32019R1010[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1010 rendelete (2019. június 5.) a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról, valamint a 166/2006/EK és a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2002/49/EK, a 2004/35/EK, a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 338/97/EK és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet, továbbá a 86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1010 RENDELETE

(2019. június 5.)

a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról, valamint a 166/2006/EK és a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2002/49/EK, a 2004/35/EK, a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 338/97/EK és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet, továbbá a 86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére és 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával való konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A végrehajtásról és a megfelelésről szóló tájékoztatás iránti igény kielégítése érdekében a környezetvédelmi jelentéstétel egyszerűsítésére irányuló intézkedésekről szóló, 2017. június 9-i bizottsági jelentésre, és a kapcsolódó, "Az uniós környezetvédelmi szakpolitika nyomon követése és a jelentéstétel" című, 2017. június 9-i célravezetőségi vizsgálatra (a továbbiakban együtt: a jelentéstételre vonatkozó célravezetőségi vizsgálat) figyelemmel módosítani kell több, környezettel kapcsolatos uniós jogalkotási aktust.

(2) Ez a rendelet korszerűsíteni kívánja az információkezelést, és a hatálya alá tartozó jogalkotási aktusokkal szemben következetesebb megközelítésre törekszik azáltal, hogy egyszerűsíti a jelentéstételt az adminisztratív terhek csökkentése érdekében, fejleszti a jövőbeli értékelések alapjául szolgáló adatbázist, valamint növeli az átláthatóságot a nyilvánosság számára, minden egyes esetben a körülményeknek megfelelően.

(3) Az adatok hozzáférhetősége révén biztosítani kell, hogy az adminisztratív terhek minden jogalany esetében a lehetséges minimumra korlátozódjanak, különösen az olyan nem kormányzati szervezetek esetében, mint a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: a kkv-k). Ez a hozzáférhetőség - a 2003/4/EK (3) és a 2007/2/EK (4) európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, valamint ezek végrehajtási szabályaival összhangban - nemzeti szinten aktív terjesztést igényel annak érdekében, hogy biztosítva legyen a megfelelő infrastruktúra a nyilvános hozzáféréshez, a jelentéstételhez, valamint a hatóságok közötti adatmegosztáshoz.

(4) Az adatok és a tagállamok általi átfogó és időben történő jelentéstétel folyamata elengedhetetlenek ahhoz, hogy a jogszabályok jövőbeli értékelése érdekében a Bizottság -a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (5) 22. pontjával összhangban - nyomon kövesse, felülvizsgálja és értékelje a jogszabályok által kitűzött célok megvalósulását. Célszerű a környezetvédelem területén több jogalkotási aktust is a végrehajtás során gyűjtött, esetleg további tudományos és analitikai adatokkal kiegészített adatok alapján történő, jövőbeli értékelésükre irányuló rendelkezésekkel kiegészíteni. Ezzel összefüggésben olyan releváns adatokra van szükség, amelyekkel értékelni lehet az uniós jogszabályok hatékonyságát, eredményességét, relevanciáját, koherenciáját és hozzáadott értékét, ezért olyan megfelelő jelentéstételi mechanizmusokról kell gondoskodni, amelyek e célból mutatóként is szolgálhatnak mind a döntéshozók mind pedig a nyilvánosság számára.

(5) Módosítani kell a 86/278/EGK tanácsi irányelv (6) 10. és 17. cikkében megállapított jelentéstételi kötelezettségeket. Egyszerűsíteni kell a Bizottságnak történő jelentéstétel kötelezettségét, ezzel párhuzamosan pedig a tagállamok számára elő kell írni, hogy magasabb szintű átláthatóságot biztosítsanak, minélfogva a kért információk könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton és a 2003/4/EK irányelvvel és a 2007/2/EK irányelvvel összhangban - különösen a nyilvános hozzáférésre, az adatmegosztásra és a szolgáltatásokra vonatkozóan - elérhetők lesznek. Mivel kiemelten fontos, hogy az uniós polgárok gyorsan hozzáférhessenek a környezeti információkhoz, lényeges, hogy a tagállamok a technikailag lehetséges legrövidebb időn belül nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék az adatokat annak érdekében, hogy az információk az év végétől számított három hónapon belül rendelkezésre álljanak.

(6) A 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7)2016. december 13-i értékelése alapján egyszerűsíteni kell a zajtérképekre és a cselekvési tervekre vonatkozó jelentéstételi határidőket annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a cselekvési tervekről folytatott nyilvános konzultációra. Ennek érdekében a cselekvési tervek felülvizsgálatára és módosítására nyitva álló határidőt mindössze egy alkalommal egy évvel el kell halasztani, így a cselekvési tervek negyedik körének határideje nem 2023. július 18., hanem 2024. július 18. lesz. Ennélfogva a negyedik körtől a tagállamoknak a jelenlegi egy év helyett körülbelül két év áll majd rendelkezésükre a zajtérképek elkészítése és a cselekvési tervek felülvizsgálatának és módosításának elvégzése között. A cselekvési tervek következő körei esetében a felülvizsgálat és módosítás ötéves ciklusa újrakezdődik. Ezenfelül a 2002/49/EK irányelv célkitűzéseinek jobb megvalósítása érdekében, és hogy alapul szolgáljon az uniós szintű intézkedések kidolgozásához, a tagállamoknak elektronikus úton kell jelentést tenniük. Fokozni kell továbbá a nyilvánosság részvételét az érthető, pontos és összehasonlítható információk nyilvánosan hozzáférhetővé tételének előírásával, e kötelezettséget ugyanakkor hozzá kell igazítani más uniós jogalkotási aktusokhoz, így például a 2007/2/EK irányelvhez, elkerülendő a gyakorlati követelmények párhuzamosságát.

(7) Az Unió elkötelezett aziránt, hogy a 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (8) foglalkozó bizottsági szakértői csoport által vállaltaknak megfelelően átlátható módon megerősítse az említett irányelv tényalapját. Az összehasonlítható tényadatok elősegítése érdekében a Bizottságnak ki kell dolgoznia egy, a 2004/35/EK irányelv 2. cikkében meghatározott "környezeti károk" fogalmának közös értelmezését tartalmazó iránymutatást.

(8) A 2007/2/EK irányelv végrehajtásáról szóló, 2016. július 20-i bizottsági jelentés és a kapcsolódó, 2016. augusztus 10-i értékelés alapján az említett irányelv végrehajtásának egyszerűsítése és a tagállamok által végzett nyomon követéssel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése érdekében célszerű, hogy a továbbiakban a tagállamoknak ne kelljen háromévente jelentést küldeniük a Bizottságnak, és hogy a továbbiakban a Bizottságnak ne kelljen összefoglaló jelentést terjesztenie az Európai Parlament és a Tanács elé, mivel a jelentéstételre vonatkozó célravezetőségi vizsgálat megerősítette, hogy ezeket a jelentéseket csak korlátozott mértékben használják. Mindazonáltal a Bizottságnak ötévente továbbra is értékelnie kell a 2007/2/EK irányelvet, és az értékelést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie.

(9) A Bizottság uniós természetvédelmi jogszabályokra (a madarakról és a természetes élőhelyekről szóló irányelvek), vagyis a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (9) és a 92/43/EGK tanácsi irányelvre (10) vonatkozó, 2016. december 16-i célravezetőségi vizsgálata megállapította, hogy a 2009/147/EK irányelv hároméves jelentéstételi ciklust ír elő. Ugyanakkor a gyakorlatban a 92/43/EGK irányelv szerinti hatéves jelentéstételi ciklust - hasonlóképpen elsődlegesen arra koncentrálva, hogy naprakész információkat szolgáltassanak a fajok állapotáról és állományváltozásuk irányáról - már a 2009/147/EK irányelv esetében is alkalmazták. A 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelv egyszerűsített végrehajtásának szükségessége indokolja a jogszabályok közös gyakorlathoz igazítását, biztosítva a minden hat évben történő állapotfelmérést, egyúttal elismerve, hogy a tagállamoknak egyes sebezhető fajok esetében továbbra is el kell végezniük a szükséges nyomon követést. Ennek a közös gyakorlatnak emellett meg kell könnyítenie az irányelvek alkalmazásáról szóló jelentések minden hat évben történő elkészítését, amelyeket a tagállamoknak be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz. A szakpolitikai téren elért eredmények felmérésének biztosítása érdekében a tagállamok számára elő kell írni az információszolgáltatást, különösen a vadon élő madárfajok állapotáról és állományváltozásuk irányáról, az őket érintő veszélyekről és a rájuk nehezedő nyomásról, a meghozott védelmi intézkedésekről és a különleges védelmi területek hálózatának a 2009/147/EK irányelv céljaihoz való hozzájárulásáról.

(10) Az átláthatóság javítása és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében módosítani szükséges a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) 43., 54. és 57. cikkében megállapított jelentéstételi kötelezettségeket. Létre kell hozni a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és a vonatkozó visszaható hatályú értékelések központi, nyílt hozzáférésű, kereshető adatbázisát, és a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezek a végrehajtási hatáskörök a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és a vonatkozó visszaható hatályú értékelések benyújtására szolgáló egységes formátum, valamint a végrehajtásról szóló tájékoztatás és a statisztikai információk benyújtására szolgáló egységes formátum és információtartalom meghatározására vonatkoznak. A Bizottság háromévenkénti statisztikai jelentését szintén fel kell váltani, a Bizottságra vonatkozóan azon kötelezettség előírásával, hogy dinamikus központi adatbázist alakítson ki és tartson fenn, valamint hogy a statisztikai információkat évente bocsássa rendelkezésre.

(11) A 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (12) Bizottság általi, 2017. december 13-i REFIT értékelésének megállapításaival összhangban az említett rendeletben megállapított jelentéstételi kötelezettségeket módosítani kell, illetve hatályon kívül kell helyezni. A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (13) szerinti jelentéstétellel való összhang biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 166/2006/EK rendelet alapján rendelkezésre bocsátandó információk típusának, formátumának és az adatszolgáltatás gyakoriságának meghatározására, valamint az említett rendeletben jelenleg meghatározott jelentéstételi formátum hatályon kívül helyezésére vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (14) megfelelően kell gyakorolni. Mivel kiemelten fontos, hogy az uniós polgárok gyorsan hozzáférhessenek a környezeti információkhoz, lényeges, hogy a tagállamok és a Bizottság a technikailag lehetséges legrövidebb időn belül nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék az adatokat annak érdekében, hogy az információk az év végétől számított három hónapon belül rendelkezésre álljanak, többek között a 166/2006/EK rendelet szerinti végrehajtási jogi aktus révén előrelépést téve e cél megvalósítása felé. A Bizottság részére történő jelentéstétel fokozottabb átláthatóságának biztosítása érdekében módosítani kell a 166/2006/EK rendelet titoktartásról szóló 11. cikkét is. A tagállamok és a Bizottság adminisztratív terheinek minimalizálása céljából hatályon kívül kell továbbá helyezni az említett rendelet 16. és 17. cikkében megállapított jelentéstételi kötelezettségeket, mivel ezek a kötelezettségek korlátozott értékű információkat szolgáltatnak, illetve szakpolitikai szempontból nem szükségesek.

(12) A 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) végrehajtásával kapcsolatos információkhoz való nyilvános hozzáférés javítása és megkönnyítése érdekében a tagállamok által az említett rendelet végrehajtásáról szolgáltatott adatokat a Bizottságnak nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie az említett adatoknak az Unió egészére kiterjedő áttekintése révén. Az információk koherenciájának növelése, valamint az említett rendelet működésének könnyebb nyomon követése érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni az információk rendelkezésre bocsátásakor követendő formátum és eljárás megállapítására vonatkozóan, az információszolgáltatás gyakoriságát és időszakát pedig össze kell hangolni a 2173/2005/EK tanácsi rendeletben előírtakkal (16). Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(13) A 2173/2005/EK rendelet végrehajtásával kapcsolatos információkhoz való nyilvános hozzáférés javítása és megkönnyítése érdekében a tagállamok által az említett rendelet végrehajtásáról szolgáltatott adatokat a Bizottságnak nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie egy, az Unió egészére kiterjedő áttekintés révén. A Bizottság és a tagállamok által az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az irányításra és a kereskedelemre vonatkozó engedélyezési rendszer első éve során szerzett tapasztalatok alapján aktualizálni kell a 2173/2005/EK rendelet jelentéstételről szóló rendelkezéseit. A Bizottságot az arra vonatkozó végrehajtási hatásköreinek gyakorlásakor, hogy megállapítsa a tagállamok számára az információk rendelkezésre bocsátásakor követendő formátumot és eljárást, az említett rendelet 11. cikkével létrehozott bizottságnak kell segítenie. Emellett az említett rendelet értékelésre vonatkozó rendelkezéseit is naprakésszé kell tenni.

(14) A 338/97/EK tanácsi rendelet (17) szerinti jelentéstételt egyszerűsíteni kell és össze kell hangolni a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló, 1973. március 3-i egyezmény (a továbbiakban: a CITES) - amely egyezménynek az Unió és a tagállamok részes felei - jelentéstételi követelményeivel. A CITES szerinti jelentéstételi követelményeket a CITES részes feleinek 2016-ban tartott 17. konferenciáján módosították, a CITES végrehajtására irányuló intézkedésekről szóló jelentéstétel gyakoriságának kiigazítása és a CITES-ben felsorolt fajok jogellenes kereskedelméről való jelentéstétel új mechanizmusának kialakítása érdekében. E módosításokat a 338/97/EK rendeletnek is tükröznie kell.

(15) Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség már jelenleg is fontos feladatokat lát el az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos nyomon követés és jelentéstétel terén, és ezeket a feladatokat kifejezetten meg kell jeleníteni a vonatkozó jogszabályokban. Az egyéb környezetvédelmi jogszabályok esetében az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek a Bizottság környezetvédelmi jelentéstételben való támogatása terén játszott szerepét, valamint az erre szolgáló erőforrásait a jelenleg zajló értékelés lezárultát követően fogják megvizsgálni.

(16) A 166/2006/EK, a 995/2010/EU, a 338/97/EK és a 2173/2005/EK rendeletet, valamint a 2002/49/EK, a 2004/35/EK, a 2007/2/EK, a 2009/147/EK, a 2010/63/EU és a 86/278/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 86/278/EGK irányelv módosításai

A 86/278/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következő pontokkal egészül ki:

"e) »téradat-szolgáltatások«: a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*1) 3. cikkének 4. pontjában meghatározott téradat-szolgáltatások;

f) »téradatkészlet«: a 2007/2/EK irányelv 3. cikkének 3. pontjában meghatározott téradatkészlet.

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).""

2. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép: "10. cikk (1) A tagállamok biztosítják, hogy naprakész nyilvántartásokat vezessenek, és hogy ezek a nyilvántartások rögzítsék a következőket: a) a termelt iszap mennyisége és a mezőgazdasági felhasználásra szállított mennyiségek; b) az iszap összetétele és tulajdonságai a II. A. mellékletben említett paraméterek tekintetében; c) az alkalmazott kezelés fajtája a 2. cikk b) pontjában meghatározottak szerint; d) az iszap felhasználóinak neve és címe és az iszap felhasználási helye; e) az ezen irányelv átültetésével és végrehajtásával kapcsolatos minden más, a tagállamok által a 17. cikk alapján a Bizottság részére szolgáltatott információ. Az e nyilvántartásokban rögzített információkban szereplő téradatkészleteket téradat-szolgáltatások használatával kell megadni. (2) Az e cikk (1) bekezdésében említett nyilvántartásokat könnyen hozzáférhető módon minden naptári évben elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára, az adott naptári év végétől számított nyolc hónapon belül, a 94/741/EK bizottsági határozat (*2) mellékletében meghatározott egységes formátumban vagy más, ezen irányelv 17. cikke alapján előírt egységes formátumban. A tagállamok elektronikus úton benyújtják a Bizottságnak az e bekezdés első albekezdésében említett információkat. (3) A kezelési módszerekre és az elemzések eredményeire vonatkozó információkat közlik az illetékes hatóságokkal. (*2) A Bizottság 94/741/EK határozata (1994. október 24.) a hulladékágazatra vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívekről (a 91/692/EGK tanácsi irányelv végrehajtása) (HL L 296., 1994.11.17., 42. o.).""

3. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"17. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza azt a formátumot, amellyel összhangban a tagállamoknak az ezen irányelv 10. cikkében előírtaknak megfelelően információt kell szolgáltatniuk ezen irányelv végrehajtásáról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A Bizottság szolgálatai az Unió egészére kiterjedő áttekintést tesznek közzé, beleértve a tagállamok által a 10. cikk és az e cikk szerint rendelkezésre bocsátott adatok alapján készített térképeket is."

2. cikk

A 2002/49/EK irányelv módosításai

A 2002/49/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

"w) »adattár«: olyan, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által kezelt információs rendszer, amely a nemzeti adatok bejelentését és cseréjét szolgáló, tagállami ellenőrzés alatt álló csomópontokon keresztül elérhetővé tett, környezeti zajjal kapcsolatos információkat és adatokat tartalmazza."

2. A 8. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A cselekvési terveket felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell, ha a meglévő zajhelyzetet befolyásoló jelentősebb változás következik be, valamint az említett tervek jóváhagyásának időpontját követően legalább ötévente.

A felülvizsgálatok és módosítások, amelyeket az első albekezdéssel összhangban 2023-ban kellene elvégezni, elhalasztásra kerülnek, és azokat legkésőbb 2024. július 18-ig kell elvégezni."

3. A 9. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok biztosítják, hogy az általuk összeállított és adott esetben elfogadott stratégiai zajtérképeket és az általuk elkészített cselekvési terveket a nyilvánosság rendelkezésére bocsássák és terjesszék a vonatkozó uniós jogalkotási aktusokkal, különösen a 2003/4/EK irányelvvel (*3) és a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (*4), valamint ezen irányelv IV. és V. mellékletével összhangban, ideértve a rendelkezésre álló információtechnológiai eszközök útján történő terjesztést is.

(*3) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.)."

(*4) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).""

4. A 10. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A tagállamok biztosítják, hogy a VI. mellékletben említett stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó információkat a 7. és a 8. cikkben meghatározott időpontoktól számított hat hónapon belül megküldjék a Bizottság részére. E célból a tagállamoknak csak elektronikus úton kell jelenteniük az információkat a Bizottság által végrehajtási jogi aktusokkal létrehozandó kötelező adattár felé. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Amennyiben egy tagállam frissíteni kívánja az információkat, amikor a frissített információkat megadja az adattárban, meg kell adnia a frissített és az eredeti információ közötti különbségeket és a frissítés indokait."

5. A VI. melléklet 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Információcsere-mechanizmus

A Bizottság - az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével - végrehajtási jogi aktusok útján kötelező digitális információcsere-mechanizmust alakít ki a stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó, a 10. cikk (2) bekezdésében említett információk megosztása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni."

3. cikk

A 2004/35/EK irányelv módosításai

A 2004/35/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 14. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

2. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"18. cikk

A végrehajtással és a tényalappal kapcsolatos tájékoztatás

(1) A Bizottság összegyűjti a tagállamoktól az ezen irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatokra vonatkozó, a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (*5) összhangban terjesztett információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Ezen információknak magukban kell foglalniuk az ezen irányelv VI. mellékletében meghatározott adatokat, és azokat 2022. április 30-ig, majd azt követően ötévente kell összegyűjteni.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett információk alapján értékeli ezt az irányelvet, és az értékelést 2023. április 30-ig, azt követően pedig ötévente közzéteszi.

(3) A Bizottság 2020. december 31-ig a 2. cikkben meghatározott "környezeti károk" fogalmának közös értelmezését tartalmazó iránymutatásokat dolgoz ki.

(*5) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).""

3. A VI. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "VI. MELLÉKLET A 18. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK A 18. cikk (1) bekezdésében említett információk az ezen irányelv szerinti környezeti károk eseteire vonatkoznak, és minden egyes esetben magukban foglalják az alábbi információkat és adatokat: 1. A környezeti kár típusa, a kár bekövetkezésének és/vagy feltárásának időpontja. Típusa alapján a környezeti kár lehet a 2. cikk 1. pontjában említett védett fajokban és természetes élőhelyekben, valamint vizekben okozott kár, továbbá területi kár. 2. A tevékenység leírása a III. melléklettel összhangban. A tagállamok az ezen irányelv végrehajtása során szerzett tapasztalatokkal kapcsolatos minden más vonatkozó információt is közölnek a Bizottsággal."

4. cikk

A 2007/2/EK irányelv módosításai

A 2007/2/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 21. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A tagállamok legkésőbb minden év március 31-ig - szükség esetén - aktualizálják és közzéteszik az összefoglaló jelentést. Ezek a jelentések, amelyeket a Bizottság szolgálatai az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével nyilvánosságra hoznak, az alábbiak összefoglaló leírását tartalmazzák:";

b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

2. A 23. cikk helyébe a következő szöveg lép: "23. cikk Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közzéteszi és évente aktualizálja az Unió egészére kiterjedő áttekintést azon adatok és metaadatok alapján, amelyeket a tagállamok a 21. cikkel összhangban a hálózati szolgáltatásaik révén rendelkezésre bocsátottak. Az Unió egészére kiterjedő áttekintés szükség esetén tartalmazza ezen irányelv teljesítményének, eredményeinek és hatásainak mutatószámait, az Unió egészére kiterjedő áttekintő térképeket és a tagállamok áttekintő jelentéseit. A Bizottság legkésőbb 2022. január 1-jéig, majd azt követően legalább ötévente értékeli ezt az irányelvet és annak végrehajtását, az értékelést pedig nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. Az említett értékelés többek között a következő elemeken alapul: a) az ezen irányelv végrehajtása során szerzett tapasztalatok; b) a tagállamok által a 21. cikkel összhangban gyűjtött információk, valamint az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által összeállított, az Unió egészére kiterjedő áttekintések; c) a vonatkozó tudományos analitikai adatok; d) egyéb információk, köztük a jogalkotás minőségének javításáról szóló iránymutatások alapján előírt vonatkozó tudományos analitikai adatok, különösen hatékony és eredményes információkezelési eljárásokra támaszkodva."

5. cikk

A 2009/147/EK irányelv módosításai

A 2009/147/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 12. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok hatévente, a 92/43/EGK tanácsi irányelv (*6) 17. cikkének (1) bekezdése alapján készített jelentéssel azonos évben jelentést tesznek a Bizottságnak az ezen irányelv alapján hozott intézkedések végrehajtásáról és ezen intézkedések főbb hatásairól. E jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, feltüntetve abban különösen az ezen irányelv által védett vadon élő madárfajok állapotára és állományváltozásuk irányára, az őket érintő veszélyekre és a rájuk nehezedő nyomásra, a vonatkozásukban meghozott állományvédelmi intézkedésekre és a különleges védelmi területek hálózatának az ezen irányelv 2. cikkében meghatározott célokhoz való hozzájárulására vonatkozó információkat.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az e bekezdés első albekezdésében említett jelentés formáját. Az említett jelentés formájának összhangban kell állnia a 92/43/EGK irányelv 17. cikkének (1) bekezdésében említett jelentés formájával. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az ezen irányelv 16a. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(*6) A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).";"

b) a (2) bekezdés első mondatának helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével az (1) bekezdésben említett információk alapján hatévente átfogó jelentést készít és tesz közzé."

2. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"16a. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*7) értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

(*7) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).""

6. cikk

A 2010/63/EU irányelv módosításai

A 2010/63/EU irányelv a következőképpen módosul:

1. A 43. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) és a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A tagállamok előírhatják, hogy a projekt nem szakmai jellegű összefoglalójának meg kell határoznia, hogy a projektet értékelni kell-e visszaható hatállyal, és ha igen, határidőt kell meghatározni. Ilyen esetben 2021. január 1-jétől a tagállamok biztosítják, hogy a projekt nem szakmai jellegű összefoglalója a visszaható hatályú értékelés befejezésétől számított hat hónapon belül annak eredményei alapján aktualizálva legyen.

(3) A tagállamok 2020. december 31-ig közzéteszik az engedélyezett projektek nem szakmai jellegű összefoglalóit és azok aktualizálásait. 2021. január 1-jétől kezdve a tagállamok legkésőbb az engedélyezéstől számított hat hónapon belül közzététel céljából elektronikus úton benyújtják a Bizottságnak a nem szakmai jellegű összefoglalókat és azok aktualizálásait.";

b) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett információk benyújtásának egységes formátumát. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 56. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság szolgálatai létrehozzák és fenntartják a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és azok aktualizálásainak kereshető, nyílt hozzáférésű adatbázisát."

2. Az 54. cikk a következőképpen módosul:

a) a cím és az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A VÉGREHAJTÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS A STATISZTIKAI ADATOK SZOLGÁLTATÁSA

(1) A tagállamok 2023. november 10-ig és azt követően ötévente tájékoztatják a Bizottságot ezen irányelv, különösen a 10. cikk (1) bekezdése, valamint a 26., a 28., a 34., a 38., a 39., a 43. és a 46. cikk végrehajtásáról.

A tagállamok ezeket az adatokat a Bizottság által a (4) bekezdéssel összhangban meghatározott formátumban, elektronikus úton küldik meg és teszik közzé.

A második albekezdésben említett adatok tagállamok általi benyújtásától számított legfeljebb hat hónapon belül a Bizottság szolgálatai ezen adatok alapján az Unió egészére kiterjedő áttekintést tesznek közzé, és azt rendszeresen aktualizálják.

(2) A tagállamok évente összegyűjtik és közzéteszik az állatok eljárásokban történt felhasználására vonatkozó statisztikai információkat, köztük az eljárások tényleges súlyosságára, valamint az eljárásokban felhasznált főemlős állatok eredetére és fajaira vonatkozó információkat.

A tagállamok legkésőbb a következő év november 10-ig elektronikus úton benyújtják statisztikai információikat a Bizottságnak, a Bizottság által a (4) bekezdéssel összhangban meghatározott nem összefoglaló formátumban.

A Bizottság létrehozza és fenntartja az említett statisztikai információk kereshető, nyílt hozzáférésű adatbázisát. A Bizottság szolgálatai évente nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a tagállamok által az e bekezdéssel összhangban benyújtott statisztikai információkat és az azokra vonatkozó összefoglaló jelentést.";

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésben említett információk benyújtásának egységes formátumát és információtartalmát. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 56. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni."

3. Az 57. cikket el kell hagyni.

7. cikk

A 166/2006/EK rendelet módosításai

A 166/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Minden egyes olyan üzem üzemeltetője, amely egy vagy több, az I. mellékletben meghatározott tevékenységet végez az említett mellékletben előírt alkalmazandó kapacitásküszöböt meghaladóan, elektronikus úton megadja illetékes hatóságának az üzem azonosítására szolgáló információkat a 7. cikk (2) bekezdésében említett formátummal összhangban, kivéve, ha az említett információk már az illetékes hatóság rendelkezésére állnak."

2. A 7. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A tagállamok a Bizottság által végrehajtási jogi aktusok útján meghatározandó formátumban és időpontig minden évben elektronikus úton jelentést tesznek a Bizottságnak, amelyben feltüntetnek minden, az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett adatot. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 19. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A jelentéstétel időpontja semmiképpen sem lehet későbbi, mint a jelentéstétel tárgyévének végétől számított 11 hónap.

(3) A Bizottság szolgálatai az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével a tagállamok által jelentett információkat a jelentés (2) bekezdéssel összhangban történő teljesítésétől számított egy hónapon belül rögzítik az Európai PRTR-ben."

3. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

Titoktartás

Amennyiben egy tagállam valamely információt a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*8) 4. cikkével összhangban titkosnak, illetve bizalmasnak tekint, az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett jelentésben az adott jelentéstételi évre vonatkozóan minden üzem esetében elkülönítve feltünteti, hogy mely információt nem lehet nyilvánosságra hozni, és megadja ennek indokait.

(*8) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).""

4. A 16. és a 17. cikket el kell hagyni.

5. A III. mellékletet el kell hagyni.

8. cikk

A 995/2010/EU rendelet módosításai

A 995/2010/EU rendelet 20. cikkének címe, valamint (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A végrehajtás nyomon követése és az információkhoz való hozzáférés

(1) A tagállamok legkésőbb minden év április 30-ig elérhetővé teszik a nyilvánosság és a Bizottság számára az e rendelet előző naptári év során történt alkalmazásával kapcsolatos információkat. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az említett információk tagállamok általi elérhetővé tételének formátumát és az arra vonatkozó eljárást. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk alapján a Bizottság szolgálatai évente az Unió egészére kiterjedő áttekintést tesznek közzé a tagállamok által benyújtott adatok alapján. Ezen áttekintés elkészítésekor a Bizottság szolgálatai figyelembe veszik a 2173/2005/EK rendelet szerinti FLEGT önkéntes partnerségi megállapodások megkötése és végrehajtása tekintetében elért előrehaladást, és azok hozzájárulását az illegálisan kitermelt fa és az ilyen fából készült fatermékek belső piaci jelenlétének minimálisra csökkentéséhez.

(3) A Bizottság 2021. december 3-ig és azt követően ötévente az e rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok és információk - különösen az (1) bekezdésben említett információk - alapján felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát, többek között az illegálisan kitermelt fa és az ilyen fából készült fatermékek piaci forgalomba hozatalának megelőzése terén. A Bizottságnak különösen a kis- és középvállalkozásokra és a termékkörre gyakorolt közigazgatási következményeket kell megvizsgálnia. A Bizottság a felülvizsgálat eredményeiről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén e jelentésekhez megfelelő jogalkotási javaslatokat csatol."

9. cikk

A 2173/2005/EK rendelet módosításai

A 2173/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb minden év április 30-ig elérhetővé teszik a nyilvánosság és a Bizottság számára az e rendelet előző naptári év során történt alkalmazására vonatkozó információkat.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az e cikk (1) bekezdésében említett információk tagállamok általi elérhetővé tételének formátumát és az arra vonatkozó eljárást. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk alapján a Bizottság szolgálatai évente az Unió egészére kiterjedő áttekintést tesznek közzé a tagállamok által benyújtott adatok alapján."

2. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"9. cikk

A Bizottság 2021 decemberéig és azt követően ötévente az e rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok és információk - különösen a 8. cikk (1) bekezdésében említett információk - alapján felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát. Ennek során figyelembe veszi az önkéntes partnerségi megállapodások végrehajtásában elért előrehaladást. A Bizottság a felülvizsgálat eredményéről ötévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és - adott esetben - a FLEGT engedélyezési rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokkal egészíti ki azt."

10. cikk

A 338/97/EK rendelet módosításai

A 338/97/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdése a következőképpen módosul:

1. A b), a c) és a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) Az a) pontban említett tagállami információszolgáltatás alapján a Bizottság szolgálatai minden év október 31-e előtt nyilvánosan hozzáférhetővé teszik az e rendelet hatálya alá tartozó fajoknak az Unióba behozott, onnan kivitt vagy újra kivitt példányaira vonatkozó, az Unió egészére kiterjedő áttekintést, és továbbítják az egyezményi titkárságnak az azon fajokra vonatkozó adatokat, amelyekre az egyezmény vonatkozik.

c) E rendelet 20. cikkének sérelme nélkül, a tagállamok igazgatási hatóságai az egyezmény részes felei konferenciájának minden ülése előtt egy évvel közölnek a Bizottsággal minden olyan, az érintett megelőző időszakra vonatkozó információt, amely az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett jelentések elkészítéséhez szükséges, valamint az e rendelet rendelkezéseire vonatkozó, az egyezmény hatálya alá nem tartozó megegyező információkat. Az információk benyújtásának formátumát a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határozza meg. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

d) A tagállamok által szolgáltatott, a c) pontban említett információk alapján a Bizottság nyilvánosan elérhetővé tesz egy az Unió egészére kiterjedő áttekintést e rendelet végrehajtásáról és alkalmazásáról."

2. A bekezdés az alábbi ponttal egészül ki:

"e) A tagállamok igazgatási hatóságai minden év június 15-e előtt elküldenek a Bizottságnak minden olyan, előző évre vonatkozó információt, amely a 11.17. számú (rev. CoP17) CITES konferenciahatározatban említett, a jogellenes kereskedelemről szóló éves jelentés elkészítéséhez szükséges."

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni. A 7. cikk 2. és 5. pontját, valamint a 8., a 9. és a 10. cikket azonban 2020. január 1-jétől, az 1. cikket pedig 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. június 5-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA

(1) HL C 110., 2019.3.22., 99.o.

(2) Az Európai Parlament 2019. március 26-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. május 21-i határozata.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

(5) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(6) A Tanács 86/278/EGK irányelve (1986. június 12.) a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről (HL L 181., 1986.7.4., 6. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről (HL L 189., 2002.7.18., 12. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről (HL L 143., 2004.04.30., 56. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

(10) A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

(11) Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről (HL L 276., 2010.10.20., 33. o.).

(12) Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 2006.2.4., 1. o.).

(13) Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

(14) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(15) Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról (HL L 295., 2010.11.12., 23. o.).

(16) A Tanács 2173/2005/EK rendelete (2005. december 20.) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról (HL L 347., 2005.12.30., 1. o.).

(17) A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről (HL L 61., 1997.3.3., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R1010 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R1010&locale=hu