617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. és 26. pontjában,

az 5. és a 8. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 10. és 11. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)-c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet] 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a) 14. § (2) bekezdés g) pontja,

b) 1. számú melléklet II. pont 17. alpontja.

2. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet] a 24/O. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"A Tanítsunk Magyarországért mentorprogram ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei

24/P. § A Tanítsunk Magyarországért mentorprogram (a továbbiakban: mentorprogram) keretében adományozott ösztöndíj (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók társadalmi felelősségvállalásának, alap- és középfokú oktatásban, képzésben részt vevő, hátrányos helyzetű tanulók részére nyújtott mentori tevékenységének ösztönzése.

24/Q. § (1) A mentorprogram működtetéséért a miniszter felel.

(2) A miniszter (1) bekezdés szerinti tevékenységét a miniszter által kijelölt szervezet koordinálja a miniszter és a mentorprogram koordinálását végző szervezet (a továbbiakban: koordináló szervezet) között létrejött szerződés alapján.

(3) A koordináló szervezet pályázat útján felsőoktatási intézményeket von be a mentorprogram működtetésébe. A bevont felsőoktatási intézmények a mentorprogram működési szabályaival összhangban tanévenként ösztöndíjpályázat keretében ösztöndíjat adományoznak a mentorprogramban részt vevő hallgatóknak.

(4) A ösztöndíj-pályázati felhívást, a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően - a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt - a felsőoktatási intézményben szokásos módon közzé kell tenni. A pályázatot a hallgató a felsőoktatási intézményhez nyújtja be.

(5) Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.

24/R. § (1) Az a személy nyerheti el az ösztöndíjat, aki

a) a pályázat benyújtásának időpontjában az ösztöndíjprogramba bevont felsőoktatási intézmény első vagy azt követő félévére bejelentkezett hallgatója,

b) az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt tanulmányait az Nftv. 3. § (1) bekezdése szerinti képzési szinten aktív hallgatói jogviszony keretében folytatja, továbbá

c) a pályázat benyújtásával vállalja, hogy elvégzi az ösztöndíj feltételeként előírt, a felsőoktatási intézmény által részére térítésmentesen biztosított, kreditértékkel bíró mentor kurzust, amelynek keretében a hallgató elsajátítja a mentori tevékenységhez kapcsolódó ismereteket és kompetenciákat.

(2) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, az ösztöndíj számára nem folyósítható.

(3) Ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának feltételeit neki felróható okból nem teljesíti, abban az esetben a mentorprogramban részt vevő felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint a folyósított ösztöndíjat vissza kell fizetni.

24/S. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíj-támogatással érintett időszak befejezésével egyidejűleg részletes - minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményt, körülményt tartalmazó - beszámolót készít és nyújt be a felsőoktatási intézménynek. A beszámoló része a teljesítés igazolása.

(2) A megüresedett ösztöndíjas helyre az adott tanévre vonatkozóan további pályázat írható ki.

24/T. § (1) Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét hazai költségvetési forrás esetén a minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni.

(2) Az ösztöndíj mértéke, folyósításának és elszámolásának szabályai a koordináló szervezet által megjelentetett, a felsőoktatási intézmények részére meghirdetett pályázati kiírásban, a miniszter előzetes jóváhagyásával kerülnek meghatározásra."

4. § Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) E rendeletnek - az egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított - 24/P-24/T. §-a alapján az ösztöndíj első alkalommal a 2023/2024. tanévben kerül adományozásra."

3. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

5. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/C. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A felsőoktatási intézmény az (1) bekezdéstől eltérően a továbbtanulási célú elismerési eljárás során nem hiteles másolatot is elfogad. A kérelmező köteles az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti okiratokat az eljáró hatóság részére a beiratkozást követő hat hónapon belül benyújtani."

4. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

6. § A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Dkr.) a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) Doktori iskolát megállapodásuk alapján több felsőoktatási intézmény is létrehozhat (a továbbiakban: közös doktori iskola). A megállapodásban rögzíteni kell, melyik felsőoktatási intézmény a doktori iskola a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 19) Korm. rendelet (a továbbiakban: 87/2015. Korm. rendelet) 19. § (3) bekezdés a) pontja szerinti adminisztratív feladatokat ellátó felsőoktatási intézménye (a továbbiakban: koordináló felsőoktatási intézmény) és melyik vagy melyek a társ felsőoktatási intézményei.

(2) A közös doktori iskola hallgatói a koordináló felsőoktatási intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban, a tudományos fokozatot a koordináló felsőoktatási intézmény állítja ki részükre azzal, hogy abban a társ felsőoktatási intézményt vagy intézményeket is fel kell tüntetni.

(3) A közös doktori iskolában oktatók a koordináló felsőoktatási intézménnyel vagy a társ felsőoktatási intézménnyel állnak foglalkoztatási jogviszonyban.

(4) A koordináló felsőoktatási intézmény rektora jár el a doktori iskola nyilvántartásba vételénél.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaktól eltérő kérdésekben a közös doktori iskolára a doktori iskolára előírt szabályokat kell megfelelően alkalmazni."

7. § A Dkr. a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

"1/A. A művészeti felsőoktatási intézmény doktori iskolája

8/A. § (1) A művészeti felsőoktatási intézményben doktori iskola létesítését legalább hét törzstag kezdeményezheti. A törzstagok többsége egyetemi tanár. Egy személy egyidejűleg csak egy doktori iskolában lehet törzstag.

(2) A több tudományágban működő doktori iskolában legalább kilenc törzstagnak, tudományáganként legalább három törzstagnak kell lennie, akik többsége egyetemi tanár és művészeti, illetve tudományos tevékenységüket az adott tudományágban fejtik ki.

(3) A művészeti felsőoktatási intézmény doktori iskolájában törzstag az lehet, aki

a) tudományos fokozattal rendelkezik, ideértve a jogszabály alapján adományozott díjat is, feltéve, hogy annak tulajdonosa legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik;

b) a tudományos fokozat egyenértékűségét jogszabály alapján adományozott díjjal igazolja, alkotásai országosan és nemzetközileg ismertek és elismertek, továbbá ezt mértékadó, nemzetközi művészeti fórumok is igazolják;

c) a doktori iskola tudományágában folyamatos, magas szintű művészeti tevékenységet folytat, amely tevékenység a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis) feltöltött művészeti alkotásai vagy tudományos tevékenysége alapján vizsgálandó;

d) a doktoranduszok vezetésére való alkalmasságát bizonyította azzal, hogy témavezetésével legalább egy doktorandusz doktori fokozatot szerzett, vagy vállalja, hogy a megbízásától számított 6. naptári év végéig témavezetésével legalább egy doktorandusz doktori fokozatot szerez; és

e) az adott felsőoktatási intézményben, teljes- vagy részmunkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, aki az Nftv. 26. § (3) bekezdése alapján, a felsőoktatási intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg.

(4) A (3) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feltételek teljesítése mellett törzstag lehet az a személy is, aki a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) akadémikusa vagy az MMA nem akadémikus köztestületi tagja, ha

a) megfelel a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 8/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek, és

b) a felsőoktatási intézménnyel vagy az azzal megállapodást kötő kutatóintézettel teljes- vagy részmunkaidőben munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll."

8. § A Dkr. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Művészeti felsőoktatási intézmény habilitációs bizottsága esetében a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott habilitált doktor címmel egyenértékű a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján adományozott Kossuth-díj."

9. § Hatályát veszti a Dkr. 2. § (6) bekezdése.

5. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fkr.) 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A dokumentumok a felvételi eljárásban elektronikusan hitelesített másolatban vagy egyszerű másolatban is benyújthatóak. Olyan egyszerű másolat esetén, amelyre vonatkozóan a felsőoktatási intézménynek közhiteles adatok nem állnak rendelkezésére, a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele lehet a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor - a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottak szerint - az eredeti dokumentumok bemutatása."

11. § Az Fkr. 62. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 2023. évi általános felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény minimumpontszámot határozhat meg, amely

a) a miniszter által az Nftv. 46. § (4) bekezdése alapján az egyes alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a 2022. évre meghatározott, a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges minimumpontszámot,

b) alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében a 280 pontot,

c) felsőoktatási szakképzés esetében a 240 pontot,

d) mesterképzés esetében az 50 pontot

nem haladhatja meg."

12. § Az Fkr. a következő 63. §-sal egészül ki:

"63. § E rendeletnek az egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 12. § (5) bekezdését, 13. § (3) bekezdését és 15/B. §-át a 2023. évi általános felvételi eljárásban kell először alkalmazni."

13. § Az Fkr. a következő 64. §-sal egészül ki:

"64. § E rendeletnek az egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 15/A. §-át a 2024. évi általános felvételi eljárásban kell először alkalmazni."

14. § Az Fkr.

a) 15/A. § (1) bekezdésében az "a 20-21. §-ban és a 24. §-ban meghatározott többletpontok" szövegrész helyébe az "az intézményi pontok" szöveg,

b) 15/B. §-ában a "szerint a 14. § (5) bekezdésében, illetve a 23. § (1) bekezdésében megállapított ponthatár és 400 pont között arányosan kell megállapítani" szövegrész helyébe az "alapján kell megállapítani, amelyért legfeljebb 400 pont adható" szöveg,

c) 62. § (2) bekezdésében az "és 34. §" szövegrész helyébe a " , 23. § (1), (3), (4) bekezdését és 34. §" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az Fkr.

a) 12. § (7a) bekezdése,

b) 14. § (5) bekezdése,

c) 13. § (3) bekezdésében az "- a jelentkezéshez benyújtott egyszerű másolatok eredeti példányának vizsgálatakor -" szövegrész,

d) 62. § (2) bekezdésében a "10. § (1) bekezdését," szövegrész, valamint a "14. § (5) bekezdését," szövegrész.

6. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

16. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"62. § (1) A fogyatékossággal élő hallgatót a felsőoktatási intézmény a 63. §-ban meghatározott szerv által kiadott szakértői vélemény alapján, az egyéni sajátosságok függvényében, figyelemmel az Nftv. 49. § (8) bekezdésére, az alábbi kedvezményekben részesítheti:

a) írásbeli helyett szóbeli vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga alkalmazása,

b) a vizsgák során a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési, válaszadási időnél hosszabb idő biztosítása,

c) a hallgató tanulmányai alatt és vizsgái során a fogyatékosságnak megfelelő segédeszközök, berendezési tárgyak alkalmazása,

d) a hallgató tanulmányai alatt és vizsgái során személyi segítő, jelnyelvi, orális vagy jegyzetelő tolmács biztosítása,

e) az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az elhangzottak egyidejű írásban való megjelenítése, audiovizuális szemléltetés, pontírás, nagyítás használatának lehetővé tétele,

f) vizsgáknál a hallgató várakozási idejének minimálisra csökkentése, a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása, vagy a vizsga helyiségének elhagyása nélküli szünetek alkalmazása,

g) a szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói igény esetén - a kérdések leírása, az elvárások és kérdések tisztázása, a feltett kérdések, utasítások megfogalmazásának pontosítása,

h) egyéni vizsga engedélyezése,

i) mentesítés a manuális készségeket igénylő feladatok alól azzal, hogy az elméleti ismeretek megkövetelhetőek,

j) gyakorlati követelmények alóli részleges vagy teljes felmentés, vagy annak más formában történő teljesítése, illetve

k) nyelvismeret mérése, vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés.

(2) A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.

(3) Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakértői vélemény alapján a felsőoktatási intézmény az (1) bekezdésben szabályozott kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére.

(4) A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés megilleti azt a fogyatékossággal élő volt hallgatót, aki záróvizsgát tett, és hallgatói jogviszonya megszűnt, de a szakképzettség megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga kötelezettségét nem teljesítette.

(5) A felsőoktatási intézmény a fogyatékossággal nem járó egészségkárosodás, krónikus betegség fennállta esetén a szakorvosi vélemény alapján a hallgatót személyre szabott megsegítésben részesítheti."

17. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

18. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a) 38. § (4) bekezdés a) pontjában az "okirattal" szövegrész helyébe az "okirattal vagy elektronikusan hiteles eredeti okirattal" szöveg,

b) 63. § (2) bekezdésében az "a fogyatékosság" szövegrész helyébe az "az utóbb keletkezett fogyatékosság" szöveg

lép.

7. Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a 2. mellékletben foglalt táblázat 34., 37., 41., 42. és 46. sorában meghatározott beruházásokat. A kiemelten közérdekű beruházások helyszíne a 2. mellékletben foglalt táblázat 34., 37., 41., 42. és 46. sorában meghatározott ingatlanok területe."

20. § A Rendelet 4/C. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A Beruházással érintett ingatlan vonatkozásában személygépjármű-tárolás épületen kívül is megengedett."

21. § A Rendelet a következő 4/D. §-sal egészül ki:

"4/D. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti Budapest, IX. kerület, belterület 37414 és 37348/2 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló beruházással (e § alkalmazásában a továbbiakban: Beruházás) érintett ingatlanokra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)-(4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy a hatályos településrendezési terv, településkép védelméről szóló rendelet és a tervezett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Beruházás során az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsi és kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység minden megkezdett kizárólag oktatási és kutatási helyiségének nettó 50 m2 alapterülete után,

b) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani a felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 150 m2 alapterülete után.

(3) A Beruházás ingatlanjaira meghatározott sajátos beépítési szabály:

a) a telkek beépítési módja zártsorú,

b) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 100%,

c) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 5,5 m2/m2,

d) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 4%,

f) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 26 m,

g) a párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke a Tűzoltó utca és a Viola utca szakaszain 15 m és a Thaly Kálmán utcai szakaszon 21 m,

h) az új épületek építményrészei nem nyúlhatnak túl a megengedett legnagyobb párkánymagasság vonalától a telek irányába emelkedő ferde síkon és az e metszésvonal felett 7,0 méteres távolságban lévő vízszintes síkon, azzal, hogy a ferde sík hajlásszöge legfeljebb 45 fok, és több utcafronti homlokzattal rendelkező telek esetén az alacsonyabb vízszintes síkot csak a homlokzattól mért 10 méteres traktusban kell figyelembe venni, egyébként a legmagasabb érték az irányadó,

i) a meglévő szomszédos épületek párkánymagasságához nem kell csatlakozni,

j) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

k) a homlokzati elemeknek a Szentágothai János tér közterülete felé való kinyúlásának legnagyobb megengedett mértéke 2 m.

(4) A Beruházás során a szükséges közműellátás a telkek egyesítése után is biztosítható több betáplálási ponton.

(5) A Kormány a Beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a 3. melléklet szerint határozza meg."

22. § A Rendelet a következő 4/E. §-sal egészül ki:

"4/E. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 72. sora szerinti, Budapest VIII. kerület, belterület 36262 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló beruházással (e § alkalmazásában a továbbiakban: Beruházás) érintett ingatlanra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy a hatályos településrendezési terv, településkép védelméről szóló rendelet és helyi építési szabályzat előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Beruházás ingatlanára meghatározott sajátos beépítési szabály:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

c) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 2m

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25m."

23. § A Rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § E rendeletnek az egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 4/E. §-át a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell."

24. § (1) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

25. § A Rendelet 3. mellékletében az "A 4/B. §" szövegrész helyébe az "A 4/B. és 4/D. §" szöveg lép.

8. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet módosítása

26. § A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet] 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 23. § 35. pontja 2023. augusztus 10-én lép hatályba."

27. § A 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet

a) 24. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe az "(1a) és (2) bekezdésben" szöveg,

b) 24. § (2) bekezdésében a "17-27." szövegrész helyébe a "18-27.", a "29-35." szövegrész helyébe a "29-34." szöveg

lép.

28. § Nem lép hatályba a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet 23. § 17. pontja.

9. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-3. alcím, a 17. §, a 18. § a) pontja, a 19. §, a 21. §, a 24. § (2) bekezdése, a 25. §, valamint az 1-4. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. §, a 14. § a) pontja, a 16. §, a 18. § b) pontja és a 28. § 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pont 1.49. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)

"1.49. felsőoktatási intézmények által kiadott oklevelek, ide nem értve a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzésében kiadott közös oklevelet,"

2. melléklet a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 2a. ponttal egészül ki:

"2a. Az államtudományi képzési területen a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata az 1. pont c) alpontjától és 2. pont c) alpontjától eltérő követelményeket állapítja meg a szakfelelős számára."

3. melléklet a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[AB
1.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)]
37.Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ,
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának
fejlesztési projektje
Budapest IX. kerület
belterület 37348/2,
belterület 37414

4. melléklet a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

(ABCD
1.A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának
helyszíne
A beruházás helyszínének
közvetlen környezete
A beruházás
megvalósításához szükséges
közterület - használat
időtartama)
3.A 2. mellékletben foglalt táblázat
37. sorában megjelölt ingatlanon
megvalósuló beruházás.
Budapest IX. kerület
belterület 37348/2,
belterület 37414
Budapest IX. kerület
belterület 37415,
37413,
37412,
37420/1,
37401/1,
37420/5,
37420/4,
37420/3,
37417/1,
37417/2,
37432,
37430/2,
37163/1
2023. 01. 05. -
2026. 12. 31.

Tartalomjegyzék