98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

a 2. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 4. § (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Egészséges Budapest Program keretében - a 2. mellékletben szereplő helyrajzi számú ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon - megvalósuló beruházásokkal, valamint a kapcsolódó közúti infrastruktúra-fejlesztések (a továbbiakban együtt: Beruházások) megvalósításával függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak.

1/A. §[2] A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a 2. mellékletben foglalt táblázat 34., 37., 41., 42. és 46. sorában meghatározott beruházásokat. A kiemelten közérdekű beruházások helyszíne a 2. mellékletben foglalt táblázat 34., 37., 41., 42. és 46. sorában meghatározott ingatlanok területe.

2. § (1)[3] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben - a 2. mellékletben foglalt táblázat 13. sora szerinti beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű ügyek kivételével - koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest közigazgatási területén megvalósuló beruházások esetében a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt, a Pest vármegyében megvalósuló beruházások esetében a Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

(2)[4] A Kormány az 1. melléklet 16. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben - a 2. mellékletben foglalt táblázat 13. sora szerinti beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kivételével - eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(3)[5]

3. § (1)[6]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével - tizenöt nap.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggésben

a) - a (2) bekezdés kivételével - a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti beruházással összefüggésben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

(3)[7] A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházásban a használatbavételi engedélyt épületenként is meg lehet kérni, feltéve, hogy az épület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. A beruházásnak az adott épület rendeltetésszerű és biztonságos használatához közvetlenül nem szükséges elemei építési engedélynek való megfelelőségét az építésügyi hatóság a beruházás utolsó épületének használatbavételi engedélyezési eljárása során vizsgálja.

4/A. §[8] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 34. sorában meghatározott ingatlanon megvalósuló beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

(2) A 2. melléklet 34. sora szerinti beruházás megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48. § (2) bekezdése szerinti, a fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6-8. §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása az ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt, a kivágással érintett ingatlanok vagyonkezelője vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 34. sora szerinti építési beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,

b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 20 betegágya után,

c) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 34. sora szerinti építési beruházás során a lapostetők esetében extenzív zöldtetőt nem kell kialakítani.

4/B. §[9] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 41. és 42. sorában megjelölt ingatlanokon megvalósuló beruházásra (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: Beruházás) irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

(1a)[10] A 2. mellékletben foglalt táblázat 41. és 42. sorában szereplő ingatlanokra az eltérő településrendezési, építési és telekalakítási követelményeket a (2)-(9) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)-(9) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a (2)-(9) bekezdésben meghatározott sajátos településrendezési, építési és telekalakítási szabályokkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A Beruházás során érintett Budapest, belterület 36868 helyrajzi számú ingatlanokra, illetve a Budapest, belterület 36873 helyrajzi számú ingatlan tekintetében meghatározott sajátos beépítési szabályok:[11]

a) a telkek beépítési módja zártsorú,

b) a kialakítható telek legnagyobb területe 12 000 m2, a két telek összevonható,

c) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4 m2/m2,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%.

(3)[12] A Beruházás során érintett telkek teljes területe építési helynek minősül.

(4)[13] A Budapest, belterület 36868 és 36873 helyrajzi számú telkek telekegyesítésének nem akadálya, ha az összevonásra kerülő telkek a településrendezési tervben eltérő építési övezetbe tartoznak. A telekegyesítés eredményeként létrejövő telekre az e rendelkezés hatálybalépésekor a Budapest, belterület 36868 helyrajzi számú telekre vonatkozó településrendezési terv szerinti szabályok, valamint a (2)-(11) bekezdésben foglalt előírások az irányadóak.

(5) A Beruházás területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetőek el:

a) oktatási, kutatási és egészségipari, valamint ezekhez és a meglévő, kialakult funkciókhoz kapcsolódó, azt kiszolgáló és kiegészítő egyéb funkciók,

b) iroda, szolgáltatás, kiskereskedelem, vendéglátás funkciók,

c) a fő rendeltetést kiszolgáló raktározási funkciók.

(6) A Beruházás megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete tekintetében a Kvt. 48. § (2) bekezdése szerinti, a fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a magántulajdonban álló ingatlanokon lévő fás szárú növények vonatkozásában is az R. 6-8. §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt, kivágással érintett ingatlan vagyonkezelője vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni a használatbavételi engedély véglegessé válását követő két éven belül.

(7) A Beruházás során a Budapest, belterület 36868 helyrajzi számon megtartandó épület és a Budapest, belterület 36870 helyrajzi számon meglévő épület között a Budapest, Hőgyes Endre utca felől, azok műszaki állapotának megvédése érdekében maximum egy szint mélygarázs létesíthető.

(8)[14] A Budapest, belterület 36868 és 36873 helyrajzi számú telken az építési beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik és kerékpártárolók számát a következő eltérésekkel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek, felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 300 m2 nettó alapterülete után,

b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,

c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,

d) nem kell személygépkocsi elhelyezését biztosítani kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítótere és vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztótere után,

e) új épület vagy meglévő épület bővítésének építési helyén a meglévő gépjárművárakozó-helyek megszüntethetők, azzal, hogy azok eltérő helyen történő biztosítása nem szükséges,

f) bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a parkolóférőhelyek számának meghatározásakor a teljes ellátandó rendeltetésre vonatkozó parkolóférőhelyek száma képezi az alapot, azzal, hogy a keletkező többlet személygépjármű elhelyezési kötelezettséget az a)-e) pontban meghatározott mértékben, az ütemezett megvalósítás összes ütemének és teljes megvalósításának végére kell biztosítani, és

g) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 100 m2 alapterülete után, iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 500 m2 alapterülete után.

(8a)[15] A Budapest, belterület 36868 és 36873 helyrajzi számú telken új épület létesítése, illetve épületbővítés esetén, a telken belül új parkoló mélygarázsban és felszínen is kialakítható.

(9)[16] A Hőgyes Endre utca 5. szám alatti, védett homlokzattal rendelkező épület - homlokzati jellegzetességének minél teljesebb megőrzésével - átalakítható olyan módon, hogy az épület kapubejárója személy- és tehergépkocsi áthaladására alkalmas legyen.

(10) A Kormány a Beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a 3. melléklet szerint határozza meg.

(11) A Beruházás során a szükséges közműellátás a telkek egyesítése után is biztosítható több betáplálási ponton.

4/C. §[17] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sorában megjelölt ingatlanon megvalósuló beruházásra (e § alkalmazásában a továbbiakban: Beruházás) irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

(2) A Beruházás során érintett Budapest, belterület 36771/14 helyrajzi számú ingatlanra meghatározott sajátos beépítési szabályok:

a) a beépítés maximális mértéke: 55%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 15%.

(3) A Beruházás során az érintett telek területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények is elhelyezhetők:

a) kutatási és egészségipari, valamint ezekhez és a meglévő, kialakult funkciókhoz kapcsolódó, azt kiszolgáló és kiegészítő egyéb funkciók,

b) a fő rendeltetést kiszolgáló raktározási funkciók.

(4) A Beruházás során az érintett telek területén a tömbbelsőben elhelyezkedő épületegyüttes elbontható.

(5) A Beruházás során az érintett telek területén az egyes gyógyászati-oktatási egységek épületei zárt, fedett folyosóval felszínen vagy felszín felett összeköthetőek.

(6) A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,

b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 20 betegágya után,

c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,

d) nem kell személygépkocsi elhelyezését biztosítani kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítótere és vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztótere után,

e) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után,

f) új épület vagy meglévő épület bővítésének építési helyén a meglévő gépjárművárakozó-helyek megszüntethetők, azzal, hogy azok eltérő helyen történő biztosítása nem szükséges.

(6a)[18] A Beruházással érintett ingatlan vonatkozásában személygépjármű-tárolás épületen kívül is megengedett.

(7) Bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a parkolóférőhelyek száma meghatározásának alapját a teljes ellátandó rendeltetés képezi, de csak a keletkező többlet személygépjármű elhelyezési kötelezettséget kell - a (6) bekezdésben meghatározott mértékben - biztosítani.

4/D. §[19] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti Budapest, IX. kerület, belterület 37414 és 37348/2 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló beruházással (e § alkalmazásában a továbbiakban: Beruházás) érintett ingatlanokra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)-(4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy a hatályos településrendezési terv, településkép védelméről szóló rendelet és a tervezett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Beruházás során az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsi és kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység minden megkezdett kizárólag oktatási és kutatási helyiségének nettó 50 m2 alapterülete után,

b) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani a felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 150 m2 alapterülete után.

(3) A Beruházás ingatlanjaira meghatározott sajátos beépítési szabály:

a) a telkek beépítési módja zártsorú,

b) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 100%,

c) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 5,5 m2/m2,

d) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 4%,

f) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 26 m,

g) a párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke a Tűzoltó utca és a Viola utca szakaszain 15 m és a Thaly Kálmán utcai szakaszon 21 m,

h) az új épületek építményrészei nem nyúlhatnak túl a megengedett legnagyobb párkánymagasság vonalától a telek irányába emelkedő ferde síkon és az e metszésvonal felett 7,0 méteres távolságban lévő vízszintes síkon, azzal, hogy a ferde sík hajlásszöge legfeljebb 45 fok, és több utcafronti homlokzattal rendelkező telek esetén az alacsonyabb vízszintes síkot csak a homlokzattól mért 10 méteres traktusban kell figyelembe venni, egyébként a legmagasabb érték az irányadó,

i) a meglévő szomszédos épületek párkánymagasságához nem kell csatlakozni,

j) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

k) a homlokzati elemeknek a Szentágothai János tér közterülete felé való kinyúlásának legnagyobb megengedett mértéke 2 m.

(4) A Beruházás során a szükséges közműellátás a telkek egyesítése után is biztosítható több betáplálási ponton.

(5) A Kormány a Beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a 3. melléklet szerint határozza meg.

4/E. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 72. sora szerinti, Budapest VIII. kerület, belterület 36262 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló beruházással (e § alkalmazásában a továbbiakban: Beruházás) érintett ingatlanra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy a hatályos településrendezési terv, településkép védelméről szóló rendelet és helyi építési szabályzat előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Beruházás ingatlanára meghatározott sajátos beépítési szabály:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

c) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 2m

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25m.

4/F. §[20] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 75. sorában szereplő ingatlanra az eltérő településrendezési, építési és telekalakítási követelményeket a (2)-(6) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)-(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a (2)-(6) bekezdésben meghatározott sajátos településrendezési, építési és telekalakítási szabályokkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A Beruházás során érintett Budapest, belterület 36774 helyrajzi számú ingatlanra meghatározott sajátos beépítési szabályok:

a) a beépítés maximális mértéke terepszint alatt: 100%,

b) a beépítés maximális mértéke terepszint felett: 100%,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 0%,

d) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 8,5 m2/m2.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 75. sora szerinti építési beruházással szomszédos épületek tűzfalain szabálytalanul elhelyezett nyílászárókat az építési engedélyezési eljárás során nem kell figyelembe venni.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 75. sora szerinti építési beruházás során a lapostetők esetében extenzív zöldtetőt nem kell kialakítani.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 75. sora szerinti építési beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik és kerékpártárolók számát a következő eltérésekkel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 150 m2 nettó alapterülete után,

b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 betegágya után, és

c) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 200 m2 alapterülete után.

(6) A 2. mellékletben foglalt táblázat 75. sora szerinti építési beruházás során a Budapest, belterület 36774 helyrajzi számú ingatlan utcai homlokzata előtt a meglévő közterületi parkolók megszüntethetőek.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. §[21] Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. mellékletet a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §[22] A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. mellékletet a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. §[23] E rendeletnek az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 357/2020. (VII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4. § (3) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. §[24] E rendeletnek az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1/A. §-át, 4/A-4/C. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat módosított 34., 35., 42. sorát és megállapított 72-84. sorát, valamint 3. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11. §[25] E rendeletnek az egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 4/E. §-át a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

12. §[26] E rendeletnek az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.6.) megállapított 4/B. § (1a) és (8a) bekezdését és 4/F. §-át, valamint módosított 4/B. § (2)-(4), (8) és (9) bekezdését, továbbá 2. és 3. mellékletét a Módr.6. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. hírközlési hatósági eljárások,

15. bányahatósági engedélyezési eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. erdészeti hatósági eljárások,

20. földvédelmi hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

23. azok az 1-22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

24. az 1-23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelethez[27]

A Beruházásokkal érintett ingatlanok

[28]
AB
1.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosító adatai
(ingatlan-nyilvántartás szerinti
helyrajzi szám)
2.Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház
és Szakrendelő kialakítása
a) új központi sürgősségi és műtétes tömb építése,
b) a betegforgalomhoz igazodó, kórházhoz integrált
járóbeteg épületegység kialakítása.
Budapest
belterület 10733/6
belterület 10733/11
belterület 6836/4
belterület 10172
belterület 10733/9
belterület 10733/8
belterület 10734/1
belterület 10168/2
belterület 10171/3
belterület 6836/2
3.Semmelweis Egyetem Pető András KarBudapest
belterület 10171/5
4.Szent Imre Egyetemi Oktatókórház:
a) konyhafelújítás,
b) az energetikai D épület felújítása,
c) az A épület légtechnika-kialakítása és liftek cseréje,
d) a B épület felújítása, komfortosítása,
e) a K-C-R épületek fűtéskorszerűsítése,
f) új T épületszárny (ambuláns trauma) megépítése.
Budapest
belterület 3519/9
belterület 3519/10
5.Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI):
a) a Lukács épület műemlékvédelmi homlokzat- és tetőszerkezet-rekonstrukciója, osztályok komfortosítása,
b) Esplanade épület VI. emelet felújítása, a III., IV. és V. emelet komfortosítása,
c) a Központi Szakambulancia és Rendelőintézet A és B épületek homlokzati
felújítása és nyílászárócsere,
d) új egészségturisztikai tömb építése.
Budapest
belterület 14481
belterület 14493
belterület 14519/2
6.Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI):
a) új aktív tömb (műtőblokkal, új intenzív egységgel, intenzív terápiás
részleggel) felépítése,
b) új bronchológiai laboratórium, non invazív lélegeztetési egység,
kemoterápiás kezelő, légzésfunkciós laboratórium kialakítása,
c) új patológiai laboratórium, betegfelvételi tüdőosztály, tüdőosztályok és
mellkassebészeti osztály kialakítása,
d)
e) a műemléki védettséget élvező A-B hall rész felújítása,
f) az intézmény közműhálózatának felújítása.
Budapest
belterület 10886/33
[29]
7.Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet:
a) új kórházi tömb építése a Szent István Kórház telephelyen, a megmaradó
épületek felújítása,
b) az új kórházi tömb építési területén lévő épületek bontása, az ott működő
osztályok átmeneti átköltöztetése a Szent László Kórház és a Merényi Gusztáv
Kórház telephelyekre,
c) Szent László Kórház telephelyen az új kórházi tömbbe történő
visszaköltöztetést követően a krónikus és rehabilitációs ellátást szolgáló
épületek felújítása.
Budapest
belterület 38288
belterület 38239
belterület 38283/5
belterület 38283/6
belterület 38283/7
belterület 38283/8
8.Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI):
a) meglévő épület ideiglenes működéséhez szükséges átalakítás, felújítás,
komfortosítás, funkcionális átalakítás, műszaki-technológiai fejlesztések,
b) az épületben lévő felnőtt kardiológiai és szívsebészeti funkcióknak a
Dél-pesti Centrumkórház új épületébe történő átkerülését követően a régi
épület elbontása,
c) a gyermek kardiológiai és szívsebészeti tömb felújítása.
Budapest
belterület 38288
9.Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet:
a) a Fiumei úti telephelyen működő osztályok többségének átköltöztetése a
Dél-pesti Centrumkórházba,
b) az a) pontban nem említett többi telephelyen komfortosítás,
c) új épületek építése,
d) régi épületek felújítása.
Budapest
belterület 33125
belterület 33591
belterület 33625
belterület 33641
belterület 34720
10.Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet:
a) új műtéti, diagnosztikai és járóbeteg-szakellátási tömbépület kialakítása,
b) egynapos sebészeti részleg, sürgősségi osztály bővítése,
c) bölcsőde, óvoda kialakítása,
d)
e)
f) a csepeli telephelyen új hospice osztály kialakítása.
Budapest
belterület 182640/1
belterület 182640/2
belterület 210336

Gyál
belterület 2617
11.Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet:
a) a központi telephelyen új tömbépület építése, meglévő épületek átalakítása,
bővítése,
b) a X. kerületi járóbeteg-szakrendelő átköltöztetése a fő telephelyen kialakított
új épületbe,
c) a XVII. kerületi szakrendelő felújítása és bővítése,
d) a monori és a gyömrői járóbeteg-szakrendelők felújítása,
e)
f)
g) sürgősségi osztály fejlesztése,
h)
Budapest
belterület 39135

belterület 40578

belterület 40579
Monor
belterület 5279/6
belterület 5279/8
belterület 5279/11
Gyömrő
belterület 8
belterület 9
12.Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI):
az Intézet végleges elhelyezése a Budapest XI., Karolina út 27. szám alatti
ingatlanban, az épület felújítása, átalakítása.
Budapest
belterület 4618/6
13.Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház:
a) az Észak-pesti Centrumkórház egy telephelyen való kialakítása,
b) a Róbert Károly körúton három új épületszárny építése, melyek biztosítják a
volt MÁV Kórház telephelyén lévő aktív ellátóosztályok integrációját,
c) új parkolóház és helikopterleszálló építése.
Budapest
belterület 27630
belterület 28229
belterület 28233
belterület 28224/32
belterület 10886/44
[30]
14.Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI):
a) új tömb építése, hybrid műtő létrehozása,
b) a régi épületekben műszaki felújítás,
c) gőzellátó - elektromos rendszer felújítása, komfortosítás.
Budapest
belterület 31571/2
15.Szent Margit Kórház:
a)
b) új D épületszárny kialakítása az új műveseállomás és krónikus osztály
elhelyezése céljából.
Budapest

belterület 62447
belterület 16247/2
16.Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa):
a) konyhaüzem felújítása,
b) energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó felújítások (függönyfal,
csővezetékek, villamosság),
c) liftek cseréje,
d) közüzemi úthálózat felújítása,
e) új járóbeteg-szakrendelő épület építése,
f) új belgyógyászati épület építése,
g) az A és B épületek felújítása, komfortosítása.
Kistarcsa
belterület 3144/2
belterület 3144/16
17.Uzsoki Utcai Kórház:
a) klimatizálás és erősáramú betáplálás bővítése,
b) új klinikai és rehabilitációs tömb építése,
c) a Hungária körúti rehabilitációs osztályok fő telephelyre költöztetése,
d) régi épületek felújítása és komfortosítása,
e) parkolóház építése,
f) raktárbázis kialakítása,
g) energetikai rekonstrukció,
h) épületbontások.
Budapest
belterület 31524
belterület 32272
belterület 31644
18.Toldy Ferenc Kórház (Cegléd):
a) új belgyógyászati szárny építése,
b) telephelyek összevonásával új, többszintes járóbeteg-szakrendelő létesítése,
c) a városi szakrendelő, valamint a tüdőgondozó beköltöztetése az új épületbe,
a fő telephelyre,
d) sürgősségi osztály bővítése,
e)
f) energetikai beruházás.
Cegléd
belterület 161
belterület 4068/2

belterület 160
belterület 488
19.Törökbálinti Tüdőgyógyintézet:
a) a rendelőintézet beruházásának befejezése,
b) meglévő épületek komfortosítása,
c) kert és belső úthálózat, kültéri parkoló megújítása.
Törökbálint
belterület 22
20.Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet:
a) meglévő épületek műszaki fejlesztése,
b) gyógyfürdő- és egészségturisztikai beruházás.
Nagykőrös
belterület 3394/4
belterület 3394/2
belterület 3394/3
21.Jávorszky Ödön Kórház (Vác):
a) új járóbetegszakrendelő-tömb építése,
b)
Vác
belterület 365/5
belterület 365/7
belterület 365/10
belterület 365/3
belterület 365/8
belterület 365/11

belterület 365/9
[31]
22.Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád):
a) új diagnosztikai épület építése,
b) a főépület földszintjén a betegellátó osztályok és a kiszolgáló egységek
felújítása,
c) konyhaüzem felújítása,
d) a főépülethez új éttermi szárny hozzáépítése,
e) a hozzáépített épületrészben új kórtermek kialakítása,
f) új kórházi fogadóépület építése,
g) közműfelújítások,
h) parkoló és közlekedőutak felújítása és kialakítása, külső tereprendezés és
parkosítás,
i) energetikai korszerűsítés.
Visegrád
külterület 041/1
külterület 042
külterület 043
belterület 1288/1
belterület 1293
belterület 1294
belterület 1295
belterület 1296
23.Károlyi Sándor Kórház:
a) a főépület felújítása,
b) új fekvőbeteg-ellátó épület létesítése a szükséges kapcsolódó munkákkal
együtt.
Budapest
belterület 73708
belterület 71323
belterület 72247
belterület 72259
belterület 71182/15
belterület 71182/5
24.Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet:
a) a fő telephely épületeinek felújítása, fejlesztése, komfortosítása és átalakítása
(A, B, F, G, 3, 12, 24 épület),
b) új főporta, gyógyszertár és kerítés építése,
c) a Jász utcai pszichiátriai gondozó felújítása.
Budapest
belterület 26395
belterület 27403/10
25.Szent Rókus Kórház:
a) egynapos sebészet fejlesztése,
b) szakmai feladatok egy telephelyre történő koncentrálása járóbeteg-szakellátó egységek áttelepítésével, fekvőbeteg-szakellátás felújításával,
komfortosításával.
Budapest
belterület 36434/1
belterület 36458/2
26.Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet:
a) új belgyógyászati C tömb létrehozása: a Madarász utcai telephelyről
az aktív csecsemő- és belgyógyászati osztályok Üllői úti telephelyre történő
koncentrálása, valamint a jelenlegi C és D épületből a gyermekneurológiai,
gyermekortopédiai, gyermekszemészeti és gyermekpulmonológiai
aktívfekvőbeteg-ellátás áthelyezése,
b) a Delej utcai telephelyen pszichiátriai és addiktológiai centrum létrehozása:
gyermekpszichiátriai osztály, serdülő- és ifjúsági pszichiátriai járó- és
fekvőbetegosztály, adikktológiai osztály és szakambulanciák létrehozása.
Budapest
belterület 38716
belterület 26085/213
belterület 33782
belterület 38703/8
belterület 38703/10
belterület 26085/158
27.
28.Országos Onkológiai Intézet:
a) új épületben új onkodiagnosztikai központ létesítése,
b) abban PET-MR, CT, daganat-pathológiai, daganat-cytológiai és
onko-genomikai laboratóriumok és telemedicina-központ elhelyezése,
c) régi épületek bontása illetve felújítása.
Budapest
belterület 6998/13
belterület 6997
[32]
29.Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.:
a) a kórház kiskovácsi telephelyén új épület építése, több épület felújítása,
bővítése, komfortosítása; parkolók, belső utak kialakítása, parkrendezés,
b) a budakalászi telephelyen új épület építése, több épület felújítása, bővítése,
régi épület bontása, közösségi terek kialakítása, komfortosítás; parkolók
kialakítása, belső utak, park rendezése.
Budakalász
belterület 4199/3
belterület 4199/5
belterület 4199/6
belterület 4199/7
külterület 0222
Pomáz
külterület 0311/1
külterület 0311/3
külterület 0311/4
30.Betegápoló Irgalmas Rend:
a) a Budai Irgalmasrendi Kórház budapesti telephelyeinek komplex felújítása,
bővítése, korszerűsítése, új épület felépítése,
b) a váci telephely bővítése, felújítása és korszerűsítése.
Budapest
belterület 13465
belterület 14478/4
belterület 14479/1
Vác
belterület 2943/4
31.Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza:
a) az I. és II. épületek teljes felújítása, komfortos kórtermek és közösségi terek
kialakítása, a III. épület részleges felújítása, a szakrendelők felújítása,
b) a kiszolgálóegységek és a kórháztechnológia felújítása.
Budapest
belterület 31571/4
32.Budapesti Szent Ferenc Kórház:
a) a régi épület átalakítása, belső felújítása, akadálymentes, komfortos
kórtermek kialakítása,
b) új épületben komfortos kórtermek, ambuláns rendelők, családorvosi
rendelők, tornaterem és kápolna, valamint oktatóközpont kialakítása,
c) kiszolgálóegységek, kórháztechnológia felújítása,
d) tankonyha és rehabilitációs park kialakítása.
Budapest
belterület 11062
33.Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza:
a) a kórházi infrastruktúra javítása,
b) családbarát környezet kialakítása,
c) a kórház Bethesda utcai telephelyén új épületszárny építése, az új
épületszárny és a Filadelfia épület összekötése,
d) az Ilka utcai telephely szakmai funkcióváltásához illeszkedően jelentős
átépítési munkálatok elvégzése.
Budapest
belterület 29768/1
belterület 29768/2
belterület 32660
34.Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika:
a) új diagnosztikai központ kialakítása,
b) a perioperatív transzplantációs részleg és
a műtői kapacitás bővítése
a szívtranszplantáció fejlesztése érdekében.
Budapest
belterület 6844/0/A/1
belterület 6844/0/A/2
belterület 6844/0/A/3
belterület 6844/0/A/4
belterület 6844/0/A/5
belterület 6844/0/A/6
belterület 6844/0/A/7
belterület 6844/0/A/8
belterület 6844/0/A/9
belterület 6847
belterület 10119/2
belterület 6846/1
belterület 6844
35.Semmelweis Egyetem Logisztikai telep:
egyetemi logisztikai központ kialakítása
(raktárak, irattár, textilüzem, forenzikus
pathológiai központ, egyéb kiszolgáló
létesítmények és egészségipari
létesítmények).
Budapest
belterület 38229/10
[33]
36.Semmelweis Egyetem, Pulmonológia Klinika:
a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának a Semmelweis Egyetem
pesti telephelyére való költöztetése.
Budapest
belterület 10168/2
37.Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ,
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának
fejlesztési projektje
Budapest IX. kerület
belterület 37348/2,
belterület 37414
38.Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar:
skill (propedeutikai) labor kialakítása és a gyakorlati képzés fejlesztését szolgáló
bővítések.
Budapest
belterület 36769
39.Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika:
a Klinika épületének felújítása.
Budapest
belterület 36792
40.Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet:
az Intézet épületének felújítása.
Budapest
belterület 36729
41.Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar:
a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának fejlesztési projektje,
ennek részeként a Hőgyes-Schöpf-Merei gyógyszerkutatási centrum kialakítása.
Budapest
belterület 36868
42.Egykori Schöpf-Merei Kórház Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona:
a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának
fejlesztési projektje, ennek részeként
a Hőgyes-Schöpf-Merei gyógyszerkutatási centrum kialakítása.
Budapest
belterület 36873
43.
44.
45.Semmelweis Egyetem, Külső Klinikai Tömb:
a) a Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb klinikáinak a Korányi tömbhöz
kapcsolódó felújítása,
b) Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika beköltöztetése.
Budapest
belterület 36177/1
belterület 36164
46.Semmelweis Egyetem, Belső Klinikai Tömb:
a Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömb telephelyeinek és klinikáinak
fejlesztése.
Budapest
belterület 36771/14
47.II. kerületi Egészségügyi Szolgálat:
a) a II. kerületi Frankel Leó utcában új, többemeletes szakrendelő épület
megépítése,
b) külső telephelyek átköltöztetése,
c) egynapos sebészet és kúraszerű ellátások fejlesztése.
Budapest
belterület 14982
48.Szent Kristóf Szakrendelő - XI. kerületi Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ
és Egynapos Sebészet:
a) az Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet céljára
meglévő épület teljes felújítása, átalakítása,
b) a gyermekgyógyászati járóbeteg-szakellátás struktúrájának bővítése,
c) egynapos sebészet kialakítása.
Budapest
belterület 4275/10
belterület 4275/11/A/2
49.Zuglói Egészségügyi Szolgálat:
direkt digitális röntgen technológia több telephelyen történő kiépítése és
integrációja.
Budapest
belterület 31677/1
50.Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós:
a) új épületrész építése,
b) külső telephelyek integrációja,
c) képalkotó diagnosztika és emlőszűrések fejlesztése.
Szigetszentmiklós
belterület 12016
51.Misszió Egészségügyi Központ (Veresegyház):
a) egynapos sebészet és rehabilitációs nappali ellátás korszerűsítése új
épületrész felépítésével,
b) épületgépészeti felújítás.
Veresegyház
belterület 8832/104
belterület 8832/104/A
52.Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet (Jászberényi Szent Erzsébet Kórház):
a) új rendelőépületi szárny építése,
b) a meglévő épület gépészeti korszerűsítése, akadálymentesítése.
Nagykáta
belterület 2231
53.XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:
a) telephelyek racionalizálása,
b) a rendelőintézet bővítése,
c) egynapos sebészet és gasztroenterológia fejlesztése.
Budapest belterület
102216/8
54.Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Budapesti Egészségügyi Központ:
a) egynapos sebészet és endoszkópia fejlesztése,
b) a rendelőintézet épületének belső korszerűsítése,
c) épületgépészeti felújítás,
d) akadálymentesítés.
Budapest
belterület 28276/3
55.Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet:
a) szakrendelő épület belső felújítása,
b) pszichiátriai gondozó korszerűsítése,
c) felvonók cseréje.
Dunakeszi
belterület 5046
belterület 4462/1
belterület 5182/1
[34]
56.Szent Margit Rendelőintézet:
a) a Vörösvári úti és a Csobánka téri telephelyek
felújítása külső telephely összevonásával,
b) épületek gépészeti és műszaki korszerűsítése,
c) orvostechnológiai és informatikai eszközpark
cseréje, az ahhoz szükséges építési beruházás.
Budapest
belterület 62321/149
belterület 17005/62
57.Budapest VIII. kerület - Józsefvárosi Szent Kozma
Egészségügyi Központ:
orvostechnológiai eszközpark modernizálása új
eszközök beszerzésével, az ahhoz szükséges építési
beruházás.
Budapest
belterület 35037/0/A/1
belterület 35037/0/A/2
58.Budapest XV. kerület - Dr. Vass László Egészségügyi
Intézmény, Lelkiegészség-központ:
pszichiátriai ellátás fejlesztése Lelki Egészségközpont
kialakításával, a meglévő épület korszerűsítésével.
Budapest
belterület 82285
59.Budapest I. kerület - Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata:
a) orvostechnikai eszközök beszerzése, az ahhoz
szükséges építési beruházás,
b) műszaki korszerűsítés, informatikai
hálózatfejlesztés.
Budapest
belterület 6957/3
60.Budapest IV. kerület - Újpesti Szakorvosi
Rendelőintézet:
a) szakrendelő épületgépészeti felújítása,
b) orvostechnikai eszközök és bútorzat cseréje,
az ahhoz szükséges építési beruházás,
c) energetikai korszerűsítés.
Budapest
belterület 73070
61.Budapest XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat:
a) a rendelőintézet műszerezettségének fejlesztése,
az ahhoz szükséges építési beruházás,
b) új eszközök beszerzése a gasztroenterológiai
és nőgyógyászati szakrendeléseken, az ahhoz
szükséges építési beruházás,
c) egynapos sebészet orvostechnológiai fejlesztése.
Budapest
belterület 25459/43
belterület 27403/9
62.Budapest XVIII. kerület - Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Zsebők Zoltán Szakrendelő:
a) Thököly úti szakrendelő épület energetikai
korszerűsítése,
b) laboratórium belső felújítása,
c) orvostechnológiai eszközpark fejlesztése, az ahhoz
szükséges építési beruházás.
Budapest
belterület 155447/19
belterület 140662
[35]
63.Jahn Ferenc Kórház - XX. kerület Ady Endre utcai
Szakrendelő:
a) a rendelőépület építészeti-műszaki korszerűsítése
és bővítése,
b) az informatikai eszközök modernizálása, az ahhoz
szükséges építési beruházás,
c) új orvosi berendezések beszerzése, az ahhoz
szükséges építési beruházás.
Budapest
belterület 170424/2
64.Budapest XXI. kerület - Tóth Ilona Egészségügyi
Szolgálat Szakrendelő:
a) egynapos sebészet fejlesztése,
b) orvosi-műszerpark fejlesztése, az ahhoz szükséges
építési beruházás,
c) a korábbi Csepeli Szülőotthon jelenleg üresen álló
épületében orvos-szakmai szolgáltatások kialakítása,
az épület teljes felújításával és orvostechnikai,
valamint informatikai felszerelésével.
Budapest
belterület 209578
belterület 208524
65.Budapest XXII. kerület - Dél-Budai Egészségügyi
Szolgálat:
a) informatikai hálózatfejlesztés és eszközök
modernizálása, az ahhoz szükséges építési
beruházás,
b) orvosi gépek és műszerek cseréje új eszközök
beszerzésével, az ahhoz szükséges építési beruházás.
Budapest
belterület 223560/0/B/1
66.Biatorbágy Egészségügyi Ellátó Kft.:
a) orvostechnikai eszközök fejlesztése, az ahhoz
szükséges építési beruházás,
b) informatikai eszközpark korszerűsítése, az ahhoz
szükséges építési beruházás.
Biatorbágy
belterület 1510
67.Budakeszi Szakrendelő:
a) szakellátások fejlesztése, az ahhoz szükséges
építési beruházás,
b) orvostechnológiai műszerek és informatikai
eszközök beszerzése, az ahhoz szükséges építési
beruházás.
Budakeszi
belterület 16
68.Érd - Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény:
a) orvostechnológai eszközök beszerzése és
korszerűsítése, az ahhoz szükséges építési
beruházás,
b) egynapos sebészet és a képalkotó diagnosztika
fejlesztése, az ahhoz szükséges építési beruházás.
Érd
belterület 22765
69.Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet:
orvostechnológiai eszközpark modernizálása új
eszközök beszerzésével, az ahhoz szükséges építési
beruházás.
Pilisvörösvár
belterület 1262
70.Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
Szakrendelő:
a) informatikai eszközök beszerzése, az ahhoz
szükséges építési beruházás,
b) orvosi műszerek cseréje, az ahhoz szükséges
építési beruházás,
c) energetikai fejlesztés.
Szentendre
belterület 2409
[36]
71.Vecsési Egészségügyi Szolgálat:
a) orvostechnológiai berendezések korszerűsítése,
az ahhoz szükséges építési beruházás,
b) informatikai rendszer modernizálása, az ahhoz
szükséges építési beruházás.
Vecsés
belterület 4918
belterület 1529
72.Budapest VIII. kerület -
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika fejlesztése
Budapest
belterület 36262
belterület 36209
73.Budapest VIII. kerület - Kálvária téri épület -
szakrendelő kialakítása
Budapest
belterület 35880
74.Budapest VIII. kerület - Nagyvárad téri
Elméleti Tömb felújítása
Budapest
belterület 38717/4
75.Budapest VIII. kerület - Oktatási épület kialakítása
(fekvőbeteg-ellátó egészségügyi, nem fekvőbeteg-ellátó
egészségügyi, oktatási, kutatási és egészségipari és igazgatási,
valamint ezekhez azt kiszolgáló és kiegészítő egyéb funkciók,
iroda, szolgáltatás, a fő rendeltetést kiszolgáló raktározási
funkciók, parkolók)
Budapest
belterület 36774
76.Budapest VIII. kerület - Markusovszky
Lajos Kollégium (homlokzat energetikai
korszerűsítés)
Budapest
belterület 38710
77.Budapest VIII. kerület - Balassa János
Kollégium (homlokzat energetikai
korszerűsítés)
Budapest
belterület 36173
78.Budapest IX. kerület -
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika felújítása
Budapest
belterület 37508
belterület 37525/2
79.Budapest IX. kerület - Egyetemi Interaktív
Szimulációs Oktatási Központ létrehozása
Budapest
belterület 37274
80.Budapest IX. kerület - Digitális
Egészségtudományi Intézet fejlesztése
Budapest
belterület 37469
81.Budapest IV. kerület - id. Bókay János
Kollégium, Egészségtudományi Kar Oktatási
Épület kialakítása
Budapest
belterület 73512
82.Budapest XI. kerület - PAK - Gyakorló
Általános Iskola (Kollégium) felújítása
Budapest
belterület 4914/1
83.Balatonvilágos
Oktatási Centrum kialakítása
Balatonvilágos
belterület 1226
belterület 1189
84.Herceghalom
kutatólabor kialakítása
Herceghalom
belterület 267/2
belterület 268

3. melléklet a 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelethez[37]

A 4/B. és 4/D. § szerinti beruházások során az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának szükséges időtartama[38]

[39]
ABCD
1.A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának
helyszíne
A beruházás helyszínének
közvetlen környezete
A beruházás
megvalósításához
szükséges közterület-használat időtartama
2.A 2. mellékletben
foglalt táblázat 41. és
42. sorában megjelölt
ingatlanon megvalósuló
beruházás
Budapest IX. kerület,
belterület 36868,
36873 helyrajzi számú
ingatlan
Budapest 36863,
36850/2, 36930/2
helyrajzi számú
ingatlan
2024. 08. 01. - 2026. 12. 31.
3.A 2. mellékletben foglalt táblázat
37. sorában megjelölt ingatlanon
megvalósuló beruházás.
Budapest IX. kerület
belterület 37348/2,
belterület 37414
Budapest IX. kerület
belterület 37415,
37413,
37412,
37420/1,
37401/1,
37420/5,
37420/4,
37420/3,
37417/1,
37417/2,
37432,
37430/2,
37163/1
2023. 01. 05. -
2026. 12. 31.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 360. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Megállapította a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 165. § c)-d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 361. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 361. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 361. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Beiktatta a 357/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.07.24.

[8] Beiktatta az 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.09.07.

[9] Beiktatta az 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.09.07.

[10] Beiktatta a 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.05.07.

[11] A nyitó szövegrészt módosította a 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2024.05.07.

[12] Megállapította a 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.05.07.

[13] Megállapította a 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.05.07.

[14] Megállapította a 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.05.07.

[15] Beiktatta a 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2024.05.07.

[16] Megállapította a 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2024.05.07.

[17] Beiktatta az 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.09.07.

[18] Beiktatta a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2022.12.30.

[19] Beiktatta a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[20] Beiktatta a 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.05.07.

[21] Beiktatta a 119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.07.03.

[22] Beiktatta a 143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.06.21.

[23] Beiktatta a 357/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.07.24.

[24] Beiktatta az 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.09.07.

[25] Beiktatta a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2022.12.30.

[26] Beiktatta a 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.05.07.

[27] Megállapította a 119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.07.03.

[28] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 166. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[29] Módosította az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[30] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 166. § f)-k) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[31] Módosította a 262/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2021.05.21.

[32] Módosította az 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.09.07.

[33] Módosította a 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2024.05.07.

[34] Módosította a 143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2019.06.21.

[35] Módosította a 143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2019.06.21.

[36] Módosította a 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2024.05.07.

[37] Beiktatta az 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2021.09.07.

[38] Módosította a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[39] Módosította a 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2024.05.07.

Tartalomjegyzék