277/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes migrációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c), valamint e)-q) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)-i) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében a "35/A. § (1) bekezdése alapján a" szövegrész helyébe az "alapján nemzetgazdasági érdekből kiadott" szöveg lép.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 130/A. § (1e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1e) A gyámhivatal az idegenrendészeti hatóság megkeresésére nyolc napon belül gondoskodik eseti gyám kirendeléséről."

(2) A Gyer. 130/A. §-a a következő (1f) bekezdéssel egészül ki:

"(1f) A kísérő nélküli kiskorú ügyfélként történő meghallgatása esetén eseti gyámként gyermekvédelmi gyámot kell kirendelni, amennyiben a kísérő nélküli kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezésére még nem került sor."

3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11/B. § A gyámhivatal rendeli ki az idegenrendészeti hatóság megkeresésére az eseti gondnokot vagy az eseti gyámot."

4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

4. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmvhr.) 9. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1b) Ahol e rendelet anyakönyvi kivonatot említ, azon a külföldi hatóság által kiállított, ezzel egyenértékű okiratot is érteni kell."

5. § Az Szmvhr. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ahol e rendelet anyakönyvi kivonatot említ, azon a külföldi hatóság által kiállított, ezzel egyenértékű okiratot is érteni kell."

6. § Az Szmvhr. 27. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Aki a Tv. 8. § (1) bekezdése alapján kéri a tartózkodás engedélyezését,]

"a) okirattal köteles igazolni, hogy tartási vagy életjáradéki szerződés, külön törvényben meghatározott tartási kötelezettség, a 25. § (1) bekezdése szerinti eltartási nyilatkozat alapján, illetve más jogszabályi rendelkezés vagy szerződés alapján az EGT-állampolgár a tartására köteles;

b) a kezelőorvos által kiállított igazolással köteles igazolni, hogy súlyos egészségügyi okból az EGT-állampolgár személyes ápolására szorul;"

7. § (1) Az Szmvhr. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogerős bírósági ítélettel elrendelt kiutasítás végrehajtását a kiutasítást elrendelő bíróság székhelye szerint illetékes regionális igazgatóság rendeli el."

(2) Az Szmvhr. 52. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a bíróság által elrendelt kiutasítás végrehajtásának elrendelésére ismeretlen helyen tartózkodó, nem szabadságvesztés-büntetésből szabaduló EGT-állampolgár vagy családtaggal szemben kerül sor, a regionális igazgatóság végzése tartalmazza a Tv. 61. § b) és c) pontjában meghatározottakat. Ebben az esetben a beutazási és tartózkodási tilalom időtartama a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének időpontjához igazodva kerül rögzítésre a nyilvántartásban.

(1b) Az (1a) bekezdésen túli esetben a regionális igazgatóság végzése a Tv. 61. § a)-f) pontjában meghatározottakat, valamint a kitoloncolásról való rendelkezést tartalmazza."

8. § Az Szmvhr. 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"78. § A Tv. 85/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat a Hivatal a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltatótól napi rendszerességgel veszi át."

9. § Az Szmvhr. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 79/B. és 79/C. §-sal egészül ki:

"79/B. § E rendeletnek az egyes migrációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

79/C. § (1) A magyar állampolgárok harmadik országbeli állampolgár családtagjaira vonatkozó eljárásokban a Módr3. hatálybalépését követően indult és megismételt eljárásokban a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Tv. 94. § (2) bekezdés f) pontja alkalmazásában a regionális igazgatóság és a Hivatal az életközösség tényleges fennállásának megállapítása érdekében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból adatot igényel arra vonatkozóan, hogy a harmadik országbeli állampolgárnak a magyar állampolgár lakóhelyével vagy a tartózkodási helyével azonos-e a lakóhelye vagy a tartózkodási helye.

(3) A magyar állampolgár családtagja részére kiadott tartózkodási kártya okmány cseréjére vagy pótlására irányuló kérelmet a regionális igazgatóság a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az eredeti okmány érvényességi idejével egyező érvényességi idővel rendelkező tartózkodási kártya okmány kiadásával teljesíti.

(4) A magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja tartózkodási kártya pótlása vagy cseréje iránti kérelmének benyújtása során a kártya kiadásakor hatályos törvényi rendelkezések szerint meghatározott biometrikus azonosítókat a regionális igazgatóság rögzíti."

10. § Az Szmvhr.

a) 1. § d) pontjában az "EGT-állampolgárral vagy magyar állampolgárral" szövegrész helyébe az "EGT-állampolgárral" szöveg,

b) 25. § (1) bekezdésében az "EGT-állampolgár és a magyar állampolgár" szövegrész helyébe az "EGT-állampolgár" szöveg,

c) 25. § (2) bekezdésében és 29. § (2) bekezdésében az "EGT-állampolgár vagy a magyar állampolgár" szövegrész helyébe az "EGT-állampolgár" szöveg,

d) 27. § (3) bekezdésében az "(1) és (2) bekezdésekben" szövegrész helyébe az "(1) bekezdésben" szöveg,

e) 27. § (3) bekezdésében a "Tv. 8. § (1) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "Tv. 8. § (1) bekezdése" szöveg,

f) 51/A. § (2) bekezdésében a "magyar állampolgárt vagy EGT-állampolgárt" szövegrész helyébe az "EGT-állampolgárt" szöveg,

g) 52. §-át megelőző alcím címében az "A kiutasítás végrehajtása" szövegrész helyébe az "A bíróság által elrendelt kiutasítás végrehajtása" szöveg,

h) 54. § (2) bekezdés a) pontjában az "a végrehajtás megkezdését megelőzően legalább harminchat órával" szövegrész helyébe a "legkésőbb a foganatosítás megkezdésekor" szöveg,

i) 76. § (3) bekezdésében a "Tv. 76/A. § (1) bekezdése, valamint 76/D. §-a" szövegrész helyébe a "Tv. 76/D. §-a" szöveg,

j) 78/B. § (4) bekezdés nyitó szövegében az "okmány kiadásával" szövegrész helyébe az "okmány pótlásával és cseréjével" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az Szmvhr.

a) 26. § (2) bekezdése,

b) 27. § (2) bekezdése,

c) 33. § (2) és (3) bekezdése,

d) 78/B. § (2) bekezdése.

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

12. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 28/C. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A kishatárforgalmi engedély érvénytelen, ha)

"f) jogosultja más jogcímen tartózkodási jogosultságot szerzett."

13. § A Harmvhr. 43. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízumokmány érvénytelen, ha)

"f) jogosultja más jogcímen tartózkodási jogosultságot szerzett;"

14. § A Harmvhr. 53. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tartózkodási engedély okmány érvénytelen, ha)

"f) jogosultja más jogcímen tartózkodási jogosultságot szerzett;"

15. § A Harmvhr. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ahol e rendelet anyakönyvi kivonatot említ, azon a külföldi hatóság által kiállított, ezzel egyenértékű okiratot is érteni kell. A magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja által benyújtott házassági anyakönyvi kivonat a hazai anyakönyvezést követően fogadható el."

16. § (1) A Harmvhr. 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az eljárás megindításakor a rendelkezésre álló adatokból arra lehet következtetni, hogy az ügyfél kísérő nélküli kiskorú, a kísérő nélküli kiskorú érdekeinek védelmében az idegenrendészeti hatóság az eljárás megindításakor haladéktalanul megkeresi a gyámhatóságot eseti gyám kirendelése céljából. Az eseti gyám kirendelésének megtörténtéig a kísérő nélküli kiskorú a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítási eljárásban korának és egészségügyi állapotának tisztázása céljából orvosi vizsgálatra, továbbá szellemi állapotának és érettségének megfelelő mértékben nyilatkozattételre hívható fel a neve, a születési helye és ideje, anyja neve, lakóhelye, a felette szülői felügyeletet gyakorló személy természetes személyazonosító adatai, illetve elérhetősége vonatkozásában."

(2) A Harmvhr. 72. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Kísérő nélküli kiskorú ügyfélként történő meghallgatására helyzetének megfelelő légkörben, a kiskorú számára érthető módon kell, hogy sor kerüljön. Az eseti gyám jelenléte hiányában történő meghallgatás a kísérő nélküli kiskorú nevének, születési helyének és idejének, anyja nevének, lakóhelyének, a felette szülői felügyeletet gyakorló személy természetes személyazonosító adatainak, illetve elérhetőségének tisztázására irányulhat. Ha a kísérő nélküli kiskorú mindenek felett álló érdeke ezt megkívánja, ideiglenes hatályú elhelyezéséről az idegenrendészeti hatóság eseti gyám jelenléte hiányában is intézkedhet azzal, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezés tényéről az idegenrendészeti hatóság a gyámhatóságot értesíti.

(2b) Az idegenrendészeti hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorú gondozási helyére szállításáról a rendőrség gondoskodik."

17. § A Harmvhr. 101. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ideiglenes letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha)

"f) jogosultja más jogcímen tartózkodási jogosultságot, vagy magyar állampolgárságot szerzett;"

18. § A Harmvhr. 106. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevándorlási engedély, letelepedési engedély és nemzeti letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha)

"f) jogosultja más jogcímen tartózkodási jogosultságot, vagy magyar állampolgárságot szerzett;"

19. § A Harmvhr. 110. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az EK letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha)

"f) jogosultja más jogcímen tartózkodási jogosultságot, vagy magyar állampolgárságot szerzett;"

20. § (1) A Harmvhr. 122. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) Ha a bíróság által elrendelt kiutasítás végrehajtásának elrendelésére ismeretlen helyen tartózkodó, nem szabadságvesztés-büntetésből szabaduló harmadik országbeli állampolgárral szemben kerül sor, a regionális igazgatóság végzése tartalmazza a Tv. 46. § (1) b)-c) pontjában foglaltakat. Ebben az esetben a beutazási és tartózkodási tilalom időtartama a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének időpontjához igazodva kerül rögzítésre a nyilvántartásban."

(2) A Harmvhr. 122. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdésen túli esetekben a regionális igazgatóság végzése a Tv. 46. § (1) bekezdés b)-f) pontjában foglaltakat tartalmazza."

21. § A Harmvhr. 154. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"154. § A Tv. 73. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat a Hivatal a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltatótól napi rendszerességgel veszi át."

22. § A Harmvhr. VII. Fejezete a következő alcímmel és 158/B. §-sal egészül ki:

"A gyakornoki program és fogadó szervezet bejelentése

158/B. § (1) A gyakornokot fogadó szervezet a Tv. 74/B. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettségét a Tv. 86/H. § (6) bekezdésében meghatározott elektronikus információs rendszeren keresztül teljesíti.

(2) A fogadó szervezetek nyilvántartásának vezetését a Hivatal végzi.

(3) A fogadó szervezet Tv. 74/B. §-ában meghatározott bejelentésére, valamint az adatváltozás bejelentésével összefüggő eljárást a gyakornoki program megvalósulásának helye szerint illetékes regionális igazgatóság folytatja le."

23. § A Harmvhr. VIII/A. Fejezete a következő 169/G. §-sal egészül ki:

"169/G. § (1) A Tv. 86/H. § (6) bekezdésében meghatározott idegenrendészeti elektronikus ügyindítási felületen keresztül a kérelmek kizárólag a Hivatal által e célra rendszeresített elektronikus űrlap használatával nyújthatók be.

(2) Az elektronikus űrlap díjtalanul érhető el.

(3) A Tv. 86/J. § (11) bekezdésében meghatározott tájékoztatást az idegenrendészeti hatóság az idegenrendészeti elektronikus ügyindítási felületen keresztül küldi meg.

(4) Az idegenrendészeti elektronikus ügyindítási felületen benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell az adott kérelemhez csatolandó, jogszabályban meghatározott okiratokat és egyéb kellékeket.

(5) A Tv. 86/H. § (6) bekezdésében meghatározott idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felület a regionális igazgatóság, illetve a Hivatal által lefolytatott eljárásokban alkalmazható."

24. § A Harmvhr. 177. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"177. § (1) A Tv. 73. § (1) bekezdésében meghatározott adatok bejelentését a regionális igazgatóság fogadja, és azokat a központi adatkezelő szerv részére továbbítja.

(2) A Tv. 73. § (2) bekezdése szerint rögzített adatoknak a Tv. 73. § (3) bekezdése szerint kezelését a központi adatkezelő szerv látja el."

25. § A Harmvhr. a következő 180/A. §-sal egészül ki:

"180/A. § A regionális igazgatóság a Tv. 105/A. §-ában meghatározott adatokat a központi adatkezelő szerv részére továbbítja."

26. § A Harmvhr.

a) 72/H. § (3a) bekezdés j) pontjában és (10) bekezdés b) pontjában a "Nemzetgazdasági Minisztérium" szövegrész helyébe a "foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter" szöveg,

b) 91. § (1a) és (4a) bekezdésében az "A Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján" szövegrészek helyébe az "A nemzetgazdasági érdekből " szöveg,

c) 93. § (1d) bekezdésében az "A Tv. 35/A. § (1) bekezdése, valamint a 104. § (5) bekezdése alapján" szövegrész helyébe az "A Tv. 104. § (5) bekezdése alapján" szöveg,

d) 93. § (3) bekezdésében az "állampolgár Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján" szövegrész helyébe az "állampolgárnak a nemzetgazdasági érdekből kiadott" szöveg,

e) 104. § (5) bekezdésében az "a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján" szövegrész helyébe a "nemzetgazdasági érdekből " szöveg,

f) 105. § (5) bekezdésében az "a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján" szövegrész helyébe az "a nemzetgazdasági érdekből " szöveg,

g) 143. § (2) bekezdés a) pontjában az "a foganatosítás megkezdését megelőző legalább harminchat órával" szövegrész helyébe a "legkésőbb a foganatosítás megkezdésekor" szöveg,

h) 155. § (1) bekezdésében a "vendégkönyv vezetésére köteles" szövegrész helyébe a "kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős" szöveg,

i) 155. § (6) bekezdésében és 156. § (2) bekezdésében a "vendégkönyv vezetésére köteles" szövegrész helyébe az "a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a Harmvhr.

a) 93. § (1g) bekezdése,

b) 95/A. §-a,

c) 153. §-a.

6. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

28. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Metvhr.) 75. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés valamint a Tv. 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján a menekültügyi hatóságnak átadott okmány és okirati bizonyíték eredetiségét a menekültügyi hatóság szakértő bevonásával vizsgálhatja és a menekültügyi eljárás lezárásáig a törvényben foglalt feladatai végrehajtásával összefüggésben magánál tarthatja."

29. § A Metvhr. VII. Fejezete a következő 99/L. §-sal egészül ki:

"99/L. § Ha az elismerését kérő a menekültügyi hatóságnak a Tv. 80/K. § (10) bekezdésében írtak szerint meghatározott kötelezettségét a további jogorvoslattal nem támadható döntés véglegessé válását követően haladéktalanul nem teljesíti, a menekültügyi hatóság a végrehajtás foganatosítása érdekében megkeresi az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet."

7. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 8. §, a 21. §, a 24. §, a 26. § h)-i) pontja és a 27. § c) pontja 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

31. § E rendelet a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék