269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Központi hatóságok

1. § (1) A Kormány az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. cikk (1) bekezdése alapján

a) a belügyminisztert,

b) a külgazdasági és külügyminisztert és

c) a Miniszterelnökséget vezető minisztert

jelöli ki központi hatóságként.

(2) A Kormány a Rendelet 15. cikk (2) bekezdése szerinti központi hatóságként (a továbbiakban: fő központi hatóság) az igazságügyi minisztert jelöli ki.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti központi hatóság

a) fogadja és megválaszolja a lakóhely, a tartózkodási hely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló magyar közokiratokkal kapcsolatban a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket, és

b) gondoskodik az a) pontban felsorolt közokiratokra vonatkozó, a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti információknak a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: IMI rendelet) szerinti belső piaci információs rendszerbe (a továbbiakban: IMI-rendszer) történő feltöltéséről.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti központi hatóság

a) fogadja és megválaszolja a konzuli tisztviselők által kiállított magyar közokiratokkal kapcsolatban a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket, és

b) gondoskodik az a) pontban megjelölt közokiratokra vonatkozó, a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti információknak az IMI-rendszerbe történő feltöltéséről.

(3) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott központi hatóság az anyakönyvi és állampolgársági ügyekért való felelőssége keretében

a) fogadja és megválaszolja a születés, a haláleset, a név, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat és az állampolgárság igazolására szolgáló magyar közokiratokkal kapcsolatban a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket, és

b) gondoskodik az a) pontban felsorolt közokiratokra vonatkozó, a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti információknak az IMI-rendszerbe történő feltöltéséről.

(4) A fő központi hatóság

a) fogadja és a 3. § (1) bekezdése alapján továbbítja vagy közvetlenül megválaszolja a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket,

b) a 4. §-nak megfelelően külföldre továbbítja a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti megkereséseket,

c) az 5. §-nak megfelelően az (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdés a) pontjában felsorolt közokiratok kivételével gondoskodik a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti információknak az IMI-rendszerbe történő feltöltéséről,

d) képviseli Magyarországot a Rendelet 23. cikke szerinti ad hoc bizottságban,

e) kezdeményezi a Rendelet 24. és 25. cikkében megjelölt, az e rendelet 5. és 6. §-a alapján beszerzett információknak a Bizottsággal történő közlését, és

f) az IMI rendelet 6. cikke szerinti nemzeti IMI-koordinátornál kezdeményezi magyar bíróság, hatóság vagy más szerv (a továbbiakban együtt: hatóság) regisztrálását az IMI-rendszerben.

3. § (1) A fő központi hatóság a más központi hatóság hatáskörébe tartozó közokiratra vonatkozó külföldi megkeresést három munkanapon belül a hatáskörrel rendelkező központi hatóságnak teszi át.

(2) A központi hatóság és a fő központi hatóság a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkeresések megválaszolása érdekében szükség esetén megkeresi az érintett közokiratot vagy hiteles másolatot kiállító hatóságot.

(3) A megkeresett hatóság a megkeresésre az annak átvételétől számított öt munkanapon belül válaszol.

4. § (1) Ha valamely hatóságnak, amelyhez a Rendelet hatálya alá tartozó külföldi közokiratot vagy hiteles másolatot mutattak be (a továbbiakban: eljáró hatóság), észszerű kétsége támad a bemutatott közokirat vagy hiteles másolat hitelességét illetően, és a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzést követően az észszerű kétség fennmarad, az eljáró hatóság a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti megkeresés előterjesztése érdekében megkeresi a fő központi hatóságot. Az eljáró hatóság a megkereséshez csatolja a bemutatott közokiratot vagy hiteles másolatát, illetve megjelöli az észszerű kétség indokát.

(2) A fő központi hatóság az eljáró hatóság megkeresésének megérkezésétől számított öt munkanapon belül terjeszti elő a külföldi hatósághoz a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti megkeresést.

(3) A fő központi hatóság a megkeresett külföldi hatóság válaszáról az annak megérkezésétől számított öt munkanapon belül tájékoztatja az eljáró hatóságot.

5. § (1) A fő központi hatóság a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti információk beszerzése érdekében szükség esetén megkeresi az érintett közokiratra vonatkozó szabályozásért felelős minisztert, a közokirat kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy más olyan hatóságot, amely az IMI-rendszerbe feltöltendő információkkal rendelkezhet.

(2) A megkeresett miniszter vagy hatóság a kért adatokat a megkeresés megérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül köteles megadni. A fő központi hatóság ennél hosszabb határidőt is megjelölhet.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján közölt információkban utóbb változás következik be, a megkeresett miniszter vagy hatóság haladéktalanul tájékoztatja a fő központi hatóságot.

(4) Az (1)-(3) bekezdést a Rendelet 24. cikk (1) bekezdésében megjelölt információk tekintetében is alkalmazni kell.

6. § Ha a Rendelet 25. cikke alapján az országspecifikus bejegyzések megnevezései módosításának közlése válik szükségessé, a módosítás hatálybelépését megelőzően négy hónappal az érintett közokiratra vonatkozó szabályozásért felelős miniszter a módosításokról tájékoztatja a fő központi hatóságot.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet] 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az eljáró hatóság a családi állapot igazolással egyidejűleg - a polgár kérelmére - kiállítja az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatványt."

(2) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az eljáró hatóság a hatósági igazolványhoz - a polgár kérelmére - kiállítja az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatványt."

(3) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a következő 50/A. §-sal egészül ki:

"50/A. § (1) E rendeletnek az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2019. február 16. napját követően indult családi állapot igazolás és hatósági igazolvány kiállítására irányuló eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány kiállítása a 2019. február 16. napját megelőzően kiadott, érvényes hatósági igazolványokhoz is kérelmezhető."

(4) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"51. § (1) E rendelet 9. § (6) bekezdése, 10/A. § f) pontja, 19. § (3a) és (6) bekezdése és 21. § (2) bekezdése a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 9. § (8) bekezdése, 17. § (4) bekezdése és 50/A. §-a az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

3. A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása

8. § A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az IMI-koordinátorok és a hatóságok a közvetlenül az IMI-rendszerben való részvétellel és az IMI-rendszer használatával összefüggő ügyekben egymással, az uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, valamint az Európai Bizottsággal elektronikus úton, az IMI-rendszeren belül vagy - ha az IMI-rendszeren belül erre nincs mód - erre a célra rendszeresített elektronikus levélcímen keresztül tartanak kapcsolatot."

9. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 3. §-a a következő h)-j) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya kiterjed:)

"h) az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott eljárásokra,

i) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikkében, 60-66. cikkében és 70. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtására,

j) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (4) bekezdésében, 15. és 19. cikkében foglalt feladatok végrehajtására."

10. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 4. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"c) uniós szerv, hivatal és ügynökség: az IMI rendelet 5. cikk g) pontja szerinti IMI-szereplő, amelyet az IMI-rendszerben regisztráltak."

11. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nemzeti IMI-koordinátor)

"d) figyelemmel kíséri az IMI-rendszerben a hatóságok, uniós szervek, hivatalok és ügynökségek regisztrációját, továbbá a más EGT-államból érkező megkeresések, valamint a hatóságok, uniós szervek, hivatalok és ügynökségek által más EGT-államokba küldött megkeresések teljesítését, és - ha szükséges - a megkeresések megfelelő teljesítése érdekében kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező IMI-koordinátornál vagy más EGT-állam nemzeti IMI-koordinátoránál a szükséges intézkedések megtételét, továbbá"

12. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nemzeti IMI-koordinátor)

"f) közvetít a más EGT-állam illetékes hatósága, az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek és az általa koordinált hatóság között felmerülő, egy adott megkeresés teljesítésével összefüggő vitás kérdésben a vita rendezése érdekében,"

13. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 7. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A delegált IMI-koordinátor)

"c) közvetít a más EGT-állam illetékes hatósága, az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek és az általa koordinált hatóság között felmerülő, egy adott megkeresés teljesítésével összefüggő vitás kérdésben a vita rendezése érdekében,"

14. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatóság - az IMI-rendszerben a megkeresések intézésén túlmenően -)

"b) együttműködik az IMI-koordinátorokkal, az uniós szervekkel, hivatalokkal, ügynökségekkel és az Európai Bizottsággal az IMI-rendszer megfelelő működése érdekében, ennek keretében részükre az IMI-rendszer alkalmazásáról - az általuk igényeltek szerint, a szükséges körben - adatot szolgáltat, és jelez bármilyen, az IMI-rendszer alkalmazásával összefüggésben felmerült problémát,"

15. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek és

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. fejezete alapján a tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedések megállapításáról szóló, 2009. október 2-i 2009/739/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja, továbbá

c) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek és

d) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

4. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Anykr.) 12. §-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Anyakönyvi kivonat kiállítására az At. 4. § (7) bekezdése alapján jogosult szervek - az ügyfél kérelmére - az EAK rendszer alkalmazásával az anyakönyvi kivonat mellékleteként kiállítják az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatványt.

(5) Az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány kizárólag a 2014. július 1. után kiállított anyakönyvi kivonathoz kérelmezhető.

(6) Az anyakönyvi kivonat kiállítására jogosult szerv a bemutatott anyakönyvi kivonat adattartalmát összehasonlítja az ügyfél elektronikus anyakönyvbe bejegyzett adataival. Az anyakönyvi kivonat adattartalmát érintő adatváltozás megállapítása esetén a bemutatott anyakönyvi kivonathoz az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány nem állítható ki.

(7) Az elektronikusan igényelt anyakönyvi kivonathoz egyidejűleg az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány is kérelmezhető."

17. § Az Anykr. a következő 30. §-sal egészül ki:

"30. § E rendelet 12. § (4)-(7) bekezdése az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

5. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-4. §, a 6-7. § és a 16-17. § 2019. február 16. napján lép hatályba.

19. § Ez a rendelet

a) az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i (EU) 1024/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

c) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék