2022. évi LXXVI. törvény

a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról

1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

1. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében)

"a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, ennek körében a közterületek tisztán tartásáról, a közterületről összegyűjtött települési hulladék kezeléséről,"

2. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1c) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:)

"m) a köztisztaság és a településtisztaság környezet- és település-egészségügyi szabályait."

2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

3. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"6. csekély mennyiségű kibocsátó: a tárgyévben

a) 30 kg akkumulátort,

b) csomagolószer termékkör esetén

ba) 3000 kg üveget,

bb) 300 kg - műanyag hordtasak nélkül számított - műanyagot,

bc) 75 kg műanyag hordtasakot,

bd) 300 kg társított vagy rétegzett csomagolószert,

be) 500 kg papír, fa, természetes alapú textil csomagolószert,

bf) 300 kg fém csomagolószert, vagy

bg) 300 kg egyéb csomagolószert,

de a bb)-bg) alpontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolószert,

c) 40 kg egyéb kőolajterméket,

d) 100 kg elektromos, elektronikus berendezést,

e) 60 kg gumiabroncsot,

f) 100 kg reklámhordozó papírt,

g) 2 kg egyéb műanyag terméket,

h) 200 kg egyéb vegyipari terméket, vagy

i) 200 kg irodai papírt

meg nem haladó tömegű termékdíjköteles terméket belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó, vagy készletre vevő kötelezett;"

(2) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. § 14. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:

forgalomba hozatal: a termékdíjköteles termék tulajdonjogának)

"c) külföldön letelepedett gyártó által elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, végfelhasználók részére történő átruházása,"

(ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását, továbbá a csomagolószer csomagolás részekénti átruházását;)

4. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"29. termékdíj-kötelezettség: termékdíjköteles termékkel, illetve a termékdíjjal összefüggő

a) bejelentkezési,

b) bejelentési, változás-bejelentési,

c) termékdíj-megállapítási, termékdíj-előleg megállapítási,

d) termékdíj-bevallási, termékdíj-előleg bevallási,

e) termékdíj-fizetési, termékdíj-előleg fizetési,

f) bizonylatkiállítási, -megőrzési, számlamegőrzési, számlán történő feltüntetési,

g) nyilvántartás-vezetési, és

h) adatszolgáltatási - ideértve a nem csomagolószerként forgalomba hozott, az e törvényhez tartozó végrehajtási rendeletben meghatározott csomagolószer katalógusban szereplő árukra vonatkozóan is -

kötelezettség;"

5. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kötelezett a bevallás pénzügyi adatait forintban, a termékre vonatkozó adatok közül a tömeg adatokat - a gépjármű alkotórészét, tartozékát képező termékdíjköteles termék kivételével - két tizedesjegy pontossággal kilogrammban, a mennyiségi adatokat darabszámban tünteti fel. Termékdíjátalány-fizetés választása során a gépjármű alkotórészét, tartozékát képező termékdíjköteles termék esetében a gépjármű mennyiségét kell a bevallásban feltüntetni."

6. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kötelezettet - a 3. § (7) bekezdése, valamint a 15/B. § szerinti kötelezett kivételével - a tárgyév (adóév) negyedik negyedévére nézve termékdíj-előleg megállapítási, -bevallási és -megfizetési kötelezettség terheli."

7. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 15/B. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A csekély mennyiségű kibocsátó kötelezett termékdíjátalánya:)

"d) elektromos, elektronikus berendezés termékáram esetén 10 000 Ft/év;"

8. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § A 24. § szerinti adatokat az állami adóhatóság a kötelezett termékdíj-kötelezettségének keletkezésétől számított 6 évig tartja nyilván."

9. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az állami adóhatóság a hulladékgazdálkodási hatóság részére a termékdíj-kötelezettséggel összefüggő, a hulladékgazdálkodási hatóság az állami adóhatóság részére a hulladékgazdálkodási kötelezettségekkel összefüggő nyilvántartásában szereplő adatokat, a kiadott engedélyek, határozatok adatait a kötelezettségek ellenőrzése céljából - az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint - rendelkezésre bocsátja.

(2) Az állami adóhatóság a környezetvédelmi termékdíj-bejelentésben, -bevallásban a kötelezett által feltüntetett, a termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos feladat- és hatáskörei kapcsán részére érkező adattartalmat kezeli, és az - adótitkot és személyes adatot nem képező, összesített - adott negyedévre vonatkozó adattartalmat a hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából legalább negyedévente, de legkésőbb a negyedévet követő második hónap 20. napjáig átadja a hulladékgazdálkodási hatóság részére."

10. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § Magyarországon gyűjtött használt gumiabroncs külföldön történő felújítását követően a felújított gumiabroncs Magyarországra történő behozatala esetén a felújítás során hozzáadott anyagmennyiség tömege után nem keletkezik termékdíj-kötelezettség."

11. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a lefoglalt termék (így különösen mennyisége, fajtája, minősége) az állami adóhatóság részéről kétséget kizáróan nem azonosítható, akkor szakértői vizsgálattal kell tisztázni."

12. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 30. alcíme a következő 40. §-sal egészül ki:

"40. § (1) A 2023. július 1-je előtti időszakban keletkezett termékdíj-kötelezettséget a 2023. július 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések szerint teljesíti a kötelezett.

(2) A 2023. évre egyéni hulladékkezelést választó kötelezett a termékdíj-bevallási és termékdíj-fizetési kötelezettségét 2023. december 1-ig - a hasznosítást végző szervezet 2023. október 31-ig a kötelezett részére kiadott igazolása alapján, és a kötelezettség keletkezésének napján hatályos szabályok szerint - teljesíti azzal, hogy az adómegállapítási időszaknak a 2023. január 1. és 2023. június 30. közötti időszakot kell tekinteni. A 16/A. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazása során a tárgyévet megelőző év forgalombahozatali mennyiségének felét kell alapul venni a hulladékhasznosítási teljesítmény kiszámítása során. A 2023. évre egyéni hulladékkezelést választó kötelezettet termékdíj-előleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettség nem terheli.

(3) A 2023. július 1-je előtti időszakban keletkezett termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos feladatait az állami adóhatóság 2023. július 1-jét követően is ellátja.

(4) Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a 2023. július 1-jét megelőző időszakra vonatkozó 19-22. §-ban meghatározott, valamint a 2023. július 1-jét megelőzően létrejött jogviszonyokból származó feladatait a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter 2023. július 1-jét követően is ellátja."

13. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

14. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény

1. 1. § (3) bekezdés d) pontjában az "elektronikai" szövegrész helyébe az "elektronikus" szöveg,

2. 1. § (5) bekezdésében a "megmunkálás következtében" szövegrész helyébe a "megmunkálás vagy a felhasználás következtében" szöveg,

3. 2. § 13. pontjában az "elektronikai" szövegrészek helyébe az "elektronikus" szöveg,

4. 2. § 14b. pont d) alpontjában a "felszerelve." szövegrész helyébe a "felszerelve;" szöveg,

5. 2. § 30b. pontjában az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "állami adóhatóság" szöveg és az "az adóhatóság" szövegrész helyébe az "az állami adóhatóság" szöveg,

6. 2. § 32a. pontjában a "tárgyév" szövegrész helyébe a "tárgyévet megelőző év" szöveg,

7. 3/A. § (2) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

8. 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "adó- és vámhatóság és" szövegrész helyébe az "adóhatóság és" szöveg,

9. 7. § (2) bekezdésében az "- a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -" szövegrész helyébe az "és kiszámításának módját" szöveg és az "állapítja meg (kollektív teljesítés)" szövegrész helyébe a "tartalmazza" szöveg,

10. 8. § (1) bekezdésében az "adó-, illetve vámigazgatási" szövegrész helyébe az "adóigazgatási" szöveg,

11. 9/A. § (1) bekezdés c) pontjában az "adó- és vámhatóságnál" szövegrész helyébe az "adóhatóságnál" szöveg,

12. 10. § (1) bekezdés a) pontjában az "a hulladékhasznosítási kötelezettségét kollektív teljesítéssel vagy egyéni hulladékkezelést teljesítőként, illetve" szövegrész helyébe a "kötelezettségét a 2. melléklet szerinti díjtételekkel vagy" szöveg,

13. 13. § (1) bekezdés d) pontjában a "során" szövegrész helyébe a "során, továbbá" szöveg,

14. 24. § (4) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

15. 27/A. § (1) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

16. 27/A. § (2) bekezdés b) pontjában az "a reklámhordozó" szövegrész helyébe az "a nyomtatott felületre vetített 50 százalékot meghaladó gazdasági reklámtartalom esetén reklámhordozó" szöveg,

17. 28. § (1) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

18. 28. § (2) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrészek helyébe az "adóhatóság" szöveg,

19. 28. § (3) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

20. 31. § (3) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

21. 32. § nyitó szövegrészében az "adó- és vámhatóság" szövegrészek helyébe az "adóhatóság" szöveg,

22. 33. § (1) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

23. 33. § (2) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

24. 33. § (3) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

25. 33. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

26. 34. § (1) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

27. 34. § (2) bekezdésében az "adó- és vámhatóságnál" szövegrész helyébe az "adóhatóságnál" szöveg,

28. 34. § (4) bekezdés d) pontjában az "adó- és vámhatóságot" szövegrész helyébe az "adóhatóságot" szöveg,

29. 35. § (1) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

30. 35. § (4) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

31. 36. § (2) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

32. 36. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

33. 36. § (6) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény

1. 2. § 12. pontja,

2. 2. § 17. pontja,

3. 2. § 30. pont b) alpontja,

4. 3. § (6) bekezdés a) pontja,

5. 7. § (3) bekezdése,

6. 8. § (1) bekezdésében a " , valamint - a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági eljárás kivételével - a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal" szövegrész,

7. 8. § (2) bekezdésében az "A vámhatóság látja el - a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a hulladékgazdálkodási vagy más hatóságok hatáskörébe tartozó hatósági eljárás kivételével - a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos hatósági feladatokat." szövegrész,

8. 10. § (2) bekezdésében a " , továbbá az egyéni hulladékkezelésre" szövegrész,

9. 10. § (3) bekezdése,

10. 10. § (5) bekezdésében a "(3)," szövegrész,

11. 10. § (8) bekezdése,

12. 11. § (1) bekezdésében az "és a (2a)" szövegrész,

13. 11. § (2a) és (3) bekezdése,

14. 12/A. § (2) bekezdése,

15. 12/A. § (4) bekezdése,

16. 12/A. § (6) bekezdése,

17. 12/A. § (8) bekezdésében az "- az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett kivételével -" szövegrész,

18. 12/A. § (9) bekezdése,

19. 13. § (1) bekezdés c) pontjában a "továbbá" szövegrész,

20. 13. § (2) bekezdésében a "15/A. és" szövegrész,

21. 15. § (2) bekezdés b) pontja,

22. 15/A. §-a,

23. 14. alcíme,

24. 14/A. alcíme,

25. IV. Fejezete,

26. 24. § (3) bekezdése,

27. 25. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "15/A. és" szövegrész,

28. 25. § (2a) és (2b) bekezdése,

29. 25. § (6) bekezdésében a ", de ebben az esetben a gyártási selejt és hulladék mennyisége a hulladékhasznosítási teljesítmény számításánál nem vehető figyelembe" szövegrész,

30. 25/A. § (6) bekezdésében az "és (2a)" szövegrész,

31. 22. alcíme,

32. 31/A. § (2) bekezdése,

33. 27. alcíme,

34. 38. § (1) bekezdés b) és c) pontja,

35. 38. § (1) bekezdés f) és g) pontja,

36. 38. § (1) bekezdés i) pontja,

37. 38. § (1a) és (2) bekezdése,

38. 40/A-40/G. §-a,

39. 3. melléklete.

3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

16. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) Ha az (1) bekezdés szerinti hulladéktermelő vagy az (1a) bekezdés szerinti természetes személy nem teljesítette a hulladékgazdálkodási hatóság végleges döntésével elrendelt hulladék-felszámolási kötelezettségét, és a hulladékgazdálkodási hatóság a 78/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogkörében eljárva végrehajtást foganatosít, a hulladékgazdálkodási hatóság a magyar állam javára a végrehajtási cselekményekkel összefüggő követelés és kamatai összegéig jelzáloggal terheli meg a kötelezéssel érintett ingatlant. Az ingatlanügyi hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság megkeresésére a hulladékgazdálkodási hatóság véglegessé vált határozata alapján a jelzálogjogot az ingatlan-nyilvántartásba soron kívül bejegyzi."

17. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 18/A. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A B3 alkategóriájú hulladéklerakó üzemeltetője, tulajdonosa, valamint a koncessziós területen hulladékgazdálkodási engedély alapján legnagyobb éves befogadó kapacitással rendelkező, és a hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultság átengedésével kapcsolatos nyilvános pályázat kiírásának időpontját megelőzően üzembe helyezett nem veszélyes vegyes települési hulladékot égető hulladékégető mű üzemeltetője, tulajdonosa (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: üzemeltető) a szabad kapacitásai erejéig nem tagadhatja meg a koncesszor, a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett - és a B3 alkategóriájú hulladéklerakóban lerakható, vagy a hulladékégető műben kezelhető - hulladéknak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott átvételi díj ellenében történő átvételét.

(2) A koncesszor, a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó kérésére a hulladékgazdálkodási hatóság az érintett (1) bekezdés szerinti B3 alkategóriájú hulladéklerakó vagy a hulladékégető mű szabad kapacitásáról tájékoztatást ad.

(3) Ha az üzemeltető a szabad kapacitás ellenére az (1) bekezdés szerinti B3 alkategóriájú lerakóban vagy a hulladékégető műben kezelhető hulladék átvételét legkésőbb az 53/H. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot megelőző egy hónappal szerződés megkötésével nem teszi lehetővé, a koncesszor, a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó kérelmére a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi arra az üzemeltetőt."

18. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 18/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A B3 alkategóriájú hulladéklerakó esetében alkalmazható átvételi díj fedezetet kell, hogy nyújtson a hulladéklerakó működtetésével kapcsolatos indokolt költségekre, a 70. §-ban meghatározott céltartalék képzésére és a hulladéklerakási járulék megfizetésére. A 18/A. § (1) bekezdése szerinti hulladékégető mű esetében alkalmazható átvételi díj fedezetet kell, hogy nyújtson a hulladékégető mű működtetésével kapcsolatos indokolt költségére."

19. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 18/C. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az átvételi díjra vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenőrzi. E rendelkezések megsértése esetében a Hivatal határozattal

a) megtiltja a jogszabálysértő díj további alkalmazását, és kötelezi az érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetőjét, vagy a tulajdonosát a jogszerű ellenérték alkalmazására, és

b) kötelezi az érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetőjét, vagy a tulajdonosát a rendelkezések megsértésével elért többletbevételnek a jegybanki alapkamat tárgyévi éves átlagával növelt összegének a sérelmet szenvedett fél részére történő visszatérítésére.

(2) A Hivatal az (1) bekezdésben alkalmazott jogkövetkezmény mellett bírságot szabhat ki az érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetőjével vagy a tulajdonosával szemben. A bírság mértékére az 51. § (3) bekezdése alkalmazandó.

(3) Az átvételi díj alkalmazásával kapcsolatos díjfelügyeleti eljárásban az ügyintézési határidő 25 nap.

(4) A Hivatal az átvételi díj alkalmazásával kapcsolatos díjfelügyeleti eljárás keretében hozott, véglegessé vált határozatait honlapján közzéteszi.

(5) Az átvételi díj alkalmazásával kapcsolatos díjfelügyeleti eljárásban e törvény erejénél fogva ügyfélnek minősül az érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője, vagy a tulajdonosa.

(6) A bíróság a Hivatal átvételi díj alkalmazásával kapcsolatos díjfelügyeleti eljárásban hozott határozatát nem változtathatja meg."

20. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 18/D. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási eszköz - a 18/A. § (1) bekezdése szerinti létesítményeket ide nem értve - (e § alkalmazásában a továbbiakban: eszköz) használatával, valamint igénybevételével összefüggő használati és igénybevételi díjak megállapítására vonatkozó szabályokat, a (4) bekezdés szerinti kérelem tartalmi követelményeit, a használati és igénybevételi díj meghatározására irányuló eljárási szabályokat a Hivatal elnöke az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében határozza meg.

(2) Az eszköz üzemeltetője vagy tulajdonosa a szabad kapacitásai erejéig nem tagadhatja meg a koncesszor, a koncessziós társaság, vagy a koncesszori alvállalkozó által igényelt eszköz használatot vagy igénybevételt az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben, az (1) bekezdés szerint meghatározott használati vagy igénybevételi díj ellenében.

(3) A koncesszor, a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó kérésére a hulladékgazdálkodási hatóság az érintett eszközök tekintetében a szabad kapacitásokról tájékoztatást ad.

(4) Ha az érintett eszköz üzemeltetője vagy tulajdonosa a szabad kapacitás ellenére az eszköz használatát vagy igénybevételét legkésőbb az 53/H. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot megelőző egy hónappal, vagy új eszköz létesítése esetén a vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő egy hónapon belül, nem teszi lehetővé, a koncesszor, a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó kérelmére a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi arra az üzemeltetőt vagy a tulajdonost. A hulladékgazdálkodási hatóság kötelezést megállapító határozatával (e §-ban a továbbiakban: kötelezés) érintett eszköz használati vagy igénybevételi díját - kérelemre induló hatósági eljárásban - a Hivatal határozza meg.

(5) Ha a kötelezés véglegessé válását követően a kötelezéssel érintett eszköz üzemeltetője vagy tulajdonosa, valamint a kötelezés iránti kérelmet előterjesztő koncesszor, koncessziós társaság vagy koncesszori alvállalkozó az eszköz használati vagy igénybevételi díjának összegében nem tudnak megállapodni, akkor annak meghatározása tárgyában - a felek bármelyikének kérelmére - a Hivatal dönt. A Hivatal az eljárása során mindkét féltől jogosult adatot kérni."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 18/D. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Hivatal (4) bekezdés szerinti eljárásában az ügyintézési határidő 30 nap."

21. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12. alcíme a következő 18/E. §-sal egészül ki:

"18/E. § A 18/A. és 18/D. § alkalmazásában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához igénybe vett, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátására létesült, vagy beszerzésre került hulladékgazdálkodási eszköz szabad kapacitásnak minősül."

22. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kiterjesztett gyártói felelősségi körbe tartozó termékekből származó, a települési hulladékként kezelésre kerülő, az illegálisan lerakásra kerülő hulladékkal összefüggő, 61. § (29) bekezdése szerinti, továbbá a köztisztaság keretében eltávolításra kerülő hulladékkal összefüggő, a koncessziós társaságnál és az önkormányzatoknál felmerülő, és megtérítendő, egymástól elkülönített indokolt költségeket a 30/A. § (3) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás tartalmazza."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kiterjesztett gyártói felelősségi körbe tartozó termékekből származó, a települési hulladékként kezelésre kerülő, az illegálisan lerakásra kerülő hulladékkal összefüggő, 61. § (29) bekezdése szerinti, továbbá a köztisztaság keretében a 33. § (5) bekezdése alapján eltávolításra kerülő hulladékkal összefüggő, a koncessziós társaságnál és az önkormányzatoknál felmerülő, és megtérítendő, egymástól elkülönített indokolt költségeket a 30/A. § (5) bekezdése szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj tartalmazza."

(3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/C. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A miniszter az állami hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett hulladék minőségi és mennyiségi adatainak feltárása érdekében a vonatkozó szabványoknak megfelelően, évente országos hulladékanalízist készít.

(4) A hulladékanalízis módszertanát a miniszter - a koncessziós társaság javaslata alapján - legalább évente január 31-ig felülvizsgálja, és azt a miniszter által vezetett minisztérium honlapján a tárgyév december 31-ig közzéteszi."

23. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

(2) A hulladékbirtokos

a) - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)-ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása, vagy

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása útján gondoskodik.

(3) A hulladékbirtokos által a (2) bekezdés a) pontja szerint átadott hulladék az átvétellel az állam, vagy ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte, a koncessziós társaság tulajdonába kerül. Az állam tulajdonába kerülő hulladék tekintetében a tulajdonosi jogokat az állam által a 32/A. § (4e) bekezdésében foglalt feladatok ellátására létrehozott koordináló szerv (a továbbiakban: Koordináló szerv) gyakorolja.

(4) Az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet, amely tevékenységeiből képződő elsődleges hulladék mennyisége a hulladékgazdálkodási hatóság által elfogadott, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó adatszolgáltatása alapján összességében meghaladja az ötvenezer tonnát és a vállalatirányítási rendszerének részeként hulladékgazdálkodási célokat tartalmazó hulladékgazdálkodási tervvel rendelkezik, a koncessziós társasággal külön megállapodásban rögzítheti azokat az elvárásokat, amelyeket teljesíteni szükséges a (2) bekezdés a) pontja szerint átadott hulladék tekintetében. Az egyedi elvárások teljesítéséhez kapcsolódó költségeket a külön megállapodásban rögzítettek szerint a hulladékbirtokos a koncessziós társaságnak megtéríti.

(5) Az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső, saját tevékenységeiből képződő elsődleges hulladékának saját célra történő előkezeléséről és hasznosításáról saját üzemeltetésű létesítményében és berendezésével is gondoskodhat, ha legalább olyan hasznosítási arányt tud elérni a tevékenységével, mint amilyen a (2) bekezdés a) pontja szerinti személynek történő átadással elérhető lenne.

(6) Jogszabályban meghatározott esetekben a hulladékká vált terméket a hulladékbirtokos az átvételre kötelezettnek adja át.

(7) Ha az eredeti hulladéktermelő vagy a hulladékbirtokos a hulladékot a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek elvégzése céljából hulladékkezelőhöz szállítja, akkor ez - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a teljes hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet elvégzésének felelőssége alól nem mentesíti.

(8) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)-bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

(9) Az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet a (2) bekezdés a) pontja szerinti hulladékátvevővel a pénzben kifejezhető értékkel rendelkező, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékának átadására vonatkozóan szerződést köt. A (2) bekezdés a) pontja szerint a hulladékot átvevő az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezetnek a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, pénzben kifejezhető értékkel rendelkező hulladékáért az általuk közösen megállapított kompenzációt fizet.

(10) A (9) bekezdés szerinti szerződéskötés érdekében bármelyik fél jogosult a kompenzáció megállapítása érdekében írásbeli - a hulladék pénzben kifejezhető értéke jellegére és a kompenzáció mértékére vonatkozó javaslatot is tartalmazó - ajánlattal fordulni a másik félhez. Az ajánlatban foglaltakra a megkeresett fél köteles a kézhezvételtől számított 15 napon belül igazolható módon, érdemben nyilatkozni annak elfogadásáról vagy elutasításáról, vagy az ajánlatot tevő féllel egyeztetést kezdeményezni.

(11) Ha a (9) bekezdés szerint szerződéskötésre köteles felek a hulladék átadásra történő felajánlását követő 30 napon belül nem tudnak megállapodni a kompenzáció összegéről, vagy arról, hogy a hulladék rendelkezik-e pénzben kifejezhető értékkel, ezek megállapítása tárgyában - a felek bármelyike kérelmére - a Hivatal dönt. A Hivatal az eljárása során mindkét ügyféltől jogosult adatot kérni. A Hivatal kizárólag a felek szerződéskötésének hiányában jogosult és köteles a hulladék pénzben kifejezhető értékkel rendelkező jellegének és a kompenzáció összegének megállapítására. A Hivatal bármelyik fél ilyen kérelme esetén határozattal

a) megállapítja, hogy a hulladék nem rendelkezik pénzben kifejezhető értékkel, vagy

b) megállapítja, hogy a hulladék pénzben kifejezhető értékkel rendelkezik, és meghatározza az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezetet a hulladék átadására tekintettel megillető kompenzáció összegét, továbbá annak megfizetése szabályait.

(12) A (11) bekezdés a) pontja szerinti határozat alapján az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet a hulladékot átadja, az átvevő pedig kompenzáció fizetése nélkül azt átveszi.

(13) A (11) bekezdés b) pontja szerinti határozat alapján a felek a (9) bekezdés szerinti szerződést a Hivatal határozatának a hulladék pénzben kifejezhető értékkel rendelkező jellegére és a kompenzációra vonatkozó rendelkezése alapján kötik meg a határozat véglegessé válását követő 10 napon belül.

(14) A Hivatal (11) bekezdés szerinti eljárásában az ügyintézési határidő 30 nap.

(15) A felek (9) bekezdés szerinti megállapodása vagy a Hivatal (11) bekezdés szerinti határozata nem mentesíti az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezetet a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységért szedhető díjak megfizetése alól."

24. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -]

"c) megállapítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásáért szedhető közszolgáltatási díjat és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjat,"

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Hivatal e törvényben meghatározottak szerint díjmegállapító, díjelőkészítő, díjfelügyeleti tevékenységet végez, és vagyonkatasztert működtet.

(3) A Hivatal jogosult az OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer hulladékgazdálkodással összefüggő adataihoz való hozzáférésre."

(3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (4e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4e) Az állam koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hoz létre

a) az állam tulajdonában álló valamennyi, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását szolgáló hulladékgazdálkodási eszközzel összefüggő vagyonkezelői feladat, és

b) a 2023. július 1-et megelőző időszakra vonatkozóan, a 2023. július 1-jét megelőző időszakban Koordináló szervként működött gazdasági társaságtól (a továbbiakban: Korábbi Koordináló szerv) átvett számlázási, kintlévőség-kezelési, szolgáltatásidíj-elszámolási és ezekhez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladat

ellátására."

(4) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (4e) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az állam koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hoz létre]

"c) ha a koncessziós társaság és az állam között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység számlázása tárgyában szerződés jön létre, e szerződés alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység számlázási feladatai"

[ellátására.]

(5) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását szolgáló, az állam tulajdonában álló valamennyi hulladékgazdálkodási eszköz e törvény erejénél fogva a közfeladat ellátásához szükséges vagyonként ingyenesen, a 32/A. § (4e) bekezdésének a) pontja szerinti Koordináló szerv vagyonkezelésébe kerül azzal, hogy a közfeladat ellátása érdekében a Koordináló szerv vagyonkezelésébe kerülő vagyonelemek tekintetében vagyonkezelői szerződés megkötése nem szükséges."

25. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A települési önkormányzat az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontjában foglalt köztisztasági feladatok ellátása körében a közterületi kihelyezett gyűjtőedényekből vagy egyéb módon a közterületről összegyűjtött települési hulladék kezeléséről a 31. § (2) bekezdés a) pontban foglaltak alapján gondoskodik.

(6) Az (5) bekezdés alapján átvett hulladékkal összefüggésben a koncessziós társaság által ellátott hulladékgazdálkodási tevékenységekre a 47/A. § (1) bekezdése szerinti rendeletben meghatározott, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjszabás alkalmazandó."

26. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 38. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha nem az ingatlan tulajdonosa az ingatlanhasználó, az ingatlan tulajdonosa a Koordináló szerv, vagy - ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte - a koncessziós társaság felhívására az ingatlanhasználó személyéről tájékoztatást ad. A tájékoztatás kiterjed az ingatlanhasználat tényének igazolására és az ingatlanhasználó személyének beazonosítására. Az ingatlanhasználat tényét igazoló okiratok másolatát - a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány kivételével - az ingatlan tulajdonosa a Koordináló szerv, vagy - ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte - a koncessziós társaság rendelkezésre bocsátja, vagy az elektronikus másolat elkészítésének lehetőségét számukra biztosítja. A Koordináló szerv, vagy - ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte - a koncessziós társaság az e bekezdés szerint birtokba vett okiratmásolatokat az ingatlantulajdonos részéről történt tájékoztatás bizonyíthatósága céljából 5 évig kezeli.

(5) A (3) és a (4) bekezdésben foglalt adatszolgáltatás ismételt felhívás ellenére történő elmulasztása esetén a Koordináló szerv, vagy - ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte - a koncessziós társaság a tulajdoni lap adatai alapján jár el a továbbiakban a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben."

27. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 41. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátása e törvényben vagy e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható, valamint az ingatlanhasználó kérésére a koncessziós társaság általános szerződési feltételeiben meghatározott esetekben szüneteltethető."

28. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncesszor, koncessziós társaság, illetve koncesszori alvállalkozó az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását ne veszélyeztesse."

29. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/A. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közszolgáltató, a Koordináló szerv, a települési (fővárosban a fővárosi) önkormányzat és a települési önkormányzati társulás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására igénybevett közszolgáltatói alvállalkozó (a továbbiakban együtt: Hivatal által kötelezett) a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A Hivatal által kötelezett a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. A Hivatal által kötelezett a Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint, valamint a Hivatal által kiadott határozatban megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal felhívása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.

(4a) A koncesszor, a koncessziós társaság, a Koordináló szerv, a települési (fővárosban a fővárosi) önkormányzat és a települési önkormányzati társulás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője, a koncesszori alvállalkozói nyilvántartásban szereplő vállalkozás, a 18/A. § (1) bekezdése szerinti hulladékégető mű, a B3 alkategóriájú hulladéklerakó és a 18/D. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök üzemeltetője és tulajdonosa, továbbá a környezetvédelmi termékdíj, valamint a visszaváltási és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő díjak megfizetésére kötelezettek, a 31. § (9)-(15) bekezdése és a 92/H. § (8) bekezdése szerint kompenzációra jogosult, az őket nyilvántartó hatóság és a díjakat beszedő szerv (a továbbiakban együtt: Hivatal által kötelezett) a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal e törvényben meghatározott tevékenységéhez szükséges. A Hivatal által kötelezett a Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint, valamint a Hivatal által kiadott határozatban megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal hiánypótlási felhívása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szab ki.

(5) Ha a (4) és a (4a) bekezdés szerinti Hivatal által kötelezett a Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében, a Hivatal által kiadott határozatban vagy az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglalt határidőn belül nem nyújt tájékoztatást vagy szolgáltat adatot, a Hivatal a tájékoztatás, adatszolgáltatás hiányában is javaslatot tehet a miniszter részére."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal a vagyonkataszter adatai hitességének biztosítása érdekében az ország területén működő hulladékgazdálkodási eszközről és létesítményről azok tulajdonosától és használójától minden, a vagyonkataszter teljességéhez szükséges tájékoztatást és adatot kérhet. A tulajdonos és a használó a Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint, valamint a Hivatal által kiadott határozatban megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a kötelezett a tájékoztatást és adatszolgáltatást a Hivatal hiánypótlási felhívása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki."

30. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 48. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

"21/A. A hulladékgazdálkodási díjfelügyelet"

31. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"48. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjra vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenőrzi. E rendelkezések megsértése esetében a Hivatal határozattal

a) megtiltja a jogszabálysértő díj további alkalmazását, és kötelezi az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaságot a jogszerű ellenérték alkalmazására,

b) kötelezi az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaságot a rendelkezések megsértésével elért többletbevétel jegybanki alapkamat tárgyévi éves átlagával növelt összegének

ba) a sérelmet szenvedett fél részére történő visszatérítésére, vagy

bb) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által nyújtott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel érintett valamennyi ingatlanhasználó részére történő visszatérítésére, ha a sérelmet szenvedett fél személye nem állapítható meg, és

c) bírságot szabhat ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az ügyintézési határidő 25 nap.

(3) A Hivatal a díjfelügyeleti eljárás keretében hozott, véglegessé vált határozatait honlapján közzéteszi.

(4) A bíróság a Hivatal díjfelügyeleti eljárás keretében hozott határozatát nem változtathatja meg."

32. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felügyeleti díj éves mértéke Magyarországnak a Központi Statisztikai Hivatal által, a tárgyévet megelőző utoljára közzétett tájékoztatási adatbázis alapján meghatározott lakos száma és 150 forint szorzata."

33. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50. § (1) A koncessziós társaság, a koncesszori alvállalkozó, a 18/A. § (1) bekezdése szerinti hulladékégető mű, valamint a B3 alkategóriájú hulladéklerakó üzemeltetője (a továbbiakban e § alkalmazásában együtt: kötelezett) beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére, a beszámoló összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit az e törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A kötelezett - a számviteli politika részeként - olyan számviteli szétválasztási szabályzatot dolgoz ki, és az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást.

(3) A (2) bekezdés szerinti elkülönült nyilvántartás

a) a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó esetében

aa) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység,

ab) az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe nem tartozó települési hulladékával kapcsolatos hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység,

ac) a közterületi köztisztasági önkormányzati közfeladattal összefüggésben keletkezett hulladékkal kapcsolatos tevékenysége,

ad) kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékekkel és az azokból származó hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, továbbá a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak ellátása,

b) a B3 alkategóriájú hulladéklerakó, valamint a 18/A. § (1) bekezdése szerinti hulladékégető mű üzemeltetője esetében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenysége

szerinti felosztást tartalmazza.

(4) A kötelezett a (3) bekezdés szerinti tevékenységeket éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azokat önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.

(5) A kötelezett az auditált éves beszámolóját a tárgyévre készített üzleti jelentéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Szt. szerinti letétbe helyezéssel egyidejűleg megküldi a Hivatalnak.

(6) A kötelezett a Hivatal számára biztosítja, hogy a Hivatal a kötelezett (3) bekezdés szerinti tevékenységével kapcsolatos pénzügyi-számviteli kimutatásaiba, valamint az azokhoz kapcsolódó bizonylatokba betekinthessen és az azokkal összefüggő információkat - ideértve az üzleti titkot is - megismerhesse.

(7) A számviteli szétválasztásra vonatkozó részletszabályokat az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet tartalmazza."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 50. § (3) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:

[A (2) bekezdés szerinti elkülönült nyilvántartás a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó esetében]

"ae) a kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó termékeknek és e termékekből származó hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, továbbá a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetése érdekében végzett tevékenysége,"

[szerinti felosztást tartalmazza.]

34. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"53. § (1) A koncessziós társaság és a közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncesszori alvállalkozó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal, valamint az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot működtet.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság az ügyfélszolgálat keretében az Fgytv.-ben meghatározottakon túlmenően

a) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat,

b) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat,

c) a koncesszori alvállalkozói nyilvántartásban szereplő vállalkozások elnevezését és a koncesszori alvállalkozói nyilvántartás elérhetőségeit, valamint

d) a koncessziós szerződést és annak módosítását, az üzleti titok körébe tartozó adatok kivételével

az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára díjmentesen hozzáférhetővé teszi.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság az elkülönített hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében a lakosságot az elkülönített hulladékgyűjtés feltételeiről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott módon tájékoztatja.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság és a közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncesszori alvállalkozó köteles az általa működtetett ügyfélszolgálaton a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat rögzíteni és elintézni."

35. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/K. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A gördülő fejlesztési rendszerterv tételének vagy elemének jóváhagyását a miniszter megtagadja, ha:

a) a benne foglalt valamely beruházás vagy beszerzés nem szükséges az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban vagy a koncessziós szerződésben meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenységhez, különösen az egyes hulladékáramokra meghatározott célértékek teljesítéséhez,

b) valamely beruházás vagy beszerzés költsége nem áll arányban az elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági előnyökkel, vagy

c) az nem felel meg a koncessziós társaság által a koncessziós szerződésben vállalt kötelezően elvégzendő beruházásoknak és beszerzéseknek, vagy a koncessziós időszak első 10 évére készített beruházási ütemtervnek."

36. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/N. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek, az önkormányzatok 30/C. § (2) bekezdése szerinti indokolt költségeinek meghatározására és szabályozására, valamint a 47/A. § (2) bekezdése szerinti díjjavaslat elkészítésére vonatkozó alapelveket és keretszabályokat a Hivatal elnöke az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben állapítja meg a rendeletben meghatározott árszabályozási ciklus első naptári évét megelőző év augusztus 15-ig."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/N. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott rendeletet évente, augusztus 15-ig felülvizsgálja."

(3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/N. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Hivatal a (2) bekezdésben meghatározott módszertani útmutatót évente, augusztus 31-ig felülvizsgálja."

(4) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/N. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A koncesszori alvállalkozók (1) bekezdés szerinti indokolt költségeinek mértékét - hulladékgazdálkodási tevékenységenkénti bontásban - valamint az önkormányzatok 30/C. § (2) bekezdése szerinti indokolt költségeinek mértékét a Hivatal elnöke, figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre és a (2) bekezdés szerinti módszertani útmutatóra, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie."

(5) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/N. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A költséghatékony állami hulladékgazdálkodási közfeladat-ellátás érvényesülése érdekében a 47/A. § (2) bekezdése szerinti díjjavaslat elkészítésekor figyelembe vett indokolt költségekről, az ezekkel összefüggő eszköz-és költség-felülvizsgálatról - különösen az eszközértékelés, a statikus, a transzferár és a benchmark vizsgálatok eredményéről -, az alkalmazott ösztönzőkről és elvonásokról a Hivatal elnöke a 47/A. § (2) bekezdése szerinti díjjavaslat miniszter számára történő megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a koncessziós társaságot."

37. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az elhagyott hulladék felszámolása tárgyában a (2) vagy (3) bekezdés szerinti kötelezést a hulladékgazdálkodási hatóság a közérdek védelme miatt azonnal végrehajthatónak nyilvánítja. A hulladék felszámolásával összefüggésben felmerülő költségek a kötelezettet terhelik."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az elhagyott hulladék felszámolására a (2) vagy (3) bekezdés szerint kötelezett személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: kötelezett) a kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül gondoskodik a hulladék ingatlanról történő elszállításáról, és az elszállítás tényét a hulladékgazdálkodási hatóság ingatlan fekvése szerint illetékes területi szervénél az átvevő által a miniszter rendeletében meghatározott teljes bizonyító erejű magánokiratokkal, vagy a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti szállítási lappal, illetve bizonylattal igazolja. Az igazolás egy példányát az átvevő átadással egyidejűleg a kötelezett részére átadja."

(3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. §-a a következő (4a)-(4c) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés szerint kiállított okirat további egy példányát az átvevő - miután a kötelezettől átvett hulladékot hulladékkezelő létesítménynek átadta, és az átadás tényét a hulladékkezelő létesítményt üzemeltető szervezet képviselője aláírásával igazolta - a kötelezett részére, a hulladékkezelő létesítményben történő átadást követő 8 napon belül átadja. Ennek esetleges elmulasztását a kötelezett haladéktalanul jelzi a kötelezést kibocsátó hulladékgazdálkodási hatóság felé.

(4b) A hulladékkezelő létesítményt üzemeltető szervezet képviselője aláírásával ellátott igazolást a kötelezett a (4a) bekezdés szerinti kézhezvételt követően haladéktalanul továbbítja a kötelezést kibocsátó hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(4c) Ha a (4) bekezdés szerinti igazolás kiállítása akadályba ütközik, a kötelezett az elszállítás tényét a (4) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben meghatározott teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja, és annak kiállítását követően azt haladéktalanul továbbítja a kötelezést kibocsátó hulladékgazdálkodási hatóság részére."

(4) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kötelezettet terhelő meg nem fizetett hulladékgazdálkodási bírság és a hulladék elszállíttatásának a végrehajtási eljárásban felmerült költsége (e bekezdésben a továbbiakban együtt: fizetési kötelezettség) adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Ha a fizetési kötelezettségnek az adók módjára történő behajtása eredménytelen, természetes személy kötelezett esetén a meg nem fizetett fizetési kötelezettség helyébe ötezer forintonként hat óra közérdekű munkát kell meghatározni. A meg nem fizetett fizetési kötelezettség ötezerrel nem osztható részét nem kell a közérdekű munka előírásánál figyelembe venni."

38. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hulladéklerakó üzemeltetője, illetve a (2) bekezdésben meghatározott ártalmatlanítási művelet végzője (a továbbiakban együtt: járulékfizetésre kötelezett) a hulladéklerakás csökkentése, valamint az e törvényben meghatározott hasznosítási arányok teljesítése érdekében hulladéklerakási járulékot fizet. A hulladéklerakási járulék adók módjára behajtandó köztartozás."

39. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti elektronikus megfigyelő rendszert úgy kell telepíteni, hogy a szállító jármű raktere, szállítmánya folyamatosan és teljes egészében látható legyen, a megfigyelőrendszer látóteréből ne kerüljön ki. A felvételek alapján egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a hulladékgazdálkodási létesítmény területére belépő, valamint ott közlekedő járművek ténylegesen a depónián vagy a létesítménynek más kezelőhelyén helyezték-e el a hulladékot. A felvétel az érintett személy azonosítására alkalmas személyes adatot nem rögzíthet."

40. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az állam - a koncessziós társaság véleményének kikérése mellett - nemzeti célértékeket határozhat meg olyan termékáramok vonatkozásában, amelyekre európai uniós jogi aktus és az alapján hazai jogszabály célértékek teljesítését nem írja elő."

41. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdése a következő 47. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

"47. a hulladékgazdálkodási hatóság közigazgatási jogköre gyakorlásával és a közigazgatási feladataival összefüggő nyilvántartás adattartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokat."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:

1. a veszélyes és nem veszélyes hulladéktípusokat tartalmazó hulladékjegyzéket, és a hulladék veszélyességét eredményező tulajdonságok megállapítására vonatkozó részletes szabályokat;

2. az elhagyott hulladék ingatlanról történő elszállításának és megfelelő hulladékkezelési helyre történő elszállítás tényének igazolására vonatkozó formai és tartalmi előírásokat;

3. a hulladéklerakás technikai követelményeit, a betelt lerakók lezárásának és utógondozásának technikai feltételeit, valamint részletes szabályait és a hulladéklerakás körforgásos gazdasággal összefüggő követelményeit;

4. a hulladék termikus kezelésének technikai követelményeit és részletes szabályait;

5. a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályait;

6. a poliklórozott bifenilek (PCB) és poliklórozott terfenilek (PCT), valamint az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályait;

7. a titán-dioxid-ipar hulladékai kezelésének részletes szabályait;

8. a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egységes információs rendszer kialakításának részletes szabályait;

9. a hasznosítási műveleteket és az energetikai hasznosítás feltételeként meghatározott energiahatékonysági mutató megállapítására vonatkozó szabályokat, valamint az ártalmatlanítási műveleteket;

10. a hulladékgazdálkodási engedélyre és a nyilvántartásba vételre vonatkozó felügyeleti díjjal kapcsolatos részletes szabályokat;

11. a hulladékgazdálkodási képzés részletes szabályait;

12. a 78. § (7) bekezdése szerinti nemzeti célértékeket;

13. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által közérdekből közzéteendő adatok - különösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel kapcsolatos díjmegállapítás, költségek, bevételek, kiadások, beruházások, valamint az ezzel összefüggő műszaki információk -körét és a közzététel módját;

14. a 47/A. § (1) bekezdésében meghatározott díjakat, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét;

15. a Hivatal miniszter részére történő adatszolgáltatási kötelezettségének rendjére, módjára, tartalmára, formájára és időpontjára vonatkozó részletes szabályokat;

16. a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó javaslattételi kötelezettségének rendjére, módjára, tartalmára vonatkozó részletes szabályokat;

17. a Koordináló szerv részére történő adatszolgáltatás tartalmát és rendjét;

18. a gördülő fejlesztési rendszerterv részletes tartalmi és formai követelményeit,

19. az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet."

(3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3a) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy)

"e) a 18/D. § (1) bekezdésében meghatározott díj megállapításának szabályait, a díj meghatározására irányuló kérelem tartalmi követelményeit és a részletes eljárási szabályokat,

f) az e törvényben a Hivatal felé a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek és az általuk szolgáltatandó adatok körét, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség formáját és határidejét"

(rendeletben állapítsa meg.)

42. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a következő 92/A. §-sal egészül ki:

"92/A. § (1) A koncessziós társaság részére azon hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, amely 2022. december 31. napján gazdálkodó szervezettel intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladék kezeléséről a közszolgáltatáson kívül szerződött, 2023. január 15. napjáig adatot szolgáltat a szolgáltatás műszaki tartalmáról.

(2) Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek 2023. február 28. napján a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékot termelnek, a koncessziós társasággal történő szerződéskötés érdekében a koncessziós társaság által biztosított elektronikus felületen, 2023. március 1. és 2023. április 30. között az ott megjelölt, a szerződéskötéshez szükséges adataikat megadják. Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek 2023. március 1-jén vagy azt követően kezdik meg a tevékenységüket, az adott tevékenység megkezdését követő 15 napon belül teljesítik e kötelezettségüket. A gazdálkodó szervezetek az adataikban bekövetkezett változást vagy a tevékenységük megszűnését az elektronikus felületen 8 napon belül bejelentik.

(3) Az 50. § szerint 2023. július 1-je előtt számviteli szétválasztásra kötelezett közszolgáltató 2023. június 30-i fordulónappal féléves, közbenső mérleget készít."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak ellátáshoz használt létesítmény, eszköz és vagyonelem vagyonkezelése céljából, a települési önkormányzatok társulásai mindaddig fennmaradhatnak, ameddig az érintett létesítmény, eszköz vagy vagyonelem az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához igénybe vételre kerül.

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény előírásai alapján 2023. július 1-jét megelőzően a hulladékgazdálkodási közszolgáltató részére előírt, illetve az általa elért környezetvédelmi védettségi szint a koncesszori alvállalkozói tevékenység végzése során nem csökkenhet."

43. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a következő 92/B. §-sal egészül ki:

"92/B. § (1) A Korábbi Koordináló szerv és a 2023. július 1-jét megelőző időszakban közszolgáltatóként működött gazdasági társaság jogszabályon vagy szerződésen alapuló elszámolási, számlázási, és kintlévőség-kezelési feladatai befejezését követő 5. év végéig kezeli a részére átadott, a 2023. július 1-jét megelőzően hatályos 32/A. § (4h) bekezdésében, a 38. § (3) bekezdésében és az 53. § (4) bekezdésben meghatározott adatot (a továbbiakban: Alapadat).

(2) A Korábbi Koordináló szerv a 2023. július 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan általa kezelt Alapadatokat a Koordináló szerv részére átadja.

(3) A Korábbi Koordináló szerv, az érintett hatóságok és valamennyi gazdálkodó szervezet, így különösen a közszolgáltató, amely ilyen adat birtokában van, átadja a koncesszor (e bekezdés alkalmazásában ideértve a koncessziós társaságot), vagy közvetlenül a koncesszor által kijelölt koncesszori alvállalkozó részére az állami hulladékgazdálkodási közfeladat - ideértve az elszámolási, számlázási, kintlévőség-kezelési és ügyfélszolgálati feladatokat is - teljesítésére való felkészüléshez és annak végrehajtásához szükséges, általa kezelt személyes adatokat, különösen az Alapadatokat.

(4) A Koordináló szerv a Korábbi Koordináló szervtől átvett számlázási, kintlévőség-kezelési, szolgáltatási-díjelszámolási és ezekhez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok, valamint egyéb feladatai elvégzésének érdekében a részére átadott adatokat kezeli, a 2023. július 1. napján a Korábbi Koordináló szerv használatában lévő, a számlázási tevékenységet támogató szoftvereket és adatbázisokat költségtérítés ellenében használhatja. A Koordináló szerv részére a 2023. július 1-jét megelőző időszakban a közszolgáltatási feladatokat ellátó közszolgáltató a feladatai ellátásához szükséges adatokat megadja.

(5) A 2023. július 1-jét megelőzően, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználóra vonatkozóan a 38. § (3) bekezdésében, és az 53. § (4) bekezdésében meghatározott adatot jogszerűen kezelő közszolgáltató, vagy egyéb gazdálkodó szervezet, ha tevékenységét a 2. § (1) bekezdés 36g. pontjában meghatározott koncesszori alvállalkozóként folytatja, a 2023. július 1-je előtt kezelésében lévő adatokat koncesszori alvállalkozói feladatai ellátása érdekében felhasználhatja. Ha tevékenységét koncesszori alvállalkozóként nem folytatja, akkor az adatokat átadja a koncesszor, vagy közvetlenül a koncesszor által kijelölt koncesszori alvállalkozó részére.

(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és az ingatlanhasználók között az ingatlanhasználók települési hulladékának gyűjtése, szállítása és kezelése tárgyában létrejött szerződések és e törvény erejénél fogva létrejött más jogviszonyok e törvény erejénél fogva 2023. június 30. napján megszűnnek.

(7) A vegyes települési hulladék, illetve a természetes személy ingatlanhasználó elkülönítetten gyűjtött hulladéka vonatkozásában a szolgáltatást a koncessziós társaság közvetlenül vagy koncesszori alvállalkozók igénybevételével, 2023. július 1. napjától jogszabály valamint a koncessziós társaság jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kiadott üzletszabályzata vagy a koncessziós társaság által megkötött szerződés alapján nyújtja tovább az ingatlanhasználók részére a 47/A. § (1) bekezdése, 91. §-a, 91/A. §-a szerint meghatározott díj ellenében 2023. december 31-ig a (6) bekezdés szerint megszűnt közszolgáltatási szerződés szerinti feltételekkel, műszaki tartalommal. A szolgáltatás felajánlásával a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználó és a koncessziós társaság között jogviszony jön létre.

(8) Ha a 92/A. § (2) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet a koncessziós társasággal történő szerződéskötés érdekében az ott meghatározottak szerint nem szolgáltat adatot, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére a gazdálkodó szervezet és a koncessziós társaság között 2023. július 1. napjától jogszabály, valamint a koncessziós társaság jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kiadott üzletszabályzata szerinti tartalommal jogviszony jön létre a 47/A. § (1) bekezdése szerint meghatározott díjfizetési kötelezettség mellett.

(9) A Korábbi Koordináló szerv és az ingatlanhasználó közötti jogviszonyból eredő fizetési kötelezettség körében az ingatlanhasználó által a Korábbi Koordináló szerv mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást a 2023. július 1-jét követő 46. napon e törvény erejénél fogva a Koncessziós társaság mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell tekinteni. A koncessziós társaság a felhatalmazást kezelő pénzforgalmi szolgáltatója részére 2023. július 1. napját követő 15 napon belül tájékoztatást küld a koncessziós szerződés hatálybalépéséről, amelyről a felhatalmazást kezelő pénzforgalmi szolgáltató 5 napon belül köteles tájékoztatni a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatóját. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a koncessziós társaság vagy a koncessziós társaság által kijelölt koncesszori alvállalkozó által indított csoportos beszedési megbízást a 2023. július 1-jét követő 46. naptól a koncessziós társaság, vagy a koncessziós társaság által kijelölt koncesszori alvállalkozó javára köteles teljesíteni, ha a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó pénzforgalmi szolgáltatójától 15 nappal korábban megkapta a kedvezményezett és a fizető fél megváltozott azonosítóját."

44. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/F. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Korábbi Koordináló szerv a 2023. július 1-jén a tulajdonában lévő hulladékot a 31. § (2) bekezdés a) pontja alapján a koncessziós társaságnak átadja, és ha az átadott hulladék rendelkezik pénzben kifejezhető értékkel, annak átadásakor a hulladék pénzbeli értékének megtérítésére jogosult, egyéb esetben az átadott hulladék kezelésének költségét a koncessziós társaság részére megfizeti. Az elszámolás során a piaci érték független értékbecslő által meghatározott módszertant alkalmazva kell eljárni.

(2) A Korábbi Koordináló szerv a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések megtartásával a koncessziós társaság rendelkezésére bocsátja a 2023. június 30-i állapot szerinti ügyféladatbázist. A Koordináló szerv - ha a koncessziós társaság erre igényt tart - felhasználási jogot biztosít a koncessziós társaság részére 2023. július 1. napjától kezdődően a számlázási tevékenységet végző szoftverhez és a szükséges adatbázisokhoz, a piaci érték meghatározásakor az (1) bekezdés szerinti módszertant alkalmazva."

45. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény hatálybalépésétől 2023. június 30. napjáig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásába bevont hulladékgazdálkodási vagyonelem átruházásához, a vagyonelemek birtoklását, hasznosítását, használatát, a hasznai szedését, valamint az azzal való rendelkezést érintő szerződéses jogviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez és módosításához a miniszter - e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott szempontok szerinti - előzetes jóváhagyása szükséges, kivéve az olyan szerződéses jogviszonyt, amely a koncesszori alvállalkozói tevékenység, vagy a koncessziós társaság részére történő kezelési szolgáltatás nyújtás 2023. július 1. napjától történő ellátását szolgálja."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) 2028. június 30. napjáig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátására létesült vagy beszerzett hulladékgazdálkodási vagyonelem átruházásához, a vagyonelemek birtoklását, hasznosítását, használatát, a hasznai szedését, valamint az azzal való rendelkezést érintő szerződéses jogviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez és módosításához a miniszter - e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott szempontok szerinti - előzetes jóváhagyása szükséges, kivéve az olyan szerződéses jogviszonyt, amely a koncesszori alvállalkozói tevékenység, vagy a koncessziós társaság részére történő kezelési szolgáltatás nyújtás 2023. július 1. napjától történő ellátását szolgálja."

(3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/G. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott szerződés jóváhagyását megelőzően beszerzi a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtásáért felelős irányító hatóság (a továbbiakban: Irányító Hatóság) véleményét az Európai Unió támogatásával megvalósítás, beszerzés, vagy fenntartási kötelezettség alatt álló hulladékgazdálkodási eszközök és létesítmények vonatkozásában. Ha az Irányító Hatóság a véleményt a miniszteri megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem küldi meg a miniszter részére, a miniszter anélkül dönt. A vélemény megadása tekintetében hiánypótlásnak nincs helye."

46. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések megkötésére és módosítására vonatkozó korlátozással, valamint e szerződések törvény erejénél fogva történő megszűnésével összefüggésben keletkezett, igazolt vagyoni hátrányokért a központi költségvetés - e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint - arányos kártalanítást biztosít. A kártalanítási igény jogalapjáról és mértékéről a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága dönt."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A közszolgáltatók a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben új szerződést úgy köthetnek, hatályos szerződésüket úgy módosíthatják, vagy vállalhatnak más módon kötelezettséget, ha ezek hatálya legkésőbb 2023. június 30. napján lejár. A közszolgáltatók kizárólag a Hivatal jóváhagyásával köthetnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződést, vagy vállalhatnak kötelezettséget. A Hivatal akkor tagadhatja meg a jóváhagyást, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződés, vagy a vállalt kötelezettség nem felel meg az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott szempontoknak. Nem kell a Hivatal jóváhagyását kérni az olyan szerződéshez, vagy kötelezettségvállaláshoz, amely a rendes üzletmenet keretein belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás napi funkcionális működőképességének biztosításához szükséges. Nem szükséges a Hivatal jóváhagyását kérni a szerződés vagy kötelezettségvállalás azon rendelkezéséhez, amely a koncesszori alvállalkozói tevékenység, vagy a koncessziós társaság részére történő hulladékkezelési szolgáltatás 2023. július 1. napjától történő ellátását szolgálja."

47. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/K. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kötelező visszaváltási díjas rendszerrel összefüggésben díjjavaslatát a Hivatal első alkalommal 2023. szeptember 15. napjáig küldi meg a miniszter részére, a miniszter a díjakat első alkalommal 2023. november 30. napjáig állapítja meg."

48. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 40/A. alcíme a következő 92/L. §-sal egészül ki:

"92/L. § (1) A 31/A. § az Alaptörvény 23. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 32/A. § (8) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

49. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1. 1. § (3) bekezdés g) pontjában az "üledékre, iszapra" szövegrész helyébe az "azon üledékre és mederiszapra" szöveg,

2. 2. § (1) bekezdés 36g. pontjában a "résztevékenységet" szövegrész helyébe a "tevékenységet" szöveg,

3. 12. § (1c) bekezdésében a "megkeresésére" szövegrész helyébe a "felhívására" szöveg,

4. 18/B. § (2) bekezdésében az "A B3" szövegrész helyébe az "A 18/A. § (1) bekezdés szerinti B3" szöveg és a "hulladéklerakóban alkalmazható hulladéklerakási" szövegrész helyébe a "hulladéklerakó, valamint hulladékégető mű esetében alkalmazható átvételi" szöveg,

5. 18/B. § (3) bekezdésében a "B3 alkategóriájú hulladéklerakóban alkalmazható hulladéklerakási" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés szerinti átvételi" szöveg és a "rendeletében állapítja" szövegrész helyébe a "rendeletében a tárgyévet megelőző év szeptember 15. napjáig állapítja" szöveg,

6. 30/C. § (1) bekezdésében a "hulladékgazdálkodási hatóság" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

7. 32/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

8. 32/A. § (4e) bekezdés e) pontjában a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

9. 32/A. § (5a) bekezdésében az "az általa ellátandó" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

10. 39. § (2) bekezdésében a "kezelő" szövegrész helyébe az "előkezelő" szöveg,

11. 42. § (1) bekezdés f) pontjában a "kezeli, vagy" szövegrész helyébe a "- saját maga, vagy koncesszori alvállalkozó útján - előkezeli, majd" szöveg,

12. 51. § (3) bekezdésében az " , a 47/D. § (2) bekezdése és a 48. § (1a) bekezdése" szövegrész helyébe az "és a 47/D. § (2) bekezdése" szöveg,

13. 53/A. § (2) bekezdésében az "alvállalkozót bevonhat" szövegrész helyébe az "alvállalkozót, vagy - ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető - más alvállalkozót bevonhat" szöveg,

14. 53/A. § (4) bekezdésében az "alvállalkozót bevonhat" szövegrész helyébe az "alvállalkozót, vagy - ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető - más alvállalkozót bevonhat" szöveg,

15. 53/A. § (7) bekezdésében az "alvállalkozói nyilvántartásba felvett" szövegrész helyébe az "alvállalkozó, vagy - ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető - más" szöveg,

16. 53/G. § (1) bekezdésében az "a hulladékgazdálkodási hatóság" szövegrész helyébe az "az általa vezetett minisztérium kijelölt szervezeti egysége" szöveg,

17. 53/I. § (3) bekezdésében az "alvállalkozó bevonásával" szövegrész helyébe az "alvállalkozó, vagy - ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető - más alvállalkozó bevonásával" szöveg,

18. 53/J. § (2) bekezdésében az "ad." szövegrész helyébe az "ad. Az éves beszámolót egyidejűleg megküldi a Hivatal részére is." szöveg,

19. 53/K. § (2) bekezdésében az "- a hulladékgazdálkodási hatóság javaslata alapján, a Hivatal véleményének kikérését követően -" szövegrész helyébe az "a Hivatal véleményének kikérését követően" szöveg,

20. 53/K. § (4) bekezdésében az "- a hulladékgazdálkodási hatóságon keresztül - a miniszternek" szövegrész helyébe az "a miniszternek. A beszámolót egyidejűleg megküldi a Hivatal részére is" szöveg,

21. 53/N. § (2) bekezdésében az "a tárgyévet" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés szerinti rendeletben meghatározott árszabályozási ciklus első naptári évét" szöveg,

22. 53/N. § (3) bekezdésében az "útmutatók" szövegrész helyébe az "útmutató" szöveg, a "kikéri" szövegrész helyébe a "közzéteszi a honlapján a tervezeteket, amelyeket" szöveg és az "érdekképviseleteinek véleményét." szövegrész helyébe az "érdekképviseletei véleményezhetnek" szöveg,

23. 69/A. § (1) bekezdésében a "területén elektronikus" szövegrész helyébe a "területén napi 24 órában szünetmentesen működő elektronikus" szöveg,

24. 78/B. § (2) bekezdés 3. pontjában a "hulladékgazdálkodásért felelős miniszterrel" szövegrész helyébe a "miniszterrel" szöveg,

25. 78/B. § (2) bekezdés 11. pontjában a "hulladékgazdálkodásért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

26. 78/B. § (2) bekezdés 14. pontjában a "hulladékgazdálkodásért felelős miniszter egyetértésében" szövegrész helyébe a "miniszter egyetértésével" szöveg,

27. 78/B. § (2) bekezdés 24. pontjában a "hulladékgazdálkodásért felelős minisztert" szövegrész helyébe a "minisztert" szöveg,

28. 78/G. § (3) bekezdésében a "végzett vizsgálat" szövegrész helyébe a "végzett eljárás és vizsgálat" szöveg,

29. 79. § (8) bekezdésében a "30" szövegrész helyébe az "55" szöveg,

30. 83. § (1) bekezdésében a "közszolgáltatást" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységet" szöveg és a "Koordináló szervet, illetve a közszolgáltatót" szövegrész helyébe a "koncessziós társaságot" szöveg,

31. 84. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "alkalmazása," szövegrész helyébe az "és a hulladékgazdálkodási hatóság bírság kiszabásáról dönt:" szöveg,

32. 86. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló" szövegrész helyébe az "az e törvény végrehajtására kiadott" szöveg,

33. 88. § (3a) bekezdés c) pontjában az "az indokolt" szövegrész helyébe az "az 53/N. § (4) bekezdése szerinti indokolt" szöveg és a "mértékét" szövegrész helyébe a "mértékét," szöveg,

34. 91. § (1) bekezdésében a "88. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat meghatározó miniszteri" szöveg,

35. 91. § (10) bekezdésében az "a Koordináló szerv köteles azt legalább annyival csökkenteni" szövegrész helyébe az "az úgy csökken" szöveg,

36. 91/A. § (3c) bekezdésében a "közszolgáltatón keresztül a Koordináló szervet" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaságot" szöveg,

37. 92/G. § (3) bekezdésében a "modellre való átállás" szövegrész helyébe a "rendszer működése" szöveg,

38. 92/H. § (2) bekezdésében a "hulladékgazdálkodási hatóság" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg,

39. 92/K. § (1) bekezdésében a "február 28. napjáig" szövegrész helyébe a "március 31-ig" szöveg és az "április 30-ig" szövegrész helyébe a "május 31-ig" szöveg,

40. 92/K. § (5) bekezdésében a "július 1-jéig" szövegrész helyébe a "március 31-ig" szöveg,

41. 92/K. § (6) bekezdés a) pontjában az "október" szövegrész helyébe a "november" szöveg,

42. 92/K. § (6) bekezdés b) pontjában az "október 31-ig" szövegrész helyébe a "november 30-ig" szöveg,

43. 92/K. § (6) bekezdés c) pontjában a "június 1-jéig" szövegrész helyébe a "március 31-ig" szöveg

lép.

50. § Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1. 2. § (7) bekezdésében az "a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényt," szövegrész,

2. 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "valamint a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzéséért," szövegrész,

3. 18/A. § (4) bekezdése,

4. 24. § (2) bekezdése,

5. 28. § (7) bekezdése,

6. 32/A. § (4)-(4d) bekezdése,

7. 32/A. § (4d) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

8. 32/A. § (5a) bekezdésében a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó" szövegrész,

9. 41. § (2) bekezdésében az "A koncessziós társaság a tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtaknak megfelelően köteles ellátni, amelyet a Hivatal ellenőriz, és erről megfelelőségi véleményt állít ki." szövegrész,

10. 41. § (3a) bekezdése,

11. 42. § (2) bekezdésében az "Ebben az esetben a hulladékkezelőnek nem szükséges minősítési engedéllyel rendelkeznie." szövegrész,

12. 47/A. § (2) bekezdésében a " , valamint a 88. § (3) bekezdés b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott rendeletben foglaltak szerint" szövegrész,

13. 47/D. § (1) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

14. 47/D. § (3) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrészek,

15. 51. § (1) bekezdésében a "vagy minősítési" szövegrész,

16. 53/E. § (4) bekezdésében az "az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott szabályok betartásával" szövegrész,

17. 53/I. § (4) bekezdésében az "és a közszolgáltatók" szövegrész,

18. 53/J. § (1) bekezdésében az "- a hulladékgazdálkodási hatóság útján küldött -" szövegrész,

19. 53/J. § (2) bekezdésében az "- a hulladékgazdálkodási hatóság útján -" szövegrész,

20. 53/J. § (3) bekezdésében az "- a hulladékgazdálkodási hatóság útján -" szövegrész,

21. 53/K. § (1) bekezdésében az "- a hulladékgazdálkodási hatóság útján -" szövegrész,

22. 53/K. § (5) bekezdésében az "- a hulladékgazdálkodási hatóság bevonásával -" szövegrész,

23. 53/L. § (1) bekezdésében az "- a hulladékgazdálkodási hatóság bevonásával -" szövegrész,

24. 61. § (26) bekezdése,

25. 62. § (2) bekezdése,

26. 66. § (1) bekezdése,

27. 73. § (2) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

28. 73. § (3) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

29. 75. § (4) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrészek,

30. 77. § (1) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

31. 78. § (4) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

32. 78/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

33. 78/A. § (2) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

34. 78/A. § (3) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrészek,

35. 78/A. § (4) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

36. 78/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

37. 78/B. § (2) bekezdés 8. pontjában az "ide nem értve a hulladékgazdálkodási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók megfelelőségére vonatkozó, a 32/A. § (2) bekezdésében meghatározott hatásköröket," szövegrész,

38. 78/B. § (2) bekezdés 12. pontjában a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

39. 78/B. § (2) bekezdés 16. pontjában a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

40. 78/B. § (2) bekezdés 20. pontjában a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

41. 78/B. § (2) bekezdés 21. pontjában a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

42. 78/B. § (2) bekezdés 22. pontjában a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

43. 78/B. § (5) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrészek,

44. 79. § (7) bekezdésében az " , illetve minősítési engedély" szövegrész,

45. 87. § (1) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

46. 87. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

47. 88. § (1) bekezdés 23. pontja,

48. 88. § (1) bekezdés 25. pontja,

49. 88. § (1) bekezdés 33. pontjában az " , a koordinációjával, valamint tulajdonjogával kapcsolatos egyes szabályokat, valamint az erőforrás-gazdálkodásával összefüggő szabályokat" szövegrész,

50. 88. § (1) bekezdés 34. pontja,

51. 88. § (2) bekezdés 19. pontja,

52. 88. § (3) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

53. 88. § (3) bekezdés b) pontja,

54. 88. § (3) bekezdés c) pontjában a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

55. 88. § (3a) bekezdés a) pontjában az "és a 18/D. § (1) bekezdésében" szövegrész,

56. 90. § (9)-(11) bekezdése,

57. 92/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

58. 92/C. § (2) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásért felelős" szövegrész,

59. 92/G. § (8)-(12) bekezdése,

60. 92/L. §-a.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény hatályon kívül helyezése

51. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény.

5. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

52. § Hatályát veszti az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény

a) 1. § (8) bekezdésében az " , illetve a minősítési engedélyében" szövegrész,

b) 1. § (9) bekezdés a) pontjában a "minősítési engedéllyel nem, de" szövegrész.

6. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

53. § A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 11/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedőt 500 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő bírsággal sújtja, ha

a) fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot írásba foglalt megállapodás vagy írásbeli szerződés nélkül, illetve az anyag jogszerű szerzésére vonatkozó nyilatkozat nélkül vesz át,

b) a 3. § (5) bekezdése szerinti fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a közszolgáltatást, vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezettel kötött írásbeli szerződés, vagy a szervezet által kiállított igazolás nélkül, illetve a fémkereskedelmi hatóság visszaigazolása nélkül szerez be vagy vesz át."

54. § A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 11/B. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedőt 1 millió forintig, a nevében eljáró természetes személyt 300 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja, ha az e törvényben meghatározott)

"c) a 4. § (6a) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti."

55. § A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény

a) 3. § (7b) bekezdésében a "kézhezvételétől számított 15 napon belül használható fel. A 15" szövegrész helyébe a "kiállításától számított 45 napon belül használható fel. A 45" szöveg,

b) 3. § (11) bekezdésében a "(7)" szövegrész helyébe a "(6)" szöveg,

c) 8. § (6) bekezdésében a "belül kiadja" szövegrész helyébe a "belül - a gazdálkodó szervezetek részére elektronikus úton - kiadja" szöveg,

d) 11/A. § (6) bekezdésében a "törvényben előírt" szövegrész helyébe a "törvényben vagy az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt" szöveg

lép.

7. Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény módosítása

56. § (1) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 90. § (2) bekezdés 1. és 2. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A Ht.)

"1. 2. § (1) bekezdés 34. és 39. pontjában, 32/A. § (5a) bekezdésében, 38. § (1) és (2) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és f) pontjában, 43. § (2) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében, 52. § (1) bekezdésében, 88. § (1) bekezdés 1. pontjában és (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg,

2. 2. § (1) bekezdés 34. és 39. pontjában, 3. § (1) bekezdés h) pontjában, 38. § (1) bekezdésében, 39. § (4) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, a) pontjában és (2) bekezdésében, 43. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében, 44. § (1)-(3) bekezdésében, 52. § (2) bekezdésében, 65. § (1) bekezdésében, 88. § (1) bekezdés 23. és 35. pontjában, 91. § (13)-(16) bekezdésében és 91/A. § (1) bekezdésében a "közszolgáltató" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság" szöveg,"

(lép.)

(2) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 90. § (2) bekezdés 5. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A Ht.)

"5. 3. § (1) bekezdés h) pontjában, 42. § (2) bekezdésében és 91/A. § (2) bekezdésében a "közszolgáltatás" szövegrészek helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg,"

(lép.)

(3) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 90. § (2) bekezdés 17. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A Ht.)

"17. 38. § (1) bekezdésében, 40. § (3) bekezdésében, 91. § (4) bekezdésében, 91/A. § (1)-(5) bekezdésében a "közszolgáltatást" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet" szöveg,"

(lép.)

(4) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 90. § (2) bekezdés 21. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A Ht.)

"21. 40. § (3) bekezdésében a "közszolgáltatóval" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társasággal" szöveg,"

(lép.)

(5) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 90. § (2) bekezdés 24. és 25. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A Ht.)

"24. 41. § (2) bekezdésében, 83. § (1) bekezdésében, és 91. § (12) bekezdésében a "közszolgáltató" szövegrészek helyébe a "koncessziós társaság" szöveg,

25. 41. § (4) bekezdésében a "tevékenység" szövegrész helyébe a "résztevékenység" szöveg,"

(lép.)

(6) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 90. § (2) bekezdés 27. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A Ht.)

"27. 42. § (1) bekezdés g) pontjában, a "közszolgáltatással" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységgel" szöveg,"

(lép.)

(7) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 91. § (2) bekezdés 19. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Hatályát veszti a Ht.)

"19. 83. § (1) bekezdésében a "Koordináló szerv vagy a" szövegrész"

(8) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 95. § (1) bekezdésének az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 1. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az "ellátást a hulladékgazdálkodási hatóság által kiszámított szolgáltatási" szövegrész helyett az "ellátást szolgáltatási" szöveggel lép hatályba.

(9) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 95. § (2) bekezdésének az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4/A. §-át megállapító rendelkezése a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért" szövegrész helyett a "hulladékgazdálkodásért" szöveggel lép hatályba.

57. § (1) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 99. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 21. § a) pontja, a 14. alcím, a 29. § (10) és (19) bekezdése, a 46. §, a 49. § (2) és (6) bekezdése, az 51. § (2) bekezdése, az 54. § (2) bekezdése, az 56. § (2) bekezdése, a 79. § (2) bekezdése, a 90. § (2) bekezdés 1-2., 5-8. 11., 16-27., 29., 32-40. és 43-48. pontja, a 91. § (2) bekezdés 1., 2., 4-14., 16., 18-20., 22. és 23. pontja, a 94. § (4) bekezdése és a 95. § (1)-(3) bekezdése 2023. július 1-jén lép hatályba."

(2) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 99. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A 4. § (3) és (4) bekezdése, a 19. §, a 20. § (2) bekezdés a) pontja, a 29. § (18) bekezdése, a 40. § (1) bekezdése, a 41-44. §, 85. § (1) bekezdése, a 90. § (2) bekezdés 4., 9. és 49. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba."

58. § Nem lép hatályba az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény

a) 20. § (2) bekezdés b)-f) pontja,

b) 21. § b)-f) pontja,

c) 49. § (1), (4) és (5) bekezdése,

d) 55. § (2) bekezdése,

e) 61. §-a,

f) 90. § (2) bekezdés 3. pontja,

g) 90. § (2) bekezdés 12-14. pontja,

h) 90. § (2) bekezdés 28. pontja,

i) 90. § (2) bekezdés 30. és 31. pontja,

j) 90. § (2) bekezdés 41. és 42. pontja.

k) 91. § (2) bekezdés 3. pontja,

l) 91. § (2) bekezdés 15. pontja,

m) 91. § (2) bekezdés 17. pontja,

n) 91. § (2) bekezdés 21. pontja.

8. Az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény módosítása

59. § Nem lép hatályba az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény

a) 85. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 85. § (2) bekezdés b) pontja.

9. Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény módosítása

60. § A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény 253. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A 123. § és 124. §, a 129. §, a 132. § 1. és 2. pontja és a 233. § 2023. július 1-jén lép hatályba."

61. § Nem lép hatályba a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény

a) 125. §-a,

b) 130. § (3) bekezdése,

c) 232. §-a.

10. Záró rendelkezések

62. § (1) Ez a törvény - a (2)-(7) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 54. §, az 55. § d) pontja az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(3) A 49. § 3. pontja 2023. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 3-12. §, a 13. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 14. §, a 15. §, a 22. § (2) bekezdése, a 23. §, a 24. § (1)-(3) és (5) bekezdése, a 25-32. §, a 33. § (1) bekezdése, a 34. §, a 42. § (2) bekezdése, a 45. § (2) és (3) bekezdése, a 48. §, a 49. § 2., 10., 11., 13-15., 17., 30. és 34-37. pontja, az 50. § 1., 2., 4-6., 8-11., 15-17., 25., 26., 37., 47., 48., 50., 51. és 59. pontja, a 4. alcím, az 5. alcím, az 56. §, az 57. §, az 58. § a)-n) pontja, a 8. alcím, a 9. alcím, az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 4. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 24. § (4) bekezdése és a 44. § a Korábbi Koordináló Szerv tulajdonjogát 100%-ban megtestesítő részvények koncessziós hirdetmény szerinti kötelező vételi ajánlatot követő adásvétele ellehetetlenülésének napján lép hatályba.

(6) A 24. § (4) bekezdése és a 44. § hatálybalépésének naptári napját a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(7) A 33. § (2) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

63. § A 24. § (5) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2022. évi LXXVI. törvényhez

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet f) pont címe helyébe a következő cím lép:

"f) elektromos, elektronikus berendezések"

2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet f) pontjában foglalt táblázat 55. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC)
55.Fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van összeállítva, bármely
külső méret meghaladja az 50 cm-t)
8541 43

3. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet f) pontjában foglalt táblázat a következő 87. ponttal egészül ki:

(ABC)
87.Dohányt, visszanyert dohányt, nikotint, illetve dohány- vagy nikotinpótlókat
tartalmazó, égés nélküli belégzésre szánt termékek; az emberi szervezetbe való
nikotinbevitelre szánt más nikotintartalmú termékek
ex. 2404

2. melléklet a 2022. évi LXXVI. törvényhez

"2. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez

Az egyes termékdíjköteles termékek termékdíjtételei

1. A termékdíj meghatározása

1.1. A termék- és anyagáramonként fizetendő termékdíjtételeiket meghatározó általános formula:

T = (AT - F)

1.2. Az 1.1. pontban foglalt képlet alkalmazásában:

1.2.1. T: a két tizedes pontossággal kiszámított és a kerekítés általános szabályai szerint forintra kerekített termékdíjtétel (Ft/kg) azzal, hogyha (AT - F) eredménye negatív összeg, a T értéke nulla,

1.2.2. AT: a 2. pont szerinti táblázatban meghatározott, az adott termék- vagy anyagáramra vonatkozó általános termékdíjtétel (Ft/kg),

1.2.3. F: az adott termék- vagy anyagáramra vonatkozó, a termékdíj megállapítási időszak első napján hatályos, Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj (Ft/kg), csomagolószer esetén az abból előállításra kerülő csomagolás után fizetendő Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díjat kell figyelembe venni. Azon termék- és anyagáramok esetén, amelyekre a Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem kerül megállapításra, az F értéke 0.

2. Általános termékdíjtételek termék- és anyagáramonként:

2.1. Akkumulátor

AB
1TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött)57

2.2. Csomagolószer

AB
1AnyagáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével)57
3Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag
hordtasak kivételével
1900
4Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak500
5Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)57
6Társított rétegzett italkarton19
7Fém19
8Papír19
9Fa, természetes alapú anyag19
10Üveg19
11Egyéb57

2.3. Egyéb kőolajtermék

AB
1TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2Kenőolaj114

2.4. Egyéb műanyag termék

AB
1TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből
készült áru
1900

2.5. Egyéb vegyipari termék

AB
1TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek11
3Szépség- vagy testápoló készítmények57

2.6. Elektromos, elektronikus berendezés

AB
1TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2Hőcserélő berendezések57
3Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél
nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak
57
4Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus
panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van összeállítva) kivételével
57
5Fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van
összeállítva, bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)
57
6Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)57
7Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések
(egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)
57

2.7. Gumiabroncs

AB
1TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2Gumiabroncs57

2.8. Irodai papír

AB
1TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2Irodai papír19

2.9. Reklámhordozó papír

AB
1Termék áramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2Reklámhordozó papír85

"

3. melléklet a 2022. évi LXXVI. törvényhez

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3. melléklet 3. pont d) alpontja szerinti táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

2.Gumiabroncs12

4. melléklet a 2022. évi LXXVI. törvényhez

"4. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez

Termékdíjátalány fizetés választása esetén a gépjárművek termékdíjköteles termék alkotórészeinek, tartozékainak átlagos tömege és az átalánydíj összege

1. A 2. táblázatban meghatározott egyes gépjárműcsoportok esetén fizetendő termékdíj-átalányt az alábbi általános formula határozza meg:

T = [akkumulátor (AT - F) * t] + [gumiabroncs (AT - F) * t] + [kenőolaj (AT - F) * t] + [elektromos, elektronikus berendezés (AT - F) * t]

Ahol:

T: a megfizetendő termékdíj-átalány összege, a kerekítés általános szabályai szerint ezer forintra kerekítve

AT: a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott termékáramra vonatkozó általános termékdíjtétel,

F: az adott termékáramra vonatkozó - a termékdíj megállapítási időszak első napján hatályos - Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj, azon termék-és anyagáramok esetén, amelyekre a Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem kerül megállapításra, az F értéke 0.

t: a 2. pontba foglalt táblázat B-E oszlopában az adott termékáramra vonatkozó átlagos tömeg.

A két tizedes pontossággal kiszámított termékáramonként számított összeget forintra kerekítve kell megállapítani. Amennyiben AT-F eredménye negatív összeg, nullának kell tekinteni.

2. A gépjármű termékdíjköteles alkotórészének, tartozékának átlagos tömege termékáramonként

1ABCDE
2Vtsz. és HR alszám, megnevezésakkumulátor
(kg/db)
gumiabroncs
(kg/db)
kenőolaj
(kg/db)
elektromos,
elektronikus
berendezés
(kg/db)
38702 10 Kizárólag kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel)
motorral működő
401502060
48702 20 Kompressziós gyújtású, dugattyús,
belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral és
hajtómotorként elektromos motorral is működő
4015020150
58702 30 Szikragyújtású, dugattyús, belső égésű
motorral és hajtómotorként elektromos motorral
is működő
4015020150
68702 40 00 Kizárólag elektromos hajtómotorral
működő
4015020150
78702 90 Más gépjármű a vezetőt is beleértve
10 vagy annál több személy szállítására
18451135
88703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre
tervezett járművek; golfkocsik és hasonló
járművek
1025717
98703 21 Más jármű, kizárólag szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral működő,
legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal
1025717
108703 22 Más jármű, kizárólag szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral működő,
1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb
1500 cm3 hengerűrtartalommal
1335920
118703 23 Más jármű, kizárólag szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral működő,
1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb
3000 cm3 hengerűrtartalommal
15401123
128703 24 Más jármű, kizárólag szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral működő,
3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal
15451135
138703 31 Más jármű, kizárólag kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű
(dízel vagy féldízel) motorral működő legfeljebb
1500 cm3 hengerűrtartalommal
1835717
148703 32 Más jármű, kizárólag kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő
1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb
2500 cm3 hengerűrtartalommal
2040922
158703 33 Más jármű, kizárólag kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő 2500 cm3-t meghaladó
hengerűrtartalommal
22451130
168703 40 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral és hajtómotorként
elektromos motorral is működő, a külső
elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan
tölthetők kivételével
15451180
178703 50 Más jármű, kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel)
motorral és hajtómotorként elektromos motorral
is működő, a külső elektromos áramforrásra
csatlakoztathatóan tölthetők kivételével
22451180
188703 60 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral és hajtómotorként
elektromos motorral is működő, külső elektromos
áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető
15451180
198703 70 Más jármű, kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel)
motorral és hajtómotorként elektromos motorral
is működő, külső elektromos áramforrásra
csatlakoztathatóan tölthető
22451180
208703 80 Más jármű, kizárólag elektromos
hajtómotorral működő
1545280
218703 90 Más gépkocsi és más gépjármű,
elsősorban személyszállításra tervezett
(a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve
a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
1240260
228704 10 Dömper, terepjáró kivitelű405002020
238704 21 Más áruszállító gépjármű kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű
(dízel vagy féldízel) motorral működő, legfeljebb
5 tonna össztömegű
20501822
248704 22 Más áruszállító gépjármű kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő, 5 tonnát meghaladó,
de legfeljebb 20 tonna össztömegű
303602517
258704 23 Más áruszállító gépjármű kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű
(dízel vagy féldízel) motorral működő, - 20 tonna
össztömeget meghaladó
1204503522
268704 31 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral működő,
legfeljebb 5 tonna össztömegű
15401122
278704 32 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral működő,
5 tonna össztömeget meghaladó
801802317
288704 90 Más áruszállító gépjármű45602017
298711 10 Motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; legfeljebb
50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű
motorral működő
3612
308711 20 Motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 50 cm3-t meghaladó,
de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű motorral működő
41026
318711 30 Motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 250 cm3-t meghaladó,
de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű motorral működő
410310
328711 40 Motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 500 cm3-t meghaladó,
de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű motorral működő
411414
338711 50 Motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 800 cm3-t meghaladó
hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű
motorral működő
414518
348711 60 Elektromos hajtómotorral működő
motorkerékpár (beleértve a segédmotoros
kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is (kivéve
a 8711 60 90 vtsz. hatálya alá tartozó termékek)
49315

"

Tartalomjegyzék