491/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerőtoborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet] 5/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás igénybevétele során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni."

(2) A 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 5/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások tekintetében támogatási döntés az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 2024. június 30-ig, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján pedig 2028. június 30-ig hozható."

2. A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása

2. § A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) A 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően tett (14) bekezdés szerinti nyilatkozat szempontjából nem eredményeznek áttelepítést."

3. § A 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Nem jogosult adókedvezményre az adózó, ha nehéz helyzetben lévő társaságnak minősül - kivéve, ha 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került -, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentette a bírósághoz. Ha az adózó a kötelező üzemeltetési időszak alatt bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alá kerül, vagy végelszámolását bejelenti a bírósághoz, vagy adószámát az állami adó- és vámhatóság törli, a már igénybe vett adókedvezmény jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül."

3. A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. § A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 7. §-a a következő 33. és 34. ponttal egészül ki:

(Ha a 6. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 6. §)

"33. 1-6. pontja alapján a koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás,

34. 1-6. pontja alapján a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás"

(nyújtható.)

5. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 8. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:)

"3. a vállalkozások növekedési potenciáljának erősítése Pest megyében és Budapesten,"

6. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 9. §-a a következő 34. és 35. ponttal egészül ki:

(Ha a 8. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 8. §)

"34. 1-6. pontja alapján a koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás,

35. 1-6. pontja alapján a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás"

(nyújtható.)

7. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 14. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:)

"10. klasszikus és intelligens hálózati és a hálózathoz kapcsolódó fejlesztések támogatása a villamosenergia-rendszer rugalmasságának és stabilitásának biztosítására."

8. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 11-16., 18-40. és 42-45/A. alcím szerinti támogatás olyan vállalkozásnak is nyújtható, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került."

9. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § E rendelet alapján

a) a 11. alcím szerinti támogatás esetén 2021. december 31-ig,

b) a 12-41. és 42-45/A. alcím szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig,

c) a 41/A. és 47. alcím szerinti támogatás esetén 2020. december 31-ig,

d) a 46. alcím szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig,

e) a 48/A. és az 51-69. alcím szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,

f) az 50. alcím szerinti támogatás esetén 2028. június 30-ig

lehet támogatási döntést hozni."

10. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően tett, az (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést."

11. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"85/B. § (1) Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn."

12. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"85/E. § Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a 85/C. § (1)-(3) bekezdése szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - ne haladja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a 85/C. § (2) és (3) bekezdése szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális összeg vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget."

13. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 100 000 eurónak - mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, továbbá halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén a 10 000 eurónak - megfelelő forintösszeget meghaladó támogatástartalmú egyedi támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a közlemény 4. szakasza alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó 2021. február 1-ig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait."

14. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 41/B. és 41/C. alcímmel egészül ki:

"41/B. A koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás

85/G. § (1) A koronavírus-járvány szempontjából releváns és más antivirális készítményekkel kapcsolatos kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és a közlemény 3.6. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható a koronavírus-járvánnyal összefüggő vagy más antivirális rendeltetésű oltóanyagokkal, gyógyszerekkel és kezelésekkel, orvostechnikai eszközökkel, valamint kórházi és orvostechnikai felszerelésekkel, fertőtlenítőszerekkel, védőruházatokkal és védőeszközökkel, továbbá ezen termékek hatékony gyártása szempontjából releváns eljárási innovációval kapcsolatos kutatás-fejlesztési projektekhez, ideértve azokat a projekteket is, amelyek a Horizont 2020 keretprogram kkv-támogató eszköze keretében koronavírus-járvány specifikus "kiválósági pecsét" minőségi védjegyben részesültek (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: kutatás-fejlesztési projekt).

(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatásként nyújtható.

(3) A támogatás halmozható azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező, valamint más elszámolható költségekhez nyújtott állami támogatással. Azonos elszámolható költségek vonatkozásában a támogatás a 85/K. § (1) és (2) bekezdése szerinti maximális mértékéig halmozható más állami támogatással.

(4) A támogatásról támogatási döntés 2020. december 31-ig hozható.

85/H. § (1) Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll a csődeljárásról és felszámolási eljárásáról szóló törvény hatálya alá tartozó fizetésképtelenségi eljárás, így különösen felszámolási és csődeljárás alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

85/I. § (1) A támogatás keretében elszámolható a kutatás-fejlesztési projekthez kapcsolódó, annak időtartama alatt felmerült költség, így különösen a személyzeti költségek, a digitális és informatikai, diagnosztikai, valamint adatgyűjtési és -feldolgozási eszközök beszerzésével és használatával kapcsolatos költségek, a kutatás-fejlesztési szolgáltatások, preklinikai vizsgálatok és klinikai vizsgálatok költségei, a szabadalmak és más immateriális javak megszerzésével, validálásával és védelmével kapcsolatos költségek, továbbá az új és továbbfejlesztett oltóanyagok és gyógyszerek, kórházi és orvostechnikai eszközök, felszerelések, fertőtlenítőszerek és egyéni védőeszközök forgalmazásához szükséges megfelelőségértékelések és engedélyek megszerzésének költségei. A IV. fázisú klinikai vizsgálathoz kapcsolódó költségek akkor számolhatóak el, ha igazolható, hogy a vizsgálat további tudományos vagy technológiai haladást tesz lehetővé.

(2) Ha a kutatás-fejlesztési projekt a 20. § (2) bekezdése szerint megkezdődött 2020. február 1-jét megelőzően, támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatás a kutatás-fejlesztési projekt felgyorsításához vagy hatókörének növeléséhez szükséges. Ebben az esetben az elszámolható költségek a felgyorsítást szolgáló intézkedésekhez vagy a kapacitásnöveléshez szükséges többletköltségek.

85/J. § A támogatás kedvezményezettjének kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatásban részesült kutatás-fejlesztési projekt eredményeként létrejött szellemi termék vonatkozásában megkülönböztetés mentesen és piaci feltételek mellett nem kizárólagos hasznosítási engedélyt biztosít bármely, az EGT területén letelepedett jogalany számára.

85/K. § (1) A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) alapkutatás esetében az elszámolható költségek 100%-át,

b) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében az elszámolható költségek 80%-át.

(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető, ha

a) a kutatás-fejlesztési projekthez több tagállam hatósága is nyújt támogatást, vagy

b) a kutatás-fejlesztési projektet kutató-tudásközvetítő szervezetekkel vagy vállalkozásokkal folytatott, határokon átnyúló együttműködés keretében hajtják végre.

85/L. § A közlemény alapján fennálló közzétételi kötelezettségre figyelemmel a támogatást nyújtó a 85/F. § szerinti tartalommal és határidő szerint adatot szolgáltat az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásokról.

41/C. A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás

85/M. § (1) A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és a közlemény 3.8. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.

(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

(3) A támogatás halmozható azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező, valamint más elszámolható költségekhez nyújtott állami támogatással. Azonos elszámolható költségek vonatkozásában a támogatás más európai uniós tagállam hatósága által nyújtott támogatást kivéve nem halmozható más állami támogatással.

(4) A támogatásról támogatási döntés 2020. december 31-ig hozható.

85/N. § (1) Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll a csődeljárásról és felszámolási eljárásáról szóló törvény hatálya alá tartozó fizetésképtelenségi eljárás, így különösen felszámolási és csődeljárás alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

85/O. § (1) A támogatás keretében elszámolható költségek a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházáshoz (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: beruházás) kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak, továbbá a termelési kapacitások próbaüzemének költségei.

(2) Ha a beruházás a 20. § (2) bekezdése szerint megkezdődött 2020. február 1-jét megelőzően, támogatás a beruházáshoz csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatás a beruházás üzembe helyezésének felgyorsításához vagy a beruházás megkezdésekor tervezett kapacitásának növeléséhez szükséges. Ebben az esetben az elszámolható költségek a felgyorsítást szolgáló intézkedésekhez vagy a kapacitásnöveléshez szükséges többletköltségek.

85/P. § (1) A támogatás csak akkor ítélhető oda, ha a kedvezményezett vállalja, hogy a beruházást a támogatás odaítélésétől számított hat hónapon belül a támogatás odaítélésekor vállalt feltételeknek megfelelően befejezi. A támogatást nyújtó köteles ellenőrizni, hogy a beruházás befejezése a vállalt feltételeknek megfelelően megtörtént-e, és mely időpontban került sor a beruházás befejezésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő túllépésekor a késedelem minden megkezdett hónapja után az eredetileg megítélt támogatás 25%-át - a támogatói döntéstől számított 5 éven belül, évente egyenlő részletekben - vissza kell fizetni, kivéve, ha a késedelem a támogatás odaítélésekor előre nem látható, elháríthatatlan, a kedvezményezett érdekkörén kívül felmerült, és rendkívüli körülménynek tudható be.

85/Q. § A maximális támogatási intenzitás a 85/O. § szerinti elszámolható költségek 80%-a, ami legfeljebb 95%-ig növelhető,

a) ha a beruházást az odaítéléstől számított két hónapon belül a kedvezményezett a támogatás odaítélésekor vállalt feltételeknek megfelelően befejezi, vagy

b) ha a beruházáshoz más európai uniós tagállam hatósága is nyújt támogatást.

85/R. § A közlemény alapján fennálló közzétételi kötelezettségre figyelemmel, a támogatást nyújtó a 85/F. § szerinti tartalommal és határidő szerint adatot szolgáltat az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásokról."

15. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) és b) pontját, (8) és (9) bekezdését, valamint 5. cikkét."

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A támogatást nyújtó az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését a Magyar Államkincstár által, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 26. § (1) bekezdés f) pontja alapján vezetett támogatások nyilvántartása alapján ellenőrzi."

4. A 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

16. § A 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet] 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Nem ítélhető meg a 11-28/A. alcím szerinti támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került."

17. § A 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § E rendelet alapján

a) regionális beruházási támogatás esetén 2021. december 31-ig,

b) a 12-29. alcím szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig

lehet támogatási döntést hozni."

18. § A 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően tett, az (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést."

5. A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

19. § A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet] 8/B. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem ítélhető meg a 8/F-8/Z. § szerinti támogatás - a 8/T. § szerinti támogatás kivételével -)

"b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került."

20. § A 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 8/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8/E. § E rendelet alapján

a) a 8/F-8/K. § szerinti támogatás esetén 2021. december 31-ig,

b) a 8/L-8/T. § és a 8/W-8/Z. § szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig

lehet támogatási döntést hozni."

21. § A 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 8/G. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően tett, az (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést."

6. A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

22. § A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet] 9/A. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően tett, a (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem jelentenek áttelepítést."

23. § A 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9/B. § E rendelet alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén 2024. június 30-ig, regionális beruházási támogatás esetén 2021. december 31-ig lehet támogatási döntést hozni."

7. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék