607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról

A Kormány

a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény 15. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 15. § (2) bekezdés a)-d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A NEMZETI ADATVAGYONRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS EGYES SZERVEZETEK KIJELÖLÉSE

1. A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség feladatait ellátó szervezet

1. §[1] A nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Natv.) szerinti Nemzeti Adatvagyon Ügynökség feladatait a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NAVÜ) látja el.

2. §[2] Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az e rendeletben foglaltak alkalmazásán keresztül, a NAVÜ bevonásával gondoskodik a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 18. § h) és k) pontjából fakadó feladatai ellátásáról.

3. § A NAVÜ

a) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket e rendelet, törvény, kormányrendelet vagy a Kormány egyedi döntése részére meghatároz,

b) a feladatai ellátása érdekében együttműködik bármely, a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben érintett szervvel, szervezettel vagy személlyel, tőlük a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben információt, felvilágosítást kérhet és szolgáltathat.

c)[3] ellátja az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról szóló, 2022. május 30-i 2022/868 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: adatkormányzási rendelet) az illetékes szerv és az egyablakos információs pont részére meghatározott feladatokat.

4. § (1) A NAVÜ az e rendeletben foglalt feladatai ellátása érdekében, kapcsolattartás céljából, az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére és tájékoztatási szolgáltatási feladatok kiszolgálására is alkalmas informatikai rendszert és nyílt vagy zárt hálózaton működő webes felületet alakít ki és működtet.

(2) A NAVÜ rendelkezhet úgy, hogy elsődlegesen az (1) bekezdés szerinti informatikai rendszeren, illetve nyílt vagy zárt hálózaton működő webes felületen keresztül biztosítja a kapcsolattartást.

5. § (1)[4] A NAVÜ a Natv. szerinti, e rendeletben szabályozott nemzeti adatvagyon-hasznosítással kapcsolatos, valamint az adatkormányzási rendeletben az illetékes szerv és az egyablakos információs pont részére meghatározott állami feladatait közfeladatként látja el.

(2) A NAVÜ a Natv. szerint elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szerv.

(3) A NAVÜ a Natv. hatálya alá tartozó, a III. fejezet 6-8. alcíme szerinti adatelemzési és tájékoztatási szolgáltatási feladatait kizárólagos joggal látja el.

(4) A NAVÜ a Natv. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, a közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében végzett adatszolgáltatási, adatelemzési tevékenység ellátásában, a közfeladatot ellátó szervvel vagy az együttműködő szervvel kötött együttműködési megállapodás alapján részt vehet.

6. § Az e rendeletben foglaltak megkerülésével vagy megsértésével megkötött, a Natv. hatálya alá tartozó, e rendelet szerinti adatelemzési feladatok ellátását, valamint tájékoztatási szolgáltatási igény kielégítését szolgáló megállapodás semmis.

2. A kulcsszolgáltató szervezet feladatait ellátó szervezet

7. § (1) A Natv. szerinti kulcsszolgáltató szervezet feladatait a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: kulcsszolgáltató szervezet) látja el.

(2) A kulcsszolgáltató szervezet a Natv. szerinti, e rendeletben szabályozott kulcsszolgáltatói feladatait közfeladatként látja el.

(3) A kulcsszolgáltató szervezet a III. fejezet 10. alcíme szerinti kulcsszolgáltatói feladatait kizárólagos joggal látja el.

(4) A kulcsszolgáltató szervezet az e rendelet szerinti tevékenységét a miniszter külön rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében látja el.

II. FEJEZET

A NEMZETI ADATVAGYON ÜGYNÖKSÉG KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

3. A közadatok újrahasznosításának támogatása

8. § (1) A NAVÜ a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Közadat tv.) szerinti, közadatok újrahasznosításának elősegítése és támogatása érdekében nyílt hálózaton működő webes felületet (a továbbiakban: közadatok újrahasznosítását támogató felület) alakít ki és működtet.

(2) A NAVÜ a közadatok újrahasznosítását támogató felületen közzéteszi

a) a Közadat tv. szerint újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatokat tartalmazó nyilvántartások és adatbázisok jegyzékét, valamint

b) a közfeladatot ellátó szerveket és a Közadat tv. szerinti igénylőket megillető jogokkal és az őket terhelő kötelezettségekkel kapcsolatos alapvető információkat.

(3) A NAVÜ a közadatok újrahasznosítását támogató felületen közzéteheti különösen

a) a Közadat tv. szerinti újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátás menetének leírását,

b) a Közadat tv. szerint újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért felszámítható díj képzésének elveit, a díj mértéke meghatározására irányadó módszereket és ajánlásokat,

c) a Közadat tv. szerint újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásra vonatkozó újrahasznosítási megállapodás tartalmával kapcsolatos elveket, irányadó módszereket és ajánlásokat,

d) a Közadat tv. szerint újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátással összefüggő egyéb információkat,

e) a Közadat tv. szerint újrahasznosítási célokra, az újrahasznosítók körére vonatkozó adatelemzések eredményeit, kimutatásokat és egyéb információkat,

f) a Natv. szerinti tájékoztatási szolgáltatás keretében nyújtott azon adatelemzések eredményeit, az elemzett adatokból származtatott azon információkat, amelyek újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsáthatóak.

(4) A (3) bekezdés f) pontja szerinti eredmények, információk újrahasznosítható közadatként történő közzétételének lehetőségét a közadatok újrahasznosítását támogató felületen törvény, kormányrendelet, továbbá, ha az nem ütközik törvény vagy kormányrendelet előírásába, a Nemzeti Adatvagyon Tanács (a továbbiakban: NVT) vagy a Natv. szerinti tájékoztatási szolgáltatás igénybe vevője kizárhatja vagy korlátozhatja.

4. Közadatkataszter

9. § (1) A NAVÜ elkészíti a Közadat tv. szerint újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatokat tartalmazó nyilvántartások és adatbázisok jegyzékét (a továbbiakban: közadatkataszter), és gondoskodik annak naprakészen tartásáról.

(2) A közadatkataszter magában foglalja

a) a Közadat tv. szerint újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatokat tartalmazó nyilvántartások és adatbázisok elnevezését, vagy más, a beazonosítást szolgáló információ megjelölését,

b) az a) pont szerinti nyilvántartásban vagy adatbázisban megtalálható adatok, adatkörök leírását,

c) az a) pont szerinti nyilvántartás vagy adatbázis technikai jellemzőire, az adatbázisban tárolt adatok formátumára és más leíró adatokra vonatkozó információkat,

d) az a) pont szerinti nyilvántartás vagy adatbázis létét előíró vagy lehetővé tevő jogszabály megjelölését,

e) az a) pont szerinti nyilvántartást vagy adatbázist, valamint az abban tárolt adatokat kezelő, a Közadat tv. szerinti közfeladatot ellátó szerv (a továbbiakban: közfeladatot ellátó szerv) megjelölését, elérhetőségét,

f) az a) pont szerinti nyilvántartást vagy adatbázist, valamint az abban tárolt adatokat kezelő közfeladatot ellátó szerv kapcsolattartójának adatait, elérhetőségét, illetve

g) a Közadat tv. szerinti újrahasznosítás körében releváns egyéb információkat.

10. § (1) A NAVÜ a közadatkataszter létrehozásával és naprakészen tartásával összefüggésben bármilyen közfeladatot ellátó szervet közvetlenül megkereshet, tőle tájékoztatást, adatszolgáltatást - ideértve a közadatok újrahasznosítási gyakorlatára és az újrahasznosítási gyakorlat jogszabályoknak való megfelelőségre vonatkozó adatszolgáltatást is - kérhet.

(2) A közfeladatot ellátó szerv a kért tájékoztatást, adatszolgáltatást soron kívül, de

a) a közadatkataszter létrehozásával összefüggésben legfeljebb az (1) bekezdés szerinti megkeresés kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül,

b) a közadatkataszter naprakészen tartásával összefüggésben legfeljebb az (1) bekezdés szerinti megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül

megadni, továbbá a NAVÜ-vel együttműködni köteles.

(3) A közfeladatot ellátó szerv a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási, adatszolgáltatási, együttműködési kötelezettsége alól kizárólag abban az esetben mentesül, ha a megkeresésben kért információk megismerését törvény vagy kormányrendelet kizárja vagy olyan mértékben korlátozza, hogy az az e rendelet szerinti feladatok végrehajtása szempontjából az együttműködést kizárja. Az együttműködést kizáró körülmény fennállását a közfeladatot ellátó szervnek kell igazolnia.

(4) A közfeladatot ellátó szerv a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási, adatszolgáltatási, együttműködési kötelezettségét térítésmentesen teljesíti.

(5) A NAVÜ kezdeményezésére a közadatkataszter létrehozásával és naprakészen tartásával összefüggésben az általános együttműködés részletes feltételei a közfeladatot ellátó szervvel kötendő megállapodásban kerülnek rögzítésre.

10/A. §[5] A Natv. 12. § (2) bekezdése szerinti államigazgatási szerveket és kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteket, valamint azon nyilvántartásokat, amelyek tekintetében adatfeldolgozással kizárólag ezek bízhatók meg, továbbá azon nyilvántartásokat, amelyek tekintetében a Natv. 12. § (2) bekezdése szerinti adatfeldolgozó megbízására az adatkezelő köteles, az 1. melléklet határozza meg.

5. Közreműködés a közadatok újrahasznosítására irányuló igények teljesítésében

11. § (1) A NAVÜ - az igénylő vagy a közfeladatot ellátó szerv erre vonatkozó megkeresése esetén - részt vesz a Közadat tv. szerinti újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátás megvalósításában, és az általa nyújtott szolgáltatás keretében közreműködhet

a) az igénnyel érintett adatokat kezelő közfeladatot ellátó szerv vagy az igénnyel érintett adatok kezelésére jogosult más szervezetek, személyek beazonosításában,

b) az igénylő, a közfeladatot ellátó szerv vagy az igénnyel érintett adatok kezelésére jogosult más szervezetek, személyek közötti kapcsolatfelvételben,

c) a kérelem elkészítésében, a kérelem benyújtásában és más cselekmények elvégzésében,

d) az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátható közadatok körének meghatározásában,

e) a rendelkezésre bocsátás módjának meghatározásában,

f) a közfeladatot ellátó szerv által az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díj meghatározásában,

g) az újrahasznosítási megállapodás előkészítésében,

h) a vitás kérdések jogi eljáráson kívüli rendezésében.

(2) A NAVÜ - általa nyújtott szolgáltatás keretében - a Közadat tv. szerinti adatszolgáltatást, újrahasznosítást végezhet.

(3) A NAVÜ az általa nyújtott (1) és (2) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtásáért - az általa alkalmazott számviteli politika alapulvételével - díjat állapíthat meg.

(4) A NAVÜ az (1) és (2) bekezdés szerinti tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatási politikáját - figyelemmel a jogszabály vagy megállapodás alapján fennálló adatszolgáltatási, újrahasznosítási korlátozásokra is - maga alakítja ki. Ennek keretében a NAVÜ

a) a közfeladatot ellátó szervvel vagy az igénnyel érintett adatok kezelésére jogosult más szervezetekkel, személyekkel együttműködve közreműködhet az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátás megvalósításában, vagy végezhet adatszolgáltatást, újrahasznosítást,

b) ha az nem ütközik törvény előírásába, igénybe veheti az a) pontban foglaltakon kívüli más szerv, szervezet vagy személy adatszolgáltatási, újrahasznosítási szolgáltatásait,

c) kialakíthatja az általa nyújtott szolgáltatás általános szerződési feltételeit, beleértve a szolgáltatás nyújtásáért járó díj mértékét is.

(5) A (4) bekezdés a) pontja alkalmazása esetén az együttműködés szabályait együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, amely tartalmazza különösen

a) az adatok adatszolgáltatás, újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásának módját és feltételeit,

b) az adatszolgáltatásban, újrahasznosításban együttműködő felek feladat- és felelősségi körét,

c) az adatszolgáltatás, újrahasznosítás megvalósításának módját,

d) az adatszolgáltatási, újrahasznosítási igények kiszolgálási körülményeit és

e) az egymás közötti költségelszámolás, illetve a díjbevételből való részesedés elszámolásának módját.

(6) Az (5) bekezdés szerinti együttműködés létrehozható egy vagy több szolgáltatástípus megvalósítására, egy vagy több közfeladatot ellátó szerv bevonásával, meghatározott adat-, illetve igénytípusra, határozott vagy határozatlan időre.

(7) A NAVÜ a közfeladatot ellátó szervvel kötött, (5) bekezdés szerinti megállapodása szerint

a) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti automatikus döntéshozatali eljárást alkalmazhat a hozzá benyújtott újrahasznosítási igények elbírálásánál, és

b) a közfeladatot ellátó szerv előzetes, a megállapodásban rögzített döntése szerint az igénylő azonosítása nélkül, vagy az a) pont alkalmazásával, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, közvetlen hozzáférést is biztosíthat a közfeladatot ellátó szerv által kezelt, újrahasznosítható közadatokhoz.

(8) Ha az (5) bekezdés szerinti együttműködés a közfeladatot ellátó szerv részéről kizárólag az adatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására terjed ki, a közfeladatot ellátó szerv a NAVÜ részéről legfeljebb olyan mértékű ellentételezésben részesülhet, amely nem haladja meg azt a mértéket, amelyet a közfeladatot ellátó szerv az adatok Közadat tv. szerint újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért a Közadat tv. szerinti díj formájában - a (10) bekezdésben foglalt eltéréssel - megállapíthatna.

(9) Ha az (5) bekezdés szerinti együttműködés a közfeladatot ellátó szerv részéről nem csak a (8) bekezdésbe sorolt tevékenységre terjed ki, a NAVÜ és a közfeladatot ellátó szerv a (8) bekezdés szerinti díjon túl más ellentételezésben is megállapodhat.

(10) A közfeladatot ellátó szerv a (8) bekezdés szerinti díj meghatározásánál a más forrásból megtérített vagy finanszírozható költségeit nem számolhatja el.

(11) A közfeladatot ellátó szerv a (8) bekezdés szerinti díj mértéke meghatározásakor objektív, átlátható és ellenőrizhető módon köteles eljárni.

(12) A közfeladatot ellátó szerv a NAVÜ (1) és (2) bekezdés szerinti szolgáltatása igénybevételének elmaradására, valamint az (5) bekezdés szerinti megállapodás hiányára hivatkozva nem utasíthatja el a Közadat tv. szerinti újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásra irányuló, hozzá közvetlenül beérkező igény teljesítését, azt köteles a Közadat tv. szerinti rendelkezéseknek megfelelően teljesíteni.

III. FEJEZET

A NEMZETI ADATVAGYON ÜGYNÖKSÉG NEMZETI ADATVAGYONNAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

6. Az adatelemzési feladatok és tájékoztatási szolgáltatások előkészítése

12. § (1) A NAVÜ a nemzeti adatvagyon felmérése és az adatelemzés lehetőségének megteremtése céljából elkészíti a Natv. szerint adatelemzési célra használható közérdekű adatokat, közérdekből nyilvános adatokat és a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások és adatbázisok jegyzékét (a továbbiakban: nemzeti adatvagyon leltár), és gondoskodik annak naprakészen tartásáról.

(2) A NAVÜ az (1) bekezdés szerinti feladatait a 9. § (1) bekezdése szerinti közadatkataszter létrehozásához és naprakészen tartásához kapcsolódó tevékenységével összehangoltan is végezheti.

(3) A nemzeti adatvagyon leltár magában foglalja

a) a Natv. szerint adatelemzési célra rendelkezésre bocsátható közérdekű adatokat, közérdekből nyilvános adatokat és a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások és adatbázisok elnevezését, vagy más, a beazonosítást szolgáló információ megjelölését,

b) az a) pont szerinti nyilvántartásban vagy adatbázisban megtalálható adatok, adatkörök leírását,

c) az a) pont szerinti nyilvántartás vagy adatbázis technikai jellemzőire, az adatbázisban tárolt adatok formátumára és más leíró adatokra vonatkozó információkat,

d) az a) pont szerinti nyilvántartás vagy adatbázis létét előíró vagy lehetővé tevő jogszabály megjelölését,

e) az a) pont szerinti nyilvántartást vagy adatbázist, valamint az abban tárolt adatokat kezelő, a Natv. szerinti együttműködő szerv (a továbbiakban: együttműködő szerv) megjelölését, elérhetőségét,

f) az a) pont szerinti nyilvántartást vagy adatbázist, valamint az abban tárolt adatokat kezelő együttműködő szerv kapcsolattartójának adatait, elérhetőségét, illetve

g) a Natv. szerinti adatelemzés körében releváns egyéb információkat.

13. § (1) A NAVÜ a nemzeti adatvagyon leltár létrehozásával és naprakészen tartásával összefüggésben bármilyen együttműködő szervet közvetlenül megkereshet, tőle tájékoztatást, adatszolgáltatást kérhet.

(2) Az együttműködő szerv a kért tájékoztatást, adatszolgáltatást soron kívül, de

a) a nemzeti adatvagyon leltár létrehozásával összefüggésben legfeljebb az (1) bekezdés szerinti megkeresés kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül,

b) a nemzeti adatvagyon leltár naprakészen tartásával összefüggésben legfeljebb az (1) bekezdés szerinti megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül

megadni, továbbá a NAVÜ-vel együttműködni köteles.

(3) Az együttműködő szerv a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási, adatszolgáltatási, együttműködési kötelezettsége alól kizárólag abban az esetben mentesül, ha a megkeresésben kért információk megismerését törvény vagy kormányrendelet kizárja, illetve olyan mértékben korlátozza, hogy az e rendelet szerinti feladatok végrehajtása szempontjából az együttműködést kizárja. Az együttműködést kizáró körülmény fennállását az együttműködő szervnek kell igazolnia.

(4) Az együttműködő szerv a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási, adatszolgáltatási, együttműködési kötelezettségét térítésmentesen teljesíti.

(5) A NAVÜ kezdeményezésére a nemzeti adatvagyon leltár létrehozásával és naprakészen tartásával összefüggésben az általános együttműködés részletes feltételei az együttműködő szervvel kötendő megállapodásban kerülnek rögzítésre.

7. Az adatelemzési feladatok és tájékoztatási szolgáltatások teljesítése

14. § (1) A Natv. hatálya alá tartozó, e rendelet szerinti tájékoztatási szolgáltatásra irányuló igényt kizárólag a NAVÜ-nél lehet előterjeszteni.

(2) A tájékoztatási szolgáltatásra irányuló igényt a NAVÜ megvizsgálja, ennek során

a) beazonosítja, hogy az igény teljesítéséhez mely nyilvántartások és adatbázisok, illetve abban tárolt adatok elemzése szükséges,

b) beazonosítja az igénnyel érintett nyilvántartásokat és adatbázisokat, illetve abban tárolt adatokat kezelő együttműködő szervet vagy az igénnyel érintett adatok kezelésére jogosult más szervezeteket, személyeket,

c) vizsgálja, hogy az igénnyel érintett adatok adatelemzésének, valamint a tájékoztatási szolgáltatási igény kielégítésének van-e akadálya.

(3) A NAVÜ a vizsgálatot az igény kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül folytatja le, és e határidőn belül az eredményről az igénylőt tájékoztatja.

(4) Ha a NAVÜ vizsgálatához szükséges, az igény kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül az együttműködő szervtől tájékoztatást, adatszolgáltatást, az igény előterjesztőjétől felvilágosítást, valamint hiánypótlást kérhet.

(5) Ha a tájékoztatási szolgáltatás teljesítése érdekében szükséges, a (4) bekezdés szerinti tájékoztatás-, adatszolgáltatás-kérés az adatok adatelemzés céljára való rendelkezésre bocsáthatóságának együttműködő szerv általi vizsgálatára is kiterjed.

(6) Az együttműködő szerv a kért tájékoztatást, adatszolgáltatást soron kívül, de legfeljebb a (4) bekezdés szerinti kérés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül megadni, valamint a NAVÜ-vel együttműködni köteles.

(7) Az igény előterjesztője a felvilágosítást, valamint hiánypótlást soron kívül, de legfeljebb a (4) bekezdés szerinti kérés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül megadni köteles.

(8) A NAVÜ a tájékoztatási szolgáltatásra irányuló igény teljesítését részben vagy egészben elutasítja, ha

a) az igény nem az arra jogosulttól származik,

b) az igény nem a Natv. szerinti tájékoztatási szolgáltatás teljesítésére irányul,

c) az igény teljesítéséhez szükséges nyilvántartás, adatbázis vagy adat nem beazonosítható,

d) az igény teljesítése a Natv. rendelkezései szerint nem lehetséges,

e) egyéb olyan körülmény áll fenn, amely az igény teljesítését kizárja.

(9) A NAVÜ a (8) bekezdés szerinti elutasítás tekintetében a nemzeti adatvagyon-gazdálkodással kapcsolatos kormányzati szempontokat, illetve más szakmai szempontokat is figyelembe vehet, és az álláspontját a rendelkezésre álló információk alapján alakítja ki. A NAVÜ az elutasítás okát indokolni köteles.

15. § (1) A NAVÜ - a 14. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatással összhangban - az elutasítással nem érintett adatkörök tekintetében teljesíti a tájékoztatási szolgáltatást az igénylő részére.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, az adatelemzés várható időtartamáról, valamint a tájékoztatási szolgáltatási igény kielégítésének várható időpontjáról és a díj várható mértékéről a NAVÜ a 14. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatással egy időben tájékoztatja az igénylőt. Ha az igénylő a tájékoztatás alapján az igényét 5 munkanapon belül nem vonja vissza, a NAVÜ megkezdi a szolgáltatás teljesítését.

16. § (1) A NAVÜ az általa nyújtott, a Natv. hatálya alá tartozó, e rendelet szerinti adatelemzési és tájékoztatási szolgáltatás nyújtásáért - az általa alkalmazott számviteli politika alapulvételével - díjat állapíthat meg.

(2) A NAVÜ a Natv. hatálya alá tartozó, e rendelet szerinti adatelemzési és tájékoztatási szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási politikáját - figyelemmel a jogszabály vagy megállapodás alapján fennálló adatszolgáltatási, adatelemzési korlátozásokra is - maga alakítja ki. Ennek keretében a NAVÜ

a) az együttműködő szervvel vagy az igénnyel érintett adatok kezelésére jogosult más szervezetekkel, személyekkel együttműködve is végezhet adatszolgáltatást, adatelemzést,

b) ha az nem ütközik törvény előírásába, igénybe veheti az a) pontban foglaltakon kívüli más szerv, szervezet vagy személy adatszolgáltatási, adatelemzési szolgáltatásait,

c) kialakíthatja az általa nyújtott szolgáltatás általános szerződési feltételeit, beleértve a szolgáltatás nyújtásáért járó díj mértékét is.

(3) A kormányzati tájékoztatási szolgáltatási igény teljesítésére vonatkozó díj mértéke nem haladhatja meg az elemzett adatok gyűjtésének, feldolgozásának, elemzésének, az elemzett adatokból származtatott információk előállításának és rendelkezésre bocsátásának legfeljebb öt százalékos nyereséghányaddal megnövelt költségét. A díj megfizetését a NAVÜ által meghatározott módon kell teljesíteni.

(4) A (3) bekezdés szerinti költség meghatározásakor az együttműködő szerv, az adatszolgáltatási, adatelemzési szolgáltatásba bevont más szerv, szervezet vagy személy, a kulcsszolgáltató szervezet, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti szabályozott vagy a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó díjak és költségek különösen figyelembe veendőek.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti díjak és költségek meghatározásakor a más forrásból megtérített vagy finanszírozható költségek nem számolhatóak el.

(6) A (3) és (4) bekezdés szerinti díjak és költségek meghatározásakor objektív, átlátható és ellenőrizhető módon kell eljárni.

(7) Ha az igényt a kormányzati tájékoztatási szolgáltatás teljesítése előtt az igénylő visszavonja, a NAVÜ a visszavonásig felmerült, (3) bekezdés szerinti költség megtérítésére jogosult, kivéve, ha a visszavonás olyan okból következett be, amelyért a NAVÜ felelős.

(8) A díj megfizetésére az igénylő nem köteles, továbbá részére a már megfizetett díj visszajár, ha a kormányzati tájékoztatási szolgáltatás olyan okból nem teljesül, amelyért a NAVÜ felelős.

(9) A NAVÜ kormányzati tájékoztatási szolgáltatás teljesítésére vonatkozó megállapodást köthet az igénylővel. A megállapodás létrehozható egy vagy több tájékoztatási szolgáltatás megvalósítására, meghatározott igénytípusra, valamint határozott vagy határozatlan időre.

(10) A NAVÜ a kormányzati tájékoztatási szolgáltatási igény teljesítését - a 14. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltak megállapíthatósága céljából - előzetes regisztrációhoz kötheti.

17. § (1) A kormányzati tájékoztatási szolgáltatási igény teljesítésére vonatkozó 14. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás megadása előtt a NAVÜ jogosult az NVT előzetes eseti véleményét is kikérni. Ha az NVT a NAVÜ megkeresésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül az álláspontját nem közölte, azt akként kell tekinteni, hogy a tájékoztatási szolgáltatásra irányuló igény teljesítéséhez hozzájárult.

(2) A 14. § (4) bekezdése szerinti, együttműködő szervtől kért tájékoztatás, adatszolgáltatás, illetve az igény előterjesztőjétől kért felvilágosítás, valamint hiánypótlás teljesítéséig, valamint - ha az (1) bekezdés szerinti véleménykérésre sor került - az (1) bekezdés szerinti álláspont NAVÜ-vel való közléséig, ennek hiányában az (1) bekezdés szerinti határidő lejártáig a NAVÜ részére megállapított, 14. § (3) bekezdése szerinti határidő nyugszik.

8. Együttműködés az együttműködő szervvel

18. § (1) A NAVÜ és az együttműködő szerv közötti együttműködés szabályait együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, amely tartalmazza

a) az adatok adatelemzés céljára való rendelkezésre bocsátásának módját és feltételeit, valamint

b) az adatok rendelkezésre bocsátásával közvetlen összefüggésben felmerült többletköltségek megtérítésének módját.

(2) A 16. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazása esetén az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodásban

a) az adatszolgáltatásban, adatelemzésben együttműködő felek feladat- és felelősségi körét,

b) az adatszolgáltatás, adatelemzés megvalósításának módját,

c) az adatszolgáltatási, adatelemzési igények kiszolgálási körülményeit, valamint

d) az egymás közötti költségelszámolás, illetve a díjbevételekből való részesedés elszámolása módját

rögzíteni kell.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti együttműködés létrehozható egy vagy több tájékoztatási szolgáltatás megvalósítására, egy vagy több együttműködő szerv bevonásával, meghatározott adat-, illetve igénytípusra, valamint határozott vagy határozatlan időre.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti együttműködés az együttműködő szerv részéről kizárólag az adatok Natv. szerint adatelemzés céljából történő rendelkezésre bocsátására terjed ki, az együttműködő szerv a NAVÜ részéről legfeljebb olyan mértékű ellentételezésben részesülhet, amely nem haladja meg azt a mértéket, amelyet az együttműködő szerv az adatok Natv. szerinti elemzés céljából történő rendelkezésre bocsátásáért a Natv. szerinti többletköltség formájában megállapíthatna.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti együttműködés az együttműködő szerv részéről nem csak a (4) bekezdés szerinti tevékenységre terjed ki, a NAVÜ és az együttműködő szerv a (4) bekezdés szerinti költségtérítésen túl más ellentételezésben is megállapodhat.

(6) A (4) bekezdés szerinti többletköltség mértéke meghatározásakor a Natv. szerinti nemzeti adatvagyonba tartozó közérdekű, közérdekből nyilvános, személyes vagy más adatok rendelkezésre bocsátása a Közadat tv. szerinti közadatok körébe eső közérdekű, közérdekből nyilvános vagy más adatok rendelkezésre bocsátásával egyező megítélés alá esik, és úgy kell eljárni, mintha az adatok Közadat tv. szerint újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáról lenne szó, és a többletköltséget - a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel - a Közadat tv. szerinti díjmegállapítással azonos módon kell megállapítani.

(7) Az együttműködő szerv a (4) bekezdés szerinti többletköltség meghatározásánál a más forrásból megtérített vagy finanszírozható költségeit nem számolhatja el.

(8) Az együttműködő szerv a (4) bekezdés szerinti többletköltség mértéke meghatározásakor objektív, átlátható és ellenőrizhető módon köteles eljárni.

19. § (1) Az együttműködő szerv az adatok adatelemzés céljára való rendelkezésre bocsátását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a Natv. szerinti megtagadási ok áll fenn. Az adatok adatelemzés céljára való rendelkezésre bocsátására vonatkozó megtagadási ok fennállását az együttműködő szervnek kell igazolnia.

(2) Az együttműködő szerv köteles megtagadni az adatok adatelemzés céljára való rendelkezésre bocsátását, valamint a Natv. szerinti tájékoztatási szolgáltatásra irányuló igény teljesítését, ha arra a NAVÜ általi adatelemzési vagy tájékoztatási szolgáltatás igénybevétele nélkül kerülne sor, kivéve, ha az kizárólag Natv. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében végzett adatszolgáltatás, adatelemzés elvégzésére irányul.

9. A piaci tájékoztatási szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok

20. § (1) A 7. alcímben foglaltakat a piaci tájékoztatási szolgáltatás teljesítése kapcsán ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A NAVÜ a 14. § (2) bekezdése szerinti vizsgálatot az igény kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül folytatja le, és e határidőn belül az eredményről az igénylőt tájékoztatja.

(3) A Natv. szerinti esetekben, a 14. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás megadása előtt, a NAVÜ köteles az NVT egyedi döntését kérni. Ha az NVT a NAVÜ megkeresésének kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a döntését nem közölte, azt akként kell tekinteni, hogy a tájékoztatási szolgáltatásra irányuló igény teljesítéséhez hozzájárult.

(4) A NAVÜ a 14. § (8) bekezdése szerinti elutasítás tekintetében a nemzeti adatvagyon-gazdálkodással kapcsolatos kormányzati szempontokat, illetve más szakmai szempontokat is figyelembe vehet, és az álláspontját a rendelkezésre álló információk, valamint az NVT Natv. 9. § (1) bekezdése szerinti előzetes, általános érvényű döntési álláspontja vagy az e rendelet szerinti egyedi döntése alapján alakítja ki.

(5) A 14. § (4) bekezdése szerinti, együttműködő szervtől kért tájékoztatás, adatszolgáltatás, illetve az igény előterjesztőjétől kért felvilágosítás-nyújtás, valamint hiánypótlás teljesítéséig, valamint a (3) bekezdés szerinti döntés NAVÜ-vel való közléséig, ennek hiányában a (3) bekezdés szerinti határidő lejártáig a NAVÜ részére megállapított, (2) bekezdés szerinti határidő nyugszik.

21. § (1) Az adatelemzés várható időtartamáról, valamint a tájékoztatási szolgáltatási igény kielégítésének várható időpontjáról és a díj várható mértékéről a NAVÜ a 14. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatással egy időben tájékoztatja az igénylőt. Ha az igénylő a tájékoztatás alapján az igényét fenntartja, a NAVÜ a piaci tájékoztatási szolgáltatási igény teljesítésére vonatkozó, Natv. szerinti megállapodást köt az igénylővel. A megállapodás létrehozható egy vagy több tájékoztatási szolgáltatás megvalósítására, meghatározott igénytípusra, valamint határozott vagy határozatlan időre.

(2) A NAVÜ az általa nyújtott piaci tájékoztatási szolgáltatásért az (1) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározottak szerinti díjazásra jogosult.

(3) Ha az igénylő az (1) bekezdés szerinti megállapodástól eláll, vagy azt felmondja, a 16. § (7) és (8) bekezdésétől eltérően a felek közötti elszámolás tekintetében a megállapodásban foglaltak az irányadóak.

10. A személyes adatokra vonatkozó különös szabályok

22. § (1) A 7-9. alcímben foglaltakat a személyes adatok kapcsán az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A NAVÜ az igény 14. § (2) bekezdése szerinti vizsgálata során azt is vizsgálja, hogy az igény teljesítéséhez az együttműködő szerv által kezelt személyes adatot tartalmazó nyilvántartásból származó adatok a kulcsszolgáltató szervezet által biztosított eszközökkel való anonimizálást követően adatelemzés céljából rendelkezésére bocsáthatók-e.

(3) Ha a Natv. szerinti megtagadási ok nem áll fenn, az együttműködő szerv köteles az általa kezelt személyes adatot tartalmazó nyilvántartásból származó, a kulcsszolgáltató szervezet által biztosított eszközzel anonimizált adatokat a NAVÜ számára hozzáférhetővé, elemezhetővé tenni.

(4) A NAVÜ megkeresésére az együttműködő szerv és a kulcsszolgáltató szervezet a Natv. szerinti technológiai megoldás biztosítása érdekében a szükséges egyeztetéseket soron kívül, de legkésőbb a NAVÜ általi megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül lefolytatni kötelesek. Az ilyen egyeztetés a NAVÜ vezetésével is lefolytatható, amelyen az együttműködő szerv és a kulcsszolgáltató szervezet rész venni köteles.

(5) A kulcsszolgáltató szervezet a (4) bekezdés szerinti egyeztetés lefolytatását követő 5 munkanapon belül az együttműködő szerv részére olyan technológiai megoldást dolgoz ki, amely a NAVÜ részére rendelkezésre bocsátandó személyes adatot visszafordíthatatlan módon úgy módosítja, hogy az az érintettel ne legyen kapcsolatba hozható.

(6) Ha a tájékoztatási szolgáltatásra irányuló igény teljesítéséhez több együttműködő szerv által kezelt személyes adatot tartalmazó nyilvántartás személyes adaton alapuló összekapcsolása szükséges, a kulcsszolgáltató szervezet az érintett együttműködő szervek részére olyan technológiai megoldást dolgoz ki, amely az (5) bekezdésben foglaltak megtartása mellett az összekapcsolást lehetővé teszi.

(7) Az anonimizálást a kulcsszolgáltató szervezet által biztosított eszköz átadását követő 5 munkanapon belül az együttműködő szerv elvégzi, és a NAVÜ rendelkezésére bocsátja a személyes adatokat helyettesítő adatokat.

(8) A személyes adatokat helyettesítő adatok NAVÜ részére való rendelkezésre bocsátását követő haladéktalan, de legfeljebb 3 munkanapon belüli, a Natv. szerinti törléséről az együttműködő szerv gondoskodik.

(9) A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat helyettesítő adatok tájékoztatási szolgáltatás teljesítését követő haladéktalan, de legfeljebb 3 munkanapon belüli, a Natv. szerinti törléséről a NAVÜ gondoskodik.

(10) A kulcsszolgáltató szervezet által biztosított eszköz alkalmazásával keletkezett egyedi elemek, azonosítók és kódok tájékoztatási szolgáltatás teljesítését követő haladéktalan, de legfeljebb 3 munkanapon belüli, a Natv. szerinti törléséről a kulcsszolgáltató szervezet gondoskodik.

(11) Ha a rendelkezésre bocsátás vagy a tájékoztatási szolgáltatás teljesítése elmarad, a (8)-(10) bekezdésben foglalt törlésről az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül kell gondoskodni.

23. § (1) A 22. § (5) bekezdése szerinti technológiai megoldás a személyes adatokat helyettesítő adatok képzéséről, azok NAVÜ részére való továbbításáról és azt követő törléséhez szükséges lépésekről való tájékoztatást is magába kell, hogy foglalja.

(2) A 22. § (5) bekezdése szerinti technológiai megoldás esetében követelmény, hogy

a) kizárja annak lehetőségét, hogy abból következtetni lehessen más együttműködő szervnél kezelt személyes adatra,

b) biztosítsa a személyes adat visszafejthetetlenségét, és

c) kizárólag célhoz kötötten lehessen alkalmazni.

(3) A kulcsszolgáltató szervezet által nyújtott szolgáltatásért a kulcsszolgáltató szervezetnek járó igazgatási szolgáltatási díjat a NAVÜ fizeti meg.

(4) Ha a NAVÜ és az együttműködő szerv vagy szervek között a 18. § (1) és (2) bekezdése szerinti együttműködés jön létre, az együttműködési megállapodásba a kulcsszolgáltató szervezet is bevonható.

IV. FEJEZET

A NEMZETI ADATVAGYON TANÁCS FELADATAIVAL, MŰKÖDÉSÉVEL ÉS ELJÁRÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RÉSZLETES SZABÁLYOK

11. A Nemzeti Adatvagyon Tanács célja, feladat- és hatásköre

24. § (1) Az NVT célja a nemzeti adatvagyonnal összefüggő kormányzati politika végrehajtásának, valamint a nemzeti adatvagyon-gazdálkodással, adatgazdasággal összefüggő, illetve a nemzeti adatvagyon hasznosításához kapcsolódó, mesterséges intelligencián alapuló adatelemzési technológiák alkalmazásának ösztönzése, valamint ezek megvalósításának felügyelete és ezáltal

a) a nemzeti adatvagyonnal, adatgazdasággal összefüggő, adatalapú, adatelemzésen alapuló, hatékony kormányzás és gazdaság megvalósítása,

b) az állam nemzeti adatvagyon hasznosításához kapcsolódó, mesterséges intelligencián alapuló adatelemző képességének megteremtése,

c) a nemzeti adatvagyon széles körű hasznosítása,

d) a központi kormányzati igazgatási szervek döntéstámogatása,

e) a gazdasági szereplők döntéstámogatása,

f) a nemzeti adatszuverenitás biztosítása.

(2) Az NVT az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében, a NAVÜ tevékenységével összefüggésben

a) érvényre juttatja a nemzeti adatvagyon-gazdálkodással kapcsolatos kormányzati szempontokat,

b) meghatározza az alkalmazandó alapelveket,

c) a tájékoztatási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben előzetes, a Natv. 9. § (1) bekezdése szerinti általános érvényű döntési álláspontot ad ki, illetve az e rendelet szerinti előzetes eseti véleményt ad, vagy egyedi döntést hoz.

12. A Nemzeti Adatvagyon Tanács támogató tevékenysége

25. § (1)[6] Az NVT működésével közreműködik a miniszter Statútum 18. § h) és k) pontja szerinti feladatai végrehajtásában.

(2) Az NVT - a NAVÜ minden év március 1. napjáig megküldött adatszolgáltatása alapján - minden évben értékeli a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás megvalósításának helyzetét.

(3) Az NVT - a NAVÜ (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásának kézhezvételétől számított 60 napon belül - a Kormány részére jelentést készít. A jelentés részét képezi

a) a nemzeti adatvagyonnal összefüggő kormányzati politika kialakítására,

b) a nemzeti adatvagyon-gazdálkodással összefüggő, adatalapú, adatelemzésen alapuló, hatékony kormányzás és gazdaság megvalósításával összefüggő fejlesztési irányok - ideértve a nemzeti adatvagyon-gazdálkodással, adatgazdasággal összefüggő és a nemzeti adatvagyon hasznosításához kapcsolódó, mesterséges intelligencián alapuló adatelemzési technológiák fejlesztésének kérdését is - rövid (legfeljebb 1 éves), közép- (legfeljebb 3 éves) és hosszú (3 évnél hosszabb) távú meghatározására, valamint

c) a b) pontban foglalt fejlesztési irányok megvalósítására vonatkozó hazai és európai uniós fejlesztési források biztosítására

vonatkozó javaslattétel.

13. A Nemzeti Adatvagyon Tanács működése

26. § (1) Az NVT az ügyrendjét maga határozza meg, de havonta legalább kettő alkalommal rendes ülést tart.

(2) Az NVT ülését a miniszter hívja össze.

27. § (1) Az NVT az ülésén az e rendelet szerinti tevékenysége körébe sorolt, valamint bármely, a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott ügyet megvitathat.

(2) Az NVT rendes vagy rendkívüli ülésének napirendjére, az ülésen eseti meghívottként részt vevő más személyekre javaslatot tehet

a) az NVT bármely tagja és

b) az NVT munkájában tanácskozási joggal részt vevő személy.

(3) Az NVT ülésének napirendjét - a miniszter által vezetett munkaszervezetnek a miniszter által kijelölt szervezeti egysége útján - a miniszter állítja össze.

(4) Az NVT ülése nem nyilvános, azon a tagokon kívül, eseti meghívottként kizárólag a miniszter által jóváhagyott személy vehet részt.

(5) Az NVT akkor határozatképes, ha legalább egy tag, továbbá a miniszter is jelen van. Az NVT a határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetében a miniszter szavazata dönt.

(6) A miniszter rendkívüli ülést hív össze, ha azt az NVT e rendelet szerinti tevékenysége ellátása érdekében szükségesnek tartja.

(7) Sürgős esetben, így különösen, ha az ülés előkészítése nem lehetséges, vagy az ülés előkészítése nem szükséges, az NVT ülés tartása nélkül is hozhat döntést.

(8) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén az NVT tagjai az előterjesztést telekommunikációs, informatikai eszköz útján egyeztetik, valamint tárgyalják meg.

(9) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén - az egyes napirendi pontok tekintetében - a határozatképességre vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a döntéshozatali eljárás akkor eredményes, ha - telekommunikációs vagy informatikai eszköz útján - írásban legalább annyi szavazatot megküldenek a miniszter részére, amennyi tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lett volna az ülés megtartása esetén. Ha valamely tag a miniszter által megjelölt határidőn belül írásban nem szavazott az előterjesztésről, azt úgy kell tekinteni, mintha a nem szavazó tag - az adott napirendi pont tekintetében - az ülésen nem jelent volna meg.

28. § (1) A minisztert távollétében vagy akadályoztatása esetén az NVT vezetése tekintetében teljes jogkörben az általa kijelölt személy helyettesíti. Az NVT más tagját távollétében vagy akadályoztatása esetén az NVT ülésen való részvétel tekintetében teljes jogkörben a tag által kijelölt személy helyettesíti. Az így kijelölt személy maga helyett helyettesítő személyt nem jelölhet ki.

(2) Az NVT tagja a 24. § (2) bekezdés c) pontja szerinti előzetes eseti vélemény vagy egyedi döntés tekintetében az őt megillető szavazati jogának gyakorlására állandó vagy eseti jelleggel döntésre jogosult helyettesítő személyt jelölhet ki maga helyett. Az így kijelölt személy maga helyett helyettesítő személyt nem jelölhet ki.

14. A Nemzeti Adatvagyon Tanáccsal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok

29. § (1) Az NVT tagja vagy az őt helyettesítő személy nem lehet tagja vagy részvényese, továbbá nem állhat munkaviszonyban vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyban, vezető tisztségviselői jogviszonyban vagy felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyban olyan gazdasági társasággal, amelynek tevékenységi köre a Natv. szerinti nemzeti adatvagyon hasznosításával kapcsolatos, vagy az e rendeletben meghatározott tevékenységnek és célnak megfeleltethető adatelemzési feladatok ellátását vagy tájékoztatási szolgáltatási igény kielégítését szolgáló, a NAVÜ e rendelet szerinti tevékenységétől függő vagy azzal konkuráló tevékenységre kiterjed.

(2) Az NVT tagja vagy az őt helyettesítő személy haladéktalanul bejelenti a miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára részére, ha vele szemben az (1) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi ok merült fel, vagy összeférhetetlen helyzetbe került.

(3) Ha az NVT tagja, illetve az őt helyettesítő személy az összeférhetetlenséget a felszólítástól számított harminc napon belül nem szüntette meg, a tagsága, illetve a kijelölése megszűnik.

15. A Nemzeti Adatvagyon Tanács eljárása

30. § (1) A NAVÜ által előzetes eseti vélemény kialakítása vagy egyedi döntés meghozatala céljából előterjesztett tájékoztatási szolgáltatási igény vonatkozásában az NVT

a) a kormányzati tájékoztatási szolgáltatásra irányuló igény esetében a 17. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül alakítja ki az álláspontját, és az álláspontjáról a NAVÜ-t tájékoztatja,

b) a piaci tájékoztatási szolgáltatásra irányuló igény esetében a 20. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül dönt, és a döntéséről a NAVÜ-t tájékoztatja.

(2) Az NVT a megalapozott döntés érdekében, ha az szükséges, az (1) bekezdés szerinti határidőn belül, vezetője útján

a) bármely központi államigazgatási szervet, érintett minisztert vagy állami vezetőt megkereshet,

b) a NAVÜ-vel egyeztethet, valamint az igény előterjesztőjétől a NAVÜ útján felvilágosítást, valamint hiánypótlást kérhet, valamint

c) a Kormány döntését kérheti.

(3) Az NVT vezetője (2) bekezdés a) pontja szerinti megkeresésére a megkeresett szerv vagy személy a kért tájékoztatást soron kívül, de legfeljebb a megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül megadni, valamint együttműködni köteles.

(4) Az NVT az (1) bekezdés szerint előzetes eseti vélemény kialakítása vagy egyedi döntés meghozatala céljából előterjesztett tájékoztatási szolgáltatási igény teljesítését

a) jóváhagyja,

b) feltételekkel jóváhagyja, vagy

c) elutasítja.

(5) Ha az NVT a jóváhagyását feltételekhez kötötte, a feltételek teljesülésével a tájékoztatási szolgáltatási igény teljesítését az NVT által jóváhagyottnak kell tekinteni. A NAVÜ a feltételek teljesüléséről - a feltételek teljesülését követő 15 munkanapon belül - az NVT részére beszámol.

(6) Az NVT a döntésekor az e rendeletben meghatározott hatáskörében eljárva szabadon mérlegelhet, a döntését a rendelkezésre álló információk alapján hozza meg. Az NVT-nek az elutasító döntést nem kell indokolnia, azonban meghatározhatja azokat a szempontokat, amelyek alapján az igény ismételten előterjeszthető.

(7) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a tájékoztatás megadásáig, a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a Kormány döntéséig az NVT részére megállapított, (1) bekezdés szerinti határidő nyugszik. A (2) bekezdés a)-c) pontja alkalmazásáról, határidő nyugvásáról és a határidő újraindulásáról az NVT - a miniszter által vezetett munkaszervezetnek a miniszter által kijelölt szervezeti egysége útján - a NAVÜ-t tájékoztatja.

16. A mesterséges intelligencián alapuló adatelemzési kapacitások igénybevétele

31. § (1) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vagy az ilyen költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény vagy azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol, ha ilyen technológiával rendelkezik, köteles a mesterséges intelligencián alapuló adatelemzési szabad kapacitásainak Natv. szerinti adatelemzési célokra történő rendelkezésre bocsátása tekintetében a NAVÜ-vel együttműködni.

(2) A NAVÜ és az (1) bekezdés szerinti szerv, intézmény vagy gazdasági társaság közötti együttműködés szabályait együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, amely tartalmazza

a) a mesterséges intelligencián alapuló adatelemzési szabad kapacitások adatelemzés céljára való rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit és a törlési feladatokat,

b) az adatelemzésben együttműködő felek feladat- és felelősségi körét,

c) az adatelemzés megvalósításának módját,

d) az adatelemzési igények kiszolgálási körülményeit, valamint

e) a mesterséges intelligencián alapuló adatelemzési szabad kapacitások adatelemzés céljára való rendelkezésre bocsátásával közvetlen összefüggésben felmerült többletköltségekkel kapcsolatos egymás közötti elszámolás, illetve a díjbevételekből való részesedés elszámolásának módját.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti együttműködés létrehozható egy vagy több adatelemzés megvalósítására, egy vagy több, az (1) bekezdés szerinti szerv, intézmény vagy gazdasági társaság bevonásával, meghatározott adat-, illetve igénytípusra, valamint határozott vagy határozatlan időre.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szerv, intézmény vagy gazdasági társaság a (2) bekezdés szerinti többletköltség meghatározásánál a más forrásból megtérített vagy finanszírozható költségeit nem számolhatja el.

(5) Az (1) bekezdés szerinti szerv, intézmény vagy gazdasági társaság a (2) bekezdés szerinti többletköltség mértéke meghatározásakor objektív, átlátható és ellenőrizhető módon köteles eljárni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti szerv, intézmény vagy gazdasági társaság a mesterséges intelligencián alapuló adatelemzési szabad kapacitások adatelemzés céljára való rendelkezésre bocsátását alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. Az alapos megtagadási ok fennállását az (1) bekezdés szerinti szervnek, intézménynek vagy gazdasági társaságnak igazolnia kell.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Hatályba léptető rendelkezések

32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon (a továbbiakban: kezdő nap) lép hatályba.

18. Átmeneti rendelkezések

33. § (1) Az e rendeletben foglaltak teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékben, a NAVÜ - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - jogosult meghatározni az együttműködő szerv részére az adatok adatelemzés céljára való rendelkezésre bocsátásához, a személyes adatok anonimizálásához szükséges alapvető informatikai feltételeket.

(2) A NAVÜ az (1) bekezdés szerinti feltételek megteremtésével összefüggésben olyan műszaki megoldás előírására köteles, amely lehetővé teszi az adatok géppel olvasható, elektronikusan feldolgozható formában, elektronikus úton, alkalmazásprogramozási interfészeken keresztül és - szükség szerint - az adatot tartalmazó adatbázishoz való közvetlen hozzáféréssel és csoportos letöltésre alkalmas módon történő adatelemzés céljára való rendelkezésre bocsátását, kivéve, ha annak biztosítása

a) az együttműködő szerv számára jelentős hátránnyal vagy a költségei megsokszorozódásával járna, és

b) az együttműködő szerv részéről olyan mértékű erőfeszítést jelentene, amely már nem áll arányban azzal az előnnyel, amivel az adatok elemzése - különösen a társadalomra, a környezetre vagy a gazdaságra nézve - jár.

(3) A NAVÜ az (1) bekezdés szerinti feltételek megteremtésével összefüggésben - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - olyan műszaki megoldás előírására köteles, amely lehetővé teszi az e rendelet szerinti érintett adatok automatikus információátadás útján történő átvételét, ha azt az együttműködő szerv a Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz útján átadni képes.

(4) Az együttműködő szerv az (1) bekezdés szerinti feltételeknek soron kívül, de legkésőbb az azokról való tudomásszerzést követő 60 napon belül köteles megfelelni. Önmagában az a körülmény, hogy az együttműködő szerv nem felel meg az (1) bekezdés szerinti feltételeknek, vagy a feltételeknek való megfelelés költségét részére a NAVÜ vagy a kulcsszolgáltató szervezet nem téríti meg, az együttműködő szervet nem mentesíti az e rendeletben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek fennállását az együttműködő szervnek kell igazolnia.

(6)[7] Ha az együttműködő szerv és a NAVÜ a Natv. 7. § (5) bekezdés c) pontjában foglaltak fennállását eltérően ítéli meg, a NAVÜ megkeresésére a Védelmi Tanács dönt arról, hogy fennáll-e a Natv. 7. § (5) bekezdés c) pontja szerinti körülmény. A Védelmi Tanács a döntése kialakítása előtt bevonhatja a feladatköre szerinti érintett állami szervet is.

(7)[8] Ha a Natv. 7. § (8) bekezdés c) pontjában foglaltak megállapíthatósága kérdéses, a NAVÜ megkeresésére a Védelmi Tanács dönt arról, hogy fennáll-e a Natv. 7. § (8) bekezdés c) pontja szerinti körülmény. A Védelmi Tanács a döntése kialakítása előtt bevonhatja a feladatköre szerinti érintett állami szervet is.

(8) A NAVÜ jogosult és köteles a 14. § (3) bekezdése, illetve a 20. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatását visszavonni, továbbá a szolgáltatás teljesítését megtagadni, a tájékoztatási szolgáltatás igénylőjével megkötött megállapodástól elállni, illetve, ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a megállapodást azonnali hatállyal felmondani, ha utólag jut tudomására, hogy a Natv. 7. § (8) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak vagy a 14. § (8) bekezdés a)-e) pontjában foglaltak szerinti teljesítést kizáró ok áll fenn.

(9) Ha az e rendelet szerinti érintett adatokat nem a közfeladatot ellátó szerv vagy nem az együttműködő szerv maga kezeli, de az adatok kezelésére jogosult szervezet azonosítható, az e rendeletben foglaltak az érintett adatok kezelésére jogosult más szervezetek, személyek vonatkozásában is megfelelően értendők és alkalmazandók.

(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel, a NAVÜ az e rendelet szerinti, általa nyújtott szolgáltatásért neki járó díjbevételeket az e rendeletben meghatározott közfeladata ellátásának pénzügyi fedezetére használhatja fel.

(11) A NAVÜ és az NVT e rendeletben foglalt eljárása és döntése nem minősül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti hatósági eljárásnak, valamint döntésnek.

(12) A kulcsszolgáltató szervezet az e rendeletben meghatározott közfeladata elősegítése érdekében a szolgáltatását az együttműködő szervek irányába a Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz útján szolgáltatja, ha a szolgáltatás ilyen módon történő igénybevételére az együttműködő szerv alkalmas.

(13) A NAVÜ és a kulcsszolgáltató szervezet az Elektronikus Fizetési és Elszámolás Rendszer tranzakciós díjak és a Magyar Államkincstár által alkalmazott, átutalási műveletekhez kapcsolódó díjak, a kormányzati hitelesítésszolgáltató tanúsítvány szolgáltatásaihoz kapcsolódó díjak, valamint a dokumentumtárolási szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatás kapacitásdíja kivételével nem köteles díj fizetésére, és jogosult az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételére, ha azt az e rendeletben meghatározott közfeladata elősegítése érdekében teszi.

34. § (1) E rendelet alkalmazásában a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás a nemzeti adatvagyonnal való gazdálkodást jelenti.

(2) 2022. december 31-éig e rendelet szerinti piaci tájékoztatási szolgáltatás - összhangban a Natv. 16. § (1) bekezdésében foglaltakkal - kizárólag kormányrendeletben meghatározott nyilvántartások tekintetében nyújtható.

(3) A 9. § (1) bekezdése, illetve a 12. § (1) bekezdése szerinti közadatkataszter és nemzeti adatvagyon leltár elkészítésére a NAVÜ a kezdő naptól számított 150 napon belül köteles. E határidő lejártáig a NAVÜ e rendelet szerinti tájékoztatási szolgáltatás nyújtására nem köteles.

(4) A 4. § (1) bekezdése szerinti informatikai rendszer és nyílt vagy zárt hálózaton működő webes felület és a 8. § (1) bekezdése szerinti, a közadatok újrahasznosítását támogató felület működtetéséhez, valamint az 5. § (2) bekezdése szerinti elektronikus ügyintézés biztosításához szükséges feltételek megteremtésére a NAVÜ a kezdő naptól számított 150 napon belül köteles. E feltételek megteremtéséig a NAVÜ e rendelet szerinti, közadatok újrahasznosításával összefüggő szolgáltatási feladatai, valamint a tájékoztatási szolgáltatási feladatai ellátására nem köteles.

(5) A NAVÜ a 8. § (1) bekezdése szerinti, a közadatok újrahasznosítását támogató felület kialakítása során a Nemzeti Közadatportál vagy más, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére vagy a közadatok keresésére alkalmas nyílt hálózaton működő webes felület és az azt működtető rendszer egyes funkcióit és informatikai megoldását részben vagy egészben átvenni és azt működtetni jogosult.

(6) A NAVÜ a 11. § (7) bekezdése szerinti automatikus döntéshozatali eljárás alkalmazása érdekében az Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali rendszer vagy más, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott, automatikus döntéshozatalra alkalmas elektronikus alkalmazás, és az azt működtető rendszer egyes funkcióit és informatikai megoldását részben vagy egészben átvenni és azt működtetni jogosult.

(7) A NAVÜ felállításával, tevékenységének megkezdésével összefüggésben álló közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő a kezdő naptól számított 120. napig minden beszerzés esetében jogosult a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására és megindítására.

19. Hatályon kívül helyező rendelkezések

35. §[9] Ez a rendelet az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról szóló, 2022. május 30-i 2022/868 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelethez[10]

A Natv. 12. § (2) bekezdése szerinti, a nemzeti adatvagyon részét képező nyilvántartások adatfeldolgozói

ABCD
1.A nyilvántartás megnevezéseAdatfeldolgozóAz adatfeldolgozó
által végzett
adatfeldolgozás köre
Az adatfeldolgozó
igénybevételének
jellege
2.Foglalkoztatási és
Közfoglalkoztatási Adatbázis
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
teljes
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
3.Az állami foglalkoztatási szerv
feladatainak ellátásához szükséges
adatbázis
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
teljes
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
4.Egységes szociális nyilvántartásMagyar Államkincstár központi
szerve
teljes
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
5.A támogatásból
megvalósuló fejlesztések
központi monitoringjáról és
nyilvántartásáról szóló
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
szerinti nyilvántartásokban
kezelt adatokhoz kötődő
adatfeldolgozói feladatok
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság,
Új Világ Nonprofit Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság,
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
6.A polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartása
IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
7.Elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás
IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
8.Földhasználati nyilvántartásLechner Tudásközpont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság,
továbbá az ingatlanügyi hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi és
vármegyei kormányhivatal
teljes
adatfeldolgozás
kötelező
9.Az államhatár adatbázisa, az állami
nagyméretarányú topográfiai
térképi adatbázisok, az állami
távérzékelési adatbázisok,
a Földrajzinév-tár adatbázis
Földmérési és térinformatikai
államigazgatási szervként eljáró
Lechner Tudásközpont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
teljes
adatfeldolgozás
kötelező
10.Az alapponthálózati pontok
adatbázisa, az állami földmérési
alaptérképi adatbázis, az archív
analóg és digitális térképi adatok
adatbázisai
Földmérési és térinformatikai
államigazgatási szervként eljáró
Lechner Tudásközpont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
teljes
adatfeldolgozás
kötelező
11.Ingatlan-nyilvántartás, az állami
ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázis
Földmérési és térinformatikai
államigazgatási szervként
eljáró Lechner Tudásközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, ingatlanügyi hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi és
vármegyei kormányhivatal
teljes
adatfeldolgozás
kötelező
12.Közepes és kisméretarányú állami
topográfiai térképi adatbázisok,
a földmérési és térképészeti
tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény 19. §
(1) bekezdése szerinti állami
digitális távérzékelési adatbázisok
A honvédelem térképészeti
támogatásáért felelős szervként
eljáró HM Zrínyi Geoinformációs
és Toborzástámogató
Közhasznú Nonprofit Kft., továbbá
a honvédelmi térképészeti
hatósági feladatokért felelős
szervként eljáró honvédelemért
felelős miniszter
teljes
adatfeldolgozás
kötelező
13.Nyugdíj-biztosítási nyilvántartásA nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti,
belföldi székhelyű átlátható
szervezet
teljes
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
14.Egészségbiztosítási nyilvántartáskizárólagos állami tulajdonú
gazdálkodó szervezet
teljes
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
15.Útiokmány-nyilvántartásIdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
16.Szabálysértési nyilvántartási
rendszer
IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
17.Közúti közlekedési nyilvántartásIdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
18.A Magyar igazolvány és
a Magyar hozzátartozói igazolvány
tulajdonosainak nyilvántartása
IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
19.Kulturális örökségvédelmi
nyilvántartás
államigazgatási szervelektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
20.A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
kezelt adóhatósági és vámhatósági
adatok nyilvántartása
Pillér Informatikai Kft.teljes
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
21.A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
kezelt, a 20. pont alá nem tartozó
adatok nyilvántartása
Pillér Informatikai Kft.teljes
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
22.CégnyilvántartásMagyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság
teljes
adatfeldolgozás
kötelező
23.Központi idegenrendészeti
nyilvántartás
IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Nemzeti
Szakértői és Kutató Központ
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
24.A Magyar Államkincstár
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási feladataihoz
kapcsolódó nyilvántartási
rendszerek
Kizárólagos állami tulajdonú
gazdálkodó szervezet
teljes
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
25.N.SISIdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
26.KötvénynyilvántartásIdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
27.Az egyéni vállalkozók
nyilvántartása
IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
28.Bűnügyi nyilvántartási rendszerIdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
29.Természetes személyek közhiteles
országos adósságrendezési
nyilvántartása,
az adósságrendezési eljárással
összefüggő hirdetményi rendszer
Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság
elektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
30.Természetes személyek
adósságrendezési
eljárásával összefüggő
nyomtatványellenőrzési és
nyomtatványkitöltő informatikai
rendszer
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
31.Fizetésképtelenségi
nyilvántartás
Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság
elektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
32.A Nemzeti Választási Iroda
adatkezelésében lévő, a választási
eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 76. §
(3) bekezdésében meghatározott
választási nyilvántartásokat kezelő
informatikai rendszer
IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
33.A magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgárok
levélben benyújtott névjegyzéki
kérelmének regisztrációs
előfeldolgozását végző
informatikai rendszer
IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
34.Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér rendszer
ESZFK Egészséginformatikai
Szolgáltató és Fejlesztési Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 2/2024. (I. 9.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2024.01.10.

[2] Módosította a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 48. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[3] Beiktatta a 2/2024. (I. 9.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2024.01.10.

[4] Megállapította a 2/2024. (I. 9.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2024.01.10.

[5] Beiktatta a 2/2024. (I. 9.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2024.01.10.

[6] Módosította a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 49. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[7] Módosította a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 49. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[8] Módosította a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 49. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[9] Beiktatta a 2/2024. (I. 9.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2024.01.10.

[10] Beiktatta a 2/2024. (I. 9.) Korm. rendelet 10. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2024.01.10.

Tartalomjegyzék