156/2021. (III. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a hallgatói és képzési hitelekkel összefüggő módosításáról

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában,

a 7. §, valamint a 11. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 30. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A tárgyévben meg nem fizetett kamat tőkésítésére - a (10) bekezdésben foglalt kivétellel - évente december 31-ei értéknappal kerül sor. A tőkésítésre kerülő kamatösszeg számítása napi kamatszámítással történik. A napi kamat az adott napon fennálló, a befizetésekkel módosított tőketartozás állományra számított egy napra vetített kamat összegével azonos."

(2) A Rendelet 6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A 29/A. §-ban meghatározott hallgatói hitel esetében a kamat tőkésítésére nem kerül sor."

2. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A Diákhitel szervezet a hitelfelvevő személyes adatait a hitelszerződés keretében megadott hozzájárulása, valamint az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései alapján kezeli a hitel jogszerű igénybevételével és törlesztésével kapcsolatban, és azokat a 18. § (2) bekezdésében, a 18/D. § (3) bekezdésében, a 19. § (7) bekezdésében és a 29. § (4) bekezdésében meghatározott szervezeteknek továbbítja."

3. § A Rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Diákhitel szervezet a személyazonosítás és a hitel jogszerű igénybevételének ellenőrzése céljából jogosult a hitelfelvevő hiteligénylés során közölt adatait a hitelfelvevő képzését folytató felsőoktatási intézménnyel, valamint az Onytv. alapján a felsőoktatási információs rendszerrel egyeztetni."

4. § (1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hallgatói hitelszerződés alapján a hallgatói hitel folyósítása - tekintettel az 5. § (3) bekezdésében foglaltakra is - a folyósítás időszakában havonta részletekben, vagy tanulmányi félévenként egy összegben, az üzletszabályzatban meghatározottak szerint történik."

(2) A Rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Diákhitel szervezet a hallgatói hitelt forintban utalja az alábbiak szerint:)

"a) a szabad felhasználású hitelt a hitelfelvevő rendelkezése szerinti megosztásban bármely, Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájára utalja,"

(3) A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Diákhitel szervezet a folyósítási feltételek fennállásának ellenőrzése céljából jogosult a hitelfelvevő képzését folytató felsőoktatási intézménnyel, valamint az Onytv. alapján a felsőoktatási információs rendszerrel adategyeztetést lefolytatni."

(4) A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A hallgatói hitel folyósításának jogszerűsége és jogszerű igénybevétele érdekében a Diákhitel szervezet a felsőoktatási információs rendszerből a hallgatói hitelszerződés alapján a hallgatói hitel folyósítását kérelmező hallgatóról személyazonosító és tanulmányi adatokat szerezhet be. Az adatszolgáltatásra az Onytv.-ben meghatározott adatkörben, elektronikus adatkapcsolat útján kerül sor a hitelfelvevő hallgatói hitelre való jogosultsága megszűnéséig oly módon, hogy a felsőoktatási információs rendszer ezen adatokról, illetve ezen adatok módosulásáról automatikusan tájékoztatja a Diákhitel szervezetet."

(5) A Rendelet 13. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Ha a hitelfelvevőnek a felsőoktatási információs rendszer adatszolgáltatása alapján a hiteligényléskor megjelölttől eltérő képzésben vagy eltérő felsőoktatási intézménnyel áll fenn hallgatói jogviszonya, vagy ha a hitelfelvevő új hallgatói jogviszonyt létesít, a jogosultság egyéb feltételeinek fennállása esetén a Diákhitel szervezet a szabad felhasználású hitelt a hitelfelvevő eltérő kérelme hiányában az adatszolgáltatás alapján folyósítja."

(6) A Rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A hitelfelvevő a hallgatói hitel folyósításának szüneteltetését és újraindítását a Diákhitel szervezettől bármikor írásban vagy a Diákhitel szervezet erre rendszeresített elektronikus felületén kérheti."

5. § A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a hitelfelvevő a törlesztési kötelezettsége kezdetét követően ismételten hallgatói jogviszonyt létesít, a Diákhitel szervezet a hitelfelvevő adatváltozás-bejelentése hiányában erről a felsőoktatási információs rendszer adatszolgáltatása alapján értesül. A hitelfelvevő új hallgatói jogviszonya létesítésének időpontjától kezdődően törlesztési kötelezettsége a 14. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezéséig szünetel."

6. § A Rendelet 19. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hitelszerződés megszűnik:)

"f) az egészségkárosodást igazoló véglegessé vált határozat Diákhitel szervezethez történő benyújtásakor, amennyiben a hitelfelvevő az orvosi szakvélemény vagy a minősítést végző szakértői bizottság által kiállított szakvélemény szerint nem rehabilitálható, és szakorvosi felülvizsgálat megállapította, hogy rokkantsági állapota maradandóan és véglegesen romlott, egészségügyi felülvizsgálata nem szükséges vagy nem javasolt."

7. § A Rendelet a következő 13/A. alcímmel egészül ki:

"13/A. Képzési hitel

23/A. § A Kormány képzési hitelt nyújtó szervezetként a Diákhitel szervezetet jelöli ki.

23/B. § (1) Képzési hitelre az jogosult

a) aki a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménnyel a szakmai oktatáshoz kapcsolódóan tanulói jogviszonnyal vagy felnőttképzési jogviszonnyal, vagy

b) aki a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, legalább három hónapos képzési időt meghaladó képzéshez vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzéshez kapcsolódóan felnőttképzési jogviszonnyal

rendelkezik.

(2) A képzési hitel felvételének feltétele, hogy a képzésben részt vevő

a) megfelel a 3. § (1) bekezdés a) pontjában vagy b) pont bd) alpontjában foglalt feltételeknek,

b) megfelel a 3. § (2) bekezdés b) és d) pontjában, valamint (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek, és

c) a hiteligénylés benyújtásakor a 18. életévét betöltötte, de az 55. életévét nem töltötte be.

23/C. § (1) A szabad felhasználású képzési hitel a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony fennállása alatt havonta, megkezdett naptári hónaponként legfeljebb 150 000 forint összegben vehető fel.

(2) A 23/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzés alapján igényelt szabad felhasználású képzési hitel esetében a folyósításra a tanítási év első és második féléve tekintetében is 5-5 naptári hónap időszakra - a képzésben részt vevő választása szerint - megkezdett naptári hónaponként havonta, vagy a tanítási év egyes féléveire egy összegben kerül sor a képzésben részt vevő fizetési számlájára.

(3) A 23/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzés alapján igényelt szabad felhasználású képzési hitel esetében a folyósításra legfeljebb 6 hónap időtartamú képzés esetén egy összegben, 6 hónapot meghaladó képzés esetén - a képzésben részt vevő választása szerint - megkezdett naptári hónaponként havonta, vagy 6 havonta egy összegben kerül sor a képzésben részt vevő fizetési számlájára. Egymást követő modulokból álló képzés esetén ugyanarra a naptári hónapra csak egy havi hitel vehető igénybe.

(4) Egy hitelfelvevő részére a Diákhitel szervezet által hatályos hitelszerződés alapján nyújtható szabad felhasználású hallgatói és szabad felhasználású képzési hitelek együttes összege nem haladhatja meg a 8 250 000 forintot.

(5) A kötött felhasználású képzési hitel a képzési díj megfizetésére

a) a 23/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben tanulmányi évenként legfeljebb a képzési díj tanulmányi évre vetített mértékéig,

b) a 23/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben képzésenként legfeljebb 500 000 forint összegben, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés esetén legfeljebb a képzési díj mértékéig

vehető fel.

(6) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés esetén, ha a kötött felhasználású képzési hitel összege meghaladja az 5 000 000 forintot, a felnőttképző készfizető kezességet vállal a képzési hitelre.

(7) A kötött felhasználású képzési hitel folyósítására a 23/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzés alapján igényelt kötött felhasználású képzési hitel esetében a tanítási év első és második féléve tekintetében is egy összegben kerül sor a szakképző intézmény fizetési számlájára. A 23/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzés alapján igényelt kötött felhasználású képzési hitel esetében a hitel folyósítására egy összegben kerül sor a felnőttképző fizetési számlájára. A fizetési számla számát a felnőttképző a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül közli a Diákhitel szervezettel. A kötött felhasználású képzési hitel fel nem használt részét a szakképző intézmény, illetve a felnőttképző a fel nem használás okának felmerülését követően haladéktalanul a Diákhitel szervezet részére visszautalja. A visszautalt összeget a Diákhitel szervezet előtörlesztésként számolja el.

(8) A képzési hitel felvételére lehetőséget biztosító maximális időszak megegyezik a képzési idővel. Nem jogosult képzési hitelre a képzésben részt vevő a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony szünetelése időtartamára.

(9) A képzési hitel tekintetében a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony fennállását a Diákhitel szervezet a szakképzés információs rendszerén, illetve a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül ellenőrzi.

(10) A hiteligénylés elektronikus úton történhet. A hiteligénylő azonosítására az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti központi azonosítási ügynök szolgáltatás igénybevételével kerül sor.

23/D. § (1) A Diákhitel szervezet a képzési hitelek kamatelemeit a 6. § alapján állapítja meg. Ha ezek összege meghaladja a szabad felhasználású képzési hitel esetén a szabad felhasználású hallgatói hitel, a kötött felhasználású képzési hitel esetén a kötött felhasználású hallgatói hitel ügyfél által fizetendő kamatlábát, az azt meghaladó részt az állam a központi költségvetés terhére, kamattámogatás formájában átvállalja a hitelfelvevőtől.

(2) A képzési hitel törlesztését a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnését követő harmadik hónap elteltével egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alapján kell megkezdeni. A törlesztés időtartamát a hitelfelvevő a képzési hitelre vonatkozó szerződés megkötésekor választhatja meg években úgy, hogy az legalább egy és legfeljebb tíz év lehet, amelybe nem számít bele a szünetelés időtartama. A képzési hitelhez kapcsolódóan a törlesztés mérséklése nem kezdeményezhető.

(3) A Diákhitel szervezettel kötött hitelszerződés alapján fennálló törlesztési kötelezettség szünetel

a) a 23/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a képzésben részt vevő a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnését követő első év utolsó napjáig felsőoktatási intézménnyel szakképzettség megszerzése céljából hallgatói jogviszonyt létesít,

b) ha a hallgatói jogviszony megszűnését követő első év utolsó napjáig szakképző intézménnyel szakma megszerzése céljából tanulói jogviszonyt vagy felnőttképzési jogviszonyt létesít.

(4) A törlesztési kötelezettség szüneteltetési kedvezmény időtartama képzési hitel esetében teljes naptári hónapokban kerül megállapításra az alábbiak szerint:

a) a törlesztési kötelezettség az újabb tanulói, felnőttképzési vagy hallgatói jogviszony Diákhitel szervezet felé történő bejelentése hónapjának kezdetétől szünetel az ezen jogviszony megszűnése hónapjának végéig,

b) a 16. § (2) bekezdése szerinti ellátásokra való jogosultság alapján benyújtott kérelem esetén a kedvezmény időtartama az ellátás kezdő napja szerinti hónap kezdetétől az ellátás megszűnése hónapjának végéig - illetve amennyiben a kérelem alapjául szolgáló határozat nem tartalmazza a jogosultság megszűnésének időpontját, 36 hónap időtartamra - kerül megállapításra azzal, hogy a kedvezmény időtartamának kezdete nem előzheti meg a kérelem benyújtása évének első napját,

c) a 16. § (2a) bekezdése szerinti egészségkárosodás alapján benyújtott kérelem esetén a kedvezmény időtartama az egészségkárosodást igazoló véglegessé vált határozat időpontja szerinti hónap kezdetétől a következő orvosi felülvizsgálat hónapjának végéig - illetve amennyiben ilyen felülvizsgálatról a határozat nem rendelkezik, 36 hónap időtartamra - kerül megállapításra.

(5) A Diákhitel szervezet a havi törlesztőrészlet összegét a törlesztési kötelezettség kezdetét megelőző hónap végéig közli a hitelfelvevővel. A felszámított kamat változása, illetve a törlesztési kötelezettség szünetelése esetén az új törlesztőrészlet összegét a Diákhitel szervezet az új kamatperiódus kezdetéig közli a hitelfelvevővel.

(6) A folyósításra, az előtörlesztésre, a 19. § (1) bekezdés b) pontja kivételével a megszűnésre, a törlesztés szüneteltetésére, a célzott kamattámogatásra, a hiteltartozásra igényelhető gyermektámogatásra, a hitelszerződés felmondására, a felmondott hitelszerződésből eredő követelés behajtására, számviteli elszámolására, továbbá a hitelszerződésre a hallgatói hitelre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ezen alcímben foglalt eltérésekkel. A képzési hitelhez kapcsolódó kamattámogatás elszámolására a kötött felhasználású hallgatói hitelhez kapcsolódó kamattámogatás elszámolására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(7) A képzési hitelt igénybe vevő nő a 18/A-18/D. § szerinti gyermektámogatást a képzési hitel folyósítását követően született vagy örökbe fogadott gyermek esetében veheti igénybe.

23/E. § A Diákhitel szervezet negyedévente, a negyedévet követő hónap 10. napjáig elektronikus úton személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít az államháztartásért felelős miniszternek a szabad és kötött felhasználású képzési hitelek tárgyévi állományáról és a szerződések számáról, továbbá a tárgyévben igénybe vett és a következő három naptári évben, várható kamattámogatás összegéről."

8. § A Rendelet 26. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A céltartalék (3) bekezdésben meghatározott felszabadítására vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az aktuárius által meghatározott szükséges céltartalék a hiteltörlesztési moratórium hatásának következményeként - abból az okból, hogy a hátralékossági státusz romlását nem eredményezi a visszafizetések elmaradása - marad el a céltartalék mérleg-fordulónapi állományától."

9. § A Rendelet 29/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1) bekezdés szerinti hallgatói hitelt a 3. § (1) bekezdése szerinti hitelfelvevő és a felnőttképzésben részt vevő hitelfelvevő (a továbbiakban együtt: az e § szerinti hitelfelvevő) egy összegben veheti fel azzal, hogy a szerződés megkötésének legkésőbbi időpontja 2021. június 30. lehet. Az e § szerinti hitelfelvevő jogosultságát a Diákhitel szervezet a hitelfelvevő képzését folytató felsőoktatási intézmény vagy felnőttképző által továbbított személyazonosító és képzési adatok alapján ellenőrzi."

10. § A Rendelet 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet alapján folyósítható emelt összegű hallgatói hitelt akár egy alkalommal is igénybe vevő hitelfelvevő tárgyévi havi törlesztő részlete a 14. § (2)-(4) bekezdésének megfelelő alkalmazásával számított éves jövedelem nyolc - a költségtérítéses képzésre tekintettel meghatározott legnagyobb hitelösszeget akár egy alkalommal is igénybe vett hitelfelvevők esetében kilenc - százalékának 1/12-ed része."

11. § A Rendelet a következő 34/G. §-sal egészül ki:

"34/G. § Az egyes kormányrendeleteknek a hallgatói és képzési hitelekkel összefüggő módosításáról szóló 156/2021. (III. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód R. 6.) megállapított 23/C. § (4) bekezdésének alkalmazása során a Mód R. 6. hatálybalépését megelőzően megkötött szabad felhasználású hallgatói hitelszerződéseket nem kell figyelembe venni."

12. § A Rendelet

a) 2. § 1., 2. és 9. pontjában, 11. pont b) alpontjában és 18. pontjában, 3. § (2) bekezdés a) pontjában és 11. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a "Fot." szövegrész helyébe az "Nftv." szöveg,

b) 2. § 3., 11. pont a) alpontjában, 15. pontjában a "Fot." szövegrészek helyébe az "Nftv." szöveg,

c) 11. § (3) bekezdés b) pontjában a "tárgyév december 15-éig, illetve a tárgyév május 1-éig" szövegrész helyébe a "tárgyév december 31-éig, illetve a tárgyév május 31-éig" szöveg,

d) 12. § (1) bekezdésében a "szeptember 30-áig, illetve február 28-áig" szövegrész helyébe a "december 31-éig, illetve május 31-éig" szöveg,

e) 16. § (2a) bekezdésében az "orvosi felülvizsgálat időpontjáig" szövegrész helyébe az "orvosi felülvizsgálat időpontjáig, ilyen időpont meghatározása hiányában 36 hónapig" szöveg,

f) 16. § (8) bekezdésében az "ellátást megállapító" szövegrész helyébe az "ellátást megállapító vagy az ellátás további folyósításáról rendelkező" szöveg,

g) 16/A. § (1) bekezdésében az "orvosi igazolás" szövegrész helyébe az "orvosi igazolás vagy a várandósgondozásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott várandósgondozási könyvről készült másolat" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 2. § 4., 5., 10. és 20. pontja,

b) 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,

c) 13. § (8) bekezdése,

d) 14. § (2) bekezdés b) pontja,

e) 16/A. § (4) bekezdés b) pontjában az "és adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát," szövegrész,

f) 28. §-a,

g) 30. § (4) bekezdése,

h) 34/B. §-a.

2. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 389/2020. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 389/2020. (VIII. 8.) Korm. rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 389/2020. (VIII. 8.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és 6. §-a.

3. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 14. § 2021. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § és a 11. § 2021. május 31-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék