2018. évi XCVII. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról

1. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

1. § (1) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az állam feladata)

"d) a kiemelt állami turisztikai beruházások végrehajtása, valamint a kiemelt állami turisztikai beruházások során létrejött létesítmények üzemeltetése, fenntartása és hasznosítása."

(2) A Törvény 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az állam a (4) bekezdés a)-c) pontjában foglalt feladatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., a (4) bekezdés d) pontjában foglalt feladatokat a 4. § (1) bekezdés szerint létrehozott gazdasági társaságok útján, a Kormány rendeletében meghatározottak szerint látja el."

2. § A Törvény 4. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A vagyonkezelési szerződés megkötésekor fennálló jogviszonyok tekintetében a bejegyzett vagyonkezelő helyébe a bejegyzett vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő ingatlanok vonatkozásában általános és egyetemleges jogutódként a vagyonkezelő lép. A rendelet szerinti ingatlanok vagyonkezelőjének megváltozása nem érinti az Európai Unió által támogatott, már megvalósított projektek fenntartási kötelezettségét.

(8) A vagyonkezelési szerződés megkötésekor a rendeletben megjelölt, önálló ingatlannak nem minősülő ingatlanrészek önálló ingatlanként való kialakítása során nem kell alkalmazni a településszerkezeti tervben, a helyi építési szabályzatban vagy szabályozási tervben foglalt, önálló ingatlanként való minimális területnagyságra vonatkozó kialakíthatósági előírásokat."

3. § (1) A Törvény 6. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A vagyonkezelő által teljesített beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek a vagyonkezelő - a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül - a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

(3b) A vagyonkezelő, az általa végzett beruházásokkal összefüggésben e törvény erejénél fogva jogosult a bontással járó munkálatok elvégzésére a saját selejtezési szabályzata alapján azzal, hogy a vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésében lévő vagyonelemek selejtezéséből származó hulladékok megsemmisítésére, valamint hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezésére, illetve jogosult a hulladéknak nem minősülő vissznyeremény anyagok értékesítésére megbízási szerződést kötni a tulajdonosi joggyakorlóval. A vissznyeremény anyagok értékesítéséből származó bevétel a vagyonkezelőt illeti meg azzal, hogy a vagyonkezelő köteles az értékesítésből származó bevételt a vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékének megőrzésére, gyarapítására vagy a vagyon cél szerinti fenntartására fordítani."

(2) A Törvény 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A vagyonkezelőt megilletik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (8) bekezdése szerinti tulajdonosi jogok és terhelik a tulajdonos kötelezettségei, azzal, hogy az állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az építési tevékenység megvalósítása céljából a vagyonkezelő által kezdeményezett hatósági eljárásokban a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni."

4. § (1) A Törvény a 9. §-t követően a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

"II/A. FEJEZET ADATSZOLGÁLTATÁS

6/A. Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ

9/A. § A szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségének könnyítése és az országos statisztikai adatgyűjtés segítése céljából informatikai rendszer (a továbbiakban: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) működik, amelynek üzemeltetőjét a Kormány rendeletben jelöli ki. 9/B. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ az

a) e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott adatszolgáltatási eljárás szerint összegyűjtött, valamint

b) a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (2) bekezdése szerint - a Vhr.-ben meghatározott gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan - előkészített, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget megállapító kormányrendeletben előírt,

személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai adatkörökbe tartozó, a szálláshely-szolgáltató által a szálláshelykezelő szoftver igénybevételével átadott adatokat tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatkörről a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján tájékoztatót tesz közzé.

9/C. § (1) A szálláshely-szolgáltató tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban elektronikus úton regisztrál.

(2) A szálláshely-szolgáltató regisztrációja, annak módosítása vagy törlése, valamint a nevében eljáró személy azonosítása és képviseleti jogosultsága ellenőrzése az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek az elektronikus azonosításra, továbbá a Vhr.-ben megjelölt egyéb szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra (továbbiakban együtt: SZEÜSZ) vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával, a Vhr.-ben meghatározott módon, elektronikus úton történik.

(3) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a (2) bekezdésben foglalt folyamatok keretében, a szálláshely-szolgáltató és képviselője azonosítása érdekében, az azonosítási folyamat és a képviseleti jog ellenőrzése céljából, az azok lefolytatásához szükséges ideig jogosult kezelni a szálláshely-szolgáltató nevében eljáró személynek a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti természetes személyazonosító adatait (a továbbiakban: természetes személyazonosító adat).

(4) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-szolgáltatónak szálláshely-szolgáltatási tevékenysége befejezéséig jogosult kezelni a szálláshely-szolgáltató nevét, elérhetőségét és adószámát.

(5) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-szolgáltató adatai, valamint a nevében eljáró személy képviseleti jogát a Vhr.-ben megjelölt SZEÜSZ útján ellenőrzi, vagy ennek ellenőrzése érdekében

a) a cégnyilvántartásból a szálláshely-szolgáltató nevét, adószámát, képviselőjének közérdekből nyilvános természetes személy azonosító adatait,

b) az állami adóhatóságtól a szálláshely-szolgáltató nevét, adószámát,

c) az egyéni vállalkozók nyilvántartásából a szálláshely-szolgáltató nevét, elérhetőségét, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát

díjmentesen igényelheti.

(6) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció, valamint az adatszolgáltatás részletes szabályait a Vhr. tartalmazza.

9/D. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a 9/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat - a hivatalos statisztikáról szóló törvénnyel összhangban - statisztikai célra, egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen továbbítja a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére a KSH által erre a célra üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül.

(2) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője az (1) bekezdés szerinti adattovábbítás céljából együttműködési megállapodást köt a KSH-val.

9/E. § A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak a szálláshely-szolgáltató által nyújtott statisztikai adataihoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik:

a) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.,

b) a helyi önkormányzat,

c) az állami adóhatóság, valamint

d) a KSH.

9/F. § A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére, e alcím szerint történő adattovábbítás, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból történő adatátvétel térítésmentes.

9/G. § (1) A szálláshely-szolgáltató a Vhr.-ben meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő, olyan szálláshelykezelő szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére a 9/B. § (1) bekezdés szerinti adatokat továbbítsa.

(2) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. térítésmentesen biztosítja az (1) bekezdés szerinti szoftvert az olyan szálláshely-szolgáltatónak, amely legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel hasznosít szálláshelyként.

(3) A szálláshely-szolgáltató a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti vendégkönyv (a továbbiakban: vendégkönyv) és a helyi önkormányzat idegenforgalmi adóról szóló rendelete szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: IFA nyilvántartás) elektronikus vezetését a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával is teljesítheti."

(2) A Törvény II/A. FEJEZETE a következő 6/B. alcímmel egészül ki:

"6/B. A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők bejelentkezésével kapcsolatos adatszolgáltatás

9/H. § (1) A szálláshely-szolgáltató az igénybevétel kezdetekor az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából rögzíti és tárolja:

a) az igénybevevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, valamint anyja születési családi és utónevét;

b) az igénybevevő személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait;

c) a szálláshely-szolgáltatás címét, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontját.

(2) A szálláshely-szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a rögzítéstől számított egy évig kezeli.

(3) A szálláshely-szolgáltató az (1) bekezdésben megjelölt célból, az ott meghatározott adatokat a bejelentkezéskor a 9/I. § szerinti szálláshelykezelő szoftver útján a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti. Nem kell rögzíteni azt az adatot, amelyet az (1) bekezdés b) pontja szerinti okmány nem tartalmaz.

(4) A tárhelyszolgáltató tevékenysége kizárólag az adatok tárolására, az adatokhoz a szálláshely-szolgáltató számára való hozzáférés biztosítására, továbbá az adatok tárhelyen történő tárolására terjed ki azzal, hogy a tárhelyszolgáltató a tárhelyen tárolt adatok tartalmát nem ismerheti meg. A tárhelyen tárolt adatokat a kizárólag a szálláshely-szolgáltató, valamint a szálláshely-szolgáltató útján törvényben arra feljogosított személy vagy szerv ismerheti meg.

(5) A rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, és a körözési eljárás lefolytatása érdekében a szálláshely-szolgáltató által rögzített adatokból - az adatkérés céljának megjelölésével - a szálláshely-szolgáltatótól adatszolgáltatást kérhet. A szálláshely-szolgáltató az adatszolgáltatást hiányos és töredékadatok tekintetében is térítésmentesen teljesíti.

(6) A rendőrség az (5) bekezdésben meghatározott célból a tárhelyszolgáltatónál tárolt adatokban informatikai eszköz útján keresést végezhet, a keresés eredményeként csak azt az adatot ismeri meg, hogy az általa megadott adatok szerinti keresett személy mely szálláshely-szolgáltatónál szerepel igénybevevőként. A további adatszolgáltatás az (5) bekezdésben meghatározott eljárás szerint történik.

(7) A szálláshely szolgáltatást igénybevevő az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt okmányt a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szolgáltatást megtagadja.

9/I. § (1) A szálláshely-szolgáltató a Vhr.-ben meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő, olyan szálláshelykezelő szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy

a) a jelen alcímben, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott, a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltatónál rögzítendő adatokat a tárhelyszolgáltató részére, valamint

b) a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére a 9/B. § (1) bekezdés szerinti adatokat továbbítsa.

(2) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. térítésmentesen biztosítja az (1) bekezdés szerinti szoftvert az olyan szálláshely-szolgáltatónak, amely legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel hasznosít szálláshelyként.

(3) A szálláshely-szolgáltató a helyi önkormányzat idegenforgalmi adóról szóló rendelete szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: IFA nyilvántartás) elektronikus vezetését a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával is teljesítheti."

5. § (1) A Törvény 10. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a)

"d) 3. § (5) bekezdése szerinti feladatok ellátásának részletszabályait, valamint az egyes feladatok ellátására, a 4. § (1) bekezdés szerinti gazdasági társaságokat"

(rendeletben határozza meg.)

(2) A Törvény 10. §-a a következő e)-g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a)

"e) szálláshely-szolgáltató által alkalmazandó szálláshelykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti kommunikáció részletszabályait,

f) Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 9/B. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatai körét, a regisztrációval és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos részletes szabályokat, az adatszolgáltatással kapcsolatban az üzemeltető és a szálláshely-szolgáltató által használt SZEÜSZ-öket,

g) Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét, valamint a 12. § szerinti időpontokat"

(rendeletben határozza meg.)

(3) A Törvény 10. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a)

"h) 9/H. § (3) bekezdésben meghatározott tárhelyszolgáltatót"

(rendeletben határozza meg.)

6. § A Törvény III. Fejezete a következő 9. és 10. alcímmel egészül ki:

"9. Átmeneti rendelkezések

12. § (1) A szálláshely-szolgáltató a 9/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat 2019. május 1-jétől a 9/C. §

(2) bekezdése szerinti regisztrációt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője egyetértése esetén önkéntesen szolgáltathatja. A szálláshely-szolgáltató a 9/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok továbbítására a Kormány rendeletében meghatározott időponttól köteles.

(2) A 9/C. § (1) bekezdésben foglalt regisztrációs kötelezettséget a 2019. július 1-jét követően szálláshelyszolgáltatási tevékenységet megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni.

(3) A Kormány rendeletében meghatározott időpontban már működő szálláshely-szolgáltató 9/C. § (2) bekezdés szerinti regisztrációs kötelezettségét a Kormány rendeletében meghatározott határidőben köteles teljesíteni.

(4) A szálláshely-szolgáltató a Kormány által rendeletben meghatározott időpontig a 9/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében a KSH által üzemeltetett elektronikus adatgyűjtő rendszeren keresztül teljesíti.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. § Ez a törvény a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. július 6-i 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

7. § A Törvény

a) 1. §-ában a "fejlesztésekre" szövegrész helyébe a "fejlesztésekre, továbbá a szálláshely-szolgáltatókra és szálláshely-szolgáltatást igénybevevő és a szálláshelyet vele együtt igénybe vevő személyekre (a továbbiakban együtt: igénybevevő)" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében az "ingatlanokat" szövegrész helyébe az "ingatlanokat, ingatlanrészeket, ingatlan alrészleteket és ingatlanhányadokat (a továbbiakban együtt: ingatlan)" szöveg,

c) 4. § (5) bekezdésében az "A rendelet hatálybalépését" szövegrész helyébe az "A vagyonkezelési szerződés megkötését" szöveg,

d) 4. § (6) bekezdésében az "A rendelet hatálybalépésekor" szövegrész helyébe az "A vagyonkezelési szerződés megkötésekor a" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a Törvény 9/G. §-a.

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény

9. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 75. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A tartózkodás jogszerűségének nyomon követése érdekében az idegenrendészeti hatóság a központi idegenrendészeti nyilvántartás elkülönített részeként az EGT-állampolgárok és a családtagok adatairól a következő résznyilvántartásokat vezeti:)

"h) a 85/A. §-ban meghatározott adatokat tartalmazó résznyilvántartás."

(2) Az Szmtv. a következő 85/A. §-sal egészül ki:

"85/A. § (1) A kereskedelmi szálláshelyen vagy jogi személy által fenntartott egyéb szálláshelyen megszálló szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személynek a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus tv.) 6/B. alcímében meghatározott adatait a szállásadó a szálláshelyre történő bejelentkezéskor a Turizmus tv.-ben meghatározott módon a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató tárhelyén rögzíti.

(2) Az (1) bekezdés szerint rögzített adatokat a 75. § (1) bekezdése szerinti célból az idegenrendészeti hatóság a tárhelyszolgáltatótól közvetlenül, informatikai alkalmazás útján veszi át és azokról nyilvántartást vezet.

(3) Az idegenrendészeti hatóság az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a bejelentéstől számított öt évig kezeli."

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

10. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 73. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kereskedelmi szálláshelyen vagy jogi személy által fenntartott egyéb szálláshelyen megszálló harmadik országbeli állampolgár a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus tv.) 6/B. alcímében meghatározott adatait a szállásadó a harmadik országbeli állampolgár szálláshelyre történő bejelentkezésekor a Turizmus tv.-ben meghatározott módon a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató tárhelyén rögzíti."

(2) A Harmtv. 73. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerint rögzített adatokat az idegenrendészeti hatóság a tárhelyszolgáltatótól közvetlenül, informatikai alkalmazás útján veszi át és azokról a tartózkodás jogszerűségének nyomon követése érdekében nyilvántartást vezet."

(3) A Harmtv. 101. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"101. § Az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgár szálláshelyének, lakóhelyének bejelentésével összefüggő, a 73. § (1) és (2) bekezdésében szereplő adatokat a bejelentéstől számított öt évig kezeli."

(4) A Harmtv. 94/A. §-ában a "101. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "101. §-ban" szöveg, a "- természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével -" szövegrész helyébe a "- a természetes személyazonosító adatok, valamint a 73. § (3) bekezdése szerint átvett adatok és a lakcím-azonosító adatok kivételével -" szöveg lép.

4. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi CCIII. törvény módosítása

11. § Nem lép hatályba a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi CCIII. törvény 2-4. §-a.

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdése, az 5. § (2) bekezdése, valamint a 6. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. § (2) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése, a 8. §, valamint a 2. és 3. alcím 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

13. § Ez a törvény a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. július 6-i 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Tartalomjegyzék