személyt.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárás eredményeként rendszeresített álláshelyek száma együttesen az állománytáblázatban rendszeresített álláshelyek 2%-át meghaladja, az állományilletékes parancsnok haladéktalanul kezdeményezi a központi humánigazgatási szakszolgálatnál az állománytáblázat soron kívüli módosítását. A központi humánigazgatási szakszolgálat tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot az állománytáblázat módosítására irányuló eljárás megkezdéséről, ebben az esetben az álláshely felajánlására attól függetlenül sor kerülhet, hogy az állománytáblázat módosítása még nem került végrehajtásra.

(4)[7] Az egészségkárosodási ellátásban részesülőkre tekintettel átminősített vagy létrehozott új álláshelyekről a humánigazgatási szakszolgálat nyilvántartást vezet, amely átminősítés esetében tartalmazza az átminősítést megelőző szolgálati beosztás megjelölését is. Az átminősített vagy létrehozott új álláshely megüresedése esetén az állományilletékes parancsnok 5 munkanapon belül gondoskodik az átminősített álláshely visszaminősítéséről vagy a létrehozott álláshely megszüntetéséről, és ennek tényéről értesíti a központi humánigazgatási szakszolgálatot.

6. § (1)[8] A humánigazgatási szakszolgálat a 4. § (1) bekezdésében meghatározott 10 napos, a 4. § (4) bekezdésében meghatározott 10 napos vagy az 5. § (1) bekezdésében meghatározott 5 napos határidő leteltét követő 5 napon belül a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 23. § (1) és (4) bekezdésének megfelelő alkalmazásával - a Becsületbíróság döntését követően - személyzeti megbeszélést tart, amelynek keretében sor kerül a hivatásos állomány tagja részére a továbbfoglalkoztatása érdekében az új álláshely felajánlására.

(2) A személyzeti megbeszélés a hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel a rendvédelmi szerv hivatali helyiségétől eltérő helyszínen és módon is történhet.

(3) Ha a hivatásos állomány tagja részére a rendvédelmi szerv más szervezeti egységénél betölthető álláshely felajánlására kerül sor, a személyzeti megbeszélésen a felajánlott álláshely szerinti szervezeti egység állományilletékes parancsnoka vagy az általa felhatalmazott szolgálati elöljáró is köteles részt venni.

(4) Ha a hivatásos állomány tagja részére több, az egészségi állapotának megfelelő betöltetlen álláshely is azonosításra került, a személyzeti megbeszélésen több - legfeljebb azonban három - álláshelyet kell felajánlani, amelyek bármelyikének elfogadása a felajánlott álláshely elfogadásának minősül. Ebben az esetben a hivatásos állomány tagjának az írásbeli nyilatkozatban egyértelműen meg kell jelölnie, hogy melyik álláshelyet kívánja betölteni. Erre a figyelmét a személyzeti megbeszélésen fel kell hívni.

7. § (1)[9] A Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a hivatásos állomány tagja az állományilletékes parancsnoknak címezve a humánigazgatási szakszolgálathoz nyújthatja be. A humánigazgatási szakszolgálat e kérelem alapján haladéktalanul intézkedik a Hszt. 82/C. § (2c)-(2d) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében.

(2) A Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelem esetén a 4-5. §-ban meghatározott eljárást mindaddig folytatni kell, ameddig a rendvédelmi szervet irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) nem dönt a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítés tárgyában, azzal, hogy a hivatásos állomány tagját csak a miniszter elutasító döntése esetében, a döntés kézhezvételét követően lehet nyilatkoztatni a felajánlott álláshely elfogadásáról.

(3) Az egészségi állapota miatt az ügyei vitelében tartósan akadályozott és ebből kifolyólag nyilatkozattételre nem képes személy esetében a Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet helyette és nevében törvényes képviselője is előterjesztheti.

7/A. §[10] A Hszt. 82/C. § (2c) bekezdése szerinti előterjesztéssel az országos parancsnok a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítési eljárás lefolytatásához szükséges alábbi iratokat terjeszti fel a miniszterhez:

a) a FÜV Bizottság által folytatott eljárás során beszerzett, a rehabilitációs hatóság által kiállított szakvélemény,

b) a FÜV határozat,

c) a szolgálati kötelmekkel összefüggés tárgyában hozott minősítő határozat,

d) a tényleges szolgálati idő igazolásához szükséges iratok,

e) az érintett részére felajánlható álláshelyek, ha a felterjesztéskor rendelkezésre áll,

f) a személyzeti megbeszélésről készült jegyzőkönyv, ha az álláshely felajánlására már sor került,

g) a hivatásos állomány tagjának baleseti járadékra vagy baleseti táppénzre (a továbbiakban együtt: baleseti ellátás), rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságáról, továbbá az ezen ellátás összegéről szóló tájékoztatás, ha az ezen ellátások alapjául szolgáló irat a felterjesztéskor a rendvédelmi szerv rendelkezésére áll,

h) a hivatásos állomány tagjának a Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelme,

i) a hivatásos állomány tagjának részére alkalmasnak talált feladatkörök megnevezése,

j) az állományilletékes parancsnok javaslata,

k) az egészségügyi dokumentáció,

l) a Becsületbíróság döntése.

8. § (1) A hivatásos állomány tagjának az egészségi állapotának megfelelő, elsősorban az adminisztratív feladatok ellátására létrehozott álláshelyek ajánlhatóak fel. Ezen túl - az egyedi körülmények vizsgálata alapján - az egészségi állapotnak megfelelő bármely más álláshely felajánlható. A humánigazgatási szakszolgálat a felajánlható álláshelyek és a továbbfoglalkoztatás során a hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel indokolt különleges körülményeket is fokozottan köteles figyelembe venni, illetve biztosítani.

(2) A rendvédelmi szerv a rendelkezésre álló iratok alapján, a FÜV Bizottság munkájában résztvevő orvos vagy az Alk.r.-ban meghatározott alapellátó orvos közreműködésével[11]

a) vizsgálja a felajánlható álláshelyek keresésekor az álláshely egészségi állapotnak való megfelelőségét, és

b) alakítja ki - a továbbfoglalkoztatott bevonásával - a foglalkoztatás feltételeit, így különösen a szolgálatteljesítési idő vagy munkaidő rendjét, az elhelyezés körülményeit, a rugalmas foglalkoztatás lehetőségét, a gyógykezeléseken történő részvétel biztosíthatóságát.

(3) Ha az új álláshely betöltésekor az érintett számára a rendvédelmi szerv valamely képzés elvégzését írja elő, annak költségeit a rendvédelmi szerv biztosítja.

9. § (1) Ha a Hszt. 82/B. § (4) bekezdése szerinti 45 napos határidő alatt megállapításra kerül, hogy

a) a Hszt. 82/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakkal ellentétben a hivatásos állomány tagja saját jogú nyugellátásra vagy szolgálati járandóságra jogosult,

b) a Hszt. 82/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel hiánya a jogerős minősítő határozat alapján megállapítható és a személyügyi nyilvántartás adatai, valamint a FÜV határozatban foglaltak alapján a Hszt. 82/A. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek sem állnak fenn, vagy

c) a Hszt. 82/A. § (5) vagy (6) bekezdését kell alkalmazni,

akkor a 4-5. §-ban meghatározott eljárást a humánigazgatási szakszolgálat befejezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az állományilletékes parancsnok soron kívül írásban tájékoztatja a hivatásos állomány tagját arról, hogy objektív feltétel hiányában - annak megjelölésével és részletes indokolással együtt - nem tesz előterjesztést az országos parancsnoknak az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítására.

(3) A hivatásos állomány tagja - ha az abban foglaltakat vitatja - a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban kérheti az iratok országos parancsnokhoz történő felterjesztését. A (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban a hivatásos állomány tagjának figyelmét e kérelem benyújtásának lehetőségére fel kell hívni. A hivatásos állomány tagjának ilyen irányú kérelme esetén az állományilletékes parancsnok 5 munkanapon belül felterjeszti az iratokat az országos parancsnoknak, aki azokat megvizsgálja, és 8 napon belül döntést hoz az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítását kizáró objektív okok fennállásáról vagy fenn nem állásáról. Ha nem állapítható meg az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítását kizáró objektív okok fennállása, az országos parancsnok döntését követően az állományilletékes parancsnok az eljárást folytatja.

10. § A Hszt. 82/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel fennállását, a Hszt. 82/A. § (5) bekezdésében meghatározott kizáró ok hiányát, valamint a Hszt. 82/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a tényleges szolgálati idő tartamát a humánigazgatási szakszolgálat ellenőrzi a személyügyi nyilvántartásban.

11. § Ha a hivatásos állomány tagja a Hszt. 82/A. § (6) bekezdése szerint az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítása helyett a szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszüntetését kéri, e kérelmet az állományilletékes parancsnoknak címezve a humánigazgatási szakszolgálathoz kell benyújtani. Ebben az esetben a 9. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatással egyidejűleg a humánigazgatási szakszolgálat intézkedik a hivatásos állomány tagjának felmentése érdekében.

12. § A Hszt. 82/D. § (2) bekezdése alapján az állományilletékes parancsnok az eljárás lefolytatásához szükséges alábbi iratokat terjeszti fel a központi humánigazgatási szakszolgálatnak:[12]

a) a FÜV Bizottság által folytatott eljárás során beszerzett, a rehabilitációs hatóság által kiállított szakvélemény,

b) a FÜV határozat,

c) a szolgálati kötelmekkel összefüggés tárgyában hozott minősítő határozat,

d) a tényleges szolgálati idő igazolásához szükséges iratok,

e) a felajánlott álláshely elfogadására vagy visszautasítására vonatkozó nyilatkozat, valamint a személyzeti megbeszélésről készült jegyzőkönyv, vagy a miniszteri mentesítéssel kapcsolatos iratok,

f) a hivatásos állomány tagját az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra a szolgálati beosztása alapján megillető távolléti díj összegére vonatkozó adatok,

g) az álláshely elfogadása esetén az új illetményre vonatkozó adatok,

h) ha a rendvédelmi szerv rendelkezésére áll ilyen irat, a hivatásos állomány tagjának baleseti járadékra vagy baleseti táppénzre (a továbbiakban együtt: baleseti ellátás), rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságáról, továbbá az ezen ellátás összegéről szóló tájékoztatás,

i) a döntéshozatalhoz szükséges egyéb személyügyi adatok, és

j) a szolgálati viszony megszüntetéséről szóló állományparancs vagy határozat tervezete.

13. § (1) Az országos parancsnok a Hszt. 82/D. § (3) bekezdése szerinti határozatát az iratok alapján hozza meg, a Hszt. 82/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálatát követően.

(2) Az országos parancsnok a felterjesztést követő 5 munkanapon belül intézkedik az ellátást folyósító szerv megkeresésére a baleseti ellátás, a rokkantsági ellátás vagy a rehabilitációs ellátás összegéről szóló tájékoztatás beszerzése érdekében.

14. § (1) Az országos parancsnok a Hszt. 82/D. § (3) bekezdése szerinti határozatban rendelkezik

a) az egészségkárosodási ellátásra jogosultságról vagy annak hiányáról, az egészségkárosodási ellátás típusáról,

b) az egészségkárosodási ellátás mértékéről,

c) az egészségkárosodási ellátásra jogosultság kezdőnapjáról,

d) az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamáról.

(2) A határozat rendelkező része tartalmazza a Hszt. 267-269. §-a szerinti szolgálati panasz benyújtásának lehetőségéről történő tájékoztatást, továbbá a Hszt. 82/I. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségre vonatkozó figyelemfelhívást.

(3) Az országos parancsnok az egészségkárosodási ellátásra jogosultságot elutasító döntését indokolni köteles.

15. § A humánigazgatási szakszolgálat, ha a feltételek fennállnak, haladéktalanul intézkedik a Hszt. 82. § (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján a szolgálati viszony megszűnésének megállapítása érdekében.

3. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság felülvizsgálata és meghosszabbítása

16. § Az egészségkárosodási ellátásra jogosultságot megállapító határozat közlését követően a központi humánigazgatási szakszolgálat gondoskodik a határidők nyilvántartásáról és figyelemmel kíséréséről annak érdekében, hogy a Hszt. 82/E. § (1)-(3) bekezdése szerint az egészségkárosodási ellátásra jogosultság meghosszabbítása időben végrehajtható legyen.

17. § (1) Ha a rehabilitációs hatóság a baleseti ellátással, a rokkantsági ellátással vagy a rehabilitációs ellátással összefüggésben az egészségkárosodás felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettséget írt elő az egészségkárosodási ellátásra jogosult részére, az egészségkárosodási ellátásra jogosult a Hszt. 82/I. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül köteles a központi humánigazgatási szakszolgálatot a rehabilitációs hatóság által megállapított felülvizsgálat időpontját követően annak eredményéről és az újabb felülvizsgálat időpontjáról tájékoztatni. A tájékoztatást a rehabilitációs hatóság által kiadott szakvélemény vagy komplex minősítés eredményéről készült bizottsági összefoglaló vélemény - és ha ilyen rendelkezésre áll, a rehabilitációs hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány vagy hatósági döntés - eredeti példányának bemutatásával és másolatának csatolásával, vagy az eredeti irat hiteles másolatának rendelkezésre bocsátásával kell megtenni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget

a) a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult a rendvédelmi szervnek az őt továbbfoglalkoztató szervezeti egységénél működő,

b) a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosult a rendvédelmi szervnek a szolgálati viszonya megszűnését megelőzően őt foglalkoztató szervezeti egységénél működő

humánigazgatási szakszolgálat útján is teljesítheti, amely a hozzá benyújtott iratokat haladéktalanul köteles a központi humánigazgatási szakszolgálathoz továbbítani.

18. § (1) A központi humánigazgatási szakszolgálat az egészségkárosodási ellátásra jogosultság lejártát megelőző 120 nappal megküldi a FÜV Bizottságnak az egészségkárosodási ellátásra jogosult egészségkárosodási ellátásának megállapításával kapcsolatos iratokat, és a FÜV Bizottság intézkedik a Hszt. 82/E. § (3) bekezdés b) pontjának vizsgálatára. A FÜV Bizottság vagy a rendelkezésére álló iratok alapján ad állásfoglalást, vagy további, az egészségi állapotra vonatkozó iratokat kérhet be az egészségkárosodási ellátásra jogosulttól, valamint személyes meghallgatásra is behívhatja őt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt iratbekérési lehetőség alapján a FÜV Bizottság az egészségkárosodási ellátásra jogosultat felhívhatja arra, hogy a rehabilitációs hatóság által az egészségi állapota komplex minősítéséről kiállított hatósági bizonyítványt - a komplex minősítés eredményéről készült bizottsági összefoglaló véleménnyel együtt - nyújtson be. A felhívásnak nincs helye akkor, ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult a 17. § (1) bekezdése alapján köteles az ott megjelölt iratok csatolására. A felhívást a FÜV Bizottság az iratok kézhezvételétől számított 8 napon belül adhatja ki az egészségkárosodási ellátásra jogosult részére történő 60 napos határidő tűzésével.

(3) A FÜV Bizottság az (1) bekezdés szerinti állásfoglalását és az iratokat legkésőbb az egészségkárosodási ellátásra jogosultság lejártát megelőző 30 nappal megküldi a központi humánigazgatási szakszolgálat részére.

(4) Ha a FÜV Bizottság állásfoglalása alapján az egészségi alkalmasság ismételten megállapítható, a központi humánigazgatási szakszolgálat megvizsgálja, hogy van-e a Hszt. 82/J. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, az egészségkárosodási ellátásra jogosult képzettségének és végzettségének felajánlható szolgálati beosztás. Felajánlható szolgálati beosztás esetén a központi humánigazgatási szakszolgálat - a felajánlható szolgálati beosztás helye szerinti állományilletékes parancsnok bevonásával - intézkedik a szolgálati beosztás felajánlása érdekében. Az egészségkárosodási ellátásra jogosult nyilatkozatától függően a hivatásos állományba visszavételre kerül sor, vagy a központi humánigazgatási szakszolgálat intézkedik az egészségkárosodási ellátás megszüntetése érdekében.

19. § Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamát meghosszabbító határozat meghozatalához szükséges adatokat a központi humánigazgatási szakszolgálat hivatalból bocsátja a FÜV Bizottság rendelkezésére.

20. § Az országos parancsnok az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamát meghosszabbító határozatában rendelkezik annak időtartamáról és az egészségkárosodási ellátás összegéről, továbbá tájékoztatást ad a Hszt. 267-269. §-a szerinti szolgálati panasz benyújtásának lehetőségéről.

4. Az egészségkárosodási ellátás folyósítása és mértékének számítása

21. § Az egészségkárosodási ellátást átutalással kell folyósítani az egészségkárosodási ellátásra jogosult által megjelölt pénzfizetési számlára, minden hónap 5. napjáig.

22. § (1) Ha az egészségkárosodási ellátás mértékét a Hszt. 82/G. § (4) bekezdése vagy a 82/H. § (4) és (5) bekezdése alapján módosítani kell, az országos parancsnok határozatot hoz az egészségkárosodási ellátás új mértékéről.

(2) A határozatot a továbbfoglalkoztatás szerinti illetmény megváltozását vagy a rendvédelmi illetményalap megváltozását követő 15 munkanapon belül hivatalból, a baleseti ellátás, a rokkantsági ellátás vagy a rehabilitációs ellátás megváltozása esetén az egészségkárosodási ellátásra jogosult Hszt. 82/I. § (1) bekezdése szerinti bejelentését követő 15 munkanapon belül kell meghozni.

(3) Ha a rendelkezésre álló iratok alapján hiánypótlás szükséges, az egészségkárosodási ellátásra jogosultat haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentést követő 10 munkanapon belül fel kell hívni az iratok csatolására, kiegészítésére. Ebben az esetben a határozat meghozatalára rendelkezésre álló, a (2) bekezdés szerinti határidő a hiánypótlás teljesítésétől kezdődik.

(4) A humánigazgatási szakszolgálat köteles figyelemmel kísérni a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult illetményének esetleges változását, és változás esetén ennek tényéről 3 munkanapon belül tájékoztatni a központi humánigazgatási szakszolgálatot, annak érdekében, hogy az intézkedjen a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértékének módosítására.

5. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnése

23. § (1) A központi humánigazgatási szakszolgálat évente legalább egyszer ellenőrzi, hogy a Hszt. 82/J. § (1) bekezdése szerinti megszűnési okok fennállnak-e.

(1a)[13] A Hszt. 82/J. § (1a) bekezdése szerinti felhívás esetén a rendvédelmi szerv a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosultat legalább 20 napos határidő biztosításával - 30 napnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtására hívja fel. A humánigazgatási szakszolgálat a felhívást az elektronikus ügyintézés szabályai szerint vagy a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményben bocsátja ki.

(1b)[14] Ha a rendvédelmi szervnek - a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult vagy hozzátartozója írásbeli tájékoztatása alapján vagy a rendvédelmi szervhez más hivatalos úton eljutott írásbeli tájékoztatás alapján - tudomása van arról, hogy a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult a gyógykezelése érdekében a szokásos tartózkodási helyétől eltérő helyen tartózkodik, akkor az (1a) bekezdés szerinti felhívást részére a lakcíme mellett ezen tartózkodási helyére is kézbesíti.

(2) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnéséről az országos parancsnok határozatot hoz.

24. § Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnése esetén a központi humánigazgatási szakszolgálat az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamának leteltét követően haladéktalanul intézkedik az egészségkárosodási ellátás folyósításának megszüntetésére.

25. § A Hszt. 82/J. § (3) bekezdése szerinti lemondó nyilatkozatot az egészségkárosodási ellátásra jogosult írásban, az országos parancsnoknak címezve, a központi humánigazgatási szakszolgálatnak nyújthatja be.

6. Eljárás a Hszt. hatálya alá tartozó vezényelt állomány vonatkozásában

26. § (1) A Hszt. 82/D. § (4) bekezdése szerinti esetben a Hszt. 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárásnak a 4. § (1)-(2) bekezdése szerinti szakaszát a vezényeltet fogadó rendvédelmi szerv humánigazgatási szakszolgálata - és esetlegesen az általa bevont területi szerv humánigazgatási szakszolgálata -, valamint az eredeti rendvédelmi szervnek a vezénylést megelőző szolgálati hely szerinti humánigazgatási szakszolgálata párhuzamosan folytatja. Ha ezen eljárás eredményeként valamely humánigazgatási szakszolgálat felajánlható álláshelyet talál, a személyzeti megbeszélésen mind az eredeti, mind a vezényeltet fogadó rendvédelmi szerv szerinti állományilletékes parancsnok részt vesz.

(2) A Hszt. 82/D. § (4) bekezdése szerinti esetben a Hszt. 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárásnak a 4. § (4) bekezdése szerinti szakaszát az eredeti rendvédelmi szerv központi humánigazgatási szakszolgálata folytatja le, azzal, hogy ezen szakaszban a vezényeltet fogadó rendvédelmi szerv is jelölhet meg felajánlható üres álláshelyeket.

(3) Az 5. § (1) bekezdése szerinti átminősítés vagy új álláshely létrehozása az eredeti rendvédelmi szerv feladata. E rendelkezés nem zárja ki, hogy vezényeltet fogadó rendvédelmi szerv felajánlja, hogy a vezényeltet fogadó rendvédelmi szervnél kerüljön sor az átminősítésre vagy új álláshely létrehozására.

(4) A 23. § (1) bekezdésében szabályozott eljárásban a vezényeltet fogadó szerv humánigazgatási szakszolgálata együttműködik az eredeti rendvédelmi szerv központi humánigazgatási szakszolgálatával.

(5)[15] Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit a Hszt. 51. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezényeltekre is megfelelően alkalmazni kell.

7. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 31. §-a. Hatályos 2021.01.15.

[2] Megállapította a 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 32. §-a. Hatályos 2021.01.15.

[3] Módosította a 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2021.01.15.

[4] Módosította a 24/2023. (VI. 30.) BM rendelet 40. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[5] Beiktatta a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[6] Módosította a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 16. § (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[7] Beiktatta a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[8] Módosította a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 16. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[9] Módosította a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 16. § (5) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[10] Beiktatta a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[11] A nyitó szövegrészt módosította a 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 34. § b) pontja. Hatályos 2021.01.15.

[12] A nyitó szövegrészt módosította a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 16. § (5) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[13] Beiktatta a 34/2018. (XII. 20.) BM rendelet 15. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[14] Beiktatta a 34/2018. (XII. 20.) BM rendelet 15. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[15] Beiktatta a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék