158/2022. (XII. 27.) AM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 16. alcím tekintetében mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében a "150 millió Ft" szövegrész helyébe a "120 millió Ft" szöveg lép.

2. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

2. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében a "90 millió forint" szövegrész helyébe a "120 millió forint" szöveg lép.

3. A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

3. § A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 4. § (3) bekezdésében a "240 millió forint" szövegrész helyébe a "180 millió forint" szöveg lép.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

4. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 7/F. § (1) bekezdésében a "2022. december 31." szövegrész helyébe a "2023. december 31." szöveg lép.

5. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

5. § A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a) a 2. § (1) bekezdésben a "méhészeti eszközhordozó jármű" szövegrész helyébe a "kettő darab méhészeti eszközhordozó jármű" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdése helyébe a "2022. évben legfeljebb 115" szövegrész helyébe a "tárgyévben legfeljebb 100" szöveg

lép.

6. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

6. § A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "170 millió forint" szövegrész helyébe a "70 millió forint" szöveg lép.

7. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

7. § A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet]

a) 3. § (2) bekezdésében a "150 millió forint" szövegrész helyébe a "100 millió forint" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "tárgyév január 1. és január 31." szövegrész helyébe a "tárgyév január 15. és február 15." szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 6a. alcíme.

8. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

9. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § A 2023. évben a 2022. kárenyhítési év tekintetében

a) a 10. § (4) bekezdésétől eltérően

aa) az agrárkár-megállapító szerv a kárenyhítő juttatás iránti kérelmek ellenőrzött adataiból készített adatállományt 2023. január 23-ig teszi elérhetővé a mezőgazdasági igazgatási szerv és az agrárkár-enyhítési szerv részére,

ab) a mezőgazdasági igazgatási szerv a megküldött megyei adatállományokból készített országos összesítést 2023. február 7-ig teszi elektronikus úton elérhetővé az agrárkár-enyhítési szerv részére,

ac) az országosan összesített adatállományból a mezőgazdasági igazgatási szerv a megyeszintű és elemi káreseményenkénti bontásban 2023. február 22-ig készít összefoglaló jelentést, és teszi azt elérhetővé a miniszter részére,

b) a 10. § (5) bekezdésétől eltérően az agrárkár-megállapító szerv az (1) bekezdés szerinti határozat egy példányát legkésőbb 2023. február 7-ig küldi meg a mezőgazdasági termelő részére,

c) az agrárkár-enyhítési szervhez a 13. § (1) bekezdése szerinti adatoknak 2023. február 7-ig kell beérkeznie,

d) a 13. § (2) bekezdésétől eltérően az agrárkár-enyhítési szerv a kifizetési tervet 2023. március 7-ig küldi meg a miniszter részére."

9. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

10. § A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "240 millió forint" szövegrész helyébe a "40 millió forint" szöveg lép.

10. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

11. § A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 6/E. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Kincstár a 6/D. § (1) bekezdése szerinti, 2022. október 1. és október 31., 2023. április 1. és április 30., valamint 2023. október 1. és október 31. között benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2023. december 31-éig dönt.

(2) A válságtámogatás keretösszege

a) a 2022. október 1. és október 31. között benyújtott válságtámogatás iránti kérelmek tekintetében a 3. §-ban megállapított keretösszeg és a 6/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti időszakban benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában megállapított jogos támogatási összeg különbözete,

b) a 2023. április 1. és április 30., valamint 2023. október 1. és október 31. között benyújtott válságtámogatás iránti kérelmek vonatkozásában a 3. §-ban megállapított keretösszeg."

12. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a) 3. §-ában a "450 millió forint" szövegrész helyébe a "350 millió forint" szöveg,

b) 6/D. § (1) bekezdésében a "2022. október 1. és október 31." szövegrész helyébe a "2022. október 1. és október 31., 2023. április 1. és április 30., valamint 2023. október 1. és október 31." szöveg

lép.

11. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

13. § A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] 14. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7a) E rendelet alapján a 2023. támogatási évben a válság-, valamint a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokra megállapítható támogatás összege legfeljebb 3,2 milliárd forint."

14. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/E. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A válságtámogatás iránti kérelem

a) a 2022. támogatási év IV. negyedéve tekintetében 2023. január 15. és február 15. között,

b) a 2023. támogatási év I. negyedéve tekintetében 2023. április 1. és 30. között,

c) a 2023. támogatási év II. negyedéve tekintetében 2023. július 1. és 31. között,

d) a 2023. támogatási év III. negyedéve tekintetében 2023. október 1. és 31. között

ügyfélkapus azonosítást követően, elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően."

15. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kincstár

a) a 16/E. § (2) bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. december 31-éig,

b) a 16/E. § (2a) bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2023. december 31-éig

dönt."

16. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/E. § (1) bekezdésében a "2022. támogatási év II. és III. negyedévére" szövegrész helyébe a "2022. támogatási év II., III. és IV. tárgynegyedévére, valamint a 2023. támogatási év I., II. és III. tárgynegyedévére" szöveg lép.

17. § Hatályát veszti a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 3a. alcíme.

12. A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet módosítása

18. § A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 5. § (1) bekezdésében a "250 millió forint" szövegrész helyébe a "170 millió forint" szöveg lép.

13. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet módosítása

19. § A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet 6a. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"6a. Válságtámogatás

6/A. § (1) A kérelmező állattartó - a 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a 2023. február 1. és 28. között benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: válságtámogatás) igénybevételére jogosult, amely az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(2) A válságtámogatás iránti kérelem vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (5) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában és e) pontjában foglaltakat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

a) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,

b) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

c) a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról, valamint

d) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.

(4) Az állattartó (1) bekezdés alapján benyújtott válságtámogatás iránti kérelme - az 5. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - tartalmazza

a) az állattartó azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító) és

b) a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.

6/B. § (1) A válságtámogatás keretösszege a 3. § (2) bekezdésében megállapított keretösszeg.

(2) Ha a 6/A. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekre a Kincstár által megállapított jogos támogatási igények összege meghaladja az (1) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor ezen keretösszeget a jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

(3) A Kincstár - a 6/A. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmek vonatkozásában - a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja, és annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg."

14. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosítása

20. § A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet [a továbbiakban: 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet]

a) 3. § (2) bekezdésében a "700 millió forint" szövegrész helyébe a "600 millió forint" szöveg,

b) 6/D. § (1) bekezdésében a "2022. évben" szövegrész helyébe a "2023. évben" szöveg,

c) 6/E. § (1) bekezdésében a "2022. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2023. december 31-éig" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti a 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 6a. alcíme.

15. A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet módosítása

22. § (1) A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet [a továbbiakban: 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet] 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"4. kapcsolt vállalkozás: az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 7. pontja szerinti vállalkozás;"

(2) A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 1. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"9. válságtámogatás: a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 13. pontja szerinti támogatás."

23. § A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki vagy amely)

"d) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

da) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,

db) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

dc) a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,

dd) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal és

de) a c) pontban foglaltakról."

24. § (1) A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kincstár a válságtámogatásról legkésőbb 2023. december 31-éig dönt."

(2) A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kincstár a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja, és annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg."

25. § A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Ez a rendelet az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából" című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

26. § A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet

a) 2. alcím címében, 2. § (2) és (4) bekezdésében, 3. alcímében, 3. §-ában, 4. alcím címében, 4. § nyitó szövegrészében az "Az átmeneti támogatás" szövegrész helyébe az "A válságtámogatás" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az "átmeneti támogatást" szövegrész helyébe a "válságtámogatást" szöveg,

c) 3. §-ában a "250 millió forint" szövegrész helyébe a "210 millió forint" szöveg,

d) 6. alcím címében és 6. § (2) bekezdésében az "az átmeneti támogatás" szövegrész helyébe az "a válságtámogatás" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 1. § 1. pontja.

16. A 2022. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 33/2022. (X. 14.) AM rendelet módosítása

28. § A 2022. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 33/2022. (X. 14.) AM rendelet a következő 5a. alcímmel egészül ki:

"5a. Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása

5/A. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12-17. §-a alapján összesen legfeljebb 2 932 673 370 forint, egyedenként legfeljebb 25 065 forint támogatás vehető igénybe."

17. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék