34/2020. (X. 7.) ITM rendelet

egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. és 4. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosítása

1. § A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R1.) 12/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A hajózási hatóság értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot, valamint a többi illetékes hatóságot a következőkről:

a) azoknak a műszaki szolgálatoknak a nevéről és címéről, amelyek a nemzeti illetékes hatósággal együtt a 2. melléklet alkalmazásáért felelősek;

b) a 2. melléklet 6. függelék VII. rész szerinti adatlap egy példányával a fedélzeti szennyvízkezelő művek azon típusairól, amelyekre a legutóbbi adatszolgáltatás óta típusjóváhagyást bocsátottak ki;

c) a fedélzeti szennyvízkezelő művekre kibocsátott azon elismert típusjóváhagyásokról, amelyeket a saját nemzeti vízi úton való használatra a 2. melléklet 6. és 7. függelékében szereplőktől eltérő előírások alapján bocsátanak ki;

d) a fedélzeti szennyvízkezelő művekre kibocsátott típusjóváhagyások visszavonásáról és a visszavonás indokairól a visszavonástól számított egy hónapon belül;

e) azokról a hajózási radarberendezésekről és fordulásjelzőkről, amelyekre típusjóváhagyást adtak ki, az értesítésben fel kell tüntetni a kiadott típusjóváhagyási számot, továbbá a típusmegjelölést, a gyártó nevét, a típusjóváhagyás birtokosának nevét és a típusjóváhagyás napját;

f) a hajózási radarberendezések és fordulásjelzők beszerelésére, cseréjére, javítására vagy karbantartására jogosult szakosodott cégek jóváhagyásáért felelős illetékes hatóságokról."

2. § (1) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. A tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról szóló 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet módosítása

3. § A tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról szóló 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet hatálybalépésének időpontjában vagy azt követően hajó fedélzetén elhelyezett tengerészeti felszerelésnek meg kell felelnie a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. augusztus 6-i (EU) 2019/1397 bizottsági végrehajtási rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1397 bizottsági végrehajtási rendelet] mellékletében megjelölt nemzetközi dokumentumok tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeinek."

4. § Az R2. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hajókormány-emblémának a terméken való feltüntetésével a gyártó felel azért, hogy a tengerészeti felszerelést, amelyre a megfelelőségi jelölés került, az (EU) 2019/1397 bizottsági végrehajtási rendelet melléklete szerinti nemzetközi dokumentumokban foglalt tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeknek és vizsgálati előírásoknak megfelelően tervezték és gyártották, valamint az e §-ban és a 8-9. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért."

5. § Az R2. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § (1) Ez a rendelet

a) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. augusztus 6-i (EU) 2019/1397 bizottsági végrehajtási rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

6. § Hatályát veszti az R2.

a) 30. §-a,

b) 2. melléklete.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. § (1) Ez a rendelet a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. augusztus 6-i (EU) 2019/1397 bizottsági végrehajtási rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 34/2020. (X. 7.) ITM rendelethez

"1. melléklet a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelethez

A FÖLDRAJZILAG AZ 1., 2. ÉS 3. HAJÓZÁSI ZÓNÁBA TARTOZÓ UNIÓS BELVÍZI UTAK JEGYZÉKE

1. FEJEZET

1. zóna

1.1. Németország

AB
1EmsA régi Greetsiel világítótornyot az eemshaveni kikötői bejárat nyugati kikötőgátjával
összekötő vonaltól kifelé az északi szélesség 53° 30' és a keleti hosszúság 6° 45'-ig,
azaz kissé kifelé a szárazáru-szállító hajók átrakási helyétől az Alte Emsen (1)
2(1) Azon hajók esetében, amelyek honi kikötője máshol van, az 1960. április 8-i Emst-Dollart-szerződés 32. cikkét kell
figyelembe venni (BGBl. 1963 II 602. o.).

1.2. Lengyelország

1.2.1. A Pomorska-öböl Rugen-szigeti Nord Perdet és a Niechorze világítótornyot összekötő vonaltól délre eső része

1.2.2. A Gdanski-öböl Hel világítótornyot és Baltijsk kikötőjének bejárati bójáját összekötő vonaltól délre eső része

1.3. Svédország

1.3.1. Vänern-tó, délről a bastugrunds-i fényjelzőn keresztül futó szélességi körrel határolva

1.3.2. Göta älv és Rivöfjorden, keletről az Älvsborg-híddal, nyugatról a gäveskäri világítótornyon keresztül futó hosszúsági körrel, délről pedig a smörbadani világítótornyon keresztül futó szélességi körrel határolva

1.4. Egyesült Királyság

AB
1SKÓCIA
2Blue Mull SoundGutcher és Belmont között
3Yell SoundTofts Voe és Ulsta között
4Sullom VoeA Gluss-sziget északkeleti pontjától Calback Ness északi pontjáig egy vonalon belül
5Dales VoeTélen: Kebister Ness északi fokától Breiwick partjáig egy vonalon belül a nyugati
1° 10,8' hosszúsági foknál
6Dales VoeNyáron: mint Lerwicknél
7LerwickTélen: északról Scottle Holmtól Scarfi Taing on Bressayig egy vonallal, és délről
a Twageos-fok világítótoronytól Whalpa Taing on Bressayig egy vonallal határolt területen
belül
8LerwickNyáron: északról Brim Nesstől Inner Score északkeleti csücskéig egy vonallal, és délről
Ness of Sound déli végétől Kirkabisternessig egy vonallal határolt területen belül
9KirkwallKirkwall és Rousay között, a Point of Graand (Egilsay) és Galt Ness (Shapinsay) vagy
Head of Work (szárazföld) közötti vonaltól nem keletre Helliar Holm jelzőfényein keresztül
Shapinsay partjáig; az Eynhallow-sziget délkeleti csücskétől nem északnyugatra, nem
a tenger felé és egy vonal felé Rousay partján az északi szélesség 59° 10,5' és a nyugati
hosszúság 002° 57,1', valamint Egilsay partján az északi szélesség 59° 10,0' és a nyugati
hosszúság 002° 56,4'-nél
10StromnessScapáig, de nem Scapa Flow-n kívül
11Scapa FlowA Point of Clettstől Hoy szigetén át a Fara szigetén levő Thomson's Hill háromszögelési
pontig, majd innen a Flotta szigetén levő Gibraltar kikötőgátig húzott vonallal határolt
területen belül; a St Vincent kikötőgáttól Flotta szigetén át Calf of Flotta legnyugatibb
pontjáig; Calf of Flotta legkeletibb pontjától a South Ronaldsay-szigeten levő Needle
Pointig, valamint Ness on Mainland Nesstől a Graemsay-szigeten levő Point of Oxan
világítótoronyig és innen a Hoy-szigeten levő Bu-fokig; és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
12Balnakiel-öbölEilean Dubh és A'Chleit között
13Cromarty FirthÉszak-Sutortól Nairn Breakwaterig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
14InvernessÉszak-Sutortól Nairn Breakwaterig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
15Tay folyó-DundeeA Broughty kastélytól Tayportig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
16Firth of Forth és a Forth folyóKirkcaldytől a Portobello folyóig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
17Solway FirthA legdélebbi foktól Sillothig egy vonalon belül
18Loch RyanFinnart's-foktól Milleur-fokig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
19ClydeKülső határ: egy vonal Skipnesstől Garroch Headtől egy mérföldre délre egy pontig, majd
innen Farland Headig
Belső határ télen: egy vonal a Cloch világítótoronytól Dunoon kikötőgátig
Belső határ nyáron: egy vonal Bogany-foktól, Bute-sziget, a Skelmorlie kastélyig és egy
vonal Ardlamont-fok-tól az Ettrick-öböl legdélibb széléig a Kyles of Bute öblön belül
Megjegyzés: A fenti belső nyári határ június 5. és szeptember 5. között (mindkét napot
beleértve) kiterjesztésre kerül egy vonallal, a Skelmorlie kastélynál levő Ayrshire parttól
két mérföldre egy pont és a Tomond End, Cumbrae között, valamint egy vonallal
Portachur-fok, Cumbrae és Inner Brigurd-fok, Ayrshire között
20ObanÉszakról Dunollie-fok fényétől Ard na Chruidhig egy vonallal, és délről Rudha Seanachtől
Ard na Cuile-ig egy vonallal határolt területen belül
21Kyle of LochalshA Loch Alshen keresztül a Loch Duich csúcsáig
22Loch GairlochTélen: nincs
Nyáron: A Rubha na Moine-tól Eilan Horrisdale-ig, majd Rubha nan Eanntag-ig vezető
vonaltól délre
23ÉSZAK-ÍRORSZÁG
24Belfast LoughTélen: nincs
Nyáron: Carrickfergustól Bangorig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
25Loch NeaghA parttól 2 mérföldnél nagyobb távolságra
26ANGLIA KELETI PARTJA
27Humber folyóTélen: New Hollandtól Paullig egy vonalon belül
Nyáron: a Cleethorpes kikötőgáttól Patrington Church-ig egy vonalon belül és a 2. zónájú
vizektől a tenger felé
28WALES ÉS ANGLIA NYUGATI
PARTJA
29Severn folyóTélen: Blacknore-foktól Caldicot Pillig, Portskewett, egy vonalon belül
Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholm-ig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon
belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
30Wye folyóTélen: a Blacknore-fok és Caldicot Pill, Porstkewett közötti vonalon belül
Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholm-ig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon
belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
31NewportTélen: nincs
Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholm-ig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon
belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
32CardiffTélen: nincs
Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholm-ig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon
belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
33BarryTélen: nincs
Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholm-ig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon
belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
34SwanseaA kikötőgátak tenger felőli végpontjai közötti vonalon belül
35Menai-szorosA Menai-szoroson belül a Llanddwyn-szigeti jelzőfényt Dinas Dinlleu-vel összekötő
vonaltól és a Puffin-sziget déli végét Trwyn Du-fokkal és a llanfairfechani vasútállomással
összekötő vonalaktól, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
36Dee folyóTélen: a Hilbre-foktól az Air-fokig egy vonalon belül
Nyáron: a Formby-foktól az Air-fokig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
37Mersey folyóTélen: nincs
Nyáron: a Formby-foktól az Air-fokig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
38Preston és SouthportA Southport és Blackpool közötti vonalon belül a partokon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé
39FleetwoodTélen: nincs
Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé
40Lune folyóTélen: nincs
Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé
41HeyshamTélen: nincs
Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belül
42MorecambeTélen: nincs
Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belül
43WorkingtonA legdélebbi foktól Sillothig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
44ANGLIA DÉLI RÉSZE
45Colne-Colchester folyóTélen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül
Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül
46Blackwater folyóTélen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül
Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé
47Crouch folyó és Roach folyóTélen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül
Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé
48Temze és mellékfolyóiTélen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül
Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé
49Medway folyó és a SwaleTélen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül
Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé
50ChichesterA Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity
templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó
vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
51Langstone kikötőA Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity
templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó
vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
52PortsmouthA Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity
templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó
vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
53Bembridge, Wight-szigetA Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity
templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó
vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
54Cowes, Wight-szigetA Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity
templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó
vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
55SouthamptonA Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity
templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó
vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
56Beaulieu folyóA Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity
templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó
vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
57Keyhaven tóA Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity
templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó
vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
58WeymouthA Portland kikötőn belül és a Wey folyó és a Portland kikötő között
59PlymouthA Cawsand és Breakwater és Staddon közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger
felé
60FalmouthTélen: a St. Anthony Head és Rosemullion közötti vonalon belül
Nyáron: a St. Anthony Head és Nare-fok közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé
61Camel folyóA St. Anthony Head és Nare-fok közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
62BridgewaterA zátonyon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé
63Avon folyó (Avon)Télen: a Blacknore-fok és Caldicot Pill, Porstkewett közötti vonalon belül
Nyáron: Barry kikötőgáttól Steepholm-ig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon belül és
a 2. zónájú vizektől a tenger felé

2. zóna

2.1. Cseh Köztársaság Lipno tavi gát

2.2. Németország

AB
1EmsAz Emsen keresztül a Papenburg kikötő bejáratához közel a korábbi diemeni
szivattyútelep és a Halténél levő töltés eleje között húzódó vonaltól egészen a régi
Greetsielvilágítótornyot és az eemshaveni kikötő bejáratát összekötő vonalig
2JadeA korábbi Schillig jelzőfényt a lanwardeni templomtoronnyal összekötő vonalon belül
3WeserA brémai vasúti híd északnyugati szélétől egészen a langwardeni és a cappeli
templomtornyot összekötő vonalig, beleértve a Westergate, Rekumer Loch, Rechter
Nebenarm és Schweiburg oldalágakat
4Elba és Bütztflether
Süderelbe (a 0,69 km-től
az Elba torkolatáig),
Ruthenstrom (a 3,75 km-től
az Elba torkolatáig),
Wischhafener Süderelbe
(a 8,03 km-től az Elba
torkolatáig)
A hamburgi kikötő alsó határától egészen a döse-i irányfényt és a Friedrichskoog töltés
(Dieksand) nyugati szélét összekötő vonalig, beleértve a Nebenelbe és az Este, a Lühe,
a Schwinge, az Oste, a Pinnau, a Krückau és a Stör mellékfolyóit (minden esetben a
torkolattól a duzzasztógátig)
5Meldorfer BuchtA Friedrichskoog töltés (Dieksand) nyugati szélét és a büsumi kikötő nyugati végét
összekötő vonalon belül
6EiderA Gieselau-csatorna torkolatától (22,64 km) a (Tränke) erőd és a vollerwieki
templomtorony közötti vonalig
7Gieselau-csatornaAz Eider torkolatától a Kieli-csatorna torkolatáig
8Flensburger FördeA Kegnäs világítótornyot és Birknackot összekötő vonalon belül, a német-dán határtól
északra a Flensburger fjordnál
9SchleiA schleimündei kikötő végei közötti vonalon belül
10Eckernförder BuchtA Boknis-Ecket és a szárazföld Dänisch Nienhofnál levő északkeleti pontját összekötő
vonalon belül
11Kieler FördeA Bülk világítótornyot a Laboe tengerészeti emlékművel összekötő vonalon belül
12Kieli-csatorna, beleértve
az Audorfer See-t és
a Schirnauer See-t
A brunsbütteli kikötőgát végpontjait összekötő vonaltól a Kiel-Holtenaunál levő bejárati
fényeket, a Schirnauer See-t, a Bergstedter See-t, az Andorfer See-t, az Obereidersee-t
az Engevel, a Flemhuder See-vel és az Achterwehrer csatornával összekötő vonalig
13TraveA lübecki nyitható vasúti híd északnyugati szélétől, beleértve a Pötenitzer Wieket és
a Das-sower See-t, a travemündei kikötőgát belső déli és külső északi végpontját
összekötő vonalig
14LedaA Leernél levő tengeri zsilip külső kikötője bejáratától az Ems torkolatáig
15HunteAz oldenburgi kikötőtől és Oldenburgban az Amalienbrückétől völgymenetben
140 métertől a Weser torkolatáig
16LesumA Hamme és a Wümme egybefolyásától (0,00 km) a Weser torkolatáig
17EsteA buxtehudei gátkaputól (0,25 km) az Elba torkolatáig
18LüheA horneburgi Au-Mühle-től (0,00 km) az Elba torkolatáig
19SchwingeA stadei Salztor gátkapu északi sarkától az Elba torkolatáig
20OsteAz Oste duzzasztógátja fölötti közúti híd középvonalától folyásiránnyal szemben mért
210 métertől (69,360 km) az Elba torkolatáig
21PinnauA pinnebergi vasúti híd délnyugati szélétől az Elba torkolatáig
22KrückauAz elmshorni Wedenkamptól és ide vezető híd délnyugati szélétől az Elba torkolatáig
23StörA Rensing árapályszintmérőtől az Elba torkolatáig
24Freiburger HafenprielA Freiburg an der Elbe zsilip keleti szélétől egészen az Elba torkolatáig
25Wismarbucht, Kirchsee,
Breitling, Salzhaff és Wismar
kikötői terület
A tenger felé egészen a Hoher Wieschendorf Huk és a Timmendorf jelzőfény közötti
vonalig és a Poel-szigeti Gollwitz jelzőfényt a Wustow-félsziget déli pontját összekötő
vonalig
26Warnow, valamint a Breitling
és mellékágai
Lefelé a Mühlendammon a rostocki Geinitzbrücke északi szélétől a tenger felé egészen
a warnemündei nyugati és keleti kikötőgát északi pontjait összekötő vonalig
27A szárazföld és a Darß
és Zingst félsziget által
körbezárt vizek, valamint
a Hiddensee- és
Rügen-sziget (beleértve
a Stralsund kikötői területet)
A tenger felé kiterjedve az alábbiak között:
a Zingst-félsziget és Bock szigete: egészen az északi szélesség 54° 26' 42'-ig,
Bock és Hiddensee szigete: egészen a Bock-sziget északi pontját a Hiddensee-sziget déli
pontjával összekötő vonalig,
Hiddensee szigete és Rügen szigete (Bug): egészen a Neubessin délkeleti pontját és Buger
Hakent összekötő vonalig
28Kleine Jasmunder Bodden
29Greifswalder BoddenA Bodden a tenger felé egészen a Thiessower Haken (Südperd) keleti pontjától
a Ruden-sziget keleti pontjáig húzódó vonalig, és innen az Usedom-sziget északi pontjáig
(északi szélesség 54° 10' 37', keleti hosszúság 13° 47' 51')
30RyckA greifswaldi Steinbecker hídtól keletre, a kikötőgátakat összekötő vonalig
31A szárazföld és a Usedom-
sziget által közrezárt vizek
(a Peenestrom, beleértve
a Wolgast kikötői területet és
az Achterwassert és az Oder
Haffot)
Kelet felé egészen a Lengyel Köztársaság határáig a Stettiner Haffban
32UeckerAz Ueckermünde közúti híd dél-nyugati sarkától a kikötőgátakat összekötő vonalig

Megjegyzés: Azon hajók esetében, amelyek honi kikötője másik tagállamban van, az 1960. április 8-i Ems-Dollart-szerződés 32. cikkét kell figyelembe venni (BGBl. 1963 II., 602. o.).

2.3. Franciaország

2.3.1. A Gironde az Ile de Patirastól lefelé elhelyezkedő 48,50 km-től a tenger vonaláig, amelyet Pointe de Grave-ot és a Pointe de Suzac-ot összekötő vonal jelöl ki

2.3.2. A Loire Cordemais-től (25. km) a tenger vonaláig, amelyet a Pointe de Mindin-t és a Pointe de Penhoët-t összekötő vonal jelöl ki

2.3.3. A Szajna a Tancarville csatorna elejétől a tenger vonaláig, amelyet az a vonal jelöl ki, amely a jobb parton található Cape Hode-ot a bal parton található azon ponttal köti össze, ahol a tervezett töltés Berville alatt találkozik a parttal

2.3.4. A Vilaine az Arzal Dam-tól a tenger vonaláig, amelyet a Pointe du Scalt a Pointe du Moustoirral összekötő vonal jelöl ki

2.3.5. Genfi-tó

2.4. Magyarország Balaton

2.5. Hollandia

2.5.1. Dollard

2.5.2. Eems

2.5.3. Waddenzee: beleértve az összekötőket az Északi-tengerrel

2.5.4. IJsselmeer: beleértve a Markermeert és az Ijmeert, de a Gouwzee nem

2.5.5. Nieuwe Waterweg és a Scheur

2.5.6. Calandkanaal nyugatra a Benelux kikötőtől

2.5.7. Hollands Diep

2.5.8. Breeddiep, Beerkanaal és kapcsolódó kikötői

2.5.9. Haringvliet és Vuile Gat: beleértve egyrészről a Goeree-Overflakkee, másrészről a Voorne-Putten és Hoeksche Waard közötti vízi utakat

2.5.10. Hellegat

2.5.11. Volkerak

2.5.12. Krammer

2.5.13. Grevelingenmeer és Brouwerschavensche Gat: beleértve a Schouwen-Duiveland és Goeree-Overflakkee közötti vízi utakat

2.5.14. Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Eastern Scheldt és Roompot: beleértve egyrészről a Walcheren, Noord-Beveland és Zuid-Beveland, másrészről pedig a Schouwen-Duiveland és Tholen közötti vízi utakat, nem tartozik ide a Scheldt-Rajna csatorna

2.5.15. Scheldt és Nyugat-Scheldt, valamint tengeri torkolata: beleértve egyrészről a Zeeland Flanders, másrészről pedig a Walcheren és Zuid-Beveland közötti vízi utakat, de nem tartozik ide a Scheldt-Rajna csatorna

2.6. Lengyelország

2.6.1. Szczecini lagúna, Kamien-lagúna, Wisla-lagúna, Puck-öböl

2.6.2. Wloclawski víztározó, ©niardwy tó, Niegocin tó, Mamry tó

2.7. Svédország

Göta älv, keletről a Göta älv-híd által, nyugatról pedig az Älvsborg-híd által határolva

2.8. Egyesült Királyság

AB
1SKÓCIA
2Scapa FlowA Flotta szigetén levő Wharth-tól a dél-Wallson levő Martello toronyig húzott és a Hoy
szigetén levő Point Clettstől a Fara szigetén levő Thomson's háromszögelési pontig, majd
innen a Flotta-szigeti Gibraltarkikötőgátig húzott vonallal határolt területen belül
3Kyle of DurnessEilean Dubhtól délre
4Cromarty FirthAz észak-Sutor és dél-Sutor közötti vonalon belül
5InvernessA Fort George és Chanonry-fok közötti vonalon belül
6Findhorn-öbölA földnyelven belül
7AberdeenA déli kikötőgát és az Abercromby kikötőgát közötti vonalon belül
8Montrose-medenceNyugatra attól a vonaltól, amely a Scurdie Ness világítótoronynál levő kikötői bejáraton át
észak-dél irányban fut
9Tay folyó-DundeeA dundee-i árapálymedence (halasdokk) és Craig Head, Kelet-Newport közötti vonalon
belül
10Firth of Forth és a Forth
folyó
A Firth of Forthon belül, de nem keletre a Forth vasúti hídtól
11DumfriesAz Airds-fok és Scar-fok közötti vonalon belül
12Loch RyanA Cairn-fok és Kircolm-fok közötti vonalon belül
13Ayr kikötőA homokpadon belül
14ClydeAz 1. zónájú vizek felett
15Kyles of ButeColintraive és Rhubodach között
16Campbeltown kikötőA Macringan's-fok és Ottercharach-fok közötti vonalon belül
17Loch EtiveA Loch Etive-n belül a Lora vízesés felett
18Loch LevenA Ballachulishnál levő híd felett
19Loch LinnheA Corran-fok jelzőfénytől északra
20Loch EilAz egész tó
21Kaledóniai-csatornaLochs Lochy, Oich és Ness
22Kyle of LochalshKyle Akinon belül, nem nyugatra az Eilean Ban jelzőfénytől vagy keletre Eileanan Dubhától
23Loch CarronStromemore és a Strome komp között
24Loch Broom, UllapoolAz Ullapool-fok jelzőfény és Aultnaharrie közötti vonalon belül
25KyleskuA Loch Cairnbawnon keresztül Garbh legkeletibb pontja közötti területen Eilean és Eilean
na Rainich legnyugatibb pontja
26Stornoway kikötőAz Arnish-fok és Sandwick-öböl világítótorony közötti vonalon belül, északnyugati oldal
27The Sound of ScalpayBerry Cove-tól (Scalpay) nem keletre és Croc a Lointól (Harris) nem nyugatra
28Északi kikötő, Scalpay és
Tarbert kikötő
A Harris-sziget partjától egy mérföldön belül
29Loch AweAz egész tó
30Loch KatrineAz egész tó
31Loch LomondAz egész tó
32Loch TayAz egész tó
33Loch LoyalAz egész tó
34Loch HopeAz egész tó
35Loch ShinAz egész tó
36Loch AssyntAz egész tó
37Loch GlascarnochAz egész tó
38Loch FannichAz egész tó
39Loch MareeAz egész tó
40Loch GairlochAz egész tó
41Loch MonarAz egész tó
42Loch MullardachAz egész tó
43Loch CluanieAz egész tó
44Loch LoyneAz egész tó
45Loch GarryAz egész tó
46Loch QuoichAz egész tó
47Loch ArkaigAz egész tó
48Loch MorarAz egész tó
49Loch ShielAz egész tó
50Loch EarnAz egész tó
51Loch RannochAz egész tó
52Loch TummelAz egész tó
53Loch ErichtAz egész tó
54Loch FionnAz egész tó
55Loch GlassAz egész tó
56Loch Rimsdale/nan ClarAz egész tó
57ÉSZAK-ÍRORSZÁG
58Strangford LoughA Cloghy-fok és Dogtail-fok közötti vonalon belül
59Belfast LoughA Holywood és Macedon-fok közötti vonalon belül
60LarneA Larne kikötőgát és a Magee-szigeten levő kompkikötő közötti vonalon belül
61Bann folyóA hullámtörő gátak tenger felőli végétől a Toome-hídig
62Lough ErneFelső- és Alsó-Lough Erne
63Lough NeaghA parttól 2 mérföldön belül
64ANGLIA KELETI PARTJA
65BerwickA hullámtörő gátakon belül
66WarkworthA hullámtörő gátakon belül
67BlythA kikötőgát külső végpontjain belül
68Tyne folyóDunston Staithes a Tyne kikötőgát végéig
69Wear folyóFatfield a Sunderland kikötőgát végéig
70SeahamA kikötőgátakon belül
71HartlepoolA Middleton kikötőgát és Old Pier Head közötti vonalon belül, a kikötőgát északi végét
a déli végével összekötő vonalon belül
72Tees folyóA Government hullámtörő gáttól nyugatra a Tees duzzasztógátjáig nyúló vonalon belül
73WhitbyA Whitby kikötőgát végpontjain belül
74Humber folyóAz észak-Ferriby és dél-Ferriby közötti vonalon belül
75Grimsby dokkAz árapálymedence nyugati kikötőgátja és az észak-quayi halasdokk keleti kikötőgátja
közötti vonalon belül
76BostonA New Cuton belül
77Dutch folyóAz egész csatorna
78Hull folyóBeverley Beck a Humber folyóig
79Kielder WaterAz egész tó
80Ouse folyóA Naburn zsilip alatt
81Trent folyóA Cromwell zsilip alatt
82Wharfe folyóAz Ouse folyóval való összefolyástól Tadcaster Bridge-ig
83ScarboroughA Scarborough kikötőgát végpontjain belül
84WALES ÉS ANGLIA NYUGATI
PARTJA
85Severn folyóA Sharpness-foktól (északi szélesség 51° 43,4') nyugatra Llanthonyig és Maisemore Weir-ig
futó vonaltól északra, és a 3. zónájú vizektől a tenger felé
86Wye folyóChepstow-nál, az északi szélesség 51° 38,0'-től északra Monmouth-ig
87NewportA Fifoot-fokon áthaladó távvezetékektől északra
88CardiffA déli hullámtörőgát és Penarth Headközötti vonalon belül, a közrezárt vizek a
Cardiff-öböl duzzasztógátjától nyugatra
89BarryA hullámtörő gátak tenger felőli végpontjai közötti vonalon belül
90Port TalbotAz Afran folyó hullámtörő gátjainak tenger felőli végpontjait összekötő vonalon belül,
a közrezárt dokkokon kívül
91NeathA Baglan-öböl tartályhajó hullámtörő gát tenger felőli végpontjától északra futó vonalon
belül (északi szélesség 51° 37,2', nyugati hosszúság 3° 50,5')
92Llanelli és Burry kikötőA Burry kikötő nyugati kikötőgátját a Whiteford-fokkal összekötő vonallal határolt
területen belül
93Milford HavenA Dél-Hook-fok és a Thorn-fok közötti vonalon belül
94FishguardAz északi és keleti hullámtörő gátaktenger felőli végpontjait összekötő vonalon belül
95CardiganA Pen-Yr-Ergydnél levő tengerszoroson belül
96AberystwythA kikötőgátak tenger felőli végpontjain belül
97AberdyfiAz Aberdyfi vasútállomás és a Twyni Bach irányfény közötti vonalon belül
98BarmouthA Barmouth vasútállomás és Penrhyn-fok közötti vonalon belül
99PortmadocA Harlech-fok és Graig Ddu közötti vonalon belül
100HolyheadA fő kikötőgáttal határolt területen belül, és a Brynglas-fok kikötőgát végétől
a Towyn-öbölig húzott vonalon belül
101Menai-szorosA Menai-szoroson belül, az Aber Menai-fokot a Belan-fokkal összekötő vonal és
a Beau-maris kikötőgátat a Pen-y-Coed-fokkal összekötő vonal között
102ConwayA Mussel Hill és a Tremlyd-fok közötti vonalon belül
103LlandudnoA hullámtörő gáton belül
104RhylA hullámtörő gáton belül
105Dee folyóConnah's Quay felett a Barrelwell Hill vízkiemelő pontig
106Mersey folyóA Rock világítótorony és a Seaforth-dokk északnyugati része közötti vonalon belül, de
a többi dokk kizárásával
107Preston és SouthportA Lytham és Southport közötti vonalon belül és a Preston dokkokon belül
108FleetwoodAz alsó fénysor és Knott közötti vonalon belül
109Lune folyóA Sunderland-fok és Chapel Hill közötti vonalon belül, a Glasson dokkig, és még a dokk is
110BarrowA Haws-fokot, a Walney-szigetet a Roa-sziget sólyával összekötő vonalon belül
111WhitehavenA hullámtörő gáton belül
112WorkingtonA hullámtörő gáton belül
113MaryportA hullámtörő gáton belül
114CarlisleA Point Carlisleés Torduff közötti vonalon belül
115Coniston WaterAz egész tó
116DerwentwaterAz egész tó
117UllswaterAz egész tó
118WindermereAz egész tó
119ANGLIA DÉLI RÉSZE
120Blakeney és Morston kikötő
és megközelítő útvonalai
A Blakeney-foktól délre a Stiffkey folyó bejáratáig húzódó vonaltól keletre
121Orwell folyó Stour folyóAz Orwell folyó a Blackmanshead hullámtörő gát és Landguard-fok közötti vonalon belül,
és a 3. zónájú vizektől a tenger felé
122Blackwater folyóValamennyi vízi út a Mersea-sziget legdélnyugatibb végétől a Sales-fokig húzódó vonalon
belül
123Crouch folyó és Roach folyóA Crouch folyó a Holliwell-fok és a Foulness-fok közötti vonalon belül, beleértve
a Roach folyót is
124Temze és mellékfolyóiA Temze a Denton Wharf kikötőgát legkeletibb pontján keresztül észak-dél irányban
húzott vonal felett, Gravesend a Teddington zsilipig
125Medway folyó és a SwaleA Medway folyó a Garrison-foktól a Grain toronyig, az Allington zsilipig húzott vonaltól; és
a Swale Whitstable-től a Medwayig
126Stour folyó (Kent)A Stour folyó a Flagstaff Reachnél levő kiszállóhely torkolata felett
127Doveri kikötőA kikötő keleti és nyugati bejárata között húzódó vonalon belül
128Rother folyóA Rother folyó a camberi árapály-jelző állomás felett a Scots Float zsilipig és a Brede folyón
levő bejárati zsilipig
129Adur folyó és Southwick-
csatorna
A Shoreham kikötő bejáratán keresztül a Soutwick-csatorna zsilipig, és Tarmac Wharf
nyugati végéig húzott vonalon belül
130Arun folyóAz Arun folyó a Littlehampton kikötőgát felett Littlehampton Marináig
131Ouse folyó (Sussex)
Newhaven
Az Ouse folyó a Newhaven kikötő bejáratának kikötőgátjain keresztül az északi rakpart
északi végéig húzott vonaltól
132BrightonBrighton Marina külső kikötő a nyugati rakpart déli végétől a déli rakpart északi végéig
húzott vonalon belül
133ChichesterAz Eastoke-pont és a nyugat-witteringi templomtorony közötti vonalon belül, és
a 3. zónájú vizektől a tenger felé
134Langstone kikötőAz Eastney-fok és a Gunner-fok közötti vonalon belül
135PortsmouthA kikötő port blockhouse-i bejáratán keresztül a kerek toronyig húzott vonalon belül
136Bembridge, Wight-szigetA Brading kikötőn belül
137Cowes, Wight-szigetA Medina folyó a keleti parti hullámtörő gát irányfényétől a nyugati parti House
jelzőfényig húzott vonalon belül
138SouthamptonA Calshot vár és a Hook irányfény közötti vonalon belül
139Beaulieu folyóA Beaulieu folyón belül nem keletre az Inchmery House-on keresztül húzott észak-déli
vonaltól
140Keyhaven tóA Hurst-fok alsó irányfényeitől a keyhaveni mocsarakig északra húzott vonalon belül
141ChristchurchA Run
142PooleA Chain komp útvonala, a Sandbanks és Dél-Haven-fok közötti vonalon belül
143ExeterA Warren-fok és a Checkstone szirttel szemben levő parti mentőcsónak-állomás közötti
kelet-nyugati irányban húzódó vonalon belül
144TeignmouthA kikötőn belül
145Salcombe folyóA Splat-fok és a Limebury-fok közötti vonalon belül
146PlymouthA Mount Batten kikötőgáttól a Drake-szigeten keresztül a Raveness-fokig húzott vonalon
belül; A Yealm folyó a Warren-fok és a Misery-fok közötti vonalon belül
147FoweyA kikötőn belül
148FalmouthA St. Anthony Head és a Pendennis-fok közötti vonalon belül
149Camel folyóA Gun-fok és Brea Hill közötti vonalon belül
150Taw és Torridge folyóA Crow-fokon levő világítótoronytól a Skern-foknál levő partig húzódó 200° vonalon belül
151BridgewaterA Stert-foktól keletre futó vonaltól délre (északi szélesség 51° 13,0')
152Avon folyó (Avon)A Wharf-fok Avonmouth kikötőgátja és a Netham gát közötti vonalon belül

2. FEJEZET

3. zóna

3.1. Belgium

Maritime Scheldt (az antwerpeni nyílt horgonyzóhelytől lefelé)

3.2. Bulgária

Duna: 845 650 fkm - 374 100 fkm

3.3. Cseh Köztársaság

3.3.1. Duzzasztógáttavak: BrnÍnská (Kníničky), Jesenice, Nechranice, Orlík, Rozkoą, Slapy, TÍrlicko, ®ermanice és Nové Mlýny III

3.3.2. Homokoskavics-bányatavak: Ostroľná Nová Ves és Tovačov

3.4. Németország

AB
1DunaKelheimtől (km 2 414,72) a jochensteini német-osztrák határig
2Rajna és Lampertheimer
Altrhein
(4,7 km-től a Rajnáig),
Altrhein Stockstadt-Erfelden
(9,80 km-től a Rajnáig)
A német-svájci határtól a német-holland határig
3Elba (Norderelbe),
a Süderelbe en Köhlbrand is
Az Elba-Seiten csatorna torkolatától a hamburgi kikötő alsó határáig
4Müritz

3.5. Franciaország

3.5.1. az Adour a Bec du Gave-tól a tengerig;

3.5.2. az Aulne Châteaulin-i gátkaputól a tengernek a Passage de Rosnoën által kijelölt vonaláig;

3.5.3. a Blavet Pontivy-tól Pont du Bonhomme-ig;

3.5.4. a Calais-i csatorna;

3.5.5. a Charente a Tonnay-Charente-nál található hídtól a tenger vonaláig, amelyet a bal parton, völgymenetben található közlekedési lámpát a Fort de la Pointe közepével összekötő vonal jelöl ki;

3.5.6. a Dordogne a Lidoire-ral való összefolyástól a Bec d'Ambès-ig;

3.5.7. a Garonne a Castet en Dorthe-i hídtól a Bec d'Ambès-ig;

3.5.8. a Gironde a Bec d'Ambès-tól a 48,50-es km-nél lévő, és az Ile de Patiras után elhelyezkedő ponton áthaladó vonalig;

3.5.9. a Hérault Bessan kikötőjétől a tengerig, a part felső vonaláig;

3.5.10. az Isle a Dronne-nal való összefolyástól a Dordogne-nyal való összefolyásig;

3.5.11. a Loire a Maine-nal való összefolyástól Cordemais-ig (KP 25);

3.5.12. a Marne a Bonneuil-i hídtól (KP 169 bis 900) és a St Maur-i gátkaputól a Szajnával való összefolyásig;

3.5.13. Rajna;

3.5.14. a Nive Haïtze gáttól Ustaritzban az Adourral való összefolyásig;

3.5.15. az Oise a Janville-i gátkaputól a Szajnával való összefolyásig;

3.5.16. az Orb Sérignantól a tengerig, a part felső vonaláig;

3.5.17. a Rajna a svájci határtól a tengerig, a Kis-Rajna kivételével;

3.5.18. a Saône a Pont de Bourgogne-i hídtól Chalon sur Saône-ban a Rajnával való összefolyásig;

3.5.19. a Szajna a Nogent sur Seine-i gátkaputól Tancarville-csatorna kezdetéig;

3.5.20. Sèvre Niortaise a Marans-i gátkaputól a tenger vonaláig, a torkolatnál lévő őrházig;

3.5.21. a Somme Pont de la Portelette híd alsó folyási oldalától Abbeville-ben a Noyelles-i viaduktig és a Saint-Valéry-sur-Somme-i vasútig;

3.5.22. a Vilaine Redontól (KP 89,345) Arzal gátig;

3.5.23. Amance-tó;

3.5.24. Annecy-tó;

3.5.25. Biscarosse-tó;

3.5.26. Bourget-tó;

3.5.27. Carcans-tó;

3.5.28. Cazaux-tó;

3.5.29. Der-Chantecoq-tó;

3.5.30. Guerlédan-tó;

3.5.31. Hourtin-tó;

3.5.32. Lacanau-tó;

3.5.33. Orient-tó;

3.5.34. Pareloup-tó;

3.5.35. Parentis-tó;

3.5.36. Sanguinet-tó;

3.5.37. Serre-Poncon-tó;

3.5.38. Temple-tó.

3.6. Horvátország

3.6.1. Duna: 1295 + 500 fkm-től 1433 + 100 fkm-ig

3.6.2. Dráva: 0 fkm - 198 + 600 fkm

3.6.3. Száva: 210 + 800 fkm - 594 + 000 fkm

3.6.4. Kupa: 0 fkm - 5 + 900 fkm

3.6.5. Una: 0 fkm - 15 fkm

3.7. Magyarország

3.7.1. Duna: 1812 fkm - 1433 fkm

3.7.2. Mosoni-Duna: 14 fkm - 0 fkm

3.7.3. Szentendrei-Duna: 32 fkm - 0 fkm

3.7.4. Ráckevei-Duna: 58 fkm - 0 fkm

3.7.5. Tisza: 685 fkm - 160 fkm

3.7.6. Dráva: 198 fkm - 70 fkm

3.7.7. Bodrog: 51 fkm - 0 fkm

3.7.8. Kettős-Körös: 23 fkm - 0 fkm

3.7.9. Hármas-Körös: 91 fkm - 0 fkm

3.7.10. Sió-csatorna: 23 fkm - 0 fkm

3.7.11. Velencei-tó

3.7.12. Fertő tó

3.8. Hollandia

3.8.1. Rajna

3.8.2. Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, IJmuiden kikötő, Rotterdam kikötői terület, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordische Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch-csatorna, Boven Rijn, Pannersdensch-csatorna, Geldersche Ijssel, Neder Rijn, Lek, Amsterdam-Rajna-csatorna, Veerse Meer, Schelde-Rajna-csatorna egészen a Volkeraknál levő torkolatig, Amer, Bergsche Maas, a Meuse Venlo alatt, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (a Benelux kikötőtől keletre), Hartelkanaal

3.9. Ausztria

3.9.1. Duna: a német határtól a szlovák határig

3.9.2. Inn: a torkolattól a Passau-Ingling erőműig

3.9.3. Traun: a torkolattól az 1,80 km-ig

3.9.4. Enns: a torkolattól a 2,70 km-ig

3.9.5. March: a 6,00 km-ig

3.10. Lengyelország

3.10.1. A Biebrza folyó az Augustowski-csatorna torkolatától a Narwia folyó torkolatáig

3.10.2. A Brda folyó a bydgoszczi Bydgoski-csatorna összefolyásától a Wisla folyó torkolatig

3.10.3. A Bug folyó a Muchawiec folyó torkolatától a Narwia folyó torkolatáig

3.10.4. A Dabie tó a belső tengervizekkel való határig

3.10.5. Az Augustowski-csatorna a Biebrza folyóval való összefolyásától az államhatárig, a csatorna mentén elhelyezkedő tavakkal együtt

3.10.6. A Bartnicki-csatorna a Ruda Woda tótól a Bartezek-tóig, a Bartezek-tóval együtt

3.10.7. A Bydgoski-csatorna

3.10.8. Az Elblaski-csatorna a Druzno tótól a Jeziorak tóig és a Szelag Wielki tó, ezekkel a tavakkal és a csatorna mentén levő tavakkal együtt, valamint egy mellékút Zalewo irányába a Jeziorak tótól az Ewingi tóig, mindkét tavat beleértve

3.10.9. A Gliwicki-csatorna a Kedzierzynski-csatornával

3.10.10. A Laczanski-csatorna

3.10.11. A ©lesinski-csatorna a csatorna mentén elhelyezkedő tavakkal és a Goplo tóval

3.10.12. A Zeranski-csatorna

3.10.13. A Martwa Wisla folyó a przegalinai Wisla folyótól a belső tengervizekkel való határig

3.10.14. A Narew folyó a Biebrza folyó torkolatától a Wisla folyó torkolatáig, a Zegrzynski tóval együtt

3.10.15. A Nogat folyó a Wista folyótól a Wisla-lagúnabeli torkolatig

3.10.16. A (felső) Notec folyó a Goplo tótól a Górnonotecki-csatornával, a Górnonotecki-csatornával és az (alsó) Notec folyóval való összefolyásig, a Bydgoski-csatornától a Warla folyó torkolatig

3.10.17. A Nysa Luzycka folyó Gubintól az Odera folyó torkolatáig

3.10.18. Az Odera folyó Racibórz városától a keleti-Odera folyóval való összefolyásig, amely a Regalica folyóba fordul a kluczustowói áttöréstől, azzal a folyóval és mellékágaival együtt a Dabie tóig, valamint az Odera folyó egy mellékútja az Opatowice zsiliptől Wroclaw városában

3.10.19. A nyugati Odera folyó egy widuchowai duzzasztógáttól (az Odera folyó 704,1 km-e) a belső tengervizekkel való határig, mellékágakkal együtt, valamint a kluczustowói áttörés, ami a keleti Odera folyót köti össze a nyugati Odera folyóval

3.10.20. A Parnica folyó és a Parnicki áttörés a nyugati Odera folyótól a belső tengervizekkel való határig

3.10.21. A Pisa folyó a Ros tótól a Narew folyó torkolatáig

3.10.22. A Szkarpawa folyó a Wisla folyótól a Wisla-lagúnabeli torkolatig

3.10.23. A Warta folyó a Slesinski-lagúnától az Odera folyó torkolatáig

3.10.24. A Wielkie Jeziora Mazurskie rendszere, amely körbeöleli a piszi Ros tótól (azt is beleértve) a wegorzewói Wegorzewski-csatornáig (azt is beleértve) vezető fő útvonalat alkotó folyókkal és csatornákkal összekötött tavakat, a következő tavakkal együtt: Seksty, Mikolajskie, Tatty, Taltowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Labap, Kirsajty és Swiecajty, a Gizycki-csatornával és a Niegocinski-csatornával, valamint a Piekna Góra-csatornával együtt, továbbá a ryni Rynskie tó egy mellékútja (beleértendő) a Nidzkie tóig (3 km-ig, amely egy határt alkot a "Nidzkie rezervátummal"), a következő tavakkal együtt: Beldany, Guzianka Mata és Guzianka Wielka

3.10.25. A Wisla folyó a Przemsza folyó torkolatától a Laczanski-csatornával való összefolyásig, valamint e csatorna skawinai torkolatától a Wisla folyó Gdanski-öbölbeli torkolatáig, nem tartozik bele a Wloclawski víztározó

3.11. Románia

3.11.1. Duna: a szerb-román határtól (1075 km) a Sulinai-ágon át a Fekete-tengerig

3.11.2. Duna-Fekete-tenger-csatorna (64,410 km hosszú): a Duna 299,300 km-énél Cernavoda-nál található csatornatorkolattól (a csatorna 64,410 km-e) a Constanta Dél-Agigea-i kikötőig (a csatorna "0" km-e)

3.11.3. Poarta Alba-Midia Navodari csatorna (34,600 km hosszú): a Duna-Fekete-tenger-csatorna 29,410 km-énél Poarta Alba-nál található csatornatorkolattól (a csatorna 27,500 km-e) a midiai kikötőig (a csatorna "0" km-e)

3.12. Szlovákia

3.12.1. Duna: 1880,26 fkm - 1708,20 fkm

3.12.2. Duna-csatorna: 1851,75 fkm - 1811,00 fkm

3.12.3. Vág: 0,00 fkm - 70,00 fkm

3.12.4. Morva: 0,00 fkm - 6,00 fkm

3.12.5. Bodrog: 49,68 fkm - 64,85 fkm

3.12.6. Duzzasztógáttavak: Oravská Priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska ©írava

3.13. Svédország

3.13.1. Trollhätte-csatorna és Göta älv, a bastugrunds-i irányfényen keresztül futó szélességi körtől a Göta älv-hídig

3.13.2. Mälaren-tó

3.13.3. Stockholm kikötői, északnyugaton a Lidingö-híddal, északkeleten az elfviksgrundi világítótornyon 135-315 fokos szögben keresztül vezető vonallal, délen pedig a Skuru-híddal határolva

3.13.4. A Södertälje-csatorna és Södertälje kikötői, északról a Södertälje gátkapuval, délről pedig az 59° 09'00' északi szélességi körrel határolva

3.14. Egyesült Királyság

AB
1SKÓCIA
2Leith (Edinburgh)A hullámtörő gátakon belül
3GlasgowStrathclyde Loch
4Crinan-csatornaCrinan Ardrishaigig
5Kaledóniai-csatornaA csatorna szakaszai
6ÉSZAK-ÍRORSZÁG
7Lagan folyóA Lagan Weir duzzasztógát Stranmillisig
8ANGLIA KELETI RÉSZE
9Wear folyó (nem árapályos)Régi vasúti híd, Durham a Prebends hídig, Durham
10Tees folyóA Tees duzzasztógáttól felfele a folyón
11Grimsby dokkA zsilipeken belül
12Immingham dokkA zsilipeken belül
13Hull dokkokA zsilipeken belül
14Boston dokkA zsilipkapukon belül
15Aire és Calder NavigationA Goole dokkok Leedsig, összefolyás a leedsi és liverpooli csatornával; a Bank Dole
összefolyása a Selbyvel (az Ouse folyó zsilipje); a Castleford összefolyása a Wakefielddel
(Falling zsilip)
16Ancholme folyóA Ferriby zsilip Briggig
17Calder és Hebble csatornaWakefield (Falling zsilip) a Broadcut felső zsilipig
18Foss folyóAz Ouse folyóval való (kék híd) összefolyástól a Monk hídig
19Fossdyke-csatornaA Trent folyóval való összefolyás a Brayford tóba
20Goole dokkA zsilipkapukon belül
21Hornsea MereAz egész csatorna
22Hull folyóA Struncheon Hill zsiliptől a Beverley patakig
23Market Weighton-csatornaA Humber folyó zsilipjétől a Sod Houses zsilipig
24New Junction-csatornaAz egész csatorna
25Ouse folyóA Naburn zsiliptől Nun Monktonig
26Sheffield és a dél-yorkshire-i
csatorna
A Keadby zsilip a Tinsley zsilipig
27Trent folyóA Cromwellzsilip Shardlow-ig
28Witham folyóA Boston zsilip a Brayford tóig (Lincoln)
29WALES ÉS ANGLIA NYUGATI
RÉSZE
30Severn folyóA Llanthony és Maisemore duzzasztógát felett
31Wye folyóMonmouth felett
32CardiffRoath Park tó
33Port TalbotA körbezárt dokkokon belül
34SwanseaA körbezárt dokkokon belül
35Dee folyóA Barrelwell Hill vízkiemelő pont felett
36Mersey folyóA dokkok (a Seaforth dokk nem tartozik bele)
37Lune folyóA Glasson dokk felett
38Avon folyó (Midland)A Tewkesbury zsilip Eveshamig
39GloucesterA Gloucester városi dokkok Gloucester/Sharpness-csatorna
40Hollingworth tóAz egész tó
41Manchester hajócsatornaAz egész csatorna és a Salford dokkok beleértve az Irwell folyót is
42Pickmere tóAz egész tó
43Tawe folyóA tengeri duzzasztógát/jachtkikötő és a Morfa atlétikai stadion között
44Rudyard tóAz egész tó
45Weaver folyóNorthwich alatt
46ANGLIA DÉLI RÉSZE
47Nene folyóWisbech Cut és a Nene folyó Dog-ig-páros zsilipben
48Great Ouse folyóKings Lynn Cut és a Great Ouse folyó a nyugat-Lynn Road híd alatt
49YarmouthA Yare folyó torkolata az északi és déli bejárati kikötőgátak végpontjain keresztül húzott
vonaltól beleértve Breydon Watert
50LowestoftA Lowestoft kikötő a Mutford zsilip alatt a külső kikötő bejárati kikötőgátjain keresztül
húzott vonalig
51Alde és Ore folyóAz Ore folyó Westrow-foki bejárata felett
52Deben folyóA Deben folyó Felixstowe komphoz való bejárata felett
53Orwell folyó és Stour folyóA Fagbury-foktól a Shotley-fokig húzott vonaltól az Orwell folyón az Ipswich dokkig;
valamint az Erwarton Nessen keresztül húzott észak-dél irányú vonaltól a Stour folyón
Manningtree-ig
54Chelmer és Blackwater-
csatorna
A Beeleigh zsiliptől keletre
55Temze és mellékfolyóiA Temze az oxfordi Teddington zsilip felett
56Adur folyó és
Southwick-csatorna
Az Adur folyó a Tarmac Wharf nyugati vége felett és a Southwick csatornán belül
57Arun folyóAz Arun folyó a Littlehampton jachtkikötő felett
58Ouse folyó (Sussex)
Newhaven
Az Ouse folyó az északi rakpart északi vége felett
59Bewl WaterAz egész tó
60Grafham WaterAz egész tó
61Rutland WaterAz egész tó
62Thorpe Park tóAz egész tó
63ChichesterA Cobnor-fokot és a Chalkdock-fokot összekötő vonaltól keletre
64ChristchurchA Christchurch kikötőn belül, a Run nem tartozik bele
65Exeter-csatornaAz egész csatorna
66Avon folyó (Avon)Bristol városi dokkok
A Netham gát a Pulteney duzzasztógátig

"

2. melléklet a 34/2020. (X. 7.) ITM rendelethez

1. Az R1. 2. melléklet I. rész 1. fejezet 1.02. cikk 3. pont (b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Nem tartoznak Szemleszabályzat alkalmazási körébe:)

"(b) tengerjáró hajók, beleértve azokat a tengerjáró vontató- és tolóhajókat, amelyek árapályos vizeken közlekednek, vagy ott van a bázisuk; vagy ideiglenesen belvízi utakon közlekednek, amennyiben rendelkeznek legalább az alábbiakkal:

ba) megfelelőségi - vagy azzal egyenértékű - bizonyítvány az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény (SOLAS) tekintetében; megfelelőségi - vagy azzal egyenértékű - bizonyítvány a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény tekintetében, és a nemzetközi olajszennyezésmegelőzési (LL) bizonyítvány a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973/1978. évi nemzetközi egyezménynek (MARPOL) való megfelelés tekintetében;

bb) azon tengerjáró hajók esetében, amelyek nem tartoznak a SOLAS-egyezmény, a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény vagy a MARPOL-egyezmény hatálya alá, a lobogó szerinti államuk jogszabályai által előírt vonatkozó bizonyítványok és szabadoldali jelek;

bc) azon személyhajók esetében, amelyek nem tartoznak egyik, a ba) alpontban említett egyezmény hatálya alá sem, a 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően kiadott, a személyhajók biztonsági szabályaira és követelményeire vonatkozó bizonyítvány; vagy

bd) azon kedvtelési célú kishajók tekintetében, amelyek nem tartoznak egyik, a ba) alpontban említett egyezmény hatálya alá sem, azon ország által kiadott, megfelelő szintű biztonságot igazoló bizonyítvány alapján, amelynek lobogója alatt a vízi jármű közlekedik,"

2. Az R1. 2. melléklet I. rész 1. fejezet 1.02. cikk 3. pontja az alábbi (c) alponttal egészül ki:

(Nem tartoznak Szemleszabályzat alkalmazási körébe:)

"(c) a kompok."

Tartalomjegyzék