712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és a 4. alcím tekintetében a Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) kell alkalmazni, amikor a fogyasztó kifizeti vagy vállalja, hogy kifizeti az áru ellenértékét. E rendelet víz, gáz, villamos energia vagy távfűtés - akár közszolgáltatók általi - szolgáltatására vonatkozó szerződésekre alkalmazandó, ha e árukat szerződés alapján biztosítják."

(2) Az R1. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) E rendeletben foglaltakat abban az esetben is alkalmazni kell, ha a vállalkozás nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalmat szolgáltat vagy digitális szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig személyes adatokat szolgáltat vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja a vállalkozás részére, kivéve, ha a fogyasztó által szolgáltatott személyes adatokat a vállalkozás kizárólag a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő, nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás biztosításának vagy a vállalkozásra vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés lehetővé tétele céljából kezeli, és a kereskedő semmilyen más célból nem kezeli ezeket az adatokat."

2. § Az R1. 2. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

(Nem terjed ki a rendelet hatálya:)

"o) a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés alapján értékesített árukra."

3. § Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti személyszállítási szolgáltatásokkal, és a légi közlekedésről szóló törvény szerinti légi személyszállítással, valamint a vízi személyszállítás feltételeiről szóló jogszabály szerinti személyszállítással kapcsolatos szerződésre kizárólag a 6. §, a 7. § és a 15. § (1) és (2) bekezdése alkalmazandó."

4. § (1) Az R1. 4. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat;"

(2) Az R1. 4. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"8. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek alapján a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, ideértve a digitális szolgáltatásokat is;"

(3) Az R1. 4. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12. áru:

a) ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint

b) ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru);"

(4) Az R1. 4. §-a a következő 16-22. ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában:)

"16. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

17. digitális szolgáltatás:

a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon vagy azokhoz hozzáférjen, vagy

b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;

18. online piac: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. § k) pontjában meghatározott fogalom;

19. online piac szolgáltatója: bármely olyan vállalkozás, aki vagy amely online piacot biztosít a fogyasztók számára;

20. kompatibilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás átalakításának szükségessége nélkül olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

21. funkcionalitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse;

22. interoperabilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják."

5. § (1) Az R1. 9. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződés esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót)

"e) az áruk, digitális tartalmak és digitális szolgáltatások megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról és szükség esetén az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről és feltételeiről;"

(2) Az R1. 9. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződés esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót)

"h) digitális elemeket tartalmazó áruk, digitális tartalom és digitális szolgáltatás működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;

i) digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás bármilyen vonatkozó kompatibilitásáról és interoperabilitásáról a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;"

6. § (1) Az R1. 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót)

"c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, telefonszámáról és elektronikus levelezési címéről, továbbá az arra vonatkozó tájékoztatást, ha a vállalkozás egyéb olyan online kommunikációs eszközre vonatkozó elérhetőséget is rendelkezésre bocsát, amely biztosítja a fogyasztó számára az adatok tartós adathordozón történő tárolását (beleértve a levelezés dátumát és időpontját is), valamint annak a vállalkozásnak a nevéről, postai címéről és azonosító adatairól, akinek a nevében eljár;"

(2) Az R1. 11. § (1) bekezdés q) ponttal egészül ki:

(Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót)

"q) ha a szerződés szerinti áruért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás automatizált döntéshozatal alapján a fogyasztó személyére szabott;"

(3) Az R1. 11. § (1) bekezdés t) és u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót)

"t) digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;

u) digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás bármilyen vonatkozó kompatibilitásáról és interoperabilitásáról a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;"

7. § Az R1. a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

"6/A. Az online piacokon kötött szerződésekre vonatkozó egyedi kiegészítő tájékoztatási követelmények

11/A. § Online piaci szolgáltatóval kötött szerződés esetén azt megelőzően, hogy a fogyasztót a szerződés vagy ajánlat kötné, az online piac szolgáltatója a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK parlamenti és tanácsi irányelv sérelme nélkül köteles világos és közérthető, az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon tájékoztatni a fogyasztót

a) az ajánlatokat bemutató oldalról közvetlenül és könnyen elérhető online felület egy külön részén rendelkezésre bocsátott általános információ a fogyasztó számára a keresési lekérdezése nyomán megjelenő ajánlatok rangsorolását meghatározó fő paraméterekről az Fttv. 2. § j) pontjában meghatározottak szerint, valamint e paraméterek más paraméterekhez viszonyított jelentőségéről

b) arról, hogy az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél vállalkozásnak minősül-e, a harmadik fél által az online piac szolgáltatója felé tett nyilatkozat alapján;

c) arról, hogy ha az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél nem vállalkozás, a szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, és a fogyasztót ez esetben nem illetik meg a fogyasztói jogok;

d) arról, hogy a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek hogyan oszlanak meg árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél és az online piac szolgáltatója között, és hogy ez nem érinti az online piac szolgáltató vagy a harmadik fél vállalkozás szerződés szerinti kötelezettségeit."

8. § Az R1. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a fogyasztónak nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási jogát."

9. § Az R1. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Ha a szerződést olyan távközlő eszköz alkalmazásával kötik meg, amelyen az információk megjelenítésére korlátozott hely vagy idő áll rendelkezésre, az ilyen szerződés megkötése előtt a vállalkozás az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján közli legalább a 11. § (1) bekezdés a), b), e), f), i) és p) pontjában előírt tájékoztatást, a 11. § (1) bekezdés i) pontjában említett 2. melléklet szerinti elállásinyilatkozat-minta kivételével. A 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást, köztük a 2. melléklet szerinti elállásinyilatkozat-mintát a vállalkozás a 14. §-sal összhangban bocsátja a fogyasztó rendelkezésére."

10. § Az R1. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a fogyasztónak nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási jogát."

11. § Az R1. 23. §-a a következő (5)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A fogyasztó személyes adatainak kezelése tekintetében a vállalkozás eleget tesz a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezettségeinek.

(6) A vállalkozás tartózkodik a fogyasztó által szolgáltatott vagy létrehozott, a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során keletkezett, személyes adatoktól eltérő bármely tartalom felhasználásától, kivéve, ha az ilyen tartalom

a) a vállalkozás által szolgáltatott digitális tartalommal vagy nyújtott digitális szolgáltatással összefüggésben nem használható,

b) kizárólag a fogyasztónak a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás felhasználása során végzett tevékenységére vonatkozik,

c) a vállalkozás által más adatokkal összevonásra került, és nem lehet, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetne azt szétválasztani, vagy

d) a fogyasztó által más személyekkel közösen került előállításra, és azt más fogyasztók továbbra is használhatják.

(7) A (6) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak kivételével a vállalkozás a fogyasztó kérésére a fogyasztó rendelkezésére bocsát minden olyan, a személyes adatoktól különböző tartalmat, amelyet a fogyasztó a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során szolgáltatott vagy hozott létre.

(8) A fogyasztó jogosult a digitális tartalmakat ingyenesen, korlátozásmentesen, észszerű időn belül, általánosan használt és géppel olvasható adatformátumban lehívni.

(9) A szerződéstől való elállás esetén a vállalkozás - a (7) bekezdés sérelme nélkül - megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat, valamint a digitális szolgáltatást, különösen a digitális tartalomnak, valamint a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné tételével, vagy a fogyasztó felhasználói fiókjának letiltásával."

12. § Az R1. a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § A szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik fél számára."

13. § (1) Az R1. 29. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát)

"m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére."

(2) Az R1. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés a)-c) és e) pontjában meghatározott esetekben a fogyasztó gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát, ha a szerződést a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg."

14. § Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

15. § Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

16. § Az R1.

1. 4. § 3. pontjában a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

2. 4. § 10. pontjában a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

3. 4. § 14. pont d) alpontjában a "termékek" szöveg helyébe az "áruk" szöveg,

4. 5. § a) pontjában a "termék" szövegrészek helyébe az "áru" szöveg,

5. 8. § (1) bekezdésben a "terméket" szöveg helyébe az "árut" szöveg,

6. 9. § a) pontjában a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

7. 9. § a) pontjában a "terméknek" szövegrész helyébe az "árunak" szöveg,

8. 9. § c) pontjában a "termékért" szövegrész helyébe az "áruért" szöveg,

9. 9. § c) pontjában a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

10. 11. § a) pontjában a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

11. 11. § a) pontjában a "terméknek" szövegrész helyébe az "árunak" szöveg,

12. 11. § e) pontjában a "termékért" szövegrész helyébe az "áruért" szöveg,

13. 11. § e) pontjában a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

14. 11. § j) pontjában a "termék" szövegrészek helyébe az "áru" szöveg,

15. 18. §-ban a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

16. 20. § (2) bekezdés a) pontjában a "termék" szövegrész helyébe "áru" szöveg,

17. 20. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "terméknek" szövegrész helyébe az "árunak" szöveg,

18. 20. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

19. 20. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "termékek" szövegrész helyébe az "áruk" szöveg,

20. 20. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "terméknek" szövegrész helyébe az "árunak" szöveg,

21. 20. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

22. 20. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában a "terméket" szövegrész helyébe az "árut" szöveg,

23. 20. § (3) bekezdésben a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

24. 23. § (4) bekezdésben a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

25. 23. § (4) bekezdésben a "terméket" szövegrészek helyébe az "árut" szöveg,

26. 24. § (1) bekezdésben a "terméket" szövegrészek helyébe az "árut" szöveg,

27. 24. § (1) bekezdésben a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

28. 24. § (2) bekezdésben a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

29. 24. § (3) bekezdésben a "terméket" szövegrészek helyébe az "árut" szöveg,

30. 25. §-ban a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

31. 27. § b) pontjában az "adattartalom" szövegrész helyébe a "tartalom" szöveg,

32. 29. § (1) bekezdés b) pontjában a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

33. 29. § (1) bekezdés c) pontjában a "termék" szövegrészek helyébe az "áru" szöveg,

34. 29. § (1) bekezdés d) pontjában a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

35. 29. § (1) bekezdés e) pontjában a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

36. 29. § (1) bekezdés f) pontjában a "termék" szövegrész helyébe az "áru" szöveg,

37. 29. § (1) bekezdés f) pontjában a "termékkel" szövegrész helyébe az "áruval" szöveg,

38. 29. § (1) bekezdés m) pontjában az "adattartalom" szövegrész helyébe a "tartalom" szöveg,

39. 29. § (2) bekezdésben a "termékekre" szövegrész helyébe az "árukra" szöveg

lép.

17. § Az R1. a következő 35. §-sal egészül ki:

"35. § Ez a rendelet a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2161 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

2. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (4f) bekezdéssel egészül ki:

"(4f) A Kormány a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet 18/A. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki."

(2) Az R2. 8. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"h) a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

19. § Hatályát veszti az R2. 3. § (1) bekezdés e) pontja.

3. Az energiafogyasztást befolyásoló termék energiacímkézéséről és termékismertetővel való ellátásáról szóló 210/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az energiafogyasztást befolyásoló termék energiacímkézéséről és termékismertetővel való ellátásáról szóló 210/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. §-a a következő c)-g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"c) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elektronikus kijelzők energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről és az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2013 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

d) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és a 96/60/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2014 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

e) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fényforrások energiacímkézése tekintetében való kiegészítéséről, valamint a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

f) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hűtőkészülékek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2016 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

g) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a háztartási mosogatógépek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről és az 1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. A háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 211/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

21. § Hatályát veszti a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 211/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet.

5. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 20. § és 21. § 2021. március 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1-17. § 2022. május 28-án lép hatályba.

23. § (1) Ez a rendelet

a) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elektronikus kijelzők energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről és az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2013 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

b) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és a 96/60/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2014 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

c) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fényforrások energiacímkézése tekintetében való kiegészítéséről, valamint a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

d) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hűtőkészülékek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2016 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

e) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a háztartási mosogatógépek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről és az 1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

f) a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2161 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási-/Felmondásiminta-tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az (1....) .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2...). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási-/felmondásinyilatkozat-mintát is. (3....)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4..... )

(5 .... )

(6 .... )

Útmutató az elállási-/felmondásiminta-tájékoztató kitöltéséhez:

(1.....) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: "a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le";

b) áru adásvételére irányuló szerződés esetében: "attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.";

c) több áru szolgáltatásakor: "attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó árut átveszi.";

d) több tételből vagy darabból álló áru szolgáltatásakor: "amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.";

e) áru meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: "attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első árut."

(2.....) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét.

(3.....) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: "Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási-/felmondásinyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek."

(4.....) Áru adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy az árut elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: "A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni."

(5.....) Ha a fogyasztó a szerződés alapján árut vett át,

a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:

- "Az árut visszafuvarozzuk Öntől.", vagy

- "Ön köteles számunkra vagy .... [illessze be az áru átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut.";

és

b) illessze be a megfelelőt:

ba) "Az áru visszaküldésének költségeit mi viseljük.", vagy

bb) "Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.", vagy

bc) távollévők között kötött szerződés esetében, ha Ön nem ajánlja fel az áru visszaküldési költségének viselését, és az áru jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: "Az áru visszaküldésének közvetlen költségét - azaz ... [illessze be az összeget] fuvarozási költséget - Ön viseli."; vagy ha az áru visszaküldésének költségét észszerűen nem lehet előre kiszámítani: "Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege ... [illessze be az összeget].", vagy

bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében az árut a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és az áru jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: "Az árut saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.";

és

c) illessze be az alábbiakat: "Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be."

(6..... ) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: "Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét."

"

2. melléklet a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére