28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet

az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában, h) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) alpontjában, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) és id) alpontjában,

a 4. alcím és az 1-6. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában,

az 5. alcím és a 7-8. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet [a továbbiakban: 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet] 8/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A működési nyilvántartás Eütv. 113. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbítását a nyilvántartott személy akkor kérheti, ha az egészségügyi tevékenységének végzése az alábbi indokokra tekintettel szünetel:]

"a) a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletben szabályozott, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,"

(2) A 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 8/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A működési nyilvántartás Eütv. 113. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbítását a nyilvántartott személy akkor kérheti, ha az egészségügyi tevékenységének végzése az alábbi indokokra tekintettel szünetel:]

"c) balesetből vagy tartós betegségből fakadó, a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szerint megállapított keresőképtelenség,

d) 10 éven aluli gyermek, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. §-a, illetve 43. §-a szerinti, súlyosan fogyatékos, tartósan beteg vagy megváltozott munkaképességű hozzátartozó ápolása, gondozása,"

2. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet

a) 12. § (3) bekezdése,

b) 12. § (4) bekezdésében az "és a (3)" szövegrész.

3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

3. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet [a továbbiakban: 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet] 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya)

"a) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott egyes keretszámok tekintetében lefolytatandó rendszerbevételi eljárásra,"

(terjed ki.)

4. § A 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 3. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően rendszerbevételi eljárás lefolytatására kerül sor azon szakorvosok esetében is, akik a plasztikai és égés-sebészet szakképesítést költségtérítéses képzésben

a) első alap szakképesítésként vagy

b) második vagy további alap szakképesítésként

kívánják megszerezni.

(1b) A tárgyévben a plasztikai és égés-sebészetet költségtérítéses képzésben megszerzők keretszámát - a szakképzési kapacitásokra figyelemmel - a plasztikai és égés-sebészet országos grémiuma határozza meg, és azt az ÁEEK honlapján közzéteszi."

5. § (1) A 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendszerbevételi pontszám az első szakképesítés megszerzésére irányuló rendszerbevételi eljárásban

a) az adott szakképzés bemeneti követelményeként meghatározott szakképzettség megszerzésére irányuló egyetemi képzés során elért tanulmányi eredmények alapján számított tanulmányi pontok,

b) az egyetem által lefolytatott személyes meghallgatás során elért pontok és

c) az 1. melléklet szerint számított többletpontok

összege."

(2) A 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 4. §-a a következő (4a)-(4c) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A plasztikai és égés-sebészet szakképesítés esetén a második vagy további alap szakképesítés esetén a második vagy további alap szakképesítés megszerzésére irányuló rendszerbevételi eljárásban a rendszerbevételi pontszámot a szakképzés megkezdését megelőzően teljesített szakmai gyakorlat, az elsőként megszerzett szakvizsga típusa és eredménye, továbbá a tudományos tevékenységért és nyelvismeretért adható többletpontok és a személyes meghallgatás alapján számított pontérték adja. A rendszerbevételi eljárás során előnyben részesítendő, aki írásban vállalja, hogy a szakképzése megszerzését követően legalább a szakképzésének megfelelő ideig, legalább részmunkaidős foglalkoztatás keretében közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez plasztikai és égéssebészeti tevékenységet.

(4b) A (4a) bekezdés szerinti rendszerbevételi eljárásban a rendszerbevételi pontok számításának módját, az egyes, a (4a) bekezdésben meghatározott szempontokra adható pontszámok körét a plasztikai és égés-sebészet szakképzési grémiuma határozza meg, és az ÁEEK honlapján közzéteszi.

(4c) A plasztikai és égés-sebészet szakképesítés rendszerbevételi eljárásában a szakképzésbe lépéshez szükséges minimálisan elérhető pontszámot a plasztikai és égés-sebészet szakképzési grémiuma határozza meg, és az ÁEEK honlapján közzéteszi."

6. § A 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendszerbevételi bizottság tagjai a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendszerbevételi eljárás esetében:]

"c) az országos szakképzési grémium tagjai, országos szakképzési grémium hiányában valamennyi egyetem egy-egy képviselője,"

4. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

7. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet] 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A szakfogorvosi ráépített szakképesítések képzési programját a 4a. melléklet tartalmazza."

8. § A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § A 12. § (1) bekezdésétől eltérően, a Konzerváló fogászat és fogpótlástan alap szakképesítéssel rendelkezők, az Endodontia vagy a Fogpótlástan alap szakképesítést - függetlenül a Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképesítés megszerzésének időpontjától - az azonos képzési elemek beszámítása mellett, az egyetem által jóváhagyott, egyéni képzési terv alapján 12 hónapos képzési idő alatt teljesíthetik."

9. § A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.3.) 12. § b) és d) pontjával hatályon kívül helyezett Konzerváló fogászat és fogpótlástan alap szakképzésben részt vevők 2020. december 31-éig tehetnek szakvizsgát.

(2) Az R.3. hatálybalépésekor Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképzésben részt vevők az R.3.-mal módosított 1. melléklet és 4. melléklet szerinti Endodontia vagy Fogpótlástan alap szakképzésre 2018. november 1-jéig átjelentkezhetnek."

10. § A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,

b) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

c) 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul,

d) 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,

e) az 5. melléklet szerinti 4a. melléklettel egészül ki,

f) 4a. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

11. § A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a) 1. melléklet 3a. pontjában foglalt táblázat B:2 mezőjében a "dento-alveoláris sebész" szövegrész helyébe a "dento-alveoláris sebész vagy fogpótlástan," szöveg,

b) 11. mellékletében a "fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás" szövegrészek helyébe a "rehabilitációs medicina" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a) 12. § (5) bekezdése,

b) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 5. sora,

c) 3. melléklet 28. alcímének 1. pontja,

d) 4. melléklet 4. pontja.

5. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

13. § A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet]

a) 1. melléklete a 7. melléklet,

b) 2. melléklete a 8. melléklet

szerint módosul.

14. § A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2. melléklet 22. pont 1.1. és 3.1. alpontjában a "Dento-alveoláris sebészet" szövegrészek helyébe a "Dento-alveoláris sebészet, Endodontia, Orális Implantológia és Fogpótlástan" szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § f) pontja, a 11. § a) pontja, a 14. §, valamint a 6. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. § és a 11. § b) pontja a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. és 35. cikkének, valamint a 41. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez

A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 7-8. sorral egészül ki:

(ABCD
1.Szakképzés megnevezéseKépzési időTörzsképzési időSzakgyakorlati idő)
"
7.Endodontia36 hó26 hó10 hó
8.Fogpótlástan36 hó26 hó10 hó
"

2. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez

A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. melléklete a következő 3a. ponttal egészül ki:

"3a. Szakfogorvosi ráépített szakképesítések

ABC
1.Szakképzés megnevezéseBemeneti szakképesítésKépzési idő
2.Orális implantológiakonzerváló fogászat és fogpótlástan
vagy parodontológia vagy dento-alveoláris sebész
vagy arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és
fogorvosi diploma
vagy arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és
fogorvosi szakképesítés
(36 hó) + 24 hó

"

3. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez

1. A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2. melléklet "7. REHABILITÁCIÓS ORVOSLÁS" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. REHABILITÁCIÓS MEDICINA

1. Képzési idő: 60 hónap

2. Képzési program:

2.1. 24 hó törzsképzési program:

2.1.1. 6 hó sürgősségi gyakorlat

2.1.2. 1 hó törzsképzési tanfolyam

2.1.3. 3 hó gyakorlat akkreditált rehabilitációs osztályon: rehabilitációs alaptevékenység

2.1.4. 4 hó neurológia olyan neurológiai osztályon, amely sürgősségi neurológiai stroke, lysis centrum egyaránt

2.1.5. 4 hó belgyógyászati gyakorlat

2.1.6. 4 hó traumatológia gyakorlat

2.1.7. 2 hó reumatológia gyakorlat

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:

2.2.1. 4 hó döntően reumatológiai profilú rehabilitációs osztály és ambulancia vagy reumatológiai osztály és ambulancia

2.2.2. 1 hó fizikoterápiás, balneoterápiás gyakorlat

2.2.3. 3 hó döntően neurológiai profilú rehabilitációs osztály és ambulancia vagy neurológiai osztály és ambulancia,

2.2.4. 3 hó döntően poszttraumás profilú rehabilitációs osztály és ambulancia vagy ortopédia osztály és ambulancia,

2.2.5. 1 hónap sebészeti vagy szeptikus csontsebészeti vagy szeptikus rehabilitációs profilú osztály vagy amputációs rehabilitációs osztály

2.2.6. 6 hó speciális fakultatív képzés: reumatológia vagy ortopédia-traumatológia vagy neurológia vagy belgyógyászat vagy sebészet, vagy egyetemi szintű illetve országos intézeti specializált rehabilitációs medicina osztály

2.2.7. 17 hó rehabilitációs medicina, amelyből

2.2.7.1. 11 hó rehabilitációs medicina alaptevékenység

2.2.7.2. 6 hó rehabilitációs medicina speciális programja

2.2.8. 1 hó tanfolyam:

2.2.8.1. Rehabilitációs alapismeretek

2.2.8.2. Fizioterápiás alapismeretek I-II.

2.2.8.3. Protetikai és ortetikai alapismeretek

2.2.8.4. Humán Kineziológiai alapismeretek

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése."

2. A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2. melléklet "25. NEFROLÓGIA" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. NEFROLÓGIA

1. Képzési idő: 60 hónap

2. Képzési program:

2.1. 24 hó törzsképzési program:

2.1.1. 6 hó sürgősségi gyakorlat

2.1.2. 1 hó törzsképzési tanfolyamok

2.1.3. 5 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat: általános belgyógyászati osztályon vagy gyermekgyógyászati osztályon

2.1.4. 12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, amelyből:

2.1.4.1. 4 hó kardiológiai gyakorlat, gyermek-nefrológusoknak: gyermekkardiológiai gyakorlat

2.1.4.2. 3 hó pulmonológiai gyakorlat, gyermek-nefrológusoknak: gyermekpulmonológiai gyakorlat

2.1.4.3. 5 hó gasztroenterológia, hepatológia, gyermek-nefrológusoknak: gyermek-gastroenterológiai, hepatológiai gyakorlat

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:

2.2.1. 6 hó belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati gyakorlat

2.2.2. 6 hó speciális fakultatív képzés a választott diszciplínákból, azaz belgyógyászat vagy csecsemő- és gyermekgyógyászat, illetve tudományos tevékenység

2.2.3. 12 hó klinikai nefrológiai gyakorlat:

2.2.3.1. 8 hó nefrológiai centrumban töltendő el

2.2.3.2. 4 hó általános nefrológiai osztályos gyakorlat

2.2.4. 12 hó vesepótló kezeléssel kapcsolatos gyakorlat:

2.2.4.1. 6 hó hemodialízis gyakorlat

2.2.4.2. 2 hó peritonealis dialízis, illetve CAPD gyakorlat

2.2.4.3. 1 hó transzplantációs gyakorlat

2.2.4.4. 1 hó intenzív terápiás gyakorlat

2.2.4.5. 1 hó urológiai gyakorlat, gyermek-nefrológusok esetén gyermek-urológiai gyakorlat

2.2.4.6. 1 hó gyakorlat felnőtt vagy gyermek-nefrológiai osztályon a specialitás jellegétől függően

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:

-"

3. A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2. melléklet "33. PLASZTIKAI ÉS ÉGÉS-SEBÉSZET" alcím 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.1. Az alábbi tanfolyamok teljesítése:

3.1.1. mikrosebészeti tanfolyam."

4. A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2. melléklet "37. REUMATOLÓGIA" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. REUMATOLÓGIA

1. Képzési idő: 60 hónap

2. Képzési program:

2.1. 24 hó törzsképzési program:

2.1.1. 6 hó sürgősségi gyakorlat

2.1.2. 1 hó törzsképzési tanfolyamok

2.1.3. 2 hó reumatológiai osztályos gyakorlat

2.1.4. 15 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat, amelyből 7 hó általános aktív belgyógyászat, 2-2 hó nephrológia, gasztroenterológia, haematológia, 1-1 hó kardiológia és pulmonológia

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:

2.2.1. 23 hó reumatológiai osztályos gyakorlat: legalább 2 különböző akkreditált osztályon, amelyek közül legalább 3 hó az egyik arthritis centrumban teljesítendő

2.2.2. 6 hó szisztémás autoimmun betegséget kezelő klinikai immunológiai osztályos gyakorlat

2.2.3. 1 hó ortopédiai osztályos gyakorlat

2.2.4. 1 hó neurológiai osztályos gyakorlat

2.2.5. 1 hó mozgásszervi rehabilitációs osztályos gyakorlat

2.2.6. 4 hó önálló reumatológiai járóbeteg-szakrendelési gyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

3.1. Mozgásszervi ultrahang-ismeretek tanfolyam

3.2. Immunológiai alapképző tanfolyam, valamint szakvizsga előkészítő tanfolyam."

4. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez

A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 4. melléklete a következő 6. és 7. alcímmel egészül ki:

"6. ENDODONTIA

1. Képzési idő: 36 hó

2. Képzési program:

2.1. 26 hó törzsképzési program, ebben:

a) sürgősségi ismeretek,

b) 6 hó egyetemi endodontiai osztályos gyakorlat,

c) 1 hét endodontiai propedeutika tanlaboratóriumban

2.2. 10 hó endodontia akkreditált képzőhelyen

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

7. FOGPÓTLÁSTAN

1. Képzési idő: 36 hó

2. Képzési program:

2.1. 26 hó törzsképzési program, ebben:

a) sürgősségi ismeretek,

b) 6 hó egyetemi fogpótlástani osztályos gyakorlat

2.2. 10 hó fogpótlástan akkreditált képzőhelyen

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése."

5. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez

"4a. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Szakfogorvosi ráépített szakképesítések képzési programja

1. Orális implantológia

1.1. Képzés belépési feltétele:

a) konzerváló fogászat és fogpótlástan,

b) parodontológia,

c) dento-alveoláris sebész,

d) arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és fogorvosi diploma vagy

e) arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és fogorvosi

szakképesítés.

1.2. Képzési idő: 60 hó, amelyből 36 hó alapképzés és 24 hó ráépített képzés

1.3. képzési program:

a) 8 hó fogpótlástan akkreditált képzőhelyen

b) 8 hó dento-alveoláris sebészet dento-alveoláris sebészeti, vagy parodontológiai akkreditált képzőhelyen

c) 8 hó parodontológia dento-alveoláris sebészeti vagy parodontológiai akkreditált képzőhelyen

1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése."

6. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez

A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 4a. melléklet 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Orális implantológia)

"1.1. Képzés belépési feltétele:

a) konzerváló fogászat és fogpótlástan,

b) parodontológia,

c) dento-alveoláris sebész,

d) arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és fogorvosi diploma,

e) arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és fogorvosi vagy

f) fogpótlástan

szakképesítés."

7. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez

A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 22-23. sorral egészül ki:

(ABC
1.Licenc megnevezéseLicenc típusaKépzési idő)
"
22.Intervenciós radiológia minősített orvosabeavatkozási24-36 hónap
23.Dento-maxillo-faciális radiológiaspecializációs12-18 hónap
"

8. mellékleta 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez

A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2. melléklete a következő 21. és 22. alcímmel egészül ki:

"21. AZ INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA MINŐSÍTETT ORVOSA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel:

1.1. radiológus szakorvos,

1.2. érsebész szakorvos,

1.3. invazív kardiológusi képesítéssel rendelkező kardiológus szakorvos.

2. Licenc típusa: beavatkozási.

3. A képzés időtartama:

3.1. A szakvizsgát követően radiológus számára: 24 hónap.

3.2. Nem-radiológus szakorvos számára a szakvizsgát követően: 36 hónap.

4. A képzésért felelős szakma: a képzést koordinálja a Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata, és a jóváhagyott képzési programok megvalósítását és az operatív tevékenységet felelősen irányítja a négy orvosképzést folytató egyetem radiológiai grémiuma mellett működő intervenciós radiológusokból álló szakmai szervezet.

5. A képzés helye: az intervenciós radiológia minősített orvosa képzés a négy orvosképzést folytató egyetem Radiológiai Klinikájához mint elméleti képzőhelyhez, valamint az akkreditált Intervenciós Radiológiai Centrumokhoz mint gyakorlati képzőhelyekhez az intervenciós radiológiai gyakorlati képzés vonatkozásában kötött.

6. A képzés és a vizsga szakmai tartalma: a négy orvosképzést folytató egyetem Radiológiai Klinikája, a Szakmai Kollégium, a MACIRT, valamint az MRT Intervenciós Radiológiai Szekciója által konszenzusban kidolgozott alábbi bontásban. Az elméleti és a gyakorlati képzés szorosan összekapcsolódik. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényben meghatározott sugárvédelmi képzettség minden jelölt számára kötelező.

6.1. Radiológusoknak 3 hónap klinikai gyakorlat az alábbi bontásban:

6.1.1. egy hónap érsebészet,

6.1.2. egy hónap angiológiai belgyógyászat,

6.1.3. egy hónap onkológia osztályon.

6.2. Érsebész szakorvosoknak 3 hónap klinikai gyakorlat az alábbi bontásban:

6.2.1. egy hónap angiológiai belgyógyászat,

6.2.2. egy hónap gasztroenterológiai osztályon,

6.2.3. egy hónap onkológia osztályon.

6.3. Invazív kardiológusi képesítéssel rendelkező kardiológus szakorvosoknak 3 hónap klinikai gyakorlat az alábbi bontásban:

6.3.1. egy hónap érsebészet,

6.3.2. egy hónap angiológiai belgyógyászat,

6.3.3. egy hónap onkológia osztályon.

6.4. Radiológus, képalkotó diagnosztikai szakvizsgával nem rendelkező jelölt számára 13 hónap radiológiai gyakorlat az alábbi bontásban:

6.4.1. egy hónap röntgen diagnosztika,

6.4.2. négy hónap ultrahang diagnosztika,

6.4.3. négy hónap CT/MR diagnosztika,

6.4.4. négy hónap perifériás angiográfiás laboratóriumban eltöltött gyakorlat.

6.5. Valamennyi jelöltnek a további 20 hónap során a 3. pontban meghatározott egyetemi képzőhelyeken és az általuk akkreditált Intervenciós Radiológiai Centrumokban az alábbi diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat kell dokumentáltan, felügyelet mellett, saját kezűleg elvégeznie:

6.5.1. Diagnosztikus beavatkozások

6.5.1.1. Diagnosztikus katéteres angiográfia (arteriográfia és venográfia) 200 db

6.5.1.2. CT vizsgálat 200 db

6.5.1.3. MRI vizsgálat 100 db

6.5.1.4. UH vizsgálat 200 db

6.5.1.5. Color duplex érvizsgálat 100 db

6.5.1.6. Diagnosztikus mintavétel aspiráció és core biopsia 10 eset CT/MR vezetése 50 db

6.5.2. Terápiás beavatkozások

6.5.2.1. Folyadékgyülem punkció, cysta sclerotizáció, tartós drenázs 60 db

6.5.2.2. Percután nephrostoma 10 db

6.5.2.3. Epeúti intervenció (PTC, PTD, külső, belső, külső és belső is) fémstent implantáció 20 db

6.5.2.4. Képalkotó vezérelt percután daganatablatió (PEI, RFA Cryo, Microvawe, legalább 3db CT/MR) 10 db

6.5.2.5. Végtagi PTA/stentbeültetés 120 db

6.5.2.6. Viscerális ereken PTA/stentbeültetés 25 db

6.5.2.7. Szelektív trombolizis 10 db

6.5.2.8. Vérzés embolizáció 15 db

6.5.2.9. Intraarteriális chemoembolisatió 30 db

6.5.2.10. Vénás intervenció (cava filter beültetés, TIPS, a. Pulm trombectomia) 10 db

6.5.2.11. Katéteres idegentest-eltávolítás 3 db

6.5.3. A teljes képzési idő során a jelöltnek részt kell vennie 100 vasculáris beteg megbeszélésén ér-teamben és 100 daganatos beteg megbeszélésén onko-teamben.

7. A vizsgára bocsátás feltétele:

A fenti elméleti és gyakorlati képzés maradéktalan teljesítése, melynek révén a jelöltnek alkalmasnak kell lennie: A diagnosztikus módszerekkel felállított diagnózis felülbírálására, utólagos értékelésére.

Az intervenciós radiológiai beavatkozások önálló szakmailag elvárható magas szintű kivitelezésére, a beavatkozások indikációjának, kontraindikációjának felállítására.

Mindemellett képesnek kell lennie a beavatkozás során fellépő szövődmények észlelésére és azok lehetőség szerint, minimálisan invazív technikával történő ellátására.

8. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre:

Teljes körű önálló intervenciós radiológiai tevékenység végzése Magyarország területén. Az intervenciós radiológiai licenc képzésben való oktatói részvétel.

9. Csak radiológusi alapképzettséggel megszerzett intervenciós radiológia minősített orvosa címmel ellátható szakmai tevékenységek köre:

Intervenciós radiológiai egység vagy osztály vagy részleg vagy centrum vezetése.

22. DENTO-MAXILLO-FACIÁLIS RADIOLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és feltétel:

1.1. konzerváló fogászat és Fogpótlástan, a Parodontológia, a Gyermekfogászat, a Fogszabályozás és a Dento-alveoláris sebészet szakképesítés valamelyike,

1.2. radiológus szakképesítés.

2. Licenc típusa: specializációs.

3. Képzés időtartama:

3.1. Konzerváló fogászat és Fogpótlástan, a Parodontológia, a Gyermekfogászat, a Fogszabályozás és a Dento-alveoláris sebészet szakképesítés valamelyikével 18 hónap.

3.2. Radiológus szakképesítéssel 12 hónap.

4. Képzési program

4.1. Fogszakorvosok számára:

4.1.1. Az egyetemek, illetve az Országos Onkológiai Intézet Röntgen Diagnosztikai Osztályán MR- és CT-laboratóriumban 4 hónapos képzés.

4.1.2. Az egyetemek Fogászati vagy szájsebészeti képalkotó laboratóriumaiban 10 hónapos képzés.

4.1.3. Az egyetemek Orr-fül-gége képalkotó diagnosztikai laboratóriumában 2 hónapos képzés.

4.1.4. Nukleáris medicina központokban 2 hetes képzés.

4.1.5. Fej-nyaki ultrahang diagnosztika 2 hetes képzés.

4.1.6. Egyetemek, illetve Neuroradiológiai Társaság által akkreditált gyakorlati neuroradiológia 30 órás képzés.

4.1.7. A Magyar Dento-maxillo-faciális Radiológiai Társaság által akkreditált 60 órás képzés.

4.1.8. Az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság által szervezett átfogó fokozatú sugárvédelmi 60 órás képzés.

4.2. Radiológus szakorvosok számára:

4.2.1. Az egyetemek Fogászati vagy szájsebészeti képalkotó laboratóriumaiban 10 hónapos képzés.

4.2.2. Az egyetemek Orr-fül-gége képalkotó diagnosztikai laboratóriumában 2 hónapos képzés.

4.2.3. A Magyar Dento-maxillo-faciális Radiológiai Társaság által akkreditált 60 órás képzés.

4.2.4. Az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság által szervezett átfogó fokozatú sugárvédelmi 60 órás képzés.

5. A képzés és a vizsga szakmai tartalma

5.1. Képalkotó diagnosztika:

5.1.1. Radiológiai eljárások gyakorlati ismerete és alkalmazása, amelyet a fog, az állcsont és arc szerkezetének és a lágy szöveteinek a leképezésében használnak.

5.1.2. Esetválogatás, konzultáció feltételei.

5.1.3. Minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés.

5.1.4. Digitális képalkotás és képfeldolgozás, PACS, DICOM és teleradiológia.

5.2. Komputertomográfia:

5.2.1. A CT alapelvei és fizikája, beleértve a CBCT-t is.

5.2.2. Képrekonstrukció.

5.2.3. Az effektív dózist befolyásoló tényezők.

5.2.4. Esetválogatás feltételei.

5.2.5. CT-szkennelés gyakorlati alkalmazása a száj és maxilofaciális régióban.

5.3. Mágneses rezonancia képalkotás:

5.3.1 Az MRI alapelvei és fizikája.

5.3.2. Esetválogatás feltételei.

5.3.3 Az MRI gyakorlati alkalmazása a szájüregi és maxilofaciális régióban.

5.3.4. Releváns képalkotó szekvenciák használata.

5.4. Diagnosztikus ultrahang:

5.4.1. Diagnosztikus ultrahang alapelvei és fizikája.

5.4.2. Esetválogatás feltételei.

5.4.3. Diagnosztikus ultrahang gyakorlati alkalmazása a fej-nyak régióban.

5.4.4. Az ultrahangvezérelt vékonytű aspirációs biopszia módszere.

5.5. Izotópvizsgálatok, beleértve a SPECT és PET módszereket:

5.5.1. Az izotópos vizsgálatok alapelvei.

5.6. Nyálmirigyek leképezése és intervenciós technikák:

5.6.1. Ultrahang.

5.6.2. Nyálkő-eltávolítás és ductus tágítás módszerei.

5.7. Képalkotás:

5.7.1. Intraorális radiográfia.

5.7.2. Ortopantomográf felvétel.

5.7.3. Teleröntgen készítés.

5.7.4. Temporo-mandibuláris ízület leképezés.

5.7.5. CBCT leképezés.

5.7.6. Gyermekfogászati képi diagnosztika.

5.7.7. Idősek és fogyatékkal élők leképezése.

5.8. Képelemzés:

5.8.1. A fej és a nyak általános röntgenanatómiájának gyakorlati alkalmazása.

5.8.2. Az alábbiak gyakorlati alkalmazása a radiológiai diagnózis során:

5.8.2.1. A fogak, az állkapocs és az arc régióinak fejlődési rendellenességei.

5.8.2.2. A fogak és tartószöveteinek rendellenességei.

5.8.2.3. Az arc és állcsontjait érintő betegségek.

5.8.2.4. Implantáció előtti és utáni kiértékelés.

5.8.2.5. A fogak, az állcsontok és az arccsontok törései és traumája.

5.8.2.6. Paranazális szinuszok rendellenességei.

5.8.2.7. Temporomandibularis ízület rendellenességei.

5.8.2.8. Nyálmirigyek betegségei.

5.8.2.9. A lágyszöveteket és a nyakat érintő rendellenességek.

5.8.2.10. Teleröntgen-elemzés.

5.8.2.11. Csontérettség meghatározása.

5.8.2.12. Az általános egészségi állapot változásának felismerése.

5.9. Jártasság:

5.9.1. Neuroradiológiában.

5.9.2. Nyelési és beszédzavarok funkcionális képalkotása.

5.9.3. Kontrasztvizsgálatok, beleértve az angiográfiát.

5.9.4. Egyéb orvosi képalkotó technikák a nyak és fej régióban.

6. A vizsgára bocsátás feltételei:

6.1. A 4.1. vagy 4.2. pontban leírt továbbképzések teljesítése.

6.2. Licenc vizsgával rendelkező tutor felügyelete alatt önállóan végzett és dokumentált 500 intraorális felvétel, 100 panoráma felvétel kiértékelése, 50 CBCT leletezése, 10-10 TMI, nyálmirigy, implantátum-tervezés, teleröntgenkiértékelés, fej-nyak tumor és trauma esetbemutatás.

7. A megszerezhető képzés birtokában végezhető szakmai tevékenység:

A dento-maxillo-faciális régió diagnosztikus és szűrő képalkotó vizsgálatainak végzése, leletezése. Az MR képalkotó esetén pedig másodleletezőként a dento-maxillo-faciális régió képi diagnosztikában jártas szakértőként működhet közre. A DMFR képalkotók szakmai felügyelete.

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei:

8.1. DMFR licenccel rendelkező, és legalább 5 éve a 3.1. pontban felsorolt szakvizsgával rendelkező szakorvos.

8.2. Egyetemi klinikák, illetve az MDFRT által akkreditált képalkotó laboratóriumok.

9. A vizsgabizottságra vonatkozó rendelkezések:

9.1. A vizsgabizottság tagjai közül legalább egy fogszakorvosnak és legalább egy radiológus szakorvosnak kell lennie."

Tartalomjegyzék