501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról

A Kormány

az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. és 3. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLIV. törvény 12. § a) és f) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § d)-m) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 27. §-a a következő (5)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A jegyző ellenőrzése során a vendéglátó üzletek Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését is vizsgálja.

(6) A jegyző a 2. melléklet A) pontja szerinti nyilvántartásba vett vendéglátó üzlet Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző, ha a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére irányuló hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásához az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján indokolt, szakértőként a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot rendeli ki.

(7) A jegyző értesíti a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy a hatósági ellenőrzés megállapítása alapján a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál nem regisztráltak vagy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítették.

(8) A jegyző a tárgyévre vonatkozó ellenőrzési tervét előre, a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig küldi meg a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének az általa előírt formában. Az ellenőrzési tervtől történő eltérést minden esetben indokolni szükséges, és az eltérés tényét, valamint annak indokait nyolc napon belül szükséges megküldeni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének. Az ellenőrzési terv formai és tartalmi követelményeit és beküldési módját a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a honlapján teszi közzé.

(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője jogosult a jegyző vagy az illetékes hatóság ellenőrzését kezdeményezni. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által kezdeményezett ellenőrzés alapján a jegyző vagy az illetékes hatóság a kezdeményezéstől számított 15 napon belül köteles eljárni.

(10) A hatósági ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyvet vagy feljegyzést a jegyző a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője részére a hatósági ellenőrzést követő 8 napon belül megküldi. A jegyzőkönyv és feljegyzés formátumát és beküldési módját a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a honlapján teszi közzé.

(11) A jegyző a 31. §-ban foglaltakat 2021. október 31-ig köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni. Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett eleget a 31. §-ban foglalt kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal a 31. §-ban foglalt kötelezettség teljesítéséig bezáratja."

3. § Az R2. 28. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazása szempontjából:)

"g) vendéglátó szoftver: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltetője által kötelezően használt olyan informatikai program, amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas."

4. § Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

5. § A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a a következő 13a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"13a. szálláshely-minősítés: a Kertv. 2. § 41. pontjában meghatározott tevékenység;"

6. § Az R3. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kormány a Kertv. 6/D. § (6) bekezdése alapján a szálláshely-minősítési tevékenység ellátására a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: szálláshely-minősítő szervezet) jelöli ki."

7. § Az R3. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.

(2) Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatható.

(3) Nyaralóhajó-szálláshely üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel az 1. mellékletben foglalt követelményeknek."

8. § Az R3. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.

(2) A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát.

(3) A szállodák esetében nemzetközileg általánosan elfogadott főbb kritériumok a többi szálláshelytípus esetében is figyelembevételre kerülnek."

9. § (1) Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a 4. §-ban meghatározott követelményeknek."

(2) Az R3. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel."

(3) Az R3. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szálláshely-közvetítő jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét megkeresni annak érdekében, hogy a szálláshely Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számát, szálláshely típusának besorolását ellenőrizze."

(4) Az R3. 5. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A szálláshely-minősítő szervezet jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét megkeresni a szálláshelynek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történt regisztrációjának ellenőrzése érdekében.

(7) A szálláshely-minősítő szervezet a minősítés eredményét átadja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére."

10. § Az R3. 6. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A bejelentéshez mellékelni kell)

"e) a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot."

11. § Az R3. 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7/A. § (1) A 7. § c) pontjában foglaltakat a magánszálláshely szálláshelytípus esetén is alkalmazni kell.

(2) A jegyző a hatósági ellenőrzés elvégzése érdekében éves ellenőrzési tervet készít.

(3) A jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző, ha a hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásához az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján indokolt, szakértőként a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot rendeli ki.

(4) A jegyző a szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé történő regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét évente köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni, melyet az ASP keretrendszer Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ szakrendszerén keresztül köteles teljesíteni.

(5) A jegyző a (4) bekezdés szerinti ellenőrzési kötelezettségét a 2021. évben augusztus 31. napjáig köteles teljesíteni.

(6) A (3) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során a jegyző a (4) bekezdésben foglaltakon kívül kiemelten vizsgálja azt, hogy

a) a szálláshely-szolgáltató eleget tesz az 5. §-ban foglalt rendelkezésnek, és

b) a szálláshely megfelel a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenység e rendeletben foglalt feltételeinek.

(7) A jegyző értesíti a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét azon szálláshelyekről, amelyek nem rendelkeznek szálláshely-kezelő szoftverrel vagy a hatósági ellenőrzés megállapítása alapján a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál nem regisztráltak vagy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítették.

(8) A jegyző a tárgyévre vonatkozó ellenőrzési tervét előre, tárgyévet megelőző év december 1. napjáig küldi meg a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének, az általa előírt formában. Az ellenőrzési tervtől történő eltérést minden esetben indokolni szükséges, és az eltérés tényét, valamint annak indokait nyolc napon belül szükséges megküldeni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének. A jegyző a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig tájékoztatja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét, amennyiben tárgyévben nem végez ellenőrzést, vagy az illetékességi területén szálláshely nem üzemel. Az ellenőrzési terv formai és tartalmi követelményeit és beküldési módját a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a honlapján teszi közzé.

(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője jogosult a jegyző vagy az illetékes hatóság ellenőrzését kezdeményezni. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által kezdeményezett ellenőrzés alapján a jegyző vagy az illetékes hatóság 15 napon belül köteles eljárni.

(10) A hatósági ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyvet vagy feljegyzést a jegyző a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője részére a hatósági ellenőrzést követő 8 napon belül megküldi. A jegyzőkönyv és feljegyzés formátumát és beküldési módját a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a honlapján teszi közzé."

12. § (1) Az R3. 7/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző, ha a hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásához az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján indokolt, szakértőként a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való csatlakozással kapcsolatban felmerült szakkérdésekben elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a szálláshely-minősítéssel kapcsolatban felmerült szakkérdésekben elsősorban a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.-t rendeli ki."

(2) Az R3. 7/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (3) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során a jegyző a (4) bekezdésben foglaltakon kívül kiemelten vizsgálja azt, hogy

a) a szálláshely-szolgáltató eleget tesz az 5. §-ban meghatározott rendelkezésnek, és

b) a szálláshely megfelel a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenység e rendeletben foglalt és a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett feltételeinek."

13. § Az R3. 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: szálláshely-nyilvántartás) - a Szolgtv. 26. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott adatokon túl - tartalmazza:]

"d) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölését és minőségi fokozatba sorolását,"

14. § Az R3. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-minősítésben bekövetkezett változást követően, valamint a szálláshely-minősítés megújítása során kiállított, a 6. § (2) bekezdés e) pontja szerinti dokumentumot haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek."

15. § Az R3. 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:)

"d) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba nem regisztrált szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki,"

16. § Az R3. a következő 21-21/B. §-sal egészül ki:

"21. § E rendelet 2021. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni az első szálláshely-minősítő szervezet általi szálláshely-minősítés megtörténtéig azon 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén, amelyek teljesítették a 21/A. § szerinti kötelezettségüket.

21/A. § (1) A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:

a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;

b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;

c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

f) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig;

g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.

(2) Ha a szálláshely rendelkezik a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett típusú, érvényes tanúsító védjeggyel, az (1) bekezdésben meghatározott időpontig köteles regisztrálni a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén, és az érvényes minősítést igazolni a szálláshely-minősítő szervezet felé, aki ezt köteles elfogadni.

21/B. § A szálláshely-minősítő szervezet a szálláshely-minősítési igények elbírálását 2022. január 1. napján kezdi meg."

17. § Az R3. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

18. § Hatályát veszti az R3. 19. § (5) bekezdése és 20. §-a.

4. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

19. § A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Ez a rendelet határozza meg a Magyarország területén a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltető valamint a turisztikai attrakció üzemeltető által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozás, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának, valamint a szálláshely-szolgáltatók és a tárhelyszolgáltató közötti adatfeldolgozási jogviszony, továbbá a tárhely működtetésének szabályait.

(2) A Kormány a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjeként (a továbbiakban: üzemeltető) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

(3) A Kormány a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus tv.) 2. § 5. pontja szerinti ingatlanokat, vagyonelemeket, valamint ezek vagyonkezelőjét és a vagyonkezelés jellegét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) A Kormány a Turizmus tv. 9/H. § (3) bekezdése szerinti tárhelyszolgáltatóként (a továbbiakban: turisztikai tárhelyszolgáltató) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

(5) A turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörében - a tárhelyen tárolt adatok megismerése nélkül, az adatok titkosítása érdekében jogszabályban kijelölt adattitkosítási eljárást biztosító (kulcsszolgáltató) igénybevételével - a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság ellátja a Turizmus tv. 9/H. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá biztosítja az arra jogosultak számára az adatokhoz való hozzáférés lehetőségét azzal, hogy a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szolgáltatási szint biztosítása - szerződésben meghatározott pontos tartalommal - az érintett szakrendszerrel összefüggésben az arra jogszabályban kijelölt központi szolgáltató feladata.

(6) A tárhely kizárólag olyan adatcsomagokat fogad be, ahol a védendő adattartalmat az adatküldő fél a jogszabályban meghatározott titkosító kulcs használatával titkosította.

(7) A Kormány a (6) bekezdésben rögzített adattitkosítási eljárás biztosításának ellátására kulcsszolgáltatóként a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki."

20. § (1) Az R4. 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. regisztrációs szám: a szálláshely-szolgáltató, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető, a turisztikai attrakció üzemeltető regisztrációja során a szálláshely, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet, vagy az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció nyilvántartása érdekében létrehozott egyedi nyilvántartási szám;"

(2) Az R4. 2. §-a a következő 13-17. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"13. jegykezelő szoftver: a turisztikai attrakció üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely helyi vagy online jegyértékesítésre, jegyérvényesítésre, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas;

14. adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció: a 3. mellékletben feltüntetett turisztikai attrakció, amely esetében a turisztikai attrakció üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja;

15. adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet: az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján;

16. látogató: az a természetes személy, aki az adatszolgáltatásra kötelezett turisztika attrakció által nyújtott szolgáltatást jeggyel, belépővel vagy bérlettel igénybe veszi, függetlenül szolgáltatásért ellenértéket fizető személyétől;

17. vendéglátó szoftver: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas."

21. § Az R4. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szálláshely-szolgáltató köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni."

22. § Az R4. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az üzemeltető hatósági adatszolgáltatás vagy a szálláshely-szolgáltató értesítése alapján tudomást szerez a szálláshely, illetve a szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban megadott adatainak változásáról, jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adatok módosítását elvégezni, amennyiben a szálláshely-szolgáltató azokat nem vezeti át az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül."

23. § Az R4. a következő 4/A. és 4/B. alcímmel egészül ki:

"4/A. A vendéglátó üzlet üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációja

6/A. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető (a továbbiakban: vendéglátó üzlet üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt - továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is -

a) a vendéglátó üzlet üzemeltető - természetes személy vendéglátó üzlet üzemeltető esetében - személyesen,

b) a vendéglátó üzlet üzemeltető törvényes képviselője vagy

c) a vendéglátó üzlet üzemeltető által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy

köteles elvégezni.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a vendéglátó üzlet üzemeltető a rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazottját bejelenti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt végző természetes személy azonosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történik.

(5) A regisztrációs eljárás során a regisztrációt végző természetes személy megadja a vendéglátó üzlet üzemeltetőre vonatkozóan a 2. mellékletben meghatározott adatokat, amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a regisztráció véglegesítéséhez az elektronikusan rendelkezésre álló, a Turizmus tv.-ben meghatározott nyilvántartásokban ellenőriz.

(6) A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a vendéglátó üzlet üzemeltető üzemeltetése alá tartozó valamennyi adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet regisztrációját a nyújtott szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt vendéglátó szoftverre vonatkozó adatok megadásával. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője sikeres regisztráció esetén az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlethez kapcsolódó regisztrációs számot ad.

(7) A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlethez további felhasználókat rögzíteni a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően.

(8) A (2) bekezdés szerinti személy jogosult a regisztráció során a vendéglátó üzlet üzemeltetővel, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlettel kapcsolatban megadott adatok módosítására. Ha a hiba az adat módosításával nem javítható, a (2) bekezdés szerinti személy és az üzemeltető közötti egyeztetés alapján a regisztráció törlésre kerül. Ebben az esetben a regisztráció eljárását a (2) bekezdés szerinti személynek meg kell ismételnie.

(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha

a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte,

b) a regisztrálni kívánó vendéglátó üzlet üzemeltető adószáma megegyezik egy, már regisztrált vendéglátó üzlet üzemeltető adószámával.

6/B. § (1) A 6/A. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy által végzett regisztráció során megadott adatok változását a vendéglátó üzlet üzemeltető a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni.

(2) Ha az üzemeltető hatósági adatszolgáltatás vagy a vendéglátó üzlet üzemeltető értesítése alapján tudomást szerez az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban megadott adatainak változásáról, jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adatok módosítását elvégezni, amennyiben a vendéglátó üzlet üzemeltető azokat nem vezeti át az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül.

4/B. A turisztikai attrakció üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációja

6/C. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció üzemeltető (a továbbiakban: turisztikai attrakció üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt - továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is -

a) a turisztikai attrakció üzemeltető - természetes személy turisztikai attrakció üzemeltető esetében - személyesen,

b) a turisztikai attrakció üzemeltető törvényes képviselője vagy

c) a turisztikai attrakció üzemeltető által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy

köteles elvégezni.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a turisztikai attrakció üzemeltető a rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazottját bejelenti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt végző természetes személy azonosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történik.

(5) A regisztrációs eljárás során a regisztrációt végző természetes személy megadja a turisztikai attrakció üzemeltetőre vonatkozó, a 2. mellékletben meghatározott adatokat, amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a regisztráció véglegesítéséhez az elektronikusan rendelkezésre álló, a Turizmus tv.-ben meghatározott nyilvántartásokban ellenőriz.

(6) A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a turisztikai attrakció üzemeltető üzemeltetése alá tartozó valamennyi adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció regisztrációját a nyújtott szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt jegykezelő szoftverre vonatkozó adatok megadásával. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője sikeres regisztráció esetén az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó regisztrációs számot ad.

(7) A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakcióhoz további felhasználókat rögzíteni a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően.

(8) A (2) bekezdés szerinti személy jogosult a regisztráció során a turisztikai attrakció üzemeltetővel, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakcióval kapcsolatban megadott adatok módosítására. Ha a hiba az adat módosításával nem javítható, a (2) bekezdés szerinti személy és az üzemeltető közötti egyeztetés alapján a regisztráció törlésre kerül. Ebben az esetben a regisztráció eljárását a (2) bekezdés szerinti személynek meg kell ismételnie.

(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha

a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte,

b) a regisztrálni kívánó turisztikai attrakció üzemeltető adószáma megegyezik egy, már regisztrált turisztikai attrakció üzemeltető adószámával.

6/D. § (1) A 6/C. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy által végzett regisztráció során megadott adatok változását a turisztikai attrakció üzemeltető a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni.

(2) Ha az üzemeltető hatósági adatszolgáltatás vagy a vendéglátó üzlet üzemeltető értesítése alapján tudomást szerez az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció, illetve a turisztikai attrakció üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban megadott adatainak változásáról, jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adatok módosítását elvégezni, amennyiben a turisztikai attrakció üzemeltető azokat nem vezeti át az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül."

24. § Az R4. 5. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"5. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adatszolgáltatás rendje a szálláshely-szolgáltatók esetén"

25. § (1) Az R4. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szálláshelykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti hálózati kommunikációs kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal kapcsolódásra alkalmas szoftverek listáját az üzemeltető az elektronikus felületen közzéteszi."

(2) Az R4. 7. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetésével és ehhez kapcsolódóan a turizmus szakmai feladatokkal összefüggésben értesítést küldhet a szálláshely-szolgáltató részére."

26. § Az R4. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A szálláshely-szolgáltató és az 5. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az adott szálláshely tevékenységére vonatkozó forgalmi adatokat, illetve egyéb, területi adatelemzésen alapuló forgalmi adatokra vonatkozó riportokat, valamint az idegenforgalmi adó bevallásához szükséges - személyes adatot nem tartalmazó és az idegenforgalmi adóbevallás tervezetének kialakításához felhasználható - adatokat az elektronikus felületen keresztül megtekintheti és lekérdezheti."

27. § Az R4. a következő 5/A-5/B. alcímmel egészül ki:

"5/A. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adatszolgáltatás rendje vendéglátó üzlet üzemeltetők esetén

8/A. § (1) A vendéglátó üzlet üzemeltető az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a vendéglátó szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletenként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.

(2) A vendéglátó üzlet üzemeltető regisztrációját követően, az első adatszolgáltatást megelőzően, a vendéglátó üzlet üzemeltetőnek el kell végeznie a vendéglátó szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a vendéglátó szoftver konfigurációját az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően.

(3) Az üzemeltető a vendéglátó szoftver gyártója által kifejlesztett modul vonatkozásában a meghatározott műszaki feltételeknek való megfelelésről igazolást állít ki. Az igazolással rendelkező vendéglátó szoftver gyártója jogosult honlapján a vendéglátó szoftvert a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a modul vonatkozásában az igazolás kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja.

(4) A vendéglátó szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti hálózati kommunikációs kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra alkalmas szoftverek listáját az üzemeltető az elektronikus felületen közzéteszi.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a vendéglátó szoftver a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a vendéglátó szoftver legalább egy alkalommal a tárgynapot követő 24 órán belül automatikusan küldi a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes adatot nem tartalmazó, forgalmi jellegű adatokat.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat az üzemeltető az elektronikus felületen műszaki és hitelesítési feltételeket tartalmazó tájékoztatóban teszi közzé.

(8) A napi adatszolgáltatás a nyilvántartásba vétel napja és a regisztráció megtörténtét követő időszakra vonatkozóan, a regisztrációt követő első adatszolgáltatással egyidejűleg teljesül.

(9) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárultát követő napon teljesíteni kell.

(10) Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetésével és ehhez kapcsolódóan a turizmus és vendéglátás szakmai feladatokkal összefüggésben értesítést küldhet a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére.

(11) Ha a vendéglátó üzlet üzemeltetője a napi adatszolgáltatást az üzemetető felhívása ellenére, ismételten nem teljesíti, az üzemeltető a vendéglátó üzlet üzemeltető hatósági ellenőrzését kezdeményezi a vendéglátó üzlet üzemeltető felügyeletét ellátó jegyzőnél.

8/B. § A vendéglátó üzlet üzemeltető és a 6/A. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az adott vendéglátó üzlethez kapcsolódó tevékenységére vonatkozó forgalmi adatokat, illetve egyéb, területi adatelemzésen alapuló forgalmi adatokra vonatkozó riportokat az elektronikus felületen keresztül megtekintheti és lekérdezheti.

5/B. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adatszolgáltatás rendje turisztikai attrakció üzemeltetők esetén

8/C. § (1) A turisztikai attrakció üzemeltető az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a jegykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciónként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.

(2) A turisztikai attrakció üzemeltető regisztrációját követően, az első adatszolgáltatást megelőzően, a turisztikai attrakció üzemeltetőnek el kell végeznie a jegykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a jegykezelő szoftver konfigurációját az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően.

(3) Az üzemeltető a jegykezelő szoftver gyártója által kifejlesztett modul vonatkozásában a meghatározott műszaki feltételeknek való megfelelésről igazolást állít ki. Az igazolással rendelkező jegykezelő szoftver gyártója jogosult honlapján a jegykezelő szoftvert a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a modul vonatkozásában az igazolás kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja.

(4) A jegykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti hálózati kommunikációs kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra alkalmas szoftverek listáját az üzemeltető az elektronikus felületen közzéteszi.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a jegykezelő szoftver a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a jegykezelő szoftver legalább egy alkalommal a tárgynapot követő 24 órán belül automatikusan küldi a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, a látogatóra vonatkozóan személyes adatot nem tartalmazó forgalmi jellegű adatokat.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat az üzemeltető az elektronikus felületen műszaki és hitelesítési feltételeket tartalmazó tájékoztatóban teszi közzé.

(8) A napi adatszolgáltatás a nyilvántartásba vétel napja és a regisztráció megtörténtét követő időszakra vonatkozóan, a regisztrációt követő első adatszolgáltatással egyidejűleg teljesül.

(9) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárultát követő napon teljesíteni kell.

(10) Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetésével és ehhez kapcsolódóan a turizmus szakmai feladatokkal összefüggésben értesítést küldhet a turisztikai attrakció üzemeltető részére.

8/D. § A turisztikai attrakció üzemeltető és a 6/C. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az adott adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó tevékenységére vonatkozó forgalmi adatokat, illetve egyéb, területi adatelemzésen alapuló forgalmi adatokra vonatkozó riportokat az elektronikus felületen keresztül megtekintheti és lekérdezheti."

28. § Az R4. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-regisztrációt, a vendéglátó üzlet regisztrációt, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció regisztrációt megszünteti, ha a szálláshelyszolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltető, illetve a turisztikai attrakció üzemeltető a tevékenység gyakorlására nem jogosult, vagy a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltető illetve a turisztikai attrakció üzemeltető megszűnt, vagy ha a szálláshely-szolgáltatáshoz, a vendéglátáshoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenységet, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó tevékenységet megszüntették.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshelyszolgáltató által az 5. § (5) bekezdésében, a vendéglátó üzlet üzemeltető által a 6/A. § (5) bekezdésében, a turisztikai attrakció üzemeltető által a 6/B. § (5) bekezdésében foglalt adatok kezelésére az (1) bekezdés szerinti időponttól számított 10 évig jogosult."

29. § Az R4. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) Szálláshely-szolgáltatásra és vendéglátásra vonatkozó adatszolgáltatással összefüggésben az önkormányzati felhasználó azonosítását követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületére belépési jogosultsággal rendelkezik.

(2) Az önkormányzati felhasználó jogosult az illetékességi területükön működő szálláshely-szolgáltatók és vendéglátó üzlet üzemeltetők regisztrált adatainak megtekintésére, illetve ellenőrzésére, valamint a tőlük érkezett vendégéjszaka- és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, továbbá az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezésére és megtekintésére."

30. § Az R4. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Az üzemeltető - a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján -az e rendelet hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók, vendéglátó üzlet üzemeltetők és a turisztikai attrakció üzemeltetők által átadott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére."

31. § Az R4. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § Az MTÜ jogosult a szálláshely-szolgáltatók, a vendéglátó üzlet üzemeltetők és a turisztikai attrakció üzemeltetők által átadott adatokat a turizmusfejlesztést segítő kutatási, fejlesztési feladataihoz felhasználni, valamint a rendelkezésére álló adatokból szakmai összefoglalókat, helyzetjelentéseket, értékeléseket, valamint előrejelzéseket készíteni, és ezeket - azonosításra alkalmatlan formában - nyilvánosságra hozni."

32. § Az R4. 14/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A turisztikai tárhelyszolgáltató a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely azonosításához szükséges adatokat, valamint a szálláshely férőhely adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtól átveszi."

33. § Az R4. 14/C. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Ha a szálláshely-szolgáltató a tárhelyhez való csatlakozási kötelezettségét nem teljesíti, a turisztikai tárhelyszolgáltató értesíti a jegyzőt a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi előírások megsértéséről."

34. § (1) Az R4. 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) Az R4. az 5. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

5. Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5-6. §, a 9. § (4) bekezdése és a 16. § 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 7. §, a 8. §, a 9. § (1) és (2) bekezdése, a 10. §, a 12-14. §, a 17. §, valamint az 1. és a 3. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

Az R1. 3. számú mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 14. sorral egészül ki:

[AB
A szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseIlletékes állami szerv]
13.A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való
csatlakozással és adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült
szakkérdés
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
14.Szálláshely-minősítéssel kapcsolatban felmerült szakkérdésMagyar Turisztikai Minőségtanúsító
Testület Nonprofit Kft.

2. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklet "A) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adattartalma" pont "I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai" alcím 6. pont 6.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(ha a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet)

"6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége és a 4. melléklet szerinti vendéglátóhely üzlettípus megjelölése, valamint azon vendéglátó üzletek esetén, amelyek kötelesek vendéglátó szoftver alkalmazására, nyilatkozat arról, hogy rendelkeznek a 28. § g) pontja szerinti vendéglátó szoftverrel,"

3. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez

Követelmények nyaralóhajó-szálláshelyhez

Bejelentési követelmények:

1. A nyaralóhajó lakóegység- és ágyszáma, minimum követelmény 2 lakóegység.

2. A nyaralóhajó belső terében kialakított vizes helyiség: zuhanyozó és mosdó, WC, kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.

3. A nyaralóhajó belső terében kialakított kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), hűtőszekrénnyel.

4. Kikötői vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba, illetve zuhanyozó vagy mosdó, WC, kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.

Üzemeltetési követelmények:

1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.

2. A kikötőben ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása a kikötői vizesblokkba.

3. Takarítás:

a) az új vendégek érkezése előtt minden esetben ágyneműhuzat-cserével egyidejűleg (ágynemű: 1 db lepedő, 1 db paplan, 1 db párna személyenként),

b) a kikötőkben közösen használt helyiségek takarítása mindennap.

4. A nyaralóhajó belső terében kialakított zuhanyozó vagy mosdó és WC bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, WC-papír, tartalék WC-papír.

5. Kikötői vizesblokk WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír.

6. A szálláshely-szolgáltató köteles a nyaralóhajón jól látható módon feltüntetni a nyaralóhajó nevét, valamint rendelkeznie kell az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. § (6) bekezdés c) pontja szerinti adattartalmú nyaralóhajó-kártyával.

7. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.

8. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver."

4. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció során a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltető, valamint turisztikai attrakció üzemeltető a következő adatokat adja meg:

a) neve,

b) adószáma,

c) statisztikai számjele,

d) statisztikai főtevékenysége,

e) székhelye,

f) levelezési címe,

g) telefonszáma,

h) elektronikus levelezési címe,

i) szálláshely-szolgáltatási, vendéglátó üzlet üzemeltetői vagy turisztikai attrakció üzemeltetői tevékenységének kezdőnapja,

j) vendéglátó üzletek esetén a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlettípusa."

5. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók

I. közfürdő, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint közfürdőnek minősül,

b) legalább egy, az alábbi felsorolásban szereplő szolgáltatást nyújtja a látogatók számára:

1. TEÁOR '08 93.29 - M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (ebből ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás),

2. TEÁOR '08 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (ebből: ÖVTJ 960403 Fürdő szolgáltatás a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők tevékenysége),

II. természetes fürdőhely, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint természetes fürdőhelynek minősül,

b) TEÁOR '08 93.29 - M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (ebből: ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás) szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

III. muzeális intézmény, vár, kastély, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 39. §-a szerinti működési engedéllyel rendelkezik,

b) TEÁOR '08 91.02 Múzeumi tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

IV. turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz:

a) belvízi személyszállítási tevékenység, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

1. a Balatoni Hajózási Zrt. járata végzi a személyszállítási tevékenységet,

2. a MAHART - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság járata végzi a személyszállítási tevékenységet,

b) TEÁOR '08 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenység közül a "hop on hop off" jellegű menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás,

V. kalandpark, amely

a) TEÁOR '08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,

b) TEÁOR '08 93.11 Sportlétesítmény működtetése,

c) TEÁOR '08 93.21 - Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

VI. állatkert, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 3. pontja szerint állatkertnek minősül,

b) TEÁOR '08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

VII. vidámpark, amely TEÁOR '08 93.21 - Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

VIII. védett természeti terület bemutatóhelye, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 28. §-a szerinti védett természeti terület bemutatóhelye,

b) TEÁOR '08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

IX. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére