2019. évi XXVIII. törvény

az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról

1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

1. § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 17. § (1) bekezdése a következő f)-h) ponttal egészül ki:

(E törvény - a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt -)

"f) a 2003/87/EK irányelvnek a hatály légiközlekedési tevékenységekre vonatkozó jelenlegi korlátozásainak fenntartása és egy piaci alapú globális intézkedés 2021-től történő bevezetésének előkészítése céljából történő módosításáról szóló, 2017. december 13-i 2017/2392/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

g) a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2018. május 30-i 2018/841/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

h) a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i 2018/842/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

2. § (1) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 2. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)

"29. új belépő:

a) a harmadik kereskedési időszakban azon létesítmény, amely

aa) 2011. június 30. után kapott kibocsátási engedélyt,

ab) 2011. június 30. után bekövetkezett jelentős kapacitásbővítés következtében kapott új kibocsátási engedélyt, vagy

ac) a közösségi rendszer egyoldalú kiterjesztése folytán került a törvény hatálya alá,

b) a negyedik kereskedési időszakban a 2018/410/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 7. pontjában meghatározott létesítmény."

(2) Az Ügkr. tv. 2. §-a a következő 46-50. ponttal egészül ki:

(E törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)

"46. tartalék egység: egy létesítményen belül az üzemszerűen működő berendezés kiváltására szolgáló, kibocsátást eredményező berendezés,

47. készenléti egység: egy létesítményen belül az elsődleges energiaforrás elháríthatatlan külső ok miatti rendelkezésre nem állása esetén működő és üzemelő, kibocsátást eredményező berendezés,

48. negyedik kereskedési időszak: 2021. január 1-jétől 2030. december 31-ig tartó időszak,

49. kiosztási időszak: a negyedik kereskedési időszaktól kezdődően, az egy kereskedési időszakon belüli, egy Nemzeti Végrehajtási Intézkedés által lefedett 5 éves időszak,

50. nemzeti légiközlekedési kiosztási táblázat: a hazai légi jármű üzembentartókat és a részükre térítésmentesen kiosztható kvótamennyiségeket tartalmazó táblázat, amelyet az Európai Bizottság jóváhagyott."

3. § Az Ügkr. tv. 14. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § A 2013. január 1-jétől kezdődően kiadott kibocsátási egységek korlátlan ideig érvényesek. A 2021. január 1-jétől kezdődően kiadott kibocsátási egységeken fel kell tüntetni, hogy azokat melyik, 2021. január 1-jét követő tízéves időszakban adták ki, érvényességük ennek a tízéves időszaknak az első évétől megvalósuló kibocsátásokra szól."

4. § Az Ügkr. tv. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15/A. § (1) A létesítményeknek a 2021-2025 közötti kiosztási időszakban évente térítésmentesen kiosztható kibocsátásiegység-mennyiséget a II. Nemzeti Végrehajtási Intézkedés tartalmazza. Ezt követően, ötévenként újabb Nemzeti Végrehajtási Intézkedések kerülnek elfogadásra. Az üzemeltető a Nemzeti Végrehajtási Intézkedések alapjául szolgáló adatszolgáltatásait akkreditált hitelesítő által hitelesítetten, a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett módon, határidőben készíti el és nyújtja be a miniszter részére.

(2) Ha az üzemeltető egy Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló adatszolgáltatása keretében egyes berendezései tekintetében a 15/B. § (1) bekezdés szerinti mentesítést kéri, úgy a következő kiosztási időszakban a mentesített berendezés tekintetében nem osztható ki ingyenes kibocsátási egység, és a Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló adatszolgáltatást erre tekintettel kell elkészíteni.

(3) Ha a berendezés mentesítése a 15/B. § (7) bekezdése szerint megszűnik a kiosztási időszak során, a berendezés vonatkozásában azzal a feltétellel osztható ki ismételten ingyenes kibocsátási egység, ha az üzemeltető a mentesítés iránti kérelme benyújtásakor akkreditált hitelesítő által hitelesítetten, a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett módon, a Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló módosított adatszolgáltatást is benyújtotta, amely tartalmazza a mentesített berendezések adatait.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben az Európai Bizottság jóváhagyása esetén a miniszter a mentesítés megszűnését követő évtől, az adott kereskedési időszak egyes éveire vonatkozóan megállapítja a létesítmény számára térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét és a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról.

(5) A (4) bekezdés szerinti többletkiosztást Magyarország aukcióra bocsátandó kibocsátási egységei terhére kell végrehajtani.

(6) A Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket és az azok által lefedett időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási táblát a miniszter az üzemeltető által benyújtott adatszolgáltatás ellenőrzését követően készíti el és a II. Nemzeti Végrehajtási Intézkedést 2019. szeptember 30-ig, majd ezt követően a Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket ötévente nyújtja be az Európai Bizottságnak jóváhagyásra.

(7) A (6) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg a miniszter gondoskodik a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27a. cikke szerinti, az Európai Bizottság felé történő benyújtási és közzétételi kötelezettségéről.

(8) A Nemzeti Végrehajtási Intézkedések közzétételéről az Európai Bizottság jóváhagyását követően a miniszter gondoskodik. Az Európai Bizottság által jóváhagyott, az adott időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási tábla alapján a miniszter minden év február 28-ig a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási egységeknek az üzemeltetők forgalmi jegyzékben vezetett számláin történő jóváírásáról."

5. § Az Ügkr. tv. a következő 15/B. §-sal egészül ki:

"15/B. § (1) Az üzemeltető a 15/A. § (1) bekezdés szerinti Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló adatszolgáltatás részeként kérheti a tartalék és készenléti egység működése általi kibocsátás nyomonkövetési kötelezettség alóli mentesítését. Az üzemeltető berendezés mentesítésére vonatkozó kérelme a következő Nemzeti Végrehajtási Intézkedéshez tartozó kiosztási időszakra vonatkozik.

(2) Az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti mentesítést az alábbi feltételek teljesülése esetén kérheti:

a) a tartalék és készenléti egység a 15/A. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást megelőző három év mindegyikében legfeljebb 300 órát működött és

b) a tartalék és készenléti egység egységenkénti kibocsátása az 1000 t CO2-értéket nem éri el a 15/A. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást megelőző három év egyikében sem.

(3) Ha egy berendezés egy kiosztási időszak teljes időtartamában mentesítés hatálya alatt állt, akkor a következő kiosztási időszak Nemzeti Végrehajtási Intézkedését megalapozó adatszolgáltatás során nem kell igazolni a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételnek való megfelelést.

(4) A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés 15/A. § (2) bekezdés szerinti, az Európai Bizottság általi jóváhagyásáról a miniszter tájékoztatást küld az (1) bekezdés szerinti kérelmet benyújtó üzemeltetőnek. Az üzemeltető a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül engedély-módosítási kérelmet nyújt be a hatóságnak az (1) bekezdés szerinti mentesítés átvezetése érdekében.

(5) Az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyát képező tartalék és készenléti egységére vonatkozó nyomonkövetési kötelezettségek alól a módosított engedély kiadásától és az adott Nemzeti Végrehajtási Intézkedés kiosztási időszaka kezdetétől mentesül.

(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben az üzemeltető köteles a tartalék és készenléti egység üzemóráját nyilvántartani, és a létesítmény 10. § (1) bekezdésének megfelelő hitelesített kibocsátási jelentése részeként a tartalék és készenléti egység vonatkozásában kizárólag a tárgyévet megelőző év működésének igazolt óraszámáról nyilatkozni, mellékelve az azt alátámasztó dokumentumokat.

(7) Ha a tartalék és készenléti egység tárgyévi működése a 300 órát eléri - tekintet nélkül a kibocsátott CO2 mennyiségére - az üzemeltető 15 napon belül köteles a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelmet benyújtani a hatóságnak, jelezve, hogy a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel már nem áll fenn. A berendezés kibocsátásait a végleges kibocsátási engedélyben meghatározottak szerint nyomon kell követni.

(8) A (7) bekezdés szerinti esetben az üzemeltető a későbbi kiosztási időszakokra nézve kérheti a berendezés újbóli mentesítését, ha megfelel a (2) bekezdés a) és b) pont szerinti feltételeknek az adott kiosztási időszak Nemzeti Végrehajtási Intézkedését megalapozó adatszolgáltatás tekintetében.

(9) Ha az üzemeltető a következő Nemzeti Végrehajtási Intézkedés kiosztási időszakában már nem kíván élni a mentesítés lehetőségével, úgy azon kiosztási időszak megkezdéséig köteles a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelmet benyújtani a hatóságnak, valamint köteles a berendezés kibocsátását nyomon követni a végleges kibocsátási engedélyben meghatározottak szerint."

6. § Az Ügkr. tv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) Az Európai Bizottság által elfogadott nemzeti légiközlekedési kiosztási táblázatban szereplő légi jármű üzembentartók részére a 2017-2023. közötti időszakra vonatkozóan a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 28a. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott térítésmentes kvótamennyiség kerül kiosztásra.

(2) Az Európai Bizottság által elfogadott nemzeti légiközlekedési kiosztási táblát a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közleményben teszi közzé és gondoskodik annak Hivatalos Értesítőben való közzétételéről.

(3) A nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla alapján a miniszter - a jegyzékkezelő útján - minden év február 28-ig gondoskodik az üzembentartó forgalmi jegyzékben vezetett számláján az adott évre jóváhagyott kibocsátási egységek jóváírásáról.

(4) A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 28a. cikk (2) bekezdése értelmében az ezen irányelv 3f. cikk (2) bekezdése szerinti légiközlekedési új belépő kérelem nem nyújtható be 2023. június 30-ig."

7. § (1) Az Ügkr. tv. 42. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(E törvény - a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt -)

"f) a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról és a 2015/1814/EU határozat módosításáról szóló, 2018. március 14-i 2018/410/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

(2) Az Ügkr. tv. 42. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény - a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt -)

"b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az adatok hitelesítéséről és a hitelesítők akkreditálásáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(3) Az Ügkr. tv. 42. § (2) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:

"m) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről, valamint a 601/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2066/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet,

n) az 1031/2010/EU rendeletnek a piaci stabilitási tartalékból 50 millió ki nem osztott kibocsátási egységnek az innovációs alap számára árverés útján való értékesítése tekintetében és egy Németország által kijelölendő aukciós platform bejegyzése céljából történő módosításáról szóló, 2018. október 30-i 2019/7/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

8. § (1) Az Ügkr. tv.

a) 2. § 2. pontjában, 32. § (5) bekezdés c) pontjában, 33. § (4) bekezdés c) pontjában a "600/2012/EU bizottsági rendeletnek" szövegrész helyébe a "2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek" szöveg,

b) 2. § 10. pontjában a "600/2012/EU bizottsági rendelet" szövegrész helyébe a "2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet" szöveg,

c) 25. § (2) bekezdésében a "tartalékba" szövegrész helyébe a "tartalékba, vagy az uniós jogi aktussal összhangban nem töröltek" szöveg,

d) 26. §-ban az "irányelv" szövegrész helyébe az "irányelv 3d. cikk (4) bekezdésében és a" szöveg,

e) 37. § (1) bekezdésében az "a közösségi" szövegrész helyébe az "az uniós" szöveg,

f) 41. § (2) bekezdésében és 42. § (2) bekezdés e) pontjában a "közösségi" szövegrész helyébe az "uniós" szöveg,

g) 41/A. § (2), (3) és (4) bekezdésében a "2016. december 31." szövegrész helyébe a "2023. december 31." szöveg

lép.

(2) Az Ügkr. tv. 32. § (1) bekezdésében az "irányuló" szövegrész helyébe az "irányuló, továbbá a 15/B. § szerinti" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az Ügkr. tv.

a) 2. § 22. pontja,

b) 20-21. §-a,

c) 41. § (7) bekezdésében az "és a 20. § (4) bekezdésében" szövegrész,

d) 41/A. § (5) bekezdése.

3. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

10. § A földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) 4. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A földgáz biztonsági készlet tárolásáért fizetett díj nem haladhatja meg a Hivatal által a Get. szerint megállapított földgáztárolási díjat."

11. § Az Fbkt. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az Alapszabályban meghatározott feltételekkel visszaigényelhető a (2) bekezdés a) pontja szerinti tagi hozzájárulásnak az a része, amelyet az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére bevallott."

4. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 8. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.

(3) A 3. alcím 2019. május 1-jén lép hatályba.

13. § (1) Az 1. alcím

a) a 2003/87/EK irányelvnek a hatály légiközlekedési tevékenységekre vonatkozó jelenlegi korlátozásainak fenntartása és egy piaci alapú globális intézkedés 2021-től történő bevezetésének előkészítése céljából történő módosításáról szóló, 2017. december 13-i 2017/2392/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2018. május 30-i 2018/841/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgáz-kibocsátáscsökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i 2018/842/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 2. alcím a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról és a 2015/1814/EU határozat módosításáról szóló, 2018. március 14-i 2018/410/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 2. alcím

a) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az adatok hitelesítéséről és a hitelesítők akkreditálásáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

b) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről, valamint a 601/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2066/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet,

c) az 1031/2010/EU rendeletnek a piaci stabilitási tartalékból 50 millió ki nem osztott kibocsátási egységnek az innovációs alap számára árverés útján való értékesítése tekintetében és egy Németország által kijelölendő aukciós platform bejegyzése céljából történő módosításáról szóló, 2018. október 30-i 2019/7/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére