507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c), e), k), r) és z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. és 5. alcím, valamint az 1-6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím és a 7. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím, valamint a 8. és 9. melléklet tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím és a 10. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím, valamint a 11. és 12. melléklet tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 13. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím és a 13. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A közfürdő fekvése szerint illetékes járási hivatal a folyamatosan üzemeltetett közfürdő esetén évente egyszer, az időszakosan működő közfürdő esetén a fürdési idény megkezdése előtt a közfürdőt tápláló összes vízből külön-külön vízmintát vesz, és azt az illetékes megyei kormányhivatalnak megküldi. A vízminták vételére és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra az ivóvízvizsgálatokra előírt szabályok az irányadók.

(6) A megyei kormányhivatal évente legalább egyszer megvizsgál minden olyan zárt (fedett) közfürdőt, amelynek megengedett legnagyobb terhelése az 50 főt, nyitott (szabadtéri) közfürdő esetén a 100 főt meghaladja. A helyszíni vizsgálat során a közfürdő legnagyobb terhelése idején kell mintát venni a közfürdőt tápláló összes vízből, valamint az egyes medencékből elfolyó, használt vizekből külön-külön."

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

2. § A kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 217/1997. Korm. rendelet) 1. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A minisztérium jogosult az Ebtv. 36. § (1) és (2), valamint (4)-(9) bekezdésében, továbbá az Ebtv. 37-38/C. §-ában meghatározott ellenőrzésekhez elemzéseket végezni, ellenőrzéseket elrendelni, koordinálni és irányítani."

3. § A 217/1997. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A biztosítottat

a) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra és otthoni hospice ellátásra saját vagy kezelőorvosi kezdeményezésre a háziorvos,

b) krónikus ápolás finanszírozására szerződött egészségügyi szolgáltatónál történő intézeti ápolásra a háziorvos és a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa

utalhatja be."

4. § A 217/1997. Korm. rendelet 7/A. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Önálló támogatási csoport állapítható meg:

a) az életminőséget azonos módon befolyásoló eszközökre,

b) a termékek funkcionális csoportjára,

c) a termékek funkcionális alcsoportjára vagy alcsoportjaira, illetve

d) a funkcionális csoporton belül a termékek méret, kapacitás vagy teljesítmény alapján kialakított körére."

5. § A 217/1997. Korm. rendelet 8. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A kölcsönzési díjhoz nyújtott százalékos támogatás mértéke a közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési díj általános forgalmi adóval növelt összegének 0, 50, 70, 80, 90, illetve 98%-a."

6. § (1) A 217/1997. Korm. rendelet 12/A. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6b) EGT tagállamban és Svájcban történő ideiglenes tartózkodás időtartama alatt bekövetkező koraszülés esetén az egészségügyi szolgáltató megkeresése alapján a gyermek részére a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott informatikai kód alkalmazásával kártyahelyettesítő nyomtatványt állít ki, ha az anya Magyarországon lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár és az Ebtv. 5/B. § a) pont aa) alpontja szerinti biztosított."

(2) A 217/1997. Korm. rendelet 12/A. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az EU-Kártya hatálya:)

"b) a kihelyező okiratban szereplő, tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesítő személy és a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti hozzátartozója esetében a külszolgálat vagy külföldi szolgálat várható időtartama, de legfeljebb 48 hónap."

(3) A 217/1997. Korm. rendelet 12/A. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A (6b) bekezdésben hivatkozott kártyahelyettesítő nyomtatvány legfeljebb a szülést követő második hónap utolsó napjáig tartó érvényességi idővel állítható ki."

7. § A 217/1997. Korm. rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § Ha az Ebtv. 40. § (1) bekezdése alapján a csecsemőgondozási díj, illetve az Ebtv. 42/A. § (1) bekezdése alapján a gyermekgondozási díj a Tbj. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott biztosított részére kerül megállapításra, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék alapját képező összeg harmincad részét."

8. § A 217/1997. Korm. rendelet 26/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az Ebtv. 42/A. §-a szerinti gyermekgondozási díjra jogosult kérelmének elbírálása során megállapításra kerül, hogy ugyanazon gyermek jogán csecsemőgondozási díjat sem ő, sem más személy nem vett igénybe, az Ebtv. 42/A. §-a szerinti gyermekgondozási díjra jogosultság megállapításánál a csecsemőgondozási díjnak megfelelő időtartam kezdő napjaként a gyermek születésének napját kell figyelembe venni."

9. § (1) A 217/1997. Korm. rendelet 31/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, az orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról, valamint az Ebtv. 50. § (3) bekezdésében foglalt méltányosságból megállapítható gyermekápolási táppénzt kivéve a méltányosságból igényelt pénzbeli ellátás tekintetében a kifizetőhely vagy a járási hivatal azon végleges döntését, hogy a kérelmező az ellátásra nem jogosult. A foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül továbbítja a 38. § (1) bekezdése szerint a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz."

(2) A 217/1997. Korm. rendelet 31/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A méltányosságból megállapított pénzbeli ellátásról szóló döntést közölni kell a biztosítottal és a foglalkoztatóval."

10. § A 217/1997. Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatványt (a továbbiakban: Igazolvány) a foglalkoztatónak átadja. A foglalkoztató az átvett Igazolványba három napon belül bejegyzi a biztosítási jogviszony kezdetét, és az Igazolványt a jogviszony megszűnéséig megőrzi. A foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszűnésekor az Igazolványba bejegyzi a megszűnést, és az Igazolványt a biztosítottnak a biztosítási jogviszony megszűnésének a napján átadja, aki az átvételt igazolja. A biztosítás fennállása alatt újabb biztosítással járó jogviszony létesítése esetén az újabb foglalkoztató az Igazolványba a biztosítási adatokat az előzőek szerint bejegyzi, és az Igazolványt visszajuttatja ahhoz a foglalkoztatóhoz, ahol a biztosítás előbb kezdődött. Ezen eljárás alól kivételt képez az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 11. pontjában meghatározott megbízási jogviszony."

11. § A 217/1997. Korm. rendelet 38. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a biztosított a keresőképtelenség, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj igénybevétele vagy a szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztatónál vagy foglalkoztatóknál biztosítási jogviszonyban állt, az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett ezen nyomtatvánnyal, a foglalkoztató a "Foglalkoztatói igazolással" együtt köteles benyújtani a 37. § szerint kiállított Igazolványt."

12. § A 217/1997. Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tájékoztatóban foglaltak betartását a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok, mint kifizetőhelyek és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/D. §-a szerinti szervek kifizetőhelyei tekintetében a Központ ellenőrzi."

13. § A 217/1997. Korm. rendelet 41. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az Ebtv. 45. § (4) bekezdésében foglalt esetben a keresőképtelenséget az orvosszakértői szerv szakvéleményével kell igazolni."

14. § A 217/1997. Korm. rendelet 49. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az Ebtv. 67-68. §-án alapuló követelés esetén az illetékes kormányhivatal felügyeleti szerve a minisztérium."

15. § A 217/1997. Korm. rendelet "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 50/B. §-sal egészül ki:

"50/B. § (1) A kormányhivatalok által 2017. december 31-ig folyósított pénzbeli ellátással, baleseti táppénzzel összefüggésben teljesítendő önellenőrzést a Kincstár teljesíti a kormányhivatal adószámán.

(2) A 2018. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó bevallások összegének befizetésével és visszaigénylésével kapcsolatos kötelezettségeket a Kincstár teljesíti a kormányhivatal adószámán."

16. § A 217/1997. Korm. rendelet

a) 1. § (7) bekezdésében az "a fővárosban a XIII. Kerületi Hivatalt" szövegrész helyébe a "Budapest és Pest megye tekintetében a XIII. Kerületi Hivatalt" szöveg,

b) 1. § (7f) és (7g) bekezdésében a "37/A. § (2) és (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "37/A. § (3) bekezdésében" szöveg,

c) 12/A. § (1) bekezdésében az "egészségügyi szolgáltatásra jogosult" szövegrész helyébe az "a Tbj. szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult" szöveg,

d) 37/A. § (3) bekezdésében az "5 napon belül továbbít" szövegrész helyébe az "5 napon belül az Ebtv. 61. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően továbbít" szöveg,

e) 38. § (3) bekezdésében az "a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az Ebtv. 61. § (5) bekezdésében" szöveg,

f) 38/A. § (3) bekezdésében az "az elszámolt" szövegrész helyébe az "a számszakilag helyes" szöveg,

g) 44. § (1) bekezdésében az "5. § (1) bekezdés e), f) és i) pontjában" szövegrész helyébe az "5. § (1) bekezdés e), f), g) és i) pontjában" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti a 217/1997. Korm. rendelet

a) 37/A. § (1) és (2) bekezdése,

b) 38. § (9) bekezdése,

c) 38/B. § (7) bekezdése.

3. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/1997. Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egészségügyi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás térítési díját - ha az intézmény a (6) bekezdésben foglaltak szerint másként nem rendelkezett - a számla alapján kiállított átutalási postautalványon kell befizetni."

(2) A 284/1997. Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az állami és önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltató hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét, valamint a szolgáltató által megállapított térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a szolgáltató - a fenntartó által jóváhagyott - szabályzatban állapítja meg. Egyéb egészségügyi szolgáltató esetén a térítési díj befizetésének rendjét a szolgáltató határozza meg."

4. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet) 2. §-a a következő s) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"s) tuberkulózis esetfinanszírozási program: a tuberkulózisban szenvedő betegek ellátásának finanszírozási eljárásrendjét megalapozó ellátási program."

20. § A 43/1999. Korm. rendelet 27. § (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A tárgyidőszakra vonatkozó TVK megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,)

"f) a 12611 kódszámú transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok ellátása során tevékenység"

(kivételével történik.)

21. § A 43/1999. Korm. rendelet a következő 48/B-48/F. §-sal egészül ki:

"48/B. § A 18. életéven aluli gerincvelői izomsorvadásban szenvedő gyermek otthoni invazív és non invazív lélegeztetésére, az arra jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval a NEAK finanszírozási szerződést köt. A finanszírozás a 48/A. § szerinti napi fix díjjal történik. Az egészségügyi szolgáltató köteles bejelenteni, ha a szerződésben meghatározott beteg otthoni lélegeztetése bármilyen okból megszűnik. A bejelentés elmulasztásából eredő finanszírozási többletet a finanszírozó jogosult az egészségügyi szolgáltató finanszírozási díjából visszavonni. A beteg lélegeztetésével összefüggésben gyógyászati segédeszköz közfinanszírozottan nem vehető igénybe.

48/C. § A tuberkulózis esetfinanszírozási programban (a továbbiakban: TEF program) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (a továbbiakban: ellátásszervező koordinátor) vesz részt. Az ellátásszervező koordinátor a kezeléssorozat szakmai vezetője.

48/D. § (1) A TEF program szerinti kezeléssorozatban betegek bevonása a TBC Surveillance Központ engedélye alapján történhet. A TEF programba a multidrog rezisztens és a látens tuberkulózisban szenvedő betegek nem vonhatóak be.

(2) A TBC Surveillance Központ minden hónap 5. munkanapjáig megküldi a finanszírozó részére a TEF program szerinti kezeléssorozatba bevont betegek TAJ azonosítóját.

(3) A finanszírozó az ellátásszervező koordinátor részére a TEF program szerinti kezeléssorozat finanszírozási díjának 40%-át utalványozza az e rendeletben meghatározott módon a 48/F. § (3) bekezdése szerinti adatközlést követő hónap első napjától. Az ellátásszervező koordinátor a kezeléssorozat második hónapjától az ötödik hónapjáig a kezeléssorozat finanszírozási díjának 10%-ára, hatodik hónapjától a kilencedik hónapjáig 5%-ára jogosult havonta. A (4) bekezdés szerinti jelentés beküldését követően az ellátásszervező koordinátor a kezeléssorozat finanszírozási díjának fennmaradó részére jogosult. A kifizethető finanszírozási díj nem haladhatja meg a kezeléssorozat (5) bekezdésben meghatározott teljes finanszírozási díját.

(4) A kezeléssorozat szabályszerű lezárásáról, a beteg záró kontrolljáról és értékeléséről az ellátásszervező koordinátor a finanszírozó számára külön jelentést, szakmai összefoglalót küld a lezárást követő hónap 15. napjáig.

(5) A kezeléssorozat finanszírozási díja betegenként 800 000 forint.

(6) A kezeléssorozat időtartama legalább 6, legfeljebb 12 hónap lehet. A kezeléssorozatba 2018. december 31-ét követően beteget bevonni nem lehet.

48/E. § Ha a beteg a TEF program szerinti kezeléssorozatban részt venni a továbbiakban bármilyen oknál fogva nem tud, akkor a kezeléssorozat időarányos finanszírozási díját az ellátásszervező koordinátor a finanszírozó részére visszatéríti vagy azt a finanszírozó új beteg kezeléssorozatába beszámíthatja.

48/F. § (1) Az ellátásszervező koordinátor a TEF program szerinti kezeléssorozatról az e rendeletben szabályozott módon, az adott ellátási formára előírt adattartalommal, "I" térítési kategóriában jelentést küld a finanszírozó számára.

(2) A finanszírozó az "I" térítési kategóriában jelentett fekvő- és járóbeteg-szakellátási esetekre a hatályos finanszírozási szabályok alapján az egészségbiztosítás által finanszírozott szolgáltatásokra járó finanszírozási díjak összegét az R.-ben meghatározott díjtételek alapján megállapítja.

(3) A jelentett ellátási esetek tételes adatait, valamint a megállapított finanszírozási díjak mértékére vonatkozó adatokat a finanszírozó az ellátás hónapját követő hónap végéig elektronikus formában megküldi az ellátásszervező koordinátor és a TBC Surveillance Központ részére.

(4) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján a finanszírozó teljesítmény elszámolást finanszírozás céljából nem készít, arra finanszírozási igény - a TEF program szerinti finanszírozáson túl - a finanszírozóval szemben nem támasztható.

(5) Ha a TEF program során egyéb egészségügyi szolgáltató - ideértve azt az esetet is, ha az ellenőrzött gyógyszerbevétel otthoni körülmények között háziorvos bevonásával történik - bevonása szükséges, az ellátásszervező koordinátor a jogszerűen igénybe vett és teljesített szolgáltatások díját a bevonásra került egészségügyi szolgáltató részére megfizeti."

22. § (1) A 43/1999. Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 43/1999. Korm. rendelet 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 43/1999. Korm. rendelet 14. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 43/1999. Korm. rendelet 28. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 43/1999. Korm. rendelet 28/A. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 43/1999. Korm. rendelet 34. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

23. § A 43/1999. Korm. rendelet

a) 5. § (4) bekezdés b) pontjában a "továbbá az R. 8. számú melléklete szerinti ellátásokat" szövegrész helyébe az "az R. 8. számú melléklete szerinti ellátásokat, továbbá az aktív ellátást követő, legkésőbb egy hónapon belül megkezdett elsőbbségi rehabilitáció ideje alatt, a megelőző aktív ellátást nyújtó szolgáltató által végzett járóbeteg-szakellátási tevékenységet" szöveg,

b) 76/J. § (2) bekezdésében a "2017." szövegrészek helyébe a "2018." szöveg

lép.

5. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

24. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 134/1999. Korm. rendelet) 6/C. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A működési célú támogatás negyedéves összege a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben szereplő, a Gyftv. 41. § (1) bekezdése szerinti minisztérium fejezetében meghatározott előirányzat erejéig az (1) bekezdés alapján jogosult gyógyszertárak között kerül felosztásra úgy, hogy azon gyógyszertárak, amelyek (1) bekezdés b) pontja szerinti árréstömege

a) a 4 millió forintot nem haladja meg, a felosztás tekintetében 1,7-szeres,

b) a 4 millió forintot eléri, de az 5 millió forintot nem haladja meg, a felosztás tekintetében 1,5-szeres,

c) az 5 millió forintot eléri, de a 6,5 millió forintot nem haladja meg, a felosztás tekintetében 1,25-szoros

szorzóval súlyozottan kerülnek figyelembevételre.

(2a) A fiókgyógyszertárral is rendelkező (1) bekezdés a) pontja szerinti közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti időszakra számított árréstömege nem haladja meg a 8 millió forintot, negyedévente fiókgyógyszertáranként havi 60 ezer forint támogatásban részesül, ha azt az elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezi. A támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a fiókgyógyszertár egész évben biztosítja a lakosság gyógyszerellátását."

25. § A 134/1999. Korm. rendelet 6/C. § (1) bekezdés b) pontjában a "7,2 millió" szövegrész helyébe a "8 millió" szöveg lép.

6. A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosítása

26. § Hatályát veszti a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az "A bírságbevételeket a 4. §-ban foglalt felhasználási követelmények érdekében elkülönítetten kell nyilvántartani." szövegrész.

7. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

27. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 66/2012. Korm. rendelet) 1. §-a a következő 38. és 39. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"38. magas THC tartalmú kender: a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § j) pontja szerint ekként meghatározott fogalom;

39. ellenőrzött anyagok: az 1. mellékletben szereplő kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletben szereplő új pszichoaktív anyagok."

28. § A 66/2012. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Tisztítatlan ipari mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot, ipari mák kifejtetlen tokját felvásárló, illetve annak szétválasztását és tisztítását végző, valamint tisztítás utáni ipari mákvetőmag fémzárolását, ipari mákszalma pellettálását, továbbá ipari mákszalmát, kifejtetlen máktokot, kannabiszt és magas THC tartalmú kendert tároló, annak megsemmisítését végző gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése előtt harminc nappal köteles a tevékenységet az OGYÉI-nek bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni:

a) a tevékenység jellegét és pontos helyét,

b) a kábítószerért felelős személy nevét, személyazonosító igazolványa vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas más igazolványa számát,

c) a gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi számát,

d) a tevékenységgel érintett ellenőrzött anyag, anyagok nevét,

e) a tárolóhely és a tárolási rend rövid leírását,

f) a biztonsági berendezések, intézkedések leírását,

g) a gazdálkodó szervezettel szerződésben álló engedélyes nevét, székhelyét, telephelyét, valamint a c) pont szerinti adatait,

h) a tevékenység végzésében közreműködő, tevékenységi engedéllyel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, valamint a c) pont szerinti adatait."

29. § A 66/2012. Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eseti exportengedély egy példányát az OGYÉI az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi, a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt megőrzi. Az eseti exportengedély három példányát az exportőr kapja meg. A példányokat a szállítmány indításakor a kiviteli irányú vámeljárást végző vámszerv bélyegzőjével látja el, és feltünteti rajta az eljárás elvégzésének időpontját, valamint az eljárás alá vont kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd azokat a szállítmánnyal együtt továbbküldi a kiléptető vámszervnek. A kiléptető vámszerv a szállítmány országból való kiléptetése során az engedélyeket lebélyegzi, és feltünteti rajtuk az eljárás elvégzésének időpontját. Az eljáró vámszerv az engedély egyik példányát az OGYÉI, a másik példányát az exportőr részére visszaküldi. Az eseti exportengedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig kíséri."

30. § A 66/2012. Korm. rendelet 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

31. § A 66/2012. Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés b) pontjában a "személyi igazolvány" szövegrész helyébe a "személyazonosító igazolvány" szöveg lép.

32. § Hatályát veszti a 66/2012. Korm. rendelet

a) 1. § 3. és 9. pontja,

b) 4. § (1) bekezdésében az "és étkezési" szövegrész,

c) 4. § (2) bekezdése,

d) 13. § (2) bekezdésében az " , a díszítő mák" szövegrész.

8. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 150/2012. Korm. rendelet) 9. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

"(17) 2017. december 31-ig a 2016. január 1-jén hatályos OKJ, szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint indíthatja képzéseit az a felnőttképzést folytató intézmény, amely az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.8.1-14-2015-00001 azonosító számú "Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program" című kiemelt projekt keretében indított gyakorló ápoló és gyakorló csecsemő-és gyermekápoló szakképesítéseket, és 2018. december 31-ig az ápoló és csecsemő- és gyermekápoló szakképesítéseket valósítja meg."

34. § Hatályát veszti a 150/2012. Korm. rendelet 9. § (16) bekezdés c) pontja.

9. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

35. § A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2013. Korm. rendelet) a következő 21/B. §-sal egészül ki:

"21/B. § (1) E rendeletnek az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.3.) megállapított 6/A. § (3) bekezdésében, 6/D. § (2) bekezdés a) pontjában és 5. mellékletében foglaltakat 2018. május 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A MódR.3.-mal megállapított 7. mellékletben foglalt előírásoknak meg nem felelő feliratot vagy jelzést 2019. december 31-éig kell módosítani vagy cserélni.

(3) A MódR.3.-mal megállapított 6/A. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak meg nem felelő általános figyelmeztetést legkésőbb 2018. július 1-jéig kell módosítani vagy cserélni.

(4) A 2018. május 1-jét megelőzően gyártott és az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelelő dohánytermék korlátlan ideig forgalmazható akkor is, ha annak csomagolásán a "06 40 200 493"-as telefonszám szerepel."

36. § (1) A 39/2013. Korm. rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(2) A 39/2013. Korm. rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

37. § A 39/2013. Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésében, 6/D. § (2) bekezdés a) pontjában és 12. § (4) bekezdésében a "06 40 200 493" szövegrész helyébe a "06 80 200 493" szöveg lép.

10. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) 6. alcíme a következő 11/E. §-sal egészül ki:

"11/E. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 258. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak 2018. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni."

39. § A 256/2013. Korm. rendelet 2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

11. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

40. § A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 316/2013. Korm. rendelet) 1. alcíme a következő 1/B. §-sal egészül ki:

"1/B. § Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében meghatározott 14. terméktípusba (rágcsálóirtó szerek), 18. terméktípusba (rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek) és 19. terméktípusba (riasztó- és csalogatószerek) tartozó biocid termék csak az 1/A. § b) vagy d) pontja szerinti felhasználói kategóriába sorolható be."

41. § A 316/2013. Korm. rendelet 17/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) II. forgalmazási kategóriába kell besorolni azokat a szereket, amelyek

a) a ≤ 0,003% véralvadásgátló hatóanyagot tartalmazó rágcsálóirtószerek kivételével az egyszeri vagy ismétlődő expozícióval célszervi toxicitást előidéző, a CLP alapján 1., 2. veszélyességi kategóriába tartoznak,

b) kijuttatásához speciális körülmények (szakértelem és technológia) szükségesek, vagy

c) esetében ezt a termék kiszereléséből eredő környezeti vagy egészségügyi kockázat indokolja."

42. § A 316/2013. Korm. rendelet a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

"10/A. Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének eljárási szabályai

21/A. § (1) Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedélyt (a továbbiakban: kártevőirtó engedély) a szolgáltató lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes járási hivatal adja ki.

(2) Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző személy szakképzettségétől függően kártevőirtó engedély a miniszteri rendeletben meghatározott valamely résztevékenységre is adható.

(3) A miniszteri rendeletben meghatározott valamennyi tevékenységre jogosító kártevőirtó engedély csak abban az esetben adható ki, ha a szolgáltatónál valamennyi résztevékenység végzésére jogosult foglalkoztatott személy alkalmazása biztosított.

21/B. § (1) A kártevőirtó engedély iránti kérelem tartalmazza

a) az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott személy

aa) nevét és születési idejét, valamint

ab) szakképzettségét igazoló oklevele, bizonyítványa számát, kiállítója megnevezését, vagy akinek szakmai gyakorlatát a feladatra kijelölt szerv vagy hatóság az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről szóló rendeletben foglaltak szerint elismerte az erről szóló határozat számát, kiállításának időpontját, valamint

b) a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a kártevőirtó engedély kiadása esetén az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet vagy valamely résztevékenységet csak az a) pont szerinti foglalkoztatott személy végzi.

(2) A kártevőirtó engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező szolgáltatónál a tevékenység céljára szolgáló valamennyi telephelye tekintetében biztosítottak az e rendelet szerinti előírások betartásának feltételei.

(3) A járási hivatal a szakmai gyakorlat elismerésének ténye és tartalma előzetes ellenőrzése érdekében a kártevőirtó engedély kiadását megelőzően a feladatra kijelölt szervet vagy hatóságot megkeresi.

(4) A szolgáltató a járási hivatalt az (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokban bekövetkező változásról nyolc napon belül írásban tájékoztatja.

(5) A járási hivatal a (4) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a kártevőirtó engedélyt módosítja vagy visszavonja.

21/C. § A Kbtv. 33/A. § (2) bekezdése szerint vezetett nyilvántartás, ha az engedélyes nem egyéni vállalkozó, tartalmazza

a) az engedélyes nevét, székhelyének vagy telephelyének címét,

b) az engedélyes által végezhető egészségügyi kártevőirtó tevékenységet vagy résztevékenységet."

43. § A 316/2013. Korm. rendelet 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alapján már értékelt vagy értékelés alatt álló, azonban az adott terméktípus vonatkozásában még nem jóváhagyott, létező hatóanyagokat tartalmazó biocid termék forgalmazásának és felhasználásának engedélyezése legkésőbb a jóváhagyást megelőzően három hónappal kérelmezhető."

44. § A 316/2013. Korm. rendelet 13. alcíme a következő 24/A-24/G. §-sal egészül ki:

"24/A. § A biocid termék - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az országos tisztifőorvos által kiadott engedély alapján hozható forgalomba és használható fel.

24/B. § (1) Az e rendelet szerint nem engedélyköteles biocid terméket a gyártó vagy a Magyarország területére importáló a méregfelügyeleti nyilvántartás, valamint a biocid termékek nyilvántartása céljából a gyártás vagy az import megkezdésétől számított 90 napon belül bejelenti az országos tisztifőorvosnak. Ha a biocid termék e rendelet szerint csak engedély birtokában forgalmazható, a termék bejelentését a benne található hatóanyag vagy hatóanyagok közül az utolsó jóváhagyásának az időpontjáig csak érvényes és hatályos engedély birtokában lehet megtenni. A biocid terméknyilvántartásra az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikke szerinti bizalmas adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést az engedély megadásának napjától számított 90 napon belül elektronikus úton az 1. melléklet szerinti tartalommal, a Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon kell megtenni. A bejelentés adatainak változását az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával szintén be kell jelenteni. A bejelentés fogadásáról az országos tisztifőorvos 15 napon belül visszaigazolást küld.

24/C. § Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint irtószernek minősülő biocid termék az országos tisztifőorvos által kiadott engedély birtokában hozható forgalomba. A kérelem adattartamát és a csatolandó dokumentumokat a 2. melléklet 2. pontja tartalmazza. Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) szakvéleményét. A kérelemnek a 2. melléklet 2. pontja szerinti, az OKI szakértői szakvéleményezéséhez szükséges adatokat kell tartalmaznia.

24/D. § (1) Az emberek és állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz, a használati meleg víz, az uszodai és egyéb, fürdőzésre használt vizek fertőtlenítésére, valamint az ilyen vizekkel érintkező felületek fertőtlenítésére szolgáló, továbbá a vizekben alkalmazott algásodásgátló biocid termék az országos tisztifőorvos által kiadott engedély birtokában hozható forgalomba. A kérelem adattartamát és a csatolandó dokumentumokat a 2. melléklet 1. pontja tartalmazza. Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja az OKI szakvéleményét. A kérelemnek a 2. melléklet 1. pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz fertőtlenítésére szolgáló fertőtlenítőszerek engedélyezési eljárásában szakértőként az OKI és az állat-egészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vesz részt. A kérelem adattartamát és a csatolandó dokumentumokat a 2. melléklet 1. pontja tartalmazza. Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja az OKI, valamint az állat-egészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakvéleményét.

(3) A (4) és az (5) bekezdésben felsorolt biocid termékek az országos tisztifőorvos által kiadott engedély birtokában hozhatók forgalomba. Az OKI az országos tisztifőorvos megkeresésére az engedélyezési eljárásban szakértőként jár el. A (4) és az (5) bekezdés szerinti fertőtlenítőszerek engedélyezése iránti kérelem adattartamát és a csatolandó dokumentumokat a 2. melléklet 3. vagy 4. pontja tartalmazza. A (4) és az (5) bekezdés szerinti fertőtlenítőszerek engedélyezése iránti kérelemhez a kérelmező csatolja az OKI - a 2. melléklet 3. vagy 4. pontja szerinti adatok alapján kialakított - szakvéleményét. A (4) bekezdés c) pontjában foglalt felület-fertőtlenítőszerek engedély iránti kérelméhez a kérelmező csatolja az állat-egészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal - a 2. melléklet 3. pontja szerinti adatok alapján kialakított - szakvéleményét.

(4) A (3) bekezdés szerint kell engedélyezni a következő biocid termékeket:

a) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 1. terméktípusba tartozó, humán-egészségügyi biocid termékeket,

b) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 2. terméktípusba tartozó, közegészségügyi és nem lakossági célra szolgáló biocid termékek közül az élelmiszerekkel és takarmánnyal közvetlenül nem érintkező levegő, felületek, szerkezeti anyagok, berendezések és bútorok fertőtlenítésére szolgáló termékeket,

c) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 3. terméktípusba tartozó szerek közül azon fertőtlenítőszereket, amelyeket állatok elhelyezési, tartási vagy szállítási környezetében alkalmaznak felületek, berendezések és szállítóeszközök felületeinek a fertőtlenítésére, és azok a felhasználás során az állatok testfelületével közvetlen érintkezésbe nem kerülnek.

(5) Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 2. terméktípusba tartozó, azonban kizárólag lakossági felhasználás céljára szolgáló biocid termékek közül az élelmiszerekkel és takarmánnyal közvetlenül nem érintkező levegő, felületek, szerkezeti anyagok, berendezések és bútorok fertőtlenítésére szolgáló termékeket a (3) bekezdés szerint kell engedélyezni. Az engedély iránti kérelemnek a 2. melléklet 4. pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.

24/E. § Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 4. terméktípusba tartozó termékek az országos tisztifőorvos által kiadott engedély birtokában hozhatók forgalomba. Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szakvéleményét. A kérelemnek a 2. melléklet 5. pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.

24/F. § (1) Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 3., 18. és 19. terméktípusba tartozó, az állatgyógyászati termékekről szóló rendelet szerinti állategészségügyi biocid termék forgalomba hozatalát - azok valamennyi hatóanyaga jóváhagyásának napjáig - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) engedélyezi és határozatát közli az országos tisztifőorvossal.

(2) Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 3., 4., 5., 18. és 19. terméktípusba tartozó, az állatgyógyászati termékekről szóló rendelet szerint állategészségügyi biocidnak nem minősülő termék felhasználhatóságával összefüggő határozatát az országos tisztifőorvos közli a NÉBIH-hel.

24/G. § (1) A 24/D. § és a 24/E. § a biocid termék hatóanyagának jóváhagyása napjáig, de legkésőbb 2024. december 31-ig alkalmazható.

(2) Ha az 1062/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke alapján valamely biocid termék hatóanyaga nem kerül jóváhagyásra, a termék az 1062/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti határidőig forgalmazható. Az engedélyező hatóság - az országos tisztifőorvos vagy a NÉBIH - ezen határidőig az érintett termék engedélyét visszavonja."

45. § A 316/2013. Korm. rendelet a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § A 21/A-21/C. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 10. cikkének való megfelelést szolgálja."

46. § (1) A 316/2013. Korm. rendelet a 11. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A 316/2013. Korm. rendelet a 12. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

12. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § A 3. § a) és b) pontja, valamint a 4. § nem alkalmazható

a) azon kórházakra, amelyek tekintetében a miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (2) vagy (3) bekezdése alapján egészségügyi felsőoktatási intézményre ruházta át az irányítási hatásköröket, és

b) az Országos Sportegészségügyi Intézetre."

13. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

48. § Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § A Kormány a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kijelölő hatósági feladatok ellátására az orvostechnikai eszközök megfelelőségértékelésére jogosult szervek tekintetében az OGYÉI-t jelöli ki."

14. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

49. § (1) Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 381/2016. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogvédelmi képviselő foglalkoztatásának feltétele - a 4. §-ban meghatározott feltételeken túl - a legalább 120 órás jogvédelmi képviselői tanfolyam elvégzése, és ezt követően a vizsga eredményes letétele. A tanfolyamot a Szolgálat szervezi."

(2) A 381/2016. Korm. rendelet 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Mentesül a tanfolyam és vizsga letétele alól a jogi szakokleveles betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi jogvédői képesítéssel, vagy betegjogi, ellátottjogi és gyerekjogi, vagy egészségügyi szakjogász végzettséggel rendelkező személy."

50. § A 381/2016. Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Feladat- és hatáskörének gyakorlása során a jogvédelmi képviselő)

"b) a Szolgálat által meghatározott rendszerességgel és időtartamban fogadóórát tart a Szolgálat által meghatározott helyen,"

51. § (1) A 381/2016. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A minisztériummal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló jogvédelmi képviselőt a Szolgálat külön kérelem benyújtása nélkül veszi fel a nyilvántartásba. A minisztériummal munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem álló, de jogvédelmi képviselői tanúsítványt szerzett személyek kérhetik a Szolgálat nyilvántartásába történő felvételt."

(2) A 381/2016. Korm. rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A nyilvántartásba vételhez szükséges kérelmet a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell kitölteni. A kérelemhez a tanúsítványt csatolni kell."

52. § A 381/2016. Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek teljesülése esetén a jogvédelmi képviselő a nyilvántartás több szakterületén is nyilvántartásba vehető.

(2) A jogvédelmi képviselő a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében hozzájárul adatainak nyilvántartásban való, a vonatkozó törvények és e rendelet szerinti kezeléséhez."

53. § A 381/2016. Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A minisztériummal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló jogvédelmi képviselő a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást köteles harminc napon belül a Szolgálatnak bejelenteni, amely a változást a nyilvántartáson átvezeti, és szükség szerint gondoskodik a (2) bekezdés szerinti igazolvány újbóli kiadásáról."

54. § A 381/2016. Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Ha a jogvédelmi képviselőnek a minisztériummal fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnik, a Szolgálat a kiállított igazolványt érvényteleníti. Az igazolvány érvénytelenségének tényét a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni."

55. § A 381/2016. Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

15. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

56. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A sugáregészségügyi feladatok ellátását és a sugáregészségügyi előírások betartásának ellenőrzését a kormányhivatalok - az egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában speciális szakértelmet és gyakorlatot igénylő esetben a szakfelügyelő főorvos, a rendvédelmi szervek által működtetett egészségügyi szolgálatok esetében pedig a Rendvédelmi Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat közreműködésével - a 2. melléklet 2. pontja szerinti illetékességi területen látják el."

57. § A 385/2016. Korm. rendelet 6. §-a a következő 43. ponttal egészül ki:

(Az Országos Közegészségügyi Intézet)

"43. népegészségügyi szűrővizsgálatokat végez."

58. § A 385/2016. Korm. rendelet 12. § b) pontjában az "az Ehi. 6. § (1) bekezdés g) pontja" szövegrész helyébe az "az Ehi. 4/D. § (1) bekezdés b) pontja és 6. § (1) bekezdés g) pontja" szöveg lép.

59. § Hatályát veszti a 385/2016. Korm. rendelet 16. § (1), (3), (4), (6) és (8)-(12) bekezdése.

16. A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

60. § A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a következő 9/A-9/C. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) Azon közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató, amellyel az ösztöndíjas főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, távolléti díjat igényelhet az ösztöndíjasnak a képzése miatt kieső munkaidejének pótlásából keletkező többletköltségének fedezésére.

(2) A támogatásként folyósítandó helyettesítési díj mértéke az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat szerinti F1 fizetési fokozatához viszonyítottan kerül meghatározásra.

9/B. § (1) Azon közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók (ellátó-oktatók), amelyek a képzésben az adott specializációnak megfelelő gyakorlati helyszín biztosítását és hallgatók mentorálását vállalják, valamint megfelelnek az egyetemek által a gyakorlati képzéssel szemben támasztott szakmai követelményeknek, mentori díjat igényelhetnek, melynek mértéke bruttó 2000 forint/fő/óra.

(2) Az egészségügyi szolgáltató egy mentor után egyidejűleg legfeljebb három fő mentorált után igényelhet mentori díjat.

9/C. § A 9/A. § (1) bekezdése szerinti helyettesítési díj és a 9/B. § (1) bekezdése szerinti mentori díj fedezetéül a Központ költségvetési előirányzata szolgál."

17. Záró rendelkezések

61. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-32. §, a 35-40. § és a 42-60. §, valamint az 1-13. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 41. § 2018. március 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2018. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Indikátorrendszer finanszírozása
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
113 992,0
4 800,0
649,3
10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen129 547,5
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Védőnői ellátás
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
MSZSZ: gyermekgyógyászat
MSZSZ: nőgyógyászat
2 317,1
24 009,8
483,4
121,6
96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 028,2
3.Fogászati ellátás27 946,8
4.Otthoni szakápolás5 596,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 796,9
8.Művesekezelés23 171,1
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata
Egészségügyi dolgozók 2018. november havi béremelésének fedezete
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése
Fiatal szakorvosok támogatása
2 611,3
55,0
1 250,0
20,0
1 646,4
1 410,3
8 126,0
2 381,1
13.Célelőirányzatok összesen17 500,1
15.Mentés42 984,7
17.Laboratóriumi ellátás25 458,0
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás
Fekvőbeteg-szakellátás
aktív fekvőbeteg-szakellátás
krónikus fekvőbeteg-szakellátás
bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)
várólista csökkentés
Extrafinanszírozás
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás
Speciális finanszírozású szakellátás
170 537,6
588 249,4
495 969,8
85 844,8
1 434,8
5 000,0
1 000,0
75 000,0
42 653,4
18.Összevont szakellátás összesen877 440,4
19.Népegészségügy fejlesztése1 703,3
20.Háziorvosi ellátás fejlesztése8 333,3
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék12 438,0
ÖSSZESEN1 207 945,1

"

2. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 43/1999. Korm. rendelet 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 10. pontja a "H" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

"I = magyar biztosítás alapján végzett integrált esetfinanszírozás

J = fekvőbeteg részére végzett ellátás az integrált esetfinanszírozás körében"

3. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 43/1999. Korm. rendelet 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 4. pontja a "H." megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"I. magyar biztosítás alapján végzett integrált esetfinanszírozás"

4. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2018. évre vonatkozó TVK

1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2017. november és 2018. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 76 455 314 794 pont. Ebből:

1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret, valamint

b) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete mindösszesen: 89 189 190 pont;

1.2. a következő, korai fejlesztést végző, valamint kiemelt feladatokat ellátó intézmények részére 66 950 553 pont a következők szerint:

ABC
1.IntézményEves TVK
többlet
pontszám
2.2915Semmelweis Egyetem1 116 031
3.4013Autizmus Alapítvány, Budapest13 898 971
4.5087Dévény Anna Alapítvány6 836 925
5.7990Vadaskert Alapítvány, Budapest6 945 025
6.B944Gézengúz Alapítvány, III. kerület13 982 433
7.H058Budapesti Korai Fejlesztő Központ1 365 141
8.N055Újpesti Egészségügyi Kft.22 806 027
9.ÖSSZESEN66 950 553

2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2017. november és 2018. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 039 675 súlyszám. Ebből:

2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret,

b) egyéb szakmapolitikai célok fedezete, valamint

c) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete mindösszesen: 541 súlyszám.

3. Az egyes ellátási formák 2018. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:

HónapAktív fekvőbeteg-szakellátásJáróbeteg-szakellátás
2017. november1/121/12
2017. december1/121/12
2018. január1/121/12
2018. február1/121/12
2018. március1/121/12
2018. április1/121/12
2018. május1/121/12
2018. június1/121/12
2018. július1/121/12
2018. augusztus1/121/12
2018. szeptember1/121/12
2018. október1/121/12

"

5. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2018. évre vonatkozó TVK mennyisége

ABCDEFG
1KódIntézményAktív
fekvőbeteg-
szakellátás
éves (súlyszám)
Egynapos
sebészeti ellátás
éves (súlyszám)
Általános
anesztéziában
végzett egynapos
fogászati ellátás
éves (súlyszám)
Meddőségkezelési
ellátás
éves (súlyszám)
Összesen
éves
(súlyszám)
21052Mohácsi Kórház6 001,92785,560,000,006 787,47
32912Pécsi Tudományegyetem93 550,870,00281,062 233,4696 065,39
4A316Siklósi Kórház Nonprofit Kft.0,00367,610,000,00367,61
5C353URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
0,00769,710,000,00769,71
6H770Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
Nonprofit Kft.
453,590,000,000,00453,59
7N584Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
2 331,55574,550,000,002 906,10
8N591Szigetvári Kórház4 832,380,000,000,004 832,38
91084Bajai Szent Rókus Kórház14 995,00340,200,000,0015 335,20
101122Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét62 127,6578,720,000,0062 206,37
11N590Kiskunhalasi Semmelweis Kórház13 454,97480,120,000,0013 935,09
121243Orosházi Kórház9 928,37409,310,000,0010 337,67
13R464Békés Megyei Központi Kórház47 869,62454,350,000,0048 323,97
141301Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény3 981,180,000,000,003 981,18
151345Tiszaújváros Városi Rendelőintézet0,00829,250,000,00829,25
161391Sárospatak Város Rendelőintézete0,00802,530,000,00802,53
171400Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet, Szerencs
0,00451,410,000,00451,41
181407Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház7 356,98116,160,000,007 473,15
19M058Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.3 179,65497,030,000,003 676,68
20N684Almási Balogh Pál Kórház, Ózd7 808,030,000,000,007 808,03
21R730Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház
101 590,241 601,920,000,00103 192,16
221454Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Hódmezővásárhely-Makó
8 571,68922,910,000,009 494,59
231484Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk3 475,120,000,000,003 475,12
241487Dr. Bugyi István Kórház, Szentes12 282,600,000,000,0012 282,60
252917SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ93 907,490,00322,500,0094 229,98
26M226Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit
Kft.
0,00327,400,000,00327,40
271568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató
Kórház
47 905,931 446,490,000,0049 352,41
28C975Napfény 2001 Szociális Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.
0,00611,870,000,00611,87
29H059Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató
Nonprofit Kft.
0,00943,820,000,00943,82
30M934Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
Dunaújváros
16 913,9193,470,000,0017 007,38
311601Csornai Margit Kórház0,00532,970,000,00532,97
321630Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet,
Kapuvár
0,00369,750,000,00369,75
331640Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr50 551,210,000,000,0050 551,21
341644Karolina Kórház és Rendelőintézet
Mosonmagyaróvár
5 290,210,000,000,005 290,21
351663Soproni Gyógyközpont14 323,830,000,000,0014 323,83
362948KARDIREX Egészségügyi Központ Győr Kft.0,00662,040,000,00662,04
371683Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu8 247,02271,690,000,008 518,71
382894Debreceni Egyetem Klinikai Központ99 632,170,00393,281 290,30101 315,75
39R787Debreceni Egyetem - Kenézy Gyula Egyetemi
Kórház
38 336,05393,260,000,0038 729,32
402899Mátrai Gyógyintézet3 082,310,000,000,003 082,31
41N581Albert SchweitzerKórház-Rendelőintézet, Hatvan7 141,15330,690,000,007 471,84
42N585Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet,
Eger
27 391,310,000,000,0027 391,31
43N682Bugát Pál Kórház, Gyöngyös6 928,46379,290,000,007 307,75
441865Vaszary Kolos Kórház, Esztergom12 823,560,000,000,0012 823,56
451871Selye János Kórház, Komárom1 406,45538,830,000,001 945,28
461876Szent Borbála Kórház, Tatabánya27 203,810,780,000,0027 204,59
47K404Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft.,
Tata
1 808,31359,000,000,002 167,31
481903Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet,
Balassagyarmat
9 430,52596,550,000,0010 027,06
491928Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján17 564,790,000,000,0017 564,79
501945Margit Kórház, Pásztó0,00447,340,000,00447,34
511980Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet,
Dabas
0,00313,920,000,00313,92
522010Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa24 347,76305,590,000,0024 653,35
532049Szent Rókus Kórház és Intézményei0,002 390,470,000,002 390,47
542052Szentendre Város Egészségügyi Intézményei0,00474,260,000,00474,26
552057Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet0,00456,360,000,00456,36
562073Tüdőgyógyintézet Törökbálint7 471,410,000,000,007 471,41
572090Vecsés Város Egészségügyi Szolgálat0,00317,620,000,00317,62
582095Jávorszky Ödön Kórház, Vác14 413,94124,800,000,0014 538,74
592103Dr.Romics László Egészségügyi Intézmény, Érd0,00992,880,000,00992,88
602911Gálfi Béla Nonprofit Kft., Pomáz762,830,000,000,00762,83
616727Százhalombatta Város Önkormányzata0,00991,670,000,00991,67
62N588Misszió Egészségügyi Központ, Veresegyház0,00320,400,000,00320,40
63N593Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd15 738,160,000,000,0015 738,16
64R595JUMP CONSULTING Kft., Budaörs0,001 674,660,000,001 674,66
652137Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház41 050,110,000,000,0041 050,11
662162Siófoki Kórház-Rendelőintézet11 026,05310,940,000,0011 337,00
673205Kistérségi Járóbetegellátó Központ, Barcs0,00462,140,000,00462,14
68A216Egészségügyi Nonprofit Kft., Fonyód0,00518,000,000,00518,00
69H275Kaposvári Egyetem5 011,460,000,000,005 011,46
70N683Nagyatádi Kórház4 164,17151,220,000,004 315,39
712230Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda14 396,20274,510,000,0014 670,71
72N599Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház
82 137,34398,140,000,0082 535,48
732324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézet
36 259,000,000,000,0036 259,00
742378Kátai Gábor Kórház, Karcag7 918,740,000,000,007 918,74
758002MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok3 866,050,000,000,003 866,05
76N586Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet2 064,6432,920,000,002 097,56
77N596Jászberényi Szent Erzsébet Kórház6 511,160,000,000,006 511,16
782392Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet0,00687,240,000,00687,24
792425Tolna Megyei Balassa János Kórház25 966,640,000,000,0025 966,64
802436Paksi Gyógyászati Központ0,00415,170,000,00415,17
81N582Dombóvári Szent Lukács Kórház4 982,93356,070,000,005 339,00
822531Szent László Kórház, Sárvár0,00463,100,000,00463,10
83N595Markusovszky Egyetemi Oktatókórház44 763,03616,220,000,0045 379,25
842535Magyar Imre Kórház, Ajka8 531,97611,360,000,009 143,33
852586Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet, Pápa5 380,32420,080,000,005 800,40
862601Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet2 640,040,000,000,002 640,04
872611Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet0,00374,430,000,00374,43
882893Állami Szívkórház, Balatonfüred3 837,390,000,000,003 837,39
89C149Pannon Reprodukciós Intézet Kft., Tapolca0,000,000,00982,63982,63
90H505Szent Donát Várpalota Kft.0,001 689,770,000,001 689,77
91N592Deák Jenő Kórház, Tapolca0,00443,520,000,00443,52
92N594Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém39 047,720,000,000,0039 047,72
932703Keszthelyi Kórház4 332,85540,720,000,004 873,58
942734Zala Megyei Szent Rafael Kórház36 091,540,000,000,0036 091,54
952747Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa13 449,74637,140,000,0014 086,89
96N597Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház825,710,000,000,00825,71
970765HT Medical Center Egészségügyi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
0,00622,950,000,00622,95
982872MRE Bethesda Gyermekkórháza6 416,350,00191,290,006 607,64
992873Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet26 171,890,000,000,0026 171,89
1002877Heim Pál Gyermekkórház16 977,690,00250,000,0017 227,69
1012878Egyesített Szent István és Szent László Kórház-
Rendelőintézet
46 312,59845,930,000,0047 158,52
1022879Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház25 950,090,000,000,0025 950,09
1032880Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített
Kórházak
27 107,590,000,005 376,1232 483,70
1042886Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet, és
Baleseti Központ
42 227,880,000,000,0042 227,88
1052887Nyírő Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és
Addiktológiai Intézet
6 558,94357,570,000,006 916,50
1062889Szent Imre Egyetemi Oktatókórház25 066,460,000,000,0025 066,46
1072891Uzsoki utcai Kórház39 707,170,000,000,0039 707,17
1082896Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet25 474,090,000,000,0025 474,09
1092897Országos Korányi Pulmonológiai Intézet15 376,060,000,000,0015 376,06
1102903Országos Klinikai Idegtudományi Intézet11 726,870,000,000,0011 726,87
1112906Országos Onkológiai Intézet49 787,980,000,000,0049 787,98
1122907Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet4 720,380,000,000,004 720,38
1132910Országos Sportegészségügyi Intézet2 531,320,000,000,002 531,32
1142913Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet1 636,570,000,000,001 636,57
1152915Semmelweis Egyetem120 420,89637,23474,815 786,58127 319,51
1164026MAZSIHISZ, Budapest1 194,940,000,000,001 194,94
1177610Belvárosi Lipótváros Egészségügyi Szolgálat0,00535,730,000,00535,73
1187990Vadaskert Alapítvány, Budapest1 481,270,000,000,001 481,27
1198714KAÁLI Intézet Kft., Budapest0,000,000,005 575,335 575,33
120A275Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat0,00327,820,000,00327,82
121C030Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest0,000,000,00639,34639,34
122C247Forgács Intézet Kft., Budapest0,000,000,00571,70571,70
123C278Kelen Kórház Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató
Kft.
0,00320,060,000,00320,06
124H025XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata0,00424,510,000,00424,51
125H043Szent Margit Rendelőintézet Kft., Budapest0,00542,860,000,00542,86
126H915Budai Egészségközpont Kft.11 067,380,000,000,0011 067,38
127K358Ars Medica Lézerklinika Kft., Budapest0,00375,680,000,00375,68
128K403Magyar Honvédség Egészségügyi Központ75 737,42267,120,000,0076 004,54
129K405Premed Pharma Kft., Budapest0,00325,150,000,00325,15
130K409Istenhegyi Magánklinika Zrt., Budapest0,00369,680,000,00369,68
131K413Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi
SzolgáltatóNonprofit Közhasznú Kft.
0,00414,650,000,00414,65
132K558XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft.
0,00813,990,000,00813,99
133K620Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
KözhasznúNonprofit Kft.
0,00460,100,000,00460,10
134M915Betegápoló Irgalmas Rend14 269,99710,000,000,0014 979,99
135N511Szent Margit Kórház, Budapest12 271,950,000,000,0012 271,95
136Összesen1 970 862,5343 902,941 912,9322 455,452 039 133,86

"

6. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"34. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

ABC
1Szolgáltató neveHavi fix díj
(ezer Ft)
21133Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi
Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja, Kecskemét
160,8
32258Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Nyíregyháza231,1
46105Rákosmente Önkormányzat355,3
5B453Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, Budapest VII.
kerület
489,1
6K431Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, Mezőkovácsháza469,8
7M963Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Miskolc2 144,1
8N840Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, Budapest X. kerület984,9
93581Országos Vérellátó Szolgálat91 291,1
10K370Országos Közegészségügyi Intézet20 270,4
11R732Állami Egészségügyi Ellátó Központ1 128,4

"

7. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 66/2012. Korm. rendelet 1. melléklet "A) KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKE" részében foglalt "Kábítószerek 1. jegyzéke (K1)" megjelölésű táblázat a következő 111. és 112. sorral egészül ki:

(1Hivatalos elnevezésKémiai név vagy leírás)
"
111U-477003,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide
112butyrfentanylN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamide
"

2. A 66/2012. Korm. rendelet 1. melléklet "B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE" részében foglalt "Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)" megjelölésű táblázat a következő 25. és 26. sorral egészül ki:

(1Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés,
vagy külföldön gyakran
használt más írásmód/
Kémiai név)
"
25ethylone2-ethylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one
26XLR-11(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-
tetramethylcyclopropyl)methanone
"

8. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Kombinált figyelmeztetések

I. csoport

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

II. csoport

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

III. csoport

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

"

9. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

"

10. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 258. sorral egészül ki:

(1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
"
258.Budapesti Módszertani Szociális Központ és IntézményeiBudapest
"

11. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

1. Biocid termék bejelentésének adattartalma

1.1. A bejelentő

1.1.1. neve

1.1.2. telephelyének címe (a megye megjelölésével)

1.1.3. telefonszáma, telefax, e-mail elérhetősége

1.2. A felelős személy

1.2.1. neve

1.2.2. elérhetősége (postacíme)

1.2.3. telefonszáma, telefax, e-mail elérhetősége

1.3. A biocid termék megnevezése

1.4. A biocid terméknek az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti besorolására vonatkozó adatok (főcsoport és terméktípus)

1.5. Ha több célra kívánja forgalmazni a biocid terméket, valamennyi terméktípus felsorolandó

1.6. Engedély száma (ha a termék engedélyköteles)

1.7. Hatóanyag vagy hatóanyagok megnevezése, gyártójának neve, székhelye és telephelye címe.

Megjegyzés: a hatóanyag nevét úgy kell megadni, ahogyan azt az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklete szerinti jegyzék, vagy - ha a név ott nem szerepel - a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (EINECs) tartalmazza. Ha a hatóanyag a fentiek közül egyik jegyzékben sem szerepel, akkor a hatóanyagnak a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szerinti közhasználatú nevét kell megadni. Ha ilyen nincs, akkor az anyagot az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniójának (IUPAC) szabályai szerinti kémiai megnevezéssel kell megjelölni.

1.8. Hatóanyag (hatóanyagok) CAS- vagy EU-száma

1.9. Pontos és részletes összetétel [megnevezés (szabadnév, IUPAC/CA név), CAS-/EU-szám, mennyiség]

1.10. A bejelentéshez az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, valamint a Kbtv. szerint veszélyesnek minősülő biocid termékek esetében az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint elkészített biztonsági adatlapot csatolni kell

1.11. Dátum, név

2. Biocid termék bejelentéséhez tartozó visszaigazolás adattartalma

2.1. Bejelentés-azonosítási szám

2.2. A bejelentő

2.2.1. neve

2.2.2. telephelyének címe (a megye megjelölésével)

2.3. A biocid termék megnevezése

2.4. Terméktípus

2.5. A bejelentést fogadó intézet megnevezése

2.6. Nyomtatás után: dátum, aláírás

3. Biocid termék változás bejelentésének adattartalma

3.1. A bejelentés azonosítója

3.2. A biocid termék megnevezése

3.3.1. A bejelentő neve

3.3.2. A bejelentő címe

3.3.3. A bejelentő telefonszáma, faxszáma, e-mail elérhetősége

3.4. A bejelentés során megadott és megváltozott adatok felsorolása vagy nyilatkozat a forgalmazás megszűnéséről

3.5. Dátum

3.6. Cégazonosító

4. Biocid termék változás bejelentéséhez tartozó visszaigazolás adattartalma

4.1. A bejelentés azonosítója

4.2. A biocid termék megnevezése

4.3. A bejelentő neve

4.4. A bejelentő címe

4.5. A bejelentést fogadó intézet megnevezése

4.6. Dátum, aláírás"

12. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az emberek és állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz, valamint a használati melegvíz, az uszoda és egyéb fürdőzésre használt vizek fertőtlenítésére használt szerek, továbbá az algásodásgátló biocid termékek kérelméhez szükséges adatok és dokumentumok

1.1. A termék neve, hatóanyagainak megnevezése, kémiai összetétele (szerkezete), fizikai, kémiai tulajdonságai, CAS-, EINECS-szám

1.2. Az előállításhoz felhasznált anyagok jegyzéke (kémiai elnevezések)

1.3. A gyártó és forgalmazó cég neve, címe

1.4. A termék hatóanyaga vagy hatóanyagai gyártójának neve, székhelye és telephelye címe

1.5. A termék előállításának technológiája

1.6. A gyártásra vonatkozó minőségbiztosítás

1.7. Gyártótól független, akkreditált laboratórium által kiadott minőségi bizonyítvány (termékszabványokban meghatározott szennyezőkre vonatkozó mérési eredmények)

1.8. Célszervezetre gyakorolt hatásosság mérési eredményei

1.9. A termék felhasználási területe

1.10. Az adagolás módja és annak ellenőrzése

1.11. A termék ivóvízben lévő koncentrációja meghatározásának módszere

1.12. A gyártó által kibocsátott, eredeti biztonsági adatlap

1.13. A keletkező hulladék elhelyezési terve

1.14. Más (hazai vagy külföldi) engedély, illetve vizsgálati eredmény, ha rendelkezésre áll

1.15. A címketerv, használati útmutató

2. Irtószerek kérelméhez szükséges adatok és dokumentumok

2.1. Az irtószer neve

2.2. Az irtószer pontos összetétele az egyes összetevők megnevezésével, CAS- és EINECS-számával együtt (100%-ig)

2.3. A kérelmező (magyarországi forgalmazó) neve, címe

2.4. A gyártó neve, címe

2.5. A termék hatóanyaga vagy hatóanyagai gyártójának neve, székhelye és telephelye címe

2.6. A hatóanyag (hatóanyagok) és az adalékanyag (adalékanyagok) gyártótól (gyártóktól) származó eredeti biztonsági adatlapja

2.7. A termék eredeti nyelvű, a gyártótól származó biztonsági adatlapja

2.8. A termék magyar nyelvű biztonsági adatlapja

2.9. A gyártástól számított eltarthatósági idő

2.10. Töltési tömeg (tömegek), illetve térfogat (térfogatok) (ml vagy g)

2.11. A csomagolás (csomagolások) formája és anyaga (anyagai)

2.12. Tárolási feltételek

2.13. Rovarirtó szereknél a készítmény biológiai hatékonyságára vonatkozó vizsgálati adatok, különös tekintettel egyes készítmények (például: permetező szer, felületkezelő aeroszol, rovarirtó permet) hatástartóssági idejére (például: hét, hónap)

2.14. Rovarriasztó szereknél a készítmény biológiai hatékonyságára és hatástartósságára (óra) vonatkozó vizsgálati adatok, illetve a személykezelésre szolgáló rovar (szúnyog, kullancs) riasztó szer ártalmatlanságának bizonylata

2.15. Külföldi termékeknél az eredeti nyelvű használati utasítás

2.16. A készítmény magyar nyelvű használati utasítás-tervezete

2.17. Külföldi termékeknél az eredeti címkével ellátott, laboratóriumi hatékonysági vizsgálatra szolgáló minta (ennek mennyisége a készítmény jellegétől függ)

2.18. A gyártó cég nyilatkozata a kérelmező magyarországi forgalmazási jogáról és névhasználatáról

3. A 24/D. § (4) bekezdésében felsorolt fertőtlenítőszerek kérelmének adattartalma és a csatolandó dokumentumok

3.1. A biocid termék gyártója (név, cím, telefon, e-mail cím)

3.2. A termék hatóanyaga vagy hatóanyagai gyártójának neve, székhelye és telephelye címe

3.3. A biocid termék forgalmazója (név, cím, telefon, e-mail cím)

3.4. A biocid termék biztonsági adatlapja (külföldi készítmény esetében magyar nyelvű biztonsági adatlap)

3.5. A biocid termék teljes összetétele, a hatóanyag (hatóanyagok) megnevezése, CAS- vagy EC-száma, az összetevők funkcióinak leírása

3.6. Az összetevők biztonsági adatlapja

3.7. A biocid termék gyártástól számított szavatossági ideje, a munkaoldat felhasználhatósági ideje

3.8. A forgalmazandó kiszerelési egységek

3.9. A csomagolóanyag adatai

3.10. A gyártótól független, akkreditált laboratórium által elvégzett antimikrobiális hatást igazoló, Euronorm szabvány alapján végzett vizsgálatok jegyzőkönyve

3.11. Toxikológiai, ökotoxikológiai vizsgálati dokumentáció

3.12. Külföldi engedélyek

3.13. Anyag összeférhetőségi vizsgálatok

3.14. Címke terv/Használati utasítás (külföldi készítmény esetében eredeti címke, a biocid termék felhasználási javaslata)

3.15. Vizsgálati minta

3.16. Minőségellenőrzési módszerek megadása

3.17. Állattartó telepek fertőtlenítésére szolgáló termék esetén annak az időtartamnak a meghatározása, amelynek letelte után az állatok beengedhetők a fertőtlenített helyiségekbe

4. A 24/D. § (5) bekezdése szerinti, kizárólag lakossági felhasználásra kerülő fertőtlenítő szerek kérelmének adattartalma és a csatolandó dokumentumok

4.1. A biocid termék gyártója (név, cím, telefon, e-mail cím)

4.2. A termék hatóanyaga vagy hatóanyagai gyártójának neve, székhelye és telephelye címe

4.3. A biocid termék forgalmazója (név, cím, telefon, e-mail cím)

4.4. A biocid termék biztonsági adatlapja (külföldi készítmény esetén magyar nyelvű is)

4.5. A biocid termék teljes összetétele, a hatóanyag/ok megnevezése, CAS- vagy EC száma, mennyisége

4.6. Az összetevők funkcióinak leírása, valamint CAS- vagy EC száma, ha az összetevő ilyennel rendelkezik

4.7. A biocid termék gyártástól számított szavatossági ideje

4.8. A forgalmazandó kiszerelési egységek

4.9. A csomagolóanyag adatai

4.10. Akkreditált laboratórium által elvégzett antimikrobiális hatást igazoló, Euronorm szabvány vagy azzal egyenértékű más módszer alapján elvégzett vizsgálatok jegyzőkönyve

4.11. Termékminta

4.12. Címke vagy címketerv / Használati utasítás

5. A 24/E. §-ban felsorolt fertőtlenítőszerek kérelméhez szükséges adatok és dokumentumok

5.1. A kérelmező, a forgalmazó adatai (név, cím, telefon, e-mail)

5.2. A gyártó és a hatóanyaggyártó adatai (név, cím, telefon, e-mail)

5.3. A termék neve, felhasználásának célja, a felhasználók köre, használati utasítás, felhasználási paraméterek

5.4. A termék összetétele: hatóanyag (hatóanyagok) és az egyéb összetevők megnevezése (kémiai név, CAS-szám, EK-szám, Index-szám), a termék százalékos összetételének megadása, az összetevők funkciójának megadása

5.5. A termék és minden összetevőjének biztonsági adatlapja

5.6. A termék összetevőinek minőségi bizonylata

5.7. A gyártás rövid leírása, a gyártásra vonatkozó minőségbiztosítás

5.8. A termék fizikai-kémiai paraméterei, specifikációja, minőségi bizonylat, minőségellenőrzési paraméterek

5.9. Hatásmód, hatékonyság, antimikrobiális spektrum, akkreditált laboratórium által kiadott, az EN-1276 és az EN-1650 szabványok szerint fehérjeterheléssel végzett mikrobiológiai vizsgálatok eredményei

5.10. A címketerv

5.11. Tárolási előírások, eltarthatóság, kiszerelési egység

5.12. Toxikológiai, ökotoxikológiai vizsgálati dokumentáció"

13. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

A kérelem adattartalma

I. Kérelem arra vonatkozóan, hogy a Szolgálat a kérelemben és a mellékelt okiratokban foglaltak alapján a kérelmezőt jogvédelmi képviselőként nyilvántartásba vegye vagy a nyilvántartáson az adatainak változását átvezesse.

II. Személyes adatok

1. családi és utónév

2. születési név

3. születési hely, idő

4. anyja születési neve

5. állampolgárság

6. lakóhely

7. tartózkodási hely (ha eltér)

8. levelezési cím

9. telefonszám

10. e-mail cím

A 8-10. pontban foglalt adattartalom megadása nem kötelező, kitöltése esetén a kérelmező egyidejűleg hozzájárulását adja ezen adatoknak az Eütv. 33/A. § (3) bekezdése szerinti kezeléséhez.

III. A szakképesítésre vonatkozó adatok

1. a szakképesítés megnevezése

2. oklevél, bizonyítvány száma, kelte, kiállító intézmény

3. elismerés, honosítás esetén az elismerő, honosító okirat száma, kelte, az elismerő vagy a honosító hatóság megnevezése

IV. A kérelmező nyilatkozata a megfelelő szakmai gyakorlatra vonatkozó adatokról

1. munkahely/munkáltató megnevezése, címe

2. munkakör megnevezése

3. jogviszony jellege

4. jogviszony kezdete

5. jogviszony vége

V. Egyéb

1. Változásjelentés esetén a megváltozott adatok

VI. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek

VII. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a kérelemben feltüntetett adatainak a Szolgálat általi - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény alapján történő -kezeléséhez."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére