24/2019. (V. 31.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

1. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] "Az átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzés szabályai" alcíme a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § (1) Az 1. és 3-4. számú melléklet A. és D. részeiben és a 2. számú melléklet A. részében felsorolt növényfajok vetőmagjának - az 1. és 3-4. számú melléklet B. és D. részeiben és a 2. számú melléklet B. részében foglalt követelményekre kiterjedő - átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzése joghatásában azonos a növénytermesztési hatáskörben eljáró hatóság által lefolytatott eljárással. Átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzést az a természetes személy végezhet, aki rendelkezik a NÉBIH engedélyével (a továbbiakban: megbízott ellenőr).

(2) Az (1) bekezdés szerinti, átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzés szuperelit szaporítási fok esetében nem végezhető.

(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt a NÉBIH kérelemre annak a természetes személynek adja meg, aki

a) az 5/a. számú melléklet szerinti felsőfokú vagy középfokú szakirányú képzettséggel rendelkezik,

b) szántóföldi ellenőrzési és minősítési ismeretekre vonatkozó sikeres gyakorlati és elméleti vizsgát tesz, valamint

c) munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel igazolja a szaporítóanyag-előállítóval fennálló jogviszonyát.

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek nem vonatkoznak arra a természetes személyre, aki legalább 5 éves, igazolt, a növénytermesztési hatóságnál teljesített, szántóföldi ellenőrzésre is kiterjedő gyakorlattal rendelkezik.

(5) A (3) bekezdés szerinti engedély a kérelemben megjelölt határozott időre, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig adható ki. A megbízott ellenőr köteles a NÉBIH által üzemeltetett Vetőmag-, Szaporítóanyag Felügyeleti és Növényfajta kísérleti Információs Rendszerbe (a továbbiakban: VIGOR szakrendszer) a NÉBIH által kiadott és honlapján közzétett szántóföldi ellenőrzésre vonatkozó szabályzatban (a továbbiakban: Szántóföldi Szemle szabályzat) meghatározott adatok rögzítésére.

(6) Átruházott jogkörű szántóföldi ellenőrzés esetén a vetőmag-előállító köteles rögzíteni - a 14. § (1) bekezdése szerinti bejelentés megtétele helyett - a 14. § (1) bekezdése szerinti határidőben a 15. § szerinti nyomtatvány szerinti adatokat a VIGOR szakrendszerben.

(7) A megbízott ellenőr az ellenőrzés eredményeképpen nem juthat jogtalan előnyhöz. A megbízott ellenőr e tevékenysége során nem utasítható. A megbízott ellenőr köteles az átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzés során a Szántóföldi Szemle szabályzatban foglaltak szerint eljárni.

(8) Az átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzést a NÉBIH vagy a járási hivatal felügyelete mellett kell végezni, azzal, hogy

a) az ellenőrzésre kerülő szaporítás anyamagjának és termésének a hatóság által elvégzett fajtakitermesztésben kell részesülnie,

b) az első évben a megbízott ellenőr kizárólag a hatósági felügyelővel együtt, annak teljes felügyelete mellett végzi a szántóföldi szemlét és minősítést,

c) a második évtől kezdődően a hatósági felügyelő közvetlen felügyelete mellett végzett szántóföldi szemlében kell részesíteni legalább

ca) önbeporzó növényeknél a megbízott ellenőr által szemlézett táblák 15%-át,

cb) idegenbeporzós növények esetén a megbízott ellenőr által szemlézett táblák 20%-át,

cc) hibrid növények esetében a megbízott ellenőr által szemlézett táblák 25%-át.

(9) A megbízott ellenőr köteles a Szántóföldi Szemle szabályzatban meghatározott időközönként a szántóföldi ellenőrzésre és minősítésre vonatkozó ismeretekkel kapcsolatos továbbképzésen részt venni.

(10) A (3) bekezdés b) pontja szerinti vizsga, valamint a (9) bekezdés szerinti továbbképzés elméleti anyagát a NÉBIH a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a szükséges oktatást és vizsgáztatást megszervezi.

(11) A megbízott ellenőr engedélyét vissza kell vonni, ha

a) a hatósági felügyelő megállapítja, hogy a megbízott ellenőr a (8) bekezdés c) pontja szerinti ellenőrzés során három vagy több esetben téves minősítést állapít meg, vagy

b) a termésből származó tétel a fajtakitermesztés során három vagy több esetben alkalmatlan minősítést kap."

2. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet a következő 32. §-sal egészül ki:

"32. § A 12. § szerinti, átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzés során a 26. § c) pontja szerinti feltételes minősítés alkalmazására nincs lehetőség."

3. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet a 41. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:

"Átruházott jogkörben végzett mintavétel

41/A. § (1) Az 1. és 3-4. számú melléklet A. és D. részeiben és a 2. számú melléklet A. részében felsorolt növényfajok vetőmagján - az 1. és 3-4. számú melléklet C. és D. részeiben és a 2. számú melléklet C. részében foglalt követelményekre kiterjedő - fajtakitermesztés és vetőmagvizsgálat céljából, a (2)-(11) bekezdés előírásainak megfelelően átruházott jogkörben végzett mintavétel joghatásában azonos a növénytermesztési hatáskörben eljáró hatóság által végzett mintavétellel.

(2) A mintavételt a NÉBIH engedélyével rendelkező mintavevő (a továbbiakban: megbízott mintavevő) végezheti. A megbízott mintavevő a mintavétellel összefüggésben jogtalan előnyhöz nem juthat.

(3) A (2) bekezdés szerinti engedély a kérelemben megjelölt határozott időre, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig adható ki. A megbízott mintavevő köteles a VIGOR szakrendszerbe a NÉBIH által a honlapján közzétett, az átruházott jogkörben végzett mintavételre vonatkozó szabályzatban (a továbbiakban: Mintavételi Szabályzat) meghatározott adatok rögzítésére.

(4) A megbízott mintavevő

a) olyan természetes vagy jogi személy által alkalmazott személy, akinek vagy amelynek tevékenységi köre nem foglalja magában a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet,

b) olyan természetes vagy jogi személy által alkalmazott személy, akinek vagy amelynek tevékenységi köre magában foglalja a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmagkereskedelmet azzal, hogy ilyen esetben a megbízott mintavevő kizárólag az alkalmazója megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmag-mintavételt, kivéve, ha alkalmazója, a minősítést kérő és a NÉBIH ettől eltérően állapodik meg, vagy

c) az a) és b) pont szerinti alkalmazásban nem álló, vetőmag-előállítást, vetőmagtermesztést, vetőmag-feldolgozást vagy vetőmag-kereskedelmet nem folytató természetes személy.

(5) A NÉBIH a (2) bekezdés szerinti engedélyt olyan személynek adja meg, aki

a) felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik,

b) igazolja a (4) bekezdés szerinti feltételek fennállását, valamint

c) a mintavételi ismeretekre vonatkozó sikeres gyakorlati és elméleti vizsgát tesz.

(6) A mintavételt a NÉBIH engedélyében és a Mintavételi Szabályzatban foglaltak alapján kell végezni. Az engedélyben a NÉBIH - a Mintavételi Szabályzatban foglalt esetben és ott meghatározott éves mintaszám felett - automata mintavevő eszköz kötelező használatát írja elő.

(7) Az átruházott jogkörben végzett mintavételt a NÉBIH vagy a járási hivatal felügyelete mellett kell végezni. A megbízott mintavevő által mintázott vetőmagtételek legalább 15%-át ellenőrző hatósági mintavételben és hatósági vetőmagvizsgálatban kell részesíteni.

(8) A megbízott mintavevő engedélyét vissza kell vonni, ha

a) a NÉBIH megállapítja, hogy a megbízott mintavevő a mintavételek során három vagy több esetben megsérti a mintavételre vonatkozó előírásokat, vagy

b) a megbízott mintavevő nem vesz részt a (10) bekezdés szerinti továbbképzésen.

(9) Az engedély visszavonását megalapozó eseteken kívüli szabálytalanság esetén, annak jellegétől és mértékétől függően

a) a megbízott mintavevő engedélyét a szabálytalanságot orvosoló intézkedések megtételéig fel kell függeszteni,

b) a kötelező ellenőrző hatósági mintavételek számát és mértékét meg kell növelni, illetve

c) soron kívüli mintavételi képzésen való részvételt kell elrendelni.

(10) A megbízott mintavevő köteles a Mintavételi Szabályzatban meghatározott időközönként mintavételi ismeretekre vonatkozó továbbképzésen részt venni.

(11) A NÉBIH köteles az (5) bekezdés c) pontja szerinti vizsgához szükséges képzést, valamint a (10) bekezdés szerinti továbbképzést megszervezni.

Átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálat

41/B. § (1) Az 1. és 3-4. számú melléklet A. és D. részeiben és a 2. számú melléklet A. részében felsorolt növényfajok vetőmagjának - az 1. és 3-4. számú melléklet C. és D. részeiben és a 2. számú melléklet C. részében foglalt követelményekre kiterjedő - a (2)-(10) bekezdés előírásainak megfelelő átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálata joghatásában azonos a növénytermesztési hatáskörben eljáró hatóság által végzett vetőmagvizsgálattal.

(2) Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot vetőmagvizsgálatra akkreditált és a NÉBIH engedélyével rendelkező vetőmagvizsgáló laboratórium végzi.

(3) A NÉBIH a (2) bekezdés szerinti engedélyt megadja, ha a kérelmező

a) igazolja, hogy a laboratórium vezető vetőmagvizsgálóval rendelkezik, aki

aa) közvetlenül felel a laboratórium szakmai tevékenységéért,

ab) rendelkezik a vetőmagvizsgáló laboratórium szakmai vezetéséhez szükséges felsőfokú szakirányú végzettséggel, és

ac) megfelel a hivatalos mintavevőkre és magvizsgálókra, valamint a hivatalos laboratóriumvezetőre vonatkozó vizsgakövetelményeknek, valamint

b) igazolja, hogy a vetőmagvizsgáló laboratórium rendelkezik olyan magvizsgálóval, aki

ba) legalább középfokú végzettséggel és szakirányú képesítéssel rendelkezik, és

bb) a hivatalos magvizsgálókra vonatkozó vizsgakövetelményeknek megfelelt.

(4) A (3) bekezdés szerinti engedély a kérelemben megjelölt határozott időre, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig adható ki. A vetőmagvizsgáló laboratórium köteles a vetőmagvizsgálat eredményét a VIGOR szakrendszerben rögzíteni.

(5) A vetőmagvizsgálatot e rendelet, a NÉBIH által honlapján közzétett, az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatra vonatkozó szabályzatban és a NÉBIH engedélyében foglaltak alapján kell elvégezni.

(6) A NÉBIH a (3) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti vizsga elméleti anyagát a honlapján közzéteszi, a szükséges oktatást és vizsgáztatást megszervezi.

(7) A vetőmagvizsgáló laboratórium független laboratórium vagy valamely vetőmag-előállító fenntartásában lévő, üzemi laboratórium. Az üzemi laboratórium kizárólag azon vetőmag-előállító megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmagvizsgálatot, amely tulajdonosi kapcsolatban áll az üzemi laboratóriumot fenntartó vetőmag-előállítóval, kivéve, ha ettől eltérő megállapodás születik a vetőmag-előállító és a minősítést kérő között a NÉBIH jóváhagyásával.

(8) Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot a NÉBIH felügyelete mellett kell végezni. Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálat során vizsgált vetőmagtételek legalább 15%-át a NÉBIH által elvégzett ellenőrző vetőmagvizsgálatban kell részesíteni.

(9) Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot végző laboratórium engedélyét fel kell függeszteni, ha a laboratórium akkreditált státuszát felfüggesztik.

(10) Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot végző laboratórium engedélyét vissza kell vonni, ha

a) a laboratórium a magvizsgálat során három vagy több esetben megsérti a magvizsgálatra vonatkozó előírásokat, vagy

b) a laboratórium akkreditált státusza lejár, vagy visszavonják."

4. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet az 1. melléklet szerinti 5/a. számú melléklettel egészül ki.

5. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 4. számú melléklet B. rész 3. pont (Napraforgó) 3.1.3. alpontjában a "megelőző öt évben" szövegrész helyébe a "megelőző három évben" szöveg lép.

2. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosítása

6. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a következő 5. alcímmel egészül ki:

"5. A növénytermesztési igazgatási díjakra vonatkozó külön szabályok

9. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet szerinti, átruházott jogkörben történő minősítési eljárásban, a hatóság helyszíni felügyelete mellett végzett ellenőrzésért a hatóságot az 1. melléklet 18.1.1. pontja szerinti díj megilleti."

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 6. § a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. § E rendelet 1-4. §-a a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvnek a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatok és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. december 22-i 2004/117/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 24/2019. (V. 31.) AM rendelethez

"5/a. számú melléklet a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelethez

A megbízott ellenőri engedélyhez szükséges szakirányú képzettségek

1. Felsőfokú agrárszakképzések

1.1. Agrármérnök (főiskolai)

1.2. Agrármérnök (kertész szakon) (egyetemi)

1.3. Kertész üzemmérnök (főiskolai)

1.4. Kertészmérnök (főiskolai)

1.5. Kertészmérnök (Bsc)

1.6. Mezőgazdasági biotechnológus növényi biotechnológia szakirány (Msc)

1.7. Mezőgazdasági mérnök (Bsc)

1.8. Növénytermesztési mérnök (főiskolai)

1.9. Növénytermesztési üzemmérnök (főiskolai)

1.10. Növénytermesztő mérnök (Bsc)

1.11. Okleveles agrármérnök (Msc)

1.12. Okleveles agrármérnök (egyetemi)

1.13. Okleveles agrármérnök (növényvédelmi kiegészítéssel) (egyetemi)

1.14. Okleveles agrármérnök (növényvédelmi szakirány) (egyetemi)

1.15. Okleveles kertész és szőlész (főiskolai)

1.16. Okleveles kertész- és szőlész (főiskolai)

1.17. Okleveles kertész üzemmérnök (főiskolai)

1.18. Okleveles kertészmérnök (Msc)

1.19. Okleveles kertészmérnök (egyetemi)

1.20. Okleveles kertész-üzemmérnök (főiskolai)

1.21. Okleveles mezőgazdasági kertész üzemmérnök (főiskolai)

1.22. Okleveles mezőgazdasági mérnök (egyetemi)

1.23. Okleveles növényorvos (egyetemi)

1.24. Okleveles növényorvos (Msc)

1.25. Okleveles növénytermesztési üzemmérnök (főiskolai)

1.26. Okleveles növénytermesztő mérnök (Msc)

1.27. Okleveles növényvédelmi üzemmérnök (főiskolai)

1.28. Okleveles növényvédő mérnök (egyetemi)

1.29. Okleveles szervező üzemmérnök (kertészeti ágazat) (főiskolai)

1.30. Okleveles szervező üzemmérnök (növénytermesztési ágazat) (főiskolai)

1.31. Zöldségtermesztési üzemmérnök (főiskolai)

1.32. Okleveles vetőmag-gazdálkodási szakmérnök

1.33. Növénybiológus (egyetemi)

2. Középfokú agrárszakképzések

2.1. Vetőmagtermesztő

2.2. Vetőmagtermesztő és feldolgozó technikus

2.3. Vetőmagtermesztő- és minősítő"

Tartalomjegyzék