570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés j) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím és a 2-5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 8/A. § c) pontjában az "a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH Egészségügyi Központ)" szövegrész helyébe az "az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház (a továbbiakban: ÉPC-HK)" szöveg,

b) 8/B. § és 8/C. § (1) és (5) bekezdésében az "MH Egészségügyi Központ" szövegrész helyébe az "ÉPC-HK" szöveg,

c) 8/F. § a) pontjában az "MH Egészségügyi Központ parancsnoka" szövegrész helyébe az "ÉPC-HK vezetője" szöveg

lép.

2. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyeztetési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15) Korm. rendelet módosítása

2. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyeztetési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 25. § (7) bekezdésében az "a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Honvédség" szöveg lép.

3. Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 175/2007. Korm.r.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"a) Magyar Honvédség Egészségügyi Központ: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (19) bekezdés b) pontjában meghatározott honvédelmi egészségügyi szolgáltató;"

4. § (1) A 175/2007. Korm.r. 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az MH EK egészségügyi szolgáltatására is igényjogosult az (1) bekezdés a) pontjában foglalt személy.

(4) Az MH EK egészségügyi szolgáltatására jogosult az, akik tekintetében az MH EK területi ellátásra kötelezett."

(2) A 175/2007. Korm.r. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A rendvédelem területén nyújtott speciális egészségügyi tevékenységet az ÉPC-HK látja el, kivéve, ha azt e rendelet vagy jogszabály a rendvédelmi szerv feladatkörébe utalja. Honvédelem területén nyújtott speciális egészségügyi tevékenységet - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az ÉPC-HK és az MH EK látja el."

5. § A 175/2007. Korm.r.

a) 2. §-át megelőző alcímében az "A MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT" szövegrész helyébe az "AZ ÉSZAK-PESTI CENTRUM KÓRHÁZ - HONVÉDKÓRHÁZ ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK)" szövegrész helyébe az "Az Észak-pesti Centrum Kórház - Honvédkórház (a továbbiakban: ÉPC-HK)" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés e) pontjában az "a honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

d) 2. § (2) bekezdésében az "MH EK" szövegrészek helyébe az "ÉPC-HK" szöveg,

e) 3. §-át megelőző alcímében az "MH EK" szövegrész helyébe az "ÉPC-HK és az MH EK" szöveg,

f) 3. § (1) bekezdésében az "MH EK" szövegrész helyébe az "ÉPC-HK és az MH EK" szöveg,

g) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1) és (2) bekezdésében az "MH EK" szövegrész helyébe az "ÉPC-HK és az MH EK" szöveg,

h) 5. § (5) bekezdésében az "MH EK-t" szövegrész helyébe az "ÉPC HK-t és az MH EK-t" szöveg,

i) 7. §-át megelőző alcímében az "MH EK-ban" szövegrész helyébe az "ÉPC-HK-ban és az MH EK-ban" szöveg,

j) 7. § (5) bekezdésében az "MH EK" szövegrész helyébe az "ÉPC-HK és az MH EK" szöveg,

k) 7. § (5) bekezdésében az "MH EK-nak" szövegrész helyébe az "ÉPC-HK-nak, valamint az MH EK-nak" szöveg,

l) 8. §-át megelőző alcímében az "MH EK" szövegrész helyébe az "ÉPC-HK és MH EK" szöveg, az "MH EK-N KÍVÜL" szövegrész helyébe az "ÉPC-HK-N és az MH EK-N KÍVÜL" szöveg,

m) 9. § (1) bekezdés a) pontjában az "MH EK-nál" szövegrész helyébe az "ÉPC-HK-nál és az MH EK-nál" szöveg,

n) Melléklete címében az "MH EK" szövegrész helyébe az "ÉPC-HK/MH EK" szöveg,

o) Mellékletében az "MH EK" szövegrész helyébe az "ÉPC-HK/MH EK (megfelelő rész aláhúzandó)" szöveg

lép.

4. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5/A. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A Tv. 5/A. § (9) bekezdése alkalmazásában speciális ellátotti kör részére ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak minősül]

"h) az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház."

5. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2013. Korm.r.) a következő 11/V. §-sal egészül ki:

"11/V. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:283 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2023. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2023. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2023. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2023. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

8. § A 256/2013. Korm.r. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontjában az "a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ" szövegrész helyébe az "az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház" szöveg lép.

7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 92. § (2) bekezdésében az "a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban" szövegrész helyébe az "a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban és az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórházban" szöveg lép.

8. Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:13 mezőjében a "Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvéd Kórház)" szövegrész helyébe az "Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház" szöveg lép.

9. Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 653/2021. Korm.r.) a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § (1) Az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ jogutódja

a) az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház területi ellátási kötelezettségébe tartozó vagy egyéb, jogszabályon alapuló igényjogosultjainak egészségügyi szakellátási feladatához kapcsolódó, továbbá

b) a 6. mellékletben felsorolt, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ székhelyeként vagy telephelyeként működő ingatlanok üzemeltetéséhez és vagyonkezeléséhez szükséges

2022. december 31-én a Magyar Honvédség Egészségügyi Központhoz tartozó vagyoni értékű jogok, követelések és kötelezettségek, továbbá a szerződésből fakadó jogosultságok és kötelezettségek tekintetében, ideértve azokat is, amelyeket 2023. január 1-jét megelőzően a Magyar Honvédség Egészségügyi Központtal fennállt bármely jogviszonyból eredően a jogutóddal szemben 2022. december 31-ét követően érvényesítenek a követelés jogosultjai, az e §-ban meghatározott kivételekkel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás nem terjed ki azon vagyoni értékű jogokra, követelésekre és kötelezettségekre, valamint szerződésből fakadó jogosultságokra és kötelezettségekre, amelyek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/C. § (18) bekezdése alapján a honvédelmi szervezet által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.

(3) Az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház működéséhez szükséges, de 2023. január l-jén még a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyonelemeket legkésőbb 2023. június 30. napjáig kell az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház vagyonkezelésébe adni. A vagyonkezelői jog Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház részére történő átruházásáig a működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyonelemeket és azok üzemeltetését honvédelmi szervezet biztosítja. A felmerült költségeket az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház teljes egészében megtéríti a honvédelmi szervezetnek.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás nem terjed ki a Magyar Honvédség Egészségügyi Központnál 2023. január 1. napján fenntartás alatt vagy folyamatban lévő, kizárólag katonai egészségügyi feladatokat támogató európai uniós és más nemzetközi projektekre, projektrészekre.

(5) A 2022. december 31-ig számfejtett személyi juttatások és egyéb nem rendszeres vagy rendszeres személyi jellegű kifizetések - ideértve a 2022. december havi illetményt is - vonatkozásában a kifizetést a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ teljesíti azon személyek vonatkozásában is, akiknek a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya az Eütv. 244/C. § (3) bekezdése alapján 2023. január 1. napján egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul.

(6) Az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház fenntartója, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2023. február 15-ig jegyzőkönyvben rögzítik a jogutódlással érintett vagyoni értékű jogok és kötelezettségek körét, valamint a vagyonelemek értékét, amelyeket a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2023. június 30-ig átad, külön kitérve a külső forrásból megvalósuló fejlesztésekre."

13. § A 653/2021. Korm.r. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § Az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház jogi képviseletét - az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 66. § (3a) bekezdésére tekintettel -

a) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központot a 2022. december 31. napjáig, bármilyen jogviszony alapján megillető, olyan igényekkel kapcsolatos ügyekben, amelyek érvényesítése iránt a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2022. december 31. napjáig peres, illetve nemperes eljárást kezdeményezett, ilyen eljárásba bekapcsolódott, illetve jogi igényérvényesítésre átadott,

b) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központtal szemben, a 2022. december 31. napjáig, bármilyen jogviszonyból eredően megindított peres vagy nemperes eljárásokban,

c) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központot érintően, a 2022. december 31. napjáig megindult közigazgatási hatósági eljárásokban

a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium kamarai jogtanácsosa látja el."

14. § (1) A 653/2021. Korm.r. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A 653/2021. Korm.r. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A 653/2021. Korm.r. 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) A 653/2021. Korm. r. az 5. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

15. § Hatályát veszti a 653/2021. Korm.r. 4. alcíme, valamint 4. és 4/A. melléklete.

10. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 256/2013. Korm.r. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

(AB
1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
283.Észak-Pesti Centrum Kórház - HonvédkórházBudapest

2. melléklet az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 653/2021. Korm.r. 1. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

"4. Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház"

3. melléklet az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 653/2021. Korm.r. 2. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

"3. Az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórházhoz mint irányító megyei kórházhoz tartozó intézmények:

3.1. Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ (Budapest)

3.2. Jávorszky Ödön Városi Kórház (Vác)

3.3. Károlyi Sándor Kórház (Budapest)

3.4. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)

3.5. Misszió Egészségügyi Központ (Veresegyház)

3.6. Uzsoki Utcai Kórház (Budapest)"

4. melléklet az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 653/2021. Korm.r. 3. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

"4. Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház:

4.1. Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület

4.2. Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás"

5. melléklet az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"6. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

ÉPC-HK 1. telephely, székhely

A Budapest XIII. kerület 27630 hrsz.-ú "kivett kórház" művelési ágú, természetben Budapest XIII. ker., Róbert Károly krt. 44. szám alatti ingatlan (Székhely)

ÉPC-HK 2. Podmaniczky utcai telephely

A Budapest VI. kerület 28229 hrsz.-ú "kivett kórház" és a 28233 hrsz.-ú "kivett üzem" művelési ágú természetben a 1062 Budapest, Podmaniczky utca 109-111. alatti ingatlan

ÉPC-HK 3. Szanatórium utcai telephely (Rehabilitációs és Krónikus Utókezelő Intézet)

A Budapest XII. kerület 10886/44 hrsz.-ú "kivett üzem" és a Budakeszi 1670 hrsz.-ú "kivett szanatórium" művelési ágú természetben a 1121 Budapest, Szanatórium utca 2/A. alatti ingatlan

ÉPC-HK Hévízi Rehabilitációs Intézet

A Hévíz 1083 hrsz.-ú "kivett üdülőépület és udvar" hrsz.-ú természetben a Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A. szám alatti ingatlan (HRI volt BM)

ÉPC-HK Balatonfüredi telephely, Kardiológiai Rehabilitációs Intézet (BKRI)

A Balatonfüred 360/2 hrsz.-ú "kivett kórház" művelési ágú, természetben a Balatonfüred, Szabadság u. 5. szám alatti ingatlan."

Tartalomjegyzék