117/2007. (X. 10.) FVM rendelet

egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló, 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-a (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §[1]

A támogatás célja a minőségi és magas biológiai értékű ültetésre szánt növény előállítás, valamint a növényi fajta fenntartás növényegészségügyi biztonságának növelése.

A támogatás jellege

2. §

(1)[2] Az e rendelet szerinti támogatás az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 26. cikke szerinti támogatásnak minősül.

(2)[3] Az e rendeletben megállapított mértékben és feltételek szerint vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) a szántóföldi, kertészeti és engedélyes faiskolai ültetésre szánt növény előállítására, valamint - az erdészeti csemetekertek kivételével - fajtafenntartásra igénybe vett területek után a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2019. november 28-i 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet XIII. és XIV. mellékletében felsorolt ültetésre szánt növények - beleértve az ott felsorolt vetőmagokat is - előállításához és forgalomba hozatalához szükséges,

b) a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 8. és 9. melléklete alapján meghatározott,

c) a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 8. számú melléklete alapján meghatározott

növényegészségügyi vizsgálatokhoz [a továbbiakban az a)-c) pontok együtt: támogatott növényegészségügyi szolgáltatás].

2/A. §[4]

E rendelet alkalmazásában tárgyhónap a támogatott növényegészségügyi szolgáltatásról kiállított számla keltének hónapja.

A támogatási jogosultság

3. §

(1)[5] Támogatott növényegészségügyi szolgáltatást vehet igénybe az a természetes személy, jogi személy, aki (amely)[6]

a)[7] megfelel a (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet I. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának, vagy fajtanemesítési, szaporító alapanyag előállítási és fenntartási, illetve ehhez kapcsolódó közhasznú kutatási tevékenységet végez,

b) a támogatási kérelem benyújtásakor

ba) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

bb) nincs lejárt köztartozása,

bc) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása,

c)[8] nem minősül a (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 2. cikk 59. pontjában meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és

d)[9] nem címzettje valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan, Magyarországnak címzett bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította,

és az a)-d) pontban foglaltakról az 5. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelmében nyilatkozik.[10]

(2) A támogatott szolgáltatás igénybevételének további feltétele, hogy az elvégzett vizsgálat a növényegészségügyi alkalmasságot igazolja.

(3)[11] Támogatásra a hatósági növényegészségügyi vizsgálatot elvégző növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal), valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jogosult.

A támogatás forrása és mértéke

4. §

(1)[12] A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Mezőgazdasági feladatok alcím, 1. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg.

(2)[13] Az éves támogatási keret legfeljebb 120 millió Ft. Az adott naptári évben rendelkezésre álló támogatási keret terhére a megelőző évről áthúzódó kifizetések és az adott naptári évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető.

(3)[14]

(4)[15] A (2) bekezdésében meghatározott keretösszeg 80%-os kihasználtságáról a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) köteles az agrárpolitikáért felelős minisztert tájékoztatni.

(5)[16] A támogatás mértéke

a) a támogatott növényegészségügyi szolgáltatás általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó igazgatási szolgáltatási díjának 100 százaléka, illetve

b) a támogatott növényegészségügyi laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos, általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó költségek 100 százaléka.

(6)[17] A vármegyei kormányhivatal és a NÉBIH a támogatott növényegészségügyi szolgáltatást igénybe vevő részére az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza a növényegészségügyi szolgáltatás megnevezését, ellenértékét, valamint a szolgáltatás ellenértékének támogatás tartalmát.

(7)[18] Az (5) bekezdés szerint meghatározott támogatás mértéke esetében a 100 százalék nem léphető túl az ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nyújtott bármely egyéb - állami vagy uniós társfinanszírozású - támogatási összeg és biztosítói kifizetés figyelembevételével sem.

Támogatott szolgáltatás igénybevételi kérelem

5. §

(1)[19] A kérelmezőnek a támogatott növényegészségügyi szolgáltatásban való részvételre irányuló kérelmét a vármegyei kormányhivatalhoz kell benyújtania a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikkében meghatározott bejelentési időszakban.

(1a)[20] Az (1) bekezdés szerinti támogatott növényegészségügyi szolgáltatásban való részvételre irányuló kérelem az alábbi adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza:

a)[21] a kérelmező azonosító adatai (ügyfél-azonosító szám, adószám vagy adóazonosító jel, őstermelői nyilvántartásban szereplő FELIR azonosítója),

b) a kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok [előző évi beszámoló vagy bevallás alapján, újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett foglalkoztatotti létszám (éves átlaglétszám), éves forgalom összege forintban, éves mérlegfőösszeg forintban, vállalkozás minősítése (mikro, kis, közép)],

c) a támogatás 2. § (2) bekezdése szerinti célterületének megnevezése,

d) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatok.

(2)[22] Amennyiben a vármegyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti kérelmet elfogadja, úgy a termelőnek a vizsgálati díjról, illetve költségről kiállított számla összegét - az általános forgalmi adó összegének kivételével - nem kell megfizetnie. Az általános forgalmi adó összegének megfizetése a termelőt terheli.

(3) A támogatási keret kimerülése esetén a szolgáltatást igénybe vevő köteles a számla teljes összegét a szolgáltatást végzőnek kifizetni.

(4)[23] Amennyiben a Kincstár megállapítja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő a támogatott szolgáltatásra nem vagy a kifizetési kérelemben feltüntetettnél kisebb összegben jogosult, úgy a szolgáltatást igénybe vevő a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő összeget - az (1) bekezdés szerinti kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelően - köteles a szolgáltatást végzőnek kifizetni.

(5)[24] Nem nyújtható támogatás, ha megállapítást nyer, hogy a támogatott növényegészségügyi szolgáltatással érintett növényben a növénykárosító jelenlétét a támogatást igénybe vevő idézte elő.

Kifizetési kérelem

6. §

(1)[25] A vármegyei kormányhivatal, valamint a NÉBIH az általa kiállított számlákról nyilvántartást vezet, és havi rendszerességgel összesítést készít.

(2)[26] A vármegyei kormányhivatal, valamint a NÉBIH adatai alapján a vizsgálati díjak termelőknek fel nem számított összegéről a NÉBIH összesítést (a továbbiakban: kifizetési kérelem) készít a (2a) bekezdés szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon.

(2a)[27] A (2) bekezdés szerinti kifizetési kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a tárgyhónap megjelölése,

b) a támogatott növényegészségügyi szolgáltatást igénybe vevő adatai (ügyfél-azonosító szám, mikro-, kis- vagy középvállalkozás-minősítés),

c)[28] a vármegyei kormányhivatal, valamint a NÉBIH által kiállított számla száma, a számlán szereplő támogatható nettó érték forintban, a számla kiállítási dátuma,

d) az igényelt támogatás összege forintban.

(3)[29] A vármegyei kormányhivatal, valamint a NÉBIH a kifizetési kérelmet havonta, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig megküldi a Kincstár részére. A kifizetési kérelemhez csatolni kell a tárgyhónapban kiállított számlák másolatait.

(4)[30] A benyújtott kifizetési kérelem teljességének ellenőrzését követően a Kincstár a támogatásról - a 4. § (2) bekezdésében rögzített mértékig - döntést hoz. A kifizetést a Kincstár a 4. § (1) bekezdésében meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámla terhére a 10032000-00287560-00000017 Agrártámogatások lebonyolítási számláról a forrás rendelkezésre bocsátását követő harminc napon belül teljesíti.

(5)[31] A minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a Kincstár rendelkezésére bocsátott források felhasználásról, a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokban előírt módon, a Kincstár a tárgyhónapot követő hónap 8-áig, analitikus nyilvántartása alapján, főkönyvi könyvelési feladást készít a minisztérium költségvetési elszámolásokért felelős szervezeti egysége számára.

(6)[32] A támogatást a költségek vagy veszteségek keletkezésének időpontjától számított négy éven belül kell kifizetni.

Tájékoztatás

7. §

(1)[33] Az adott támogatási célra kifizetett összegről a Kincstár havonta tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelős miniszternek.

(2)[34] E rendelet alapján nyújtott támogatásokra vonatkozóan a (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 13. cikke szerinti nyilvántartást a Kincstár vezeti.

Ellenőrzés, jogkövetkezmények

8. §

(1)[35] Utólagos ellenőrzés végzésére a vármegyei kormányhivatal, valamint a NÉBIH jogosult.

(2)[36] Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatást jogosulatlanul vették igénybe, arról az ellenőrzést végző határozatot hoz, amelyről értesíti a Kincstárt is.

(3)[37] A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a Kincstár 10032000-00287560-00000031 számú, Szabálytalanságok lebonyolítási számlájára kell megfizetni.

Záró rendelkezések

9. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §[38]

Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. §[39]

Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 4. § (2) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 117/2007. (X. 10.) FVM rendelethez[40]

2. számú melléklet a 117/2007. (X. 10.) FVM rendelethez[41]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2020.08.22.

[2] Megállapította a 29/2023. (VII. 14.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.15.

[3] Megállapította a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.08.22.

[4] Módosította a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2020.08.22.

[5] Megállapította a 6/2015. (III. 10.) FM rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.03.15.

[6] A nyitó szövegrészt módosította a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2020.08.22.

[7] Módosította a 29/2023. (VII. 14.) AM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2023.07.15.

[8] Módosította a 29/2023. (VII. 14.) AM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2023.07.15.

[9] Módosította a 29/2023. (VII. 14.) AM rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2023.07.15.

[10] A záró szövegrészt módosította a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2020.08.22.

[11] Módosította a 101/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Megállapította a 29/2023. (VII. 14.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.07.15.

[13] Módosította a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.12.28.

[14] Hatályon kívül helyezte a 46/2013. (VI. 3.) VM rendelet 6. § - a. Hatálytalan 2013.06.06.

[15] Módosította a 101/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[16] Megállapította a 46/2013. (VI. 3.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.06.

[17] Módosította a 101/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[18] Beiktatta a 6/2015. (III. 10.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.03.15.

[19] Módosította a 101/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[20] Beiktatta a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.08.22.

[21] Módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.08.21.

[22] Módosította a 101/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[23] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Megállapította a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.08.22.

[25] Módosította a 101/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[26] Módosította a 101/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[27] Beiktatta a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.08.22.

[28] Módosította a 101/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[29] Módosította a 101/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[30] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[31] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[32] Beiktatta a 6/2015. (III. 10.) FM rendelet 5. §-a. Hatályos 2015.03.15.

[33] Módosította a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 4. § g) pontja. Hatályos 2020.08.22.

[34] Módosította a 29/2023. (VII. 14.) AM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2023.07.15.

[35] Módosította a 101/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[36] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 16. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[37] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[38] Megállapította a 29/2023. (VII. 14.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.07.15.

[39] Beiktatta az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.07.

[40] Hatályon kívül helyezte a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 5. § c) pontja. Hatálytalan 2020.08.22.

[41] Hatályon kívül helyezte a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 5. § c) pontja. Hatálytalan 2020.08.22.

Tartalomjegyzék