34/2018. (XII. 20.) BM rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2., a 4., az 5., a 8. és a 9. alcím, valamint az 1-4. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 9. pontjában, 20. pont b) alpontjában és 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -

a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet "Az eljárás rendje" alcíme a következő 37. §-sal egészül ki:

"37. § (1) A Hszt. 255. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben az eljárás felfüggesztésére az állományilletékes parancsnok, a 32. és 33. §-ban meghatározott esetben az országos parancsnok döntésével kerülhet sor, a károsult egyidejű értesítése mellett.

(2) A felfüggesztés időtartama alatt az állományilletékes parancsnok, a 32. és 33. §-ban meghatározott esetben az országos parancsnok elrendelheti meghatározott bizonyítási eljárás lefolytatását, ha annak késedelme hátrányos következménnyel, továbbá pótolhatatlan vagy jelentős nehézséggel járna.

(3) A felfüggesztés tartama az elintézési határidőbe nem számít be."

2. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosítása

2. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása

3. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Szolgálati Jel adományozására a belügyminiszter jogosult. A Szolgálati Jel adományázására irányuló munkáltatói intézkedések tervezetét a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv készíti elő és terjeszti fel a belügyminiszter részére kiadmányozásra."

4. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 44. § (1) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "belügyminiszter, az országos parancsnok vagy az országos főigazgató" szöveg lép.

4. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

5. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet a következő 139/A. §-sal egészül ki:

"139/A. § (1) A Hszt. 255. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben az eljárás felfüggesztésére az Országgyűlési Őrség parancsnokának döntésével kerülhet sor, a károsult egyidejű értesítése mellett.

(2) A felfüggesztés időtartama alatt az Országgyűlési Őrség parancsnoka elrendelheti meghatározott bizonyítási eljárás lefolytatását, ha annak késedelme hátrányos következménnyel, továbbá pótolhatatlan vagy jelentős nehézséggel járna.

(3) A felfüggesztés tartama az elintézési határidőbe nem számít be."

6. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,

b) 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul,

c) 3/A. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

7. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hivatásos állománynak a Hszt. 77. § (1) bekezdés b), c), d), e) és k) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagja a rendelkezési állományba helyezés előtti besorolása szerinti illetményre jogosult, azzal, hogy - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a hivatásos pótlék mértéke 50%. A hivatásos állománynak külföldre vezénylés miatt a Hszt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagja a rendelkezési állományba helyezés előtti besorolása szerinti illetményre jogosult, azzal, hogy a külföldre vezényelt hivatásos pótlékának mértéke a külföldre vezénylést megelőzően betöltött szolgálati beosztás szerint irányadó hivatásos pótlék mértéke."

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

8. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet VII. Fejezete a következő 70/A. §-sal egészül ki:

"70/A. § (1) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a Hszt. 275/A. §-a szerinti előzetes véleményalkotási eljárás kezdeményezése mellett dönt, a rendvédelmi szerv a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet írásban keresi meg az előzetes véleményalkotás érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megkeresésben a rendvédelmi szerv feltünteti

a) a hivatásos állomány tagjának azonosításához szükséges adatokat,

b) a szolgálatteljesítési helyet,

c) a vezetői beosztásba kinevezést megelőző kezdeményezés esetén a tervezett vezetői beosztást,

d) a rendfokozatban történő soron kívüli előléptetés esetén a soron kívüli előléptetés rövid indokolását, valamint az előléptetés tervezett dátumát.

(3) Ha a megkeresésre a vezetői beosztásba kinevezést megelőzően kerül sor, akkor az (1) bekezdés szerinti megkeresést valamennyi, a vezetői beosztásba jelölt személy vonatkozásában egy megkeresésbe foglaltan kell megtenni."

9. § Nem lép hatályba a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 97. §-a.

7. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

10. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hivatásos állománynak a Hszt. 77. § (1) bekezdés b), c), d), e) és k) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagja a rendelkezési állományba helyezés előtti besorolása szerinti illetményre jogosult, azzal, hogy - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a hivatásos pótlék mértéke 50%. A hivatásos állománynak külföldre vezénylés miatt a Hszt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagja a rendelkezési állományba helyezés előtti besorolása szerinti illetményre jogosult, azzal, hogy a külföldre vezényelt hivatásos pótlékának mértéke a külföldre vezénylést megelőzően betöltött szolgálati beosztás szerint irányadó hivatásos pótlék mértéke."

11. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 40. § (2) bekezdésében a "69. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott okból történő vagy a d) pontja" szövegrész helyébe a "69. §-a" szöveg lép.

12. § Nem lép hatályba a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 49. §-a.

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 35/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

13. § Nem lép hatályba az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 35/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. § (2) bekezdése.

9. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról szóló 38/2015. (VI. 18.) BM rendelet módosítása

14. § Nem lép hatályba az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról szóló 38/2015. (VI. 18.) BM rendelet 19. §-a.

10. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása

15. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 23. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Hszt. 82/J. § (1a) bekezdése szerinti felhívás esetén a rendvédelmi szerv a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosultat legalább 20 napos határidő biztosításával - 30 napnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtására hívja fel. A humánigazgatási szakszolgálat a felhívást az elektronikus ügyintézés szabályai szerint vagy a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményben bocsátja ki.

(1b) Ha a rendvédelmi szervnek - a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult vagy hozzátartozója írásbeli tájékoztatása alapján vagy a rendvédelmi szervhez más hivatalos úton eljutott írásbeli tájékoztatás alapján - tudomása van arról, hogy a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult a gyógykezelése érdekében a szokásos tartózkodási helyétől eltérő helyen tartózkodik, akkor az (1a) bekezdés szerinti felhívást részére a lakcíme mellett ezen tartózkodási helyére is kézbesíti."

11. Az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása

16. § Az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet 23. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Hszt. 82/J. § (1a) bekezdése szerinti felhívás esetén az Országgyűlési Őrség a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosultat legalább 20 napos határidő biztosításával - 30 napnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtására hívja fel. A humánigazgatási szakszolgálat a felhívást az elektronikus ügyintézés szabályai szerint vagy a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményben bocsátja ki.

(1b) Ha az Országgyűlési Őrségnek - a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult vagy hozzátartozója írásbeli tájékoztatása alapján, vagy a rendvédelmi szervhez más hivatalos úton eljutott írásbeli tájékoztatás alapján - tudomása van arról, hogy a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult a gyógykezelése érdekében a szokásos tartózkodási helyétől eltérő helyen tartózkodik, akkor az (1a) bekezdés szerinti felhívást részére a lakcíme mellett ezen tartózkodási helyére is kézbesíti."

12. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-8. §, a 10. és 11. §, a 15. és 16. §, valamint az 1-4. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

18. § Ez a rendelet 2019. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 34/2018. (XII. 20.)BM rendelethez

1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 5. függelék I. alcímében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

(ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)
"
4a.szakirányító 2igazgató-helyettesIII.IV.
"

2. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 5. függelék II. alcímében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)
"
3.Dügyeletvezető I.II.III., IV.
"

3. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 5. függelék II. alcímében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)
"
3a.Dügyeletvezető II.II.III., IV.
"

2. melléklet a 34/2018. (XII. 20.) BMrendelethez

"1. melléklet az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelethez

Az Országgyűlési Őrség szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv vezetőjeparancsnok550
4.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének helyettese
parancsnok-helyettes550550
5.középvezetőszakirányító 1igazgató550
6.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes550
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető550550
8.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-
helyettes
550
650*
550
9.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető550
650*
550

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dosztályvezető-helyettes500
650*
500
4.Dügyeletvezető I.500
5.Dügyeletvezető II.450
6.Dkiemelt főreferens500
600*
450
7.Djogtanácsos550
8.Ckiemelt főelőadó500450
9.Ckiemelt biztonsági főtiszt650
10.Cfőmérnök550
11.Bbiztonsági főtiszt550
12.Bmérnök400
13.Brajparancsnok400

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dcsoportvezető500500
4.Dszolgálatparancsnok500
5.Dszakreferens500450
6.Dügyeletes450
7.Cszolgálatparancsnok-helyettes450
8.Cfőreferens450400
9.Ctechnikus450
10.Chelyszínbiztosító600
11.Clakásbiztosító600
12.Cbiztonsági gépkocsivezető650
13.Bobjektumőr I.450
14.Bbeosztott tűzoltó I.450
15.Aobjektumőr II.450
16.Abeosztott tűzoltó II.450

IV. Megjegyzések

1. 650*: Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóság vezetői beosztást betöltő állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 650%.

2. 600*: Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%."

3. melléklet a 34/2018. (XII. 20.) BM rendelethez

1. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet I. alcímében foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1.SZOLGÁLATI
BEOSZTÁS
ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
RENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉGEGYÉB
RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY)
2.alapfeladatnem alapfeladat
"
5a.igazgató-
helyettes
felsőfokú
végzettség
felsőfokú
rendészeti
szakképzettség
nem szükséges-RSZV
"

2. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY)
(2.)RSZV

3. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat A:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
SZOLGÁLATI BEOSZTÁS)
(3.)ügyeletvezető I.

4. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABCDE
1.SZOLGÁLATI BEOSZTÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉGEGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY)
"
3a.ügyeletvezető II.felsőfokú
végzettség
felsőfokú
rendészeti
szakképzettség
nem szükségesRSZV
"

5. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY)
(5.)nem szükséges

6. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY)
(7.)nem szükséges

7. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:9 és E:10 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(E
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY)
(9.)nem szükséges
(10.)nem szükséges

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet III. és IV. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

"III. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei a nem alapfeladatokat ellátók esetében

ABCDE
1.SZOLGÁLATI BEOSZTÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉGEGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
2.osztályvezető-
helyettes*
szakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú
rendészeti
szakképzettség
nem szükségesRSZV
3.felsőfokú
végzettség
felsőfokú
rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés
RSZV
4.kiemelt főreferens*szakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú
rendészeti
szakképzettség
nem szükségesRSZV
5.felsőfokú
végzettség
felsőfokú
rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés
RSZV
6.jogtanácsosjogi egyetemi
végzettség
felsőfokú
rendészeti
szakképzettség
jogi szakvizsgaRSZV
7.kiemelt főelőadó*szakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú
rendészeti
szakképzettség
nem szükségesnem szükséges
8.felsőfokú
végzettség
felsőfokú
rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés
nem szükséges

a) *: A szolgálati beosztáshoz meghatározott képesítési követelmények vonatkozásában a 2. vagy 3., a 4. vagy 5., illetve a 7. vagy 8. sorban foglalt követelményeket kell teljesíteni.

IV. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei az alapfeladatokat ellátók esetében

ABCDE
1.SZOLGÁLATI BEOSZTÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉGEGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
2.csoportvezetőközépiskolai
végzettség, érettségi
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
3.szolgálat-
parancsnok
középiskolai
végzettség, érettségi
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
4.szakreferensközépiskolai
végzettség, érettségi
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
5.szolgálat-
parancsnok-
helyettes
középiskolai
végzettség, érettségi
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
6.ügyeletesközépiskolai
végzettség, érettségi
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
7.főreferensközépiskolai
végzettség, érettségi
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
8.technikusközépiskolai
végzettség, érettségi
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
9.helyszínbiztosítóközépiskolai
végzettség, érettségi
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
10.lakásbiztosítóközépiskolai
végzettség, érettségi
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
11.biztonsági
gépkocsivezető
középiskolai
végzettség, érettségi
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
12.objektumőr I.középiskolai
végzettség, érettségi
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
13.objektumőr II.középiskolai
végzettség, érettségi
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
"

"

9. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet V. alcímében foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

(ABCDE
1.SZOLGÁLATI BEOSZTÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉGEGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY)
"
2a.csoportvezetőközépiskolai
végzettség,
érettségi
rendőr
tiszthelyettes
részszakképesítés
(OKJ 51 861 03)
beosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
"

10. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 1. pontja a következő 1.3. alponttal egészül ki:

"1.3. Szakirányú felsőfokú végzettség:

A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike

a) a jogi, igazgatási szakterületen,

b) az ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,

c) a humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,

d) az oktatási, képzési, nevelési szakterületen,

e) az informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,

f) a sajtó és tájékoztatási szakterületen,

g) a pénzügyi, számviteli szakterületen,

h) a műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen."

11. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 4. pontja a következő 4.3. alponttal egészül ki:

"4.3. Beosztáshoz előírt szaktanfolyam*:

Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú iskolarendszeren kívüli képzés."

12. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet VII. alcím 4. pont 4.3. alpont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felsőszintű szakképesítés:)

"k) főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak;"

13. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet VII. alcím 4. pont 4.3. alpontja a következő l) alponttal egészül ki:

(Felsőszintű szakképesítés:)

"l) tűzvédelmi tervezési szakmérnök."

14. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:4 mezőjében a "szaktanfolyam" szövegrész helyébe a "szaktanfolyam*" szöveg lép.

4. melléklet a 34/2018. (XII. 20.) BM rendelethez

1. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 3/A. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások:

a) az ügyeletvezető I.,

b) az ügyeletvezető II.,

c) az ügyeletes

szolgálati beosztás."

2. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 3/A. melléklet 1. pontjában az "Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály Országház Biztonsági Osztály" szövegrész helyébe az "Objektumvédelmi Igazgatóság Országház Biztonsági Osztály" szöveg lép.

Tartalomjegyzék