292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a)-d) pontjában,

a 17. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Eljáró állami szervek kijelölése

1. §[1] (1) A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.)

a) 1. §-ában meghatározott közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatására, valamint

b) 2. §-ában meghatározott szükségellátás megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi szerv) jelöli ki.

(2)[2] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ideiglenes ellátására (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) a Tv. alapján kijelölhető szolgáltató a honlapján folyamatosan közzéteszi a következő adatokat:[3]

a)[4]

b)[5]

c)[6]

d) a hulladékszállítására alkalmas eszközök számát és kapacitását.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás valóságtartalmát a katasztrófavédelmi szerv ellenőrzi.

(4)[7] A hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: országos hulladékgazdálkodási hatóság) a katasztrófavédelmi szervet folyamatosan, heti rendszerességgel elektronikus úton tájékoztatja[8]

a)[9] a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szolgáltatókról,

b) a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet benyújtó szolgáltatókról,

c)[10]

d)[11]

e)[12]

(5)[13] A katasztrófavédelmi szerv a 2013. évi CXXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés szerinti értesítést követően haladéktalanul megkeresi az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (a továbbiakban: Koordináló szerv), amely a megkeresést követő 8 napon belül javaslatot tesz a kijelölendő közérdekű szolgáltató személyére, az ideiglenes ellátás keretében végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezésére, a tevékenység végzésének gyakoriságára és minimális műszaki tartalmára, valamint a kötelezően igénybe veendő hulladékkezelő létesítmény megnevezésére.

2. §[14] Az ideiglenes ellátást és a szükségellátást megelőzően a településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet végző gazdálkodó szervezet a folyamatos ellátás biztosítása érdekében - a személyes adatok kivételével - az ideiglenes ellátáshoz vagy a szükségellátáshoz kapcsolódó, hulladékszállításhoz és hulladékkezelésre történő átadáshoz szükséges adatokat a katasztrófavédelmi szerv és a Koordináló szerv részére annak felhívására haladéktalanul átadja.

2. Az ideiglenes ellátás

3. § (1)[15] A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes ellátásra a Koordináló szerv 1. § (5) bekezdése szerinti javaslatában szereplő szolgáltatót jelöli ki. A kijelölő döntés nem lehet ellentétes a Tv. 1. § (3), (6) és (9) bekezdésében foglaltakkal.

(2) Az ideiglenes ellátásra kijelölő döntés tartalmazza:

a) a kijelölt közérdekű szolgáltató azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),

b)[16] a Koordináló szerv javaslatának megfelelően az ideiglenes ellátás keretében végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, a tevékenység végzésének gyakoriságát és minimális műszaki tartalmát, valamint a kötelezően igénybe veendő hulladékkezelő létesítmény megnevezését,

c) az ideiglenes ellátás körébe tartozó hulladékfajtát, típusát, jellegét, mennyiségét és összetételét,

d) az ideiglenes ellátással érintett település megnevezését,

e) az ideiglenes ellátás megkezdésének időpontját és az ideiglenes ellátás időtartamát,

f) az alkalmazandó biztonsági követelményeket, valamint

g) az ideiglenes ellátással érintett területen kívüli területre vonatkozó hatályos hulladékgazdálkodási engedély számát.

(3) A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes ellátásra történő kijelöléssel összefüggésben dönthet szállítóeszköz rendelkezésre bocsátásának elrendeléséről és közfoglalkoztatottak bevonásáról is. A szállítóeszköz rendelkezésre bocsátására való kötelezés esetén a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kártalanítási szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) Az ideiglenes ellátás kijelölése tárgyában hozott döntést közölni kell

a) az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltatóval,

b) az érintett települési önkormányzattal,

c)[17] az ideiglenes ellátást megelőzően a településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet végző gazdálkodó szervezettel,

d)[18] a Koordináló szervvel,

e)[19]

f)[20]

g)[21]

(5)[22] Az ideiglenes ellátás kijelölése tárgyában hozott döntésről értesíteni kell

a) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: MEKH),

b)[23] az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot,

c)[24] országos hulladékgazdálkodási hatóságot, valamint

d)[25] a hulladékgazdálkodásért felelős minisztert.

3/A. §[26]

4. § (1)[27] Az ideiglenes ellátás ingatlanhasználó által fizetendő díjánál figyelembe kell venni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §-ában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékének 2013. július 1-je után történő meghatározására vonatkozó szabályokat.

(2) A kijelölést követően az ideiglenes ellátással érintett települési önkormányzat haladéktalanul megállapodik a kijelölt közérdekű szolgáltatóval az ideiglenes ellátással érintett földrajzi terület kiterjedéséről, az ellátás útvonaláról és időpontjáról.

(3) Az ideiglenes ellátást a kijelölő döntésben meghatározott időpontban meg kell kezdeni, a megállapodás megkötésének időpontjától függetlenül.

(4) A települési önkormányzat az ideiglenes ellátás megkezdéséről, annak időtartamáról és időpontjáról, az ideiglenes ellátás díjáról és megfizetésének módjáról a helyben szokásos módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.

5. § (1)[28] A települési hulladék ideiglenes ellátás körében történő gyűjtésére és elszállítására a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató minősül közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak.

(2) A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal - az ideiglenes ellátás végzése során a kijelölt közérdekű szolgáltató gondoskodik.

3. A szükségellátás

6. § (1) A szükségellátás körébe a következő hulladék átvétele, elszállítása és hulladékkezelésre történő átadása tartozik:

a) az ingatlanhasználó által az ingatlanon gyűjtött települési vegyes hulladék,

b)[29] az ingatlanhasználó által az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött települési hulladék közül a biohulladék, ha a szükségellátás bevezetését megelőző hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység vagy ideiglenes ellátás magában foglalta az elkülönített biohulladék elszállítását,

c)[30] a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék, ha a gazdálkodó szervezet a hulladék kezeléséről a szükségellátás bevezetését megelőzően hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység vagy ideiglenes ellátás igénybevétele útján gondoskodott,

d) a közterületen elhagyott települési vegyes hulladék.

(2) A katasztrófavédelmi szerv szükségellátás körében folytatott tevékenysége hulladékgazdálkodási engedélyhez nem kötött tevékenység.

7. § (1) A katasztrófavédelmi szerv vezetője az egészségügyi államigazgatási szervnek a Tv. 2. §-a szerinti döntését követően a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség (a továbbiakban: szolgáltatás) elrendelésével haladéktalanul intézkedik a hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről.

(2) A szolgáltatást a szolgáltatás teljesítésének helye szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv az illetékességi területén kívül eső székhellyel, telephellyel rendelkező kötelezett esetében is elrendelheti.

(3) A szolgáltatást a szolgáltatást elrendelő döntésben megállapított helyen és időpontban, vagy a döntés közlésekor - a szolgáltatás alá vont szállítóeszköz birtokba adásával - haladéktalanul teljesíteni kell.

(4) A szolgáltatás teljesítésére a szállítóeszköz tulajdonosa, birtokosa, illetve a szállítóeszközzel valamely jogviszony alapján rendelkezni jogosult személy (a továbbiakban: kötelezett) kötelezhető.

(5) A szolgáltatás teljesítése során a kötelezettnek a szállítóeszköz üzemeltetéséhez kezelőt kell biztosítania. Ennek hiányában a kezelést közfoglalkoztatott végzi, vagy a kezelő kijelölése ideiglenes polgári védelmi szolgálat elrendelésével történik.

(6) A szállítóeszköz a rendeltetése szerint használható, amelyet a hatályos forgalomba helyezési és forgalomban tartási szabályoknak megfelelő, üzemképes, üzemanyaggal feltöltött állapotban kell biztosítani.

(7) A szolgáltatás időben történő teljesítésének biztosítása érdekében a szállítóeszköz készenlétben tartása rendelhető el. Ebben az esetben a szolgáltatás tényleges teljesítését külön döntésben kell elrendelni.

(8)[31] Ha a kötelezett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátására a koncessziós társasággal szerződést köt, akkor a szolgáltatást elrendelő döntést a katasztrófavédelmi szerv visszavonja.

(9)[32] A katasztrófavédelmi szerv az (1)-(7) bekezdés szerint foganatosított intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja a hulladékgazdálkodásért felelős minisztert.

8. § (1) A katasztrófavédelmi szerv a szükségellátás keretében történő hulladék elszállításának rendjét - a hulladékszállítás megszervezését követően haladéktalanul - a honlapján és az érintett településen közérdekű közleményben teszi közzé.

(2) A (1) bekezdés szerinti közlemény tartalmazza:

a) a szükségellátás kezdő időpontját és várható megszüntetésének idejét,

b) a hulladék elszállításának rendszeres időpontjait,

c) az ingatlanhasználó által használható gyűjtőedény meghatározását (hulladékgyűjtő zsák vagy gyűjtőedényzet),

d) a környezet veszélyeztetését, szennyezését, valamint a hulladék kiszóródását kizáró egyéb alkalmazandó eljárásokat.

9. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékot - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - hulladékgyűjtő zsákban vagy a katasztrófavédelmi szerv ilyen irányú döntése esetén zárható gyűjtőedényzetben köteles gyűjteni.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött biohulladékot a szükségellátást megelőző vagy az ideiglenes ellátás során megállapított módon kell gyűjteni.

(3) Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő zsákot és a gyűjtőedényzetet az ingatlanon belül köteles tartani, azt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a hulladékgyűjtő zsák vagy gyűjtőedényzet ürítési célból történő közterületre helyezése.

(4) Az ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a települési hulladék átadása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen.

10. § (1) Ha a hulladék átvételekor, elszállításakor a hulladék a hulladékgyűjtő zsákból vagy a gyűjtőedényzetből kiesik, kiszóródik, a hulladék felszedéséről és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról a katasztrófavédelmi szerv gondoskodik.

(2) A katasztrófavédelmi szerv a hulladék elszállításához szükséges szállítóeszközt, konténert vagy gyűjtőedényt a közterületen a hulladék átvételéig helyezheti el, azt követően haladéktalanul elviszi vagy elszállítja.

(3) A hulladék szállítója - nyilvántartási kötelezettsége teljesítéseként - a hulladékszállítmányra vonatkozó fuvarokmányokat a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve öt évig köteles megőrizni és a környezetvédelmi hatóság ellenőrzése során a hatóság képviselőjének átadni.

11. § A szükségellátás körébe tartozó hulladék - a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel - hulladéklerakón akkor rakható le, ha a hulladék olyan fizikai, termikus, kémiai vagy biológiai előkezelési műveleten ment keresztül, amellyel a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt hatása csökken. Ha az elszállításra kerülő elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítható összetevőt tartalmaz, a hulladék kezelését megelőzően gondoskodni kell a hasznosítható hulladék-összetevők szétválogatásáról.

4. A díjfizetés és az elszámolás

12. §[33] (1) A szükségellátás költségét a katasztrófavédelmi szerv állapítja meg.

(2) A szükségellátás költségeinek meghatározásánál érvényesíteni lehet:

a) a szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő kártalanítás összegét,

b) a hulladék szállításának és kezelésének költségét,

c) a hulladék gyűjtéséhez szükséges fogyóeszközök biztosításának, valamint a biztonságos munkavégzéséhez szükséges eszközök költségét.

13. §[34]

13/A. §[35]

14. §[36]

14/A. §[37]

14/B. §[38]

15. § (1)[39] Az előirányzat kezelője előfinanszírozás keretében finanszírozza meg a szükségellátáshoz szükséges indokolt költségeket. A legfeljebb 60 napos folyamatos szükségellátás költségeinek előfinanszírozása a 30 napos ellátáshoz szükséges részletekben történik.

(2) Az előfinanszírozott költségek elszámolására a szükségellátás befejezését követő 30 napon belül kerül sor.

(3)[40]

(4)[41]

(5) A kártalanítás összegét

a) az ideiglenes ellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz után a katasztrófavédelmi szerv határozata alapján az előirányzat kezelője,

b) a szükségellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz után az előfinanszírozás terhére a katasztrófavédelmi szerv

fizeti ki.

5. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. §[42] A katasztrófavédelmi szerv az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet hatálybelépését megelőző időszakra vonatkozó, a 3. § (1) és (3) bekezdésében és a 7. § (1)-(7) bekezdésében szabályozott döntéseiről az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet hatálybelépését követő 30 napon belül tájékoztatja a 3. § (4) bekezdés g) pontjában és a 7. § (9) bekezdésében meghatározott személyt.

18. §[43] (1) E rendeletnek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 1.) megállapított 3/A. §-át a Mód. Kr. 1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ideiglenes ellátásra irányuló kijelölési eljárás során is alkalmazni kell.

(2) Ha a Mód. Kr. 1. hatálybalépését megelőzően került sor az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölő döntés meghozatalára, a kijelölés időtartamának lejártakor, illetve a kijelölés meghosszabbításának lejártakor a Mód. Kr. 1. által megállapított 3/A. §-t megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a kijelölés teljes időtartama a Mód. Kr. 1. által megállapított 3/A. §-ban foglalt időtartamot nem haladhatja meg.

(3) Ha a Mód. Kr. 1. hatálybalépését megelőzően került sor az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölő döntés meghozatalára, azonban az igény benyújtására még nem került sor, a Mód. Kr. 1. által megállapított 14. §-t, 14/A. §-t és 14/B. §-t alkalmazni kell, és a közérdekű szolgáltató a Mód. Kr. 1. által megállapított 14. § (2) bekezdés szerinti igényét a Mód. Kr. 1. hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül terjesztheti elő a MEKH-nak.

18/A. §[44] (1) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályaival összefüggő módosításáról szóló 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 2.) megállapított 13/A. §-át - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2017. január 1-jét követően végzett ideiglenes ellátással összefüggő számlázás, díjbeszedés és szolgáltatási díj kifizetés során kell alkalmazni.

(2) A 2016. évre vonatkozó többletköltség igényekre e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Azon ideiglenes ellátásoknál, ahol a kijelölés 3/A. § szerinti hároméves időtartama legkésőbb 2017. január 31-én lejár, a díjmegállapítást, a számlázást, a többletköltségek igénylését és elszámolását a kijelölt közérdekű szolgáltató végzi, és tevékenységére e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A kijelölt közérdekű szolgáltató a (2) és (3) bekezdésben foglalt többletköltség igényét 2017. április 30-ig igényelheti a MEKH útján. E határidő elmulasztása jogvesztő.

18/B. §[45] E rendeletnek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelettel megállapított 2. §-át, 12. §-át és 13. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

18/C. §[46] A 2023. július 1-je előtti kijelölés vonatkozásában az egyes hulladékgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelettel hatályon kívül helyezett 13-14/B. § előírásait kell alkalmazni.

19. §[47] (1) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 505/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2013.12.30.

[2] Megállapította a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[4] Hatályon kívül helyezte a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[5] Hatályon kívül helyezte a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[6] Hatályon kívül helyezte a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[7] Megállapította a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[8] A nyitó szövegrészt módosította a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[9] Módosította a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[10] Hatályon kívül helyezte a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[11] Hatályon kívül helyezte a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[12] Hatályon kívül helyezte a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[13] Beiktatta a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[14] Módosította a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[15] Megállapította a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[16] Megállapította a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[17] Módosította a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[18] Megállapította a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[22] Beiktatta a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[23] Módosította a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § f) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[24] Módosította a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § f) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[25] Módosította a 107/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.04.30.

[26] Hatályon kívül helyezte a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[27] Módosította a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[28] Módosította a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § g) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[29] Módosította a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[30] Módosította a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[31] Módosította a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § h) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[32] Módosította a 107/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.04.30.

[33] Megállapította a 249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.12.18.

[34] Hatályon kívül helyezte a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[35] Hatályon kívül helyezte a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[36] Hatályon kívül helyezte a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[37] Hatályon kívül helyezte a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[38] Hatályon kívül helyezte a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[39] Módosította a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 7. § g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte az 505/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatálytalan 2013.12.30.

[41] Hatályon kívül helyezte a 249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2018.12.18.

[42] Beiktatta a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 747. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[43] Beiktatta a 180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.07.16.

[44] Beiktatta a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[45] Beiktatta a 249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.12.18.

[46] Beiktatta a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.12.31.

[47] Beiktatta a 180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.07.16.

Tartalomjegyzék