45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet

a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 20-28. § tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a magyar hajólajstromban nyilvántartott hajó fedélzetén elhelyezett vagy elhelyezendő tengerészeti felszerelésekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1.[1] akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom;

2. bejelentett szervezet: egy tagállam nemzeti hatósága által az Európai Bizottságnak bejelentett szervezet, amelyet felhatalmaztak az e rendelet szerinti megfelelőségértékelési feladatok ellátására;

3. biztonsági bizonyítvány: hajózási hatóság vagy bejelentett szervezet által a nemzetközi egyezmények rendelkezései szerint kiállított bizonyítvány;

4. EU-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó által az e rendeletben foglaltaknak megfelelően kibocsátott nyilatkozat;

5. forgalmazás: tengerészeti felszerelés kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása az európai uniós piacon, ellenérték fejében vagy ingyenesen;

6. forgalmazó: a gyártótól és az importőrtől eltérő természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, aki vagy amely tengerészeti felszerelést forgalmaz;

7. forgalomba hozatal: tengerészeti felszerelés első alkalommal történő forgalmazása az európai uniós piacon;

8. gazdasági szereplő: a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr és a forgalmazó;

9. gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely tengerészeti felszerelést gyárt, illetve azt terveztet vagy gyártat, és saját neve vagy védjegye alatt értékesít;

10. hajó: valamely uniós tagállam lobogója alatt közlekedő, a nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó hajó;

11. hajókormány-embléma: az 5. §-ban meghatározott, az 1. mellékletben ábrázolt szimbólum;

12. importőr: az Európai Unióban letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó tengerészeti felszerelést hoz forgalomba az európai uniós piacon;

13. kivonás a forgalomból: minden olyan intézkedés, amelynek célja a tengerészeti felszerelés forgalmazásának megakadályozása az értékesítési láncban;

14. megfelelőségértékelés: a bejelentett szervezetek által a tengerészeti felszerelések e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelését bizonyító, a 15. §-sal összhangban folytatott eljárás;

15. megfelelőségértékelő szervezet: megfelelőségértékelési tevékenységeket - köztük kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést - végző szervezet;

16. meghatalmazott képviselő: az Európai Unióban letelepedett azon természetes vagy jogi személy, aki vagy amely valamely gyártótól írásbeli meghatalmazást vagy megbízást kap arra, hogy nevében meghatározott feladatok elvégzése céljából eljárjon;

17. nemzetközi dokumentumok: a nemzetközi egyezményeknek, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (a továbbiakban: IMO) azokat hatályba léptető határozatainak és körleveleinek a naprakész változata, továbbá a vizsgálati előírások;

18. nemzetközi egyezmények: az IMO égisze alatt elfogadott, már hatályba lépett alábbi nemzetközi egyezmények, azok kötelezően alkalmazandó jegyzőkönyveivel és kódexeivel együtt, amelyek követelményeket határoznak meg a hajók fedélzetén elhelyezendő tengerészeti felszerelések lobogó szerinti államok általi engedélyezésére vonatkozóan:

a) a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett, a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("SOLAS 1974/1978"),

b) a 2002. évi XXXIV. törvénnyel kihirdetett, a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezmény ("COLREG 1972"),

c) a 2001. évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("MARPOL 1973/1978");

19. tengerészeti felszerelés: a hajók fedélzetén elhelyezett vagy elhelyezendő azon felszerelések, amelyek esetében a nemzetközi dokumentumok előírják a lobogó szerinti állam hatóságának jóváhagyását, függetlenül attól, hogy a hajó a felszerelés elhelyezésének időpontjában az Európai Unióban tartózkodik-e;

20. termék: tengerészeti felszerelések egy tétele;

21. visszahívás: minden olyan intézkedés, amelynek célja a hajó fedélzetén már elhelyezett vagy a hajó fedélzetén való elhelyezés szándékával már beszerzett tengerészeti felszerelés visszavétele;

22. vizsgálati előírások: a tengerészeti felszerelések vizsgálatára vonatkozóan az alábbi szervezetek által meghatározott előírások:

a) az IMO,

b) a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO),

c) a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC),

d) az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN),

e) az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC),

f) a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU),

g) az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI),

h) az Európai Bizottság, és

i) az azon kölcsönös elismerési megállapodásokban elismert szabályozó hatóságok, amelyekben az Európai Unió részes fél.

3. Alapvető követelmények

3. § (1) Tengerészeti felszerelés csak a hajózási hatóság engedélyével helyezhető el a hajó fedélzetén. A hatóság az engedélyt csak abban az esetben adja ki, ha a felszerelés megfelel az e rendeletben előírt követelményeknek. A biztonsági bizonyítvány kiállítása, illetve megújítása során a hajózási hatóság, illetve a bejelentett szervezet meggyőződik arról, hogy az elhelyezendő vagy elhelyezett felszerelés megfelel az e rendeletben előírt követelményeknek.

(2)[2] E rendelet hatálybalépésének időpontjában vagy azt követően hajó fedélzetén elhelyezett tengerészeti felszerelésnek meg kell felelnie az (EU) 2022/1157 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében megjelölt nemzetközi dokumentumok tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeinek.

(3) A tengerészeti felszerelésnek a (2) bekezdés szerinti követelményeknek való megfelelése a vonatkozó vizsgálati előírásokkal összhangban és az e rendelet szerinti megfelelőségértékelési eljárások alapján állapítható meg.

(4) A nemzetközi dokumentumokat a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 5. cikkében meghatározott megfelelőség-ellenőrzési eljárással összhangban kell alkalmazni.

4. EU-megfelelőségi nyilatkozat

4. § (1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a 3. § szerinti követelmények teljesültek.

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak

a) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (a továbbiakban: 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) III. mellékletében meghatározott minta felépítését kell követnie,

b) tartalmaznia kell a 3. melléklet szerinti, az adott megfelelőségértékelési eljárásban alkalmazott modul alapján megállapított adatokat, és

c) naprakésznek kell lennie.

(3) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó vállalja a 7. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítését.

(4) A tengerészeti felszerelés valamely hajó fedélzetén való elhelyezésekor a felszerelésre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozatnak a gyártó által kiadott egy példányát mindaddig a fedélzeten kell tartani, amíg a felszerelést el nem távolítják a hajóról.

(5) A nyilatkozatot a gyártónak le kell fordítania a lobogó szerinti tagállam által kívánt nyelvre vagy nyelvekre, de legalább egy, a tengeri szállítási ágazatban általánosságban használt nyelvre.

(6) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a bejelentett szervezet vagy a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárásokat végző szervezetek rendelkezésére kell bocsátani.

5. A megfelelőségi jelölés

5. § (1) Az e rendeletnek megfelelő, és a 15. § szerinti megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban gyártott tengerészeti felszereléseket a gyártónak vagy képviselőjének el kell látnia egy hajókormány-emblémával.

(2) A hajókormány-embléma semmilyen más terméken nem tüntethető fel.

(3) A hajókormány-embléma mellett fel kell tüntetni a megfelelőség tanúsításában közreműködő bejelentett szervezetnek az azonosító számát, ha a közreműködése a gyártásellenőrzési szakaszra is kiterjedt, valamint azt az évszámot, amelyben a felszerelést a jelöléssel ellátják. A bejelentett szervezet azonosító számának a feltüntetése a bejelentett szervezet vagy annak utasításai alapján a gyártó, illetve a gyártó meghatalmazott képviselőjének felelőssége.

(4) A megfelelőségi jelölés grafikai jelét az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A hajókormány-embléma alkalmazására a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikk (1) bekezdésében és (3)-(6) bekezdésében foglalt általános elvek vonatkoznak, e tekintetben a CE-jelölésre vonatkozó valamennyi hivatkozás a hajókormány-emblémára való hivatkozásként értendő.

(6) A hajókormány-emblémát a termékre, illetve annak adattáblájára jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlan módon kell feltüntetni, és adott esetben azt a termék szoftverének is tartalmaznia kell. Ha ez nem lehetséges vagy a felszerelési tárgy természetére tekintettel nem indokolt, a megfelelőségi jelölést a termék csomagolásán és a kísérő dokumentumokban kell feltüntetni.

(7) A megfelelőségi jelölést a gyártási szakasz végén kell felhelyezni.

6. A tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó szakbizottság

6. § A 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó szakbizottság (Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships - COSS) magyar tagját a közlekedésért felelős miniszter jelöli ki.

II. FEJEZET

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

7. A gyártó kötelezettsége

7. § (1) A termék gyártásának megkezdését a hajózási hatóságnak be kell jelenteni.

(2)[3] A hajókormány-emblémának a terméken való feltüntetésével a gyártó felel azért, hogy a tengerészeti felszerelést, amelyre a megfelelőségi jelölés került, az (EU) 2022/1157 bizottsági végrehajtási rendelet melléklete szerinti nemzetközi dokumentumokban foglalt tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeknek és vizsgálati előírásoknak megfelelően tervezték és gyártották, valamint az e §-ban és a 8-9. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.

(3) A gyártó elkészíti a szükséges műszaki dokumentációt, és elvégezteti a megfelelőségértékelési eljárást.

(4) Ha a megfelelőségértékelési eljárás során megállapításra kerül, hogy a tengerészeti felszerelés megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártó a 4. §-nak megfelelően EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, és az 5. §-sal összhangban feltünteti a terméken a hajókormány-emblémát.

(5) A gyártó a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a hajókormány-embléma elhelyezését követően legalább tíz éven keresztül, de legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig megőrzi.

(6) A gyártó gondoskodik azon eljárásokról, amelyek révén sorozatgyártás esetén is biztosított a megfelelőség fenntartása. Ezen eljárások során a tengerészeti felszerelés kialakításában vagy tulajdonságaiban, és a 3. § szerinti, a felszerelésre vonatkozó és a megfelelőségi nyilatkozat alapjául szolgáló nemzetközi dokumentumokban bekövetkező változásokat figyelembe kell venni. Ha a 3. melléklet alapján szükséges, a gyártó újra elvégezteti a megfelelőségértékelést.

8. § (1) A gyártó biztosítja, hogy a terméken fel legyen tüntetve a termék azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, illetve ha a termék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, akkor az, hogy a termék csomagolása vagy a kísérő dokumentáció, vagy mindkettő tartalmazza az előírt információkat.

(2) A gyártó a terméken vagy ha ez nem lehetséges, a termék csomagolásán vagy a termék kísérő dokumentációján, vagy mindkettőn feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét, és székhelyét.

(3) A gyártó gondoskodik arról, hogy a felhasználók számára könnyen érthető formában rendelkezésre álljanak a következők:

a) a terméket kísérő útmutató,

b) a termék fedélzeten való biztonságos telepítéséhez és használatához szükséges valamennyi információ, ideértve a használat korlátozásaira vonatkozó információkat is, továbbá

c) minden egyéb, a nemzetközi dokumentumok és vizsgálati előírások által megkívánt dokumentum.

9. § (1) Ha a gyártó megállapítja vagy valószínűsíti, hogy az a termék, amelyen a hajókormány-emblémát feltüntette, nem felel meg az e rendelet által támasztott követelményeknek, azonnal megteszi a termék megfelelővé tételéhez vagy szükség esetén forgalomból való kivonásához, illetve visszahívásához szükséges intézkedéseket. A gyártó intézkedéséről - ha a termék veszélyeztetheti a személyzet, az utasok és adott esetben mások egészségét vagy biztonságát, vagy károsíthatja a tengeri környezetet - haladéktalanul tájékoztatja az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (a továbbiakban: EGT-állam) hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságait, részletesen ismertetve különösen a meg nem felelés lényegét és a meghozott kiigazító intézkedéseket.

(2)[4] A gyártó más EGT-állam hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságának a hajózási hatóság által közvetített megkeresésére átadja a termék ezen rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, magyar vagy - amennyiben rendelkezésre áll - a hatóság által kért egyéb nyelven, valamint hozzáférést biztosít telephelyéhez a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (2)-(3) és (5) bekezdés, 14. cikk (4) bekezdés a), b), e) és j) pont, 16. cikk (3) bekezdés g) pont, 17. cikk és 18. cikk (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti intézkedések céljára, továbbá a 20. § (3) bekezdésének megfelelően mintákat bocsát a hatóság rendelkezésére, illetve biztosítja számára a mintákhoz való hozzáférést. A gyártó együttműködik a hatósággal az általa forgalomba hozott termék e rendeletnek való megfelelését biztosító intézkedésekben.

8. A meghatalmazott képviselő kötelezettsége

10. § (1) A meghatalmazott képviselő a tagállamok területén kívüli gyártótól kapott meghatalmazásban vagy megbízásban meghatározott feladatokat köteles ellátni.

(2) A meghatalmazásban vagy a megbízásban meg kell jelölni a meghatalmazott képviselő nevét és székhelyét.

(3) A 7. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése és a műszaki dokumentáció elkészítése nem képezik a meghatalmazott képviselő eljárásának részét.

(4) A meghatalmazott képviselő meghatalmazásának vagy megbízásának legalább az alábbi kötelezettségekre kell kiterjednie:

a) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt a hajókormány-embléma elhelyezését követően legalább tíz éven keresztül, de legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig megőrzi, hogy azokat a hajózási hatóság rendelkezésére tudja bocsátani;

b) a hajózási hatóság felhívására átadja a termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes dokumentációt és az ezzel kapcsolatos információt;

c) együttműködik a hajózási hatósággal a meghatalmazása vagy megbízása körébe tartozó termék e rendeletnek való megfelelését biztosító intézkedésekben.

9. Az importőr és a forgalmazó kötelezettsége

11. § (1) A termék forgalmazásának megkezdését a hajózási hatóságnak be kell jelenteni.

(2) Az importőr a terméken, vagy ha ez nem lehetséges, a termék csomagolásán vagy a termék kísérő dokumentációján, vagy mindkettőn feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és székhelyét.

(3) A hajózási hatóság felhívására az importőr és a forgalmazó magyarul vagy a hatóság számára elfogadható más nyelven átadja a termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes dokumentációt és az ezzel kapcsolatos információt. Az importőr és a forgalmazó együttműködik a hajózási hatósággal az általa forgalomba hozott termék e rendeletnek való megfelelését biztosító intézkedésekben.

(4) Az importőr vagy forgalmazó, amennyiben egy tengerészeti felszerelést saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba vagy helyez el egy hajó fedélzetén, illetve egy már forgalomba hozott tengerészeti felszerelést úgy módosít, hogy az befolyásolhatja a felszerelésnek a vonatkozó követelményeknek való megfelelését, e rendelet alkalmazásában gyártónak tekintendő, és a gyártóra vonatkozó kötelezettségek terhelik.

12. § A hajókormány-embléma elhelyezését követően legalább tíz évig, de legalább az adott tengerészeti felszerelés várható élettartamáig tartó időszakban a gazdasági szereplőnek a hajózási hatóság felhívására meg kell neveznie:

a) azokat a gazdasági szereplőket, amelyek neki terméket szállítottak;

b) azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek terméket szállított.

III. FEJEZET

A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK

13. § (1)[5] A megfelelőségértékelő szervezetnek meg kell felelnie az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendeletben [a továbbiakban: 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet], az e §-ban és a 14. §-ban foglalt követelményeknek, és a termék tanúsításról szóló harmonizált szabványban meghatározott akkreditálási követelményeknek.

(2) A termék vizsgálatát végző megfelelőségértékelő szervezet, annak vezető tisztségviselője és személyzete nem lehet e rendelet hatálya alá tartozó termék tervezője, gyártója, szállítója, illetve üzembe helyezője, továbbá ezen jogi vagy természetes személyek képviselője. Az említett személyek nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem meghatalmazott képviselőként a vizsgálat tárgyát képező termék tervezésében, gyártásában, értékesítésében vagy karbantartásában. E rendeletben meghatározott korlátozás nem zárja ki a műszaki információcsere lehetőségét a gyártó és a megfelelőségértékelő szervezet között. A megfelelőségértékelő szervezetnek függetlennek kell lennie és felette sem a gyártók, sem a szállítók nem gyakorolhatnak ellenőrzést.

(3) A megfelelőségértékelő szervezet és annak személyzete köteles az ellenőrző vizsgálatokat a lehető legmagasabb fokú szakmai felkészültséggel és műszaki hozzáértéssel végezni, és mentesnek kell lennie mindenféle nyomásgyakorlástól és - különösen pénzügyi természetű - ösztönzéstől, amely befolyásolhatná az általuk hozott döntést vagy a vizsgálat eredményeit, különösen olyan személyek vagy csoportok részéről, akik az ellenőrző vizsgálatok eredményeiben érdekeltek.

(4) A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell

a) a szükséges személyi állománnyal és létesítményekkel, amelyek képessé teszik az ellenőrzéssel kapcsolatos adminisztratív és műszaki feladatok megfelelő ellátását; és

b) a konkrét ellenőrző vizsgálatok elvégzéséhez szükséges felszereléssel.

(5) A vizsgálatokért felelős alkalmazottaknak

a) alapos műszaki és szakmai képzettséggel,

b) az általuk végzett vizsgálatok követelményeinek megfelelő szintű ismeretével és megfelelő gyakorlattal, és

c) a vizsgálatok hitelt érdemlő igazolásához szükséges tanúsítványok, jegyzőkönyvek és jelentések összeállításának képességével

kell rendelkezniük.

(6) A vizsgálatokat végző alkalmazottak pártatlanságát garantálni kell. Díjazásuk nem függhet az általuk elvégzett vizsgálatok számától és azok eredményétől.

(7) A megfelelőségértékelő szervezet alkalmazottai kötelesek az üzleti titkot megőrizni minden olyan információ tekintetében, amely a feladataik elvégzése során jut birtokukba.

14. § (1) A megfelelőségértékelő szervezetnek felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

(2) A megfelelőségértékelő szervezetnek a megfelelőségértékelési tevékenységek végzésére minőségirányítási kézikönyvvel, valamint olyan belső szabályzattal kell rendelkeznie, amely tartalmazza a (3) bekezdésben, valamint a 15. § (5) bekezdésében előírtakat.

(3) A (2) bekezdés szerinti szabályzatnak rendelkezni kell arra vonatkozóan, hogy a megfelelőségértékelő szervezet miként biztosítja

a) azt, hogy a megfelelőségértékelési tevékenységet végző alkalmazottja és a szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, megfelelőségértékelési tevékenységet végző személy (a továbbiakban együtt: a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet) rendelkezik a kijelölt megfelelőségértékelési területen

aa) a termékek forgalmazásának követelményeit meghatározó jogszabály, illetve az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa és annak végrehajtási intézkedései rendelkezéseinek, valamint az irányadó szabványok ismeretével, továbbá

ab) az értékelés eredménye, a nyilvántartások és - ha a szervezet megfelelőségértékelési tanúsítást végez - a tanúsítványok elkészítéséhez szükséges ismeretekkel;

b) a megfelelőségértékelési eljárás átláthatóságát és reprodukálhatóságát;

c) a megfelelőségértékelésnek az esetleges egyéb tevékenységektől való elkülönítését;

d) - a termék forgalmazására vonatkozóan jogszabályban vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott követelmények keretei között - a megfelelőségértékelési tevékenységet megrendelő gazdasági szereplő méretének, tevékenységi ágazatának, szerkezetének, az alkalmazott gyártástechnológia összetettsége fokának és a gyártási folyamat egyedi, tömegtermelési vagy sorozat-jellegének megfelelő figyelembevételét;

e) a kijelölt megfelelőségértékelési területen a szabványosítási tevékenységben, továbbá az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában létrehozott, a megfelelőségértékelő szervezeteket koordináló csoport tevékenységében való részvételt, vagy a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzete megfelelő tájékoztatását az említett szabványosítási tevékenységről, illetve koordináló csoportban folyó munkáról; és

f) az e) pont szerinti koordináló csoportban hozott adminisztratív döntések és dokumentumok alkalmazását.

(4) A megfelelőségértékelő szervezetnek teljesítenie kell az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány követelményeit.

(5)[6] A megfelelőségértékelő szervezetnek biztosítania kell, hogy a megfelelőségértékelések céljára használt vizsgálati laboratóriumok megfeleljenek az MSZ EN ISO/IEC 17025/2018 szabvány követelményeinek.

(6) Ha a megfelelőségértékelő szervezet alvállalkozót vesz igénybe, akkor elérhetővé kell tennie a hajózási hatóság számára az alvállalkozóra, az alvállalkozó szakmai felkészültségére és az általa elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.

IV. FEJEZET

A TENGERÉSZETI FELSZERELÉSEK MEGFELELŐSÉGE

10. Megfelelőségértékelési eljárások

15. § (1) A megfelelőség tanúsítását a bejelentett szervezet a 3. mellékletben foglalt modulokban meghatározott részletes előírások szerint, a (2) és (3) bekezdésben szereplő eljárások alapján végzi.

(2) A tengerészeti felszerelés forgalomba hozatala előtt minden felszerelés megfelelőségének tanúsítása EK-típusvizsgálat (B modul) és a gyártó vagy a gyártó meghatalmazott képviselője választása alapján

a) gyártás minőségbiztosításán alapuló EK-típusmegfelelőségi eljárás (D modul),

b) termék minőségbiztosításán alapuló EK-típusmegfelelőségi eljárás (E modul),

c) termékellenőrzésen alapuló EK-típusmegfelelőségi eljárás (F modul)

szerint történik.

(3) Ha a felszerelés-készletet egyedileg vagy kis mennyiségben és nem sorozatban vagy nagy tömegben állítják elő, akkor a megfelelőségének tanúsítása az egyedi termékellenőrzési EK eljárás (G modul) alapján történik.

(4) Ha a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette a 7. §-ban meghatározott kötelezettségeket, a bejelentett szervezet felszólítja a gyártót a termék követelményeknek való megfelelővé tételéhez szükséges kiigazító intézkedések megtételére, és addig nem állít ki megfelelőségi tanúsítványt, amíg a gyártó nem teszi meg ezeket az intézkedéseket.

(5) Ha a tanúsítvány kiállítását követően a megfelelőség figyelemmel kísérése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a termék már nem megfelelő, a termék sajátosságaihoz igazodó határidő tűzésével felhívja a gyártót azon kiigazító intézkedések megtételére, amelyek biztosítják az e rendeletben foglaltaknak való megfelelést. Ha a gyártó a megadott határidőn belül nem teszi meg a termék követelményeknek való megfelelővé tételéhez szükséges intézkedéseket vagy a termék hibája nem orvosolható, a bejelentett szervezet minőségirányítási kézikönyvében és a működési és eljárási szabályzatában meghatározottak szerint a tanúsítvány hatályát korlátozza, felfüggeszti vagy a tanúsítványt visszavonja.

(6) A minőségirányítási kézikönyvnek, valamint a működési és eljárási szabályzatnak a (4) és (5) bekezdés szerinti rendelkezéseit a gyártó számára a megfelelőségértékelési tanúsítás elvégzésére irányuló szerződés megkötése előtt megismerhetővé kell tenni. Annak bizonyítása, hogy e kötelezettségnek eleget tett, a bejelentett szervezetet terheli.

(7) A bejelentett szervezet közli a gyártóval a (4) és (5) bekezdés szerinti döntését, amely a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is tartalmazza.

16. § (1) A bejelentett szervezet nyilvántartást vezet mindazokról a termékekről, amelyekhez

a) EK-típusvizsgálati tanúsítványt,

b) gyártás minőségbiztosítási EK típus-megfelelőségi nyilatkozatot,

c) termék minőségbiztosítási EK típus-megfelelőségi nyilatkozatot,

d) termékellenőrzési EK típus-megfelelőségi nyilatkozatot, vagy

e) az egyedi termékellenőrzési eljárás keretében megfelelőségi tanúsítványt

állít ki, ebbe a nyilvántartásba az érdekeltek betekinthetnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) a termék nyilvántartási számát,

b) az EK-típusvizsgálati tanúsítvány, a gyártás minőségbiztosítási EK típus-megfelelőségi nyilatkozat, a termék minőségbiztosítási EK típus-megfelelőségi nyilatkozat, a termékellenőrzési EK típus-megfelelőségi nyilatkozat vagy az egyedi termékellenőrzési eljárás keretében megfelelőségi tanúsítvány kiadásának és érvényességének idejét,

c) a gyártó megnevezését,

d) a termék általános típusát, ha van, altípusát is,

e) a termék megfelelőségének tanúsítására vonatkozó eljárás megnevezését,

f) a termék megfelelőségének tanúsítására vonatkozó eljárást lefolytató bejelentett szervezet megnevezését, és

g) a megjegyzéseket.

17. § (1) A bejelentett szervezet magyarországi működési engedélyének visszavonása vagy tevékenységének megszűnése esetén a bejelentett szervezet köteles megbízásainak és a megszűnő tevékenységgel kapcsolatos iratanyagának más - Magyarországon működő - megfelelőségértékelő szervezetnek való átadásáról vagy megbízásainak megszüntetéséről gondoskodni és erről a 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti Kijelölési Bizottságot, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló gazdasági szereplőket megfelelően tájékoztatni.

(2) Ha nincs más működési engedéllyel rendelkező megfelelőségértékelő szervezet, amely részére az iratanyag átadható, a bejelentett szervezet köteles saját költségén gondoskodni az iratanyag megőrzéséről.

(3) Ha a bejelentett szervezet nem tesz eleget az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettségnek, a bejelentett szervezet költségére a 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti Kijelölési Bizottság rendelkezik az iratanyag megőrzéséről és az érintett gazdasági szereplőknek a megőrzés helyéről való megfelelő tájékoztatásáról.

18. § (1) A bejelentett szervezetnek a panaszok és vitás kérdések kezelésére - a fogyasztóvédelemről szóló törvénnyel összhangban álló - megfelelő eljárásrenddel kell rendelkeznie.

(2) Az érintettek panaszt nyújthatnak be azon bejelentett szervezet döntése ellen, amely a sérelmezett döntést hozta. A panaszos ügy kivizsgálását a bejelentett szervezet soron kívül elvégzi, és annak eredményéről írásban tájékoztatja a panaszost.

11. A bejelentett szervezet jelentéstételi kötelezettsége

19. § (1) A bejelentett szervezet az előző évben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről készített jelentést minden évben január 31-ig megküldi a 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti Kijelölési Bizottsághoz.

(2) A jelentés a következő adatokat tartalmazza:

a) a megfelelőségi tanúsítványok megtagadásának, korlátozásának, felfüggesztésének vagy visszavonásának számát,

b) azon körülményeket, amelyek érinthetik a kijelölés hatályát és feltételeit,

c) a hajózási hatóságtól kapott, a megfelelőségértékelési tevékenységre vonatkozó tájékoztatás iránti megkeresések számát,

d) kérésre a kijelölt megfelelőségértékelési területen végzett megfelelőségértékelési tevékenységet, valamint minden más elvégzett tevékenységet, beleértve a határokon átnyúló tevékenységet és az alvállalkozó igénybevételét.

(3) A bejelentett szervezet megfelelően tájékoztatja az e rendelet szerint bejelentett, hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket végző és ugyanazokkal a termékekkel foglalkozó más szervezeteket a negatív és kérésre a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről. A bejelentett szervezet kérésre az Európai Bizottság és más EGT-állam rendelkezésére bocsátja a megfelelőségértékelés negatív és pozitív eredményeivel kapcsolatos releváns információkat.

V. FEJEZET

PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁS

20. § (1) A hajózási hatóság a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény szerinti ellenőrzést folytat le, és az abban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

(2) A piacfelügyelet magában foglalhatja a dokumentumok átvizsgálását vagy a hajókormány-emblémával ellátott tengerészeti felszerelések ellenőrzését függetlenül attól, hogy azokat elhelyezték-e valamely hajó fedélzetén vagy sem. A valamely hajó fedélzetén már elhelyezett tengerészeti felszerelések ellenőrzését olyan vizsgálatokra kell korlátozni, amelyek elvégezhetők az érintett felszerelés fedélzeten való zavartalan működése közben is.

(3) A gazdasági szereplő köteles a piacfelügyeleti ellenőrzés keretében a termékminták megfelelőségi vizsgálatához a hajózási hatóság részére ellenérték nélkül rendelkezésre bocsátani a szükséges mintát vagy biztosítani a helyszíni vizsgálat lehetőségét.

21. § (1) Ha a hajózási hatóság valószínűsíti, hogy a tengerészeti felszerelés veszélyezteti a hajózás biztonságát, a személyzet, az utasok és adott esetben mások egészségét vagy biztonságát, vagy károsítja a tengeri környezetet, akkor elvégzi az érintett tengerészeti felszerelés ellenőrzését, amely kiterjed az e rendeletben meghatározott követelményekre.

(2) Ha a piacfelügyeleti ellenőrzés során a hajózási hatóság megállapítja, hogy a termék nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek, határidő tűzésével felhívja a gazdasági szereplőt azon kiigazító intézkedések megtételére, amelyek biztosítják az e rendeletben foglaltaknak való megfelelést.

(3) A hajózási hatóság az (1) bekezdésben foglalt intézkedésekről tájékoztatja az illetékes bejelentett szervezetet, továbbá szükség esetén az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(4) A termék megfelelősége érdekében a hajózási hatóság felhívására a gazdasági szereplő köteles megtenni a megfelelő kiigazító intézkedéseket valamennyi olyan érintett tengerészeti felszerelés tekintetében, amelyeket az európai uniós piacon forgalmazott vagy hajók fedélzetén elhelyezett.

(5) Ha az érintett gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a hajózási hatóság által meghatározott határidőn belül, a hajózási hatóság a termékek piacfelügyeletéről szóló törvénnyel összhangban megtiltja vagy korlátozza a termék forgalmazását, illetve kivonja a terméket a forgalomból vagy azt visszahívja.

(6) A hajózási hatóság az (5) bekezdésben foglalt intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban meg kell adni az összes rendelkezésre álló adatot, különösen

a) a nem megfelelő termék azonosításához szükséges adatokat,

b) a termék származási helyét,

c) a feltételezett meg nem felelés és a felmerülő veszélyek jellegét,

d) a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint

e) az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat.

(7) A (6) bekezdés szerinti tájékoztatás során a hajózási hatóság külön jelzi, ha az előírások megsértése a következők valamelyike miatt következett be:

a) a tengerészeti felszerelés nem felelt meg a 3. §-ban meghatározott tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeknek,

b) a megfelelőségértékelési eljárások során nem teljesültek a 3. § szerinti vizsgálati előírások,

c) hiányosságok mutatkoztak a vonatkozó vizsgálati előírásokban.

(8) Ha a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított négy hónapon belül egyik tagállam és az Európai Bizottság sem emel kifogást az intézkedéssel szemben, az intézkedést indokoltnak kell tekinteni.

22. § (1) Ha a 21. § (1) bekezdése szerinti piacfelügyeleti ellenőrzés során a hajózási hatóság azt állapítja meg, hogy a tengerészeti felszerelés az e rendeletben foglalt követelményeknek megfelel, azonban a tengerbiztonság, az egészség vagy a környezet szempontjából veszélyes, akkor határidő tűzésével felhívja a gazdasági szereplőt azon kiigazító intézkedések megtételére, amelyek biztosítják a veszély elhárítását.

(2) A hajózási hatóság (1) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő köteles megtenni a megfelelő kiigazító intézkedéseket valamennyi olyan érintett termék tekintetében, amelyeket az európai uniós piacon forgalmazott vagy hajók fedélzetén elhelyezett.

(3) Ha a hajózási hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország területére vagy magyar lobogó alatt közlekedő hajókra, akkor az (1) bekezdésben foglalt intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban meg kell adni az összes rendelkezésre álló adatot, különösen

a) az érintett termék azonosításához szükséges adatokat,

b) a termék származási helyét és értékesítési láncát,

c) a felmerülő veszélyek jellegét,

d) a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

23. § (1) A 21. §-ban foglaltak sérelme nélkül, ha a hajózási hatóság a következő megállapítások valamelyikére jut, akkor határidő tűzésével felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegyen eleget a megfelelőséghez szükséges formai követelményeknek:

a) a hajókormány-emblémát az 5. § rendelkezéseit megsértve tüntették fel a terméken;

b) a hajókormány-emblémát nem tüntették fel a terméken;

c) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;

d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;

e) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos;

f) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem küldték meg a hajó számára.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott meg nem felelés a megadott határidő lejártát követően is fennáll, a hajózási hatóság megteszi a szükséges intézkedést

a) a termék forgalmazásának korlátozása vagy megtiltása,

b) a termék visszahívása vagy forgalomból való kivonása

érdekében.

24. § (1) A 3. §-ban meghatározott előírásoktól eltérően, a hajózási hatóság kivételesen engedélyezheti az olyan új technikai megoldásokat tartalmazó tengerészeti felszerelés elhelyezését, amelynek megfelelősége nem tanúsítható az e rendeletben előírt megfelelőségi tanúsítási eljárásokban, ha a hatóság a tengerészeti felszerelés bevizsgálásával vagy egyéb megfelelő módon meggyőződik arról, hogy az ilyen tengerészeti felszerelés legalább olyan hatékony, mint az olyan tengerészeti felszerelés, amelynek megfelelősége az e rendeletben előírt eljárásokban tanúsítható.

(2) A tengerészeti felszerelés bevizsgálására szolgáló eljárásban a hajózási hatóság nem alkalmazhat hátrányos megkülönböztetést a Magyarországon és a más országokban gyártott tengerészeti felszerelések tekintetében.

(3) Az (1) bekezdés alapján engedélyezett tengerészeti felszerelésre a hajózási hatóság bizonyítványt ad ki, amely igazolja, hogy a tengerészeti felszerelésnek a fedélzetre való elhelyezését a hajózási hatóság engedélyezi, illetve, amely tartalmazza a tengerészeti felszerelés korlátozására vagy használatára vonatkozó esetleges hatósági előírásokat, és amelyeket a tengerészeti felszereléssel együtt mindig a fedélzeten kell tartani.

(4) A hajózási hatóság az (1) bekezdésben meghatározott engedélyezésről tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot, és megküldi nekik a vonatkozó bevizsgálásokra, értékelésekre és megfelelőségértékelési eljárásokra vonatkozó jelentéseket.

25. § (1) Ha egy új hajót, amelyet korábban nem magyar hajólajstromban lajstromoztak, átlajstromoznak a magyar hajólajstromba, a hajózási hatóság ellenőrzi, hogy a hajón a 24. § (1) bekezdésének megfelelően elhelyezett tengerészeti felszerelések tényleges állapota megfelel-e az azokra vonatkozó biztonsági bizonyítványoknak, és az e rendeletben előírt követelményeknek megfelelően el vannak-e látva megfelelőségi jelöléssel, vagy a tengerészeti felszerelés - a hajózási hatóság megállapítása szerint - egyenértékű-e az e rendeletben előírtak szerinti típusjóváhagyással rendelkező tengerészeti felszereléssel.

(2) Ha a tengerészeti felszerelés fedélzeten való elhelyezésének időpontja nem állapítható meg, a hajózási hatóság a vonatkozó nemzetközi dokumentumok figyelembevételével meghatározhatja az egyenértékűség tekintetében kielégítőnek tekinthető követelményeket.

(3) Azt a tengerészeti felszerelést, amely nincs ellátva megfelelőségi jelöléssel vagy a hajózási hatóság megállapítása szerint nem egyenértékű a típusjóváhagyással rendelkező tengerészeti felszereléssel, ki kell cserélni az e rendeletben előírt módon meghatározott követelmények szerinti megfelelőségi jelöléssel ellátott tengerészeti felszereléssel.

(4) Az egyenértékűnek minősített tengerészeti felszerelésre a hajózási hatóság bizonyítványt ad ki, amely igazolja, hogy a tengerészeti felszerelésnek a fedélzetre való elhelyezését a hajózási hatóság engedélyezi, illetve, amely tartalmazza a tengerészeti felszerelés korlátozására vagy használatára vonatkozó esetleges hatósági előírásokat, és amelyeket a tengerészeti felszereléssel együtt mindig a fedélzeten kell tartani.

26. § A hajózási hatóság vizsgálat vagy értékelés céljából engedélyezheti olyan tengerészeti felszerelés hajó fedélzetén történő elhelyezését, amely nem teljesíti a megfelelőségértékelési eljárásokkal kapcsolatos követelményeket, vagy amelyre a 24-25. § nem vonatkozik, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a tengerészeti felszerelés megfelelőségéről a hajózási hatóság bizonyítványt állított ki, amelyet mindig a tengerészeti felszereléssel együtt kell tartani, és amely igazolja, hogy a tengerészeti felszerelés hajók fedélzetén történő elhelyezésére a hajózási hatóság engedélyt adott, valamint meghatározza az érintett tengerészeti felszerelés használatával kapcsolatos szükséges korlátozásokat, illetve egyéb különleges előírásokat;

b) az engedély hatályosságát a vizsgálat vagy értékelés elvégzéséhez a hajózási hatóság megítélése szerint szükséges lehető legrövidebb időtartamra kell korlátozni;

c) a tengerészeti felszerelés nem alkalmazható az e rendelet követelményeit teljesítő tengerészeti felszerelés helyett, azt nem helyettesítheti, és azt a hajó fedélzetén üzemképes és azonnali használatra kész állapotban meg kell tartani.

27. § (1) Ha más országban rendkívüli körülmények következtében, a magyar hajózási hatóság előtt alaposan indokolható okból a tengerészeti felszerelést ki kell cserélni, és a késedelemre vagy a költségekre tekintettel nem lehet olyan tengerészeti felszerelést elhelyezni, amely rendelkezik EU-megfelelőségi nyilatkozattal, olyan tengerészeti felszerelés is elhelyezhető, amely ezzel nem rendelkezik, ha a következő követelmények teljesülnek:

a) a tengerészeti felszereléshez dokumentációt csatolnak, amelyet olyan állam hatósága ad ki, amely tagja az IMO-nak, részese a megfelelő nemzetközi egyezménynek, és

b) az a) pont szerinti dokumentáció tanúsítja, hogy a tengerészeti felszerelés megfelel az IMO által előírt követelményeknek, feltéve, hogy teljesülnek a (2) és (3) bekezdésben foglalt előírások.

(2) A magyar hajó kapitánya haladéktalanul tájékoztatni köteles a hajózási hatóságot az ilyen módon elhelyezett tengerészeti felszerelés jellemzőiről.

(3) A hajózási hatóságnak a hatósági ellenőrzés során meg kell győződnie arról, hogy az (1) bekezdésben foglaltak szerint elhelyezett tengerészeti felszerelés és az ahhoz csatolt, a tengerészeti felszerelés vizsgálatára vonatkozó dokumentáció megfelel a nemzetközi dokumentumokban és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(4) Ha valamely, hajókormány-emblémával rendelkező tengerészeti felszerelés nem érhető el a piacon, a hajózási hatóság az (5)-(7) bekezdéssel összhangban engedélyezheti másféle tengerészeti felszerelés fedélzeten való elhelyezését.

(5) Az engedélyezett tengerészeti felszerelésnek - amennyire lehetséges - meg kell felelnie a 3. § szerinti követelményeknek és vizsgálati előírásoknak.

(6) A fedélzeten elhelyezett tengerészeti felszerelésre legfeljebb három hónapos határozott időtartamra ideiglenes bizonyítványt állít ki a hajózási hatóság, amely tartalmazza a következőket:

a) a hajókormány-emblémát viselő azon tengerészeti felszerelés, amelyet a bizonyítvánnyal ellátott tengerészeti felszerelés helyettesít;

b) azon körülmények pontos leírása, amelyek között a jóváhagyási bizonyítvány kiállításra kerül, különös tekintettel a hajókormány-emblémát viselő tengerészeti felszerelés piacon való elérhetetlenségére;

c) azon tervezési, gyártási és teljesítménykövetelmények, amelyek alapján a bizonyítványt kiállító hatóság jóváhagyja a felszerelést;

d) az adott jóváhagyási eljárásban alkalmazott vizsgálati előírások, ha voltak ilyenek.

(7) A hajózási hatóság az ideiglenes bizonyítvány kiállításáról haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot.

28. § A hajózási hatóság a tengerészeti felszereléseket gyártó ágazat különleges jellemzőinek, a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárás és a nemzetközi egyezmények előírásainak a figyelembevételével elkészített piacfelügyeleti programját minden év február 20. napjáig köteles megküldeni a fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

30. §[7]

31. §[8] (1)[9] Ez a rendelet

a) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

c) a tengerészeti felszerelésekről szóló 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tengerészeti felszerelések megfelelőségét értékelő szervezetek által használt laboratóriumokra vonatkozó szabvány tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. április 30-i (EU) 2021/1206 bizottsági felhatalmazáson alapuló irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2)[10] Ez a rendelet a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelmények és vizsgálati előírások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az (EU) 2021/1158 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2022. július 4-i (EU) 2022/1157 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

32. §[11]

33. §[12]

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelethez

Megfelelőségi jelölés

A megfelelőségi jelölést az alábbi formában kell elkészíteni:

A jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a fenti rajzon látható arányokat meg kell tartani.

A jelölés különféle elemeinek lényegileg ugyanolyan függőleges méretezésűnek kell lenniük, a minimális engedélyezett méret 5 mm.

Kisméretű felszerelések esetében a minimális méretkorlátozástól el lehet tekinteni.

2. melléklet a 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelethez[13]

3. melléklet a 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelethez

Megfelelőségértékelési eljárások

I. EK-TÍPUSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS

(B MODUL)

1. Az EK-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amely során bejelentett szervezet megvizsgálja a tengerészeti felszerelés műszaki tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a tengerészeti felszerelés műszaki tervezése megfelel a vonatkozó követelményeknek.

2. Az EK-típusvizsgálatot a következő módok egyike szerint lehet elvégezni:

a) a teljes termék (gyártási típus) vizsgálata a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív mintadarabon;

b) a tengerészeti felszerelés megfelelő műszaki tervezésének értékelése a 3. pont szerinti műszaki dokumentáció és alátámasztó bizonyíték vizsgálata révén, továbbá a termék egy vagy több kritikus részének vizsgálata a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív mintadarabokon (a gyártási típus és a tervezési típus kombinációja).

3. A gyártó az EK-típusvizsgálat iránti kérelmet az általa választott bejelentett szervezetnek nyújtja be.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a gyártó neve és címe, illetve, ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

c) műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a tengerészeti felszerelés megfelel-e a nemzetközi dokumentumok 3. § szerinti alkalmazandó követelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázatok megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és - az értékelés szempontjából szükséges mértékben - ismerteti a tengerészeti felszerelés tervezését, gyártását és működését. A műszaki dokumentációnak - a helyzettől függően - legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

ca) a tengerészeti felszerelés általános leírása;

cb) alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és vázlatai;

cc) a tengerészeti felszerelés ezen rajzainak és vázlatainak, valamint működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok;

cd) az érintett tengerészeti felszerelésre e rendelettel összhangban alkalmazandó követelmények és vizsgálati előírások jegyzéke, a szóban forgó követelmények teljesítése céljából alkalmazott megoldások leírásával;

ce) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei stb.; valamint

cf) a vizsgálati jelentések;

d) a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív mintadarabok. A bejelentett szervezet további mintadarabokat is kérhet a vizsgálati program végrehajtásához;

e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. A bizonyíték hivatkozást tartalmaz minden felhasznált dokumentumra. A bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laboratóriumban elvégzett vizsgálatok eredményeit.

4. A bejelentett szervezet

a) a tengerészeti felszerelésekre vonatkozóan megvizsgálja a műszaki dokumentációt és a bizonyítékot a tengerészeti felszerelés megfelelő műszaki tervezésének értékelése céljából;

b) a mintadarabokra vonatkozóan ellenőrzi, hogy a mintadarabokat a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és azonosítja a vonatkozó követelmények és vizsgálati előírások alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően tervezett elemeket, továbbá azokat az elemeket, amelyeket ezen előírások vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása nélkül terveztek;

c) megfelelő vizsgálatokat és teszteléseket végez vagy végeztet e rendeletnek megfelelően;

d) megállapodik a gyártóval a vizsgálatok és tesztelések elvégzésének helyszínéről.

5. A bejelentett szervezet elkészíti a 4. ponttal összhangban elvégzett tevékenységeket és azok eredményeit rögzítő értékelő jelentést. A bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet a jelentés - akár részleges, akár teljes - tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

6. Ha a típus megfelel az érintett tengerészeti felszerelésre alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek, a bejelentett szervezet EK-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártó számára. A tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményeit, érvényességének (esetleges) feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat. A tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.

A tanúsítvány és mellékletei tartalmazzák az összes olyan lényeges információt, amelyek lehetővé teszik annak értékelését, hogy a gyártott termék megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés közbeni ellenőrzést.

Ha a típus nem felel meg a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet visszautasítja az EK-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.

7. Ha a jóváhagyott típus már nem felel meg az alkalmazandó követelményeknek, a bejelentett szervezet dönt arról, hogy szükség van-e további tesztelésekre vagy új megfelelőségértékelési eljárásra.

A gyártó értesíti az EK-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a tengerészeti felszerelésnek a vonatkozó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelését vagy a tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EK-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek.

8. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságait az általa kibocsátott vagy visszavont EK-típusvizsgálati tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - bejelentő hatóságai rendelkezésére bocsátja a visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és kiegészítéseik jegyzékét.

Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa visszautasított, visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EK-típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítéseikről, továbbá kérésre az általa kibocsátott tanúsítványokról és kiegészítésekről.

Kérésre az Európai Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EK-típusvizsgálati tanúsítványok és kiegészítéseik egy-egy példánya. Szintén kérésre, az Európai Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy-egy példányát. A bejelentett szervezet a tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EK-típusvizsgálati tanúsítványnak, illetve a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentumokat tartalmazó műszaki dokumentációt.

9. A gyártó az EK-típusvizsgálati tanúsítványnak, a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy-egy példányát a műszaki dokumentációval együtt elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig.

10. A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 3. pont szerinti kérelmet, és teljesítheti a 7. és a 9. pontban meghatározott kötelezettségeket, ha ez szerepel a meghatalmazásban.

II. GYÁRTÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁN ALAPULÓ EK-TÍPUSMEGFELELŐSÉG

(D MODUL)

1. A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és az 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett tengerészeti felszerelések megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek az esetükben alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek.

2. Gyártás

A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett termékek gyártása, végső ellenőrzése és tesztelése céljából; a gyártót a 4. pontban meghatározott módon kell felügyelet alá vonni.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó kérelmet nyújt be az általa választott bejelentett szervezethez az érintett tengerészeti felszerelés tekintetében alkalmazott minőségbiztosítási rendszerének értékelése végett.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

c) a megvizsgálandó tengerészeti felszerelés kategóriával kapcsolatos minden lényeges információ;

d) a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;

e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EK-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.

3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a termékek megfeleljenek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és az esetükben alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek.

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését.

Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

a) minőségi célkitűzések és szervezeti felépítés, a vezetőségnek a termék minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre;

b) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket használni kívánnak;

c) a gyártás előtt, közben és után végrehajtandó vizsgálatok és tesztelések, valamint a végrehajtás gyakorisága;

d) minőségbiztosítási adatok nyilvántartása, így például ellenőrzési jelentések és tesztelési adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.; továbbá

e) a kívánt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének megfigyelését szolgáló eszközök.

3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2. pont szerinti követelményeknek.

Az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tagnak kell lennie, aki a minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett tapasztalattal rendelkezik a releváns tengerészeti felszerelés-terület és -technológia értékelésének területén, és ismeri a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés kiterjed a gyártó telephelyén tett értékelő látogatásra is. Az ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a 3.1. pont e) alpontja szerinti műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e beazonosítani a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni a szükséges vizsgálatokat a termék e követelményeknek való megfelelőségének biztosítása tekintetében.

A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ellenőrzés alapján levont következtetéseket és az indokolással ellátott értékelési döntést.

3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a minőségbiztosítási rendszer jóváhagyott formájából eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszer bármilyen tervezett módosításáról.

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a 3.2. pont szerinti követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.

A bejelentett szervezet a döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és az értékelésről szóló, indokolással ellátott értékelési döntést.

4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a gyártó megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2. A gyártó lehetővé teszi, hogy a bejelentett szervezet értékelés céljából bejusson a gyártás, a vizsgálat, az ellenőrzés és a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsátja az összes szükséges információt, különösen a következőket:

a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;

b) a minőségbiztosítási adatok nyilvántartása, így például ellenőrzési jelentések és tesztelési adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

4.3. A bejelentett szervezet rendszeres időközönként ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja-e és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá jelentést tesz a gyártónak az ellenőrzésről.

4.4. Emellett a bejelentett szervezet előre be nem jelentett látogatást is tehet a gyártónál, kivéve abban az esetben, ha a nemzeti jog alapján, illetve védelmi vagy biztonsági okokból bizonyos korlátozások vonatkoznak az ilyen látogatásokra. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet - vagy végeztethet - a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja a látogatási jelentést, valamint vizsgálat végzése esetén a vizsgálati jelentést.

5. Megfelelőségi jelölés és megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan terméken feltünteti az 5. § szerinti hajókormány-emblémát és - a 3.1. pont szerinti bejelentett szervezet felelősségére - a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek.

5.2. A gyártó a termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos megfelelőségi nyilatkozatot készít, és elérhetővé teszi azt a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig. A megfelelőségi nyilatkozatban meg kell nevezni a tengerészeti felszerelésnek azt a modelljét, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították.

A megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

6. A gyártó elérhetővé teszi a következőket az illetékes hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig:

a) a 3.1. pont szerinti dokumentáció;

b) a 3.5. pont szerinti jóváhagyott módosítás;

c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pont szerinti határozatai és jelentései.

7. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságait az általa minőségbiztosítási rendszerekre megadott vagy visszavont jóváhagyásokról, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - bejelentő hatóságai rendelkezésére bocsátja az elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyások jegyzékét.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszerek általa visszautasított, felfüggesztett, visszavont vagy más módon korlátozott jóváhagyásáról, valamint - kérésre - a minőségbiztosítási rendszerek általa kiadott jóváhagyásáról.

8. Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 3.1., 3.5., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

III. TERMÉK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁN ALAPULÓ EK-TÍPUSMEGFELELŐSÉG

(E MODUL)

1. A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és az 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett tengerészeti felszerelések megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek a rájuk alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek.

2. Gyártás

A gyártó a 3. pontban meghatározott, jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett termékek végső ellenőrzésének és tesztelésének minőségbiztosítása céljából. A gyártót a 4. pontban meghatározott módon kell felügyelet alá vonni.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó kérelmet nyújt be az általa választott bejelentett szervezethez az érintett tengerészeti felszerelés tekintetében alkalmazott minőségbiztosítási rendszerének értékelése végett.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

c) a megvizsgálandó tengerészeti felszerelés kategóriával kapcsolatos minden lényeges információ;

d) a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció; és

e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EK-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.

3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a termékek megfeleljenek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek.

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését.

A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

a) minőségi célkitűzések és szervezeti felépítés, a vezetőségnek a termék minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre;

b) a gyártás után elvégzendő vizsgálatok és tesztelések;

c) a minőségbiztosítási adatok nyilvántartása, így például ellenőrzési jelentések és tesztelési adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;

d) a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének felügyeletét szolgáló eszközök.

3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2. pont szerinti követelményeknek.

Az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tagnak kell lennie, aki a minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett tapasztalattal rendelkezik a releváns tengerészeti felszerelés-terület és -technológia értékelésének területén, és ismeri a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés kiterjed a gyártó telephelyén tett értékelő látogatásra is. Az ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a 3.1. pont e) alpontja szerinti műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e beazonosítani a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni a szükséges vizsgálatokat a termék e követelményeknek való megfelelőségének biztosítása tekintetében.

A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ellenőrzés alapján levont következtetéseket és az indokolással ellátott értékelési döntést.

3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a minőségbiztosítási rendszer jóváhagyott formájából eredő kötelezettségeit, továbbá, hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszer bármilyen tervezett módosításáról.

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a 3.2. pont szerinti követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.

A bejelentett szervezet a döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és az értékelésről szóló, indokolással ellátott értékelési döntést.

4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a gyártó megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2. A gyártó lehetővé teszi, hogy a bejelentett szervezet értékelés céljából bejusson a gyártás, a vizsgálat, az ellenőrzés és a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsátja az összes szükséges információt, különösen a következőket:

a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;

b) a minőségbiztosítási adatok nyilvántartása, így például ellenőrzési jelentések és tesztelési adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

4.3. A bejelentett szervezet rendszeres időközönként ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja-e és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá jelentést tesz a gyártónak az ellenőrzésről.

4.4. Emellett a bejelentett szervezet előre be nem jelentett látogatást is tehet a gyártónál, kivéve abban az esetben, ha a nemzeti jog alapján, illetve védelmi vagy biztonsági okokból bizonyos korlátozások vonatkoznak az ilyen látogatásokra. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet - vagy végeztethet - a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja a látogatási jelentést, valamint vizsgálat végzése esetén a vizsgálati jelentést.

5. Megfelelőségi jelölés és megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan terméken feltünteti az 5. § szerinti hajókormány-emblémát és - a 3.1. pont szerinti bejelentett szervezet felelősségére - a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek.

5.2. A gyártó a termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos megfelelőségi nyilatkozatot készít, és elérhetővé teszi azt a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig. A megfelelőségi nyilatkozatban meg kell nevezni a tengerészeti felszerelésnek azt a modelljét, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították.

A megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

6. A gyártó elérhetővé teszi a következőket az illetékes hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig:

a) a 3.1. pont szerinti dokumentáció;

b) a 3.5. pont szerinti jóváhagyott módosítás;

c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pont szerinti határozatai és jelentései.

7. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságait az általa minőségbiztosítási rendszerekre megadott vagy visszavont jóváhagyásokról, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - bejelentő hatóságai rendelkezésére bocsátja az elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyások jegyzékét.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszerek általa visszautasított, felfüggesztett vagy visszavont jóváhagyásáról, valamint - kérésre - a minőségbiztosítási rendszerek általa kiadott jóváhagyásáról.

8. Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 3.1., 3.5., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

IV. TERMÉKELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ EK-TÍPUSMEGFELELŐSÉG

(F MODUL)

1. A termékellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., az 5.1. és a 6. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett - a 3. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó - termékek megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek az esetükben alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek.

2. Gyártás

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa, hogy az előállított termékek megfeleljenek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, továbbá az esetükben alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek.

3. Ellenőrzés

A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteléseket annak ellenőrzése érdekében, hogy a termékek megfelelnek-e az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, továbbá a nemzetközi dokumentumok megfelelő követelményeinek.

A termékek vonatkozó követelményeknek való megfelelőségét ellenőrző vizsgálatokat és teszteléseket a gyártó választása szerint vagy úgy végzik el, hogy a 4. pontban meghatározott módon minden terméket megvizsgálnak és tesztelnek, vagy úgy, hogy az 5. pontban meghatározott módon statisztikai alapon vizsgálják és tesztelik a termékeket.

4. A megfelelőség ellenőrzése minden egyes termék vizsgálatával és tesztelésével

4.1. Valamennyi terméket egyenként kell megvizsgálni és tesztelni e rendelettel összhangban annak ellenőrzése céljából, hogy megfelel-e az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak és a nemzetközi dokumentumok vonatkozó követelményeinek.

4.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt ad ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és valamennyi jóváhagyott terméken feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.

A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat ellenőrzés céljából elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig.

5. A megfelelőség statisztikai ellenőrzése

5.1. A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa az egyes gyártott termékcsomagok homogenitását, továbbá termékeit homogén termékcsomagok formájában nyújtja be ellenőrzésre.

5.2. Minden egyes termékcsomagból véletlenszerűen ki kell választani egy mintát. A mintában lévő összes terméket egyenként kell megvizsgálni és tesztelni e rendelettel összhangban annak ellenőrzése céljából, hogy megfelel-e az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek, valamint annak megállapítása céljából, hogy a termékcsomag elfogadásra vagy elvetésre kerüljön-e.

5.3. Ha a termékcsomagot elfogadják, a termékcsomagba tartozó valamennyi terméket jóváhagyottnak kell tekinteni, kivéve azokat a mintába tartozó termékeket, amelyekről megállapították, hogy nem feleltek meg a vizsgálatokon.

A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt ad ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és valamennyi jóváhagyott terméken feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.

A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig.

5.4. Ha a termékcsomagot elutasítják, a bejelentett szervezet vagy az illetékes hatóság megfelelő intézkedéseket hoz a termékcsomag forgalomba hozatalának megakadályozására. Abban az esetben, ha a termékcsomagokat gyakran visszautasítják, a bejelentett szervezet felfüggesztheti a statisztikai ellenőrzést, és megfelelő intézkedéseket hozhat.

6. Megfelelőségi jelölés és megfelelőségi nyilatkozat

6.1. A gyártó minden olyan terméken feltünteti az 5. § szerinti hajókormány-emblémát és - a 3. pont szerinti bejelentett szervezet felelősségére - a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, és amely eleget tesz a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek.

6.2. A gyártó a termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos megfelelőségi nyilatkozatot készít, és elérhetővé teszi azt a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig. A megfelelőségi nyilatkozatban meg kell nevezni a tengerészeti felszerelésnek azt a modelljét, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították.

A megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

7. A gyártó - a bejelentett szervezet beleegyezésével és felelősségére - a gyártási eljárás során feltüntetheti a bejelentett szervezet azonosító számát a terméken.

8. Meghatalmazott képviselő

A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. A meghatalmazott képviselő nem teljesítheti a gyártók 2. és 5.1. pont szerinti kötelezettségeit.

EGYEDI TERMÉKELLENŐRZÉSI EK ELJÁRÁS

(G MODUL)

1. Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett - a 4. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó - termék megfelel az esetében alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek.

2. Műszaki dokumentáció

A gyártó elkészíti és a 4. pont szerinti bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátja a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázatok megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és - az értékelés szempontjából szükséges mértékben - ismerteti a termék tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentációnak - a helyzettől függően - legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a termék általános leírása;

b) alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és vázlatai;

c) a rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges magyarázatok, beleértve a termék működésének ismertetését;

d) az érintett tengerészeti felszerelésre e rendelettel összhangban alkalmazandó követelmények és vizsgálati előírások jegyzéke, a szóban forgó követelmények teljesítése céljából alkalmazott megoldások leírásával;

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei stb.; továbbá

f) vizsgálati jelentések.

A gyártó a műszaki dokumentációt elérhetővé teszi az illetékes nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig.

3. Gyártás

A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa a gyártott terméknek a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét.

4. Ellenőrzés

A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteléseket e rendelettel összhangban annak ellenőrzése érdekében, hogy a termék megfelel-e a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek.

A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a jóváhagyott terméken feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.

A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig.

5. Megfelelőségi jelölés és megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan terméken feltünteti az 5. § szerinti hajókormány-emblémát és - a 4. pont szerinti bejelentett szervezet felelősségére - a bejelentett szervezet azonosító számát, amely eleget tesz a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek.

5.2. A gyártó írásos megfelelőségi nyilatkozatot készít, és elérhetővé teszi azt a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig. A megfelelőségi nyilatkozat megnevezi azt a terméket, amelyre vonatkozóan elkészítették.

A megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

6. Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 2. és 5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[2] Módosította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 20. §-a. Hatályos 2023.11.28.

[3] Módosította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 20. §-a. Hatályos 2023.11.28.

[4] Módosította a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[5] Megállapította a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[6] Módosította a 8/2022. (III. 11.) ITM rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2022.03.12.

[7] Hatályon kívül helyezte a 34/2020. (X. 7.) ITM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.10.10.

[8] Megállapította a 34/2020. (X. 7.) ITM rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.10.10.

[9] Megállapította a 8/2022. (III. 11.) ITM rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.03.12.

[10] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 19. §-a. Hatályos 2023.11.28.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezte a 34/2020. (X. 7.) ITM rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2020.10.10.

Tartalomjegyzék