446/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Bármely járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal - a bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező, külföldön élő magyar állampolgár esetén kizárólagos hatáskörben - a polgár kérelmére új hatósági igazolványt állít ki, ha a korábban kiadott igazolványt a polgár elvesztette, az megsemmisült, azt eltulajdonították, vagy megrongálódása miatt használhatatlanná vált."

2. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A Kormány a (2) bekezdés szerinti úti okmány kiadására irányuló eljárás során keletkezett jogszabály szerinti papíralapú alapiratok tekintetében útiokmány-nyilvántartó szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban együtt: járási hivatal), illetve a konzuli tisztviselőt jelöli ki."

3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1/A. §-a.

4. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (4) bekezdése a következő 2. ponttal egészül ki:

[Útügyi közlekedési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el:]

"2. a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése - ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést -,"

[során.]

5. § Az R1. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § A Kormány útügyi közlekedési hatóságként országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki a közúti közlekedés alágazatba és - a 6. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével - a logisztikai központok alágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme tekintetében ágazati kijelölő hatóságként és helyszíni ellenőrzést lefolytató szervként."

6. § Az R1. 2. § (3) bekezdés 1. pontjában az "az (5)-(6) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (4) bekezdés 2. pontjában" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R1.

a) 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja,

b) 2. § (5) és (6) bekezdése.

5. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

8. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 13. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként)

"d) a Pest Megyei Kormányhivatalt,"

(jelöli ki.)

9. § Az R2. 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A NÉBIH)

"a) ellátja a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kötelezettségek - az 54. cikk kivételével - vonatkozásában a hatáskörrel rendelkező hatósági és a 75. cikk (2) bekezdése szerinti nemzeti koordináló hatósági feladatokat,"

10. § Az R2. a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikke szerinti, növényvédő szer kísérleti célú engedélyezése tekintetében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv."

6. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Budapest Főváros Kormányhivatala által működtetett okmányiroda - ha jogszabály kivételt nem tesz - az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat."

7. A Magyar Tudományos Akadémia Székház és Könyvtár épületegyüttese felújításával és bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2020. (II. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. § A Magyar Tudományos Akadémia Székház és Könyvtár épületegyüttese felújításával és bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2020. (II. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát" szövegrész helyébe a "Kormányhivatalát" szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék