2021. évi CXLI. törvény

egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. § Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: 1991. évi XI. törvény) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A honvédelmi szervezet, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzést folytató szervezet, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaság közegészségügyi felügyeletét, - az egészségügyi államigazgatási szerv szakmai irányelveinek betartásával és vele együttműködve - a katonai egészségügyi államigazgatási szerv gyakorolja."

2. § Az 1991. évi XI. törvény 14/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14/E. § A honvédelmi szervezet, a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaság, a közegészségügyi-járványügyi hatósági feladatok ellátására kormányrendeletben kijelölt szerv, továbbá a rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi hatósági feladatok ellátására kormányrendeletben kijelölt szerv e törvény szerinti eljárásaiban

a) a hivatalbóli eljárás megindításáról az ügyfelet nem kell értesíteni,

b) nincs helye sommás eljárásnak,

c) az ügyfél nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható,

d) az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérheti."

3. § Az 1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza a honvédelmi szervezet, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzést folytató szervezet, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaság feladatával kapcsolatos közegészségügyi követelményeket, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjét."

2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

4. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: 1993. évi XCIII. törvény) 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézménynél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató szervezetnél, a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságoknál szervezett munkavégzés keretében kifejtett munkatevékenységre, a rendkívüli munkavégzési körülmények esetére - e törvény figyelembevételével, kivételesen indokolt esetben -eltérő követelményeket, eljárási szabályokat állapíthat meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozóan."

5. § Az 1993. évi XCIII. törvény 86. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkavédelmi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki)

"e) a honvédelmi szervezetre, honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézményre, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató szervezetre, a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságra, továbbá a rendvédelmi szervekre, az Országgyűlési Őrségre és az önkormányzati tűzoltóságra."

6. § Az 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, a politikai szolgálati, a biztosi, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, hivatásos és szerződéses szolgálati viszonyban, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében, a szakirányú oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a duális képzőhelyen, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka."

7. § (1) Az 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

"a) a munkavédelmi hatóságot vagy hatóságokat, továbbá a honvédelmi szervezet, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézmény, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató szervezet a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaság, továbbá a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, valamint az önkormányzati tűzoltóság tekintetében a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó szerveket kijelölje, valamint azok sajátos feladatait és a hatósági eljárás eltérő szabályait rendeletben határozza meg;"

(2) Az 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy)

"c) rendeletben határozza meg a honvédelmi szervezetnél, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézménynél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató szervezet, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságnál a munkavégzésre irányuló jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a biztosi jogviszony, a közszolgálati jogviszony, valamint a szolgálati viszony keretében kifejtett munkatevékenységre vonatkozó, e törvényben meghatározottaktól eltérő munkavédelmi követelményeket, az eljárási szabályokat, a tevékenységek veszélyességi osztályba sorolását, továbbá a hatósági ellenőrzési irányelv kiadása és a hatósági tevékenység tapasztalatairól való beszámolás rendjét, a munkavédelmi érdekképviseletre, érdekegyeztetésre, valamint a balesetek, a foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek bejelentésére, kivizsgálására és minősítésére vonatkozó szabályokat."

3. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

8. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi CXVI. törvény) 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi szervezetnél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzést folytató szervezetnél, a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságoknál - e törvény keretei között honvédelmi érdekből - eltérő követelményeket állapíthat meg."

9. § Az 1996. évi CXVI. törvény 68. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy az energiapolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a honvédelmi szervezetnél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzést folytató szervezetnél, a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságnál az e törvényben meghatározottaktól eltérő követelményeket."

4. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

10. § A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 1/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fegyveres biztonsági őrség létrehozására)

"a) a honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi szervezetek létesítményei, a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaság létesítményei (e törvény alkalmazásában a továbbiakban együtt: a Magyar Honvédség létesítményei)"

(vonatkozásában jogosult.)

5. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

11. § A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) IV. Fejezet Minősített adat felhasználása alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) A nemzetközi együttműködés keretében végrehajtott katonai művelet, kiképzési feladat, haditechnikai bemutató és haditechnikai eszköz, hadfelszerelés alkalmazása, karbantartása, javítása során az érintett, minősített adatot kezelő Magyarországon települő honvédelmi szervezet a birtokában lévő és ezen tevékenységéhez feltétlenül szükséges minősített adatot és minősített adatot tartalmazó technikai eszközt külföldön is felhasználhatja.

(2) A minősített adatot kezelő honvédelmi szervezet vezetője gondoskodik az (1) bekezdésben meghatározott esetben külföldön felhasználásra kerülő minősített adat és minősített adatot tartalmazó technikai eszköz védelméhez szükséges személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági intézkedések megtervezéséről és alkalmazásáról."

12. § A Mavtv. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A minősített adatot kezelő honvédelmi szervezet vezetőjét és biztonsági vezetőjét - a 14/A. § szerinti esetben -a (2) bekezdés a)-l) és p) pontjában foglalt rendelkezési jogosultságok illetik meg."

6. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

13. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § A honvédelemért felelős miniszter törvényben meghatározott esetekben hatósági jogköröket gyakorol a miniszteri rendeletben kijelölt honvédelmi érdekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok tekintetében."

14. § A Hvt. 36. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A Honvédség fegyverhasználati jog nélkül látja el a következő feladatokat:)

"h) az (1) bekezdésben és a g) pontban meghatározott feladatokkal összefüggő műveletek előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges információs műveletek teljesítése."

15. § A Hvt. 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Szakutasításban állapíthatók meg a honvédelmi szervezetek szakmai feladatai ellátásának alapvető végrehajtási szabályai. Szakutasítás kiadására - a KNBSZ kivételével - valamennyi honvédelmi szervezetre kiterjedő hatállyal a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára, honvédelmi államtitkára, helyettes államtitkára, kizárólag a honvédségi szervezetekre kiterjedő hatállyal a Magyar Honvédség parancsnoka és helyettese, szemlélője, csoportfőnöke, főnökei, továbbá a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke és transzformációs főnöke jogosult."

16. § A Hvt. 53. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Magyarország honvédelmi érdekeinek védelme és biztosítása, a kapcsolódó szövetségesi kötelezettségek teljesítése, valamint az országvédelem kibertér műveleti erőkkel történő fenntartása és fokozása érdekében a Honvédség és a KNBSZ kibertér műveleti erői közvetlenül együttműködnek egymással. A kibertér műveleti képességek fejlesztését, valamint a kapcsolódó tervezési, biztonsági és szabályozási feladatokat a Honvédség a KNBSZ-től kapott információk felhasználásával és a KNBSZ szakmai támogatásával látja el. Ha a kibertér műveleti képességek fejlesztése, a kapcsolódó tervezési, biztonsági és szabályozási feladatok nemzetbiztonsági vonatkozással bírnak, a végrehajtásukhoz a KNBSZ főigazgatójának egyetértése szükséges."

17. § (1) A Hvt. 62/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Honvédség katonai kibertér műveleti erői jogszabályban meghatározottak szerint folyamatosan ellátják)

"a) a honvédelmi szervezetek - ide nem értve a KNBSZ-t - és az e törvény szerinti katonai feladatok - ideértve az ezekre való felkészülést és a gyakorlatokat - kibertérből érkező fenyegetésekkel és támadásokkal szembeni védelmét, az arra történő felkészülést és - a külön jogszabályban meghatározott elektronikus információbiztonsági feladatokra figyelemmel - a kapcsolódó biztonsági feladatokat,"

(2) A Hvt. 62/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti katonai feladatok ellátásának védelme kapcsán felmerülő részfeladatokat a Magyar Honvédség parancsnoka határozza meg. Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti feladatok szakmai koordinációjáért - a kapcsolódó közjogi döntések keretei között - a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt kibervédelmi ügyeletes parancsnok felel."

(3) A Hvt. 62/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fellépésre az ott meghatározottak nemzetbiztonsági információkkal megerősített fennállása esetén - a kapcsolódó közjogi döntések keretei között -,

a) szövetségi kötelezettség teljesítésének keretében,

b) nemzetközi művelettel összefüggésben, vagy

c) honvédelmi veszélyhelyzet idején

a kibervédelmi ügyeletes parancsnok döntése alapján van lehetőség."

(4) A Hvt. 62/A. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fellépésre az ott meghatározottak nemzetbiztonsági információkkal megerősített fennállása esetén - a kapcsolódó közjogi döntések keretei között -

a) különleges jogrendben, valamint

b) a (6) bekezdéstől eltérő egyéb esetben a Kormány döntése alapján van lehetőség."

(5) A Hvt. 62/A. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátáshoz szükséges műveleti információkat a Honvédség kibertér műveleti erői a kibertérre irányuló önálló felderítő tevékenység, valamint a katonai egységes felderítő rendszer útján szerzik be.

(10) Az (1) bekezdés szerinti feladatok tervezése és végrehajtása érdekében az állami szervek és a 18. § (2) bekezdésében felsorolt állami szervnek nem minősülő, honvédelemben közreműködő szervek együttműködnek, a kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet folytató gazdasági társaságok együttműködhetnek a Honvédség katonai kibertér műveleti erőivel."

18. § A Hvt. 40/A. alcíme a következő 62/B. §-sal egészül ki:

"62/B. § A katonai kibertér műveleti erők ügyelnek arra, hogy eljárásuk vagy intézkedésük lehetőség szerint minél kisebb zavarkeltéssel és károkozással járjon. Ha a 62/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fenyegetés vagy támadás elhárítása, vagy megszakítása érdekében tett intézkedések során vagy azzal összefüggésben a katonai kibertér műveleti erők kárt okoznak, de az intézkedés elmulasztása feltehetően sokkal súlyosabb következménnyel járt volna, az így okozott károkért a katonai kibertér műveleti erőket nem terheli felelősség, kivéve, ha azokat szándékosan vagy súlyos gondatlanságból eredően okozták."

19. § A Hvt. 80. §-a a következő 18a. ponttal egészül ki:

(E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában)

"18a. információs művelet: a műveleti területen lévő személyek és azok csoportjai információs ellátottságának módosítására, valamint a Honvédség erőinek és műveleteinek kedvező információs környezet kialakítására irányuló szervezett és rendszerszerűen felépített tevékenységek összessége."

20. § (1) A Hvt. 81. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az e törvényben meghatározott kibertér műveleti feladatokban közreműködő szervezeteket, valamint e feladatok végrehajtásának rendjét."

(2) A Hvt. 81. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben jelölje ki azokat a honvédelmi érdekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságokat, amelyek tekintetében a 22/A. §-ban meghatározott jogköröket gyakorolja."

21. § (1) A Hvt. 62/A. § (8) bekezdésében a "figyelemmel, rendeletben határozza" szövegrész helyébe a "figyelemmel határozza" szöveg lép.

(2) A Hvt. 83. § a) pontjában az "a III/A. és III/B. Fejezetek" szövegrész helyébe az "a 22/A. §, a III/A. Fejezet, a III/B. Fejezet" szöveg lép.

7. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

22. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 23. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni)

"e) a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses állományú katonát,"

(2) Az Mmtv. 23. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdéstől eltérően mentesül a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól különösen]

"c) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti honvédelmi szervezet, valamint a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézmény,"

8. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

23. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában a "közalkalmazotti" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti" szöveg lép.

9. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

24. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"12. honvéd tisztjelölt: a honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy, aki a képzés időtartama alatt hallgatói jogviszonyban és a XX. Fejezetben meghatározottak szerinti szerződéses szolgálati viszonyban áll,"

25. § A Hjt. 11. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"11. A tájékoztatás és a bejelentés

14. § (1) A felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a szolgálati viszony létesítése, módosítása vagy megszüntetése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

(2) A tájékoztatást olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség teljesítését.

14/A. § Az e törvényben meghatározott bejelentési kötelezettséggel összefüggő ügyekben a nyilatkozat írásban, papíralapon vagy elektronikus úton nyújtható be."

26. § A Hjt. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"55. § (1) Az állomány tagja megbízható

a) üres szolgálati beosztás ellátásával, vagy

b) szolgálati beosztása ellátásában legalább harminc napig akadályozott személy helyettesítésével,

feltéve, hogy a szolgálati beosztás ellátásához miniszteri rendeletben előírt végzettségi, képzettségi, rendfokozati követelményeknek és az alkalmassági feltételeknek megfelel.

(2) A megbízásra az eredeti beosztás ellátása alóli mentesítéssel vagy az eredeti beosztás ellátása mellett kerülhet sor, és a megbízás időtartama az egy évet nem haladhatja meg. Az eredeti beosztás ellátása mellett történő megbízásra az állomány tagjának beleegyezésével kerülhet sor.

(3) Szervezetszerű függetlenített helyettesnek a parancsnoka helyettesítésére szóló megbízás csak az eredeti beosztás ellátása alóli mentesítéssel történhet.

(4) Az állomány tagja kizárólag egy szolgálati beosztás ellátásával bízható meg, és egy szolgálati beosztás ellátásával kizárólag az állomány egy tagja bízható meg.

(5) Az eredeti beosztás ellátása alóli mentesítéssel történő megbízás időtartama alatt az állomány tagja részére a megbízással betöltött beosztás szerinti illetmény jár. Ha a megbízással betöltött beosztás szerinti illetmény távolléti díjba tartozó elemeinek együttes összege kevesebb, mint az eredeti beosztás szerinti illetmény távolléti díjba tartozó elemeinek együttes összege, akkor az illetmény távolléti díjba tartozó elemeit az eredeti beosztás szerint kell megállapítani.

(6) Az eredeti beosztás ellátása mellett történő megbízás időtartama alatt az állomány tagja havonta a megbízással betöltött beosztáshoz rendszeresített rendfokozathoz tartozó besorolási osztály és besorolási kategória szerinti alapilletmény 20%-ának megfelelő összegű fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult. Az eredeti beosztás ellátása mellett történő megbízás esetén az állomány megbízott tagja részére a megbízással ellátott beosztás ellátásából adódó túlszolgálat nem rendelhető el.

(7) Vezetői beosztást betöltő személy számára a beosztottja helyettesítéséért díjazás nem fizethető.

(8) A megbízás bármikor, indokolás nélkül visszavonható.

(9) Az állomány tagjának a megbízás megszüntetésére irányuló kérelme elutasítása esetén a megbízás fenntartását indokolni kell."

27. § A Hjt. 59. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A veszélyhelyzet időtartama alatt a szolgálati viszony a 38. § (8) bekezdésétől, a 68. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően nem szűnik meg a törvény erejénél fogva az ott meghatározott kiképzési, képzési és vizsgakötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén. Az állomány tagja a veszélyhelyzet megszűnését követő hat hónapon belül teljesítheti a kiképzési, a képzési és vizsgakötelezettségét, amelyhez szükséges feltételeket a munkáltató köteles biztosítani. A kiképzési, a képzési és vizsgakötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén az állomány tagjának szolgálati viszonya a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól számított hat hónap elteltével megszűnik."

28. § A Hjt. 68/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Katonai bírói tisztségre vagy ügyészségi alkalmazotti munkakörbe történt vezénylés esetén a (4) bekezdés szerinti határidőt az alkalmatlanság miniszteri rendeletben meghatározott módon történő ismételt megállapításától, vagy ha az ismételt alkalmassági vizsgálat nem kötelező, akkor a vezénylés megszűnésétől kell számítani."

29. § (1) A Hjt. 68/G. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egészségkárosodási ellátás számítási alapja a 68/A. § (3) bekezdése szerinti esetben az állomány volt tagját az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra megillető távolléti díj összege]

"d) huszonöt év vagy azt meghaladó, de harminc évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 80%-ának,"

(a részére megállapított baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás együttes bruttó összegével csökkentett összege.)

(2) A Hjt. 68/G. § (2) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

[Az egészségkárosodási ellátás számítási alapja a 68/A. § (3) bekezdése szerinti esetben az állomány volt tagját az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra megillető távolléti díj összege]

"e) harminc év vagy azt meghaladó, de harmincöt évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 85%-ának,

f) harmincöt évet elérő vagy meghaladó szolgálati viszonyban töltött idő esetén 90%-ának"

(a részére megállapított baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás együttes bruttó összegével csökkentett összege.)

30. § A Hjt. 92. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A jubileumi jutalomra való jogosultság, valamint a felmentési idő számítása szempontjából a kormányzati szolgálati, a honvédelmi alkalmazotti, rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati, a rendvédelmi igazgatási szolgálati, az állami szolgálati, a közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, valamint a 2013. június 30-ig közszolgálati jogviszonyban eltöltött, vagy ilyennek minősített időket, a pótszabadság mértéke szempontjából ezek mellett a munkaviszonyban eltöltött időt is be kell számítani. Ha a szolgálati viszonyban töltött idő megállapításakor azonos időtartamra több jogviszony vehető figyelembe, közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható be."

31. § A Hjt. 115. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A szülési szabadság idejére járó illetmény személyi jövedelemadóval és a munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulékkal csökkentett - az adó- és járulékkedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított - havi összege nem lehet kevesebb, mint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval csökkentett - az adókedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított - naptári napi összegének a harmincszorosa."

32. § (1) A Hjt. 123. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az állomány bírósági szervezethez, a bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezethez vagy az ügyészi szervezethez vezényelt, a 46. § (1) bekezdés b) pontja, valamint ezen vezénylés megszűnését követően a 46. § (1) bekezdés f)-o), q)-s) és v) pontja alapján rendelkezési állományba tartozó tagjának alapilletményét, ha az az (5) bekezdés alapján nem állapítható meg, vagy ha e szervezeteknél a kinevezése határozatlan idejű,

a) a kijelölt regionális nyomozó ügyészségek, a kijelölt törvényszékek, a Központi Nyomozó Főügyészség, a főügyészségek, illetve a járási (kerületi) ügyészségek esetében az I. besorolási osztály és a viselt rendfokozatnak megfelelő besorolási kategória,

b) a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla esetében a II. besorolási osztály és a viselt rendfokozatnak megfelelő besorolási kategória,

c) a Legfőbb Ügyészség és az Országos Bírósági Hivatal esetében a III. besorolási osztály és a viselt rendfokozatnak megfelelő besorolási kategória

alapján kell megállapítani, azzal, hogy az alapilletmény összege nem lehet kevesebb, mint a vezénylést megelőző napon érvényes alapilletmény összege."

(2) A Hjt. 123. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (1)-(4) bekezdést az állomány 46. § (1) bekezdés e) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó, vagy a nem Magyarországon települő honvédelmi szervezet vagy a Magyarországon települő honvédelmi szervezet külföldön működő szervezeti elemének szolgálati beosztásában tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a tartós külföldi szolgálatot megelőző napon alapilletményre

a) eltérő besorolási osztály szerint volt jogosult, mint a külföldi szolgálat során betöltött beosztáshoz tartozó besorolási osztály, vagy

b) a (4) bekezdés d) vagy e) pontja alapján volt jogosult,

akkor a külföldi szolgálat alatt részére járó alapilletményt a magasabb illetményt biztosító besorolási osztály vagy vezénylő zászlósi vagy felsővezetői beosztási szint szerint kell részére megállapítani a külföldi szolgálatra történő vezénylést megelőző napon érvényes szorzószámok alkalmazásával."

33. § A Hjt. 128. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) A (3) bekezdéstől eltérően naponta miniszteri rendeletben meghatározott összegű fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult az állomány azon tagja, aki miniszteri rendeletben meghatározottak szerint tábori körülmények között végrehajtott kiképzésen vesz részt. Ebben az esetben nem alkalmazható a 104. § és a 247/H. §."

34. § A Hjt. 170. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Leírással kell rendezni)

"e) a kárt, ha azt nem szándékosan okozták és annak összege az 5000 Ft-ot nem haladja meg."

35. § A Hjt. 215. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megszűnik az önkéntes tartalékos szolgálati viszony akkor is, ha)

"a) az önkéntes tartalékos katona hivatásos, szerződéses vagy honvéd altiszt-jelölt szolgálati viszonyt létesít,"

36. § A Hjt. 219. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1d) Az (1) és (1c) bekezdéstől eltérően a 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona számára a tényleges szolgálatteljesítésének jellegére tekintettel laktanyai elhelyezés is biztosítható."

37. § A Hjt. 128-133. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"128. Általános rendelkezések

225. § (1) A honvéd tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a katonatiszti életpályára történő felkészülés. A honvéd tisztjelölt szerződéses szolgálati viszonyban teljesít katonai szolgálatot, amelyben mindkét felet jogszabályban és a szerződésben meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg.

(2) A honvéd tisztjelöltekre e törvény állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Nem alkalmazható a 33. § (3) bekezdése, a 34. §, a 35. § (2), (3), (5) bekezdése, a 38. § (1), (2), (6), (9), (10) bekezdése, a 39. §, a 40. § (2) bekezdése, a 42. § (1) bekezdése, (2) bekezdés b)-e) pontja, (3) bekezdése, a 43-45. §, a 46. § (1) bekezdés a)-i) és k)-v) pontja, (2)-(5) bekezdése, a 47-57. §, az 58/A-58/E. §, az 59. § (1) bekezdés d) pontja, (2) bekezdés c) pontja, a 62. § (1) bekezdése, (2) bekezdés c) és f)-g) pontja, (2a)-(7) bekezdése, a 63-66. §, a 67. § (1) bekezdés e)-i) pontja, a 68. § (1) bekezdés a), b), g) és h), pontja, a 69. §, a 70. § (3) bekezdése, a 76. §, a 83-87. §, a 88. § (2) bekezdése, a 94-101. §, a 103-104. §, a 107. §, a 108. § (1) bekezdés j) és k) pontja, a 109-113. §, a 117. § (3) bekezdése, a 122. § (1)-(2) és (6) bekezdése, a 123-128. §, a 134. és 134/A. §, a 135. § (1) bekezdés d) pontja, (2) bekezdése, a 137. § és a 138. §, a 140. § (4) bekezdése, a 140/C. §.

(4) A 140. § (2) bekezdés h) pontja a honvéd tisztjelöltre utolsó tanéve megkezdése évének július 1. napjától alkalmazható.

129. Az V. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

226. § (1) A honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy a Magyar Honvédséggel a képzés időtartamára e Fejezet szerinti szerződéses szolgálati viszonyt létesít. A képzés befejezését követően a szerződése további 10 évvel meghosszabbodik azzal, hogy a képzés befejezésétől az állomány tagjára a szerződéses szolgálati viszonyra vonatkozó általános szabályok vonatkoznak.

(2) A honvéd tisztjelölt az állományba vétellel vállalja, hogy honvédtiszti tanulmányait a legjobb képességei szerint folytatja, a tanulmányai befejezését követően honvédelmi szervezetnél kötelezően szolgálati viszonyban töltött időként legalább 10 év időtartamú szolgálatot teljesít, ide nem értve az önkéntes tartalékos szolgálatot. A Magyar Honvédség azt vállalja, hogy a honvéd tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait támogatja, ezek sikeres befejezését követően tiszti állományba veszi, és megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja.

(3) A honvéd tisztjelölt a képzési követelményt az adott szakra vonatkozó, jogszabályban meghatározott képzési idő alatt köteles teljesíteni. A hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama a képzési időbe nem számít bele.

(4) A honvéd tisztjelölt részére a szerződést és a munkaköri leírását legkésőbb a szolgálatteljesítés első napján át kell adni.

(5) A honvéd tisztjelölt a beiratkozást követően köteles a Magyar Honvédségnél előírt alapkiképzést végrehajtani.

(6) A honvéd tisztjelölt esetében a szerződéses szolgálati viszony létesítésekor hat hónap próbaidőt kell kikötni.

(7) A 35. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a honvéd tisztjelöltet az állományba vételi szerződésben első hallgatói rendfokozatába kell kinevezni.

(8) Ha a honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy a hivatásos vagy a szerződéses állomány tagja, akkor a hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonya az e Fejezet szerinti szerződéses viszony létesítésével megszűnik, az addig megszerzett rendfokozatát elveszti, és vele az (1) bekezdés szerint kell szerződéses szolgálati viszonyt létesíteni. Az állomány tagjának szolgálati viszonyát ebben az esetben folyamatosnak kell tekinteni.

130. A VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

227. § (1) A honvéd tisztjelölt számára jogszabályban nem meghatározott további tanulmányi vagy képzési kötelezettség írható elő a szerződésében.

(2) A honvéd tisztjelölt felmentési ideje 1 hónap. A honvéd tisztjelölt és a munkáltatói jogkört gyakorló ennél rövidebb felmentési időben is megállapodhat.

(3) A honvéd tisztjelölt szolgálati viszonya a 68. §-ban foglaltak mellett megszűnik a kizárás fenyítés jogerőre emelkedésével.

(4) Ha a honvéd tisztjelölt szolgálati viszonya a képzés időtartama alatt, illetve ha az állomány tagjának a szolgálati viszonya a 226. § (2) bekezdése szerinti 10 éves határozott idejű szolgálata alatt miniszteri rendeletben meghatározott okból szűnik meg, a honvéd tisztjelöltnek, illetve az állomány tagjának miniszteri rendeletben meghatározott visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A visszafizetési kötelezettség a szolgálati viszony megszűnését követő naptól esedékes.

(5) A visszafizetési kötelezettség részbeni vagy teljes megfizetése alól a miniszter - miniszteri rendeletben meghatározott rendben - a honvéd tisztjelöltet kérelmére, különös méltánylást érdemlő körülményeire figyelemmel mentesítheti.

228. § (1) Az a honvéd tisztjelölt, aki a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, vagy aki a hallgatói jogviszonyát megszünteti,

a) a második évfolyam sikeres befejezését megelőzően legénységi állományban, őrvezető kezdő rendfokozattal,

b) a második évfolyam sikeres befejezését követően altiszti állományban, őrmester kezdő rendfokozattal

a 226. § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti a továbbiakban a szerződéses katonai szolgálatát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti honvéd tisztjelölt esetében a 226. § (2) bekezdése szerint vállalt idő a hallgatói jogviszony megszűnésétől számítandó. A honvéd tisztjelölt részére az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti rendfokozatának megfelelő szolgálati beosztást kell biztosítani.

(3) Nem kell biztosítani a honvéd tisztjelölt számára a foglalkoztatást az (1) bekezdés szerint, ha a hallgatói jogviszonya az e Fejezet szerinti szerződéses szolgálati viszony próbaideje alatt szűnik meg, valamint ha a hallgatói jogviszonya az alapfelkészítés teljesítésének hiányában szűnik meg.

(4) A honvéd tisztjelölt kérelmére a munkáltatói jogkört gyakorló a szolgálat érdekére, vagy a tisztjelölt különös méltánylást érdemlő egyéni érdekére tekintettel engedélyezheti az (1) bekezdés szerinti legénységi vagy altiszti állományba vételt. Ez az állománykategória-váltás nem érinti azt, hogy az állomány tagja a tanulmányai befejezését követően honvédelmi szervezetnél a 226. § (2) bekezdése szerint legalább 10 év időtartamú szolgálatot köteles teljesíteni.

(5) Az (1) és (4) bekezdés szerinti állománycsoport-váltás nem mentesíti az állomány tagját a 226. § (2) bekezdésben vállalt szolgálati idő letöltése, valamint a 227. § (4) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettség alól.

131. A VI., a VIII. és a IX. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

229. § (1) A honvéd tisztjelölt rendfokozata

a) az állományba vétel napjától hallgató őrmester,

b) a második évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató törzsőrmester,

c) a harmadik évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató főtörzsőrmester,

d) a negyedik évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató zászlós.

(2) A honvéd tisztjelölt rendfokozati jelzése az őrmesteri, törzsőrmesteri, főtörzsőrmesteri és zászlósi rendfokozati jelzéseknek a hallgatói jogállásra utaló megkülönböztető jelzéssel ellátott változata.

(3) A honvéd tisztjelölt szolgálatteljesítése kiképzési időnek minősül, amelyet úgy kell megállapítani, hogy az a honvéd tisztjelölt tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse. A honvéd tisztjelölt laktanyai elhelyezésre jogosult és kötelezett.

(4) A honvéd tisztjelölt hallgatói jogviszonyának szünetelése a szerződéses szolgálati viszonyának fennállását nem érinti. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt a honvéd tisztjelölt honvédelmi szervezethez szolgálatteljesítésre és szakmai tapasztalatszerzésre, továbbá külföldi képzésre, kiképzésre vezényelhető.

(5) A honvéd tisztjelölt az oktatási szünet időtartamára - a kötelező gyakorlat, kiképzés és a (4) bekezdés szerinti vezénylés kivételével - mentesül a szolgálatteljesítési és rendelkezésre állási kötelezettség alól.

132. A X. és a XI. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

230. § (1) A honvéd tisztjelölt havonta a miniszter rendeletében meghatározottak szerinti illetményre jogosult. Az illetmény alapilletményből és tanulmányi díjból, valamint illetménypótlékból áll. Az alapilletmény legalább a garantált bérminimumnak megfelelő összeg. Az alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, a tanulmányi díj mértékét és az illetménypótlék összegét a miniszter rendeletben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti illetményen felül a honvéd tisztjelöltet megillető egyéb juttatásokat miniszteri rendelet állapítja meg.

133. A XIII. és a XIV. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

231. § (1) A honvéd tisztjelölttel szemben a 147. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti fenyítés szabható ki azzal, hogy a 147. § (1) bekezdés c) pontja szerint a távolléti díjba tartozó illetményelemek együttes összege legfeljebb 5 hónapra, legfeljebb 20%-kal csökkenthető.

(2) A honvéd tisztjelölt beosztásából - tanulmányok folytatásától való eltiltás nélkül - legfeljebb a büntető-, a fegyelmi és a méltatlansági eljárás jogerős befejezéséig akkor függeszthető fel, ha a szolgálati helytől távoltartása az általa elkövetett cselekmény súlya vagy jellege miatt indokolt."

38. § A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következő 45-46. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

"45. a honvéd tisztjelölteknek a honvédtiszti alapképzés időtartama alatt, illetve az állomány tagjának a 10 éves határozott idejű szolgálata alatt fennálló visszafizetési kötelezettsége eseteire, módjára, összegére vonatkozó szabályokat, a visszafizetési kötelezettség érvényesítésének, ideértve a halasztás engedélyezésének rendjét, a fizetési könnyítés és a mentesítési eljárás szabályait,

46. a honvéd tisztjelölt alapilletményének évfolyamonkénti eltérő mértékét, a tanulmányi díjának mértékét, az illetménypótlék összegét és az egyéb juttatások körét."

39. § A Hjt. a következő 247/G. §-sal egészül ki:

"247/G. § (1) Azon személyek esetében, akik részére 2021. december 31-én a 68/G. § (2) bekezdés d) pontja szerinti összegben folyósították az egészségkárosodási ellátást, de az egészségkárosodási ellátás megállapításának időpontjában a szolgálati viszonyban töltött idejük alapján a 68/G. § (2) bekezdés e) vagy f) pontjában meghatározott számítás szerint jogosultak lettek volna a magasabb összegre, 2022. január 1-jétől részükre a 68/G. § (2) bekezdés e) vagy f) pontja szerinti összegben kell az egészségkárosodási ellátást megállapítani és továbbfolyósítani.

(2) A 115. § (4a) bekezdésében foglaltakat a folyamatban lévő szülési szabadságok tekintetében is alkalmazni kell.

(3) A honvéd tisztjelölti szolgálati viszony az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi CXLI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv7.) megállapított 1. § (1) bekezdése, 2. § 12. pontja, 208. § (6) bekezdése, 215. § (1) bekezdés a) pontja és XX. Fejezet alapján - a 2021/2022. tanévben képzésüket befejező honvéd tisztjelöltek kivételével - 2022. augusztus 20-án átalakul a Módtv7.-tel megállapított XX. Fejezet szerinti szerződéses katonai szolgálati viszonnyá.

(4) A honvéd tisztjelöltet legkésőbb a (3) bekezdés szerinti időpontot megelőző 120 nappal írásban kell tájékoztatni a szolgálati viszony átalakulásáról, és az átalakuló szolgálati viszony tartalmi elemeiről.

(5) A honvéd tisztjelölt - a 2021/2022. tanévben képzésüket befejező honvéd tisztjelöltek kivételével - legkésőbb 2022. július 15-ig írásban nyilatkozik, hogy a tisztjelölti szolgálati viszonyának (3) bekezdés szerinti szerződéses katonai szolgálati viszonnyá történő átalakulásához hozzájárul-e. Ha a honvéd tisztjelölt az előírt határnapig nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a tisztjelölti szolgálati viszonyának a Módtv7.-tel megállapított XX. Fejezet szerinti katonai szolgálati viszonnyá történő átalakulásához hozzájárult.

(6) Ha a honvéd tisztjelölt a szolgálati viszonyának (3) bekezdés szerinti átalakulásához nem járul hozzá, a honvéd tisztjelölti szolgálati viszonya és ösztöndíjszerződése 2022. július 16. napján megszűnik.

(7) A (3) bekezdés szerinti időpontban a korábban megkötött ösztöndíjszerződés megszűnik.

(8) A Módtv7.-tel megállapított XX. Fejezet szerinti katonai szolgálati viszony alapján az illetmény az átalakulás napjától illeti meg a honvéd tisztjelöltet.

(9) A szolgálati viszony (3) bekezdés szerinti átalakulásával összefüggésben a honvéd tisztjelöltnek próbaidő nem köthető ki, egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságvizsgálatokat nem kell elvégezni."

40. § A Hjt.

1. 1. § (1) bekezdésében az ",a honvéd tisztjelöltekre, és a honvéd altiszt-jelöltekre" szövegrész helyébe az "és a honvéd altiszt-jelöltekre" szöveg,

2. 2. § 12b. pontjában a "honvéd altiszt-jelöltnek" szövegrész helyébe a "honvéd altiszt-jelöltnek, valamint honvédelmi alkalmazottnak" szöveg,

3. 2. § 12b. pont a) alpontjában az "az Országos Képzési Jegyzékben" szövegrészek helyébe az "a szakmajegyzékben" szöveg,

4. 2. § 26. pontjában a "kivéve a honvédelmi szervezetnek minősülő szervezeteket, a minisztériumok védelmi igazgatással foglalkozó szervezeti elemeit, valamint" szövegrész helyébe a "kivéve a honvédelmi szervezetnek minősülő szervezeteket, valamint" szöveg,

5. 46. § (1) bekezdés e) pontjában a "megszűnéséig" szövegrész helyébe a "megszűnéséig, ide nem értve azt, aki a külföldi szolgálat időtartama alatt honvédelmi szervezetnél szolgálati beosztást tölt be" szöveg,

6. 52/A. § (3) bekezdésében a "központi államigazgatási szervek területi" szövegrész helyébe a "központi államigazgatási szervek, valamint azok területi" szöveg,

7. 59. § (2) bekezdés c) pontjában a "hivatásos szolgálati jogviszonyba" szövegrész helyébe a "hivatásos szolgálati jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba" szöveg,

8. 123. § (1) bekezdésében a "hét" szövegrész helyébe a "hat" szöveg,

9. 142. § (2) bekezdésében a "balesetének" szövegrész helyébe az "a munkavédelemről szóló törvény szerint bejelentett balesetének" szöveg,

10. 208. § (6) bekezdésében az "ösztöndíjára" szövegrész helyébe az "illetményére" szöveg,

11. 234. § (2) bekezdésében a "nemzeti köznevelésről" szövegrész helyébe a "szakképzésről" szöveg,

12. 235. § (2) bekezdésében a "227. § (4) bekezdését" szövegrész helyébe a "226. § (5) bekezdését" szöveg,

13. 235. § (3) bekezdésében a "227. § (5) és (6) bekezdését" szövegrész helyébe a "226. § (6) bekezdését" szöveg

lép.

41. § Hatályát veszti a Hjt.

a) 32. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 208. § (6) bekezdésében az "a hazai ösztöndíján felül" szövegrész,

c) 134. alcíme,

d) 233. § (2) bekezdésében az " , a 232. § (4) bekezdése" szövegrész.

10. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

42. § A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"j) honvéd veterán: az a volt katona, aki a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint

ja) 1988. augusztus 1-jét követően a Honvédség és jogelődje állományában szolgálatot teljesítve igazoltan harci cselekményben vett részt, és annak során kiemelkedő helytállást tanúsított,

jb) a Honvédség és jogelődje állományából méltó módon vált ki, erkölcsileg feddhetetlen, és

jc) ilyen személyként - a miniszteri rendelet alapján létrehozott Veterán Grémium (a továbbiakban: Grémium) határozatával - elismerésre került."

43. § A Haktv. a következő 4/B. alcímmel egészül ki:

"4/B. A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával összefüggő egészségügyi adatkezelés

8/J. § (1) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása érdekében az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet kezeli az adatkezeléssel érintett személyek (3) bekezdésben megjelölt személyes adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés célja az érintettek egészségi állapotának előzetes felmérése, az egyéni alkalmasság megállapítása, felkészülés az egészségügyi ellátás megszervezésére és az esetlegesen felmerülő speciális igények biztosítására, valamint az egészségügyi ellátás biztosítása.

(3) Az egészségügyi feladatokat ellátó szakállomány kezeli az érintettek alábbi adatait:

a) családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely,

b) elérhetőségi adatok,

c) Társadalombiztosítási Azonosító Jel,

d) szomatometriai adatok,

e) testi egészségi és pszichikai állapotra vonatkozó egészségügyi adatok, az alapbetegségre, gyógyszerszedésre, allergiára, speciális étkezési igényre vonatkozó adatok, jelenlegi és korábbi gyógykezelésre, orvosi ellenőrzés tényére és okára, korábbi kórházi vagy szanatóriumi kezelés időpontjára és okára, korábbi műtétre vonatkozó adatok, nem kötelező védőoltás felvételére vonatkozó információk,

f) az egyéni alkalmasság meglétére vagy annak hiányára vonatkozó adatok.

(4) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet felhívása alapján, a (3) bekezdés a)-e) pontjában megjelölt személyes adatok kezelése az érintettek adatszolgáltatásán alapul. Az érintett haladéktalanul köteles jelezni az egészségi állapotában bekövetkező változást az adatkezelő részére.

(5) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása céljából az egyéni alkalmasság minősítésének eredményéről tájékoztatja a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot.

(6) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés azon érintettek esetében, akik az előzetes állapotfelmérés során egészségileg alkalmatlan minősítést kaptak, az alkalmatlanság megállapítását követő 45 napig, illetve az adatkezelési cél (7) bekezdés szerinti adatpontosítás eredményeként megállapításra kerülő megszűnése esetén az arról való tudomásszerzés napjáig tart. Az alkalmas minősítéssel rendelkező érintettek adatai kezelésének szükségességét legalább háromévente felül kell vizsgálni.

(7) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a felülvizsgálatot megelőzően és azt követően folyamatosan egyeztetést folytat a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériummal, amely adatpontosítás érdekében adatot szolgáltat az érintett személyi állomány körét illetően."

44. § (1) A Haktv. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A személyügyi szakterület a Honvédség személyi állománya, valamint ezek társadalombiztosítási, szociális vagy kegyeleti gondoskodásra jogosult hozzátartozói és az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak 2. melléklet szerinti adatait, valamint az ösztöndíjra jogosult, ösztöndíjban részesült érintettek (a továbbiakban: ösztöndíjban részesülő) 6/B. alcímben meghatározott adatait kezeli.

(2) A személyügyi szakterület adatait - személyi állománya vonatkozásában - a honvédelmi szervezet és a Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt szervezete kezeli. Az ösztöndíjban részesülők adatait az ösztöndíj megállapítására és kifizetésének előkészítésére jogosult honvédelmi szervezet kezeli."

(2) A Haktv. 10. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A személyügyi nyilvántartásban történő adatkezelés célja)

"d) az ösztöndíjban részesülők esetében az ösztöndíj megállapítása, kifizetése, kifizetésének előkészítése és az adatok pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében történő továbbítása, nyilvántartása, valamint a kapcsolattartás."

45. § (1) A Haktv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A személyügyi szakterület által kezelt adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek a 6. § (1) bekezdésében meghatározott hozzáférés szerinti mértékben és az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek az 1. § e) pontja szerinti foglalkoztatottak jogviszonyával, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal, valamint az ösztöndíjakkal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala, azok végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása, továbbá statisztikai adatok előállítása, tervezési feladatok végrehajtása, a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének ellátása céljából a feladata ellátáshoz szükséges mértékig

a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka és helyettese, az altisztek vonatkozásában az MH vezénylő zászlós,

b) vezénylés, kirendelés esetén a vezénylés, kirendelés helye szerinti honvédelmi szervezet személyügyi szervének kijelölt tagja,

c) az alárendeltjei vonatkozásában a teljesítményértékelést végző személy, a szolgálati elöljáró, az állományilletékes parancsnok, a vezénylő zászlós és a szakmai felelős,

d) az állomány érintett tagjait illetően a szolgálati panasz, a fegyelmi, a kártérítési, a szabálysértési, a büntető, a méltatlansági, valamint a szociális ügyben eljáró személy vagy bizottság, munkacsoport tagjai, továbbá a panasz és beadvány elbírálásának előkészítésében eljáró személyek,

e) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,

f) a honvédelmi szervezet jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,

g) a honvédelmi szervezetnél katonai foglalkoztatás felügyeleti hatósági ellenőrzést végző szerv kijelölt tagja,

h) az államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végző személy,

i) a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezet kijelölt tagja,

j) a honvédelmi szervezetnél az érintett illetmény számfejtését befolyásoló adatok tekintetében az illetményszámfejtést végző szerv kijelölt tagja,

k) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerv kijelölt tagja adatfeldolgozói feladatai ellátásának mértékéig,

l) a Honvédség haderőtervezési és szervezési feladatainak ellátásáért, valamint szervezet fejlesztéséért felelős szerv kijelölt tagja a haderőtervezési és szervezési feladatai végrehajtását befolyásoló adatok tekintetében,

m) az önkéntes tartalékos katona adatai tekintetében a katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szervének kijelölt tagja,

n) a miniszter által vezetett minisztérium humánpolitikai, tervezési és koordinációs, valamint kontrolling feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége kijelölt tagja."

(2) A Haktv. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A személyügyi szakterület a pénzügyi szakterület által végzett feladatainak ellátása érdekében továbbítja azokat a feladatai ellátásához szükség adatokat, amelyeket az a 14. melléklet szerint kezelhet."

46. § A Haktv. a következő 6/B. alcímmel egészül ki:

"6/B. Az ösztöndíjakkal kapcsolatos adatkezelések külön szabályai

13/C. § (1) A Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj vonatkozásában a Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskolával szerződő honvédelmi szervezet az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) adóazonosító jelét,

f) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

g) bankszámlaszámát,

h) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

i) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát, és

j) tanulmányi igazolását.

(2) Kiskorú ösztöndíjban részesülő esetén, az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl kezeli a törvényes képviselő

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét.

(3) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat a Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskola továbbítja az ösztöndíj megállapítása és kifizetése céljából.

(4) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(5) Az adatkezelő honvédelmi szervezet az érintett adatait a Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskola (3) bekezdésben meghatározott adattovábbításától az érintett tanulói jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követő 3 évig kezeli.

(6) A Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskola az adatkezelő honvédelmi szervezetet tájékoztatja az érintett tanulói jogviszonyának megszűnéséről vagy megszüntetéséről.

13/D. § (1) A Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium mint adatkezelő honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

f) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,

g) tanulmányi igazolását,

h) a honvédelmi alapismeretek tantárgy felvételét igazoló dokumentumot,

i) tanulmányi átlageredményt igazoló bizonyítvány, leckekönyv hitelesített másolatát,

j) hátrányos helyzetet igazoló dokumentum vagy annak hitelesített másolatát,

k) nyertes pályázó esetén

ka) bankszámlaszámát,

kb) adóazonosító jelét,

kc) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.

(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.

(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(4) Az adatkezelő honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázó és az ösztöndíjban részesülő (1) bekezdésben meghatározott adatait

a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,

b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 3 évig

kezeli.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokba pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése céljából betekinthetnek a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélést végző bizottság tagjai.

13/E. § (1) A Mészáros Lázár ösztöndíj vonatkozásában a Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt szervezete és a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) büntetlen előéletre vonatkozó adatát,

f) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

g) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,

h) tanulmányi igazolását,

i) nyertes pályázó esetén

ia) pályaalkalmassági vizsgálat eredményét,

ib) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

ic) adóazonosító jelét,

id) bankszámlaszámát.

(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.

(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(4) A Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt szervezete az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat beérkezésétől azok elbírálásáig kezeli, amelyeket az elbírálást követően továbbít a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet részére.

(5) A szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat

a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,

b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén az eredménytelen vagy elutasított pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátásáig, de legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 évig

kezeli.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokba pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése céljából betekinthetnek a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélést végző bizottság tagjai.

13/F. § (1) Az önkéntes tartalékosok ösztöndíja vonatkozásában, a pályázatok kiírására, elbírálására és az ezzel összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédségi szervezet és a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) büntetlen előéletre vonatkozó adatát,

f) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

g) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,

h) tanulmányi igazolását,

i) nyertes pályázó esetén:

ia) pályaalkalmassági vizsgálat eredményét,

ib) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

ic) adóazonosító jelét,

id) bankszámlaszámát.

(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.

(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(4) A pályázatok kiírására, elbírálására és az ezzel összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat beérkezésétől azok elbírálásáig kezeli, amelyeket az elbírálást követően továbbít a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet részére.

(5) A szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat

a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,

b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén az eredménytelen vagy elutasított pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátásáig, de legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 évig

kezeli.

(6) Az (1) bekezdés a)-i) pontjában meghatározott adatokba a pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése céljából betekinthetnek a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélését végző bizottság tagjai.

13/G. § (1) A honvédelmi árvák ösztöndíja vonatkozásában a Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt szervezete mint adatkezelő honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

f) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,

g) tanulmányi igazolását,

h) az árvaellátást megállapító határozat másolatát,

i) a jogosultság megállapításához szükséges, hatóság által kibocsátott igazolást,

j) nyertes pályázó esetén:

ja) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

jb) adóazonosító jelét,

jc) bankszámlaszámát.

(2) Kiskorú ösztöndíjban részesülő esetén, az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl kezeli a törvényes képviselő

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakcímét.

(3) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.

(4) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(5) Az adatkezelő honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázó és az ösztöndíjban részesülő (1) bekezdésben meghatározott adatait

a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,

b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 3 évig

kezeli."

47. § A Haktv. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja

a) a honvédségi nyugdíjasnak, a nyugállományú katonának, a köztársasági elnök által szolgálaton kívüli állományba felvett személynek,

b) a hivatásos, a szerződéses és az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítéssel, vagy a hadkötelezettség alapján történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggő baleset, betegség, sebesülés miatt társadalombiztosítási, illetve szociális ellátásra jogosultaknak,

c) az állomány elhunyt tagjának, az önkéntes tartalékos szolgálatteljesítéssel vagy a hadkötelezettség alapján történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggésben elhunyt katonának, az elhunyt nyugállományú katonának, az elhunyt honvédségi nyugdíjasnak, az elhunyt kormánytisztviselőnek, az elhunyt kormányzati ügykezelőnek, az elhunyt honvédelmi alkalmazottnak és az elhunyt közalkalmazottnak,

d) az a)-c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozóinak és

e) az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján foglalkoztatott állomány esetén a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követően, a Honvédséggel kötött egyéni megállapodás alapján

társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása, elismerés adományozása, valamint az érintetti kör tájékoztatása tájékoztatók és honvédségi kiadványok megküldésével, az érintettek véleményének, álláspontjának kikérése, megismerése, valamint kiemelt eseményekről, különösen évfordulókról, emléknapokról történő megemlékezés köszöntő levelek megküldésével vagy személyes kapcsolattartással."

48. § A Haktv. a következő 8/A. alcímmel egészül ki:

"8/A. Veterán nyilvántartás

16/A. § (1) A Honvédség felsőszintű vezetéséért felelős honvédelmi szervezet a jogállás odaítélésének előkészítése, elbírálása, nyilvántartása, a jogállásra való jogosultság és annak megszűnésének megállapítása, valamint kapcsolattartás céljából kezeli az érintettek (2) bekezdésben meghatározott adatait.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli:

1. családi és utónév (születési név),

2. születési hely, idő,

3. anyja születési neve,

4. személyi azonosító,

5. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszáma, vezetékes és mobil telefonszáma, elektronikus elérhetősége,

6. értesítendő személy neve, címe, telefonszáma, vezetékes és mobil telefonszáma, elektronikus elérhetősége,

7. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel,

8. büntetlen előéletre vonatkozó adat,

9. elhalálozás ténye, és az ezt alátámasztó halotti anyakönyvi kivonat másolata,

10. a szolgálati viszony jellege,

11. a szolgálati viszony kezdete,

12. a szolgálati viszonyra vonatkozó adatok,

13. elért rendfokozat(ok),

14. a szolgálat során elért címek,

15. betöltött beosztás(ok), szolgálatteljesítés szerinti helyőrségek,

16. kitüntetések, egyéb elismerések,

17. külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok,

18. harci cselekményben való részvételre, és annak során tanúsított kiemelkedő helytállásra, valamint sebesülésre vonatkozó adatok,

19. a szolgálati viszony megszűnésének jellege, oka, ideje,

20. a veterán jogállásról való döntés.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat

a) a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete az irattári nyilvántartásból,

b) az érintett honvédelmi szervezete az érintett jogviszonyának megszűnésekor, megszüntetésekor vagy

c) az érintett

továbbítja az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelő részére.

(4) A (3) bekezdés a) pontja esetén akkor használhatók fel az adatkezelő részére megküldött adatok, ha az érintett részt kíván venni az eljárásban. A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől kapcsolattartás céljából a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete adatot igényelhet.

(5) Az érintett honvédelmi szervezete a (2) bekezdés szerinti adatokat a (3) bekezdés b) pontja szerint abban az esetben továbbítja az adatkezelő részére, ha az érintett részt kíván venni az eljárásban.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott adatokba a döntés előkészítése és meghozatala céljából a Grémium titkára és tagjai betekinthetnek.

(7) Ha nem áll rendelkezésre a döntéshez szükséges valamennyi adat, úgy az adatkezelő a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatkezelőktől további, a (2) bekezdésnek megfelelő adatok továbbítását kérheti.

(8) Az adatkezelő a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésére kijelölt szervezet részére az általa végzett feladatainak ellátása céljából továbbítja a (2) bekezdés 1., 3, 4. pontja szerinti, valamint az 5. pontja szerinti lakóhelyre, tartózkodási helyre, levelezési címre vonatkozó adatokat, a 7. pontja szerinti adóazonosító jelre vonatkozó adatokat, továbbá a 13. pontja szerinti adatok közül az utolsó viselt rendfokozatra vonatkozó és a 20. pontja szerinti adatot.

(9) Az adatkezelő az adatkezelés szükségességét az adatok nyilvántartásban történő rögzítésétől számított 3 évente felülvizsgálja."

49. § A Haktv. 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Pénzügyi szakterület a Honvédség személyi állománya, az ösztöndíjban részesülő és a veterán jogállású érintettek 14. melléklet szerinti személyes adatait kezeli.

(2) A pénzügyi szakterület adatait személyi állománya vonatkozásában a honvédelmi szervezet, szakterületéhez tartozó feladatai ellátása során a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésre kijelölt szervezet kezeli. Az ösztöndíjban részesülők adatait az ösztöndíj megállapítására, kifizetésére jogosult honvédelmi szervezet, szakterületéhez tartozó feladatai ellátása során a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésre kijelölt szervezet kezeli. A veterán jogállású érintettek adatait a jogállással összefüggő pénzügyi feladatok ellátása céljából a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésre kijelölt szervezet kezeli."

50. § A Haktv. 21/A. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az állandó belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet, valamint a honvédségi szakképző intézmény az állandó belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az érintett azonosítása céljából kezeli)

"e) a korlátozott érvényességi ideig engedélyezett jogosultság érvényességi dátumát."

51. § A Haktv. a következő III/B. Fejezettel egészül ki:

"III/B. FEJEZET

A HONVÉDELMI TANÁCS ÉS A KORMÁNY SPECIÁLIS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK

24/U. § A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása érdekében a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium kezeli az adatkezeléssel érintett személyek (2) és (3) bekezdésben megjelölt személyes adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelő a részére meghatározott feladattal kapcsolatos rendszer aktivizálásával, igénybevételével és működésével összefüggésben a belépési jogosultsághoz kötött területre történő be- és kilépés ellenőrzése, a belépő személyek azonosítása, belépési jogosultságaik nyilvántartása, az élet- és vagyonbiztonság, valamint honvédelmi és nemzetbiztonsági érdek, továbbá a minősített adatok védelme céljából, elektronikus beléptetési rendszerben kezeli a belépők következő adatait:

a) családi és utónév, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakóhely, személyi biztonsági tanúsítvány száma, és

b) alkalmasság ténye.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelő a részére meghatározott feladattal összefüggő rendszer tervezésével, aktivizálásával, igénybevételével és működésével összefüggésben, az érintett személyi állomány kiértesíthetősége, valamint az érintettekkel való kapcsolattartás céljából kezeli az érintettek következő adatait:

a) családi és utónév,

b) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím,

c) alkalmasság ténye.

24/V. § (1) A 24/U. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott

a) adatokat - a 24/U. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdés c) pontjának kivételével - az érintett személyi állomány maga szolgáltatja a 24/U. § (1) bekezdésében meghatározott adatkezelő részére,

b) adatok közül a természetes személyazonosító adatokat az érintett személy munkáltatója is továbbítja az érintett személyi állomány azonosítása érdekében, továbbá az adatokban történő változásról 8 napon belül tájékoztatót küld a 24/U. § (1) bekezdése szerinti adatkezelő számára,

c) adatokban történt változásról az érintett személyi állomány 8 napon belül a megváltozott adatok megküldésével értesíti a 24/U. § (1) bekezdése szerinti adatkezelőt.

(2) A 24/U. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott adatkezelés az érintett személy feladatra történő kijelölésének időtartamáig tart. A kijelölés megszűnéséről vagy megszüntetéséről az érintett személy munkáltatója soron kívül, de legkésőbb 3 napon belül tájékoztatja az adatkezelőt.

(3) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása céljából az alkalmasnak minősített érintettekről tájékoztatja a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot.

(4) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a személyi állomány egészségügyi felülvizsgálatát megelőzően, és azt követően folyamatosan egyeztetést folytat az adatkezelővel, amely - adatpontosítás céljából - adatot szolgáltat az érintett személyi állomány körét illetően."

52. § A Haktv. VII. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:

"VII. FEJEZET

A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN HASZNÁLT IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

23. A katonai igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

40. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadköteles katonák szolgálati viszonyának és személyazonosságának igazolására szolgáló katonai igazolványának kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a 10. melléklet 1-8. és 10-13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a hadkötelezettség bevezetésétől a hadkötelezettség megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A hadköteles katonák igazolványa tartalmazza:

a) a katonai igazolvány birtokosa nevét, nemét és a 10. melléklet 3-8. pontja szerinti adatokat,

b) a katonai igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

c) a katonai igazolvány kiállításának időpontját,

d) a katonai igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

e) a katonai igazolvány megnevezést,

f) a "Genfi egyezmények szerinti igazolvány" feliratot,

g) Magyarország címerét,

h) a Honvédség emblémáját, és

i) a katonai igazolványt kiadó állam kódját.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat - a 10. melléklet 11. és 12. pontja kivételével - az e § szerinti nyilvántartásba a személyügyi nyilvántartás kezelésére jogosult szerv továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a katonai igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a hadköteles katona szolgálati beosztása szerint illetékes honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (5) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(5) A hadköteles katona szolgálati beosztása szerint illetékes honvédelmi szervezet a részére megküldött katonai igazolványokról a hadkötelezettség fennállása idején nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(7) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés d)-f) és i) pontja szerinti adatokat a katonai igazolvány angol és magyar nyelven egyaránt tartalmazza.

(8) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

24. A honvédségi szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti és honvédelmi alkalmazotti igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

41. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve

a) a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvéd tisztjelölti, honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony fennállásának igazolására szolgáló szolgálati igazolvány, valamint

b) a honvédelmi miniszter által vezetett minisztérium, a Honvédség vagy a honvédelmi miniszter által az állam nevében alapított szakképző intézmény (a továbbiakban együtt e fejezet alkalmazásában: honvédelmi szervezet) személyi állományába tartozást igazoló kormánytisztviselői, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti igazolvány (a továbbiakban együtt: munkáltatói igazolvány)

kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából kezeli a 10. melléklet 1-8. és 10-13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a fennálló szolgálati, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati - ide nem értve a szakmai és politikai felsővezető kormányzati szolgálati, politikai szolgálati jogviszonyát -, biztosi, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszony létrejöttétől a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A szolgálati igazolvány és munkáltatói igazolvány (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: igazolvány) tartalmazza

a) az igazolvány megnevezését,

b) az igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 5-8. pontja szerinti adatokat,

c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

d) az igazolvány kiállításának dátumát,

e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját, és

h) a "Genfi egyezmények szerinti igazolvány" feliratot.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés d), e) és h) pontja szerinti adatokat az igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (6) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(6) A honvédelmi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a részére megküldött igazolványokról a jogviszony fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(7) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

(8) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

25. A katonai nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

42. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Honvédség által biztosított ellátások igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására szolgáló katonai nyugdíjas igazolványának kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a tényleges állományból nyugállományba helyezett személyek 10. melléklet szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a jogosultság fennállása kezdetétől annak megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig. Ha az igazolványra jogosult írásképtelen, cselekvőképtelen, vagy az igazolvány igénylése tekintetében cselekvőképességében korlátozott, és ezért nevében törvényes képviselője jár el, úgy az adatkezelő a törvényes képviselő 10. melléklet 1-5. és 8. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat is kezeli.

(2) A katonai nyugdíjas igazolvány tartalmazza

a) a katonai nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 5-9. pontja szerinti adatokat,

b) a katonai nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

c) a katonai nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,

d) a katonai nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

e) Magyarország címerét,

f) a Honvédség emblémáját, és

g) a katonai nyugdíjas igazolvány megnevezést.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés c), d) és g) pontja szerinti adatokat a katonai nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A szolgálati járandóságban részesülő nyugállományú katona jogállásához kapcsolódó jogosultságait a katonai nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.

(5) A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében az érdekvédelmi nyilvántartásból a katonai nyugdíjas igazolvány igénylésekor továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a katonai igazgatás területi szerve számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó, (7) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(7) A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében a részükre megküldött katonai nyugdíjas igazolványokról a jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezetnek, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(8) A katonai igazgatás területi szerve az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

(9) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

26. A honvédségi nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

43. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az 1. § d) pont da)-dc) alpontja szerinti személyekről a Honvédség által biztosított ellátások igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására szolgáló honvédségi nyugdíjas igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából e személyek 10. melléklet 1-8. és 10-13. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a jogosultság fennállása kezdetétől annak megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig kezeli. Ha az igazolványra jogosult írásképtelen, cselekvőképtelen, vagy az igazolvány igénylése tekintetében cselekvőképességében korlátozott, és ezért nevében törvényes képviselője jár el, úgy az adatkezelő a törvényes képviselő 10. melléklet 1-5. és 8. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat is kezeli. Az e bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(2) A honvédségi nyugdíjas igazolvány tartalmazza

a) a honvédségi nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 5-8. pontja szerinti adatokat,

b) a honvédségi nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

c) a honvédségi nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,

d) a honvédségi nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

e) Magyarország címerét,

f) a Honvédség emblémáját és

g) a honvédségi nyugdíjas igazolvány megnevezést.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés c), d) és g) pontja szerinti adatokat a honvédségi nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A honvédségi nyugdíjas jogállásához kapcsolódó jogosultságait a honvédségi nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.

(5) A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területükön lakóhellyel rendelkezők tekintetében a honvédségi nyugdíjas igazolvány igénylésekor az érdekvédelmi nyilvántartásból továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a katonai igazgatás területi szerve számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (7) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(7) A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében a részére megküldött honvédségi nyugdíjas igazolványokról az érintett jogosultságának azonosítása céljából, a jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(8) A katonai igazgatás területi szerve az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

27. Hatósági és ellenőri igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

44. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hatósági és ellenőri tevékenységek végrehajtására kijelölt állomány ez irányú jogosultságának igazolására szolgáló igazolványának kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából e személyek 10. melléklet 1-8. és 10-13. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a jogosultság kezdetétől a jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A hatósági és ellenőri igazolvány tartalmazza

a) a hatósági és ellenőri igazolvány megnevezést,

b) a hatósági és ellenőri igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 6-8. pontja szerinti adatokat,

c) a hatósági és ellenőri igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

d) a hatósági és ellenőri igazolvány kiállításának dátumát,

e) a hatósági és ellenőri igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját,

h) a hatósági vagy ellenőrzési jogkört gyakorló személy hatáskörét megalapozó jogszabályi hivatkozást,

i) a hatáskör megnevezését, és

j) a hatáskör gyakorlójának megnevezését.

(3) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (5) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(5) A honvédelmi szervezet a szolgálati viszony fennállása alatt, valamint a hatáskör gyakorlója a jogosultság időtartama alatt a részére megküldött hatósági és ellenőri igazolványról nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat tartalmazza.

(6) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

(7) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

27/A. A katonai rendész igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

44/A. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve Magyarország területén működtetett katonai rendészeti feladatra kijelölt állomány ez irányú jogosultságainak és a katonai rendészeti szolgálat ellátásának igazolására szolgáló igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a 10. melléklet 1-8. és 10-13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a katonai rendész jogosultság kezdetétől a jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A katonai rendészigazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány megnevezését,

b) az igazolvány birtokosa nevét, a "katonai rendész" megnevezést és a 10. melléklet 5-8. pontja szerinti adatokat,

c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

d) az igazolvány kiállításának dátumát,

e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját, és

h) az "Intézkedésre és fegyverviselésre jogosult!" feliratot.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a katonai rendészigazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatokat ellátása céljából.

(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (6) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(6) A honvédségi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a részére megküldött katonai rendészigazolványokról a katonai rendész jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(7) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

(8) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

27/B. A Genfi Egyezménynek megfelelő személyazonossági igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

44/B. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Honvédség személyi állományába tartozók részére a különleges jogrend - kivéve a veszélyhelyzet - időszakában, valamint a Magyarország területén kívüli szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített szolgálat teljesítése időszakában a sebesültek és betegek felkutatására, felszedésére és szállítására, vagy a betegség megelőzésére alkalmazott személyzet, az egészségügyi alakulatok által alkalmazott személyzet, továbbá a tábori lelkészek azonosítása és speciális státuszuk igazolása biztosítására szolgáló személyazonossági igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a 10. melléklet 1-8. és 10-14. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a személyazonossági igazolvány kiadásától a Honvédséggel fennálló jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A személyazonossági igazolvány tartalmazza

a) az igazolvány megnevezését,

b) az igazolvány birtokosának nevét és a 10. melléklet 5-8. pontja szerinti adatokat,

c) a személyazonossági igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,

d) az igazolvány kiállításának dátumát,

e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) a Honvédség emblémáját,

g) a vörös kereszt emblémáját,

h) az "Az igazolvány birtokosa Magyarország állampolgára. Tagja a Magyar Honvédség reguláris haderejének. Az igazolvány birtokosa egészségügyi/egyházi személyzet tagjaként, a hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására vonatkozóan, Genfben 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény által biztosított védelemben részesül." feliratot,

i) az "egészségügyi személy" vagy "egyházi személy" feliratot.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a személyazonossági igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(5) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (7) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(7) A honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt a részére megküldött személyazonossági igazolványról nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(8) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

27/C. A Belföldi katonai futárigazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

44/C. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve Magyarország területén működtetett katonai futárszolgálatra kijelölt hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona ez irányú jogosultságainak és a belföldi katonai futárszolgálat ellátásának igazolására szolgáló igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása, valamint a biztonsági okmány jogszerűtlen használatának vizsgálata céljából a 10. melléklet 1-8. és 10-13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a katonai futár jogosultságának kezdetétől a jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig kezeli. Az e bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(2) A Belföldi katonai futárigazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány megnevezését,

b) az igazolvány birtokosa nevét, a "Belföldi katonai futár" megnevezést és a 10. melléklet 5-8. pontja szerinti adatokat,

c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

d) az igazolvány kiállításának dátumát,

e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját,

h) a "Fegyverviselésre jogosult" feliratot.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a belföldi katonai futárigazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (6) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(6) A honvédelmi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a részére megküldött belföldi katonai futár igazolványokról a belföldi katonai futár jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(7) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

28. A személyi igazolójegy kiadásával kapcsolatos adatkezelés

45. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a honvédek részére a különleges jogrend - a veszélyhelyzetet ide nem értve - időszakában, békeidőszakban, valamint Magyarország területén kívüli szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített szolgálat időszakában az azonosítás biztosítására szolgáló személyi igazolójegy kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából e személyek 10. melléklet 1-8. és 10-14. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a személyi igazolójegy kiadásától a szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A személyi igazolójegy tartalmazza

a) a személyi igazolójegy birtokosa nevét és a 10. melléklet 10. pontja szerinti adatot, és

b) a HUNGARY feliratot.

(3) A honvédelmi szervezet a személyi igazolójegy érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a személyi igazolójegy kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült személyi igazolójegyet megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó, (5) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(5) A honvédelmi szervezet a részére megküldött, saját állományába tartozóknak kiadott személyi igazolójegyről annak kiadásától a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(6) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont személyi igazolójegyeket és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a személyi igazolójegy megsemmisítése céljából.

(7) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

29. A honvédelmi ágazatban használt igazolványok közös rendelkezései

46. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve által, az e Fejezetben meghatározott, a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatban vezetett nyilvántartások más nyilvántartásokkal - ha e törvény az adatkezelés céljának és az adatok körének pontos meghatározásával másként nem rendelkezik -nem kapcsolhatóak össze.

(2) A honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok kiadásával és kezelésével kapcsolatos eljárási szabályokat a honvédelemért felelős miniszter normatív utasításban szabályozza."

53. § (1) A Haktv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Haktv. 10. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Haktv. 21. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

54. § A Haktv.

a) 1. § e) pontjában a "szervezeteknél foglalkoztatott" szövegrész helyébe a "szervezeteknél, illetve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál (a továbbiakban: KNBSZ) foglalkoztatott" szöveg,

b) 19. § (3) bekezdésében a "tagdíjak" szövegrész helyébe a "tagdíjak, valamint az ösztöndíjak" szöveg,

c) 19. § (5) bekezdésében a "költségtérítések" szövegrész helyébe a "költségtérítések, ösztöndíjak" szöveg,

d) 19. § (5) bekezdés h) pontjában a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "katonai foglalkoztatás felügyeleti hatósági" szöveg,

e) 20. § (1) bekezdésében a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)" szövegrész helyébe a "KNBSZ" szöveg,

f) 70. § (4) bekezdésében a "10. melléklet a), b), e), f) és j) pontja" szövegrész helyébe a "10. melléklet 1., 2., 5., 6. és 10. pontja" szöveg

lép.

11. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 2015. évi XLII. törvény módosítása

55. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény rendelkezéseit - az e törvényben meghatározott esetben és körben -)

"d) a rendvédelmi tisztjelöltre,"

56. § A Hszt. 2. §-a következő 22a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"22a. rendvédelmi tisztjelölt: a rendvédelmi alapképzésre felvételt nyert személy, aki a képzés időtartama alatt hallgatói jogviszonyban és a XXVII. Fejezetben meghatározottak szerinti tisztjelölti szolgálati jogviszonyban áll;"

57. § A Hszt. 142. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a szülési szabadság idejére járó távolléti díj személyi jövedelemadóval és a munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulékkal csökkentett - az adó- és járulékkedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított - havi összege nem lehet kevesebb, mint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval csökkentett - az adókedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított - naptári napi összegének a harmincszorosa."

58. § A Hszt. XXVII. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:

"XXVII. FEJEZET

A RENDVÉDELMI TISZTJELÖLT

284. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: rendvédelmi tisztjelölti jogviszony) teljesít szolgálatot, amelyben őt és a vele rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szervet jogszabályban meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. A rendvédelmi tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a rendvédelmi szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés.

(2) A rendvédelmi tisztjelöltre e törvénynek a hivatásos állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyra nem alkalmazható a 15. §, az 52-72. §, a 78. és 79. §, a 86-95. §, a 96-98. §, a 114-133. §, valamint a 154-178. §.

112. A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítése és megszüntetése

285. § (1) A rendészeti alapképzésre, nappali tagozatra felvételt nyert személyt az országos parancsnok vagy az országos főigazgató a rendvédelmi szerv rendvédelmi tisztjelölti állományába kinevezi. Személyügyi nyilvántartását, rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyával kapcsolatos ügyei intézését a rendvédelmi szerv végzi. A munkáltatói jogkör gyakorlója a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv országos parancsnoka, illetve országos főigazgatója.

(2) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítésének feltétele, hogy a rendvédelmi tisztjelölttel szemben hallgatói jogviszonyt kizáró körülmény nem áll fenn. Nem nevezhető ki rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyba, akinek ösztöndíjas hallgatói jogviszonya vagy rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya kizárás fenyítés jogerős kiszabásával, lemondással, tanulmányi kötelezettség önhibából történő elmulasztása miatt vagy méltatlanság jogerős megállapításával szűnt meg.

(3) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyba történő kinevezést és annak módosítását írásba kell foglalni. A rendvédelmi tisztjelölt köteles a rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatni, és hivatásos állományba vételét követően legalább 10 év időtartamban az őt kinevező rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesíteni. A rendvédelmi szerv köteles a rendvédelmi tisztjelölt rendészeti tanulmányait támogatni, ezek befejezését követően hivatásos állományba venni, és a végzettségének megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatni.

(4) A rendvédelmi tisztjelölt a képzési követelményt az adott szakra vonatkozó, jogszabályban közzétett Képzési és Kimeneti Követelményben meghatározott képzési idő alatt köteles teljesíteni. A hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama a képzési időbe nem számít bele.

(5) A rendvédelmi tisztjelölt részére a kinevezést legkésőbb a rendészeti alapfelkészítést megelőző 15 nappal át kell adni.

(6) A rendvédelmi tisztjelölt a beiratkozást követő hat hónapig rendészeti alapfelkészítésen vesz részt. A rendvédelmi tisztjelölt a rendészeti alapfelkészítés befejezésekor "Tisztjelölt" vizsgát, ezt követően a hivatásos állomány tagja számára előírt esküt tesz.

(7) A rendvédelmi tisztjelölt részére a rendészeti alapfelkészítést tartalmazó hat hónap idejére próbaidőt kell kikötni. A próbaidő alatt a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti. A próbaidő alatt meg kell szüntetni a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyát annak, aki a rendészeti alapfelkészítést önhibájából nem teljesíti vagy a kifogástalan életvitel követelményeinek nem felel meg.

285/A. § (1) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnik

a) a rendvédelmi tisztjelölt halálával,

b) ha a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony érvénytelen jognyilatkozat alapján jött létre,

c) a kizárás fenyítés jogerőre emelkedésével,

d) a hallgatói jogviszony megszűnésének napján,

e) a tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatba történő kinevezéssel.

(2) A rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha

a) nemzetbiztonsági szempontból a rendvédelmi tisztjelölti szolgálatra alkalmatlanná vált,

b) a képzési idő alatt a jogszabályban előírt, egészségi, pszichológia vagy fizikai alkalmassági követelményeknek nem felel meg.

(3) Felmentés esetén a felmentési idő egy hónap. A rendvédelmi tisztjelölt írásbeli kérelme alapján a felek ennél rövidebb felmentési időben is megállapodhatnak.

285/B. § (1) Az a rendvédelmi tisztjelölt, aki rendelkezik a 285. § (6) bekezdés szerinti "Tisztjelölt" vizsgával és

a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti vagy

b) a hallgatói jogviszonyát megszünteti,

annak rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, az addig megszerzett rendfokozatát a törvény erejénél fogva elveszti és őt a munkáltatói jogkör gyakorlója szolgálati viszonyba történő kinevezéssel egyidejűleg a rendvédelmi szervnél tiszthelyettesi besorolási kategóriába tartozó beosztásba helyezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója a rendvédelmi tisztjelölt kérelmére és a rendvédelmi tisztjelölt különös méltánylást érdemlő egyéni érdekére tekintettel - a hivatásos jogviszonyban továbbfoglalkoztatás helyett - engedélyezheti a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatást. A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatás nem érinti a (4) bekezdés szerint megállapítandó időtartamot.

(3) Nem kell biztosítani a rendvédelmi tisztjelölt számára az (1) és (2) bekezdés szerinti foglalkoztatást, ha a hallgatói jogviszonya a 285. § (7) bekezdés szerinti próbaidő alatt szűnik meg, valamint ha a hallgatói jogviszonya a rendészeti alapfelkészítés teljesítésének hiányában szűnik meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti rendvédelmi tisztjelölt esetében a 285. § (3) bekezdése szerint vállalt időtartamot a hallgatói jogviszony megszűnésétől kell számítani.

285/C. § (1) Ha a rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya próbaidő alatt, a 285/A. § (1) bekezdés b)-d) pontja, vagy 285/A. § (2) bekezdése alapján szűnik meg, a rendvédelmi tisztjelölt a képzés költségeit miniszteri rendeletben meghatározottaknak megfelelően köteles megtéríteni. A megtérítési kötelezettség a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnését követő naptól esedékes.

(2) A megtérítési kötelezettség részbeni vagy teljes megfizetése alól a miniszter - miniszteri rendeletben meghatározott szabályok alapján - a rendvédelmi tisztjelöltet kérelmére, különös méltánylást érdemlő körülményeire figyelemmel mentesítheti.

(3) Ha a szolgálati jogviszony a 285. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam előtt, a 80. § (1) bekezdés d), f) vagy g) pontja, a 80. § (2) bekezdés a), b) vagy f) pontja, a 82. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja, vagy a 86. § (2) bekezdés b)-d) pontja alapján szűnt meg, a hivatásos állomány tagja a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya alapján részére kifizetett juttatás összegét miniszteri rendeletben meghatározottak szerint, időarányos mértékben köteles megtéríteni.

285/D. § A rendvédelmi tisztjelölt hallgatói jogviszonyának szünetelése a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyának fennállását nem érinti. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt a rendvédelmi tisztjelölt részére a munkáltatói jogkör gyakorlója a rendvédelmi szervnél szolgálati feladatot határozhat meg. A rendvédelmi tisztjelölt a munkáltatói jogkör gyakorlójától kérheti, hogy a hallgatói jogviszonya szüneteltetésével egyidejűleg különös méltánylást érdemlő egyéni érdekére tekintettel a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szünetelését engedélyezze.

113. A rendvédelmi tisztjelölti szolgálat

286. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt a vele rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv tisztjelölti állományában, a hallgatói előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot.

(2) A rendvédelmi tisztjelölt rendfokozata

a) az állományba vétel napjától hallgató őrmester,

b) a második évfolyamon a tanév első napjától hallgató törzsőrmester,

c) a harmadik évfolyamon a tanév első napjától hallgató főtörzsőrmester,

d) a negyedik évfolyamon a tanév első napjától hallgató zászlós.

(3) A rendvédelmi tisztjelölt szolgálatteljesítési helye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendvédelmi Tagozata (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat). A rendvédelmi tisztjelölt szolgálati feladatait a Rendvédelmi Tagozat szolgálati szabályzata tartalmazza. A Rendvédelmi Tagozaton megalakított egységek a képzési szakok és szakirányok szerint kerülnek megalakításra, amelyek egyben az állományilletékes rendvédelmi szerv tartalékát is képezik. Kötelékben és különleges jogrendben történő alkalmazásuk és gyakoroltatásuk rendjét az országos parancsnok és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által megkötött együttműködési megállapodás tartalmazza.

(4) A rendvédelmi tisztjelölt esetében a szolgálati érintkezés során szóban "hallgató" megszólítást kell alkalmazni, amelyet írásban a jövendő hivatásának megfelelő rendvédelmi szervnél alkalmazott jelzővel kell kiegészíteni.

(5) A rendvédelmi tisztjelölt szolgálatteljesítése során - a 285. § (6) bekezdésében meghatározott képzettségi szintet meghaladó - intézkedésre önállóan nem jogosult. A sikeres "Tisztjelölt" vizsgát követően - az eskütétel után -szakmai gyakorlaton vagy elrendelt szolgálati tevékenység során szolgálati fegyvert, felszerelést a rendvédelmi szerv számára meghatározott szabályok szerint viselhet és a jogszabályok előírásainak megfelelően használhat.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a rendőrség rendvédelmi tisztjelöltje a vele rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerven kívül, más rendőrségi szervnél is teljesítheti a szakmai gyakorlatát. Ebben az esetben a szakmai gyakorlat során a rendvédelmi tisztjelölt szolgálati fegyvert, felszerelést a szakmai gyakorlatot biztosító rendvédelmi szerv számára meghatározott szabályok szerint viselhet és a jogszabályok előírásainak megfelelően használhat.

(7) A rendvédelmi tisztjelölt szolgálatteljesítése képzési időnek minősül, amelyet úgy kell megállapítani, hogy az a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse.

(8) A rendvédelmi tisztjelölt kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgálati feladat ellátására vezényelhető, továbbá a Rendvédelmi Tagozat állományában rajparancsnoki vagy szakaszparancsnoki gyakorló feladatok ellátására jelölhető ki.

(9) A rendvédelmi tisztjelölt az oktatási szünet időtartamára - a kötelező gyakorlat kivételével - mentesül a szolgálatteljesítési és rendelkezésre állási kötelezettség alól.

(10) Szabadságra kizárólag a hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt szolgálati feladatokat ellátó rendvédelmi tisztjelölt jogosult. A rendvédelmi tisztjelöltet ezen időtartamra a 143-146. §-ban foglaltaktól eltérően a heti szolgálatteljesítési idejének alapulvételével megállapított, évi öt heti szolgálatteljesítésnek megfelelő mértékű alapszabadság időarányos része illeti meg.

114. A rendvédelmi tisztjelölt járandóságai

287. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt havonta a miniszter rendeletében meghatározottak szerinti illetményre jogosult. Az illetmény alapilletményből, tanulmányi díjból, valamint illetménypótlékból áll. Az alapilletmény legalább a garantált bérminimumnak megfelelő összeg. Az alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, valamint a tanulmányi díj mértékét és az illetménypótlék összegét a miniszter rendeletben állapítja meg.

(2) A rendvédelmi tisztjelölt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kollégiumi elhelyezésre, térítésmentes élelmezési, ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, ezen túlmenően egyes költségtérítésre és szociális juttatásokra jogosult.

(3) A rendvédelmi tisztjelölt pénzbeli járandóságait a rendvédelmi szerv havonta egy összegben a tisztjelölt által megnevezett fizetési számlára átutalja.

(4) Nem jogosult illetményre a rendvédelmi tisztjelölt, ha a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya szünetel, valamint ha jogellenesen távol van.

115. A rendvédelmi tisztjelölt fegyelmi és kártérítési felelőssége

287/A. § (1) Ha a rendvédelmi tisztjelölt a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyából vagy a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegi, fegyelemsértést követ el. A tisztjelölttel szemben fenyítésként a 185. § (1) bekezdés a), b) és h) pontja, valamint az alapilletmény csökkentése fegyelmi fenyítés szabható ki azzal, hogy az alapilletmény legfeljebb 5 hónapra, legfeljebb 20%-kal csökkenthető.

(2) A rendvédelmi tisztjelölt beosztásából - tanulmányok folytatásától való eltiltás nélkül - legfeljebb a büntető-, a fegyelmi és a méltatlansági eljárás jogerős befejezéséig akkor függeszthető fel, ha a szolgálati helytől távoltartása az általa elkövetett cselekmény súlya vagy jellege miatt indokolt.

(3) A rendvédelmi tisztjelölt vonatkozásában a 192. § nem alkalmazandó, a fegyelmi jogkör gyakorlójának személyét miniszteri rendelet határozza meg. A fegyelmi jogkör gyakorlásába a Rendvédelmi Tagozat, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonható.

(4) A rendvédelmi tisztjelölt kártérítési felelőssége kiterjed a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyából és a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kár megtérítésére is.

(5) A fegyelmi és a kártérítési eljárás jogszabályban nem szabályozott kérdéseiben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fegyelmi és kártérítési szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A rendvédelmi tisztjelölt képviseletében a kari hallgatói önkormányzat is eljárhat."

59. § A Hszt. 341. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított rendvédelmi szerv tekintetében rendeletben:)

"27. megállapítsa

a) a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítésére és megszüntetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a rendvédelmi tisztjelölti szolgálatra vonatkozó rendelkezéseket,

b) a rendvédelmi tisztjelöltet megillető alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, a tanulmányi díj mértékét, az illetménypótlék összegét, és az egyéb juttatások körét, jogosultsági feltételeit, mértékét, megállapításának és folyósításának rendjét,

c) a rendvédelmi tisztjelölteknek a rendvédelmi alapképzés időtartama alatt, illetve az állomány tagjának a 10 éves határozott idejű szolgálata alatt fennálló visszafizetési kötelezettsége eseteire, módjára, összegére vonatkozó szabályokat, a visszafizetési kötelezettség érvényesítésének, ideértve a halasztás engedélyezésének rendjét, a fizetési könnyítés és a mentesítési eljárás szabályait,"

60. § A Hszt. 361. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"361. § A 142. § (3) bekezdésében foglaltakat a folyamatban lévő szülési szabadságok tekintetében is alkalmazni kell."

61. § A Hszt. a következő 368/A. §-sal egészül ki:

"368/A. § (1) A 284. § (1) bekezdése szerinti, a rendvédelmi szervvel ösztöndíj szerződéssel tisztjelölti jogviszonyban álló tisztjelöltek jogviszonya az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi CXLI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított XXVII. Fejezet alapján - a 2021/2022. tanévben képzésüket befejező tisztjelöltek kivételével - 2022. augusztus 1-jén átalakul a Módtv3.-mal megállapított XXVII. Fejezet szerinti rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonnyá.

(2) A tisztjelöltet legkésőbb az (1) bekezdés szerinti időpontot megelőző 120 nappal írásban kell tájékoztatni a tisztjelölti jogviszonyát érintő módosítás tartalmi elemeiről.

(3) A tisztjelölt - a 2021/2022. tanévben képzésüket befejező tisztjelöltek kivételével - legkésőbb 2022. július 1-ig írásban nyilatkozik, hogy jogviszonyának átalakulásához hozzájárul-e. Ha a tisztjelölt az előírt határnapig nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a tisztjelölti jogviszonyának rendvédelmi tisztjelölti jogviszonnyá történő átalakulásához hozzájárult.

(4) Ha a tisztjelölt a tisztjelölti jogviszonyának átalakulásához nem járul hozzá, a tisztjelölti jogviszonya és ösztöndíjszerződése 2022. július 31-ével megszűnik.

(5) A Módtv3.-mal megállapított XXVII. Fejezet szerinti rendvédelmi tisztjelölti jogviszony alapján az illetmény 2022. augusztus 1. napjától illeti meg a rendvédelmi tisztjelöltet.

(6) A tisztjelölti jogviszony (1) bekezdés szerinti átalakulásával összefüggésben a rendvédelmi tisztjelöltnek próbaidő nem köthető ki, egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságvizsgálatokat elvégezni nem kell."

12. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

62. § A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 3. § 29a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"29a. katonai célú építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás: a 4. § (2) bekezdésére tekintettel katonai célt szolgál a hazai költségvetési forrásból megvalósuló, a 2. melléklet 18. pontjához kapcsolódó olyan építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti, a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építmény, építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésére, annak ellenőrzésére, továbbá tervezői művezetésre irányul,"

63. § A Vbt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában az "1. mellékletben felsorolt kategóriáknak" szövegrész helyébe az "1. mellékletben foglalt kategóriáknak" szöveg lép.

13. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

64. § A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) I. Fejezete a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

"3/A. A jognyilatkozatokra vonatkozó szabályok

6/A. § (1) A nyilatkozattevő személyének az Mt. 22. § (2) bekezdése szerinti azonosításához nem szükséges a nyilatkozattevőnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus aláírása vagy minősített elektronikus aláírása.

(2) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával, továbbá a megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozat, a fegyelmi vagy kártérítési ügyben hozott határozat, a sérelemdíj megfizetése ügyében hozott határozat, az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítás és a fizetési felszólítás a munkáltatói jogkört gyakorló részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozható.

(3) A (2) bekezdés szerint elektronikusan kiadmányozott jognyilatkozatról a munkáltatói jogkört gyakorló miniszteri rendeletben kijelölt képviselője öt napon belül záradékolással ellátott, hiteles papír alapú kiadmányt készít. A záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy aláírását, a záradékolás keltét és szöveges utalást arra, hogy a papír alapú kiadmány az alapul szolgáló elektronikusan hitelesített irattal megegyezik. A honvédelmi alkalmazottal a papír alapú kiadmányt kell közölni.

(4) Többoldalú jognyilatkozat esetén, ha a munkáltatói jogkört gyakorló az iratot a (2) bekezdés szerint elektronikusan írja alá, az akarategységet hitelesen tükröző kiadmány az a papír alapú kiadmány, amely a munkáltatói jogkört gyakorlónak legalább fokozott biztonságú aláírását tartalmazó elektronikus iratról - a (3) bekezdés rendelkezései alapján - készült és egyidejűleg tartalmazza az iratot nem elektronikusan aláíró személy aláírását is.

(5) A jogorvoslat módjára és határidejére a munkáltatói döntésben utalni kell. Ha törvény alapján a munkáltatói döntés ellen bírósági eljárásnak van helye, a jogorvoslatról való tájékoztatásnak tartalmaznia kell az eljáró bíróság és az alperes megnevezését, a jogorvoslat előterjesztésére nyitva álló határidőt, a jogorvoslat előterjesztésének helyét, valamint azt a felhívást, hogy a keresetlevelet a határidő végéig postára kell adni, vagy elektronikusan be kell nyújtani. Ha a határidő jogvesztő, a felhívásnak arra is ki kell terjednie, hogy a keresetlevélnek a határidő végéig a bírósághoz vagy az intézkedésre jogosult első fokú hatósághoz meg kell érkeznie.

(6) Ha a munkáltatói jogkört gyakorló a jognyilatkozatot elektronikus dokumentum hozzáférhetővé tétele útján közölte, és a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt az elektronikus dokumentum átvételét követő öt napon belül nem igazolja vissza, a munkáltatói jogkört gyakorló postai úton közli vele a jognyilatkozatot. Ilyen esetben a jognyilatkozat közlésének napja a második közlés napja."

65. § A Haj.tv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Honvédelmi alkalmazotti jogviszony

a) helyettesítés céljából,

b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására, vagy

c) tartós külföldi munkavégzés idejére

határozott időre történő kinevezéssel létesíthető."

66. § A Haj.tv. 19/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodás esetén az Mt. 99. § (7) bekezdés a) pontját alkalmazni kell."

67. § A Haj.tv. 21. § (2) bekezdés b) pontja a következő bf) alponttal egészül ki:

(A honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszüntethető:)

(áthelyezéssel az e törvény és)

"bf) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény"

(hatálya alá tartozó munkáltatók között,)

68. § A Haj.tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a honvédelmi szervezet egészét vagy egy részét (szervezeti egységét, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportját) az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató veszi át, a honvédelmi szervezet átvett szervezeti egységénél vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott honvédelmi alkalmazottak honvédelmi alkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik."

69. § A Haj.tv. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 22. §, a 23. § és a 25. § nem alkalmazható, ha a 22. § (2) vagy (5) bekezdése szerinti időpont előtt

a) tett honvédelmi szervezeti vagy honvédelmi alkalmazotti egyoldalú jognyilatkozat, vagy

b) megkötött megállapodás - ideértve az áthelyezést is -

alapján a honvédelmi alkalmazotti jogviszony a 22. § (2) vagy (5) bekezdése szerinti időpontot követően megszűnik. Az a) és b) pont szerinti, a 22. § (1) vagy (4) bekezdésében foglalt időpont előtti jognyilatkozattal vagy megállapodással kapcsolatban a honvédelmi alkalmazott által kezdeményezett munkaügyi jogvita esetén a 22. § (1) vagy (4) bekezdésében foglalt időpontot követően az átadó honvédelmi szervezet helyébe az átvevő munkáltató lép, valamint ezen időpont után a keresetlevelet az átvevő munkáltató ellen kell előterjeszteni."

70. § A Haj.tv. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Mt. 53. §-a alapján más munkáltatónál történő munkavégzésre akkor kerülhet sor, ha ennek alapján a honvédelmi alkalmazott honvédelmi szervezetnél, vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vagy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál végez munkát."

71. § A Haj.tv. 78. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egyéb foglalkoztatási jogviszonya alapján illetmény vagy fizetés nélküli szabadságon lévő és ez alatt határozott idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya alapján jubileumi jutalomra nem jogosult."

72. § (1) A Haj.tv. 83. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásakor honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)

"l) a honvédelmi szervezetnél munkaviszonyban,"

(töltött időt.)

(2) A Haj.tv. 83. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásakor honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)

"n) a Hvt. 2019. január 1. és 2019. december 31. között hatályos 1. mellékletében meghatározott gazdasági társaságnál, annak jogelődjénél vagy jogutódjánál munkaviszonyban"

(töltött időt.)

(3) A Haj.tv. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A honvédelmi alkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni

a) a korábbi munkaviszony teljes időtartamát,

b) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint

c) az (1) bekezdés h) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban

eltöltött időt."

73. § A Haj.tv. V/A. Fejezete a következő 89/G. §-sal egészül ki:

"89/G. § Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi honvédelmi alkalmazott, továbbá az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga megszerzését megelőzően - az ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott - egészségügyi honvédelmi alkalmazott a 3. § (2) bekezdése szerinti többletkötelezettséget nem vállalhat."

74. § A Haj.tv. 15. alcíme a következő 93/A. §-sal egészül ki:

"93/A. § A miniszter a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat honvédelmi alkalmazottai pszichikai alkalmasságának vizsgálatára vonatkozó szabályokat közjogi szervezetszabályozó eszközben határozza meg."

75. § A Haj.tv. 97. §-a a következő (9c)-(9e) bekezdéssel egészül ki:

"(9c) A 2021. január 1. és 2021. december 31. között hatályos 19/A. § (2) bekezdése szerinti, a munkaidőkeret 12 hónapnál hosszabb lehetséges tartamáról szóló megállapodás 2021. december 31. után továbbra is érvényes, azzal, hogy

a) a munkaidőkeret megállapodás szerinti leghosszabb tartama, és

b) az e megállapodás alapján 2022. január 1-jén folyamatban lévő, eredetileg 12 hónapnál hosszabb időtartamra közölt munkaidőkeret tartama

12 hónapra változik.

(9d) A (9c) bekezdés b) pontja szerinti esetben a honvédelmi szervezet 15 napon belül tájékoztatja a honvédelmi alkalmazottat a munkaidőkeret tartamának megváltozott befejező időpontjáról.

(9e) Ha 2022. január 1-jén folyamatban levő munkaidőkeret tartamát a honvédelmi szervezet a 2021. január 1. és december 31. között hatályos 19/A. § (2) bekezdés szerinti megállapodás alapján állapította meg - ideértve a (9c) bekezdés b) pontját is - akkor erre a munkaidőkeretre az Mt. 99. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat a munkaidőkeret tartamának átlagában kell figyelembe venni."

76. § A Haj.tv. 17. alcíme a következő 99/D. §-sal egészül ki:

"99/D. § Az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi CXLI. törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi honvédelmi alkalmazott, továbbá az Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga megszerzését megelőzően az ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi honvédelmi alkalmazott által tett, többletkötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat."

77. § A Haj.tv. VII. Fejezete a következő 19. alcímmel egészül ki:

"19. Az Európai Unió jogi aktusainak való megfelelés

105. § E törvény a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének, a 16. cikk b) pontjának, valamint a 19. cikkének - való megfelelést szolgálja."

78. § A Haj.tv.

a) 19/A. § (2) bekezdésében a "harminchat" szövegrész helyébe a "tizenkét" szöveg,

b) 22. § (2) bekezdésében a "munkáltatónál" szövegrész helyébe a "honvédelmi szervezetnél" szöveg,

c) 22. § (7) bekezdésében a "honvédelmi szervezet azért változik meg, mert" szövegrész helyébe a "jogutódlás úgy történik, hogy" szöveg,

d) 23. § (2) bekezdésében a "honvédelmi alkalmazott munkabére" szövegrész helyébe a "munkavállaló munkabére" szöveg,

e) 23. § (2) bekezdésében az "alkalmazott illetménypótlék" szövegrész helyébe az "alkalmazotti illetménypótlék" szöveg,

f) 23. § (2) bekezdésében az "alkalmazott illetménypótlékok" szövegrész helyé az "alkalmazotti illetménypótlékok" szöveg,

g) 83. § (4) bekezdésében a "jogviszony megállapításakor" szövegrész helyébe a "jogviszonyban töltött idő megállapításakor" szöveg

lép.

79. § Hatályát veszti a Haj.tv.

a) 19/A. § (4) bekezdése,

b) 83. § (3) bekezdése.

14. Záró rendelkezések

80. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 55-56. §, valamint az 58-59. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 24. §, a 35. §, a 37. §, a 38. §, a 40. § 1., 10., 12. és 13. pontja, valamint a 41. § 2022. augusztus 20-án lép hatályba.

81. § A 14-20. §, a 21. § (1) bekezdése az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi CXLI. törvényhez

1. A Haktv. 2. melléklet g) pont go) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(a szolgálat teljesítésének adatai:)

"go) külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok, NATO menetparancs adatai,"

2. A Haktv. 2. melléklet g) pont gq) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(a szolgálat teljesítésének adatai:)

"gq) sebesülések, harci cselekményben való részvételre, és annak során tanúsított kiemelkedő helytállásra, valamint sebesülésre vonatkozó adatok,"

2. melléklet a 2021. évi CXLI. törvényhez

"10. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelés adatköre

1. születési családi és utónév,

2. házassági, felvett családi és utónév,

3. anya születési családi és utónevei,

4. születési hely,

5. születési idő,

6. jogviszony megnevezése, katona esetében a rendfokozat és a rendfokozatba helyezés ideje is, hatósági és ellenőri, katonai rendész vagy belföldi katonai futár igazolvány esetén a jogosultság kezdete,

7. arckép,

8. saját kezű aláírás,

9. a nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságra jogosult esetében az egyenruha-viseléssel összefüggő rendelkezés,

10. személyi azonosító,

11. az igazolvány egyedi azonosítója és érvényességi ideje,

12. az igazolvány vagy személyi igazolójegy kiállításának dátuma,

13. az igazolvány vagy személyi igazolójegy igénylésének és bevonásának oka, az igazolvány vagy személyi igazolójegy elvesztéséről, eltulajdonításáról, megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről, valamint az elveszett, eltulajdonított igazolvány megtalálásáról szóló jegyzőkönyv adatai

14. a külszolgálatra tervezett állomány szolgálatteljesítésének kezdő és befejező dátuma."

3. melléklet a 2021. évi CXLI. törvényhez

1. A Haktv. 21. melléklet 1.2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 24/P. § (2) bekezdése alkalmazásában:]

(az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:)

"1.2.8. lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail címe,"

2. A Haktv. 21. melléklet 2.2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 24/P. § (3) bekezdése alkalmazásában:]

(az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:)

"2.2.8. lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail címe,"

3. A Haktv. 21. melléklet 3.2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 24/P. § (4) bekezdése alkalmazásában:]

(az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:)

"3.2.8. lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail címe,"

Tartalomjegyzék