122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés l) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12. § (6a) és (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6a) A vizsgára jelentkező a szakközépiskolában az érettségi vizsgára felkészítő évfolyamokat követő érettségi vizsgára való jelentkezéskor nyilatkozik arról, hogy kötelezően választandó vizsgatárgyból kíván-e érettségi vizsgát tenni. Ezt a nyilatkozatát az adott vizsgaidőszakban nem változtathatja meg.

(6b) A vizsgázó, ha rendes érettségi vizsgáját középiskolai tanulmányainak teljes befejezése után, tanulói jogviszonyon kívül teszi, és iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítéssel rendelkezik, a vizsgára való jelentkezéskor igazolja, hogy rendelkezik az Nkt. 6. § (2a) bekezdése szerinti iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítéssel, és nyilatkozik arról, hogy kötelezően választandó vizsgatárgyból kíván-e érettségi vizsgát tenni. Ezt a nyilatkozatát az adott vizsgaidőszakban nem változtathatja meg."

2. § Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R1. 12. § (8) bekezdésében a "kormányhivatalhoz postai úton tértivevényes küldeményben vagy elektronikusan lehet benyújtani" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz személyesen, postai úton tértivevényes küldeményben vagy elektronikusan is be lehet nyújtani" szöveg lép.

2. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. § A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Hivatal a továbbképzési jegyzékbe történő felvételre vonatkozó kérelemnek helyt ad, vagy megtagadja azt. A Hivatal a kérelmet akkor tagadhatja meg, ha az adott témakörben vagy adott földrajzi területen a továbbképzés megszervezése túlkínálat miatt nem indokolt."

5. § Az R2. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal elkészíti a továbbképzések hivatalos jegyzékét, közzéteszi azt a saját és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján, továbbá azon kérelmek alapján, amelyeknek helyt adott, gondoskodik a továbbképzési jegyzék folyamatos felülvizsgálatáról és frissítéséről."

6. § Az R2. 9/A. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A pedagógus-továbbképzési programok értékelése a következő bírálati szempontok alapján történik:)

"j) a program összhangban áll az Alaptörvénnyel és más hatályos jogszabályokkal."

7. § Az R2. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § Az R2. 8. § (1) bekezdésében a "továbbképzés indítása előtt" szövegrész helyébe a "továbbképzés minden egyes indítása előtt" szöveg lép.

3. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 11/B. §-sal egészül ki:

"11/B. § Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el az EFOP 3.1.4. Útravaló Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak - Útravaló ösztöndíjprogram megnevezésű kiemelt projekt tekintetében a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben a kedvezményezettnek előírt feladatokat."

10. § Az R3.

a) 3. § (3) bekezdésében a "gimnázium, szakközépiskola vagy szakiskola" szövegrész helyébe a "gimnázium, szakgimnázium vagy szakközépiskola" szöveg,

b) 12. § 2. pontjában az "Nkt. 7. § (1) bekezdés c)-e) és j) pontjában" szövegrész helyébe az "Nkt. 7. § (1) bekezdés c)-e), k) és m) pontjában" szöveg

lép.

4. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 37/L. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A támogatások elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos hatósági eljárásokban az eljárás szünetelése nem kérhető."

12. § Az R4. 38/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A megyeszékhely szerinti járási hivatalok hatósági és törvényességi ellenőrzési eljárásával és döntésével összefüggésben a felügyeleti szerv számára az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározott jogköröket a miniszter gyakorolja."

13. § Az R4.

a) 29. § (1) bekezdésében a "november 30-ig" szövegrész helyébe az "október 31-ig"szöveg,

b) 37/D. § (3) bekezdés e) pontjában az "az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatallal kötött" szövegrész helyébe az "a megkötött" szöveg,

c) 38/A. § (1) bekezdés b) pontjában

ca) az "Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében és 32. § (2) bekezdésében" szöveg,

cb) a "34. § (1) és (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "34. § (1), (2) és (3) bekezdésében" szöveg,

cc) a "77. § (4) bekezdésében" szövegrész helyébe a "77. § (4) bekezdésében, 79. § (2) bekezdésében" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az R4.

a) 21. § (1) és (2) bekezdésében a " , valamint a Hivatalnak" szövegrész,

b) 29. § (1) bekezdésében a " , valamint a fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata" szövegrész,

c) 29/A. § (2) bekezdésében a "legalább egy," szövegrész,

d) 29/A. § (3) bekezdése,

e) 36. § (1) bekezdés a) pontjában a "nem tanköteles, feltéve, hogy" szövegrész,

f) 38/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "32. § (2) bekezdésében,", a "75. § (1) bekezdésében," és a "88. § (6) bekezdésében," szövegrész.

5. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. §-a a következő n) és o) ponttal egészül ki:

(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)

"n) a nemzetközi rendszeres és eseti oktatási tárgyú statisztikai adatszolgáltatások feladatainak ellátásában való közreműködésre,

o) az állami intézmények oktatási-pénzügyi statisztikai adatainak feldolgozásában, elemzésében való közreműködésre."

16. § Az R5. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § A Hivatal - az Nkt. 75. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint - évente jelentést készít az oktatásért felelős miniszter számára."

17. § Az R5. a következő 21/A. §-sal egészül ki:

"21/A. § Az Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésekre és törvényességi ellenőrzésekre 2018. július 30-ig benyújtott fellebbezést az Oktatási Hivatal bírálja el."

18. § Az R5. 8. § (1) bekezdésében a "kormányhivatalban" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalban (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg lép.

19. § Hatályát veszti az R5.

a) 4. § (1) bekezdése,

b) 7. § (5) bekezdésében az " , az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny vonatkozásában a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) közreműködésével" szövegrész.

6. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

20. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyakornok)

"b) ha a gyakornoki idő május 1. és augusztus 31. között jár le, május hónapban"

(tesz minősítő vizsgát.)

21. § Az R6. 7. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:

(A pedagóguskompetenciák:)

"g) a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja,

h) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint

i) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért."

22. § Az R6. 11/A. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1b) A portfóliót feltöltöttnek kell tekinteni, ha az tartalmazza - a 9/B. § (1) bekezdés e) pontja kivételével - a 9/B. § (1) bekezdése szerinti kötelező elemeket. A pályázatot feltöltöttnek kell tekinteni, ha az tartalmazza a 9/B. § (4) bekezdése szerinti kötelező elemeket. Ha az (1) bekezdés alapján sikeresen feltöltött portfólió, pályázat tekintetében hiánypótlás szükséges, a minősítő bizottság elnökének felszólítására a pedagógus azt legkésőbb a portfólióvédést, pályázatvédést megelőző huszadik nap előtt megteheti. Ennek hiányában az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét."

23. § Az R6. 5. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"5. Az átsorolás időpontja, az átsorolást követő kötelezettségek és a visszasorolás, valamint az illetmény eltérítése"

24. § Az R6. 16. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Ha az ágazati pótlékot középfokú végzettséggel nem rendelkező munkavállaló vagy közalkalmazott részére kell fizetni, a középfokú végzettséghez kapcsolódó pótlékalappal számolt pótlékra jogosult."

25. § Az R6.

a) 6. § (4a) bekezdésében az "a)-g)" szövegrész helyébe az "a)-g) és i)"szöveg,

b) 7. § (2) bekezdés e) pontjában az "esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre," szövegrész helyébe az "esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és a fenntarthatóság szempontjaira," szöveg,

c) 30. § (1) bekezdés c) pontjában a "gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő," szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai felügyelő," szöveg

lép.

7. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

26. § Hatályát veszti az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 3/A. §-a.

8. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 20. § és a 25. § b) pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím KÖZÉPSZINT pontjában az 1. Elméleti ismeretek témakör a 2. Gyakorlati ismeretek témakört megelőzően a következő sorral egészül ki:

(Kompetenciák/TémakörökKövetelmények)
"Az olimpiai mozgalom
létrejötte, célja, feladatai; magyar
sportsikerek
Az ókori és az újkori olimpiai játékok kialakulása, története; kiemelkedő
események.
A legnevesebb magyar olimpiai bajnokok sportágai és eredményei."

2. Az R1. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím FILOZÓFIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím KÖZÉPSZINT pontjában a Filozófiai problémák témakörön belüli követelmények meghatározása a következő szöveggel egészül ki: "Az idő filozófiai értelmezése."

3. Az R1. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím KÖZÉPSZINT pontjában a 6. Szerves kémia témakörön belül a harmadik sor helyébe a következő rendelkezés lép:

"A szénhidrátokA keményítő, a szőlőcukor és a cellulóz fölépítése, tulajdonságai, előfordulása."

2. melléklet a 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelethez

Az R2. 3. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A továbbképzési jegyzékre történő felvételért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege - továbbképzési programonként - húszezer-ötszáz forint, amely tartalmazza az első, a második és az ezt követő jegyzékre vétel díját is."

Tartalomjegyzék