210/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet

az energiafogyasztást befolyásoló termék energiacímkézéséről és termékismertetővel való ellátásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 6. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. piacfelügyeleti hatóság: a fogyasztóvédelmi hatóság, a gazdasági célfelhasználású termékek tekintetében a piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala;

2. új modellazonosítóval ellátott termék: az 518/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott időpontok szerinti új modellek és a meglévő modellek továbbfejlesztett változatai.

2. Forgalomba hozatal és üzembe helyezés, tájékoztatásra vonatkozó előírások

2. § (1) Energiafogyasztást befolyásoló termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó, az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. július 4-i (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendelkezéseinek, és ezt a beszállító vagy a kereskedő a termékre vonatkozó adatlappal és a termékre helyezett címkével, távértékesítés esetén a termékre vonatkozó adatlap és a címke elektronikus változatának rendelkezésre bocsátásával igazolja.

(2) Az energiafogyasztást befolyásoló termék adatlapján és címkéjén szereplő információkat igazoló műszaki dokumentáció tartalmát az 1. melléklet határozza meg.

(3) A végfelhasználók tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint.

3. Piacfelügyelet

3. § (1) A piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi az e rendeletben és az energiafogyasztást befolyásoló termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozásban meghatározott követelmények betartását.

(2) A piacfelügyeleti hatóság kérésére a szállító köteles a termékre vonatkozó adatlapon, a termékre helyezett címkén távértékesítés esetén a termékismertető adatlap és a címke elektronikus változatán közölt információ hitelességét igazolni.

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja valamely, az energiafogyasztást befolyásoló termékről, hogy az nem felel meg az e rendeletben és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozásban a címke és az adatlap tekintetében meghatározott valamennyi követelménynek, a szállítót kötelezi a termék forgalomból történő kivonására, a piacról vagy a végfelhasználóktól történő visszahívására.

(4) A piacfelügyeleti hatóság a harmonizációs szabályozásban foglaltak teljesüléséig jogosult a szükséges intézkedéseket fenntartani és a forgalomba hozatalt megtiltani.

(5) A piacfelügyeleti hatóság a (3) bekezdés szerinti intézkedéséről 3 napon belül értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot, megjelölve döntésének indokait.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet

a) az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. július 4-i (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az 1059/2010/EU, az 1060/2010/EU, az 1061/2010/EU, az 1062/2010/EU, a 626/2011/EU, a 392/2012/EU, a 874/2012/EU, a 665/2013/EU, a 811/2013/EU és a 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek az energiával kapcsolatos termékek internetes címkézése tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. március 5-i 518/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

c)[1] az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elektronikus kijelzők energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről és az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2013 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

d)[2] az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és a 96/60/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2014 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

e)[3] az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fényforrások energiacímkézése tekintetében való kiegészítéséről, valamint a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

f)[4] az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hűtőkészülékek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2016 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

g)[5] az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a háztartási mosogatógépek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről és az 1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. §[6]

7. §[7]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 210/2018. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Az energiafogyasztást befolyásoló termék adatlapján és címkéjén szereplő információkat igazoló műszaki dokumentáció

Az energiafogyasztást befolyásoló termékek adatlapján és címkéjén szereplő információkat igazoló műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a termék általános leírását;

b) az elvégzett tervezési számítások eredményeit, amennyiben azok rendelkezésre állnak;

c) a vizsgálati jelentéseket - amennyiben rendelkezésre állnak -, beleértve az egyéb európai uniós jogszabályokban meghatározott, kijelölt szervezetek által készítetteket is;

d) ha ugyanazon értékeket más, hasonló modellek esetében is felhasználják, akkor ezen modellek azonosítását lehetővé tevő hivatkozásokat.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2021.03.01.

[2] Beiktatta a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2021.03.01.

[3] Beiktatta a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2021.03.01.

[4] Beiktatta a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2021.03.01.

[5] Beiktatta a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2021.03.01.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék