313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Budai Palotanegyed területén megvalósuló kiemelten közérdekű beruházások megnevezéséről, valamint az ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról

A Kormány a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (2) bekezdés b)-f) pontjában,

a 7. § (5)-(7) bekezdése tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok meghatározásáról szóló 154/2018. (IX. 3.) Korm. rendeletben meghatározott ingatlanokra, az azokkal kapcsolatos eljárásokra, jogügyletekre, jogviszonyokra, valamint az azokban részt vevő személyekre terjed ki.

2. A Budai Palotanegyeddel kapcsolatos vagyonkezelési szabályok

2. §[1]

3. § (1) A 100%-os állami tulajdonban álló Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság (a továbbiakban: Vagyonkezelő)[2]

a) - mint a Budapest tv. 17. § (2) bekezdése szerinti gazdasági társaság - látja el a Budai Palotanegyedben található állami tulajdonban lévő ingatlanok vagyonkezelési feladatait,

b) - mint a Budapest tv. 15. § d) pontja szerinti gazdasági társaság - látja el a Budai Palotanegyedben található zöldfelületek és egyéb közterületek fejlesztési, karbantartási feladatait.

(2) A Vagyonkezelő az (1) bekezdés keretében ellátja a 2. melléklet szerinti épületek díszkivilágításának üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

3. A Budai Palotanegyedben lévő közterület használatának általános szabályai

4. § (1) A Budai Palotanegyedben található közterületek használatához - az 5. §-ban foglalt kivétellel - a Vagyonkezelő hozzájárulása vagy a Vagyonkezelővel kötött megállapodás (a továbbiakban: használati szerződés) szükséges.

(2) A Vagyonkezelő a közterület használatát használati szerződés megkötése esetén - a 8. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kivétellel - díjfizetés ellenében biztosítja.

5. § (1) Nem szükséges a Budai Palotanegyedben található közterület használatához a Vagyonkezelő hozzájárulása, valamint használati szerződés megkötése:

a) a közterület rendeltetésszerű használata esetén,

b) a közterület idegenforgalmi célra irányuló látogatása esetén,

c) a 13. § (4) bekezdése alapján kiadott hozzájárulás szerinti közúti közlekedéshez,

d) élet- és balesetveszély elhárítása esetén,

e) ünnepi célra az Alaptörvényben foglalt nemzeti ünnepek alkalmából szervezett hivatalos állami, valamint kiemelt fontosságú rendezvények esetén,

f) állami protokolláris rendezvény esetén,

g) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez a feltétlenül szükséges munkálatok elvégzésének időtartamára, valamint

h) a távközlési kábelek, a közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez a feltétlenül szükséges munkálatok elvégzésének időtartamára.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti célra a közterületet - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja, más - az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti - használati jogának csorbítása nélkül.

(3) Az (1) bekezdés e)-h) pontja szerinti igénybevételt a Vagyonkezelő részére az igénybevétel megkezdése előtt legalább öt munkanappal írásban be kell jelenteni az igénybevétel várható időtartamának megadásával, valamint a használni kívánt terület helyszínrajzon történő megjelölésével.

(4) Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti igénybevétel bejelentéséhez csatolni kell a műszaki vagy egyéb hiba leírását, a hiba elhárításához szükséges intézkedések részletes felsorolását. Ha az (1) bekezdés h) pontja szerinti igénybevételre azonnali hibaelhárítás vagy előre nem látható káresemény elhárítása miatt van szükség, akkor a (3) bekezdés szerinti bejelentést haladéktalanul, de legkésőbb az igénybevétel megkezdésével egyidejűleg kell megtenni.

(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevétel esetén a bejelentés mellőzendő.

(6) Használati szerződéskötés nélküli használati módok esetében sem folytatható olyan használati tevékenység, amely nem veszi figyelembe a 6. § (1) bekezdésében meghatározott szempontokat, illetve amely a 6. § (2) bekezdésében esetköröket valósítja meg.

6. § (1) A Vagyonkezelőnek a használati szerződés megkötése, illetve 13. § (4) bekezdése szerinti hozzájárulása során figyelemmel kell lennie:

a) a Budai Palotanegyed nemzeti értéket hordozó örökségének megőrzését biztosító,

b) a Budai Palotanegyed rendeltetésével összefüggő állami feladatokból adódó,

c) városképi,

d) kialakult tájépítészeti, építészeti és térelrendezéssel való összhangot biztosító,

e) műemlékvédelmi,

f) régészeti,

g) közlekedési,

h) környezetvédelmi,

i) közegészségügyi,

j) köztisztasági,

k) kulturális és idegenforgalmi, valamint

l) a Budai Palotanegyedben elhelyezkedő intézmények működését biztosító

szempontokra.

(2) A Vagyonkezelő a használati szerződés megkötését megtagadja, ha

a) a kezdeményező által megjelölt használati mód, tevékenység sérti a Budai Palotanegyed mint nemzeti emlékhely méltóságát, történelmi jelentőségét,

b) a használat, tevékenység megvalósítása során létrejövő építmény, emelvény, dobogó, díszítőelem vagy egyéb tárgy megjelenését tekintve nem illeszkedik a Budai Palotanegyed és annak környezete történelmi és műemléki megjelenéséhez, egységes arculatához,

c) a kezdeményező által megjelölt használati mód előreláthatóan károsítaná vagy veszélyeztetné a Budai Palotanegyed épületeit, közterületeit, műemléki jellegét, védettségét, környezetét, vagy környezetszennyezéssel járna,

d) a kezdeményező által megjelölt használati mód, tevékenység a Budai Palotanegyed idegenforgalmát, a Budai Palotanegyedben működő intézmények működését vagy a területén megrendezésre kerülő állami ünnep, protokolláris rendezvény megtartását jelentősen korlátozná, megnehezítené,

e) a Budai Palotanegyedben a védett személyek és kijelölt létesítmények védelmét ellátó szervezet álláspontja szerint a kérelmezett használat akadályozza a védelem ellátását,

f) a használati szerződésben szereplő időszakkal, a budai palotanegyedbeli közterületek használati óráinak éves száma elérné vagy meghaladná az adott évben a 2500 órát, vagy

g) a kezdeményező korábban a 9. § (3) bekezdésében foglaltakat megvalósította.

(3) A Vagyonkezelő a használati szerződésben a tervezett használati módot vagy tevékenység végzésének feltételeit az (1) és (2) bekezdés, valamint a Budapest tv. 14. §-a szerinti szempontok teljesülése érdekében feltételekhez köti.

(4) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/B. § (1) bekezdésétől eltérően a Budai Palotanegyedben a fokozott védelem alatt álló területen lévő közterületen is elhelyezhető a Vagyonkezelővel kötött használati szerződés alapján reklámhordozó és reklám.

7. § (1) A Budai Palotanegyedben található közterületre vonatkozó használati szerződés megkötését kezdeményezheti

a) a közterület tényleges használója vagy

b) az, akinek az érdekében a közterület használat történik

(a továbbiakban együtt: használó).

(2) A használati szerződés megkötését kezdeményező nyilatkozatot a Vagyonkezelőnél írásban kell megtenni.

(3) A kezdeményező nyilatkozat tartalmazza

a) a használó nevét, valamint lakóhelyének vagy székhelyének, telephelyének címét,

b) a közterület használatának pontos célját és időtartamát,

c) a közterület használata pontos helyének, területnagyságának, módjának meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén a tervezett résztvevői létszámot.

(4) A kezdeményező nyilatkozathoz csatolni kell

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát, ha a tevékenység végzését jogszabály feltételhez, engedélyhez köti,

b) építési engedélyhez kötött építmény létesítése vagy elhelyezése esetében a végleges építésügyi hatósági engedélyt vagy építési munkálatokkal összefüggő használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást,

c) a használattal érintett területről fényképekkel kiegészített állapotfelmérési dokumentációt és

d) rendezvények esetében a keletkező hulladék elszállításáról szóló szerződést.

(5) A filmforgatási célú közterület használatának kezdeményezése esetén a (3) és (4) bekezdéstől eltérően a (6) és (7) bekezdés szerint kell eljárni.

(6) A filmforgatási célú közterület-használatot kezdeményező nyilatkozatot a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(7) A filmforgatási célú közterület-használatot kezdeményező nyilatkozathoz csatolni kell

a) a közérdekű célt szolgáló - különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő - filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentumokat,

b) a forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzot,

c) a forgatandó filmalkotás rövid bemutatását, a forgatandó jelenet rövid leírását.

8. § (1) A használati szerződés megkötése esetén fizetendő használati díjat a Vagyonkezelő az 5. mellékletben meghatározott díj és a használt területnagyság szorzataként állapítja meg, azzal, hogy a területhasználathoz kapcsolódó építés ideje a területhasználat idejébe beszámít.

(2) A használati díjat a használati szerződésben meghatározott módon a tárgyidőszakra előre kell megfizetni. A közterület-használattal járó járulékos költségek viselése és Vagyonkezelő részére történő megfizetése a használó kötelezettsége.

(3) A Budai Palotanegyedben található közterület használatáért

a) használati díjat nem kell fizetni, ha a közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben kerül sor,

b) a Vagyonkezelő 55%-ban csökkentett használati díjat állapít meg, ha a közterület használatára humanitárius és karitatív cél érdekében történő tevékenység végzésére kerül sor,

c) a Vagyonkezelő 90%-ban csökkentett használati díjat állapít meg, ha a közterület használatára

ca)[3] a Sándor-palota, a Miniszterelnökség, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Miniszterelnöki Kormányiroda által szervezett, az a) pont esetkörén kívül eső rendezvény lebonyolítása, vagy

cb) közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatása

érdekében kerül sor.

9. § (1) Aki a Budai Palotanegyedben található közterületet jogosulatlanul vagy a használati szerződéstől eltérő módon használja, köteles

a) a Vagyonkezelő vagy annak megbízottja felhívására a közterület jogellenes használatát haladéktalanul megszüntetni,

b) a közterület eredeti állapotát helyreállítani,

c) az okozott kárt megtéríteni és

d) a használati szerződés valamely lényeges feltételének súlyos megszegése esetén a közterület tényleges használatának és annak időtartamának megfelelő használati díj tízszeresét megfizetni a Vagyonkezelő részére.

(2) A használó vagy a közterületet használati szerződés nélkül igénybe vevő költségére a Vagyonkezelő maga is gondoskodhat a közterület eredeti állapotának azonnali helyreállításáról, ha az élet- vagy balesetveszély elhárítása, illetve a vagyonbiztonság, a közrend, közbiztonság, a közterület rendeltetésszerű használata sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt.

(3) A Vagyonkezelő a jövőben a hozzájárulása megadását és használati szerződés megkötését megtagadja azzal a használóval szemben, aki a korábbi használati szerződés valamely lényeges feltételét súlyosan megszegte és a feltétel megszegését felhívás ellenére sem orvosolta.

(4) Filmforgatás céljából legfeljebb 1000 m2 nagyságú közterület használatához járulhat hozzá a Vagyonkezelő, legfeljebb 5 egymást követő napra, vasárnap, illetve ünnepnap kivételével.

(5) Sportesemény céljából évente legfeljebb 2 alkalommal hasznosítható közterület, alkalmanként legfeljebb 12 óra időtartamban.

10. § (1) A Budai Palotanegyedben található közterület használatát és a használati szerződésben foglaltak megtartását a Vagyonkezelő, a Vagyonkezelő által megbízott személyek, valamint a (2) bekezdés szerint ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzésre jogosult vizsgálja, hogy a közterület-használat az e rendeletben foglalt szabályoknak, valamint a használati szerződésnek megfelelően valósul-e meg (különös tekintettel a használó személyére, a használat céljára, a terület nagyságára, a közterület elhelyezkedésére, valamint a közterület-használat időtartamára).

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budai Palotanegyedben a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról szóló rendeletét kell alkalmazni a közterület-felügyelők alábbi feladatai tekintetében:

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása,

c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,

d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,

e) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint

f) közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

(3) A használati szerződés eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát, a közterületet használó személy köteles a helyszínen magánál tartani és az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésre jogosult személyeknek felhívásra bemutatni.

11. § (1) Ha a használati szerződés hatálya megszűnik, a használó kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát haladéktalanul helyreállítani, különös tekintettel az építmény lebontására és a terület megtisztítására.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a használó az eredeti állapotot helyre nem állította.

12. § (1) A 4. mellékletben felsorolt közterületi ingatlanok területére - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - állatot beengedni vagy bevinni tilos.

(2) A 4. mellékletben felsorolt közterületi ingatlanok területére katasztrófavédelmi tevékenységet végző szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a közfeladatokat ellátó őrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állat beengedhető vagy bevihető.

(3) A 4. mellékletben felsorolt közterületi ingatlanok területére segítő kutya beengedhető vagy bevihető. A segítő kutyának nem minősülő kutya a Vagyonkezelő által az (5) bekezdés alapján meghatározott területre pórázon beengedhető vagy bevihető.

(4) A 4. mellékletben felsorolt közterületi ingatlanok területére a Vagyonkezelő hozzájárulásával állat

a) az 5. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti rendezvényre, továbbá

b) használati szerződésben foglaltak szerint

engedhető vagy vihető be.

(5) A Vagyonkezelő meghatározza, hogy segítő kutyának nem minősülő kutya a 4. mellékletben felsorolt közterületi ingatlanok mely területére engedhető be vagy vihető be, ezt a honlapján közzéteszi, valamint a közterület adott részén jól látható módon jelzi.

4. A Budai Palotanegyed behajtási és várakozási rendje

13. § (1) A Budai Palotanegyed területére - a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - tilos járművel behajtani.

(2) A Budai Palotanegyed területére

a) az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek sürgősségi betegellátást végző, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló), megkülönböztető fény- és hangjelzéssel felszerelt - és azt jogszerűen használó - járműve hozzájárulás nélkül,

b) a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott személyek és a kijelölt létesítmények védelmét ellátó jármű hozzájárulás nélkül,

c) a terrorizmust elhárító szerv, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Magyar Honvédség, a Budai Palotanegyed területén működő intézmények és költségvetési szervek, valamint az általuk meghívott vendégek járműve - a Vagyonkezelővel kötött megállapodásban foglalt feltételek fennállása esetén -, valamint

d) a Vagyonkezelő foglalkoztatottja, megbízottja

behajthat.

(3)[4] A Vagyonkezelő megállapodást köt a Miniszterelnökséggel, a Miniszterelnöki Kormányirodával, a Miniszterelnöki Kabinetirodával, a Sándor-palotával és a Budai Palotanegyed területén működő közfeladatot ellátó szervekkel a behajtás és a rendezvények koordinációjának rendjéről.

(4) A (2) bekezdésben foglalt eseteken kívül a Budai Palotanegyed területére történő eseti vagy rendszeres behajtáshoz - a Budai Palotanegyed fenntartásának és működtetésének zavartalan biztosítása érdekében - a Vagyonkezelő hozzájárulása vagy használati szerződés megkötése szükséges.

14. § (1) A Budai Palotanegyed területén a Vagyonkezelő és a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - tilos várakozni.

(2) A Budai Palotanegyed területén hozzájárulás nélkül várakozhat a 13. § (2) bekezdésében meghatározott jármű a tevékenysége végzésének ideje alatt.

(3) A 13. § (2) bekezdésében meghatározott eseteken kívül a Budai Palotanegyed területére történő behajtáshoz és várakozáshoz - a Budai Palotanegyed fenntartásának és működtetésének zavartalan biztosítása érdekében - a Vagyonkezelő hozzájárulása, valamint a Vagyonkezelő által üzemeltetett honlapon feltüntetett díj megfizetése szükséges.

(4) A közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Budai Palotanegyed területén a közterület-felügyelő kerékbilincset alkalmazhat.

15. § (1) A 13. § (4) bekezdése és a 14. § (3) bekezdése szerinti behajtási hozzájárulás kiadása iránti igénylést a Vagyonkezelőhöz kell írásban benyújtani.

(2) Az igénylésnek tartalmaznia kell:

a) az igénylő megnevezését, székhelyét,

b) a jármű forgalmi rendszámát,

c) a forgalmi engedély másolatát, valamint

d) az igénylés indokait.

(3) Az igénylést a Vagyonkezelő megvizsgálja és amennyiben az igénylésben meghatározott indokok alapján a behajtást, valamint várakozást fontos közérdek vagy különös méltánylást érdemlő magánérdek indokolja, az igénylő részére a hozzájárulást öt munkanapon belül kiadja. A Vagyonkezelő a hozzájárulás megadását - a Budapest tv. 14. §-ában foglaltakkal összhangban álló - feltételekhez köti.

(4) A hozzájárulás iránti igénylés benyújtásának részletes eljárási szabályait a Vagyonkezelő honlapján teszi közzé.

16. § (1) A Budai Palotanegyed területén tilos valamennyi járműnek nem minősülő gépi vagy emberi erővel hajtott, közúti vagy gyalogos forgalomban részt vevő közlekedésre szolgáló eszköz - különösen segway, roller, görkorcsolya, gördeszka, hoverboard, egykerekű, sörbike, riksa - használata.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eszköz - amennyiben tulajdonságai lehetővé teszik - a Budai Palotanegyed területére kézben tartva bevihető.

5. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

18. § (1) E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő, a Budai Palotanegyed területébe tartozó közterület-használatra is alkalmazni kell, amennyiben a közterület használatát 2018. december 31. napján még nem kezdték meg. Ha a használó a Budai Palotanegyedben elhelyezkedő közterület használatát az e rendelet hatálybalépését megelőzően kezdte meg, használati szerződés megkötésére nem köteles, de a közterület használatának 2018. december 31. napján követő folytatása esetén legkésőbb 2019. január 15. napjáig szerződési ajánlatot kell tennie a Vagyonkezelő felé. Az ajánlattétel elmulasztása vagy késedelme esetén a 9. §-t kell alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7-9. sorában lévő építményt a nagyközönség részére történő átadás napjától kell kivilágítani.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez[5]

2. melléklet a 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A Vagyonkezelő által díszkivilágítással megvilágított objektumok listája

AB
1.HelyszínObjektum
2.Budapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlanBudavári Palota (várfalon kívül)
3.Budapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlanBudavári Palota (várfalon belül)
4.Budapest I. kerület, belterület 6457 helyrajzi számú ingatlan,
Szent György tér 1-23.
Sándor-palota
5.Budapest I. kerület, belterület 6459 helyrajzi számú ingatlan,
Színház utca 1-3.
Várszínház (volt karmelita templom,
karmelita rendház)
6.Budapest I. kerület, belterület 6456/1 helyrajzi számú ingatlan,
Szent György tér környezetében
Gróf Bethlen István szobra
7.Budapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlanStöckl-lépcső
8.Budapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlanFőőrség épülete
9.Budapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlanLovarda

3. melléklet a 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat filmforgatási célú közterület-használat kezdeményezéséhez
1. A Használó adatai:
Használó neve:
Használó székhelye:
Képviselő neve:
Képviselő lakcíme:
Képviselő telefonszáma:
Képviselő e-mail-címe:
Használó cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:
Használó adószáma:
Használó bankszámlaszáma:
2. A filmalkotás jellemzői:
Filmalkotás műfaja:
Filmalkotás munkacíme:
3. A közterület(ek) igénybevételének terjedelme:
Ssz.Közterület-használat ideje:Közterület, illetve ingatlan elhelyezkedése:Használni kívánt közterület nagysága:
Időtartam:Igényelt terület:
év, hó, nap Közterület-használat
ideje:
Hely-, házszám, egyéb meghatározás:m2
(-tól,-ig)
4. Zaj- és hanghatások várható mértéke: magas alacsony
Gyalogos és járműforgalom korlátozása: szükséges nem szükséges
Éjszakai forgatás (22:00 órától 06:00 óráig): igen nem
Rendőri biztosítás szükséges: igen nem
Díszlet építése szükséges: igen nem
5. A nyilatkozat benyújtásával együtt csatolandó mellékletek:
5.1. Közérdekű célt szolgáló filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentum.
5.2. A filmalkotás rövid bemutatása.
5.3. A forgatandó jelenet rövid tartalmi leírása.
5.4. Ha a nyilatkozatot nem a Használó törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be, akkor a képviseletében eljáró személy meghatalmazása.
5.5. A forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajz.
Kelt:
……………………………………………
Használó
[cégszerű aláírás vagy a meghatalmazott cégszerű aláírása]

4. melléklet a 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Állatok beengedésére vonatkozó szabályok által érintett ingatlanok

TelepülésHelyrajzi szám
Budapest I. kerület6461
Budapest I. kerület6456/1
Budapest I. kerület6464
Budapest I. kerület6455/1
Budapest I. kerület6515
Budapest I. kerület6458

5. melléklet a 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A közterület használatának alapdíja a használat időtartama alapján [(Ft+ÁFA)/m2]

ABCDE
1.Területhasználat időszaka3 óráig3-6 óra között6-12 óra között12-24 óra között
2.Hétfő 0 órától pénteken 12 óráig
(100 m2 vagy 100 fő alatt)
2 3004 2006 3008 900
3.Hétfő 0 órától pénteken 12 óráig
(100 m2 vagy 100 fő felett)
3 4006 1008 00011 300
4.Pénteken 12 órától vasárnap 24 óráig
(100 m2 vagy 100 fő alatt)
3 4006 1009 50015 000
5.Pénteken 12 órától vasárnap 24 óráig
(100 m2 vagy 100 fő felett)
5 2008 70014 50019 000

2. A közterület használatának díja, kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek esetén

AB
1.Szolgáltatatás jellege és helyeDíj [(Ft+ÁFA)/m2/nap]
2.vendéglátás előkertben, teraszon (reklámot nem tartalmazó
védőtetővel, előtetővel)
500
3.vendéglátás előkertben, teraszon előkert, terasz (reklámot tartalmazó
védőtetővel, előtetővel)
a 2. sor szerinti díj + a reklámot
tartalmazó építmény után 2000

3. A közterület használatának díja filmforgatás esetén [(Ft+ÁFA)/m2/nap]

AB
1.Közterület nagyságaDíj [(Ft+ÁFA)/nap]
2.1 m22500

4. A közterület használatának díja építési-szerelési munkálatok végzése esetén

AB
1.Közterület használatának jellege és helyeDíj
2.állvány, építőanyag és törmelék ideiglenes tárolása260 Ft/nap/m2
3.építési konténer elhelyezése2000 Ft/db/nap

5. A közterület használatának díja reklámhordozók felülete és árubemutatások esetén

AB
1.Közterület használatának jellege és helyeDíj
2.hirdetőoszlop, reklámot tartalmazó utcabútor elhelyezése500 Ft/nap/ m2
a hirdetési felületére vonatkozóan
3.megállító tábla kihelyezése17 000 Ft/m2/hó
4.üzlet előtti dekorációk kihelyezése10 500 Ft/m2/hó
5.üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető (a 2 m2-en
felüli rész után) kihelyezése
2 400 Ft/m2/hó

6. A közterület használatának díja sportesemények esetén

AB
1.Közterület használatának jellege és helyeDíj [(Ft+ÁFA)/m2/nap]
2.futóútvonalak igénybevétele20
3.kapcsolódó vendéglátó/kereskedelmi tevékenység5500
4.kapcsolódó szórakoztató tevékenység2200
5.kapcsolódó reklám (a hirdetés felületére vonatkozóan)3000

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 197. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 197. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[3] Módosította a 258/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[4] Módosította a 258/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 197. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére