35/2017. (XII. 19.) EMMI rendelet

egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes kulturális és sport tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -,

a 9. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10. § (2) bekezdésében, 10. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet módosítása

1. § A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontjában az "a megyei könyvtár" szövegrész helyébe az "a megyei hatókörű városi könyvtár" szöveg lép.

2. A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosítása

2. § A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti hatósági ellenőrzésre."

3. § Az R1. 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a szakfelügyelet keretében vizsgálja, ellenőrzi és értékeli)

"e) a megyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott, a kistelepülések által igénybe vett könyvtári szolgáltatásokat."

4. § Az R1.

a) 2. § (3) bekezdés c) pontjában a "megyei könyvtár" szövegrész helyébe a "megyei hatókörű városi könyvtár" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a "megyei könyvtárak" szövegrész helyébe a "megyei hatókörű városi könyvtárak" szöveg

lép.

3. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet módosítása

5. § (1) A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 1. § (1)-(4) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1)-(5) bekezdésében, 8. § (1)-(3) bekezdésében, 9. §-ában, 11. § (4) bekezdésében a "megyei könyvtár" szövegrész helyébe a "megyei hatókörű városi könyvtár" szöveg,

b) 3. § 11. pontjában a "megyei könyvtári" szövegrész helyébe a "megyei hatókörű városi könyvtári" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés g) pontjában a "megyei könyvtárnak" szövegrész helyébe a "megyei hatókörű városi könyvtárnak" szöveg, valamint

d) 1. § (4) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés b) pontjában, 9. §-ában a "megyei könyvtárral," szövegrész helyébe a "megyei hatókörű városi könyvtárral," szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R2. 11. § (4) és (5) bekezdése.

4. Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

6. § (1) Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R3.)

a) 9. § (3) bekezdés b) pontjában a "gyűjti, archiválja" szövegrész helyébe a "gyűjti" szöveg,

b) 9. § (3) bekezdés d) pontjában az "az archivált könyvtári dokumentumok" szövegrész helyébe az "a könyvtári dokumentumok" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R3. 13. §-a.

5. A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet módosítása

7. § A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében, 2. melléklet címében az "a megyei könyvtár" szövegrész helyébe az "a megyei hatókörű városi könyvtár" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "megyei könyvtári" szövegrész helyébe a "megyei hatókörű városi könyvtári" szöveg, valamint

c) 2. melléklet I. Szolgáltatási feladatok cím 14., 21. és 25-28. pontjában, 2. számú melléklet II. Gyűjteményfejlesztés cím 9. pontjában, 2. melléklet V. Rendezvény, kiállítás cím 5. pontjában a "megyei könyvtár" szövegrész helyébe a "megyei hatókörű városi könyvtár" szöveg

lép.

6. Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet módosítása

8. § (1) Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R4.) a következő 35. §-sal egészül ki:

"35. § A 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti szervek az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettséget első alkalommal 2018. június 30-ig kötelesek teljesíteni."

(2) Az R4. 26. § (2) bekezdés c) pontjában az "a megyei könyvtár" szövegrészek helyébe az "a megyei hatókörű városi könyvtár" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R4. 1. melléklet 1. pont 11. és 13. alpontja.

7. Egyes kulturális és sport tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezése

9. § Hatályát veszti a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárról szóló 3/1992. (I. 6.) NM-MKM együttes rendelet.

10. § Hatályát veszti a kivitelezőt terhelő kulturális járulék alapjának megállapításáról és megfizetésének módjáról szóló 10/2001. (IV. 24.) NKÖM-PM együttes rendelet.

11. § Hatályát veszti a közlevéltárban folytatható kutatást engedélyező kuratórium működéséről szóló 6/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet.

12. § Hatályát veszti a kivitelezőt terhelő kulturális járulék alapjának megállapításáról és megfizetésének módjáról szóló 10/2001. (IV. 24.) NKÖM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 26/2004. (XII. 17.) NKÖM-PM együttes rendelet.

13. § Hatályát veszti a helyi önkormányzatok színházi pályázati támogatásáról szóló 3/2006. (II. 2.) NKÖM rendelet.

14. § Hatályát veszti a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 6/2008. (III. 5.) OKM rendelet.

15. § Hatályát veszti az egyes filmszakmai tárgyú rendeletek módosításáról szóló 24/2008. (VIII. 8.) OKM rendelet.

16. § Hatályát veszti a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 37/2009. (XII. 23.) OKM rendelet.

17. § Hatályát veszti az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet.

18. § Hatályát veszti az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet.

19. § Hatályát veszti az I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjéről szóló 13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet.

20. § Hatályát veszti az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék