2021. évi XXVI. törvény

az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról[1]

A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi szintű tudásközpont szerepének megerősítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján - a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2)[2] Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)[3]

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5)[4]

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3. § (1)[5] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat, ingatlanok tulajdoni hányadát (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

4. § Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant - a 3. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4/A. §[6] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészét ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(2) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott üzletrészt elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

4/B. §[7] A 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlanok tulajdoni hányada (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

(3) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(4) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig, valamint az (5) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a (6) bekezdés szerinti jegyzőkönyvek felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

6. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sorában meghatározott, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva határozatlan idejű elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2)[8] Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant - az 5. §-ban, a 6/A. §-ban, a 6/B. § (1) és (2) bekezdésében, a 6/C. §-ban, a 6/D. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésekben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

6/A. §[9] A KEKVA tv. 12. § (7) bekezdésére tekintettel, az Alapítvány KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Komlói Egészségcentrum, a Mohácsi Kórház és a Szigetvári Kórház (a továbbiakban együtt: Kórház) fenntartói jogát az Egyetem tulajdonába kell adni.

6/B. §[10] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. melléklet 80-96. sorában szereplő ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ingatlanjuttatásra tekintettel az ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek, e körben a feladatok ellátásához szükséges eszközök tekintetében a vagyoni jogok és kötelezettségek - ideértve a rendelkezésre álló, és a Kórház vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó vagyontárgyak tulajdonjogát - az általános jogutód Egyetemre szállnak át. A feladat ellátásával összefüggő hatósági engedélyek jogosultja a feladat átvételének időpontjától az Egyetem klinikai központja.

6/C. §[11] A Kórház költségvetési jogállása a 6/A. § szerinti átadás hatálybalépésével megszűnik, és az Egyetem klinikai központja részeként működik tovább. A Kórház általános jogutódja az Egyetem.

6/D. §[12] A 6/B. § (1) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas háromoldalú szerződést - a 2. melléklet 96. sorában szereplő ingatlan kivételével - a tulajdonosi joggyakorló és a Kórház köti meg az Egyetemmel. A 2. melléklet 96. sorában szereplő ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezet készíti elő és köti meg az Egyetemmel.

6/E. §[13] A 6/B. § (3) bekezdése szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

6/F. §[14] A Kórház európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő vagy fenntartás alatt álló projektje vonatkozásában a Kórház jogutódja az Egyetem. A projektekkel összefüggő jogok és kötelezettségek az Egyetemet illetik meg, illetve terhelik. Az Egyetem köteles az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján a változást az érintett irányító hatóság részére bejelenteni.

7. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján - az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében - a PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a PÉCSI TUDÁSKÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság - az állam tulajdonában álló - üzletrészeit ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az Egyetem első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az (1) bekezdésben meghatározott társaságok felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt üzletrészek elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

(4) Az Egyetem jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

7/A. §[15] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján - az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében - a Siklósi Kórház Nonprofit Kft.-nek az állam tulajdonában álló üzletrészét ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az Egyetem első alkalommal a 2023. év után járó osztalékra jogosult.

(2)[16] Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során a miniszter jár el, aki az (1) bekezdésben foglalt gazdasági társaság felett 2023. július 1-jétől gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt üzletrész elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

(4) Az Egyetem jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

8. § A Szekszárd 4443/1 helyrajzi számú ingatlant ingyenesen, nyilvántartási értékén történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

8/A. §[17] A 8. § szerinti ingatlanjuttatásra tekintettel a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a Tolna Megyei Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva, e § hatályba lépésének napjával az Egyetem tulajdonába kerülnek.

8/B. §[18] Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni a rendelkezés hatályba lépésétől számított 30 napon belül, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[19] Az 1. § (4) bekezdése, a 2-8. §, a 11. §, továbbá az 1. és a 2. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

9/A. §[20] Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvénnyel megállapított 6/A-6/F. § és 7/A. § szerinti jogutódlással az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó - az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott - egészségügyi szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva, 2023. július 1-jei hatállyal - ideértve a határozott idejű jogviszonyt is - a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át. Az átalakulás során létrejövő munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki, és a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A jogviszony átalakulása

a) nem szakítja meg az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,

b) nem érinti az e § szerinti időpontban hatályban lévő határozott idejű áthelyezést,

c) nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét.

10. § (1)[21] Az 1. § (3)-(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1), (5) és (7) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, a 6/A. §, a 6/B. §, a 7. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 7/A. §, a 8. §, 8/A. §, a 11. §, valamint az 1. és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 6. § (1) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1), (2) és (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

11. §[22]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XXVI. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYAD
MEGNEVEZÉS
2.BALATONLELLE30971/1kivett üdülőépület, udvar
3.FONYÓD85571/1kivett üdülőépület, udvar
4.KAPOSVÁR4211/51/1kivett garázs
5.PÉCS0316/21/1kivett TV- és rádió adó
6.PÉCS2566/11/1kivett lakóház
7.PÉCS3493/7/A/201/1lakás
8.PÉCS4910/31/1kivett 4 épület, udvar
9.PÉCS5193/9/A1/1egyéb épület
10.PÉCS16637/A/412/15iroda
11.PÉCS16710/A/181/1lakás
12.PÉCS185721/1kivett kórház
13.PÉCS20929/A/611/1lakás
14.PÉCS22159/16/A/121/1lakás
15.PÉCS23913/54/A/11/1lakás
16.PÉCS23913/54/A/21/1lakás
17.PÉCS23913/54/A/31/1lakás
18.PÉCS23913/54/A/41/1lakás
19.PÉCS23913/54/A/51/1lakás
20.PÉCS23913/54/A/61/1lakás
21.PÉCS23913/54/A/71/1lakás
22.PÉCS23913/54/A/81/1lakás
23.PÉCS23913/54/A/91/1lakás
24.PÉCS23913/54/A/101/1lakás
25.PÉCS23913/54/A/111/1lakás
26.PÉCS23913/54/A/121/1lakás
27.PÉCS23913/54/A/131/1lakás
28.PÉCS23913/54/A/141/1lakás
29.PÉCS23913/54/A/151/1lakás
30.PÉCS23913/54/A/161/1garázs
31.PÉCS23913/54/A/171/1garázs
32.PÉCS23913/54/A/181/1egyéb helyiség
33.PÉCS240211/1kivett szanatórium
34.PÉCS469421/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
35.PÉCS521901/1kivett 3 gazdasági épület, udvar
36.SZÁLKA1181/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

2. melléklet a 2021. évi XXVI. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYAD
MEGNEVEZÉS
2.KAPOSVÁR4211/61/1kivett egyetem
3.ORFŰ8161/1kivett - 2 üdülőépület, udvar
4.PÉCS337/11/1kivett beépítetlen terület
5.PÉCS533/481/1kivett középiskola és transzformátorház
6.PÉCS610/3/A/31/1kollégium
7.PÉCS610/3/A/41/1kollégium
8.PÉCS610/3/A/51/1kollégium
9.PÉCS610/3/A/61/1kollégium
10.PÉCS620/141/1kivett udvar, 16 intézményi épület
és 9 gazdasági épület
11.PÉCS1816/191/1kivett épület, udvar
12.PÉCS1816/211/1kivett saját használatú út
13.PÉCS2566/21/1kivett gazdasági épület
14.PÉCS25671/1kivett beépítetlen terület
15.PÉCS29001/1kivett beépítetlen terület
16.PÉCS2917/21/1kivett út
17.PÉCS2917/31/1kivett út
18.PÉCS2917/51/1kivett kórház - kollégium, oktatási és
kutatási központ és udvar (10 db épület)
19.PÉCS2958/11/1kivett kollégium
20.PÉCS32061/1kivett kórház, 31 egyéb épület, kapcsoló
állomás, lakóház, udvar gazdasági épület,
raktár
21.PÉCS3213/21/1kivett gazdasági épület
22.PÉCS3431/61/1kivett középiskola
23.PÉCS3431/71/1kivett egyetem
24.PÉCS3460/21/1kivett általános iskola
25.PÉCS41141/1kivett kórház, 7 egyéb épület
26.PÉCS41181/1kivett kórház (7 épület)
27.PÉCS4128/11/1kivett kórház
28.PÉCS4128/21/1kivett kórház
29.PÉCS41351/1kivett kórház és trafó
30.PÉCS41441/1kivett teniszpálya, épület
31.PÉCS4666/31/1kivett általános iskola
32.PÉCS4899/11/1kivett egyetem, 2 épület és trafó
33.PÉCS4903/11/1kivett gazdasági épület, trafó, arborétum és
sportcsarnok
34.PÉCS4903/21/1kivett egyetem, 6 intézményi épület,
lakóház, gazdasági épület, parkoló és
arborétum
35.PÉCS49061/1kivett saját használatú út
36.PÉCS4907/31/1kivett arborétum, 4 oktatási épület
37.PÉCS49081/1kivett közpark
38.PÉCS4909/11/1kivett gazdasági épület, udvar
39.PÉCS4909/21/1kivett épület
[23]
40.PÉCS4910/11/1kivett lőtér
41.PÉCS4910/21/1kivett sporttelep, épület
42.PÉCS49111/1kivett beépítetlen terület
43.PÉCS49451/1kivett beépítetlen terület
44.PÉCS49461/1kivett kórház 8 intézményi épület
45.PÉCS49561/1kivett kórház
46.PÉCS50941/1kivett beépítetlen terület
47.PÉCS50961/1kivett közterület
48.PÉCS5104/21/1kivett út
49.PÉCS51051/1kivett egyetem, 11 épület, lakóház,
gazdasági épület, medence
50.PÉCS5116/11/1kivett lakóház, udvar, 3 intézményi épület,
3 gazdasági épület
51.PÉCS174591/1kivett kórház
52.PÉCS175781/1kivett lakóház, udvar
53.PÉCS175791/1kivett iskola
54.PÉCS183661/1kivett könyvtár
55.PÉCS183671/1kivett könyvtár
56.PÉCS183751/1kivett középiskola
57.PÉCS183791/1kivett könyvtár, udvar
58.PÉCS183801/1kivett könyvtár, 2 épület, udvar
59.PÉCS183821/1kivett könyvtár
60.PÉCS185731/1kivett kórház
61.PÉCS18616/11/1kivett főiskola
62.PÉCS191191/1kivett egyetem
63.PÉCS19132/21/1kivett kollégium
64.PÉCS191331/1kivett kollégium, udvar és irodaház
65.PÉCS19904/11/1kivett kórház és 19 épület
66.PÉCS209581/1kivett általános iskola
67.PÉCS406801/1kivett kollégium
68.PÉCS406811/1kivett beépítetlen terület
69.PÉCS40712/11/1kivett épület, udvar
70.PÉCS508491/1kivett saját használatú út
71.PÉCS53271/21/1kivett saját használatú út
72.SZEKSZÁRD2476/21/1kivett főiskola
73.SZEKSZÁRD27231/1kivett gyakorló óvoda
74.SZEKSZÁRD28351/1kivett iskola, kollégium, tornacsarnok, és udvar
75.SZEKSZÁRD39531/1kivett főiskola "E" épület
76.SZOMBATHELY54201/1kivett főiskola
77.SZOMBATHELY56221/1kivett kollégium
78.ZALAEGERSZEG4983/21/1kivett egyetem
79.ZALAEGERSZEG4983/341/1kivett iskola
80.KOMLÓ0642/21/1kivett vízmű
81.KOMLÓ9541/1kivett lakóház, udvar
82.KOMLÓ9551/1kivett kórház
83.KOMLÓ956/54/10kivett garázssor
84.KOMLÓ956/71/1kivett beépítetlen
terület
85.KOMLÓ956/81/1kivett kórház
86.KOMLÓ956/111/1kivett közterület
87.KOMLÓ956/121/1kivett út
88.KOMLÓ59301/1kivett üdülőépület,
udvar
89.MOHÁCS5881/1kivett kórház
90.MOHÁCS5921/1kivett kórház
91.MOHÁCS679/141/1kivett épület, udvar
92.SZIGETVÁR1785/121/1kivett beépítetlen
terület
93.SZIGETVÁR1785/131/1kivett kórház
94.SZIGETVÁR1785/151/1kivett parkoló
95.SIKLÓS1091-Kivett kórház
96.HARKÁNY2458/A/21/1egészségügyi egység

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2022. évi IV. törvény 233. §-a. Hatályos 2022.05.25.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 11. §-a. Hatálytalan 2021.08.01.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 11. §-a. Hatálytalan 2021.08.01.

[5] Módosította a 2021. évi CI. törvény 220. §-a. Hatályos 2021.08.01.

[6] Beiktatta a 2021. évi CI. törvény 218. §-a. Hatályos 2021.08.01.

[7] Beiktatta a 2021. évi CI. törvény 219. §-a. Hatályos 2021.08.01.

[8] Módosította a 2023. évi XIX. törvény 118. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[9] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[10] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[11] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 115. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[12] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 115. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[13] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 115. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[14] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 115. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[15] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 116. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[16] Módosította a 2023. évi LXXXV. törvény 55. § a) pontja. Hatályos 2023.12.14.

[17] Módosította a 2023. évi XLVI. törvény 44. §-a. Hatályos 2023.06.30.

[18] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 103. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.20.

[19] Módosította a 2021. évi CI. törvény 221. § a) pontja. Hatályos 2021.08.01.

[20] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 117. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[21] Módosította a 2023. évi XIX. törvény 118. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[23] Módosította a 2023. évi LXXXV. törvény 55. § b) pontja. Hatályos 2023.12.14.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére