2017. évi CXCVI. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

1. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 36a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"36a. közszolgáltatási terület: az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv által meghatározott olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyre vonatkozóan az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött;"

(2) A Ht. 2. § (1) bekezdése a következő 37a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"37a. közszolgáltatói alvállalkozó: a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében közvetlenül igénybe vett nonprofit gazdasági társaság, ide nem értve a 42. § (2) bekezdése szerinti hulladékkezelőt;"

2. § A Ht. 12. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2c) A lakosságnál képződő, 17 06 05* azonosító kódú, azbesztet tartalmazó építőanyag megnevezésű veszélyes hulladék az annak gyűjtése céljából üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, az erre vonatkozó külön hulladékgazdálkodási engedély nélkül átvehető."

3. § (1) A Ht. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba vétel alapján lehet szállítani, kivéve, ha

a) a természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja,

b) a gyártó, a forgalmazó az átvételi kötelezettséggel érintett hulladékot hulladékkezelő létesítménybe szállítja,

c) a gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját járművével, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítja, vagy

d) a természetes személy ingatlantulajdonos vagy ingatlanbirtokos által használt ingatlanon képződő, elkülönítetten gyűjtött 17 06 05* azonosító kódú, azbesztet tartalmazó építőanyag megnevezésű veszélyes hulladékot az annak szállítására és tárolására alkalmas gyűjtőedényben, környezetveszélyeztetést kizáró módon - nem üzletszerű szállítás keretében - az (5)-(8) bekezdésben foglaltak betartásával hulladékgyűjtő pontra vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja."

(2) A Ht. 14. §-a a következő (5)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szállításról az átadó

a) elektronikus tájékoztatás esetén legkésőbb a szállítás megkezdése előtt közvetlenül,

b) papíralapú tájékoztatás esetén legkésőbb a szállítás megkezdése előtt 48 órával

igazolható módon tájékoztatja az átvevőt.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza

a) a hulladékbirtokos vagy -tulajdonos természetes személy 65. § (2) bekezdés szerinti adatait,

b) a hulladék képződése szerinti ingatlan azonosításához szükséges adatokat, a képződött hulladék becsült mennyiségét,

c) a szállításhoz felhasználni tervezett gyűjtőedény megnevezését, méretét, darabszámát,

d) a szállítás várható időpontját,

e) a gépjármű rendszámát, és

f) amennyiben van, az építési (bontási) engedély számát.

(7) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szállítás ellenőrzése során a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás megtörténtét az átadónak - elektronikusan vagy papíralapon - kétséget kizáróan bizonyítani kell tudni.

(8) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szállítás esetén a hulladék átvevője az átvett hulladékról igazolást ad."

4. § A Ht. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ártalmatlanítási művelet - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető."

5. § A Ht. 32/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (4) bekezdésben meghatározott adatok közül a személyes adatokat a Koordináló szerv - és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlevőség-kezelési feladatai ellátásában igénybevett gazdálkodó szervezet, - az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja. A Koordináló szerv térítésmentesen jogosult az elszámolási, számlázási, és kintlevőség-kezelési feladatkörében a 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok körére is kiterjedő eseti és csoportos adatszolgáltatást kérni a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerveitől. Az átvett személyes adatokat a Koordináló szerv és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlevőség-kezelési feladatai ellátásában igénybevett gazdálkodó szervezet az érintettnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnéséig, a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak kifizetéséig (behajtásáig) vagy törléséig kezelheti."

6. § A Ht. 35. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:)

"b) a közszolgáltató tagjai, illetve a közszolgáltatói alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve a közszolgáltatói alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve közszolgáltatói alvállalkozó végzi;"

7. § A Ht. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott, továbbá a (2) bekezdés szerinti célok elérése érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására - a közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a közbeszerzésekről szóló törvény alvállalkozóra vonatkozó előírásainak megfelelően - közszolgáltatói alvállalkozót vehet igénybe."

8. § A Ht. 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felügyeleti díj éves mértéke egyenlő az ország valamennyi önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett települése lakosainak száma és 100 forint szorzatával. A települések lakosainak számát a Központi Statisztikai Hivatal által, a tárgyévet megelőzően utoljára közzétett tájékoztatási adatbázis Magyarország lakónépességének továbbszámított, éves és települési bontásban megadott adatai alapján kell meghatározni."

9. § A Ht. 53. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében az Fgytv.-ben meghatározottakon túlmenően)

"f) a közszolgáltatói alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat - ha a közszolgáltató közszolgáltatói alvállalkozót alkalmaz -,"

(az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.)

10. § A Ht. 63. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kitermelt szennyezetlen talaj vagy más, természetes állapotában meglévő anyag termelőjének, vagy - ha az nem állapítható meg - birtokosának kifejezett, kormányrendelet szerinti nyilatkozata esetén a 2. § (4) bekezdés szerinti talaj vagy anyag nem minősül hulladéknak. A kitermelésre kerülő vagy kiszoruló talaj mennyiségét és környezeti jellemzőit előzetesen meg kell állapítani, további felhasználására a felmérés eredményétől függően kerülhet sor. Az előzetes felmérésre, a felhasználás feltételeire, a tervezett felhasználás előzetes, illetve a megtörtént felhasználás utólagos igazolására vonatkozó előírásokat kormányrendelet tartalmazza."

11. § A Ht. 69. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A járulékfizetésre kötelezettnek nem kell hulladéklerakási járulékot fizetni, ha)

"e) lakosságnál képződött, azbesztet tartalmazó építőanyag megnevezésű veszélyes hulladék lerakása valósul meg,"

12. § A Ht. 75. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az OHT-t és az OMP-t - a vonatkozó országos tervekkel és programokkal összhangban - 7 évre kell elkészíteni.

(2) A környezetvédelmi igazgatási szerv az OHT és az OMP készítésébe az önkormányzati szövetségeket, érdekképviseleti és környezetvédelmi civil szervezeteket, továbbá az érintett hatóságokat, valamint környezetvédelmi igazgatási szerveket bevonja.

(3) Az OHT és az OMP kidolgozását, egyeztetését, elfogadását a hulladékgazdálkodási tervre és a megelőzési programra vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendelet szerint kell elvégezni."

13. § A Ht. 82/A. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység végzését a (3) bekezdés szerinti telephelyek vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság rendszeres időközönként ellenőrzi."

14. § A Ht. 83. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Koordináló szerv vagy a közszolgáltató által az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések természetes személy ingatlanhasználókkal, társasházakkal, illetve lakásszövetkezetekkel szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során kötelezi a Koordináló szervet, illetve a közszolgáltatót a vonatkozó rendelkezések megsértésével elért többletbevétel jegybanki alapkamat tárgyévi éves átlagával növelt összegének a sérelmet szenvedett fél részére történő visszatérítésére. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására az Fgytv.-t kell alkalmazni azzal, hogy a társasházakról szóló törvény szerinti társasházi közösség, továbbá a lakásszövetkezet az Fgytv. alkalmazásában fogyasztónak minősül."

15. § (1) A Ht. 88. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

"6. az Országos Hulladékgazdálkodási Terv és az Országos Megelőzési Program előkészítésének részletes szabályait, részletes tartalmi követelményeit;"

(2) A Ht. 88. § (1) bekezdése a következő 36. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

"36. a kitermelt talaj és más, építési tevékenység során kitermelt természetes állapotában meglévő anyag kitermelés helyén kívüli felhasználásának részletes szabályait."

(3) A Ht. 88. § (3) bekezdés b) pontja a következő bi) alponttal egészül ki:

(a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter, hogy)

"bi) a vegyes települési hulladékból előállított éghető hulladék esetében a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes műszaki, és felhasználási feltételeket"

(rendeletben állapítsa meg.)

16. § A Ht. 93. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény)

"c) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 "környezetre veszélyes (ökotoxikus)" veszélyességi tulajdonság tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 8-i 2017/997/EU tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

17. § A Ht. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

18. § (1) A Ht.

1. 2. § (1) bekezdés 49. pontjában az "a hulladékok égetésének" szövegrész helyébe az "a hulladékégetés" szöveg,

2. 10. § (2) bekezdésében a "kormányrendelet" szövegrész helyébe a "kormányrendelet vagy miniszteri rendelet" szöveg,

3. 10. § (4) bekezdésében a "szervezet negyedévente" szövegrész helyébe a "szervezet - kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában - negyedévente" szöveg,

4. 12. § (2) bekezdésében a "(2a) bekezdésben és" szövegrész helyébe a "(2a) és (2c) bekezdésben, valamint" szöveg,

5. 32/A. § (1) bekezdés i) pontjában a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj" szöveg,

6. 37/A. §-ában az "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény" szövegrész helyébe, az "az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvény" szöveg,

7. 38. § (3) bekezdésében az "utónevét, lakóhelyének" szövegrész helyébe az "utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, lakóhelyének" szöveg,

8. 63. § (3) bekezdésében, valamint a 76. § (1) bekezdés h) pontjában a "kapcsolatos tevékenységek" szövegrész helyébe a "kapcsolatos egyes tevékenységek" szöveg,

9. 33. alcíme címében az "OHT-re, az OMP-re, valamint a területi hulladékgazdálkodási tervekre és a területi megelőzési programokra" szövegrész helyébe az "OHT-re és az OMP-re" szöveg,

10. 75. § (4) bekezdésében az "OHT-t, az OMP-t, valamint a területi hulladékgazdálkodási terveket és a területi megelőzési programokat" szövegrész helyébe az "OHT-t és az OMP-t" szöveg,

11. 76. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "tartalmazniuk" szövegrész helyébe a "tartalmaznia" szöveg,

12. 76. § (1) bekezdés a) pontjában az "a tervezési területen" szövegrész helyébe az "az" szöveg,

13. 76. § (1) bekezdés m) pontjában az "a hulladékgazdálkodási tervek hogyan járulnak hozzá" szövegrész helyébe az "az OHT hogyan járul hozzá" szöveg,

14. 76. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében az "OHT, valamint a területi hulladékgazdálkodási tervek a tervezési terület földrajzi sajátosságaira tekintettel tartalmazhatják" szövegrész helyébe az "OHT tartalmazhatja" szöveg,

15. 76. § (3) bekezdésében az "OHT-t, az OMP-t, valamint a területi hulladékgazdálkodási terveket és a területi megelőzési programokat a 92. § (2) és (3)" szövegrész helyébe az "OHT-t és az OMP-t a 92. § (1)-(3)" szöveg,

16. 77. § (1) bekezdésében az "OHT-t, az OMP-t, valamint a területi hulladékgazdálkodási terveket és a területi megelőzési programokat" szövegrész helyébe az "OHT-t és az OMP-t" szöveg,

17. 77. § (3) bekezdésében az "OHT-ben, az OMP-ben, valamint a területi hulladékgazdálkodási tervekben és a területi megelőzési programokban" szövegrész helyébe az "OHT-ben és az OMP-ben" szöveg,

18. 86. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "a hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatos részletes szabályokról" szövegrész helyébe az "a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról" szöveg,

19. 87. § (2) bekezdés g) pontjában az "OHT-ról, a területi hulladékgazdálkodási tervekről, az OMP-ről, a területi hulladékgazdálkodási programokról," szövegrész helyébe az "OHT-ról és az OMP-ről," szöveg,

20. 88. § (3) bekezdés a) pontjának nyitó szövegrészében a "miniszterrel" szövegrész helyébe a "miniszterrel és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszterrel" szöveg,

21. 88. § (3) bekezdés b) pontjának nyitó szövegrészében a "közszolgáltatási díj" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási és szolgáltatási díj" szöveg,

22. 93. § (2) bekezdés a) pontjában a "rendelet és" szövegrész helyébe a "rendelet," szöveg

lép.

(2) A Ht.

a) 13. § (6) bekezdésében az "a közszolgáltató alvállalkozója" szövegrész helyébe az "a közszolgáltatói alvállalkozó" szöveg,

b) 43. § (2a) bekezdésében az "az alvállalkozója" szövegrész helyébe az "a közszolgáltatói alvállalkozó" szöveg,

c) 47/A. § (4) bekezdésében a "társulás, a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa" szövegrész helyébe a "társulás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására igénybevett közszolgáltatói alvállalkozó" szöveg

lép.

19. § (1) Hatályát veszti a Ht.

a) 32/A. § (6) bekezdésében a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős" szövegrész,

b) 39. § (5) bekezdésében, és 53. § (3) bekezdésében az "a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és" szövegrész,

c) 32. alcíme,

d) 75. § (5) bekezdésében a ", valamint a területi hulladékgazdálkodási tervek és a területi megelőzési programok" szövegrész,

e) 75. § (5) bekezdésében, valamint a 76. § (1) bekezdés b) pontjában a "tervezési területen" szövegrész,

f) 76. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a ", valamint a területi hulladékgazdálkodási terveknek" szövegrész,

g) 76. § (1) bekezdés c) pontja,

h) 76. § (4) bekezdésében a "helyi", valamint a ", valamint a hulladékgazdálkodási tervek" szövegrész,

i) 76. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a ", valamint a területi megelőzési programnak" szövegrész,

j) 77. § (2) bekezdésében az ", a környezetvédelemért felelős miniszter a területi hulladékgazdálkodási tervek és a területi megelőzési programok végrehajtásának feltételeit" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Ht. 1. melléklet 16. pontja.

20. § Nem lép hatályba a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXVI. törvény 12. §-a.

21. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, a 10. § és a 18. § (1) bekezdés 4. pontja 2018. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. §, a 17. § és a 19. § (2) bekezdése 2018. július 5-én lép hatályba.

22. § E törvény a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 "környezetre veszélyes (ökotoxikus)" veszélyességi tulajdonság tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 8-i 2017/997/EU tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2017. évi CXCVI. törvényhez

A Ht. 1. mellékletének 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. HP 14 "környezetre veszélyes (ökotoxikus)": olyan hulladék, amely azonnal vagy késleltetve veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre.

Az alábbi feltételek bármelyikének megfelelő hulladékot a HP 14 veszélyességi kategóriába kell sorolni:

14.1. a hulladék "ózonkárosító" besorolású anyagot tartalmaz, amelyhez az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1272/2008/EK rendelet) értelmében a H420 figyelmeztető mondat van hozzárendelve, és ezen anyag koncentrációja eléri vagy túllépi a 0,1%-os koncentrációs határértéket. [c(H420) ≥ 0,1%];

14.2. a hulladék egy vagy több "vízi, akut" besorolású anyagot tartalmaz, amelyhez az 1272/2008/EK rendelet értelmében a H400 figyelmeztető mondat van hozzárendelve, és ezen anyag koncentrációja eléri vagy túllépi a 25%-os koncentrációs határértéket. Az ilyen anyagokra 0,1%-os küszöbértéket kell figyelembe venni.

[Σ c (H400) ≥ 25%];

14.3. a hulladék egy vagy több "vízi, krónikus 1", "vízi, krónikus 2" vagy "vízi, krónikus 3" besorolású anyagot tartalmaz, amelyekhez az 1272/2008/EK rendelet értelmében a H410, H411, illetve H412 figyelmeztető mondat van hozzárendelve, és az összes "vízi, krónikus 1" (H410) besorolású anyag koncentrációjának összegét százzal szorozva, hozzáadva az összes "vízi, krónikus 2" (H411) besorolású anyag koncentrációjának tízzel szorzott összegét, valamint az összes "vízi, krónikus 3" (H412) besorolású anyag koncentrációjának összegét, az eredmény eléri vagy túllépi a 25%-os koncentrációs határértéket. A H410 besorolású anyagokra 0,1%-os küszöbértéket, a H411 vagy H412 besorolású anyagokra pedig 1%-os küszöbértéket kell figyelembe venni.

[100 x Σ c (H410) + 10 x Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25%];

14.4. a hulladék egy vagy több "vízi, krónikus 1", "vízi, krónikus 2", "vízi, krónikus 3" vagy "vízi, krónikus 4" besorolású anyagot tartalmaz, amelyekhez az 1272/2008/EK rendelet értelmében a H410, H411, H412, illetve H413 figyelmeztető mondat van hozzárendelve, és az összes "vízi, krónikus" besorolású anyag koncentrációjának összege eléri vagy túllépi a 25%-os koncentrációs határértéket. A H410 besorolású anyagokra 0,1%-os küszöbértéket, a H411, H412, illetve H413 besorolású anyagokra pedig 1%-os küszöbértéket kell figyelembe venni.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25%].

ahol: Σ = az összeg és c = az anyagok koncentrációja."

Tartalomjegyzék