29/2022. (IX. 22.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés b), f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

1. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 38. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az 1-4. számú melléklet szerinti fajok esetében, ha a szántóföldi ellenőrzés, valamint a kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat elvégzését követően továbbra sem határozható meg minden kétséget kizáróan a vetőmag fajtaazonossága, a NÉBIH és a megyei kormányhivatal a fajtaazonosság vizsgálatához - a nemzetközi szabványokkal összhangban - nemzetközileg elismert és reprodukálható biokémiai vagy molekuláris technikát használhat."

2. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet a következő 53. §-sal egészül ki:

"53. § A NÉBIH 2030. február 28. napjáig minden évben február 28-ig jelentést küld az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak az előző évi eredményekről a citoplazmás hímsterilitás technikájával előállított hibridbúzavetőmagok mennyisége, a szántóföldi ellenőrzések vonatkozó követelményeknek való megfelelősége, az elégtelen minőségi paraméterek miatt elutasított vetőmagtételek százalékos aránya, valamint az elutasítást indokoló bármely további információ tekintetében."

3. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése a következő 27. és 28. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"27. a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének, a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének, a répavetőmag forgalmazásáról szóló 2002/54/EK tanács irányelv I. mellékletének, a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv I. mellékletének a biokémiai és molekuláris technikák alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. június 16-i (EU) 2021/971 bizottsági végrehajtási irányelvnek,

28. a 66/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a citoplazmás hímsterilitással előállított hibridbúzavetőmagokra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. november 5-i (EU) 2021/1927 bizottsági végrehajtási irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

4. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a) 59. § (2) bekezdés 25. pontjában az "irányelvnek és" szövegrész helyébe az "irányelvnek," szöveg,

b) az 1. számú melléklet B. rész 2. pontjában az "árpa citoplazmás" szövegrész helyébe az "árpa, búza, durumbúza és tönkölybúza citoplazmás" szöveg

lép.

2. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása

6. § A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 39. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"n) a Bizottság (EU) 2021/971 végrehajtási irányelve (2021. június 16.) a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének, a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének, a répavetőmag forgalmazásáról szóló 2002/54/EK tanács irányelv I. mellékletének, a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv I. mellékletének a biokémiai és molekuláris technikák alkalmazása tekintetében történő módosításáról."

7. § Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet

a) a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének, a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének, a répavetőmag forgalmazásáról szóló 2002/54/EK tanács irányelv I. mellékletének, a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv I. mellékletének a biokémiai és molekuláris technikák alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. június 16-i (EU) 2021/971 bizottsági végrehajtási irányelvnek és

b) a 66/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a citoplazmás hímsterilitással előállított hibridbúzavetőmagokra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. november 5-i (EU) 2021/1927 bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 29/2022. (IX. 22.) AM rendelethez

1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. részében foglalt második táblázat A:11 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Faj és szaporítási fok)
(11.)4. Citoplazmás hímsterilitással előállított árpa (Hordeum vulgare), búza (Triticum aestivum subsp.
aestivum), tönkölybúza (Triticum aestivum subsp. spelta) és durumbúza (Triticum turgidum subsp. durum)
(a fajtatisztasági hiba a helyreállító vonal kivételével nem lehet 2%-nál nagyobb)

2. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész 2. pont 2.6. alpontja a következő 2.6.4. ponttal egészül ki:

"2.6.4. A citoplazmás hímsterilitás technikájával előállított hibridbúza vetőmagjának az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

2.6.4.1. Elit szaporítási fokú vetőmag-előállítás esetén az izolációs távolság 300 méter más típusú fajtaazonos, illetve más fajtájú búzától.

2.6.4.2. I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag-előállítás esetén az izolációs távolság 25 méter más típusú fajtaazonos, illetve más fajtájú búzától.

2.6.4.3. A nem fajtaazonos egyedek számának megengedett legmagasabb százalékos aránya:

2.6.4.3.1. Elit vetőmag előállítására szánt vetőmag esetében a fenntartó és a helyreállító vonal tekintetében 0,1%, a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens esetében 0,3%;

2.6.4.3.2. I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag-előállítás esetében

2.6.4.3.2.1. a helyreállító vonal és a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens tekintetében 0,3%,

2.6.4.3.2.2. a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens tekintetében 0,6%,

2.6.4.3.2.3. ha a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens egyszeres keresztezésű hibrid, akkor 1%.

2.6.4.4. Az anyai szülőkomponens hímsterilitásának szintje:

2.6.4.4.1. az elit vetőmag előállítása esetében legalább 99,7%,

2.6.4.4.2. az I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag előállítása esetében legalább 99%.

2.6.4.5. A 2.6.4.3. valamint a 2.6.4.4. alpontoknak való megfelelést kisparcellás fajtaazonosító vizsgálattal kell ellenőrizni.

2.6.4.6. Az I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag egy anyai szülő hímsteril komponens és egy, az apai szülő fertilitást visszaállító apai szülőkomponens vegyes művelésében termeszthető."

2. melléklet a 29/2022. (IX. 22.) AM rendelethez

Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklet 3. pontja a következő 3.1. alponttal egészül ki:

"3.1. Ha az 1-3. pontban foglaltak végrehajtását követően továbbra sem határozható meg minden kétséget kizáróan a vetőmag fajtaazonossága, a NÉBIH és a megyei kormányhivatal a fajtaazonosság vizsgálatához - a nemzetközi szabványokkal összhangban - nemzetközileg elismert és reprodukálható biokémiai vagy molekuláris technikát használhat."

Tartalomjegyzék