376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. és 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala kizárólagos illetékességgel jár el a társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha)

"aa) a hatósági ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek hatálya alá tartozik, vagy az ellátás megállapításához Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában szerzett szolgálati időt kell figyelembe venni, a (4) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjában meghatározottak kivételével,"

(2) A TnyR. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkező jogosulttal nyugellátás szerzése céljából Budapest Főváros Kormányhivatala köt megállapodást."

2. § A TnyR.

a) 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában és 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "vagy" szövegrész helyébe az "és" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "szolgálati idővel" szövegrész helyébe a "szolgálati idővel, vagy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában szerzett szolgálati idővel" szöveg,

c) 72/B. § (17) bekezdés b) pontjában a " , ha a kérelmező egyedül él" szövegrész helyébe az "az a) pontban nem említett esetben" szöveg

lép.

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

3. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. vhr.) 1. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) A minisztérium jogosult az Ebtv. 36. § (1), (2) és (4)-(9) bekezdésében, valamint az Ebtv. 37-38/C. §-ában meghatározott ellenőrzésekhez elemzéseket végezni, ellenőrzéseket elrendelni, koordinálni és irányítani."

4. § (1) Az Ebtv. vhr. 27/A. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A fennálló biztosításban töltött napokkal össze kell számítani az ellátásra való jogosultságot megelőzően megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napok közül azokat, amelyek megelőzik az ellátásra való jogosultság első napján fennálló biztosítási jogviszony kezdő napját és

a) csecsemőgondozási díj esetében a gyermek születésének a napját,

b) az Ebtv. 42/A. §-a vagy 42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díj esetében a gyermek születésének a napját,

c) az Ebtv. 42/F. §-a szerinti gyermekgondozási díj esetében azt a napot, amelytől a gyermek gondozási helyét a nevelőszülőnél jelölték ki,

d) örökbefogadói díj esetében azt a napot, amelytől az igénylő a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette.

(1a) A fennálló biztosítási jogviszonyhoz abban az esetben is hozzá kell számítani a megszűnt biztosítási jogviszony azon időtartamát, amely alatt a fennálló jogviszonyban a biztosítás szünetelt, ha a megszűnt biztosítási jogviszony nem az ellátásra való jogosultság első napján fennálló biztosítási jogviszony kezdő napját megelőzően szűnt meg."

(2) Az Ebtv. vhr. 27/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a biztosított több egyidejűleg fennálló jogviszonyából kéri az ellátást, a kérelemmel érintett valamennyi fennálló biztosítási jogviszonyhoz külön-külön hozzá kell számítani a megszűnt biztosítási jogviszonynak az (1) bekezdés szerint összeszámítható napjait."

5. § Az Ebtv. vhr. 42/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"42/A. § A csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban vagy gyermekgondozási díjban részesülő személy köteles nyolc napon belül bejelenteni az ellátást megállapító szervnek, ha csecsemőgondozási díj esetén az Ebtv. 41. §-ában, örökbefogadói díj esetén az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés b)-e) és g) pontjában, illetve gyermekgondozási díj esetén az Ebtv. 42/C. §-ában, 42/E. § (4a) bekezdésében, 42/F. § (2) bekezdésében vagy 42/G. § (3) bekezdésében felsorolt körülmények bekövetkeznek."

6. § Az Ebtv. vhr.

a) - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek az egyes ellátások központi folyósításával kapcsolatos módosításáról szóló 404/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított - 1. § (10) bekezdésében az "Ebtv. 70. § (1) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe az "Ebtv. 70. § (1) bekezdés a) pontja vagy 80. § (6) bekezdése" szöveg,

b) 37. § (2) bekezdésében a "csecsemőgondozási díj," szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj és" szöveg,

c) 39. § (1) bekezdésében a "csecsemőgondozási díj és" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj és a" szöveg,

d) 40. § (1) bekezdésében a "csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj" szöveg és az "elbírálásánál" szövegrész helyébe az "elbírálásánál, továbbá" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az Ebtv. vhr.

a) - az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított - 1. § (10) bekezdése,

b) 37/A. §-a,

c) 41/A. §-a.

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cst. vhr.) 1/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A családtámogatási kifizetőhely jár el az általa foglalkoztatott, a Cst. 2. § a) pont aa) alpontja szerinti személy családtámogatási ellátás megállapítása iránti kérelme ügyében a gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozást segítő ellátás nagyszülő részére történő megállapítására irányuló eljárás kivételével."

9. § A Cst. vhr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A magasabb összegű családi pótlék iránti kérelemhez csak akkor kell csatolni a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló miniszteri rendelet szerinti igazolás másolatát, ha a szakorvos az igazolást az EESZT útján nem tudja továbbítani, vagy a gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát nem állapította meg. Ha a gyermek a családi pótlék folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé vagy súlyosan fogyatékossá, és a szakorvos az erről szóló orvosi igazolást az EESZT útján továbbítja, vagy az ellátásra jogosult az orvosi igazolás másolatát benyújtja az igényelbíráló szervnek, az igényelbíráló szerv hivatalból felülvizsgálja a családi pótlék összegét."

10. § A Cst. vhr. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Cst. 16. §-ának alkalmazása során a központi családtámogatási szerv végzésével értesíti a kormányhivatalt az ítéletet hozó bíróság tájékoztatásában foglaltakról. A kormányhivatal a végzés alapján határoz az iskoláztatási támogatás szüneteltetéséről."

11. § A Cst. vhr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Ha a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy után - állapotának javulása miatt - már nem jár a magasabb összegű családi pótlék, a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összegben kell folyósítani, feltéve, hogy egyébként az ellátásra való jogosultság fennáll.

(2) A kormányhivatal a családi pótlék (1) bekezdés szerinti új összegének megállapításával egyidejűleg intézkedik a 9. § (2) bekezdése szerinti hatósági igazolvány bevonásáról és érvénytelenítéséről, valamint erről haladéktalanul tájékoztatja a Központot. A kormányhivatal felhívására az érvénytelen hatósági igazolványt vissza kell küldeni."

12. § A Cst. vhr. 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Cst. 12. § (3) bekezdése szerinti egyedülállóság igazolására a családi pótlék iránti kérelemhez csatolni kell, illetve - a b) pont szerinti esetben - minden év február 28-áig be kell nyújtani]

"a) tanulói, hallgatói jogviszony fennállása esetén a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény erről szóló igazolását,"

13. § (1) A Cst. vhr. 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem nyújtottak be, a gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelemhez csak akkor kell csatolni a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló miniszteri rendelet szerinti igazolás másolatát, ha a szakorvos az igazolást az EESZT útján nem tudja továbbítani. Ha a gyermek a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé vagy súlyosan fogyatékossá, és a szakorvos az erről szóló orvosi igazolást az EESZT útján továbbítja, vagy az ellátásra jogosult az orvosi igazolás másolatát benyújtja az igényelbíráló szervnek, az igényelbíráló szerv hivatalból felülvizsgálja a családi pótlék összegét és a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság időtartamát."

(2) A Cst. vhr. 19. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha a Cst. 20. § (1) bekezdés b) pontjának és 20. § (2) bekezdésének alkalmazása során a gyermek tankötelezettsége nem abban az évben kezdődik, amely év augusztusának 31. napjáig a hatodik életévét betölti, a jogosult bejelentése alapján a kormányhivatal hivatalból felülvizsgálja az ellátás időtartamát."

14. § A Cst. vhr. 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el,)

"a) ha a gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult tanulói jogviszony keretében köznevelési intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint vagy szakképző intézményben nappali rendszerben tanul, illetve hallgatói jogviszony keretében felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy"

15. § A Cst. vhr. 26. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A Központ törli a véglegessé vált határozattal megállapított tartozást, ha

a) a végrehajtási jog elévült,

b) a tartozást a Cst. 43. § (5) vagy (6) bekezdése alapján elengedték, vagy

c) a fizetésre kötelezett személy meghalt, és az örökös a Magyar Állam.

(9) A végrehajtási jognak a (8) bekezdés a) pontja szerinti elévülésére az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

16. § A Cst. vhr. 27/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Cst. 35. § (4) bekezdése szerinti különbözet megállapítása iránti eljárásban az EGT-s kormányhivatal jár el. Különbözet kifizetésére akkor kerül sor, ha az ügyfél családja számára a magyar jogszabályok szerint nyújtható pénzbeli családi ellátások összege magasabb, mint az az összeg, amelyet ilyen jogcímen a családnak más EGT-állam folyósít."

17. § A Cst. vhr. 9. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

18. § A Cst. vhr.

a) 1. § (8a) bekezdésében az "Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér" szövegrész helyébe az "Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT)" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Hivatal vagy Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal" szöveg,

c) 7/A. § (2) bekezdésében a "középiskolai" szövegrész helyébe a "középiskolában vagy a szakképző intézményben a" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Hivatal vagy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal" szöveg,

e) 26. § (5) bekezdésében az "A kérelemhez" szövegrész helyébe a "Ha a jogalap nélkül felvett ellátás jogosultnak történő átadása és annak átvétele közokirattal nem igazolható, a kérelemhez" szöveg,

f) 26. § (7) bekezdés b) pontjában a "kérelmet" szövegrész helyébe a "kérelmet, vagy megszünteti az eljárást" szöveg

lép.

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

19. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 2/a. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. § A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kenyr.) a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) szerint négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősülő személy szolgálati járandóságának - a kérelem benyújtását követő hónap első napjától - a T. 5. § (2) bekezdése szerinti csökkentés nélküli folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre dönt.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) azon vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekek természetes személyazonosító adatait és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akikre tekintettel családi pótlékot folyósítanak vagy folyósítottak, és

b) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel az Szja. tv. 29/D. § (3) bekezdésében foglaltaknak.

(3) A kérelem teljesítéséhez igazolni kell, hogy a (2) bekezdés a) pontja szerinti személyek a szolgálati járandóságban részesülő személy vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekei.

(4) Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy már nem minősül az Szja. tv. szerint négy vagy több gyermeket nevelő anyának, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból dönt a szolgálati járandóság összegének a T. 5. § (2) bekezdése szerinti csökkentéssel történő folyósításáról."

21. § A Kenyr. 9. § (2) bekezdés a) pontjában az "a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.)" szövegrész helyébe az "az Szja. tv." szöveg lép.

6. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

22. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § (1) A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok örökbefogadással kapcsolatos feladataival összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § h) és i) pontjában meghatározott szakmai irányítói hatásköröket a Főigazgatóság felett - a miniszter egyidejű értesítése mellett - a családokért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja.

(2) Sürgős intézkedést igénylő esetben a családokért felelős tárca nélküli miniszter az örökbefogadással kapcsolatos feladatai körében - a miniszter és a Főigazgatóság egyidejű értesítése mellett - közvetlen megkereséssel fordul a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokhoz."

7. A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

23. § A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § Az Intézet örökbefogadással kapcsolatos feladataival összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § h) és i) pontjában meghatározott szakmai irányítói hatásköröket - a miniszter egyidejű értesítése mellett - a családokért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja."

8. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

"9. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás adattartalma

1. A tanuló, hallgató

1.1. családi és utóneve,

1.2. születési helye,

1.3. születési ideje,

1.4. anyja neve,

1.5. lakcíme.

2. A köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve a felsőoktatási intézmény

2.1. neve,

2.2. címe,

2.3. OM azonosítója.

3. A tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony kezdete és az oktatás, képzés időtartama.

4. A tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnésének várható időpontja.

5. Tanulói jogviszony esetén az érettségi vizsga, illetve a szakmai vizsga időpontja.

6. A tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony szünetelése esetén a szünetelés időtartama.

7. A tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése esetén annak időpontja.

8. A köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve a felsőoktatási intézmény vezetőjének aláíróhelye.

9. A családi pótlék iránti kérelmet benyújtó, illetve arra jogosult

9.1. családi és utóneve,

9.2. lakcíme,

9.3. Társadalombiztosítási Azonosító Jele.

10. A tanuló, illetve a hallgató Társadalombiztosítási Azonosító Jele.

11. A kérelmező aláíróhelye."

2. melléklet a 376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A Kjt. vhr. 2/a. számú melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

(SorszámMunkakör megnevezése)
5.konduktor

Tartalomjegyzék