376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában,

a 10. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 6. pontjában,

a 13. § és 14. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 15. § és 16. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 17-19. § tekintetében a kémia biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 20. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. ipari vegyi anyagok: a környezetben tartósan megmaradó, ipari felhasználású, az 1. melléklet 1. pontjában szereplő szerves szennyező anyagok;

2. nem szándékos előállításból származó anyagok: a környezetben tartósan megmaradó, egyes ipari folyamatok során melléktermékként keletkező, az 1. melléklet 2. pontjában szereplő szerves szennyező anyagok;

3. peszticidek: olyan növényvédő szerek, amelyek hatóanyaga a környezetben tartósan megmaradó, az 1. melléklet 3. pontjában szereplő szerves szennyező anyag.

2. Az eljáró hatóságok

2. § (1) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) és (2) bekezdésében megjelölt anyagok gyártásának ellenőrzése során a területi környezetvédelmi hatóság jár el.

(2) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) és (2) bekezdésében megjelölt anyagok forgalomba hozatalának és felhasználásának ellenőrzése során

a)[1] az ipari vegyi anyagok esetében a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: népegészségügyi járási hivatal),

b) a peszticidek esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)

jár el.

3. Adatgyűjtés

3. § (1) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (1) bekezdés a), b) és f) pontjában meghatározott rendelkezések végrehajtása érdekében

a) a gyártott ipari vegyi anyagok és peszticidek tényleges vagy becsült teljes mennyiségéről a területi környezetvédelmi hatóság,

b) a forgalomba hozott és felhasznált ipari vegyi anyagok tényleges vagy becsült teljes mennyiségéről a népegészségügyi járási hivatal,

c) a forgalomba hozott és felhasznált peszticidek tényleges vagy becsült teljes mennyiségéről a NÉBIH

a 2. melléklet szerinti adattartalommal évente adatgyűjtést (a továbbiakban: adatgyűjtés) végez.

(2) Az adatgyűjtéshez szükséges útmutatót a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat

a) a területi környezetvédelmi hatóság és a NÉBIH a miniszternek,

b) a népegészségügyi járási hivatal az egészségügyért felelős miniszternek

a tárgyévet követő év május 31. napjáig megküldi.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti adatokat az egészségügyért felelős miniszter az adatok kézhezvételét követő 30 napon belül megküldi a miniszternek.

4. § (1) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott rendelkezések végrehajtása érdekében a nem szándékos előállításból származó anyagoknak

a) a levegőben és a talajban való jelenlétéről, valamint

b) a hulladékokból származó tényleges vagy becsült teljes mennyiségéről

a területi környezetvédelmi hatóság évente adatgyűjtést végez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a területi környezetvédelmi hatóság a miniszternek a tárgyévet követő év május 31. napjáig megküldi.

(3) Az (1) bekezdés szerinti anyagok vízben való jelenlétéről és vízbe történő kibocsátásáról a vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek által gyűjtött adatokat a vízvédelemért felelős miniszter a tárgyévet követő év május 31. napjáig megküldi a miniszternek.

4. Kibocsátási leltár, intézkedési terv, cselekvési terv

5. § (1) A 3. § (3) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 4. § (2) és (3) bekezdése alapján megküldött adatokból a miniszter kibocsátási leltárt állít össze.

(2) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk szerinti nemzeti intézkedési tervet - az (1) bekezdés szerint összeállított kibocsátási leltár alapján - a miniszter dolgozza ki.

(3) A miniszter a nemzeti intézkedési tervet véleményezés céljából, 30 napos határidővel megküldi az egészségügyért felelős miniszter, a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter és a vízvédelemért felelős miniszter részére, majd azt a beérkezett észrevételek alapján átdolgozza.

(4) A miniszter az intézkedési tervet véleményezés céljából a nyilvánosság számára - az általa vezetett minisztérium honlapján - 30 napra elérhetővé teszi. A nemzeti intézkedési tervet a beérkezett észrevételek alapján véglegesíti.

(5) A nemzeti intézkedési tervet és az annak részét képező, az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeket tartalmazó cselekvési tervet a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi, és azt naprakészen tartja.

5. Jelentéstétel és értesítések

6. § (1) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (1) bekezdése szerinti jelentést a miniszter dolgozza ki.

(2) A miniszter a jelentést véleményezés céljából, 30 napos határidővel megküldi az egészségügyért felelős miniszter, a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter és a vízvédelemért felelős miniszter részére, majd a beérkezett észrevételek alapján véglegesíti.

(3) A jelentést a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

7. § (1) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (4) bekezdése szerinti jegyzékbe vételre irányuló javaslatot, valamint a 4. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti értesítést

a) a területi környezetvédelmi hatóság és a NÉBIH a miniszternek,

b) a népegészségügyi járási hivatal az egészségügyért felelős miniszternek

küldi meg.

(2) Az (1) bekezdése b) pontja szerinti értesítést az egészségügyért felelős miniszter az értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül megküldi a miniszternek.

(3) A miniszter

a) a jegyzékbe vételre irányuló javaslatot az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság),

b) a 4. cikk (2) bekezdése szerinti értesítést a Bizottság és az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség), továbbá

c) a 4. cikk (3) bekezdése szerinti értesítést a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény Titkársága, a Bizottság és az Ügynökség

részére megküldi.

6. Készletek

8. § (1)[2] Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (4) és (6) bekezdése szerinti esetekben - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a területi hulladékgazdálkodási hatóság jár el.

(2) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (4) bekezdés b) pont iv. alpontjában meghatározott feladatok ellátásáért - a miniszter és az egészségügyért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter a felelős.

9. § (1) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott készlet birtokosa a 3. melléklet szerinti adatokat, - ha azokban az előző évben megküldött adatokhoz képest változás történt - az adatokat alátámasztó dokumentációval együtt a területi környezetvédelmi hatóságnak évente, a tárgyévet követő év március 30. napjáig megküldi.

(2) Hiányos adatközlés esetén a területi környezetvédelmi hatóság - 30 napos határidő megjelölésével - a készlet birtokosát az adatok kiegészítésére hívja fel.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján összegyűjtött adatokat a területi környezetvédelmi hatóság a tárgyévet követő év május 31. napjáig megküldi a miniszternek.

7. Jogkövetkezmények

10. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság 200 000 forint összegű környezetvédelmi bírságot szab ki a 9. § (1) bekezdése szerinti adatközlésre vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén.

(2) A területi környezetvédelmi hatóság 200 000 forint összegű környezetvédelmi bírságot szab ki a 9. § (3) bekezdése szerinti hiányos adatközlés kiegészítésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén.

(3) A területi környezetvédelmi hatóság 500 000 forint összegű környezetvédelmi bírságot szab ki az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) és (2) bekezdésében megjelölt anyagok engedély nélkül való gyártása esetén.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti bírságok ismételten kiszabhatóak.

(5) A környezetvédelmi bírságot - a bírság kiszabásáról szóló határozat rendelkező részében meghatározott számlaszámra - a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell befizetni.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

12. §[3] Ez a rendelet

a) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. április 8-i (EU) 2020/784 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

c) az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a dikofol felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. június 9-i (EU) 2020/1204 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

d)[4] az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a perfluorhexán-szulfonsav (PFHxS), annak sói és a PFHxS-rokon vegyületek felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2023. május 30-i (EU) 2023/1608 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

13. §[5]

14. §[6]

15. §[7]

16. §[8]

17. §[9]

18. §[10]

19. §[11]

20. §[12]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendeletben felsorolt anyagok jellegük szerint csoportosítva

1. Ipari vegyi anyagok:

1.1. Tetrabróm-difenil-éter,

1.2. Pentabróm-difenil-éter,

1.3. Hexabróm-difenil-éter,

1.4. Heptabróm-difenil-éter,

1.5. Bisz(pentabróm-fenil)éter (dekabróm-difenil-éter; dekaBDE),

1.6. Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is),

1.7. Hexaklór-benzol,

1.8 Pentaklór-benzol,

1.9. Hexabróm-bifenil,

1.10. Poliklórozott bifenilek (PCB),

1.11. Hexabróm-ciklododekán "Hexabróm-ciklododekán" alatt a következő anyagok értendők: a hexabróm-ciklododekán, az 1,2,5,6,9,10-hexabróm- ciklododekán, valamint annak fő diasztereoizomerjei: az alfahexabróm- ciklododekán, a béta-hexabróm-ciklododekán és a gamma-hexabrómciklododekán,

1.12. Hexaklór-butadién.

1.13. Perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek.[13]

2. Nem szándékos előállításból származó anyagok:

2.1. Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF),

2.2. Poliklórozott bifenilek (PCB),

2.3. Hexaklór-benzol (HCB) (CAS-szám: 118-74-1),

2.4. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k),

2.5. Pentaklór-benzol (CAS-szám: 608-93-5),

2.6. Hexaklór-butadién (CAS-szám: 87-68-3),

2.7. Poliklórozott naftalinok (CAS-szám: 70776-03-3 és egyéb).

3. Peszticidek:

3.1. DDT [1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil) etán],

3.2. Klórdán,

3.3. Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt is,

3.4. Dieldrin,

3.5. Endrin,

3.6. Heptaklór,

3.7. Endoszulfán,

3.8. Hexaklór-benzol,

3.9. Klórdekon,

3.10. Aldrin,

3.11. Pentaklór-benzol,

3.12. Mirex,

3.13. Toxafén,

3.14. Pentaklór-fenol, valamint annak sói és észterei.

3.15. Dikofol.[14]

2. melléklet a 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez

Adatgyűjtéshez szükséges adatok

1. Azonosításra vonatkozó adatok:

1.1. Hatóság neve

1.2. Hatóság elérhetőségei (név, telefon, e-mail)

1.3. Vizsgált anyag azonosítása

1.4. Vizsgálat időpontja

1.5. Vizsgálati helyszín

1.6. Vizsgált fél KÜJ azonosítója

1.7. A vizsgált fél mely formában viszonyul az anyaghoz: gyártó/felhasználó/forgalmazó/hulladék birtokos/egyéb

2. Forráskategóriákból származó adatok:

2.1. Gyártásból származó mennyiségi adatok:

2.1.1. Gyártás során keletkezett anyag mennyisége

2.1.2. Gyártás helyszíne

2.1.3. Gyártás során melléktermékként képződött anyag mennyisége

2.1.4. Egyéb

2.2. Felhasználásból származó mennyiségi adatok:

2.2.1. Felhasznált anyag mennyisége

2.2.2. Fel nem használt anyag mennyisége

2.2.3. Egyéb

2.3. Kibocsátások:

2.3.1. Kibocsátások (talajba)

2.3.2. Kibocsátások (vízbe)

2.3.3. Kibocsátások (levegőbe)

2.3.4. Egyéb (pl. hulladékból származó kibocsátások)

2.4. Hulladékból származó mennyiségi adatok:

2.4.1. Hulladékká vált vizsgált anyag mennyisége

2.4.2. Vizsgált anyaggal szennyezett hulladék mennyisége

3. Veszélyességi értékelés:

3.1. Mérgezőképességre vonatkozó információk

3.2. Emberi toxicitásra vonatkozó információk

3.3. Ökotoxicitásra vonatkozó információk

3.4. Egyéb (koktélhatás más anyagokkal)

4. Környezeti életút:

4.1. Fizikai/kémiai tulajdonságok

4.2. Perzisztencia (a vegyi anyag stabilitásra vonatkozó adatok és információk)

4.3. Milyen kapcsolat áll fenn az anyag fizikai/kémiai tulajdonságai, és a perzisztenciája és a környezetben történő terjedése során, valamint a környezet elemeiben és közöttük történő terjedésben, továbbá a lebomlásuk és más anyaggá / anyagokká történő átalakulásuk során

4.4. Biológiai feldúsulás (biokoncentrációs tényező / biológiai feldúsulási tényező)

3. melléklet a 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A készletre vonatkozó adatok

1. Tárgyév

2. Adatszolgáltatásban feltüntetett adatok érvényességének dátuma

3. Címzett szervezet

4. Adatokat alátámasztó dokumentáció megléte

5. A készlet birtokosának adatai természetes személy esetén

5.1. KÜJ azonosító

6. A készlet birtokosának adatai jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet esetén

6.1. KÜJ azonosító

6.2. KSH statisztikai számjel

6.3. Rövid név

6.4. Teljes név

6.5. Székhely címe

6.5.1. Irányítószám

6.5.2. Település neve és KSH területi számjele

6.5.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

6.5.4. Ország

6.6. E-mail-cím

6.7. Telefonszám

7. A készlet birtokosának elérhetősége jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet esetén

7.1. Értesítés címe

7.1.1. Irányítószám

7.1.2. Település neve és KSH területi számjele

7.1.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

7.1.4. Ország

7.2. E-mail-cím

7.3. Telefonszám

8. A készlet jellege

9. A készlet mennyisége a tárgyév első napján (kg)

10. A tárgyév közben beszerzett készlet mennyisége (kg)

11. A tárgyév közben felhasznált, továbbadott vagy hulladékká vált készlet mennyisége (kg)

12. A készlet mennyisége a tárgyév utolsó napján (kg)

13. A készlet tárolásának helye

13.1. KTJ azonosító

13.2. Irányítószám

13.3. Település neve és KSH területi számjele

13.4. Közterület neve, közterület típusa, házszám

13.5. Ország

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 306. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2021.06.22.

[3] Megállapította a 681/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.01.05.

[4] Beiktatta a 633/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.12.31.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Beiktatta a 681/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.01.05.

[14] Beiktatta a 681/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.01.05.

Tartalomjegyzék