5/2022. (III. 31.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 44. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 24. pontjában, valamint 27. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 45. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pont a) alpontjában, valamint 27. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 46. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában, valamint 27. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. gazdasági szerv: a rendvédelmi szerv költségvetési gazdálkodásért felelős vezető által vezetett szervezeti egysége vagy eleme, amely felelős az e rendeletben szabályozott intézkedések és járandóságok költségvetési megalapozottságáért és folyósításáért,

2. képzési időszak: a szorgalmi időszak és a hozzá tartozó vizsgaidőszak,

3. kötelező kollégiumi elhelyezés: a rendvédelmi tisztjelölt részére a képzés első tanévében a beiratkozás napjától kezdődően a képzési időszak végéig nyújtott térítésmentes kollégiumi elhelyezés,

4. központi szakszolgálat: az országos parancsnok által a rendvédelmi tisztjelölttel kapcsolatos ügyek intézésére kijelölt szervezeti elem, a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló esetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 285. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamig a korábbi rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyból eredő kötelezettségek végrehajtása érdekében kijelölt szervezeti elem,

5. országos parancsnok: a Hszt. 285. §-a alapján a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv vezetője,

6. rendészeti alapképzés: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) szerinti rendészeti felsőoktatás keretében, nappali munkarendben folytatott alapképzés,

7. rendvédelmi szerv: a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szerv,

8. rendvédelmi tisztjelölti jogviszony: a Hszt. szerinti rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszony,

9. szakmai gyakorlat: a képzés során elsajátított ismeretanyag gyakorlatban történő alkalmazására történő felkészítés olyan módszere, amikor a képzési időszak befejezését követően a rendvédelmi szervnél kerül sor a feladat végrehajtására,

10. tanulmányi osztály: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (a továbbiakban: NKE Rendészettudományi Kar) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetnél (a továbbiakban: NKE Katasztrófavédelmi Intézet) működő, a rendvédelmi tisztjelölttel kapcsolatos tanulmányi ügyek intézésére kijelölt szervezeti elem.

2. § (1) E rendelet hatálya a Hszt. 2. § 22a. pontja szerinti rendvédelmi tisztjelöltre terjed ki.

(2) A 23. és a 43. § hatálya azon hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyre terjed ki, akinek a hivatásos szolgálati jogviszonyba történő kinevezését megelőzően rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya állt fenn.

(3) E rendelet hatálya a rendészeti alapképzésre felvételt nyert, a rendvédelmi szervvel hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyre nem terjed ki.

3. § (1) A rendvédelmi szerv rendvédelmi tisztjelölti állományába kinevezést (a továbbiakban: kinevezés) követően a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyban álló a központi szakszolgálat útján tartja a kapcsolatot a kinevező rendvédelmi szervvel.

(2) A rendvédelmi szerv a központi szakszolgálatnak a rendvédelmi tisztjelöltekkel kapcsolatos feladatokat ellátó tagja részére a tényleges ügyintézés helyeként a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében az NKE Rendészettudományi Kar vagy az NKE Katasztrófavédelmi Intézet objektumát is kijelölheti, akár időszakosan, a szolgálatteljesítési ideje vagy munkaideje egy részére is.

2. A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítésének eljárási rendje

4. § (1) Az országos parancsnok a központi szakszolgálat útján, a tanulmányi osztálytól kapott értesítést követően a rendészeti alapképzésre felvételt nyert személyt (a továbbiakban: felvételt nyert személy) felhívja, hogy a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyba kinevezés előkészítése, valamint az adatainak a Hszt. szerinti személyügyi nyilvántartásban történő rögzítése érdekében a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a felhívás kézhezvételétől számított három munkanapon belül bocsássa a központi szakszolgálat rendelkezésére.

(2) A felvételt nyert személy az alábbi dokumentumokat, adatokat nyújtja be a központi szakszolgálatnak:

a) iskolai végzettségét és szakképzettségét igazoló okiratainak, valamint nyelvvizsga-bizonyítványainak

aa) közjegyző által hitelesített másolata,

ab) - bemutatását követően - a központi szakszolgálat munkatársa által hitelesített másolata vagy

ac) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban: NKE) bemutatott, a tanulmányi osztály munkatársa által hitelesített másolata,

b) - az eredeti okmányok bemutatása mellett - személyazonosságát és lakcímét igazoló okmány, a társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány és adóazonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány másolata,

c) a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítési feltételeinek teljesítéséről, valamint a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonnyal járó kötelezettségek vállalásáról szóló nyilatkozata,

d) a pénzforgalmi számlájának száma,

e) - a ruházati ellátás megszervezése érdekében - a ruházati méretére vonatkozó adatok.

(3) A tanulmányi osztály az (1) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg továbbítja a rendvédelmi szerv részére a felvételt nyert személy által a felvételi eljárás során benyújtott vagy a felvételi eljárás során keletkezett, a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítéséhez szükséges alábbi dokumentumokat:

a) fényképes önéletrajz,

b) a felvételt nyert személy és közeli hozzátartozójának írásbeli nyilatkozata a Hszt. 42. § (2a) bekezdésében meghatározottak tudomásulvételéről,

c) a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez szükséges - a központi szakszolgálat által biztosított - kitöltött és aláírt, a Hszt. 42. § (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot is tartalmazó adatlap,

d) a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint felnőttkorú hozzátartozója Hszt. 2. melléklete szerinti írásbeli nyilatkozata,

e) a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezők fizikai, pszichológiai és egészségi alkalmasságvizsgálatát szabályozó rendelet szerinti, a felvételt megelőző egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasságvizsgálaton megállapított alkalmas minősítést tartalmazó irat másolata.

(4) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítéséhez szükséges feltételeket igazoló dokumentumok benyújtását követően a központi szakszolgálat intézkedik a kinevezés előkészítése érdekében. A kinevezés aláírására csak abban az esetben kerülhet sor, ha rendelkezésre áll a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának a kifogástalan életvitel-ellenőrzés befejezéséről szóló határozata.

5. § A kinevezés tervezetét a központi szakszolgálat terjeszti fel az országos parancsnoknak. Az országos parancsnok aláírását követően a központi szakszolgálat gondoskodik arról, hogy a kinevezést a felvételt nyert személy legkésőbb az NKE-re történő beiratkozás napján aláírja. A kinevezés egy példányát a központi szakszolgálat a tanulmányi osztály részére megküldi.

6. § (1) A rendészeti alapfelkészítést lezáró "Tisztjelölt" vizsgát a Hszt. 285. § (7) bekezdése szerinti hat hónapos próbaidő lejárta előtt kell megszervezni.

(2) A "Tisztjelölt" vizsgán az országos parancsnok által kijelölt, legalább a tiszti besorolási osztály "D" besorolási kategóriájába vagy vezetői besorolási osztályba tartozó hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy az NKE rektorának felkérése alapján vizsgabizottsági tagként részt vesz.

(3) A "Tisztjelölt" vizsgán készített vizsgajegyzőkönyv másolatát az NKE Rendészettudományi Kar Rendvédelmi Tagozat (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat) - az NKE tv. 21/A. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a vizsgától számított három munkanapon belül megküldi a központi szakszolgálat részére.

7. § (1) A próbaidő letelte előtt a központi szakszolgálat kikéri a Rendvédelmi Tagozat vezetőjének véleményét a rendvédelmi tisztjelölt véglegesítéséről. Ha a Rendvédelmi Tagozat vezetője a rendvédelmi tisztjelölt véglegesítését nem támogatja, a központi szakszolgálatot az ezzel kapcsolatos indokokról is tájékoztatja.

(2) A rendvédelmi tisztjelölt kizárólag a "Tisztjelölt" vizsga eredményes teljesítése esetén véglegesíthető.

(3) Az országos parancsnok a véglegesítésről munkáltatói intézkedésben dönt. A véglegesítésről szóló munkáltatói intézkedést a központi szakszolgálat közli a rendvédelmi tisztjelölttel, valamint a véglegesítés tényéről a tanulmányi osztály részére tájékoztatást küld.

8. § A rendvédelmi tisztjelölt a véglegesítést követően teszi le a Hszt. 285. § (6) bekezdése szerinti esküt. Az eskütételt a rendvédelmi szerv - a Rendvédelmi Tagozattal együttműködve - szervezi.

9. § A rendvédelmi tisztjelöltről vezetett személyügyi nyilvántartásra a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 83-86. §-át, valamint 1. mellékletét kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy humánigazgatási szakszolgálaton a rendvédelmi tisztjelöltek esetében a központi szakszolgálatot kell érteni.

10. § Ha a rendvédelmi tisztjelölt a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya hatálya alatt a rendészeti alapképzésen belül úgy vált szakirányt, hogy az új szakirány másik rendvédelmi szerv érdekkörébe tartozik, a rendvédelmi tisztjelölt részére új kinevezést kell adni.

3. A rendvédelmi tisztjelölti szolgálat

11. § (1) A Rendvédelmi Tagozat munkatársa a központi szakszolgálat útján írásban tájékoztatja a rendvédelmi tisztjelöltet a felszerelés, valamint - ha annak viselésére jogosult - a szolgálati fegyver viselésére és használatára vonatkozó, a rendvédelmi szervre irányadó szabályokról.

(2) A rendvédelmi tisztjelölt részére az országos parancsnok az adott tanévre irányadó tanulmányi kötelezettség teljesítéséről szóló, az NKE által kiadott igazolás alapján állapítja meg a Hszt. 286. § (2) bekezdése szerinti rendfokozatot.

12. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt kötelékben és különleges jogrendben történő alkalmazása, szakmai gyakorlata, valamint a rendvédelmi szervnél végrehajtott gyakoroltatása során a szolgálati feladatok ellátásának helye szerinti területi szerv vezetője vagy e területi szervnél kijelölt szolgálati elöljáró utasításai szerint köteles eljárni. Ennek során a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati feladatát

a) közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítésének,

b) határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítésének vagy

c) tűzoltó szakképesítésének

megfelelően, a hivatásos szolgálati jogviszonyban állóval együtt teljesíti.

(2) A rendvédelmi szerv a tanulmányi osztálytól tájékoztatást kérhet a rendvédelmi tisztjelölt hallgatói jogairól és kötelezettségeiről a rendvédelmi szervnél teljesítendő szolgálat megszervezése érdekében.

13. § (1) Az oktatáshoz és a gyakorlati képzéshez előírt foglalkozásokhoz szükséges, az 1. melléklet szerinti kényszerítő eszközöket, egyéni védőeszközöket és egyéni védőfelszereléseket alegységkészletben vagy személyi felszerelésként kell biztosítani.

(2) A kényszerítő eszközzel, egyéni védőeszközzel és egyéni védőfelszereléssel történő ellátás és elszámolás a rendvédelmi szerv feladata és felelőssége.

(3) Az idegenrendészeti szerv a költségek megtérítése mellett megállapodást köthet az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel arról, hogy az idegenrendészeti szerv rendvédelmi tisztjelöltje tekintetében az 1. melléklet I. pontjában meghatározott kényszerítő eszközt, egyéni védőeszközt és egyéni védőfelszerelést a képzés idejére az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja.

4. Illetmény

14. § A rendvédelmi tisztjelöltet a Hszt. 287. § (1) bekezdése alapján megillető illetmény elemeit a 2. melléklet tartalmazza.

5. Elhelyezés

15. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt részére a kötelező kollégiumi elhelyezés igénybevétele - a képzési napnak nem minősülő napok kivételével - kötelező, a képzési napoknak nem minősülő napokon a rendvédelmi tisztjelölt jogosult a kollégiumi elhelyezésre. A kötelező kollégiumi elhelyezés térítési díjának megfelelő összeget a rendvédelmi szerv előirányzat-átadással biztosítja az NKE részére.

(2) A képzés második tanévétől a rendvédelmi tisztjelölt kérelmére az NKE a kollégium szabad kapacitásának függvényében kollégiumi elhelyezést biztosít a rendvédelmi tisztjelölt részére, a rendvédelmi tisztjelölt által az NKE részére megfizetett térítés ellenében.

(3) A szakaszparancsnoki vagy rajparancsnoki feladatok ellátására kijelölt rendvédelmi tisztjelölt a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a képzés második tanévétől is térítésmentesen jogosult a kollégiumi elhelyezésre. A térítési díjnak megfelelő összeget a rendvédelmi szerv előirányzat-átadással biztosítja az NKE részére.

(4) A rendvédelmi tisztjelölt az (1)-(3) bekezdés szerinti kollégiumi elhelyezésre a képzési időszak valamennyi naptári napján jogosult.

(5) A (2) bekezdés szerinti kollégiumi elhelyezés térítési díját az NKE állapítja meg.

16. § Ha a rendvédelmi tisztjelölt a szakmai gyakorlatát a lakóhelyén vagy tartózkodási helyén kívüli olyan településen tölti, ahonnan a mindennapi hazautazása nem megoldható, részére a rendvédelmi szerv vagy a rendőrség rendvédelmi tisztjelöltje esetében a szakmai gyakorlatot biztosító rendvédelmi szerv a szakmai gyakorlat idejére térítésmentes elhelyezést biztosít.

6. Élelmezés

17. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt részére a kötelező kollégiumi elhelyezés időszakára térítésmentesen napi háromszori étkezés - reggeli, ebéd, vacsora - jár természetbeni ellátásként.

(2) A képzés második tanévétől a rendvédelmi tisztjelölt a szorgalmi időszak munkanapjain térítésmentes ebéd igénybevételére jogosult természetbeni ellátásként.

(3) Ha a 15. § (2) vagy (3) bekezdése szerint a rendvédelmi tisztjelölt kollégiumi elhelyezésben részesül, részére a (2) bekezdés szerinti térítésmentes ebéd valamennyi naptári napon jár. Ebben az esetben a rendvédelmi tisztjelölt részére, kérelmére az NKE térítési díj ellenében reggelit és vacsorát biztosíthat.

(4) A legalább hat óra időtartamban ügyeleti szolgálatot ellátó rendvédelmi tisztjelölt részére a szolgálat ideje alatt az (1) bekezdés szerinti természetbeni ellátás jár.

18. § (1) A szakmai gyakorlat időtartama alatt a szolgálattal eltöltött napokon a rendvédelmi tisztjelölt térítésmentes ebéd vagy azzal egyenértékű hidegélelmiszer-csomag igénybevételére jogosult természetbeni ellátásként, amelyet részére a rendvédelmi szerv biztosít.

(2) A rendvédelmi tisztjelölt részére

a) az NKE tv. 30. § (2) bekezdés e) pontja szerinti szakmai gyakorlat ideje alatt,

b) az NKE tv. 30. § (2) bekezdés f) pontja szerinti különleges jogrendben, valamint a katasztrófák megelőzése érdekében elrendelt közreműködés idején egyéb rendészeti feladat ellátása alatt,

c) az NKE tv. 30. § (2) bekezdés g) pontja szerinti, a rendészetért felelős miniszter által elrendelt feladatok során, továbbá

d) a rendvédelmi szervnél történő gyakoroltatás esetében

az indokolt élelmezést természetbeni ellátásként a rendvédelmi szerv biztosítja.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően az idegenrendészeti szerv a költségek megtérítése mellett megállapodást köthet az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel arról, hogy az idegenrendészeti szerv rendvédelmi tisztjelöltje részére az (1) bekezdés szerinti térítésmentes ebédet, valamint a (2) bekezdés szerinti indokolt élelmezést tartalmazó természetbeni ellátást az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél eltöltött szakmai gyakorlat idejére az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja.

19. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt részére térítésmentesen nyújtott élelmezéssel kapcsolatos költségeket - a rendvédelmi szerv által közvetlenül, természetben biztosított élelmezés költségeinek kivételével - a rendvédelmi szerv előirányzat-átadással biztosítja az NKE részére. A térítésmentes élelmezés költségeinek kiszámítására vonatkozó rendelkezéseket az NKE és a rendvédelmi szerv közötti megállapodás tartalmazza.

(2) A térítés ellenében megállapított élelmezés esetén a rendvédelmi tisztjelölt a térítési díjat közvetlenül a természetbeni élelmezési szolgáltatást biztosító részére fizeti meg.

20. § A rendvédelmi tisztjelölt kötelékben és különleges jogrendben történő alkalmazása esetén az élelmezési norma mértékére és az élelmezés szabályaira a rendvédelmi szerv előírásait kell alkalmazni.

7. Ruházati ellátás

21. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt a rendészeti alapfelkészítés kezdetekor a 3. melléklet 1. pontjában szereplő egyenruházati termékekre jogosult. A véglegesítését követően a rendvédelmi tisztjelölt kiegészítésként a 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerinti egyenruházati termékekre, valamint a 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat szerinti termékek cseréjére jogosult.

(2) A rendvédelmi tisztjelölt véglegesítésekor a 4. melléklet szerinti sportruházati ellátásra jogosult.

(3) A rendvédelmi tisztjelöltek ruházatának ellenőrzése érdekében a rendvédelmi szerv évente egy alkalommal, legkésőbb április 15. napjáig ruházati szemlét tart, amely alapján a rendvédelmi szerv meghatározhatja a pótlásra kerülő termékek körét. A ruházati szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a szemle lefolytatását és eredményét.

(4) A rendvédelmi tisztjelölt ruházati ellátását a rendvédelmi szerv természetben biztosítja.

(5) Az egyenruházati és sportruházati termékek karbantartását a rendvédelmi tisztjelölt maga végzi.

(6) A rendvédelmi tisztjelölteknek a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnésekor - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel, függetlenül annak okától - az e rendelet alapján biztosított egyenruházati és sportruházati termékekkel - a névkitűzők, sapkák, ingek, blúzok, pólók, lábbelik, kesztyűk és zoknik kivételével - el kell számolnia. A visszavételezett termék a rendvédelmi szerv tulajdonát képezi, amely megfelelő higiéniai tisztítást követően felhasználható a következő évfolyamok rendvédelmi tisztjelöltjeinek ruházati ellátására.

(7) A rendvédelmi tisztjelölti állomány elhunyt tagjának ruházati termékeire és felszerelési cikkeire a rendvédelmi tisztjelölti időtartamára való tekintet nélkül az öröklési jog szabályai az irányadóak.

(8) Az (1) bekezdéstől eltérően az idegenrendészeti szerv a költségek megtérítése mellett megállapodást köthet az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel arról, hogy az idegenrendészeti szerv rendvédelmi tisztjelöltje tekintetében a 3. mellékletben és a 4. mellékletben meghatározott ruházati termékeket vagy azok meghatározott részét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja.

22. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti rendfokozati jelzést, valamint karjelvényt visel.

(2) A rendvédelmi tisztjelölti rendfokozati jelzés a kinevező rendvédelmi szerv rendfokozati jelzésének színével azonos színű, az évfolyamnak megfelelő arany sávokkal megjelenített évfolyamjelzés.

23. § A 21. § (6) bekezdésétől eltérően a rendvédelmi tisztjelölt hivatásos állományba történő kinevezésekor a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony alatt részére kiadott egyenruházati és sportruházati termékek - ha a termék a hivatásos állomány tagjaként őt megillető ruházati ellátási normában szerepel - az alapfelszerelésének részét képezik. A hivatásos állomány tagjaként őt megillető ruházati ellátási normában nem szereplő termékekkel a 21. § (6) bekezdése szerint kell elszámolnia.

8. Tanszertámogatás

24. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt a képzéshez szükséges tanszerek megvásárlása érdekében tanszertámogatásra jogosult, amelynek mértéke képzési félévenként a rendvédelmi illetményalap 25%-a. A tanszertámogatást a rendvédelmi szerv biztosítja.

(2) A tanszertámogatást tankönyvre, írószerre vagy tanszerre lehet felhasználni. A felhasználást a rendvédelmi tisztjelölt a rendvédelmi szerv felé a rendvédelmi szerv nevére kiállított számlával igazolni köteles.

(3) A tanszertámogatást a rendvédelmi szerv a szemeszter első hónapjában folyósítja, összegének felhasználásával a rendvédelmi tisztjelölt a folyósítástól számított hatvan napon belül számol el.

25. § A 24. §-ban foglalt pénzbeli juttatáson felül a rendvédelmi szerv a rendvédelmi tisztjelölt részére a tanulmányai végzéséhez tanszertámogatásként egy db laptop és egy db pendrive használatát biztosítja, amelynek továbbhasználatát a rendvédelmi szerv a rendvédelmi tisztjelölt a hivatásos jogviszonyba történő kinevezését követően is lehetővé teheti.

9. Költségtérítések

26. § (1) A rendvédelmi tisztjelöltet az illetmény és az e rendelet szerinti járandóságok fizetési számlára történő átutalására tekintettel évi bruttó 4000 forint összegű bankszámla-hozzájárulás illeti meg.

(2) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony év közben történő létesítése és megszűnése esetén a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony fennállásának időszakára, valamint a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szünetelése esetén a szüneteléssel nem érintett időszakra a bankszámla-hozzájárulás időarányosan jár.

(3) A bankszámla-hozzájárulást a rendvédelmi szerv biztosítja, azt legkésőbb a november havi járandóságok kifizetésével egyidejűleg folyósítja.

27. § A rendvédelmi tisztjelöltet a 18. § (2) bekezdése szerinti, a rendvédelmi szervnél teljesített vagy a rendőrség rendvédelmi tisztjelöltje esetében a szakmai gyakorlatot biztosító rendőrségi szervnél teljesített szolgálat során felmerült, igazolt költségei után költségtérítés illeti meg. A felmerült költséget a rendvédelmi tisztjelölt a rendvédelmi szerv nevére kiállított számlával köteles igazolni.

10. Szociális juttatások

28. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló BM rendelet szerinti

a) szociális segélyre,

b) születési segélyre,

c) beiskolázási segélyre,

d) temetési segélyre, valamint

e) kegyeleti gondoskodásra

(a továbbiakban együtt: szociális juttatás) az ott meghatározott feltételek szerint jogosult, a (2) és (3) bekezdés szerinti eltérésekkel.

(2) A rendvédelmi tisztjelölt szociális segély iránti kérelméről az országos parancsnok dönt. A szociális támogatás mértéke nem haladhatja meg a rendvédelmi illetményalap 250%-ának megfelelő összeget.

(3) A rendvédelmi tisztjelölt temetési segély iránti kérelméről az országos parancsnok dönt. A temetési segély mértéke nem haladhatja meg a rendvédelmi illetményalap 150%-ának megfelelő összeget.

11. A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szünetelése

29. § (1) Ha a rendvédelmi tisztjelölt hallgatói jogviszonya a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. §-a alapján szünetel, a hallgatói jogviszony szüneteléséről, valamint a hallgatói jogviszony szünetelésének megszűnéséről a rendvédelmi tisztjelölt - legkésőbb a szünetelés kezdő napjától vagy a szünetelés megszűnésétől számított öt munkanapon belül - köteles írásban tájékoztatni a központi szakszolgálatot.

(2) Ha a rendvédelmi tisztjelölt hallgatói jogviszonyának szünetelésével egyidejűleg a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyának szüneteltetésére nem kerül sor, őt ezen időtartam alatt a 12. § (1) bekezdése szerint kijelölt szerv hetente legfeljebb tizenkét óra időtartamban szolgálati feladatokkal láthatja el, amellyel a rendvédelmi tisztjelöltnek a hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt is a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülését segíti elő.

(3) A hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén, ha azzal egyidejűleg a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szüneteltetésére nem kerül sor, a rendvédelmi tisztjelölt köteles a ruházatát, felszerelését viselésre alkalmas állapotban tartani és megőrizni.

30. § (1) A Hszt. 285/D. §-a szerinti, a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szünetelésére irányuló kérelmet az országos parancsnokhoz címezve, a központi szakszolgálat részére kell benyújtani.

(2) A kérelemben meg kell jelölni azt a különös méltánylást érdemlő egyéni érdeket, amelyre hivatkozva a rendvédelmi tisztjelölt kéri a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szünetelését. A kérelem országos parancsnokhoz történő felterjesztéséről a központi szakszolgálat intézkedik.

(3) Az országos parancsnok a szünetelésről munkáltatói intézkedésben dönt. A munkáltatói intézkedést a központi szakszolgálat kézbesíti a rendvédelmi tisztjelölt részére, egyidejűleg a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szünetelésének tényéről tájékoztatja a tanulmányi osztályt.

(4) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szüneteltetése esetén a rendvédelmi tisztjelölt a ruházatát, felszerelését tiszta állapotban, továbbá a tanszertámogatásként használatra átadott számítástechnikai eszközöket a központi szakszolgálat által megjelölt helyen és időben köteles leadni. A leadásra kerülő ruházati és felszerelési cikkek, valamint számítástechnikai eszközök a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szüneteltetésének időtartamára megőrzésre kerülnek.

12. A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszüntetésének eljárási rendje

31. § (1) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszonynak a rendvédelmi szerv által

a) a Hszt. 285. § (7) bekezdése alapján a próbaidő alatt azonnali hatállyal vagy

b) a Hszt. 285/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja alapján felmentéssel

történő megszüntetését az országos parancsnok által a központi szakszolgálat személyi állományából kijelölt személy személyzeti megbeszélés keretében közli a rendvédelmi tisztjelölttel, továbbá átadja az erről szóló munkáltatói intézkedést.

(2) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony (1) bekezdés szerinti megszüntetése érdekében a központi szakszolgálat a megszüntetéshez vezető körülménynek a rendvédelmi szerv tudomására jutását követően haladéktalanul intézkedik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti személyzeti megbeszélésen a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonnyal összefüggő valamennyi kérdést tisztázni kell. A személyzeti megbeszélésről feljegyzést kell készíteni, amelyből egy példányt a rendvédelmi tisztjelöltnek át kell adni, egy példányt pedig a személyi anyag részeként kell kezelni.

32. § (1) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszonynak a rendvédelmi tisztjelölt által, a Hszt. 285. § (7) bekezdése alapján a próbaidő alatt azonnali hatállyal történő megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot a rendvédelmi tisztjelölt az országos parancsnoknak címezve, a központi szakszolgálatnak nyújtja be írásban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jognyilatkozatban meg kell jelölni a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszüntetésének kérelmezett napját. A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnésének napja megegyezik a jognyilatkozatban megjelölt nappal.

(3) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszüntetésének tényéről a központi szakszolgálat a tanulmányi osztályt tájékoztatja.

33. § (1) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszonynak

a) a Hszt. 285/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja, valamint

b) a Hszt. 285/B. § (1) bekezdése

alapján történő megszűnése esetén a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnésének tényéről az országos parancsnok munkáltatói intézkedést ad ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedés csak a megszűnés jogcímét és az arra okot adó körülmény bekövetkeztének napját, továbbá a megtérítési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

(3) Ha az országos parancsnok a Hszt. 285/B. § (2) bekezdése szerinti engedélyt megadja, a rendvédelmi tisztjelöltet rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba nevezi ki.

34. § (1) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a központi szakszolgálat intézkedik annak érdekében, hogy a rendvédelmi tisztjelölti szolgálattal járó feladatok átadására és a leszerelés végrehajtására legkésőbb a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonynak az általános munkarend szerinti munkanapra eső utolsó napján sor kerüljön.

(2) Ha a rendvédelmi tisztjelölt akadályoztatása miatt vagy közreműködésének hiányában a leszerelés végrehajtása elmarad, a központi szakszolgálat a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnését követő tíz napon belül intézkedik annak megállapítására, hogy a rendvédelmi tisztjelölt esetlegesen mely - elszámolási kötelezettséggel kiadott - vagyontárgyakkal nem számolt el.

35. § (1) A leszerelés végrehajtása során a rendvédelmi tisztjelölt - a 21. § (6) bekezdésében és a 23. §-ban foglaltakra is figyelemmel - elszámol a részére átadott ruházati termékekkel és felszerelési tárgyakkal.

(2) Leszereléskor a gazdasági szerv bevonja a kiadott fegyverzeti, vegyvédelmi, a hivatásos állomány tagja részére át nem adható ruházati és egyéb felszerelési tárgyakat, valamint a tanszertámogatásként a rendvédelmi tisztjelölt részére használatra átadott számítástechnikai eszközöket.

(3) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a rendvédelmi tisztjelölti rendfokozati jelzés is bevonásra kerül, leadása a ruházat (2) bekezdés szerinti bevonásával együtt történik.

(4) Az a rendvédelmi tisztjelölt, aki a leadásra kötelezett ruházati termékekkel és felszereléssel nem tud elszámolni, vagy azok állapota a további feladatellátásra alkalmatlan, ezek tárgyévi forintértékének 50%-át köteles megtéríteni.

36. § A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a központi szakszolgálat

a) gondoskodik a szükséges okmányok, a Hszt. 99. § (1) bekezdése szerinti igazolás, a leszerelési lap előkészítéséről és azoknak az utolsó munkában töltött napon az érintettnek történő átadásáról, valamint az intézkedésre jogosult szervekhez történő továbbításáról,

b) intézkedik a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladat elvégzéséről,

c) intézkedik a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladat elvégzéséről.

13. Megtérítési kötelezettség

37. § (1) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszonynak a Hszt. 285/C. § (1) bekezdése alapján történő megszűnése esetén az országos parancsnok a megtérítési kötelezettség várható összegéről és jogcíméről a rendvédelmi tisztjelöltet írásban tájékoztatja. Ha a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszüntetéséről munkáltatói intézkedés rendelkezik, a tájékoztatást a megszüntetésről kiadott munkáltatói intézkedésnek tartalmaznia kell. A rendvédelmi tisztjelölt a megtérítési kötelezettséget vagy annak mértékét az intézkedés ellen benyújtott szolgálati panaszban vitathatja.

(2) A gazdasági szerv a rendvédelmi tisztjelölt részére legkésőbb a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonynak az általános munkarend szerinti utolsó munkanapjáig, próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés esetén az attól számított három munkanapon belül a 35. § szerinti adatok alapján részletes írásbeli elszámolást ad, amelyből a kiszámítás helyessége, valamint a képzés költségeinek összege ellenőrizhető.

(3) A Hszt. 285/C. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásában a képzés költségeinek minősül

a) az NKE Rendészettudományi Kar vagy az NKE Katasztrófavédelmi Intézet által szemeszterenként, szakonként és szakirányonként megállapított, a megkezdett szemeszterenkénti önköltség együttes összege,

b) a kötelező és a szakaszparancsnoki és a rajparancsnoki feladatok ellátására kijelölt rendvédelmi tisztjelölt által a képzés második tanévétől térítésmentesen igénybe vett kollégiumi elhelyezés költségei,

c) az élelmezés költségei,

d) a tanszertámogatás költségei,

e) a természetben vissza nem szolgáltatott ruházat és felszerelés vonatkozásában a 35. § (4) bekezdése alapján megállapított összeg,

f) a jogszabály alapján biztosított egyéb költségek.

(4) Az élelmezési költségek megállapításánál az együttműködési megállapodás szerinti élelmezési norma szerinti összeget kell figyelembe venni.

(5) A tanszertámogatásként természetben juttatott korszerű számítástechnikai eszközökkel a rendvédelmi tisztjelölt elsősorban természetben köteles elszámolni. Ha ennek akadálya van, akkor a képzés költségeként a korszerű számítástechnikai eszköz elszámoláskori értékét köteles megtéríteni.

(6) A rendvédelmi tisztjelölt részére megállapított szociális juttatásokat a rendvédelmi tisztjelöltnek nem kell megtérítenie.

(7) A képzés költségeinek megtérítésére az országos parancsnok szólítja fel írásban a rendvédelmi tisztjelöltet.

(8) A képzés megtérítendő költségeit - mint követelést - a rendvédelmi tisztjelölti viszonyról szóló igazoláson is fel kell tüntetni, ha a megtérítésre az igazolás kiállításának napjáig nem került sor.

38. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt a Hszt. 285/C. § (2) bekezdésében meghatározott mentesítésre vonatkozó kérelmét az országos parancsnoknak címezve, a központi szakszolgálatnak nyújthatja be. A központi szakszolgálat e kérelem alapján haladéktalanul intézkedik a mentesítési kérelem országos parancsnokhoz való felterjesztéséről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesítési kérelmet az országos parancsnok terjeszti elő a rendészetért felelős miniszternek, illetve - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében - a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszternek.

(3) A (2) bekezdés szerinti miniszter a megtérítési kötelezettség részbeni vagy teljes megfizetése tárgyában indokolt határozatban dönt.

(4) A (2) bekezdés szerinti miniszter a döntése során figyelembe veszi különösen

a) azt, hogy a rendvédelmi tisztjelölt által előterjesztett, különös méltánylást érdemlő körülmények mennyiben járultak hozzá a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnéséhez,

b) a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony időtartamát,

c) a rendvédelmi tisztjelölt egyedi életkörülményeit, valamint

d) a megtérítés teljesítését akadályozó vagy nehezítő körülményeket.

39. § (1)[1] Az országos parancsnok a megtérítési kötelezettség teljesítésére részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony a Hszt. 285. § (6) bekezdése szerinti "Tisztjelölt" vizsga letételét követően szűnik meg, ide nem értve a Hszt. 285/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti esetet.

(2) A részletfizetés a rendvédelmi tisztjelölt kérelmére, legfeljebb tizennyolc havi részletben engedélyezhető.

(3) A részletfizetésre irányuló kérelmet a 37. § (7) bekezdése szerinti írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az országos parancsnoknak címezve, a központi szakszolgálathoz kell benyújtani.

(4) A részletfizetésre irányuló kérelem országos parancsnokhoz történő felterjesztéséről a központi szakszolgálat intézkedik. Az országos parancsnok döntéséről a központi szakszolgálat tájékoztatja az érintettet.

40. § (1) A hivatásos szolgálati jogviszony Hszt. 285/C. § (3) bekezdésében meghatározott megszűnése esetén a hivatásos jogviszonyban álló a Hszt. 285. § (3) bekezdése szerinti időtartamhoz képest időarányos mértékben köteles megtéríteni a 37. § (3) bekezdése alapján megállapított képzés költségeket.

(2) A képzés költségeinek időarányos megtérítésére az országos parancsnok szólítja fel írásban a hivatásos jogviszonyban állót.

(3) A hivatásos jogviszonyban álló időarányos megtérítési kötelezettségének teljesítésére az országos parancsnok részletfizetést engedélyezhet.

(4) A részletfizetés a hivatásos jogviszonyban álló kérelmére engedélyezhető.

(5) Ha a hivatásos jogviszony időtartama

a) két év vagy annál rövidebb volt, legfeljebb hathavi részletfizetés,

b) a két évet meghaladta, legfeljebb tizenkét havi részletfizetés

engedélyezhető.

(6) A részletfizetésre irányuló kérelmet a (2) bekezdés szerinti írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az országos parancsnoknak címezve, a központi szakszolgálathoz kell benyújtani.

(7) A részletfizetésre irányuló kérelem országos parancsnokhoz történő felterjesztéséről a központi szakszolgálat intézkedik. Az országos parancsnok döntéséről a központi szakszolgálat tájékoztatja az érintettet.

41. § (1) A gazdasági szerv a megtérítési kötelezettség összegének megállapíthatósága érdekében a képzés költségeinek minősülő pénzbeli juttatások értékéről vezetett adatokat minden tanulmányi félév végén összesíti, és a rendvédelmi tisztjelölttel dokumentált módon közli.

(2) A gazdasági szerv az (1) bekezdés szerinti adatokat a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnését követően a rendvédelmi szervnél történő szolgálatteljesítésre a Hszt. 285. § (3) bekezdése szerinti időtartam utolsó napjáig megőrzi.

14. Záró rendelkezések

42. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

43. § Ha a Hszt. 368/A. § (1) bekezdése szerinti jogviszony-átalakulásban érintett rendvédelmi tisztjelölt, illetve hivatásos állomány tagja szolgálati viszonya a 37. vagy a 40. § szerint szűnik meg, akkor a képzési költség összegének kiszámítása során

a) a tisztjelölti szolgálati viszony létesítésétől 2022. július 31. napjáig tartó időszakra a rendvédelmi szerv által jogszabály vagy ösztöndíjszerződés alapján nyújtott képzési költségeket, illetve

b) a 2022. augusztus 1-től a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnéséig tartó időszakra a 38. § (3) bekezdése szerinti képzési költségeket

kell figyelembe venni.

44. §[2]

45. §[3]

46. §[4]

47. §[5]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 5/2022. (III. 31.) BM rendelethez

A rendvédelmi tisztjelölt kényszerítő eszközzel, egyéni védőeszközzel és egyéni védőfelszereléssel való ellátásának cikkösszetétele

1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint az idegenrendészeti szerv rendvédelmi tisztjelöltje esetében

1.1. alegységkészletként kell biztosítani:

1.1.1. Maroklőfegyver

1.1.2. Pisztolytáska + tártartó

1.1.3. Gépkarabély

1.1.4. Tártáska + a rendszeresítésnek megfelelő számban tárak

1.1.5. Tisztító felszerelés

1.1.6. Könnygázszóró palack + tok

1.1.7. Bilincs + tok

1.1.8. Rendőrbot + tartó

1.1.9. Egyéni vegyivédelmi védőruházat

1.2. személyi felszerelésként kell biztosítani:

1.2.1. Gázálarc szűrőbetéttel, hordtáskával

2. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv rendvédelmi tisztjelöltje esetében alegységkészletként kell biztosítani:

2.1. Tűzoltó védősisak

2.2. Tűzoltó bevetési védőruházat

2.3. Tűzoltó védőcsizma

2.4. Tűzoltó védőkámzsa

2.5. Tűzoltó védőkesztyű

2.6. Mászóöv és tartozékai

2.7. Komplett légzőkészülék

2. melléklet az 5/2022. (III. 31.) BM rendelethez

A rendvédelmi tisztjelölt illetménye

1. Az alapilletmény összege havonta:

1.1. I. évfolyamos rendvédelmi tisztjelölt: 260 000 Ft

1.2. II. évfolyamos rendvédelmi tisztjelölt: 262 000 Ft

1.3. III. évfolyamos rendvédelmi tisztjelölt: 264 000 Ft

1.4. IV. évfolyamos rendvédelmi tisztjelölt: 266 000 Ft

2. A tanulmányi díj mértéke

A rendvédelmi tisztjelölt az előző szemeszterben elért - nem a korrigált kreditindex szerint meghatározott - tanulmányi átlaga alapján a rendvédelmi illetményalap szorzószáma havonta:

2.1. 3,50 és alatta: nem jár

2.2. 3,51-4,00 között: 0,10

2.3. 4,01-4,50 között: 0,15

2.4. 4,51-5,00 között: 0,20

2.5. a következő legmagasabb követelményeknek megfelelők esetében: 0,40, amely legmagasabb szorzószámot évfolyamonként és szakirányonként legfeljebb három, a következő követelményeknek megfelelő tisztjelölt esetében lehet alkalmazni:

2.5.1. az előző szemeszterben elért tanulmányi átlaga legalább 4,75,

2.5.2. ha már kettő befejezett szemeszterrel rendelkezik, akkor az elvégzett szemeszterek alapján kiszámított összesített tanulmányi átlaga legalább 4,5,

2.5.3. nem áll fenyítés hatálya alatt,

2.5.4. a gyakorlati foglalkozásokon elsajátított ismeretek alapján szakmailag kiemelkedő teljesítményt nyújt, valamint

2.5.5. a képzés során és azon kívül is a választott hivatásához méltó, a hivatásetikai szabályoknak megfelelő magatartást tanúsít.

3. Az illetménypótlék

3.1. szakaszparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén: havonta a rendvédelmi illetményalap 60%-a,[6]

3.2. rajparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén: havonta a rendvédelmi illetményalap 55%-a,[7]

3.3. a 3.1. és a 3.2. pontba nem tartozók esetén: havonta a rendvédelmi illetményalap 50%-a,[8]

3.4. különleges jogrendben egyéb rendészeti feladatokra, a katasztrófavédelmi feladatokra, valamint a rendészetért felelős miniszter által elrendelt feladatokra történő alkalmazás pótléka naponta a rendvédelmi illetményalap 5,80%-a.

4. A 2. pont szerinti tanulmányi díj 2.5. alpont szerinti legmagasabb szorzószámára jogosult rendvédelmi tisztjelölteket a szemeszter lezárását követően a Rendvédelmi Tagozat vezetője jelöli ki. Ha több mint három, a 2.5. alpontban megjelölt feltételeknek megfelelő rendvédelmi tisztjelölt van, előnyben kell részesíteni azt, aki Kari Tudományos Diákköri Konferencián vagy az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 1-3. helyezést ért el.

5. A 2. pont szerinti tanulmányi díj az első évfolyamos rendvédelmi tisztjelölt részére az előző szemeszterben elért tanulmányi átlag hiányában nem kerül megállapításra.

3. melléklet az 5/2022. (III. 31.) BM rendelethez

A rendvédelmi tisztjelölt egyenruházati ellátásának összetétele

1. A rendészeti alapfelkészítés kezdetekor, annak végrehajtásához szükséges egyenruházati ellátás

ABCDEF
1TermékmegnevezésMennyiségi
egység
MennyiségTermékmegnevezésMennyiségi
egység
Mennyiség
2az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint az idegenrendészeti szerv rendvédelmi tisztjelöltjea hivatásos katasztrófavédelmi szerv rendvédelmi tisztjelöltje
314M e. r. gyakorló bakancspár114M e. r. gyakorló bakancspár1
410M e. r. gyakorló nadrág,
könnyített
db210M e. r. gyakorló nadrág,
könnyített
db2
5Gyakorló póló, sötétkék*db4Gyakorló póló, sötétkék*db4
610M e. r. gyakorló zubbony,
könnyített, felirattal*
db110M e. r. gyakorló zubbony,
könnyített, felirattal*
db1
710M e. r. gyakorló dzseki,
felirattal*
db110M e. r. gyakorló dzseki,
felirattal*
db1
8Szolgálati garbó (sötétkék)db1---
9Hímzett szövetsapka (pilotka),
sötétkék
db1Hímzett szövetsapka
(pilotka), sötétkék
db1
10Szolgálati téli sapka, fekete,
szerelve
db1Szolgálati téli sapka, fekete,
szerelve
db1
11Szolgálati derékszíj, feketedb1Derékszíj, fekete (gyakorló
hevederöv)
db1
12Esőgallérdb1Esőgallérdb1
13Kötött kesztyűpár1Kötött kesztyűpár1
14Hímzett tépőzáras rendfokozati
jelzés (karlap)
db3Hímzett tépőzáras
rendfokozati jelzés (karlap)
db3
15Karjelvénydb3Karjelvénydb3
16Hímzett névkitűződb2Hímzett névkitűződb2
17Málhazsákdb1Málhazsákdb1
18Alsóruházati költségtérítés**db1Alsóruházati költségtérítés**db1
19Hátizsákdb1---

2. A véglegesítését követően a rendvédelmi tisztjelölti állomány ruházati kiegészítése

ABCDEF
1TermékmegnevezésMennyiségi
egység
MennyiségTermékmegnevezésMennyiségi
egység
Mennyiség
2az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint az idegenrendészeti szerv rendvédelmi tisztjelöltjea hivatásos katasztrófavédelmi szerv rendvédelmi tisztjelöltje
312M e. r. szolgálati félcipőpár112M e. r. szolgálati félcipőpár1
412M e. r. szolgálati félcipő (nyári)pár112M e. r. szolgálati félcipő
(nyári)
pár1
512M e. r. szolgálati nyári pantallódb112M e. r. szolgálati nyári
pantalló
db1
612M e. r. szolgálati téli pantallódb112M e. r. szolgálati téli
pantalló
db1
712M e. r. szolgálati ing/blúz rövid
ujjú, világoskék
db212M e. r. szolgálati ing/blúz
rövid ujjú, világoskék
db2
812M e. r. szolgálati ing/blúz
hosszú ujjú, világoskék
db212M e. r. szolgálati ing/blúz
hosszú ujjú, világoskék
db2
912M e. r. szolgálati pulóverdb112M e. r. szolgálati pulóverdb1
1012M e. r. szolgálati nyári dzsekidb112M e. r. szolgálati nyári
dzseki
db1
1112M e. r. szolgálati téli kabátdb112M e. r. szolgálati téli kabátdb1
1212M e. r. szolgálati ing/blúz rövid
ujjú, fehér
db112M e. r. szolgálati ing/blúz
rövid ujjú, fehér
db1
1312M e. r. szolgálati ing/blúz
hosszú ujjú, fehér
db112M e. r. szolgálati ing/blúz
hosszú ujjú, fehér
db1
1409. mintájú szolgálati tányérsapka
sötétkék, szerelve
db1Társasági tányérsapka/női
kalap, sötétkék, szerelve
db1
1512M e. r. taktikai öv, klt.db1Társasági nadrágszíj, fekete
arany
db1
16Szolgálati nyakkendő, biztonsági,
s. kék
db1Társasági/szolgálati
nyakkendő, s. kék
db1
17Bőrkesztyű, feketepár1Bőrkesztyű, feketepár1
18Nyakkendőtűdb1Nyakkendőtűdb1
19Hímzett váll-lap
(rendfokozati évfolyamjelzés)
pár3Hímzett váll-lap (rendfokozati évfolyamjelzés)pár3
2008. mintájú jó láthatósági átvető***db1---
21Szolgálati csapadék ellen védő
kabát, sötétkék
db1---

3. A véglegesítését követően a rendvédelmi tisztjelölti állomány cserélendő ruházata

ABCDEF
1TermékmegnevezésMennyiségi
egység
MennyiségTermékmegnevezésMennyiségi
egység
Mennyiség
2az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint az idegenrendészeti szerv rendvédelmi tisztjelöltjea hivatásos katasztrófavédelmi szerv rendvédelmi tisztjelöltje
310M e. r. gyakorló nadrág,
könnyített
db110M e. r. gyakorló nadrág,
könnyített
db1
4Gyakorló póló, sötétkék*db2Gyakorló póló, sötétkék*db2
510M e. r. gyakorló zubbony,
könnyített, felirattal*
db110M e. r. gyakorló zubbony,
könnyített, felirattal*
db1

4. Megjegyzések

4.1. A *-gal megjelölt termékeket egységes "NKE Rendvédelmi Tagozat" felirattal kell ellátni.

4.2. A **-gal megjelölt alsóruházati költségtérítés téli ing, téli alsó és zokni beszerzésére biztosított, összege 10 000 Ft. A beszerzendő termékek színe sötétkék vagy fekete. A téli ing és a téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítés felhasználását igazoló számlával a rendvédelmi tisztjelölt tárgyév november 15. napjáig köteles elszámolni.

4.3. A ***-gal megjelölt terméket alegységkészletként kell biztosítani.

4. melléklet az 5/2022. (III. 31.) BM rendelethez

A rendvédelmi tisztjelölt sportruházati ellátásának az összetétele

ABC
1TermékmegnevezésMennyiségi egységMennyiség
2Sportcipőpár1
3Tréning alsó és felsődb1
4Tornapólódb2
5Rövidnadrágdb1
6Sporttáskadb1
7Zoknipár2

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 96/2023. (XII. 28.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Módosította a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 31. § a) pontja. Hatályos 2023.02.01.

[7] Módosította a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 31. § b) pontja. Hatályos 2023.02.01.

[8] Módosította a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 31. § c) pontja. Hatályos 2023.02.01.

Tartalomjegyzék