2/2023. (I. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveket érintő, egyes humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím, a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában, valamint 342/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím, az 1. melléklet és a 2. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

az 5. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 6., 7., 16. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím, a 3-19. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) és b) alpontjában, 341. § (1) bekezdés 19. pontjában, 341. § (1) bekezdés 21. pont b) alpontban, valamint 341. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. pont a) és d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 27. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont b) alpontjában és 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -

a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet [a továbbiakban: 23/1997. (III. 19.) BM rendelet] 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) Az állományilletékes parancsnok, a Hszt. 240. § (1) bekezdés a) és b) pontjában vagy a Hszt. 240. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a károkozás és a károkozó körülményeire, a vétkesség fokára, a károkozás jellegére, gyakoriságára figyelemmel dönt.

(2) Az állományilletékes parancsnok méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti az eljárás alá vont személyt terhelő szakértői díj megfizetését figyelemmel a károkozás és a károkozó körülményeire, különösen a vétkesség fokára, a károkozás jellegére és gyakoriságára.

(3) Az állományilletékes parancsnok a méltányossági kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül határozattal bírálja el. Az állományilletékes parancsnok határozatával szemben panasznak nincs helye.

(4) A 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatala előtt a hivatásos állomány tagjának korábbi, a károkozás helye szerinti állományilletékes parancsnokának véleményét kikéri."

2. § A 23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a "károkozó személye" szövegrész helyébe a "károkozásban érintett személye" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "károkozó" szövegrész helyébe a "károkozásban érintett személy" szöveg

lép.

2. A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosítása

3. § A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 8. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megszűnik a használati jogviszony:)

"e) a szállóférőhely használója belügyi szolgálati jogviszonyának megszűnésével, kivéve, ha a használó a belügyminiszter irányítása alá nem tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv állományába vagy az Országgyűlési Őrség állományába kerül áthelyezésre,"

3. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

4. § A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet [a továbbiakban: 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet] 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belügyi szervek lakásügyi szervei:)

"a) központi lakásügyi szerv: a Belügyminisztérium,"

5. § A 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell felmondani a támogatási megállapodást, és a munkáltatói kölcsön összegét az adós változatlan havi törlesztő részletekben fizetheti vissza, ha a dolgozó)

"g) belügyi szervhez, a belügyminiszter irányítása alá nem tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez vagy az Országgyűlési Őrséghez kerül át, vagy"

4. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

6. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet [a továbbiakban: 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet] a következő 41/A. §-sal egészül ki:

"41/A. § Az Országgyűlési Őrségnél rendszeresített vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások esetében a hivatásos pótlék mértékét az Országgyűlés elnöke határozza meg az 1. mellékletben meghatározott sávon belül."

7. § Az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 43. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A hivatásos állomány tagja szolgálati beosztásától függően az Országgyűlési Őrség jogszabályban meghatározott feladatainak folyamatos ellátása érdekében)

"f) tömbösített"

(szolgálati időrendszerben teljesíti szolgálatát.)

8. § Az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet a következő 43/F. §-sal egészül ki:

"43/F. § (1) A tömbösített szolgálati időrendszer a Hszt. 135/A. § (1) bekezdése szerinti szolgálati beosztásokban alkalmazható. A tömbösített szolgálati időrendszer a hét bármely napján teljesíthető, egyenlőtlenül beosztható, amelyben a napi szolgálatteljesítési idő a Hszt. 135/A. § (1) bekezdése alapján - a Hszt. 135/A. § (2) bekezdésében foglalt heti szolgálatteljesítési idő figyelembevételével - legalább négy óra és legfeljebb tizenhat óra időtartamban határozható meg.

(2) A tömbösített szolgálati időrendszerben a heti pihenőnapoknak naptári hónaponként legalább egy alkalommal vasárnapra kell esniük úgy, hogy hozzájuk szombati vagy hétfői pihenőnap kapcsolódjon."

9. § Az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 45. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hivatásos állomány váltásos, vezényléses, kombinált vagy tömbösített szolgálati időrendszerben szolgálatot teljesítő tagja esetében a munkaszüneti napon teljesített szolgálat önmagában nem jelent túlszolgálatot."

10. § Az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet a következő 8/A. alcímmel egészül ki:

"8/A. Az önként vállalt túlszolgálat

46/A. § (1) Az önként vállalt túlszolgálatra vonatkozó, a Hszt. 140. § (11) bekezdése szerinti megállapodás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás) megkötésének lehetőségéről a hivatásos állomány tagját a kinevezéssel egyidejűleg tájékoztatni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak ki kell terjednie

a) az önként vállalt túlszolgálat vállalásának önkéntes jellegére,

b) az önként vállalt túlszolgálat Hszt. 140. § (6)-(23) bekezdésében foglalt szabályaira.

46/B. § (1) Az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás megkötését a hivatásos állomány tagja az Országgyűlési Őrség parancsnokánál írásban kezdeményezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésről szóló dokumentumnak tartalmaznia kell

a) a túlszolgálati vállalás tervezett határozott vagy határozatlan időtartamát,

b) a Hszt. 140. § (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az önként vállalt túlszolgálat mértékét egész órában, és

c) az előre tervezetten beosztható és az előre nem tervezett rendkívüli szolgálatteljesítésre igénybe vehető önként vállalt túlszolgálat időtartamát.

(3) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás megkötéséről - az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésről szóló dokumentum benyújtásától számított - tizenöt napon belül dönt.

(4) Az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodásnak a Hszt. 140. § (14) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell

a) az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás időtartamát,

b) az önként vállalt túlszolgálat ellentételezésének módját és időpontját,

c) az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás felmondására vonatkozó információt.

(5) Az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás egy példányát a hivatásos állomány tagjának át kell adni.

46/C. § A hivatásos állomány tagjának az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás felmondását

a) a Hszt. 140. § (15) bekezdése szerinti esetben a Hszt. 140. § (15) bekezdése szerinti időpontot megelőző tizenöt nappal,

b) a Hszt. 140. § (16) bekezdése szerinti esetben a személyi, családi vagy egyéb körülmények ismertté válását követő nyolc napon belül

írásban kell kezdeményeznie az Országgyűlési Őrség parancsnokánál, aki az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás megszűnéséről és annak időpontjáról írásban értesíti a hivatásos állomány tagját.

46/D. § (1) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a Hszt. 140. § (18) bekezdése szerinti tájékoztatást az alapellátó orvos részére

a) az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás megkötéséről nyolc napon belül,

b) a ténylegesen teljesített önként vállalt túlszolgálatról a tárgyhónapot követő hónap tizedikéig vagy

c) a Hszt. 134. § (2) bekezdése szerinti, többhavi időkeretben szolgálatot teljesítők esetében az időkeret leteltekor haladéktalanul

küldi meg.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követően az alapellátó orvos az önként vállalt túlszolgálat korlátozásáról vagy megtiltásáról dönt, abban az esetben döntéséről a hivatásos állomány tagját valamint a munkáltatói jogkört gyakorló állományilletékes parancsnokot haladéktalanul tájékoztatja.

46/E. § (1) A Hszt. 140. § (17) bekezdése szerint nyilvántartott, a tárgyhónapban teljesített önként vállalt túlszolgálat idejére járó távolléti díj kiszámításakor a teljesített önként vállalt túlszolgálat percben kiszámított idejét össze kell adni. Ezt követően a teljesített önként vállalt túlszolgálatot órában és percben meg kell állapítani úgy, hogy amennyiben a teljes óra feletti maradék idő legfeljebb harminc perc, akkor fél óraként, amennyiben több, azt teljes óraként kell figyelembe venni.

(2) A megtérítendő tárgyhavi önként vállalt túlszolgálat összesítését a tárgyhónapot követő hónap tizedikéig kell az Országgyűlési Őrség kijelölt szervezeti eleméhez eljuttatni, amely intézkedik a Hszt. 140. § (9) bekezdése szerinti díjazásnak a hivatásos állomány tagja részére történő átutalásáról.

(3) Ha a hivatásos állomány tagja a Hszt. 72. §-a szerinti célfeladat végrehajtásában vesz részt, e tevékenysége nem minősül túlszolgálatnak."

11. § Az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 129. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"129. § (1) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a Hszt. 240. § (1) bekezdés a) és b) pontjában vagy a Hszt. 240. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a károkozás és a károkozó körülményeire, a vétkesség fokára, a károkozás jellegére, gyakoriságára figyelemmel dönt.

(2) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti az eljárás alá vont személyt terhelő szakértői díj megfizetését figyelemmel a károkozás és a károkozó körülményeire, különösen a vétkesség fokára, a károkozás jellegére és gyakoriságára.

(3) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a méltányossági kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül határozattal bírálja el. A határozattal szemben panasznak nincs helye."

12. § Az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet a következő 158. §-sal egészül ki:

"158. § Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveket érintő, egyes humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2023. (I. 30.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 46/A. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást a Módr2. hatálybalépésekor fennálló szolgálati viszonyban állók esetében 2023. február 28-ig teljesíti."

13. § Az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

14. § Az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

15. § Az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

a) 43. § (1) bekezdés d) pontjában a "vezényléses vagy" szövegrész helyébe a "vezényléses," szöveg,

b) 43. § (1) bekezdés e) pontjában a "kombinált" szövegrész helyébe a "kombinált vagy" szöveg,

c) 144. §-ában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

5. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

16. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet [a továbbiakban: 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet] 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belügyi szervek lakásügyi szervei:)

"a) központi lakásügyi szerv: a Belügyminisztérium,"

17. § A 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A már fennálló bérleti jogviszony változatlan feltételekkel fenntartható, ha a foglalkoztatási jogviszonyban álló a belügyminiszter irányítása alá nem tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv állományába vagy az Országgyűlési Őrség állományába kerül áthelyezésre."

6. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokhoz és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

18. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet] a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § A 7. §, a 8. § (1) bekezdése és a 9. § szerinti szolgálati beosztások esetében a vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásoknál megállapítandó hivatásos pótlék mértékét a belügyminiszter állapítja meg a 2-8. mellékletben meghatározott sávon belül."

19. § A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép,

b) 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép,

c) 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép,

d) 4/A. melléklete helyébe a 6. melléklet lép,

e) 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép,

f) 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép,

g) 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép,

h) 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép,

i) 9. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

20. § A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 2. melléklete helyébe a 12. melléklet,

b) 3. melléklete helyébe a 13. melléklet,

c) 4. melléklete helyébe a 14. melléklet,

d) 4/A. melléklete helyébe a 15. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe a 16. melléklet,

f) 6. melléklete helyébe a 17. melléklet,

g) 7. melléklete helyébe a 18. melléklet,

h) 8. melléklete helyébe a 19. melléklet

lép.

21. § Hatályát veszti a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. §-a.

7. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

22. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 71. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A hivatásos állomány tagja szolgálati beosztásától függően a rendvédelmi szerv szervezeti egységének jogszabályban meghatározott feladatai folyamatos ellátása érdekében)

"g) tömbösített"

(szolgálati időrendszerben teljesíti szolgálatát.)

23. § A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 72. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5b) A tömbösített szolgálati időrendszer a Hszt. 135/A. § (1) bekezdése szerinti szolgálati beosztásokban alkalmazható. A tömbösített szolgálati időrendszer a hét bármely napján teljesíthető, egyenlőtlenül beosztható, amelyben a napi szolgálatteljesítési idő a Hszt. 135/A. § (1) bekezdése alapján - a Hszt. 135/A. § (2) bekezdésében foglalt heti szolgálatteljesítési idő figyelembevételével - legalább négy óra és legfeljebb tizenhat óra időtartamban határozható meg."

24. § A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 23/A. alcímmel egészül ki:

"23/A. Az önként vállalt túlszolgálat

77/A. § (1) Az önként vállalt túlszolgálatra vonatkozó, a Hszt. 140. § (11) bekezdése szerinti megállapodás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás) megkötésének lehetőségéről a hivatásos állomány tagját a kinevezéssel egyidejűleg tájékoztatni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak ki kell terjednie

a) az önként vállalt túlszolgálat vállalásának önkéntes jellegére,

b) az önként vállalt túlszolgálat Hszt. 140. § (6)-(23) bekezdésében foglalt szabályaira.

77/B. § (1) Az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás megkötését a hivatásos állomány tagja túlszolgálati megállapodás megkötésére jogosult állományilletékes parancsnoknál írásban kezdeményezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésről szóló dokumentumnak tartalmaznia kell

a) a túlszolgálati vállalás tervezett határozott vagy határozatlan időtartamát,

b) a Hszt. 140. § (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az önként vállalt túlszolgálat mértékét egész órában,

c) az előre tervezetten beosztható és az előre nem tervezett rendkívüli szolgálatteljesítésre igénybe vehető önként vállalt túlszolgálat időtartamát,

d) az a)-c) pontban meghatározottakon túl a más állományilletékes parancsnokkal történő önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás esetén csatolni kell a munkáltatói jogkört gyakorló állományilletékes parancsnok 77/C. § (1) bekezdése szerinti előzetes írásbeli tájékoztatását.

(3) Az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás megkötésére jogosult állományilletékes parancsnok az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás megkötéséről az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésről szóló dokumentum benyújtásától számított tizenöt napon belül dönt.

(4) Az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodásnak a Hszt. 140. § (14) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell

a) más állományilletékes parancsnokkal történő önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás esetén utalást arra, hogy a munkáltatói jogkört gyakorló állományilletékes parancsnok előzetes tájékoztatása az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás megkötéséről megvalósult,

b) az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás időtartamát,

c) az önként vállalt túlszolgálat ellentételezésének módját és időpontját,

d) az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás felmondására vonatkozó információt.

(5) Az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás egy példányát a hivatásos állomány tagjának át kell adni.

77/C. § (1) A Hszt. 140. § (12) bekezdése szerinti, a rendvédelmi szerven belül bármely más állományilletékes parancsnokkal kötendő, az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodásról a hivatásos állomány tagja a munkáltatói jogkört gyakorló állományilletékes parancsnokot az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás megkötését megelőző tizenöt napon belül írásban tájékoztatni köteles.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül, de legkésőbb az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás tervezett megkötését megelőző utolsó előtti munkanapon írásban tájékoztatja a hivatásos állomány tagját az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tudomásulvételéről.

77/D. § (1) A hivatásos állomány tagjának a túlszolgálati megállapodás felmondását

a) a Hszt. 140. § (15) bekezdése szerinti esetben a Hszt. 140. § (15) bekezdése szerinti időpontot megelőző tizenöt nappal,

b) a Hszt. 140. § (16) bekezdése szerinti esetben a személyi, családi vagy egyéb körülmények ismertté válását követő nyolc napon belül

írásban kell kezdeményeznie a megállapodást kötő állományilletékes parancsnoknál, aki az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodás megszűnéséről és annak időpontjáról írásban értesíti a hivatásos állomány tagját.

(2) A más állományilletékes parancsnokkal kötött megállapodás esetén a hivatásos állomány tagja nyolc napon belül írásban értesíti a munkáltatói jogkört gyakorló állományilletékes parancsnokot a megállapodás megszűnéséről.

77/E. § (1) Az állományilletések parancsnok a Hszt. 140. § (18) bekezdése szerinti tájékoztatást az alapellátó orvos részére

a) a túlszolgálati megállapodás megkötéséről nyolc napon belül,

b) a ténylegesen teljesített önként vállalt túlszolgálatról a tárgyhónapot követő hónap tizedikéig vagy

c) a Hszt. 134. § (2) bekezdése szerinti, többhavi időkeretben szolgálatot teljesítők esetében az időkeret leteltekor haladéktalanul

küldi meg.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követően az alapellátó orvos az önként vállalt túlszolgálat korlátozásáról vagy megtiltásáról dönt, abban az esetben döntéséről a hivatásos állomány tagját, valamint a munkáltatói jogkört gyakorló állományilletékes parancsnokot haladéktalanul tájékoztatja.

77/F. § Ha az önként vállalt túlszolgálatra a Hszt. 140. § (21) bekezdése alapján kerül sor, abban az esetben a hivatásos állomány tagjának szolgálati elöljárója az előzetes hozzájárulásáról soron kívül dönt, figyelemmel az operatív szolgálatszervezési érdekekre."

25. § A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 98. §-sal egészül ki:

"98. § Az állományilletékes parancsnok a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveket érintő, egyes humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2023. (I. 30.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 77/A. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást a Módr1. hatálybalépésekor szolgálati viszonyban állók esetében 2023. február 28-ig teljesíti."

26. § A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 27. § (2) bekezdésében a "BM rendelet" szövegrész helyébe a "BM rendelet [a továbbiakban: 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet]" szöveg,

b) 71. § (1) bekezdés f) pontjában a "kombinált," szövegrész helyébe a "kombinált vagy" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 71. § (1) bekezdés e) pontjában a "vagy" szövegrész.

8. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

28. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § (1) A Hszt. 140. § (6) bekezdése szerinti önként vállalt túlszolgálat pénzbeni ellentételezése során - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a 13. § szerinti szabályok szerint kell eljárni.

(2) A megtérítendő tárgyhavi önként vállalt túlszolgálat összesítését a tárgyhónapot követő hónap tizedikéig kell a rendvédelmi szerv gazdasági szervéhez eljuttatni, amely intézkedik a Hszt. 140. § (9) bekezdése szerinti díjazásnak a hivatásos állomány tagja részére történő átutalásáról.

(3) A Hszt. 140. § (12) bekezdése szerinti, a rendvédelmi szerven belül bármely más állományilletékes parancsnokkal kötött megállapodás esetén a más állományilletékes parancsnok gazdasági szerve intézkedik a (2) bekezdés szerinti kifizetés érdekében."

9. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet módosítása

29. § A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet a következő 6/C. alcímmel egészül ki:

"6/C. Az önként vállalt túlmunka

33/E. § (1) Az önként vállalt túlmunkára vonatkozó, a Hszt. 289/L. § (15) bekezdése szerinti megállapodás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodás) megkötésének lehetőségéről a rendvédelmi alkalmazottat a kinevezéssel egyidejűleg tájékoztatni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak ki kell terjednie

a) az önként vállalt túlmunka vállalásának önkéntes jellegére,

b) az önként vállalt túlmunka Hszt. 289/L. § (10)-(27) bekezdésében foglalt szabályaira.

33/F. § (1) A túlmunka megállapodás megkötését a rendvédelmi alkalmazott önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodás megkötésére jogosult munkáltatói jogkör gyakorlónál írásban kezdeményezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésről szóló dokumentumnak tartalmaznia kell

a) a túlmunka vállalás tervezett határozott vagy határozatlan időtartamát,

b) a Hszt. 289/L. § (12) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az önként vállalt túlmunka mértékét egész órában,

c) az előre tervezetten beosztható és az előre nem tervezett rendkívüli munkavégzésre igénybe vehető önként vállalt túlmunka időtartamát,

d) az a)-c) pontban meghatározottakon túl a rendvédelmi szerven belül más szervezeti egység vezetőjével történő megállapodás esetén csatolni kell a munkáltatói jogkört gyakorló 33/G. § (1) bekezdése szerinti előzetes írásbeli tájékoztatását.

(3) Az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodás megkötésére jogosult munkáltatói jogkör gyakorló a megállapodás megkötéséről az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésről szóló dokumentum benyújtásától számított tizenöt napon belül dönt.

(4) Az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodásnak a Hszt. 289/L. § (18) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell

a) a rendvédelmi szerven belül más szervezeti egység vezetőjével történő megállapodás esetén utalást arra, hogy a munkáltatói jogkört gyakorló előzetes tájékoztatása az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodás megkötéséről megvalósult,

b) az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodás időtartamát,

c) az önként vállalt túlmunka ellentételezésének módját és időpontját,

d) az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodás felmondására vonatkozó információt.

(5) Az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodás egy példányát a rendvédelmi alkalmazottnak át kell adni.

33/G. § (1) A Hszt. 289/L. § (16) bekezdése szerinti, a rendvédelmi szerven belül más szervezeti egység vezetőjével kötendő önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodásról a rendvédelmi alkalmazott a munkáltatói jogkör gyakorlóját az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodás megkötését megelőző tizenöt napon belül írásban tájékoztatni köteles.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül, de legkésőbb az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodás tervezett megkötését megelőző utolsó előtti munkanapon írásban tájékoztatja a rendvédelmi alkalmazottat a tájékoztatás tudomásulvételéről.

33/H. § (1) A rendvédelmi alkalmazottnak az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodás felmondását

a) a Hszt. 289/L. § (19) bekezdése szerinti esetben a Hszt. 289/L. § (19) bekezdése szerinti időpontot megelőző tizenöt nappal,

b) a Hszt. 289/L. § (20) bekezdése szerinti esetben a személyi, családi vagy egyéb körülmények ismertté válását követő nyolc napon belül

írásban kell kezdeményeznie az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodást kötő munkáltatói jogkör gyakorlónál, aki az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodás megszűnéséről és annak időpontjáról írásban értesíti a rendvédelmi alkalmazottat.

(2) A más szervezeti egység vezetőjével kötött önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodás esetén a rendvédelmi alkalmazott nyolc napon belül írásban értesíti a munkáltatói jogkört gyakorlóját az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodás megszűnéséről.

33/I. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorlója a Hszt. 289/L. § (22) bekezdése szerinti tájékoztatást a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet] szerinti alapellátó orvos részére

a) az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodás megkötéséről nyolc napon belül,

b) a ténylegesen teljesített önként vállalt túlmunkáról a tárgyhónapot követő hónap tizedikéig

küldi meg.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követően a 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet szerinti alapellátó orvos az önként vállalt túlmunka korlátozásáról vagy megtiltásáról dönt, abban az esetben döntéséről a rendvédelmi alkalmazottat, valamint a munkáltatói jogkört gyakorlót haladéktalanul tájékoztatja.

33/J. § Ha az önként vállalt túlmunkára a Hszt. 289/L. § (25) bekezdése alapján kerül sor, abban az esetben a rendvédelmi alkalmazott közvetlen vezetője az előzetes hozzájárulásáról soron kívül dönt, figyelemmel az operatív munkaszervezési érdekekre.

33/K. § (1) A Hszt. 289/L. § (21) bekezdése szerint nyilvántartott, a tárgyhónapban teljesített önként vállalt túlmunka idejére járó távolléti díj kiszámításakor a teljesített önként vállalt túlmunka percben kiszámított idejét össze kell adni. Ezt követően a teljesített önként vállalt túlmunkát órában és percben meg kell állapítani úgy, hogy amennyiben a teljes óra feletti maradék idő legfeljebb harminc perc, akkor fél óraként, amennyiben több, azt teljes óraként kell figyelembe venni.

(2) A megtérítendő tárgyhavi önként vállalt túlmunka összesítését a tárgyhónapot követő hónap tizedikéig kell a rendvédelmi szerv gazdasági szervéhez eljuttatni, amely intézkedik a Hszt. 289/L. § (13) bekezdése szerinti díjazásnak a rendvédelmi alkalmazott részére történő átutalásáról.

(3) A Hszt. 289/L. § (16) bekezdése szerinti, a rendvédelmi szerven belül más szervezeti egység vezetőjével kötött megállapodás esetén a más szervezeti egység gazdasági szerve intézkedik a (2) bekezdés szerinti kifizetés érdekében.

(4) Ha a rendvédelmi alkalmazott a Hszt. 289/B. §-a szerinti célfeladat végrehajtásában vesz részt, e tevékenysége nem minősül túlmunkának."

30. § A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet a következő 39. §-sal egészül ki:

"39. § A munkáltatói jogkört gyakorlója a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveket érintő, egyes humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2023. (I. 30.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 33/E. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást a Módr. hatálybalépésekor igazgatási jogviszonyban állók esetében 2023. február 28-ig teljesíti."

10. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 5/2022. (III. 31.) BM rendelet módosítása

31. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 2. melléklet

a) 3.1. pontjában a "0,60%-a" szövegrész helyébe a "60%-a" szöveg,

b) 3.2. pontjában a "0,55%-a" szövegrész helyébe az "55%-a" szöveg,

c) 3.3. pontjában a "0,50%-a" szövegrész helyébe az "50%-a" szöveg

lép.

11. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

32. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék mértékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet.

12. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. február 1-jén lép hatályba.

(2) A 14. §, a 20. §, a 2. melléklet és a 12-19. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"1. melléklet az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelethez

Az Országgyűlési Őrség szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
parancsnok
4.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének helyettese
parancsnok-helyettes
5.középvezetőszakirányító 1igazgató600-800
6.középvezetőszakirányító 1igazgató-helyettes600-800
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető600-800600-800
8.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-
helyettes
600-800
700-900*
600-800
9.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető600-800
700-900*
600-800

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dosztályvezető-helyettes750
900*
750
4.Dügyeletvezető I.750
5.Dügyeletvezető II.700
6.Dkiemelt főreferens750
850*
900*
700
7.Djogtanácsos800
8.Ckiemelt főelőadó750700
9.Ckiemelt biztonsági főtiszt900
10.Cfőmérnök850
11.Bbiztonsági főtiszt800
12.Bmérnök650
13.Brajparancsnok650

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dcsoportvezető750750
4.Dszolgálatparancsnok750
5.Dszakreferens750700
6.Dügyeletes700
7.Cszolgálatparancsnok-
helyettes
700
8.Cfőreferens700650
9.Ctechnikus700
10.Chelyszínbiztosító900
11.Clakásbiztosító900
12.Cbiztonsági gépkocsivezető900
13.Bobjektumőr I.700
14.Bjárőr I.350
15.Bbeosztott tűzoltó I.700
16.Aobjektumőr II.700
17.Ajárőr II.350
18.Abeosztott tűzoltó II.700

4. Megjegyzések

4.1. 700-900*: Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóság beosztott vezetői tekintetében a hivatásos pótlék mértéke 700-900%.

4.2. 900*: Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóság osztályvezető-helyettese és kiemelt főreferense esetében a hivatásos pótlék mértéke 900%.

4.3. 850*: Az Országgyűlési Őrség Híradó és Biztonságtechnikai Osztályon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék mértéke 850%."

2. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"1. melléklet az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelethez

Az Országgyűlési Őrség szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
parancsnok
4.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének helyettese
parancsnok-helyettes
5.középvezetőszakirányító 1igazgató770-970
6.középvezetőszakirányító 1igazgató-helyettes770-970
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető770-970770-970
8.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-
helyettes
770-970
870-1070*
770-970
9.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető770-970
870-1070*
770-970

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dosztályvezető-helyettes920
1070*
920
4.Dügyeletvezető I.920
5.Dügyeletvezető II.870
6.Dkiemelt főreferens920
1020*
1070*
870
7.Djogtanácsos970
8.Ckiemelt főelőadó920870
9.Ckiemelt biztonsági főtiszt1070
10.Cfőmérnök1020
11.Bbiztonsági főtiszt970
12.Bmérnök820
13.Brajparancsnok820

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dcsoportvezető920920
4.Dszolgálatparancsnok920
5.Dszakreferens920870
6.Dügyeletes870
7.Cszolgálatparancsnok-
helyettes
870
8.Cfőreferens870820
9.Ctechnikus870
10.Chelyszínbiztosító1070
11.Clakásbiztosító1070
12.Cbiztonsági gépkocsivezető1070
13.Bobjektumőr I.870
14.Bjárőr I.520
15.Bbeosztott tűzoltó I.870
16.Aobjektumőr II.870
17.Ajárőr II.520
18.Abeosztott tűzoltó II.870

4. Megjegyzések

4.1. 870-1070*: Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóság beosztott vezetői tekintetében a hivatásos pótlék mértéke 870-1070%.

4.2. 1070*: Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóság osztályvezető-helyettese és kiemelt főreferense esetében a hivatásos pótlék mértéke 1070%.

4.3. 1020*: Az Országgyűlési Őrség Híradó és Biztonságtechnikai Osztályon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék mértéke 1020%."

3. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"2. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.1. Központi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
országos rendőrfőkapitány
4.központi szerv
vezetőjének
helyettese
bűnügyi országos rendőr-
főkapitány-helyettes
5.rendészeti országos rendőr-
főkapitány-helyettes
6.gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes
7.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
személyügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettes
8.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető (ORFK
humánigazgatási, ellenőrzési,
kommunikációs)
150-350
9.hivatalvezető (ORFK)150-350
10.szakirányító 2főosztályvezető150-350150-350
11.főosztályvezető 1főtanácsadó (főkapitányi
biztos)
150-350150-350
12.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó150-350150-350
13.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes150-350150-350
14.irodavezető150-350
15.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető150-350150-350

1.2. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
rendőrfőkapitány150-350
4.igazgató (RRI)150-350
5.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes (RRI)150-350150-350
6.bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes
(VMRFK)
150-350
7.rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (VMRFK)
150-350
8.gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes
(VMRFK)
150-350
9.főosztályvezető 2főosztályvezető150-350
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
szolgálatvezető (VMRFK, RRI
humánigazgatási, ellenőrzési,
150-350150-350
11.határrendészeti, KHSZ)
12.hivatalvezető150-350
13.osztályvezető 1osztályvezető150-350150-350

1.3. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőfőosztályvezető 1kapitányságvezető (kiemelt)150-350
4.határrendészeti kirendeltség-
vezető (kiemelt)
150-350
5.főosztályvezető 2kapitányságvezető150-350
6.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
határrendészeti kirendeltség-
vezető
150-350
7.kapitányságvezető-helyettes
(kiemelt)
150-350
8.osztályvezető 2osztályvezető150-350150-350
9.hivatalvezető (kiemelt)150-350
10.őrsparancsnok (osztály
jogállású)
150-350

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEügyeletvezető400
4.kiemelt főreferens400350
5.osztályvezető-helyettes400350
6.alosztályvezető400350
7.Dkiemelt főnyomozó400
8.főügyeletes400
9.csoportvezető400350
10.kiemelt főelőadó400350
11.kiemelt főellenőr*****400350
12.Cfőnyomozó400
13.ügyeletes400
14.nyomozótiszt400
15.főelőadó400350
16.területiEügyeletvezető350
17.alosztályvezető350
375**
450**
475**
300
18.alosztályvezető (közterületi
támogató)
450
19.osztályvezető-helyettes350
450****
300
20.titkárságvezető (alosztály
jogállású)
300
21.főorvos300
22.szolgálatirányító tiszt350
450****
23.sajtószóvivő350
24.Dfőügyeletes350
25.al osztályvezető-helyettes350300
26.alosztályvezető-helyettes
(közterületi támogató)
450
27.csoportvezető350,
375**
450**
450****
475**
300
28.kiemelt főellenőr*****350300
29.kiemelt főelőadó350
450****
300
30.kiemelt főmérnök300
31.kiemelt főnyomozó350
450****
32.kiemelt főtechnikus350300
33.kiemelt fővizsgáló350
34.kiképzésvezető350
35.kiképzésszervező350
36.lőtérvezető300
37.pszichológus (bűnügyi)350
38.szakorvos (bűnügyi)350
39.Cfőellenőr*****350300
40.főelőadó350450****300
41.főnyomozó350450****
42.főrevizor300
43.főtechnikus350300
44.fővizsgáló350
45.ügyeletes350
46.Bellenőr *****350300
47.előadó I.350300
48.mérnök300
49.nyomozótiszt350
50.technikustiszt350300
51.vizsgálótiszt350
52.Aelőadó II.350300
53.helyiDalosztályvezető350300
54.hivatalvezető (alosztály
jogállású)
300
55.osztályvezető-helyettes350300
56.őrsparancsnok (alosztály
jogállású)
350
57.őrsparancsnok-helyettes(osztályjogállású)350
58.szolgálatirányító tiszt350
59.Cal osztályvezető-helyettes350300
60.csoportvezető350300
61.kiemelt főelőadó350300
62.kiemelt főnyomozó350
63.kiemelt főtechnikus350
64.kiemelt fővizsgáló350
65.őrsparancsnok-helyettes
(alosztály jogállású)
350
66.Bfőnyomozó350
67.főtechnikus350
68.fővizsgáló350
69.főelőadó350300
70.Anyomozótiszt350
71.technikustiszt350
72.vizsgálótiszt350
73.előadó I.350300

2.1. Megjegyzés:

2.1.1. 375**: A szolgálati kutya kivételével a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 375%.

2.1.2. 450**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 450%.

2.1.3. 450****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.

2.1.4. 475**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 475%.

2.1.5. *****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEcsoportparancsnok400350
4.Dreferens400350
5.Csegédelőadó400350
6.területiEcsoportparancsnok350300
450****
7.őrparancsnok350
8.szolgálatparancsnok350
9.szolgálatparancsnok450
(közterületi támogató)
10.Dhelyszínelő350
11.helyszínelő és balesetvizsgáló350
12.nyomozó350
13.szakoktató350
14.technikus350300
375**
450**
475**
15.ügyeletes350
16.referens350300
450****
17.raktárvezető300
18.vizsgáló350
19.kiemelt főhatárrendész350
375**
450**
475**
550*
575*
20.járőrparancsnok350
375**
450**
450****
475**
21.Cfogdafelügyelő350
22.főhatárrendész350
375**
450**
475**
550*
575*
23.futár300
24.járőrvezető350
375**
450**
475**
25.járőrvezető (közterületi
támogató)
450
26.kutyavezető450**
450****
475**
27.szolgálatparancsnok-
helyettes
350
28.segédelőadó350300
29.kiképző350
30.bűnügyi referens350
31.Bfogdaőr350
32.Bhatárrendész350
375**
450**
475**
550*
575*
33.járőr350
375**
450**
475**
34.járőr (közterületi támogató)450
35.gépjárművezető350300
36.kísérőőr350
37.bűnügyi segédelőadó350
38.Aobjektumőr325*
350
39.járőrtárs325*
40.helyiEőrparancsnok350
41.szolgálatparancsnok350
450****
42.szolgálatirányító parancsnok350
450****
43.csoportparancsnok350
375**
450**
475**
44.Dhelyszínelő350
45.helyszínelő és balesetvizsgáló350
46.körzeti megbízott350
375**
450**
475**
47.nyomozó350
48.határrendészeti szakértő350
450****
49.szolgálatparancsnok-
helyettes
350
50.technikus350
375**
450**
475**
51.vizsgáló350
52.referens350300
53.Csegédtechnikus350
54.ügyeletes350
55.kiképző350
56.kiemelt főhatárrendész350
375**
450**
450****
475**
550*
575*
57.járőrparancsnok350
375**
450**
475**
58.bűnügyi referens350
59.Chajóvezető350
60.Bfogdafelügyelő350
61.főhatárrendész350
375**
450**
450****
475**
550*
575*
62.hajóvizsgáló350
63.járőrvezető350
375**
450**
475**
64.kutyavezető450**
475**
65.segédelőadó350300
66.bűnügyi segédelőadó350
67.Afogdaőr350
68.határrendész350
375**
450**
450****
475**
550*
575*
69.járőr350
375**
450**
475**
70.kísérőőr350
71.motorcsónakvezető350
72.objektumőr325*
350
73.gépjárművezető350325
74.bűnügyi fogalmazó350
75.járőrtárs325*

3.1. Megjegyzés:

3.1.1. 325*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 325%.

3.1.2. 375**: A szolgálati kutya kivételével a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 375%.

3.1.3. 450%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 450%.

3.1.4. 450****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.

3.1.5. 475%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 475%.

3.1.6. 550*: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha a szolgálati kutya kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 550%.

3.1.7. 575*: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha a szolgálati kutya kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 575%.

3.1.8. *****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

4. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (területi szerv besorolású)

4.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
igazgató150-350
4.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes150-350
5.főosztályvezető 2főosztályvezető150-350
6.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető150-350
7.osztályvezető (BEI)250-450

4.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ealosztályvezető400
425*
550**
700***
350
4.osztályvezető-helyettes400
425*
550**
700***
350
5.Dkiemelt főelőadó400
425*
550**
700***
350
6.kiemelt főnyomozó400
425*
550**
700***
850****
7.Cfőelőadó400350
8.főnyomozó400
425*
550**
700***
850****

4.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dnyomozó400
425*
550**
700***
850****
4.Dtechnikus400
425*
550**
700***
850****
5.referens400
550**
700***
350
6.Csegédelőadó350350

4.4. Megjegyzés:

4.4.1. 425*: A titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó alapfeladatot végző állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 425%.

4.4.2. 550**: Tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 550%.

4.4.3. 700***: Speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 700%.

4.4.4. 850****: A kilétét, rendőri jelleget tartósan leplező, speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 850%.

5. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (területi szerv besorolású)

5.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeigazgató150-350
4.középvezetőszakirányító 1igazgatóhelyettes150-350
5.középvezetőszakirányító 2intézményvezető-
helyettes
150-350
6.középvezetőfőosztályvezető 1tagozatparancsnok150-350
7.középvezetőfőosztályvezető 1főosztályvezető150-350
8.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-
helyettes
150-350
9.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető150-350

5.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eosztályvezető-helyettes350
4.Ealosztályvezető350
5.Eszakcsoportvezető350
6.Ekiemelt főreferens350
7.Emesteroktató350
8.Efőorvos350
9.Dkiemelt főelőadó350
10.Dkiképzésvezető350
11.Dkiképzésszervező350
12.Dlőtérvezető350
13.Dkiemelt oktató350
14.Dcsoportvezető350
15.Dorvos350
16.Cfőelőadó350
17.Coktatótiszt350

5.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Emesterkiképző350
4.Eügyeletes350
5.Dreferens350
6.Dszakoktató350
7.Dfelcser350
8.Csegédelőadó350

6. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású)

6.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
műveleti országos
rendőrfőkapitány-helyettes
(Készenléti Rendőrség
parancsnoka)
4.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
igazgató (NNI)250-450
5.középvezetőszakirányító 1igazgató250-450200-400
6.szakirányító 1ezredparancsnok250-450
7.szakirányító 2igazgató-helyettes (NNI)250-450
8.főosztályvezető 1igazgató-helyettes
(MÜIG, KIG, RBI)
250-450200-400
9.középvezetőfőosztályvezető 1szolgálatvezető (TŰSZ)550-750
10.főosztályvezető 2szolgálatvezető
(humánigazgatási, ellenőrzési,
ÁFSZ, LRSZ)
250-450200-400
11.főosztályvezető250-450200-400
12.középvezetőfőosztályvezető 2főosztályvezető (TŰSZ)550-750
13.főosztályvezető (Személy- és
Objektumvédelmi
Igazgatóság
Személybiztosítási Főosztály)
550-750
14.hivatalvezető200-400
15.középvezetőfőosztályvezető 2főosztályvezető (NNI KEF)450-650
16.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
szolgálatvezető (ÜVSZ)250-450
17.főosztályvezető-
helyettes 2
főosztályvezető-helyettes250-450200-400
18.osztályvezető 1osztályvezető250-450200-400
19.osztályvezető (TŰSZ)550-750
20.osztályvezető 1osztályvezető (Személy- és
Objektumvédelmi
Igazgatóság
Személybiztosítási Főosztály
Kiemelt Személybiztosítási
Osztály)
550-750
21.szolgálatvezető-helyettes
(LRSZ)
250-450*
700-900
22.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető (NNI KEF)450-650

6.1.1. 250-450*: A Légirendészeti Szolgálat nem fedélzeti szolgálattevő szolgálatvezető-helyettes szolgálati beosztásban a hivatásos pótlék mértéke 250-450%.

6.2. Tiszti szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eosztályvezető-helyettes400**
450
350
4.alosztályvezető400**
450
475***
550**
575**
850******
350
5.századparancsnok450
6.karmester350
7.főorvos350
8.ügyeletvezető450
9.Eosztályvezető-helyettes (NNI KEF)650
10.Ealosztályvezető (NNI KEF)650
11.Dhelikoptervezető900
12.alosztályvezető-helyettes450
850******
350
13.csoportvezető450
475***
550**
575**
850******
350
14.kiemelt főelőadó400**
450
475***
550**
575**
650*****
850******
350
15.kiemelt főellenőr*******450350
16.kiemelt főnyomozó450
475***
650*****
17.(D)kiemelt főtechnikus450350
18.karmester-helyettes350
19.kiemelt főmérnök450350
20.kiképzésvezető450350
21.kiemelt biztonsági főtiszt450
850******
22.Cfőelőadó450
850******
350
23.főrevizor350
24.főtechnikus450350
25.biztonsági főtiszt450
26.főmérnök450350
27.Cfőnyomozó450
475***
650*****
28.Bmérnök450350
29.előadó I.450350
30.(B)technikustiszt450350
31.biztonsági tiszt450
32.szólamvezető350
33.Bnyomozótiszt450
475***
650*****
34.Aelőadó II.450350

6.3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eszolgálatparancsnok400**
450
475***
550**
575**
350
4.csoportparancsnok450
475***
550**
575**
850******
350
5.szolgálatirányító450
850******
6.szakaszparancsnok450
7.őrparancsnok450
8.Dbiztonsági gépkocsivezető450
850******
9.fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó)550****
10.referens450350
11.raktárvezető400**
450
350
12.PSZH parancsnok450
13.technikus400**
450
350
14.nyomozó450
475***
15.tűzszerész850
16.személybiztosító450
850******
17.helyszínbiztosító450
850******
18.lakásbiztosító450
850******
19.zenész350
20.vízágyúgépkocsi-parancsnok450
21.járőrparancsnok450
475***
550**
575**
22.szakoktató450350
23.Cjárőrvezető450
475***
550**
575**
24.kiemelt kísérőőr450
25.kutyavezető550**
575**
26.kiemelt objektumőr400**
450
27.segédelőadó450
475***
350
28.futár350
29.kiképző450350
30.fogdafelügyelő450
31.Bjárőr450
475***
550**
575**
32.PSZH kezelő450
33.vízágyú gépkocsi-kezelő450
34.gépjárművezető450350
35.kísérőőr450
36.objektumőr400**
450
37.Ajárőrtárs350*

6.4. Megjegyzés:

6.4.1. 350*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 350%.

6.4.2. 400**: A Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály alapfeladatokat ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 400%.

6.4.3. 475***: A Rendészeti Igazgatóság, valamint a határrendészeti igazgatóságok bevetési főosztályainak támogató alegységeinél támogató szolgálati feladatot teljesítő állomány, a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Különleges Védelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat állománya, a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 475%.

6.4.4. 550**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 550%.

6.4.5. 550****: A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) beosztások esetében a hivatásos pótlék mértéke 550%.

6.4.6. 575** A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 575%.

6.4.7. 650*****: A Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály esetében a hivatásos pótlék mértéke 650%.

6.4.8. 850******: A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztályának (a volt köztársasági elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 850%.

6.4.9. *******: A kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

7. Budapesti Rendőr-főkapitányság

7.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

7.1.1. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
rendőrfőkapitány150-350
4.középvezetőszakirányító 1bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes
(BRFK)
150-350
5.rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
150-350
6.gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes
(BRFK)
150-350
7.főosztályvezető 2főosztályvezető150-350150-350
8.szolgálatvezető
(humánigazgatási, ellenőrzési)
150-350
9.hivatalvezető150-350
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
főosztályvezető-helyettes150-350150-350
11.osztályvezető 1osztályvezető150-350150-350

7.1.2. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőfőosztályvezető 1kapitányságvezető (kiemelt)150-350
4.főosztályvezető 2kapitányságvezető150-350
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
kapitányságvezető-helyettes
(kiemelt)
150-350
6.osztályvezető 2osztályvezető150-350150-350
7.hivatalvezető (kiemelt)150-350
8.őrsparancsnok (osztály
jogállású)
150-350

7.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.területiEügyeletvezető375
4.alosztályvezető375
450***
325
5.osztályvezető-helyettes375
450***
325
6.főorvos325
7.szolgálatirányító tiszt375
8.Dfőügyeletes375
9.al osztályvezető- helyettes375325
10.csoportvezető375325
11.kiemelt főellenőr****375325
12.kiemelt főelőadó375325
13.kiemelt főnyomozó375450***
14.kiemelt főtechnikus375325
15.kiemelt fővizsgáló375
16.lőtérvezető325
17.Cfőellenőr****375325
18.főelőadó375325
19.főnyomozó375
450***
20.főrevizor325
21.főtechnikus375325
22.fővizsgáló375
23.ügyeletes375
24.Bellenőr****375325
25.előadó I.375325
26.nyomozótiszt375
450***
27.technikustiszt375325
28.vizsgálótiszt375
29.Aelőadó II.375325
30.helyiDalosztályvezető375325
31.hivatalvezető
(alosztály jogállású)
325
32.őrsparancsnok
(alosztály jogállású)
375
33.őrsparancsnok-helyettes
(osztály jogállású)
375
34.szolgálatirányító tiszt375
35.Calosztályvezető-helyettes375325
36.csoportvezető375325
37.kiemelt főelőadó375325
38.kiemelt főnyomozó375
39.kiemelt főtechnikus375325
40.kiemelt fővizsgáló375
41.őrsparancsnok-helyettes
(alosztály jogállású)
375
42.Bfőnyomozó375
43.főtechnikus375
44.fővizsgáló375
45.főelőadó375325
46.Anyomozótiszt375
47.technikustiszt375
48.vizsgálótiszt375
49.előadó I.375325

7.3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.területiEcsoportparancsnok375
4.őrparancsnok375
5.szolgálatparancsnok375
6.Dhelyszínelő375
7.helyszínelő és balesetvizsgáló375
8.nyomozó375
450***
9.szakoktató350
10.technikus375325
11.ügyeletes375
12.referens375325
13.vizsgáló375
14.járőrparancsnok375
475**
500**
15.Cfogdafelügyelő375
16.járőrvezető375
475**
500**
17.kutyavezető475**
500**
18.segédelőadó375
450***
325
19.bűnügyi referens375
20.Bfogdaőr375
21.járőr375
475**
500**
22.gépjárművezető375325
23.kísérőőr375
24.bűnügyi segédelőadó375
450***
25.Aobjektumőr350*
375
26.járőrtárs350*
27.helyiEőrparancsnok375
28.szolgálatirányító parancsnok375
29.csoportparancsnok375
30.Dhelyszínelő375
31.helyszínelő és balesetvizsgáló375
32.körzeti megbízott375
475**
500**
33.nyomozó375
34.technikus375325
35.vizsgáló375
36.referens375325
37.Csegédtechnikus375325
38.ügyeletes375
39.járőrparancsnok375
475**
500**
40.bűnügyi referens375
41.Chajóvezető375
42.Bfogdafelügyelő375
43.hajóvizsgáló375
44.járőrvezető375
475**
500**
45.kutyavezető475**
500**
46.segédelőadó375325
47.bűnügyi segédelőadó375
48.Afogdaőr375
49.járőr375
475**
500**
50.kísérőőr375
51.motorcsónak-vezető375
52.objektumőr350*
375
53.gépjárművezető375350
54.bűnügyi fogalmazó375
55.járőrtárs350*

7.4. Megjegyzés:

7.4.1. 350*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke

350%.

7.4.2. 450***: A Bűnügyi Szervek Kiemelt Ügyek Főosztálya Bűnügyi Bevetési Osztály bevetési feladatokat közvetlenül ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.

7.4.3. 475**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 475%.

7.4.4. 500**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 500%.

7.4.5. ****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

8. A Nemzetközi Oktatási Központ szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású)

8.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemeltterületi szerv vezetőjeigazgató150-350
4.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes150-350
5.középvezetőfőosztályvezető 2osztályvezető (NEO)150-350
6.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
osztályvezető (ILEA,
KERA, CEPOL, ICOFI,
TKO)
150-350

8.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eosztályvezető-helyettes350350
4.Ealosztályvezető350350
5.Dkiemelt főelőadó350350
6.Cfőelőadó350350

8.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dreferens350350
4.Csegédelőadó350
5.Bgépjárművezető350

9. Rövidítések és megjegyzések

9.1. E melléklet alkalmazásában:

9.1.1. ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat,

9.1.2. BEI: Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság,

9.1.3. BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság,

9.1.4. CEPOL: Nemzetközi Oktatási Központ Európai Rendőr Akadémia (European Police College),

9.1.5. ICOFI: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (International College of Financial Investigation),

9.1.6. ILEA: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Rendészeti Akadémia (International Law Enforcement Academy),

9.1.7. KERA: Nemzetközi Oktatási Központ Közép-európai Rendőr Akadémia,

9.1.8. KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat,

9.1.9. KIG: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság,

9.1.10. KR: Készenléti Rendőrség,

9.1.11. LRSZ: Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálat,

9.1.12. MÜIG: Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság,

9.1.13. VMRFK: Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

9.1.14. NEO: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Ellátó Osztály,

9.1.15. NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda,

9.1.16. NNI KEF: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály,

9.1.17. ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság,

9.1.18. RBI: Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság,

9.1.19. RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,

9.1.20. TKO: Nemzetközi Oktatási Központ Továbbképzési és Koordinációs Osztály,

9.1.21. TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat,

9.1.22. ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat.

9.2. Megjegyzés:

9.2.1. központi szerv: Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK),

9.2.2. területi szervek: (vármegyei illetékességű középirányító és azonos jogállású): BRFK, VMRFK-k, KR, RRI, Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, Nemzetközi Oktatási Központ,

9.2.3. helyi szervek: rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek,

9.2.4. kiemelt rendőrkapitányságok: a BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV. kerületi Rendőrkapitányság és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a vármegyeszékhelyi rendőrkapitányságok, a Gödöllői, a Soproni, a Nagykanizsai, a Dunaújvárosi, az Érdi, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság,

9.2.5. kiemelt határrendészeti kirendeltségek: a Szegedi, a Kiszombori, a Nagylaki, a Kelebiai, a Hercegszántói, a Bácsbokodi, a Bácsalmási, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség."

4. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"3. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője (tábornok)
főigazgató
4.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
(tábornok)
főigazgató-helyettes
5.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője*
igazgató350-550350-550
6.középvezetőszakirányító 1igazgatóhelyettes
hivatalvezető
350-550350-550
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető350-550350-550
8.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó350-550350-550
9.középvezetőfőosztályvezető 1önálló osztályvezető
(főigazgató közvetlen irányítása alatt)
350-550350-550
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes500-700
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezetőt helyettesítő
osztályvezető
500-700400-600
12.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető500-700400-600
13.beosztott vezetőosztályvezető 1tanácsadó550-750450-650
14.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető- helyettes
(kiemelt)
550-750400-600
15.beosztott vezetőosztályvezető 2Kirendeltségvezető (osztályvezető-helyettes kiemelt)550-750
16.beosztott vezetőosztályvezető 2kirendeltségvezető (kiemelt)550-750

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dosztályvezető-helyettes800650
4.Dkirendeltségvezető
(osztályvezető- helyettes)
800
5.Dalosztályvezető750600
6.Dkirendeltségvezető750
7.Dkiemelt főreferens700550
8.Ckiemelt főelőadó700550

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dszakreferens700550

4. Megjegyzés: * A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv központi szervi jogállású, de igazgatója a vezetői beosztás szempontjából a területi szerv vezetőjével esik egy kategóriába."

5. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"4. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A terrorizmust elhárító szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője (tábornok)
főigazgató
4.központi szerv
vezetőjének
helyettese
(tábornok)
főigazgató-helyettes
5.központi szerv
vezetőjének
helyettese
(tábornok)
hivatalvezető
6.középvezetőszakirányító 1igazgató600-800
700-900*
450-650
7.szakirányító 2igazgató-helyettes600-800
700-900*
450-650
8.főosztályvezető 1f őosztályvezető**600-800
700-900*
450-650
9.főtanácsadó600-800
700-900*
450-650
10.középvezetőfőosztályvezető 1
főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-
helyettes 2
kapcsolattartó700-900450-650
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes**600-800
700-900*
450-650
12.osztályvezető**600-800
700-900*
450-650
13.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető 1 osztályvezető 1
irodavezető600-800
700-900*
450-650
14.tanácsadó600-800
700-900*
450-650
15.osztályvezető**600-800
700-900*
450-650

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dcsoportvezető900
750**
650
4.jogtanácsos650
5.kiemelt biztonsági főtiszt900
6.kiemelt főreferens900
750**
650
7.mentőorvos 1900
8.műveleti tiszt 1900
9.osztályvezető-helyettes900650
10.ügyeletvezető750
11.Dfőorvos650
12.Cbiztonsági főtiszt900
13.főmérnök900
14.kiemelt főelőadó900
750**
650
15.mentőorvos 2900
16.mentőtiszt 1900
17.műveleti tiszt 2900
18.Bfőelőadó900650
19.kiemelt biztonsági tiszt900
20.mentőtiszt 2900
21.műveleti tiszt 3900
22.szolgálatparancsnok900
750
23.Abiztonsági tiszt900
24.előadó900650

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dbiztonsági gépjármű-
vezető 1
900
750**
4.helyszínbiztosító 1900
5.műveleti tiszthelyettes 1900
6.személybiztosító 1900
7.technikus 1900650
8.Dszolgálatparancsnok 1750
9.Cbiztonsági gépjármű-
vezető 2
900
750**
10.helyszínbiztosító 2900
11.lakásbiztosító 1900
12.műveleti mentőápoló 1900650
13.műveleti tiszthelyettes 2900
14.objektumőr 1750650
15.segédelőadó 1750**650
16.személybiztosító 2900
17.szolgálatparancsnok 2750
18.technikus 2900650
19.Bbiztonsági gépjármű-
vezető 3
750**
20.gépjárművezető 1900650
21.helyszínbiztosító 3900
22.lakásbiztosító 2900
23.műveleti mentőápoló 2900650
24.műveleti tiszthelyettes 3900
25.objektumőr 2750650
26.segédelőadó 2750**650
27.technikus 3900650
28.Agépjárművezető 2900650
29.objektumőr 3750650
30.segédelőadó 3750**650

4. Megjegyzés:

4.1. 900*: A főigazgató közvetlen alárendeltségében, a Műveleti Igazgatóságon, a Személyvédelmi Igazgatóságon, a Felderítési Igazgatóságon szolgálatot teljesítő, közvetlen műveleti tevékenységében részt vevő, vezető beosztást betöltő állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 900%.

4.2.750**: A TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék mértéke 750%."

6. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"4/A. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Az idegenrendészeti szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
főigazgató
4.kiemelt vezetőközponti szerv vezetőjének helyetteseáltalános főigazgató-
helyettes
5.kiemelt vezetőközponti szerv vezetőjének helyettesegazdasági főigazgató-
helyettes
6.középvezetőszakirányító 1főosztályvezető*150-350150-350
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető*150-350150-350
8.középvezetőfőosztályvezető 1regionális igazgató150-350150-350
9.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó150-350150-350
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes
(központi szerv)
150-350150-350
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető (központi szerv)150-350150-350
12.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
regionális igazgató-helyettes150-350150-350
13.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető (regionális
igazgatóság)
150-350150-350

1.1. Megjegyzés: * A főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályvezetőt szakirányító 1, az ezen kívüli főosztályvezetőket szakirányító 2 besorolási kategóriába szükséges besorolni.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központi szervEosztályvezető-
helyettes
350350
4.központi szervEkiemelt főreferens350350
5.központi szervDfőreferens350350
6.központi szervCreferens350350
7.igazgatóságDosztályvezető-
helyettes
350350
8.igazgatóságDkiemelt főreferens350350
9.igazgatóságCfőreferens350350
10.igazgatóságBreferens350350

"

7. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"5. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.1. Központi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője (tábornok)
főigazgató
4.kiemelt vezetőközponti szerv vezetőjének helyettesefőigazgató-helyettes
5.középvezetőszakirányító 1országos polgári védelmi
főfelügyelő
150-350
6.középvezetőszakirányító 1országos tűzoltósági
főfelügyelő
150-350
7.középvezetőszakirányító 1országos iparbiztonsági
főfelügyelő
150-350
8.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető150-350150-350
9.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető
(információbiztonsági)
450-650
10.középvezetőszakirányító 1hivatalvezető150-350150-350
11.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető150-350150-350
12.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető
(információbiztonsági)
450-650
13.középvezetőfőosztályvezető 1főosztályvezető (főfelügyelő-
helyettes)
150-350
14.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes150-350150-350
15.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes
(információ biztonsági)
450-650
16.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető150-350150-350
17.beosztott vezetőosztályvezető 1titkárságvezető150-350

1.2. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjekatasztrófavédelmi
igazgató
150-350
4.középvezetőszakirányító 2katasztrófavédelmi
igazgató-helyettes
150-350
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
polgári védelmi
főfelügyelő
150-350
6.tűzoltósági
főfelügyelő
150-350
7.iparbiztonsági
főfelügyelő
150-350
8.főosztályvezető-
helyettes 2
szolgálatvezető150-350150-350
9.hivatalvezető150-350
10.osztályvezető 1zenekarvezető150-350
11.osztályvezető150-350150-350
12.szolgálatvezető-
helyettes
150-350150-350
13.osztályvezető 2szakcsoport-vezető
(KOK)
150-350

1.3. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőfőosztályvezető 1katasztrófavédelmi
kirendeltségvezető
(vármegyeszékhelyi)
150-350
4.főosztályvezető 2katasztrófavédelmi
kirendeltség-vezető
150-350
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
polgári védelmi
felügyelő
150-350
6.tűzoltósági felügyelő150-350
7.iparbiztonsági
felügyelő
150-350
8.szolgálatvezető150-350
9.osztályvezető 2tűzoltóparancsnok150-350
10.osztályvezető150-350150-350
11.irodavezető150-350

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEalosztályvezető400350
4.központiEalosztályvezető
(információbiztonsági)
650
5.központiEkiemelt főreferens400350
6.központiEkiemelt főreferens
(információbiztonsági)
650
7.központiEkiemelt főreferens
(információbiztonsági
ügyeletes)
650
8.központiEmunkabiztonsági főfelügyelő350
9.központiEvezető főügyeletes400
10.központiDkiemelt főelőadó400350
11.központiCfőelőadó400350
12.területiEalosztályvezető350300
13.területiEvezető tanár350
14.területiEügyeletvezető350
15.területiDkiemelt főtanár350
16.területiDkiemelt főelőadó350300
17.területiDkiemelt főelőadó KMSZ, KML400
18.területiDügyeletvezető (KOK)300
19.területiDkarmester-helyettes300
20.területiDfőügyeletes350
21.területiDcsoportvezető350300
22.területiCfőelőadó350300
23.területiCfőeladó KMSZ, KML400
24.területiCkoncertmester300
25.területiCfőtanár350
26.területiCügyeletes350
27.területiCoktató350
28.területiBszólamvezető300
29.területiBtanár350
30.területiBelőadó I.350300
31.területiBelőadó I. (KMSZ, KML)400
32.területiAelőadó II.350300
33.helyiDalosztályvezető350300
34.helyiDparancsnokhelyettes350
35.helyiDőrsparancsnok350
36.helyiCkiemelt főelőadó350300
37.helyiCszolgálatparancsnok400
38.helyiCműszaki biztonsági tiszt350
39.helyiCkatasztrófavédelmi megbízott350
40.helyiCcsoportvezető350300
41.helyiBfőelőadó350300
42.helyiBhajóskapitány400
43.helyiBrajparancsnok400
44.helyiAelőadó I.350300

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiDreferens400350
4.Csegédelőadó400350
5.területiDszakoktató350
6.referens350300
7.technikus350300
8.technikus
KMSZ, KML
400
9.zenész300
10.Csegédelőadó350300
11.segédelőadó KMSZ, KML400
12.raktáros300
13.kiképző350
14.Bgépjárművezető350300
15.gépjárművezető
KMSZ, KML
400
16.helyiDrajparancsnok-helyettes400
17.Chajóvezető400
18.szerparancsnok400
19.referens350300
20.Bgépész385
21.különlegesszer-kezelő385
22.helyiBsegédelőadó350300
23.helyiAhíradó ügyeletes350
24.Agépjárművezető385
25.beosztott tűzoltó375
26.matróz375

4. Rövidítések:

4.1. KMSZ: Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat

4.2. KML: Katasztrófavédelmi mobil laborok"

8. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"6. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.1. Központi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
országos parancsnok
4.központi szerv
vezetőjének
helyettese
országos parancsnok
helyettes
5.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető150-350
6.hivatalvezető150-350
7.szakirányító 2főosztályvezető150-350
8.főosztályvezető 1főtanácsadó150-350
9.főtanácsadó
(országos parancsnoki biztos)
150-350
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes150-350
11.sajtószóvivő150-350
12.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető150-350
13.osztályvezető 1munkavédelmi főfelügyelő150-350
14.titkárságvezető150-350
15.tanácsadó150-350

1.2. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeparancsnok
(agglomerációs központ)
150-350
4.parancsnok (több
objektumos büntetés-
végrehajtási intézet)
150-350
5.főigazgató150-350
6.igazgató150-350
7.ügyvezető
(Bv. Holding Kft.)
150-350
8.középvezetőszakirányító 2parancsnok
(egy objektumos büntetés-
végrehajtási intézet)
150-350
9.főosztályvezető 1parancsnok-helyettes
(agglomerációs központ)
150-350
10.gazdasági vezető
(agglomerációs központ)
150-350
11.igazgató-helyettes150-350
12.ügyvezető-helyettes
(Bv. Holding Kft.)
150-350
13.főosztályvezető 2parancsnok-helyettes
(több objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
150-350
14.főosztályvezető-helyettes 1parancsnok-helyettes
(egy objektumos büntetés-
végrehajtási intézet)
150-350
15.orvos igazgató150-350
16.ápolási igazgató150-350
17.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető150-350

1.3. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem
alapfeladat
3.középvezetőszakirányító 2ügyvezető (gazdasági társaságok)150-350
4.középvezetőfőosztályvezető 1parancsnok150-350
5.beosztott
vezető
főosztályvezető-helyettes
1
ügyvezető-helyettes (gazdasági
társaságok)
150-350
6.beosztott
vezető
gazdasági vezető (gazdasági társaságok)150-350
7.beosztott
vezető
osztályvezető 2osztályvezető150-350
8.beosztott
vezető
osztályvezető (gazdasági társaságok)150-350

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem
alapfeladat
3.központiEkiemelt főreferens400350
4.nyomozó tiszt350
5.energetikai és környezetvédelmi vezető350
6.tűzvédelmi vezető350
7.közegészségügyi-járványügyi
főfelügyelő
400
8.Dfőügyeletes400
9.területiEalosztályvezető350300
10.osztályvezető-helyettes350300
11.szakorvos350
12.vezető főtanár350
13.Dcsoportvezető350300
14.kiemelt főelőadó350300
15.kiemelt főtanár350
16.szakpszichológus350
17.fegyelmi és nyomozótiszt350
18.biztonsági tiszt350
19.Cpszichológus350
20.főelőadó350300
21.diplomás ápoló350
22.vezető reintegrációs tiszt400* vagy
350
23.Belőadó350300
24.reintegrációs tiszt400* vagy
350
25.helyiEszakorvos350
26.Dalosztályvezető350
27.osztályvezető-helyettes (gazdasági
társaságok)
350300
28.csoportvezető350300
29.kiemelt főelőadó350300
30.szakpszichológus350
31.üzemvezető (gazdasági társaságok)350
32.biztonsági tiszt350
33.Cfőelőadó350300
34.főművezető (gazdasági társaságok)350
35.Belőadó350300
36.reintegrációs tiszt400* vagy
350

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem
alapfeladat
3.központiEműveleti főfelügyelő600
4.Dreferens450350
5.Csegédelőadó400350
6.kutyavezető450
7.körletfelügyelő500
8.Bbiztonsági felügyelő450
9.területiEkörlet-főfelügyelő500
10.biztonsági főfelügyelő450
11.műveleti főfelügyelő500
12.raktárvezető350
13.élelmezésvezető350
14.főfelügyelő (vezető-
biztonságtechnikus)
350
15.Dkutyatelep-vezető450
16.konyhavezető350
17.főápoló350
18.szakoktató350
19.műhelyvezető350
20.kiemelt művezető (gazdasági
társaságok)
350
21.biztonságtechnikus350
22.Cfegyvermester350
23.raktáros350
24.szociális segédelőadó400* vagy 350
25.foglalkoztatási segédelőadó400* vagy 350
26.nyilvántartási segédelőadó350
27.segédelőadó350
28.művezető350
29.körletfelügyelő500
30.kutyavezető450
31.szakasszisztens350
32.szakápoló350
33.Bápoló350
34.foglalkoztatási felügyelő400* vagy 350
35.gépjárművezető450
36.biztonsági felügyelő450
37.Asegédfelügyelő350
38.Ekörlet-főfelügyelő400
39.biztonsági főfelügyelő400* vagy 375
40.műveleti főfelügyelő400
41.raktárvezető350
42.élelmezésvezető350
43.főfelügyelő (vezető-
biztonságtechnikus)
350
44.Dkonyhavezető350
45.főápoló350
46.műhelyvezető350
47.kiemelt művezető (gazdasági
társaságok)
350
48.helyiCraktáros350
49.szociális segédelőadó400* vagy 350
50.nyilvántartási segédelőadó350
51.segédelőadó350300
52.művezető (gazdasági társaságok)350
53.szakápoló350
54.Bápoló350
55.körletfelügyelő400* vagy 350
56.foglalkoztatási felügyelő400* vagy 350
57.kutyavezető375
58.Agépjárművezető375
59.biztonsági felügyelő375
60.segédfelügyelő350

4. Megjegyzés:

4.1. Agglomerációs központ:

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklet V. táblázatában meghatározott büntetés-végrehajtási intézet (Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Szegedi Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)

4.2. Több objektumos szervezeti egység:

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Középdunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tököli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet

4.3. Egy objektumos szervezeti egység:

Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház és Börtön, Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön, Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet

4.4. 400*: 400% a pótlék mértéke, amennyiben speciális (hosszúidős biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuális bűncselekményt elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, különleges biztonsági részlegen vagy HIV részlegen, műveleti osztályon, illetve csoportban teljesít szolgálatot, vagy páncélozott szállító járművet vezet, vagy ténylegesen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat."

9. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"7. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások, azok besorolása és a szolgálati beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmények, valamint a vezényléssel betölthető szolgálati beosztások száma

1. A Belügyminisztériumba vezényléssel betölthető szolgálati beosztások

1.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőszakirányító 1sajtófőnök200-400200-400
4.középvezetőszakirányító 1főosztályvezető200-400200-400
5.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó200-400200-400
6.középvezetőfőosztályvezető 2osztályvezető*200-400200-400
7.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
osztályvezető**200-400200-400
8.beosztott vezetőosztályvezető 1tanácsadó200-400200-400
9.beosztott vezetőosztályvezető 1sajtószóvivő200-400200-400

1.1.1. Megjegyzés:

1.1.1.1. *: a hivatásos állomány tagját középvezetőként kell osztályvezető szolgálati beosztásba sorolni, ha megfelel a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint középvezetői beosztásba a hivatásos állomány azon tagja nevezhető ki, aki beosztott vezetői beosztásban legalább három évet eltöltött.

1.1.1.2. **: a hivatásos állomány tagja akkor sorolható be beosztott vezetőként osztályvezető szolgálati beosztásba, ha nem felel meg a Hszt. 58. § (4) bekezdésének, ennek megfelelően beosztott vezetői beosztásban nem töltött el legalább három évet.

1.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ekiemelt főreferens400400
4.Dkiemelt főelőadó400400

1.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ereferens375375
4.Cgépkocsivezető375

2. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások

2.1. A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szolgálati beosztásai

2.1.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőszakirányító 2főigazgató-helyettes150-350150-350
4.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-
helyettes
150-350150-350
5.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető150-350150-350

2.1.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ekiemelt főreferens350350
4.Dkiemelt főelőadó350350
5.Cfőelőadó350350

2.1.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dreferens350350
4.Csegédelőadó350350

2.2. A rendvédelmi technikum szolgálati beosztásai

2.2.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeigazgató150-350
4.középvezetőfőosztályvezető 1igazgató-helyettes150-350150-350
5.beosztott
vezető
osztályvezető 1osztályvezető150-350150-350

2.2.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ealosztályvezető350350
4.Eosztályvezető-helyettes350350
5.Eszakcsoportvezető350
6.Evezetőorvos350
7.Eévfolyamparancsnok350
8.Ekiemelt főreferens350
9.Emesteroktató350
10.Dkiemelt oktató350350
11.Dkiemelt főelőadó350
12.Dcsoportvezető350350
13.Coktatótiszt350
14.Cfőelőadó350350
15.Corvos350

2.2.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eszakoktató350
4.ügyeletes350
5.Dfelcser350
6.referens350350
7.szolgálatvezető350
8.Csegédelőadó350
9.szolgálatparancsnok-
helyettes
350350

"

10. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"8. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztások, azok besorolási kategóriája

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
rektor*150-350
4.központi szerv
vezetőjének
helyettese
(tábornok)
rektorhelyettes*150-350
5.dékán150-350
6.területi szerv
vezetője (tábornok)
karközi intézetvezető
igazgató
150-350150-350
7.középvezetőszakirányító 1dékánhelyettes150-350150-350
8.kari intézetvezető150-350150-350
9.(középvezető)szakirányító 1tagozatparancsnok
(Rendészettudományi Kar
Rendvédelmi
Tagozat)
150-350
10.szakirányító 2karközi intézetvezető-
helyettes (KVI, NBI)
150-350150-350
11.tanszékvezető150-350150-350
12.kari tanulmányi vezető150-350
13.középvezetőszakirányító 2irodavezető150-350
14.középvezetőfőosztályvezető 1tagozatparancsnok-helyettes
(Rendészet-tudományi Kar
Rendvédelmi Tagozat)
150-350
15.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
hivatalvezető150-350
16.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
központvezető (egyetemi
központban)
150-350
17.osztályvezető 1osztályvezető150-350
18.beosztott vezetőosztályvezető 1évfolyam-parancsnok150-350

2. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.főosztályvezető 1egyetemi tanár150-350
4.főosztályvezető 1kutató professzor150-350
5.főosztályvezető 1tudományos tanácsadó150-350
6.osztályvezető 1egyetemi docens150-350
7.osztályvezető 1főiskolai tanár150-350
8.osztályvezető 1tudományos főmunkatárs150-350
9.osztályvezető 1ügyvivő szakértő150-350
10.Eadjunktus350
11.Etudományos munkatárs350
12.Etanársegéd350
13.Emesteroktató350
14.Egyakorlati oktató
(szakoktató)
350
15.Eosztályvezető-helyettes350
16.Ealosztályvezető350
17.Ekiemelt főreferens350
18.Dtudományos
segédmunkatárs
350
19.Dmesterkiképző350
20.Dcsoportvezető
21.Ckiképző350

3. Kiképzői beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dsegédkiképző350
4.fegyvermester350

4. Megjegyzés: * A rektor és a rektor helyettes munkakörébe kinevezett, e rendelet hatálya alá tartozó hivatásos állományú besorolási szintjét mutatja, a munkakör hivatásos szolgálati beosztássá minősítése nélkül."

11. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. melléklet 1.4.3. pontja helyébe a következő pont lép:

"1.4.3. Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú, a felnőttképzési törvény szerinti belső képzés; az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél az ügyeletvezető, a főügyeletes, az ügyeletes, a kiemelt főtechnikus, a főtechnikus, a technikustiszt, a technikus, a segédtechnikus, a szolgálatparancsnok, a szolgálatparancsnok (közterületi támogató), a szolgálatirányító parancsnok, a szolgálatirányító tiszt, a szolgálatparancsnok-helyettes, a csoportparancsnok, a helyszínelő, a helyszínelő és balesetvizsgáló, a kutyavezető, valamint a körzeti megbízott beosztások betöltéséhez szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített, rendészeti tárgyú, a felnőttképzési törvény szerinti belső képzés."

2. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. melléklete a következő 3.2.4. és 3.2.5. ponttal egészül ki:

"3.2.4. az ORFK Csopaki Rendőr Szakiskola 1 éves közrendvédelmi és közlekedési szakos nappali tagozatos, valamint az ORFK Csopaki Rendőr Szakiskola 7 hónapos általános szakos nappali tagozatos képzettséget,

3.2.5. az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, "A", "B" és "C" besorolási kategóriájú szolgálati beosztásban, valamint a nem alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, "A", "B" és "C" besorolási kategóriájú szolgálati beosztásban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar rendészeti alapfelkészítését követően tett Tisztjelölt vizsgát a képzési szaknak és szakiránynak megfelelően."

3. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. melléklet 1.3. pontjában foglalt táblázat E:2-E:4 mezőjében a "beosztásnak megfelelő" szövegrész helyébe a "beosztáshoz előírt" szöveg lép.

4. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. melléklet

a) 3.2. pontjában a "rendőri" szövegrész helyébe a "rendőr" szöveg és a "szakképzettséget" szövegrész helyébe a "szakképzettséggel" szöveg,

b) 3.2.2. pontjában a "szakképzettséget" szövegrész helyébe a "szakképesítést" szöveg

lép.

12. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"2. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.1. Központi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
országos rendőrfőkapitány
4.központi szerv
vezetőjének
bűnügyi országos rendőr-
főkapitány-helyettes
5.helyetteserendészeti országos rendőr-
főkapitány-helyettes
6.gazdasági országos rendőr-
főkapitány-helyettes
7.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
személyügyi országos
rendőr-
főkapitány-helyettes
8.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető (ORFK
humánigazgatási, ellenőrzési,
kommunikációs)
320-520
9.hivatalvezető (ORFK)320-520
10.szakirányító 2főosztályvezető320-520320-520
11.főosztályvezető 1
főosztályvezető 1
főtanácsadó (főkapitányi
biztos)
320-520320-520
12.középvezetőfőtanácsadó320-520320-520
13.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes320-520320-520
14.irodavezető320-520
15.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető320-520320-520

1.2. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjerendőrfőkapitány320-520
4.igazgató (RRI)320-520
5.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes
(RRI)
320-520320-520
6.bűnügyi
rendőrfőkapitány-
helyettes (VMRFK)
320-520
7.rendészeti
rendőrfőkapitány-
helyettes (VMRFK)
320-520
8.gazdasági
rendőrfőkapitány-
helyettes
(VMRFK)
320-520
9.főosztályvezető 2főosztályvezető320-520
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
szolgálatvezető
(VMRFK, RRI
humánigazgatási,
320-520320-520
11.
ellenőrzési,
határrendészeti,
KHSZ)
12.hivatalvezető320-520
13.osztályvezető 1osztályvezető320-520320-520

1.3. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőfőosztályvezető 1kapitányságvezető (kiemelt)320-520
4.határrendészeti kirendeltség-
vezető (kiemelt)
320-520
5.főosztályvezető 2
főosztályvezető-
helyettes 2
kapitányságvezető320-520
6.beosztott vezetőhatárrendészeti kirendeltség-
vezető
320-520
7.kapitányságvezető-helyettes
(kiemelt)
320-520
8.osztályvezető 2osztályvezető320-520320-520
9.hivatalvezető (kiemelt)320-520
10.őrsparancsnok (osztály
jogállású)
320-520

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEügyeletvezető570
4.kiemelt főreferens570520
5.osztályvezető-helyettes570520
6.alosztályvezető570520
7.Dkiemelt főnyomozó570
8.fő ügyeletes570
9.csoportvezető570520
10.kiemelt főelőadó570520
11.kiemelt főellenőr*****570520
12.Cfőnyomozó570
13.ügyeletes570
14.nyomozótiszt570
15.főelőadó570520
16.területiEügyeletvezető520
17.alosztályvezető520
545**
620**
645**
470
18.alosztályvezető
(közterületi támogató)
620
19.osztályvezető-helyettes520
620****
470
20.titkárságvezető (alosztály
jogállású)
470
21.főorvos470
22.szolgálatirányító tiszt520
620****
23.sajtószóvivő520
24.Dfő ügyeletes520
25.alosztályvezető-helyettes520470
26.alosztályvezető-helyettes
(közterületi támogató)
620
27.csoportvezető520
545**
620**
620****
645**
470
28.kiemelt főellenőr*****520470
29.kiemelt főelőadó520
620****
470
30.kiemelt főmérnök470
31.kiemelt főnyomozó520
620****
32.kiemelt főtechnikus520470
33.kiemelt fővizsgáló520
34.kiképzésvezető520
35.kiképzésszervező520
36.lőtérvezető470
37.pszichológus (bűnügyi)520
38.szakorvos (bűnügyi)520
39.Cfőellenőr*****520470
40.főelőadó520
620****
470
41.főnyomozó520
620****
42.főrevizor470
43.főtechnikus520470
44.fővizsgáló520
45.ügyeletes520
46.Bellenőr *****520470
47.előadó I.520470
48.mérnök470
49.nyomozótiszt520
50.technikustiszt520470
51.vizsgálótiszt520
52.Aelőadó II.520470
53.helyiDalosztályvezető520470
54.hivatalvezető (alosztály
jogállású)
470
55.osztályvezető-helyettes520470
56.őrsparancsnok (alosztály
jogállású)
520
57.őrsparancsnok-helyettes
(osztály jogállású)
520
58.szolgálatirányító tiszt520
59.Calosztályvezető-helyettes520470
60.csoportvezető520470
61.kiemelt főelőadó520470
62.kiemelt főnyomozó520
63.kiemelt főtechnikus520
64.kiemelt fővizsgáló520
65.őrsparancsnok-helyettes
(alosztály jogállású)
520
66.Bfőnyomozó520
67.főtechnikus520
68.fővizsgáló520
69.főelőadó520470
70.Anyomozótiszt520
71.technikustiszt520
72.vizsgálótiszt520
73.előadó I.520470

2.1. Megjegyzés:

2.1.1. 545**: A szolgálati kutya kivételével a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 545%.

2.1.2. 620%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 620%.

2.1.3. 620****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 620%.

2.1.4. 645%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 645%.

2.1.5. *****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEcsoportparancsnok570520
4.Dreferens570520
5.Csegédelőadó570520
6.területiEcsoportparancsnok520
620****
470
7.őrparancsnok520
8.szolgálatparancsnok520
9.szolgálatparancsnok
(közterületi támogató)
620
10.Dhelyszínelő520
11.helyszínelő és
balesetvizsgáló
520
12.nyomozó520
13.szakoktató520
14.technikus520
545**
620**
645**
470
15.ügyeletes520
16.referens520
620****
470
17.raktárvezető470
18.vizsgáló520
19.kiemelt főhatárrendész520
545**
620**
645**
720*
745*
20.járőrparancsnok520
545**
620**
620****
645**
21.Cfogdafelügyelő520
22.főhatárrendész520,
545**
620**
645**
720*
745*
23.futár470
24.járőrvezető520
545**
620**
645**
25.járőrvezető (közterületi
támogató)
620
26.kutyavezető620**
620****
645**
27.szolgálatparancsnok-
helyettes
520
28.segédelőadó520470
29.kiképző520
30.bűnügyi referens520
31.Bfogdaőr520
32.Bhatárrendész520
545**
620**
645**
720*
745*
33.járőr520
545**
620**
645**
34.járőr (közterületi támogató)620
35.gépjárművezető520470
36.kísérőőr520
37.bűnügyi segédelőadó520
38.Aobjektumőr495*
520
39.járőrtárs495*
40.helyiEőrparancsnok520
41.szolgálatparancsnok520
620****
42.szolgálatirányító parancsnok520
620****
43.csoportparancsnok520
545**
620**
645**
44.Dhelyszínelő520
45.helyszínelő és
balesetvizsgáló
520
46.körzeti megbízott520
545**
620**
645**
47.nyomozó520
48.határrendészeti szakértő520
620****
49.szolgálatparancsnok-
helyettes
520
50.technikus520
545**
620**
645**
51.vizsgáló520
52.referens520470
53.Csegédtechnikus520
54.ügyeletes520
55.kiképző520
56.kiemelt főhatárrendész520
545**
620**
620****
645**
720*
745*
57.járőrparancsnok520
545**
620**
645**
58.bűnügyi referens520
59.Chajóvezető520
60.Bfogdafelügyelő520
61.főhatárrendész520
545**
620**
620****
645**
720*
745*
62.hajóvizsgáló520
63.járőrvezető520
545**
620**
645**
64.kutyavezető620**
645**
65.segédelőadó520470
66.bűnügyi segédelőadó520
67.Afogdaőr520
68.határrendész520
545**
620**
620****
645**
720*
745*
69.járőr520
620**
645**
70.kísérőőr520
71.motorcsónakvezető520
72.objektumőr495*
520
73.gépjárművezető520495
74.bűnügyi fogalmazó520
75.járőrtárs495*

3.1. Megjegyzés:

3.1.1. 495*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 495%.

3.1.2. 545**: A szolgálati kutya kivételével a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 545%.

3.1.3. 620%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 620%.

3.1.4. 620****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 620%.

3.1.5. 645%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 645%.

3.1.6. 720*: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha a szolgálati kutya kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 720%.

3.1.7. 745*: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha a szolgálati kutya kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 745%.

3.1.8. *****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

4. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (területi szerv besorolású)

4.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeigazgató320-520
4.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes320-520
5.főosztályvezető 2főosztályvezető320-520
6.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető320-520
7.osztályvezető (BEI)420-620

4.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ealosztályvezető570
595*
720**
870***
520
4.osztályvezető-helyettes570
595*
720**
870***
520
5.Dkiemelt főelőadó570
595*
720**
870***
520
6.kiemelt főnyomozó570
595*
720**
870***
1020****
7.Cfőelőadó570520
8.főnyomozó570
595*
720**
870***
1020****

4.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dnyomozó570
595*
720**
870***
1020****
4.Dtechnikus570
595*
720**
870***
1020****
5.referens570
720**
870***
520
6.Csegédelőadó520520

4.4. Megjegyzés:

4.4.1. 595*: a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó alapfeladatot végző állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 595%.

4.4.2. 720**: tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 720%.

4.4.3. 870***: speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 870%.

4.4.4. 1020****: a kilétét, rendőri jelleget tartósan leplező, speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 1020%.

5. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (területi szerv besorolású)

5.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
igazgató320-520
4.középvezetőszakirányító 1igazgatóhelyettes320-520
5.középvezetőszakirányító 2intézményvezető-helyettes320-520
6.középvezetőfőosztályvezető 1tagozatparancsnok320-520
7.középvezetőfőosztályvezető 1főosztályvezető320-520
8.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes320-520
9.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető320-520

5.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eosztályvezető-helyettes520
4.Ealosztályvezető520
5.Eszakcsoportvezető520
6.Ekiemelt főreferens520
7.Emesteroktató520
8.Efőorvos520
9.Dkiemelt főelőadó520
10.Dkiképzésvezető520
11.Dkiképzésszervező520
12.Dlőtérvezető520
13.Dkiemelt oktató520
14.Dcsoportvezető520
15.Dorvos520
16.Cfőelőadó520
17.Coktatótiszt520

5.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Emesterkiképző520
4.Eügyeletes520
5.Dreferens520
6.Dszakoktató520
7.Dfelcser520
8.Csegédelőadó520

6. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású)

6.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
műveleti országos
rendőrfőkapitány-helyettes
(Készenléti Rendőrség
parancsnoka)
4.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
igazgató (NNI)420-620
5.középvezetőszakirányító 1igazgató420-620370-570
6.szakirányító 1
szakirányító 2
ezredparancsnok420-620
7.igazgató-helyettes (NNI)420-620
8.főosztályvezető 1
főosztályvezető 1
igazgató-helyettes
(MÜIG, KIG, RBI)
420-620370-570
9.középvezetőszolgálatvezető (TŰSZ)720-920
10.főosztályvezető 2szolgálatvezető
(humánigazgatási,
ellenőrzési, ÁFSZ, LRSZ)
420-620370-570
11.főosztályvezető420-620370-570
12.középvezetőfőosztályvezető 2főosztályvezető (TŰSZ)720-920
13.főosztályvezető (Személy- és
Objektumvédelmi
Igazgatóság
Személybiztosítási Főosztály)
720-920
14.hivatalvezető370-570
15.középvezetőfőosztályvezető 2főosztályvezető (NNI KEF)620-820
16.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
szolgálatvezető (ÜVSZ)420-620
17.főosztályvezető-
helyettes 2
főosztályvezető-helyettes420-620370-570
18.osztályvezető 1osztályvezető420-620370-570
19.osztályvezető (TŰSZ)720-920
20.osztályvezető 1osztályvezető (Személy- és
Objektumvédelmi
Igazgatóság
Személybiztosítási Főosztály
Kiemelt Személybiztosítási
Osztály)
720-920
21.szolgálatvezető-helyettes
(LRSZ)
420-620*
870-1070
22.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető
(NNI KEF)
620-820

6.1.1. 620*: a Légirendészeti Szolgálat nem fedélzeti szolgálattevő szolgálatvezető-helyettes szolgálati beosztásban a hivatásos pótlék mértéke 620%.

6.2. Tiszti szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eosztályvezető-helyettes570**
620
520
4.alosztályvezető570**
620
645***
720**
745**
1020******
520
5.századparancsnok620
6.karmester520
7.főorvos520
8.ügyeletvezető620
9.Eosztályvezető-helyettes
(NNI KEF)
820
10.Ealosztályvezető (NNI KEF)820
11.Dhelikoptervezető1070
12.alosztályvezető-helyettes620
1020******
520
13.csoportvezető620
645***
720**
745**
1020******
520
14.kiemelt főelőadó570**
620
645***
720**
745**
820*****
1020******
520
15.kiemelt főellenőr*******620520
16.kiemelt főnyomozó620
645***
820*****
17.(D)kiemelt főtechnikus620520
18.karmester-helyettes520
19.kiemelt főmérnök620520
20.kiképzésvezető620520
21.kiemelt biztonsági főtiszt620
1020******
22.Cfőelőadó620
1020******
520
23.főrevizor520
24.főtechnikus620520
25.biztonsági főtiszt620
26.főmérnök620520
27.Cfőnyomozó620
645***
820*****
28.Bmérnök620520
29.előadó I.620520
30.(B)technikustiszt620520
31.biztonsági tiszt620
32.szólamvezető520
33.Bnyomozótiszt620
645***
820*****
34.Aelőadó II.620520

6.3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eszolgálatparancsnok570**520
620
645***
720**
745**
4.csoportparancsnok620520
645***
720**
745**
1020******
5.szolgálatirányító620
1020******
6.szakaszparancsnok620
7.őrparancsnok620
8.Dbiztonsági gépkocsivezető620
1020******
9.fedélzeti szolgálattevő720****
(helikopter hajózó)
10.referens620520
11.raktárvezető570**520
620
12.PSZH parancsnok620
13.technikus570**520
620
14.nyomozó620
645***
15.tűzszerész1020
16.személybiztosító620
1020******
17.helyszínbiztosító620
1020******
18.lakásbiztosító620
1020******
19.zenész520
20.vízágyúgépkocsi-620
parancsnok
21.járőrparancsnok620
645***
720**
745**
22.szakoktató620520
23.Cjárőrvezető620
645***
720**
745**
24.kiemelt kísérőőr620
25.kutyavezető720**
745**
26.kiemelt objektumőr570**
620
27.segédelőadó620
645***
520
28.futár520
29.kiképző620520
30.fogdafelügyelő620
31.Bjárőr620
645***
720**
745**
32.PSZH kezelő620
33.vízágyú gépkocsi-kezelő620
34.gépjárművezető620520
35.kísérőőr620
36.objektumőr570**
620
37.Ajárőrtárs520*

6.4. Megjegyzés:

6.4.1. 520*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 520%.

6.4.2. 570**: A Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály alapfeladatokat ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 570%.

6.4.3. 645***: A Rendészeti Igazgatóság támogató alegységeinél támogató szolgálati feladatot teljesítő állomány, a Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Különleges Védelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat állománya, a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 645%.

6.4.4. 720**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 720%.

6.4.5. 720****: A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) beosztások esetében a hivatásos pótlék mértéke 720%.

6.4.6. 745**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 745%.

6.4.7. 820*****: A Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály esetében a hivatásos pótlék mértéke 820%.

6.4.8. 1020******: A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztályának (a volt köztársasági elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 1020%.

6.4.9. ******* A kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

7. Budapesti Rendőr-főkapitányság

7.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

7.1.1. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
rendőrfőkapitány320-520
4.középvezetőszakirányító 1bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
320-520
5.rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
320-520
6.gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
320-520
7.főosztályvezető 2főosztályvezető320-520320-520
8.szolgálatvezető (humánigaz-
gatási, ellenőrzési)
320-520
9.hivatalvezető320-520
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
főosztályvezető-helyettes320-520320-520
11.osztályvezető 1osztályvezető320-520320-520

7.1.2. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőfőosztályvezető 1
főosztályvezető 2
főosztályvezető-
helyettes 2
kapitányságvezető (kiemelt)320-520
4.kapitányságvezető320-520
5.beosztott vezetőkapitányságvezető-helyettes
(kiemelt)
320-520
6.osztályvezető 2osztályvezető320-520320-520
7.hivatalvezető (kiemelt)320-520
8.őrsparancsnok (osztály
jogállású)
320-520

7.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.területiEügyeletvezető545
4.alosztályvezető545
620***
495
5.osztályvezető-helyettes545
620***
495
6.főorvos495
7.szolgálatirányító tiszt545
8.Dfőügyeletes545
9.alosztályvezető-helyettes545495
10.csoportvezető545495
11.kiemelt főellenőr****545495
12.kiemelt főelőadó545495
13.kiemelt főnyomozó545
620***
14.kiemelt főtechnikus545495
15.kiemelt fővizsgáló545
16.lőtérvezető495
17.Cfőellenőr****545495
18.főelőadó545495
19.főnyomozó545
620***
20.főrevizor495
21.főtechnikus545495
22.fővizsgáló545
23.ügyeletes545
24.Bellenőr****545495
25.előadó I.545495
26.nyomozótiszt545
620***
27.technikustiszt545495
28.vizsgálótiszt545
29.Aelőadó II.545495
30.helyiDalosztályvezető545495
31.hivatalvezető (alosztály
jogállású)
495
32.őrsparancsnok (alosztály
jogállású)
545
33.őrsparancsnok-helyettes
(osztály jogállású)
545
34.szolgálatirányító tiszt545
35.Cal osztályvezető- helyettes545495
36.csoportvezető545495
37.kiemelt főelőadó545495
38.kiemelt főnyomozó545
39.kiemelt főtechnikus545495
40.kiemelt fővizsgáló545
41.őrsparancsnok-helyettes
(alosztály jogállású)
545
42.Bfőnyomozó545
43.főtechnikus545
44.fővizsgáló545
45.főelőadó545495
46.Anyomozótiszt545
47.technikustiszt545
48.vizsgálótiszt545
49.előadó I.545495

7.3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.területiEcsoportparancsnok545
4.őrparancsnok545
5.szolgálatparancsnok545
6.Dhelyszínelő545
7.helyszínelő és
balesetvizsgáló
545
8.nyomozó545
620***
9.szakoktató520
10.technikus545495
11.ügyeletes545
12.referens545495
13.vizsgáló545
14.járőrparancsnok545
645**
670**
15.Cfogdafelügyelő545
16.járőrvezető545
645**
670**
17.kutyavezető645**
670**
18.segédelőadó545
620***
495
19.bűnügyi referens545
20.Bfogdaőr545
21.járőr545
645**
670**
22.gépjárművezető545495
23.kísérőőr545
24.bűnügyi segédelőadó545
620***
25.Aobjektumőr520*
545
26.járőrtárs520
27.helyiEőrparancsnok545
28.szolgálatirányító parancsnok545
29.csoportparancsnok545
30.Dhelyszínelő545
31.helyszínelő és
balesetvizsgáló
545
32.körzeti megbízott545
645**
670**
33.nyomozó545
34.technikus545495
35.vizsgáló545
36.referens545495
37.Csegédtechnikus545495
38.ügyeletes545
39.járőrparancsnok545
645**
670**
40.bűnügyi referens545
41.Chajóvezető545
42.Bfogdafelügyelő545
43.hajóvizsgáló545
44.járőrvezető545
645**
670**
45.kutyavezető645**
670**
46.segédelőadó545495
47.bűnügyi segédelőadó545
48.Afogdaőr545
49.járőr545
645**
670**
50.kísérőőr545
51.motorcsónak-vezető545
52.objektumőr520*
545
53.gépjárművezető545520
54.bűnügyi fogalmazó545
55.járőrtárs520*

7.4. Megjegyzés:

7.4.1. 520*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 520%.

7.4.2. 620***: A Bűnügyi Szervek Kiemelt Ügyek Főosztálya Bűnügyi Bevetési Osztály bevetési feladatokat közvetlenül ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 620%.

7.4.3. 645**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 645%.

7.4.4. 670**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 670%.

7.4.5. ****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

8. A Nemzetközi Oktatási Központ szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású)

8.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemeltterületi szerv vezetőjeigazgató320-520
4.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes320-520
5.középvezetőfőosztályvezető 2osztályvezető (NEO)320-520
6.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
osztályvezető (ILEA,
KERA, CEPOL, ICOFI,
TKO)
320-520

8.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eosztályvezető-helyettes520520
4.Ealosztályvezető520520
5.Dkiemelt főelőadó520520
6.Cfőelőadó520520

8.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dreferens520520
4.Csegédelőadó520
5.Bgépjárművezető520

9. Rövidítések és megjegyzések

9.1. E melléklet alkalmazásában:

9.1.1. ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat,

9.1.2. BEI: Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság,

9.1.3. BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság,

9.1.4. CEPOL: Nemzetközi Oktatási Központ Európai Rendőr Akadémia (European Police College),

9.1.5. ICOFI: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (International College of Financial Investigation),

9.1.6. ILEA: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Rendészeti Akadémia (International Law Enforcement Academy),

9.1.7. KERA: Nemzetközi Oktatási Központ Közép-európai Rendőr Akadémia,

9.1.8. KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat,

9.1.9. KIG: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság,

9.1.10. KR: Készenléti Rendőrség,

9.1.11. LRSZ: Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálat,

9.1.12. MÜIG: Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság,

9.1.13. VMRFK: Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

9.1.14. NEO: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Ellátó Osztály,

9.1.15. NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda,

9.1.16. NNI KEF: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály,

9.1.17. ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság,

9.1.18. RBI: Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság,

9.1.19. RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,

9.1.20. TKO: Nemzetközi Oktatási Központ Továbbképzési és Koordinációs Osztály,

9.1.21. TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat,

9.1.22. ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat.

9.2. Megjegyzés:

9.2.1. központi szerv: Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK);

9.2.2. területi szervek: (vármegyei illetékességű középirányító és azonos jogállású): BRFK, VMRFK-k, KR, RRI, Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, Nemzetközi Oktatási Központ,

9.2.3. helyi szervek: rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek,

9.2.4. kiemelt rendőrkapitányságok: a BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV. kerületi Rendőrkapitányság és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a vármegyeszékhelyi rendőrkapitányságok, a Gödöllői, a Soproni, a Nagykanizsai, a Dunaújvárosi, az Érdi, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság,

9.2.5. kiemelt határrendészeti kirendeltségek: a Szegedi, a Kiszombori, a Nagylaki, a Kelebiai, a Hercegszántói, a Bácsbokodi, a Bácsalmási, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség."

13. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"3. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője (tábornok)
főigazgató
4.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
(tábornok)
főigazgató-helyettes
5.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője*
igazgató520-720520-720
6.középvezetőszakirányító 1igazgatóhelyettes
hivatalvezető
520-720520-720
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető520-720520-720
8.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó520-720520-720
9.középvezetőfőosztályvezető 1önálló osztályvezető
(főigazgató közvetlen irányítása alatt)
520-720520-720
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes570-870
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezetőt helyettesítő
osztályvezető
570-870570-770
12.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető570-870570-770
13.beosztott vezetőosztályvezető 1tanácsadó720-920620-820
14.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető-helyettes
(kiemelt)
720-920570-770
15.beosztott vezetőosztályvezető 2Kirendeltségvezető (osztályvezető-helyettes kiemelt)720-920
16.beosztott vezetőosztályvezető 2kirendeltségvezető (kiemelt)720-920

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dosztályvezető-helyettes970820
4.Dkirendeltségvezető
(osztályvezető- helyettes)
970
5.Dalosztályvezető920770
6.Dkirendeltségvezető920
7.Dkiemelt főreferens870720
8.Ckiemelt főelőadó870720

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dszakreferens870720

3.1. Megjegyzés: * A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv központi szervi jogállású, de igazgatója a vezetői beosztás szempontjából a területi szerv vezetőjével esik egy kategóriába."

14. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"4. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A terrorizmust elhárító szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője (tábornok)
főigazgató
4.központi szerv
vezetőjének
helyettese
(tábornok)
főigazgató-helyettes
5.központi szerv
vezetőjének
helyettese
(tábornok)
hivatalvezető
6.középvezetőszakirányító 1igazgató770-970
870-1070*
620-820
7.szakirányító 2igazgató-helyettes770-970
870-1070*
620-820
8.főosztályvezető 1főosztályvezető**770-970
870-1070*
620-820
9.főtanácsadó770-970
870-1070*
620-820
10.középvezetőfőosztályvezető 1kapcsolattartó870-1070620-820
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes**770-970
870-1070*
620-820
12.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető**770-970
870-1070*
620-820
13.főosztályvezető-
helyettes 2
irodavezető770-970
870-1070*
620-820
14.osztályvezető 1tanácsadó770-970
870-1070*
620-820
15.osztályvezető 1osztályvezető**770-970
870-1070*
620-820

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dcsoportvezető1070
920**
820
4.jogtanácsos820
5.kiemelt biztonsági főtiszt1070
6.kiemelt főreferens1070
920**
820
7.mentőorvos 11070
8.műveleti tiszt 11070
9.osztályvezető-helyettes1070820
10.ügyeletvezető920
11.Dfőorvos820
12.Cbiztonsági főtiszt1070
13.főmérnök1070
14.kiemelt főelőadó1070
920**
820
15.mentőorvos 21070
16.mentőtiszt 11070
17.műveleti tiszt 21070
18.Bfőelőadó1070820
19.kiemelt biztonsági tiszt1070
20.mentőtiszt 21070
21.műveleti tiszt 31070
22.szolgálatparancsnok1070
920
23.Abiztonsági tiszt1070
24.előadó1070820

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dbiztonsági gépjárművezető
1
1070
920**
4.helyszínbiztosító 11070
5.műveleti tiszthelyettes 11070
6.személybiztosító 11070
7.technikus 11070820
8.Dszolgálatparancsnok 1920
9.Cbiztonsági gépjárművezető
2
1070
920**
10.helyszínbiztosító 21070
11.lakásbiztosító 11070
12.műveleti mentőápoló 11070820
13.műveleti tiszthelyettes 21070
14.objektumőr 1920820
15.segédelőadó 11070
920**
820
16.személybiztosító 21070
17.szolgálatparancsnok 2920
18.technikus 21070820
19.Bbiztonsági gépjárművezető
3
1070
920**
20.gépjárművezető 11070820
21.helyszínbiztosító 31070
22.lakásbiztosító 21070
23.műveleti mentőápoló 21070820
24.műveleti tiszthelyettes 31070
25.objektumőr 2920820
26.segédelőadó 21070
920**
820
27.technikus 31070820
28.Agépjárművezető 21070820
29.objektumőr 3920820
30.segédelőadó 31070
920**
820

4. Megjegyzés:

4.1. 1070*: A főigazgató közvetlen alárendeltségében, a Műveleti Igazgatóságon, a Személyvédelmi Igazgatóságon, a Felderítési Igazgatóságon szolgálatot teljesítő, közvetlen műveleti tevékenységében részt vevő, vezető beosztást betöltő állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 1070%.

4.2. 920**: A TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék mértéke 920%."

15. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"4/A. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Az idegenrendészeti szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
főigazgató
4.központi szerv
vezetőjének
helyettese
általános főigazgató-
helyettes
5.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
gazdasági főigazgató-
helyettes
6.középvezetőszakirányító 1főosztályvezető*320-520320-520
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető*320-520320-520
8.középvezetőfőosztályvezető 1regionális igazgató320-520320-520
9.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó320-520320-520
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes
(központi szerv)
320-520320-520
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető (központi
szerv)
320-520320-520
12.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
regionális igazgató-helyettes320-520320-520
13.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető (regionális
igazgatóság)
320-520320-520

1.1. Megjegyzés: * A főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályvezetőt szakirányító 1, az ezen kívüli főosztályvezetőket szakirányító 2 besorolási kategóriába szükséges besorolni.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központi szervEosztályvezető-
helyettes
520520
4.központi szervEkiemelt főreferens520520
5.központi szervDfőreferens520520
6.központi szervCreferens520520
7.igazgatóságDosztályvezető-
helyettes
520520
8.igazgatóságDkiemelt főreferens520520
9.igazgatóságCfőreferens520520
10.igazgatóságBreferens520520

"

16. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"5. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.1. Központi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője (tábornok)
főigazgató
4.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
főigazgató-helyettes
5.középvezetőszakirányító 1országos polgári védelmi
főfelügyelő
320-520
6.középvezetőszakirányító 1országos tűzoltósági
főfelügyelő
320-520
7.középvezetőszakirányító 1országos iparbiztonsági
főfelügyelő
320-520
8.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető320-520320-520
9.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető
(információbiztonsági)
620-820
10.középvezetőszakirányító 1hivatalvezető320-520320-520
11.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető320-520320-520
12.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető
(információbiztonsági)
620-820
13.középvezetőfőosztályvezető 1főosztályvezető
(főfelügyelő-helyettes)
320-520
14.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes320-520320-520
15.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes
(információ biztonsági)
620-820
16.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető320-520320-520
17.beosztott vezetőosztályvezető 1titkárságvezető320-520

1.2. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjekatasztrófavédelmi
igazgató
320-520
4.középvezetőszakirányító 2katasztrófavédelmi
igazgató-helyettes
320-520
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
polgári védelmi
főfelügyelő
320-520
6.tűzoltósági
főfelügyelő
320-520
7.iparbiztonsági
főfelügyelő
320-520
8.főosztályvezető-
helyettes 2
szolgálatvezető320-520320-520
9.hivatalvezető320-520
10.osztályvezető 1zenekarvezető320-520
11.osztályvezető320-520320-520
12.szolgálatvezető-
helyettes
320-520320-520
13.osztályvezető 2szakcsoport-vezető
(KOK)
320-520

1.3. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőfőosztályvezető 1katasztrófavédelmi
kirendeltségvezető
(vármegyeszékhelyi)
320-520
4.főosztályvezető 2katasztrófavédelmi
kirendeltségvezető
320-520
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
polgári védelmi
felügyelő
320-520
6.tűzoltósági felügyelő320-520
7.iparbiztonsági
felügyelő
320-520
8.szolgálatvezető320-520
9.osztályvezető 2tűzoltóparancsnok320-520
10.osztályvezető320-520320-520
11.irodavezető320-520

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEalosztályvezető570520
4.központiEalosztályvezető
(információbiztonsági)
820
5.központiEkiemelt főreferens570520
6.központiEkiemelt főreferens
(információbiztonsági)
820
7.központiEkiemelt főreferens (információbiztonsági ügyeletes)820
8.központiEmunkabiztonsági főfelügyelő520
9.központiEvezető főügyeletes570
10.központiDkiemelt főelőadó570520
11.központiCfőelőadó570520
12.területiEalosztályvezető520470
13.területiEvezető tanár520
14.területiEügyeletvezető520
15.területiDkiemelt főtanár520
16.területiDkiemelt főelőadó520470
17.területiDkiemelt főelőadó KMSZ, KML570
18.területiDügyeletvezető (KOK)470
19.területiDkarmester-helyettes470
20.területiDfőügyeletes520
21.területiDcsoportvezető520470
22.területiCfőelőadó520470
23.területiCfőeladó KMSZ, KML570
24.területiCkoncertmester470
25.területiCfőtanár520
26.területiCügyeletes520
27.területiCoktató520
28.területiBszólamvezető470
29.területiBtanár520
30.területiBelőadó I.520470
31.területiBelőadó I. (KMSZ, KML)570
32.területiAelőadó II.520470
33.helyiDalosztályvezető520470
34.helyiDparancsnokhelyettes520
35.helyiDőrsparancsnok520
36.helyiCkiemelt főelőadó520470
37.helyiCszolgálatparancsnok570
38.helyiCműszaki biztonsági tiszt520
39.helyiCkatasztrófavédelmi
megbízott
520
40.helyiCcsoportvezető520470
41.helyiBfőelőadó520470
42.helyiBhajóskapitány570
43.helyiBrajparancsnok570
44.helyiAelőadó I.520470

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiDreferens570520
4.Csegédelőadó570520
5.területiDszakoktató520
6.referens520470
7.technikus520470
8.technikus KMSZ, KML570
9.zenész470
10.Csegédelőadó520470
11.segédelőadó KMSZ, KML570
12.raktáros470
13.kiképző520
14.Bgépjárművezető520470
15.gépjárművezető KMSZ, KML570
16.helyiDrajparancsnok-helyettes570
17.Chajóvezető570
18.szerparancsnok570
19.referens520470
20.Bgépész555
21.különlegesszer-kezelő555
22.helyiBsegédelőadó520470
23.helyiAhíradó ügyeletes520
24.Agépjárművezető555
25.beosztott tűzoltó545
26.matróz545

4. Rövidítések:

4.1. KMSZ: Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat

4.2. KML: Katasztrófavédelmi mobil laborok"

17. melléklet a 2/2023. (I.30.) BM rendelethez

"6. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.1. Központi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
országos parancsnok
4.központi szerv vezetőjének helyetteseországos parancsnok
helyettes
5.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető320-520
6.hivatalvezető320-520
7.szakirányító 2főosztályvezető320-520
8.főosztályvezető 1főtanácsadó320-520
9.Főtanácsadó (országos parancsnoki biztos)320-520
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes320-520
11.sajtószóvivő320-520
12.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető320-520
13.osztályvezető 1munkavédelmi főfelügyelő320-520
14.titkárságvezető320-520
15.tanácsadó320-520

1.2. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeParancsnok (agglomerációs központ)320-520
4.parancsnok (több
objektumos büntetés-
végrehajtási intézet)
320-520
5.főigazgató320-520
6.igazgató320-520
7.ügyvezető (Bv. Holding
Kft.)
320-520
8.középvezetőszakirányító 2parancsnok
(egy objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
320-520
9.főosztályvezető 1parancsnok-helyettes
(agglomerációs központ)
320-520
10.gazdasági vezető
(agglomerációs központ)
320-520
11.igazgató-helyettes320-520
12.ügyvezető-helyettes (Bv.
Holding Kft.)
320-520
13.főosztályvezető 2parancsnok-helyettes
(több objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
320-520
14.főosztályvezető-
helyettes 1
parancsnok-helyettes
(egy objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
320-520
15.orvos igazgató320-520
16.ápolási igazgató320-520
17.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető320-520

1.3. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem
alapfeladat
3.középvezetőszakirányító 2ügyvezető (gazdasági társaságok)320-520
4.középvezetőfőosztályvezető 1parancsnok320-520
5.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
ügyvezető-helyettes (gazdasági
társaságok)
320-520
6.beosztott
vezető
gazdasági vezető (gazdasági társaságok)320-520
7.beosztott
vezető
osztályvezető 2osztályvezető320-520
8.beosztott
vezető
osztályvezető (gazdasági társaságok)320-520

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem
alapfeladat
3.központiEkiemelt főreferens570520
4.nyomozó tiszt520
5.energetikai és környezetvédelmi vezető520
6.tűzvédelmi vezető520
7.közegészségügyi-járványügyi
főfelügyelő
570
8.Dfőügyeletes570
9.területiEalosztályvezető520470
10.osztályvezető-helyettes520470
11.szakorvos520
12.vezető főtanár520
13.Dcsoportvezető520470
14.kiemelt főelőadó520470
15.kiemelt főtanár520
16.szakpszichológus520
17.fegyelmi és nyomozótiszt520
18.biztonsági tiszt520
19.Cpszichológus520
20.főelőadó520470
21.diplomás ápoló520
22.vezető reintegrációs tiszt570* vagy
520
23.Belőadó520470
24.reintegrációs tiszt570* vagy
520
25.helyiEszakorvos520
26.Dalosztályvezető520
27.osztályvezető-helyettes (gazdasági
társaságok)
520470
28.csoportvezető520470
29.kiemelt főelőadó520470
30.szakpszichológus520
31.üzemvezető (gazdasági társaságok)520
32.biztonsági tiszt520
33.Cfőelőadó520470
34.főművezető (gazdasági társaságok)520
35.Belőadó520470
36.reintegrációs tiszt570* vagy
520

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem
alapfeladat
3.központiEműveleti főfelügyelő770
4.Dreferens620520
5.Csegédelőadó570520
6.kutyavezető620
7.körletfelügyelő670
8.Bbiztonsági felügyelő620
9.területiEkörlet-főfelügyelő670
10.biztonsági főfelügyelő620
11.műveleti főfelügyelő670
12.raktárvezető520
13.élelmezésvezető520
14.főfelügyelő (vezető-biztonságtechnikus)520
15.Dkutyatelep-vezető620
16.konyhavezető520
17.főápoló520
18.szakoktató520
19.műhelyvezető520
20.kiemelt művezető (gazdasági
társaságok)
520
21.biztonságtechnikus520
22.Cfegyvermester520
23.raktáros520
24.szociális segédelőadó570* vagy
520
25.foglalkoztatási segédelőadó570* vagy
520
26.nyilvántartási segédelőadó520
27.segédelőadó520
28.művezető520
29.körletfelügyelő670
30.kutyavezető620
31.szakasszisztens520
32.szakápoló520
33.Bápoló520
34.foglalkoztatási felügyelő570* vagy
520
35.gépjárművezető620
36.biztonsági felügyelő620
37.Asegédfelügyelő520
38.helyiEkörlet-főfelügyelő570
39.biztonsági főfelügyelő570* vagy
545
40.műveleti főfelügyelő570
41.raktárvezető520
42.élelmezésvezető520
43.főfelügyelő (vezető-biztonságtechnikus)520
44.Dkonyhavezető520
45.főápoló520
46.műhelyvezető520
47.kiemelt művezető (gazdasági
társaságok)
520
48.Craktáros520
49.szociális segédelőadó570* vagy
520
50.nyilvántartási segédelőadó520
51.segédelőadó520470
52.művezető (gazdasági társaságok)520
53.szakápoló520
54.Bápoló520
55.körletfelügyelő570* vagy
520
56.foglalkoztatási felügyelő570* vagy
520
57.kutyavezető545
58.Agépjárművezető545
59.biztonsági felügyelő545
60.segédfelügyelő520

4. Megjegyzés:

4.1. Agglomerációs központ:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklet V. táblázatában meghatározott büntetés-végrehajtási intézet (Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Szegedi Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet, Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)

4.2. Több objektumos szervezeti egység:

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Középdunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tököli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet

4.3. Egy objektumos szervezeti egység:

Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház és Börtön, Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön, Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet

4.4. 570 *:

570% a pótlék mértéke, amennyiben speciális (hosszúidős biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuális bűncselekményt elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, különleges biztonsági részlegen vagy HIV részlegen, műveleti osztályon, illetve csoportban teljesít szolgálatot, vagy páncélozott szállító járművet vezet, vagy ténylegesen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat."

18. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"7. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások, azok besorolása és a szolgálati beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmények, valamint a vezényléssel betölthető szolgálati beosztások száma

1. A Belügyminisztériumba vezényléssel betölthető szolgálati beosztások

1.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőszakirányító 1sajtófőnök370-570370-570
4.középvezetőszakirányító 1főosztályvezető370-570370-570
5.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó370-570370-570
6.középvezetőfőosztályvezető 2osztályvezető*370-570370-570
7.370-570370-570
8.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
osztályvezető**370-570370-570
9.beosztott vezetőosztályvezető 1tanácsadó370-570370-570
10.beosztott vezetőosztályvezető 1sajtószóvivő370-570370-570

1.1.1. Megjegyzés:

1.1.1.1. *: A hivatásos állomány tagját középvezetőként kell osztályvezető szolgálati beosztásba sorolni, ha megfelel a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint középvezetői beosztásba a hivatásos állomány azon tagja nevezhető ki, aki beosztott vezetői beosztásban legalább három évet eltöltött.

1.1.1.2. **: A hivatásos állomány tagja akkor sorolható be beosztott vezetőként osztályvezető szolgálati beosztásba, ha nem felel meg a Hszt. 58. § (4) bekezdésének, ennek megfelelően beosztott vezetői beosztásban nem töltött el legalább három évet.

1.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ekiemelt főreferens570570
4.Dkiemelt főelőadó570570

1.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ereferens545545
4.Cgépkocsivezető545

2. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások

2.1. A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szolgálati beosztásai

2.1.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőszakirányító 2főigazgató-helyettes320-520320-520
4.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-
helyettes
320-520320-520
5.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető320-520320-520

2.1.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ekiemelt főreferens520520
4.Dkiemelt főelőadó520520
5.Cfőelőadó520520

2.1.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dreferens520520
4.Csegédelőadó520520

2.2. A rendvédelmi technikum szolgálati beosztásai

2.2.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeigazgató320-520320-520
4.középvezetőfőosztályvezető 1igazgató-helyettes320-520320-520
5.beosztott
vezető
osztályvezető 1osztályvezető320-520320-520

2.2.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ealosztályvezető520520
4.Eosztályvezető-helyettes520520
5.Eszakcsoportvezető520
6.Evezetőorvos520
7.Eévfolyamparancsnok520
8.Ekiemelt főreferens520
9.Emesteroktató520
10.Dkiemelt oktató520520
11.Dkiemelt főelőadó520
12.Dcsoportvezető520520
13.Coktatótiszt520
14.Cfőelőadó520520
15.Corvos520

2.2.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eszakoktató520
4.ügyeletes520
5.Dfelcser520
6.referens520520
7.szolgálatvezető520
8.Csegédelőadó520
9.szolgálatparancsnok-
helyettes
520520

"

19. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelethez

"8. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztások, azok besorolási kategóriája

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
rektor*320-520
4.központi szerv
vezetőjének
helyettese
(tábornok)
rektorhelyettes*320-520
5.dékán320-520
6.területi szerv vezetője (tábornok)karközi intézetvezető
igazgató
320-520320-520
7.középvezetőszakirányító 1dékánhelyettes320-520320-520
8.kari intézetvezető320-520320-520
9.(középvezető)szakirányító 1tagozatparancsnok
(Rendészet-tudományi Kar
Rendvédelmi Tagozat)
320-520
10.szakirányító 2karközi intézetvezető-
helyettes
(KVI, NBI)
320-520320-520
11.tanszékvezető320-520320-520
12.kari tanulmányi vezető320-520
13.középvezetőszakirányító 2irodavezető320-520
14.középvezetőfőosztályvezető 1tagozatparancsnok-helyettes
(Rendészet-tudományi Kar
Rendvédelmi Tagozat)
320-520
15.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
hivatalvezető320-520
16.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
központvezető (egyetemi
központban)
320-520
17.osztályvezető 1osztályvezető320-520
18.beosztott vezetőosztályvezető 1évfolyam-parancsnok320-520

2. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.főosztályvezető 1egyetemi tanár320-520
4.főosztályvezető 1kutató professzor320-520
5.főosztályvezető 1tudományos tanácsadó320-520
6.osztályvezető 1egyetemi docens320-520
7.osztályvezető 1főiskolai tanár320-520
8.osztályvezető 1tudományos főmunkatárs320-520
9.osztályvezető 1ügyvivő szakértő320-520
10.Eadjunktus520
11.Etudományos munkatárs520
12.Etanársegéd520
13.Emesteroktató520
14.Egyakorlati oktató
(szakoktató)
520
15.Eosztályvezető-helyettes520
16.Ealosztályvezető520
17.Ekiemelt főreferens520
18.Dtudományos
segédmunkatárs
520
19.Dmesterkiképző520
20.Dcsoportvezető
21.Ckiképző520

3. Kiképzői beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dsegédkiképző520
4.fegyvermester520

4. Megjegyzés: * A rektor és a rektorhelyettes munkakörébe kinevezett, e rendelet hatálya alá tartozó hivatásos állományú besorolási szintjét mutatja, a munkakör hivatásos szolgálati beosztássá minősítése nélkül."

Tartalomjegyzék