7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés y) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím és a 3-11. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 8. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés a), d), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 1/2003. ESZCSM rendelet) 1. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Társadalombiztosítási támogatás csak olyan - a (2) bekezdésben meghatározott - vény alapján számolható el,]

"e) amelyről - a 2. §-ban foglaltak kivételével - az erre rendszeresített adathordozón rögzítették a vényen rendelt gyógyszer azonosító kódját, mennyiségét, társadalombiztosítási támogatásának összegét, a vényen szereplő vonalkód számát, a beteg TAJ számát, továbbá az orvos által feltüntetett BNO kódot, az orvos bélyegzőjének számát (perszámmal együtt) és a d) pont szerinti beteg esetében az ott felsorolt adatokat, közgyógyellátott beteg esetében a közgyógyellátási igazolvány számát, valamint a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint emelt, kiemelt társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszer esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzőjének számát és a szakorvosi javaslat keltét (a továbbiakban együtt: vényadat)."

2. § Az 1/2003. ESZCSM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az "a társadalombiztosítás támogatást" szövegrész helyébe az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) támogatást" szöveg, az "a társadalombiztosítás által" szövegrész helyébe az "az OEP által" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "OEP" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az 1/2003. ESZCSM rendelet 1. § (2) bekezdésében az "- a külön jogszabály alapján -" szövegrész.

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

4. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 60/2003. ESZCSM rendelet) a következő 13/C. §-sal egészül ki:

"13/C. § A közép-magyarországi térség szakellátásának e rendeletben foglalt feltételek szerinti fejlesztése érdekében, az annak előkészítését végző Emberi Erőforrások Minisztériuma és Állami Egészségügyi Ellátó Központ állományába tartozó személyekkel és szolgáltatásvásárlással kapcsolatos tervezési feladatok ellátása, fejlesztések előkészítése, kivitelezés lebonyolítása, intézményi létesítéssel és működéssel összefüggő szabályozó eszközök előkészítése szükséges."

5. § A 60/2003. ESZCSM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

6. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: 2/2004. EüM rendelet) 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

7. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet a 2/A. §-át követően a következő alcímmel, valamint 2/B. és 2/C. §-sal egészül ki:

"Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás

2/B. § (1) Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás keretében vizsgálati készítményt vagy forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszert (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gyógyszer) a GyT. 25/C. §-a szerinti esetben az OGYÉI engedélye alapján lehet alkalmazni.

(2) Az engedély iránti kérelmet a kezelőorvos nyújtja be az OGYÉI-hez.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) az érintett gyógyszer nevét (ha van), hatóanyagát, hatáserősségét, gyógyszerformáját, kiszerelését,

b) annak a krónikus vagy maradandó károsodást okozó vagy a beteg életet veszélyeztető betegségnek a leírását, amelynek a kezelésére az érintett gyógyszert alkalmazni kívánják,

c) annak részletes indokát, hogy miért nem lehetséges vagy miért eredménytelen a beteg kezelése a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekkel,

d) annak indokát, hogy miért nem lehetséges a beteg adott klinikai vizsgálatba történő beválasztása,

e) a gyártó által az OGYÉI rendelkezésére bocsátott, az érintett gyógyszer alkalmazására, hatékonyságára és biztonságosságára vonatkozó adatok összefoglalását,

f) a gyógyszer tervezett adagolását és az alkalmazás módját,

g) a gyártó nyilatkozatát és alátámasztó adatokat a gyógyszer minőségének megfelelőségéről, valamint arról, hogy az érintett gyógyszert térítésmentesen biztosítja a beteg számára a kezelés teljes időtartama alatt,

h) a kezelőorvos nyilatkozatát arról, hogy vállalja a kezelést és a kezelés lezárultakor, valamint folyamatos kezelés esetén az OGYÉI által meghozott határozatban meghatározott időközönként az OGYÉI részére értékelő jelentést küld a kezelés eredményéről,

i) a beteg nevét, születési idejét, TAJ-át, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen beteg esetén a nyilatkozattételre jogosult személy nevét,

j) tájékoztatást a kezelésről és beleegyező nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a beteg, illetve a nyilatkozattételre jogosult személy hozzájárul a gyógyszer alkalmazásához.

(4) Az OGYÉI a GyT. 25/C. §-ában meghatározottak szerint dönt az engedély kiadásáról. Az OGYÉI az engedély kiadásáról az érintett intézeti gyógyszertárat is tájékoztatja.

(5) Ha ezt újabb tudományos adatok indokolják, a beteg biztonsága és az érintett gyógyszer megfelelő használata érdekében az OGYÉI felfüggesztheti vagy visszavonhatja a gyógyszer alkalmazására vonatkozó engedélyét. Az érintett gyógyszer gyártója azonnal értesíti az OGYÉI-t az érintett gyógyszer biztonságosságára vonatkozó adatokról, ha azok kihatással lehetnek az engedélyezés előtti felhasználásra, és javasolhatja az érintett gyógyszer alkalmazásának felfüggesztését.

2/C. § (1) A kezelésbe bevonni kívánt cselekvőképes beteget a kezelőorvos szóban és írásban, magyar nyelven - illetve a beteg anyanyelvén vagy a beteg által ismertként megjelölt más nyelven -, laikus számára is érthető módon tájékoztatja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 159. § (3) bekezdésében és a (4) bekezdésben foglaltakról.

(2) A kezelőorvosnak különös figyelmet kell fordítania annak a vizsgálatára, hogy a beteg nincs-e cselekvőképtelen állapotban. Az ezzel kapcsolatos megállapításokat a kezelőorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti.

(3) A tájékoztatást és a beleegyezést külön íven kell írásba foglalni. A beteg aláírásával ellátott beleegyező nyilatkozat és írásos tájékoztató egy-egy eredeti példányát az egészségügyi dokumentációban kell megőrizni, egy-egy eredeti példányát pedig a betegnek kell átadni.

(4) Az írásos tájékoztatónak a következőket kell értelemszerűen tartalmaznia:

a) az egyedi alkalmazás azonosító adatait,

b) a kezelés jellegére való utalást, célját, várható időtartamát, a kezelés menetét, a tervezett beavatkozások jellegét, gyakoriságát,

c) a beteg tájékoztatását arról, hogy miért nem lehetséges vagy eredménytelen a kezelése a rendelkezésére álló egyéb, elfogadott kezelési lehetőségekkel, valamint tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a bevezetni kívánt kezelés a már megkezdett kezelésének megszakítását jelentheti, és a megkezdett kezelés megszakításának milyen következményei lehetnek a beteg számára,

d) a lehetséges és a várható következmények, kockázatok és mellékhatások részletes leírását, valamint az arra való utalást, hogy a kezelés során olyan nemkívánatos események is felléphetnek, amelyek előre nem láthatóak,

e) az ésszerűen várható előnyök leírását,

f) arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a beleegyezés önkéntes és befolyásolástól mentes, azt bármikor akár szóban, akár írásban indokolás nélkül vissza lehet vonni anélkül, hogy ebből a betegnek hátránya származna,

g) a beteg adatainak kezelésére, az azokhoz való hozzáférésére vonatkozó szabályokat,

h) a gyógyszer gyógyszer hatásmechanizmusának rövid ismertetését.

(5) A beteg beleegyező nyilatkozata a következőket tartalmazza:

a) az egyedi alkalmazás azonosító adatait,

b) annak az egészségügyi szolgáltatónak a megnevezését, amely a kezelést nyújtja,

c) a kezelőorvos nevét, beosztását, munkaköre megnevezését,

d) a beteg azonosító adatait (nevét, születési helyét és idejét, TAJ-át), korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen beteg esetén a nyilatkozattételre jogosult személy azonosító adatait is,

e) annak a kijelentését, hogy a beteg - korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen beteg esetén a nyilatkozattételre jogosult személy - beleegyezését az (1)-(4) bekezdésben foglalt tájékoztatást követően, önként, befolyástól mentesen adja, annak tudatában, hogy az bármikor, szóban vagy írásban, indokolás nélkül visszavonható,

f) a beleegyező nyilatkozat aláírásának dátumát,

g) a kezelőorvos aláírását,

h) a beleegyező nyilatkozatot tevő aláírását."

5. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása

8. § A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában az "eladható készletbe helyezési" szövegrész helyébe a "felszabadítási" szöveg lép.

6. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

9. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: 52/2005. EüM rendelet) 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelemre indult eljárás során a kérelmezőnek az OGYÉI felhívására be kell nyújtania a készítmény és a hatóanyag, hatóanyagok minősége értékeléséhez szükséges, de legalább három teljes analízisre alkalmas mennyiségű (értékelési) mintát, és ha az értékeléshez különleges, kereskedelmi forgalomban nem beszerezhető referencia anyagra is szükség van, ebből az előzőeknek megfelelő mennyiségű mintát."

10. § Az 52/2005. EüM rendelet

a) 15. § (6) bekezdésben az "Országos Egészségbiztosítási Pénztárral" szövegrész helyébe az "Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP)" szöveg,

b) 36. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) országos tiszti főgyógyszerészét" szövegrész helyébe az "az OEP-et" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az 52/2005. EüM rendelet 5. § (2) bekezdés o) pontja.

7. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása

12. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: 14/2007. EüM rendelet) 7. § (3) helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A gyógyászati segédeszközök funkcionális csoportjait, alcsoportjait, az egyes indikációkban megállapított támogatási mértéket és kihordási időt, a kihordási időre felírható mennyiséget, a felírásra jogosultak körét és az egyéb rendelhetőségi feltételeket a 10. számú melléklet tartalmazza. A munkahelyre vonatkozó követelményként meghatározott intézmények listáját a 18. számú melléklet tartalmazza."

13. § (1) A 14/2007. EüM rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A társadalombiztosítási támogatással kölcsönözhető eszközök funkcionális csoportjait, az egyes indikációkban megállapított támogatási mértéket és a felírásra jogosultak körét a 9. számú melléklet határozza meg. Ezen eszközök esetében a vényen a kölcsönzés időtartamát naptári napokban kell feltüntetni."

(2) A 14/2007. EüM rendelet 13. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Az egy vényen egyszeri alkalommal rendelt kölcsönzés időtartama az egy évet nem haladhatja meg."

14. § A 14/2007. EüM rendelet a következő 18/D. §-sal egészül ki:

"18/D. § (1) Az egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelettel megállapított 9. számú mellékletben foglaltakat a gyógyászati segédeszközök rendelése tekintetében 2016. május 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 10. számú mellékletben foglalt táblázatnak az egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelettel megállapított 697/a. sora szerinti gyógyászati segédeszköz normatív támogatással leghamarabb 2016. május 1-jétől rendelhető.

(3) A 10. számú mellékletben foglalt táblázatnak az egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelettel hatályon kívül helyezett 206. sora szerinti gyógyászati segédeszköz kölcsönzés normatív támogatással 2016. május 1-je előtt a 2016. március 31-én hatályos szabályok szerint rendelhető."

15. § (1) A 14/2007. EüM rendelet 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A 14/2007. EüM rendelet 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(3) A 14/2007. EüM rendelet 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(4) A 14/2007. EüM rendelet 4. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(5) A 14/2007. EüM rendelet 5. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(6) A 14/2007. EüM rendelet 6. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(7) A 14/2007. EüM rendelet 8. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(8) A 14/2007. EüM rendelet a 10. melléklet szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.

(9) A 14/2007. EüM rendelet 10. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

16. § Hatályát veszti a 14/2007. EüM rendelet

a) 12. § (7) bekezdése,

b) 10. számú mellékletében foglalt táblázat 206. sora.

17. § A 14/2007. EüM rendelet

a) 4. § (2) bekezdés d) pontjában az "a 10. számú melléklet" szövegrész helyébe az "a 9. számú melléklet" szöveg,

b) 12. § (4) bekezdésében a "10. számú mellékletében" szövegrész helyébe a "9. és 10. számú mellékletében" szöveg

lép.

8. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

18. § A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: 41/2007. EüM rendelet) 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"i) szolgálati rend: a Gyftv. 3. § 43. pontja szerinti időtartam;"

19. § A 41/2007. EüM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A fiókgyógyszertár létesítése és működtetése során - a mozgó fiókgyógyszertár kivételével - a 4. §-ban, a 6. §-ban, valamint a 11. § (2) bekezdés a), f) és i)-k) pontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy

a) a fiókgyógyszertár bejáratánál fel kell tüntetni az ellátó közforgalmú gyógyszertár nevét, címét és elérhetőségét, szolgálati rendjét, a legközelebbi közforgalmú gyógyszertár szolgálati rendjét, a legközelebbi készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját, továbbá a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát,

b) a fiókgyógyszertárnak nem kell elkülönített gazdasági bejárattal, kiadóablakkal, jelzőcsengővel vagy kaputelefonnal rendelkeznie."

20. § (1) A 41/2007. EüM rendelet 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A közforgalmú gyógyszertárnak a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz beszerzésről és készletről elektronikus nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök aktuális készlet- és forgalmi adatai bármikor megállapíthatóak."

(2) A 41/2007. EüM rendelet 18. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

"(17) A fiókgyógyszertárban az ott folytatott tevékenységnek megfelelő nyilvántartást kell vezetni."

21. § A 41/2007. EüM rendelet 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 23. § (2) bekezdés a) pontja és b) pont bf) alpontja szerinti feladatot ellátó intézeti gyógyszertárban a működtető folyamatos gyógyszerészi jelenlétet köteles biztosítani."

22. § A 41/2007. EüM rendelet 25. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 23. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja szerinti szakfeladatot ellátó gyógyszertárnak az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakon túl rendelkeznie kell a közvetlen lakossági gyógyszerellátás betegforgalmának lebonyolítására, a gyógyszerek kiszolgáltatására és elkülönített tárolására alkalmas minimum 25 m2 össz-alapterületű helyiségcsoporttal."

23. § A 41/2007. EüM rendelet 36. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A fekvőbeteg-gyógyintézet valamennyi telephelyén telephelyenként egy közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző egység működtethető."

24. § A 41/2007. EüM rendelet 36/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A gyógyszerészi gondozással kapcsolatos szakmai irányelveket az egészségügyi szakmai kollégium Gyógyszerellátási gyógyszerészet tagozata és tanácsa készíti elő és terjeszti fel közzétételre jogszabályban foglaltak alapján. A kollégium ezen irányelvek előkészítésébe bevonja a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének képviselőit, valamint az érintett orvosi tagozatokat és tanácsokat."

25. § A 41/2007. EüM rendelet 37. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A 2016. március 31-én érvényes működési engedéllyel rendelkező intézeti gyógyszertárak esetében az egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelettel megállapított 36. § (3a) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazandó."

26. § A 41/2007. EüM rendelet

a) 11. § (2) bekezdés f) pontjában a "hűtőszekrényt" szövegrész helyébe a "hűvös, hideg és mélyhűtött tárolás feltételeit biztosító hűtőszekrényt" szöveg,

b) 13/A. § (1) bekezdés c) pontjában az "asszisztensből - amelyből legalább 1 gyógyszertári szakasszisztens -" szövegrész helyébe a "szakasszisztensből" szöveg,

c) 14. § (3) bekezdésében az "alapfeladat" szövegrész helyébe a "szakfeladat" szöveg,

d) 21/A. §-ában az "Eütv." szövegrész helyébe az "egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény" szöveg,

e) 22. § (1) bekezdésében a "gyógyszert" szövegrész helyébe a "gyógyszert, magisztrális gyógyszert" szöveg,

f) 36. § (3) bekezdésében az "e rendelet 25. § (1) bekezdés c) pontja" szövegrész helyébe az "a 25. § (1a) bekezdése" szöveg,

g) 36. § (4) bekezdésében a "25. § (1) bekezdés c) pontjában" szövegrész helyébe a "25. § (1a) bekezdésében" szöveg,

h) 36/A. § (2) és (5) bekezdésében a "protokollokban" szövegrész helyébe az "irányelvekben" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a 41/2007. EüM rendelet

a) 14. § (1) és (2) bekezdése,

b) 15. § (1) és (2) bekezdése,

c) 22. § (3) bekezdésében az "az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 1. számú melléklete szerinti országos feladatkörű speciális intézetek és súlyponti kórházak kivételével" szövegrész,

d) 25. § (1) bekezdés c) pontja,

e) 1. számú melléklet 1. pont l) pontja.

9. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása

28. § A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjában az "az orvosi vényen" szövegrész helyébe az "az orvosi vényen és megrendelőlapon" szöveg lép.

10. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

29. § A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész

a) 1. pont 1.2. alpontjában a "15,68" szövegrész helyébe a "15,44" szöveg,

b) 2. pont 2.2. alpontjában a "13,78" szövegrész helyébe a "13,62" szöveg,

c) 3. pont 3.2. alpontjában a "11,35" szövegrész helyébe a "11,46" szöveg,

d) 4. pont 4.2. alpontjában a "25,13" szövegrész helyébe a "25,15" szöveg

lép.

11. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-3. §, a 7-14. §, a 15. § (8) és (9) bekezdése, a 16-29. §, valamint a 10. és a 11. melléklet 2016. április 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelethez

1. A 60/2003. ESZCSM rendelet 2. melléklete a "PSZICHIÁTRIA" megjelölésű részt megelőzően a következő résszel egészül ki:

"PET-MRI ELJÁRÁS

PET-MRISzakmakód:5501

PET-MRI vizsgálatok minimumfeltételei

A több modalitást működtető központokban az előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók. Munkahely kategóriák:

I. szintű: PET-MRI Radiogyógyszer-gyártás nélkül

II. szintű: PET-MRI Radiogyógyszer-gyártással

Rövidítések: Msz: megfelelő számú

PET-MRI minimumfeltételei
KategóriákFeltételMunkahely kategória
I.II.
Személyi feltételek:
OrvosNukleáris medicina szakorvos*1TM1 TM
Radiológia szakorvos**1TM1 TM
Egyéb diplomásFizikus/Mérnök1 RM1 RM
Radiokémikus/radiofarmakológus/
radiofarmakológiai képzettségű vegyész/
Minőségbiztosító gyógyszerész
1 RM1 TM
Vegyésztechnikus1 TM
Szakasszisztens(legalább 1 képalkotó diagnosztikai
analitikus BSc képzettségű legyen)
2 TM2 TM
Ebből:Izotópdiagnosztikai szakasszisztens/
nukleáris medicina szakasszisztens/
képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc)
1 TM1 TM
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó
diagnosztikai analitikus (legalább BSc
szintű) - MRI képalkotásban jártas
1 TM1 TM
Diszpécser/
adminisztrátor
1 TM1 TM
Betegszállítási lehetőség (folyamatos)ELEL
Tárgyi feltételek:
Helyiségek
Ciklotron elhelyezéséhez és
működtetéséhez szükséges
helyiségcsoport
1
Radiogyógyszer-gyártáshoz szükséges
helyiségcsoport (gyártó, előkészítő, MEO,
zsilipek, öltözők, mosogató, raktárak,
archiváló, egyéb helyiségek)
1
PET-MRI elhelyezéséhez és
működtetéséhez szükséges
helyiségcsoport (az érvényes előírások
szerint)
11
Recepció11
Betegváró (inaktív) fektetővel és vizesblokk
WC-vel
11
Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek
számára
11
Orvosi szoba/vizsgáló11
Radiogyógyszer injektáló helyiség11
Aktív váró helyiség (több beteg esetén
elkülönített várakozás lehetőségével)
11
Elbocsátó (a vizsgálaton túlesett beteg
várakoztatására)
11
Aktív WC (a radiogyógyszerrel injektált
betegek részére)
22
Leletező11
Archívum11
Radiokémikusi-mérnöki szoba11
Tartózkodó11
Személyzeti öltöző, WC, zuhanyozó11
RaktárakMszMsz
Gépek - műszerek
- berendezések:
PET-MRI berendezés11
Ciklotron1
Automata FDG-szintetizáló panel
(sugárárnyékolt, GMP-konform boxban)
1
Automata radiogyógyszer osztó-ampullába
töltő (sugárárnyékolt, GMP konform
boxban) dóziskalibrátorral
1
Minőségellenőrző vizsgálatokhoz
szükséges eszközök (analitikai HPLC
radioaktivitás és UV-detektorokkal, TLC, GC,
gammaspektrometer, PH-mérő)
1
Ólomárnyékolt, ólomüveggel ellátott
izotópos munkahely
12
Tisztatér feltételeket biztosító
épületgépészet
1
Szilárd halmazállapotú radioaktív
hulladéktároló
1
Ideiglenes aktív hulladéktároló11
Folyadék halmazállapotú radioaktív
hulladéktároló
1
Dóziskalibrátor11
Automata sugárárnyékolt izotóp-osztó
fecskendőbe-töltő forró-fülke
11
Automata sugárárnyékolt
radiogyógyszer-beadó (injektáló)
11
Árnyékolt fecskendővédő33
Árnyékolt fecskendőszállító doboz11
Izotóptároló trezor11
Sugárárnyékolt szállító konténerekMszMsz
MR kompatibilis injektor11
MRI tekercsek, coilokMszMsz
Képarchiváló, képmenedzselő informatikai
rendszer
11
Képalkotó diagnosztikai kiértékelő
munkaállomás
22
Adminisztrációs feladatokra számítógépek22
MRI kompatibilis beteg jelző rendszer11
Fémdetektor11
Sugárvédelmi eszközök:
Kéz és láb szennyezettség mérő monitor1
Telepített gamma és neutron
dózisteljesítménymérők
1
Telepített gamma dózisteljesítménymérők
(MEO, radiokémia, hulladékkezelő,
forró-fülke, ciklotron külső környezete)
Msz
Felületi radioaktív szennyezettségmérő12
Hordozható dózismérő11
Személyi doziméter sugárveszélyes
munkakörben dolgozó munkatársanként
11
Sürgősségi ellátási
eszközök:
Újraélesztési felszerelés (gyógyszerek,
fecskendők)
11
Ambu set (ambuballon, laringoszkóp,
tubusok)
11
EKGELEL
DefibrillátorELEL
Lélegeztető készülék oxigén ellátással11
Nyákszívó berendezés11
Gyermek vizsgálathoz MR kompatibilis
altatógép
ELEL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Minőségirányítási kézikönyvXX
Vizsgálati protokollokXX
Napi minőség ellenőrzésXX

Megjegyzések:

1. Nukleáris medicina szakorvos*:

Akkreditált képzőhelyen önállóan elvégzett 300 PET vizsgálat, a leletet a tutor ellenjegyezte.

2. Radiológia szakorvos**:

Az MRI vizsgálatok végzésére a radiológiai szakmai irányelvek vonatkoznak, MRI vizsgálatot csak a speciális MRI technikában is jártas radiológus szakorvos végezhet.

3. Amennyiben a PET-MRI munkahely önálló nukleáris medicina vagy radiológia munkahelyen létesül, mindkét modalitás minimumfeltételeinek meg kell felelnie.

4. Radioaktív izotópokkal végzett tevékenység kizárólag tevékenységi engedély megléte esetén végezhető. A szükséges sugárvédelmi eszközök teljes körét, a sugárzás monitorizálását a tevékenységi engedély írja elő.

5. A szükséges helyiségek számát és alapterületét a ciklotron és a PET-MRI esetében a gyártók adják meg.

6. A radiogyógyszer-gyártás a hatóság engedélyével, a jogszabályi előírások szerint kizárólag GMP (Good Manufacturing Practice) konform módon történhet.

7. Amennyiben a ciklotronban gyártott radiogyógyszert forgalmazzák is, arra a hatóság engedélyével, a GDP (Good Distribution Practice) előírásainak megfelelően kerülhet sor."

2. A 60/2003. ESZCSM rendelet 2. melléklet "PET-CT", "Szakmakód: 6503" megjelölésű részében foglalt táblázatot követő "Megjegyzések:" megjelölésű rész

2.1. 4. pontjában a "tevékenység kizárólag a sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kiadott tevékenységi engedély megléte esetén és felügyelet mellett" szövegrész helyébe a "tevékenység kizárólag tevékenységi engedély megléte esetén" szöveg,

2.2. 6. pontjában az "a felügyelő hatóság előírásai szerint kizárólag" szövegrész helyébe az "a hatóság engedélyével, a jogszabályi előírások szerint kizárólag" szöveg,

2.3. 7. pontjában a "radiofarmakont forgalmazzák is, a forgalmazásra a GDP (Good Distribution Practice) előírásai vonatkoznak" szövegrész helyébe a "radiogyógyszert forgalmazzák is, arra a hatóság engedélyével, a GDP (Good Distribution Practice) előírásainak megfelelően kerülhet sor" szöveg

lép.

2. melléklet a 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelethez

A 2/2004. EüM rendelet 2. számú melléklet I. része az "56 Speciális terápia" sort megelőzően a következő sorokkal egészül ki:

"55 PET-MRI eljárás

5501 PET-MRI"

3. melléklet a 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelethez

A 14/2007. EüM rendelet 1. számú melléklet 11. pont 11.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakorvosi vélemény)

"11.1. Nyilatkozat arról, hogy országos gyógyintézet, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (1) bekezdése szerinti klinika (a továbbiakban: klinika) vagy korábbi megyei kórház által kiállított, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e"

4. melléklet a 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelethez

A 14/2007. EüM rendelet 2. számú melléklet 11. pont 11.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakorvosi vélemény)

"11.1. Nyilatkozat arról, hogy országos gyógyintézet, klinika vagy korábbi megyei kórház által kiállított, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e"

5. melléklet a 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelethez

A 14/2007. EüM rendelet 3. számú melléklet 11. pont 11.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakorvosi vélemény)

"11.1. Nyilatkozat arról, hogy országos gyógyintézet, klinika vagy korábbi megyei kórház által kiállított, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e"

6. melléklet a 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelethez

A 14/2007. EüM rendelet 4. számú melléklet 11. pont 11.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakorvosi vélemény)

"11.1. Nyilatkozat arról, hogy országos gyógyintézet, klinika vagy korábbi megyei kórház által kiállított, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e"

7. melléklet a 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelethez

A 14/2007. EüM rendelet 5. számú melléklet 10. pont 10.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakorvosi vélemény)

"10.1. Nyilatkozat arról, hogy országos gyógyintézet, klinika vagy korábbi megyei kórház által kiállított, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e"

8. melléklet a 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelethez

A 14/2007. EüM rendelet 6. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A járóbeteg gyógyászati segédeszköz költségvetési keretből az OEP nem támogatja:)

"4. a kompressziós textíliák, tumoros mellműtétek utáni protézis viselésére szolgáló melltartók, deformált láb esetén a gyógycipők kivételével a ruházati eszközöket,"

9. melléklet a7/2016. (III. 30.) EMMI rendelethez

1. A 14/2007. EüM rendelet 8. számú melléklet 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
ISONév)
"
21.04 19 24Infúziós pumpák
"

2. A 14/2007. EüM rendelet 8. számú melléklete a következő 21/a-21/c. sorral egészül ki:

(ABC
ISONév)
"
21/a.T04 19 24 03 03Inzulinpumpák
21/b.NT04 19 24 03 06Inzulinpumpa tartozékok: infúziós szerelék
21/c.NT04 19 24 03 09Inzulinpumpa tartozékok: patron, adapter
"

10. melléklet a 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelethez

"9. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

Társadalombiztosítási támogatással kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök

ABCDE
1ISO-kódEszköz megnevezéseIndikációFelírási jogosultságTámogatás mértéke
204 03LÉGZÉSTERÁPIA
SEGÉDESZKÖZEI
304 03 18Oxigénegységek
404 03 18 06Oxigén egységek,
oxigénsűrítők
504 03 18 06 03Oxigén koncentrátorokKrónikus
obstruktiv légúti
betegség
tüdőgyógyászat,
gyermek-
tüdőgyógyászat
98%

"

11. melléklet a 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelethez

A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 697/a. sorral egészül ki:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek, megjegyzések
az indikációhoz
Munkahelyre vonatkozó
követelmény (amennyiben
munkahelyi követelmény
nem kerül meghatározásra,
a szakképesítési
követelményeknek
megfelelő orvos rendelheti
az adott eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási idő
(hónap)
Kihordási
időre maxi-
málisan
rendelhető
meny-
nyiség
Mennyiség-
egység]
"
697/a.06 24 54 09 18Liner-eknormatív3. aktivitási szint esetén,
amennyiben a beteg
dokumentáltan nem
látható el szilikonos
csonkharisnyával
70%121db
"

Tartalomjegyzék