209/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek elkészítésének végeredményeként előállított téradatkészletek a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló 241/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 5. pontja szerinti, "Emberi egészség és biztonság" téradattémák körébe tartoznak."

2. § (1) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha a jóváhagyásra benyújtott stratégiai zajtérkép nem felel meg a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek, a környezetvédelmi hatóság a jóváhagyást megtagadja, és a stratégiai zajtérkép készítésére kötelezettet értesíti az elutasítás okáról, valamint megfelelő határidő tűzése mellett felszólítja az átdolgozott stratégiai zajtérkép ismételt benyújtására.

(4b) Ha a környezetvédelmi hatóság a zajtérkép jóváhagyását megtagadja, a stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett a zajtérképet átdolgozza, és azt a (4a) bekezdés alapján meghatározott határidőre a környezetvédelmi hatósághoz ismételten benyújtja."

(2) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett a stratégiai zajtérképet a környezetvédelmi hatóság jóváhagyásáról szóló értesítésével együtt - a 14. § (4) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével -a környezetvédelemért felelős miniszter és az érintett önkormányzatok részére megküldi, vagy ahhoz elektronikus úton hozzáférést biztosít."

(3) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A zajtérkép (6) bekezdés szerinti megküldésével egyidejűleg a települési zajtérkép készítésére kötelezett az érintett önkormányzatok részére hozzáférést biztosít a jóváhagyott stratégiai zajtérképek adatbázisához."

3. § A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 9. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az intézkedési tervben 10 évnél nem hosszabb határidővel kell olyan zajcsökkentési vagy más, a zaj elleni védelmet célzó műszaki, szervezési, településrendezési megoldásokat és egyéb intézkedéseket meghatározni, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó területeken a következő stratégiai küszöbértékeket meghaladó zaj kezelését szolgálják:

a) üzemi létesítmény esetén Lden = 46 dB, Léjjel = 40 dB,

b) közlekedési zajforrás esetén Lden = 63 dB, Léjjel = 55 dB.

(5) Az intézkedési tervben 5 évnél nem hosszabb határidővel kell olyan zajcsökkentési vagy más, a zaj elleni védelmet célzó műszaki, szervezési, településrendezési megoldásokat és egyéb intézkedéseket meghatározni, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó területeken a következő stratégiai küszöbértékeket meghaladó zaj kezelését szolgálják:

a) üzemi létesítmény esetén Lden = 56 dB, Léjjel = 50 dB,

b) közlekedési zajforrás esetén Lden = 73 dB, Léjjel = 65 dB."

4. § A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet "Zajbizottság" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Az intézkedési tervjavaslatok egyeztetése

10. § (1) Az intézkedési terv tervezetét (a továbbiakban: intézkedési tervjavaslat) a fő közlekedési létesítmény kötelezettje véleményezésre megküldi

a) a közlekedésért felelős miniszter,

b) a területi környezetvédelmi hatóság,

c) a nagyforgalmú közutak intézkedési tervjavaslatai esetén az érintett közút kezelője és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság,

d) a nagyforgalmú vasutak intézkedési tervjavaslatai esetén az érintett vasúti pályahálózat-működtető és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság,

e) a megyei főépítész és

f) az érintett települési önkormányzat képviselő-testülete

részére.

(2) A kötelezett önkormányzat az intézkedési tervjavaslatot - a Kvt. 48/F. §-ában meghatározott hatóságokon kívül -érintettség esetén, véleményezés céljából azoknak a közlekedési létesítmények kezeléséért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős szervezeteknek is továbbítja, amelyek tulajdonosi jogait nem a kötelezett önkormányzat gyakorolja.

(3) A fő repülőtér intézkedési tervjavaslatát a fő közlekedési létesítmény kötelezettje - az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül - véleményezésre megküldi a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti zajvédelmi bizottságnak is. A fő repülőtér intézkedési tervjavaslatának véleményezésébe be kell vonni legalább egy, a 9. § (1) bekezdésében meghatározott szakértőt.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szervezetek az intézkedési tervjavaslatot a megkereséstől számított 45 napon belül véleményezik. Ha valamely szervezet az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, akkor azt egyetértőnek kell tekinteni.

(5) A kötelezett önkormányzat helyben szokásos módon tájékoztatja az érintett közvéleményt

a) az intézkedési tervet megalapozó, elfogadott, az adott területre vonatkozó stratégiai zajtérképek megtekintésének lehetőségéről (helyéről, idejéről),

b) az intézkedési tervjavaslat tartalmáról, valamint az abban foglalt célokról,

c) az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos vélemények fogadására szolgáló postai és elektronikus levélcímről,

d) a lakosságnak szóló nyilvános konzultáció tartása esetén annak időpontjáról.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást az önkormányzat hivatalos honlapján is közzéteszi.

(7) Az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére az intézkedési tervjavaslat (6) bekezdés szerinti közzététel időpontjától számítva 60 napot kell biztosítani.

(8) A fő közlekedési létesítmény kötelezettje intézkedési tervjavaslatát megküldi az érintett önkormányzat részére, amely 8 napon belül - az (5)-(7) bekezdés szerint - tájékoztatja a közvéleményt.

(9) Az érintett önkormányzat a fő közlekedési létesítmény intézkedési tervjavaslatával kapcsolatban beérkezett észrevételeket az (5)-(7) bekezdés szerinti egyeztetést követő 8 napon belül megküldi a fő közlekedési létesítmény kötelezettje számára.

(10) Az intézkedési tervjavaslatok lefolytatott egyeztetéséről a kötelezett önkormányzat, illetve a fő közlekedési létesítmény kötelezettje összefoglalót készít, amivel az intézkedési tervjavaslatot kiegészíti.

11. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott települések esetén a saját területükre vonatkozó véglegesített intézkedési tervet a kötelezett önkormányzat képviselő-testülete, illetve közgyűlése fogadja el.

(2) A fő közlekedési létesítmény kötelezettje a véglegesített intézkedési tervet a közlekedésért felelős miniszternek nyújtja be. A közlekedésért felelős miniszter az intézkedési tervet állásfoglalásával ellátva 30 napon belül továbbítja a környezetvédelmi hatósághoz. A véglegesített intézkedési tervet a környezetvédelmi hatóság 30 napon belül jóváhagyja.

(3) A környezetvédelmi hatóság nem hagyja jóvá a benyújtott intézkedési tervet, és a fő közlekedési létesítmény kötelezettjét értesíti az elutasítás okáról, ha

a) az intézkedési terv nem felel meg az 5. számú mellékletben foglalt tartalmi feltételeknek, vagy

b) a fő közlekedési létesítmény kötelezettje az intézkedési tervjavaslatok egyeztetését nem folytatta le.

(4) Ha a környezetvédelmi hatóság az intézkedési tervet nem hagyja jóvá, a fő közlekedési létesítmény kötelezettje az intézkedési tervet átdolgozza, és a környezetvédelmi hatóság által előírt határidőre ismételten benyújtja a környezetvédelmi hatósághoz.

(5) A kötelezett önkormányzat az (1) bekezdés szerint elfogadott intézkedési tervet, valamint a közgyűlés elfogadó határozatát - a 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő figyelembevételével - megküldi a környezetvédelemért felelős miniszter, valamint a környezetvédelmi hatóság részére.

(6) A fő közlekedési létesítmény kötelezettje a (2) bekezdés szerint jóváhagyott intézkedési tervet - a 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő figyelembevételével - megküldi az érintett önkormányzatok és a környezetvédelemért felelős miniszter részére.

(7) A fő közlekedési létesítmény kötelezettje a jóváhagyott, a kötelezett önkormányzat az elfogadott intézkedési tervet honlapján közzéteszi, és annak elérhetőségét a közzétételtől számított 10 éven keresztül biztosítja.

(8) A (7) bekezdés szerint közétett intézkedési terveket a környezetvédelemért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium hivatalos honlapján elérhetővé teszi.

12. § (1) A 14. § (5) bekezdésében meghatározott gyakorisággal, valamint a zajhelyzetet befolyásoló jelentős változás bekövetkezése esetén az intézkedési tervet felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell.

(2) Jelentősnek tekinthető a változás, ha hatására a meglévő üzemi létesítmény, illetve a fő vagy egyéb közlekedési létesítmény által okozott zajterhelés legalább 10 dB-lel növekszik a korábban megállapított zajterheléshez képest.

(3) A felülvizsgálat során külön-külön kell bemutatni az üzemi és közlekedési zajforrások esetén a meglévő zajterhelést megváltoztató tényezőket, és a megváltozott zajterhelést figyelembe véve át kell dolgozni vagy ki kell egészíteni az intézkedési tervet a 9. § figyelembevételével."

5. § (1) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) 2024. július 18-ig, valamint azt követően ötévente az intézkedési terv készítésére kötelezett a 11. § (1) bekezdése szerint elfogadott, illetve a 11. § (2) bekezdése szerint jóváhagyott intézkedési tervet átadja a környezetvédelemért felelős miniszter részére."

(2) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett a stratégiai zajtérképek vonatkozásában a (4) bekezdésben, az intézkedési tervek vonatkozásában az (5) bekezdésben meghatározott dátumoktól számított 6 hónapon belül gondoskodik a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési tervek készítésének végeredményeként előállított téradatkészletek és azok metaadatainak Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszeren keresztül való közzétételéről.

(9) A Bizottság (7) bekezdésben szereplő adatokról való tájékoztatását a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk w) pontja szerinti adattár alkalmazásával kell elvégezni. Az adattárba feltöltött adatok frissítése esetén meg kell adni az eredeti és a frissített információ közötti különbségeket és a frissítés indokait."

6. § A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ez a rendelet a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról, valamint a 166/2006/EK és a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2002/49/EK, a 2004/35/EK, a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 338/97/EK és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet, továbbá a 86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1010 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

7. § A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a "(2) és (4) bekezdéseiben" szövegrész helyébe a "(4) bekezdésében" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében a "hagyja jóvá" szövegrész helyébe a "30 napon belül jóváhagyja, és a jóváhagyásról értesíti a stratégiai zajtérkép készítésére kötelezettet" szöveg,

c) 7. § (5) bekezdésében a "felülvizsgálathoz, valamint az intézkedési terv elkészítéséhez" szövegrész helyébe a "felülvizsgálathoz, az intézkedési terv elkészítéséhez, valamint a 14. § (8) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítéséhez" szöveg,

d) 9. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "önkormányzat által kijelölt csendes területeken, a zajtól védendő vagy védelemre szánt területeken" szövegrész helyébe az "e rendelet hatálya alá tartozó területeken" szöveg,

e) 14. § (1) bekezdésében a "2008. október 31-éig" szövegrész helyébe a "2025. március 31-ig" szöveg,

f) 14. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "2017. június 30-ig" szövegrész helyébe a "2022. június 30-ig" szöveg,

g) 14. § (7) bekezdés c) pontjában a "2008. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2025. június 30-ig" szöveg,

h) 14. § (7) bekezdés d) pontjában az "adatokról," szövegrész helyébe az "adatokról tájékoztatja a Bizottságot," szöveg,

i) 14. § (7) bekezdés d) pont da) alpontjában a "(2) és a (4) bekezdések szerinti dátumoktól" szövegrész helyébe a "(4) bekezdés szerinti dátumtól" szöveg,

j) 14. § (7) bekezdés d) pont db) alpontjában az "a (3) és az (5) bekezdések szerinti dátumoktól" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdés szerinti dátumtól" szöveg,

k) 5. számú melléklet 1. pontjában

ka) a "jelentés a közvélemény tájékoztatásáról" szövegrész helyébe az "az intézkedési tervjavaslatok lefolytatott egyeztetésének eredményeiről szóló összefoglaló" szöveg,

kb) az "a zajcsökkentésre" szövegrész helyébe az "az intézkedési terv készítésére" szöveg,

kc) a "megteendő" szövegrész helyébe a "tervezett" szöveg,

l) 5. számú melléklet 2. pontjában a "számának becsült" szövegrész helyébe a "számának az intézkedési terv végrehajtása következtében becsült" szöveg,

m) 6. számú melléklet 1. pontjában a "vonzáskörzetére vonatkozóan" szövegrész helyébe a "vonzáskörzetére, valamint a 100 000-nél több lakosú városokra vonatkozóan" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdés b) pontja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról, valamint a 166/2006/EK és a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2002/49/EK, a 2004/35/EK, a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 338/97/EK és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet, továbbá a 86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1010 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök