163/2023. (V. 8.) Korm. rendelet

az árfigyelő rendszer létrehozásáról és működéséről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Tpvt.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt (a továbbiakban: Fgytv.), a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényt (a továbbiakban: Kertv.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt (a továbbiakban: Gst.), valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényt (a továbbiakban: Szankció tv.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. archiválás: az adathoz nyilvános hozzáférést lehetővé tevő rendszertől elkülönült rendszerben történő megőrzést biztosító adatállományba helyezés,

2. archivált adat: az archív adatállományban őrzött adat,

3. kereskedelmi tevékenység: a vendéglátás kivételével a Kertv. 2. § 13. pontja szerinti kiskereskedelmi tevékenység keretében a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott termékkategóriába tartozó termékek üzletben történő forgalmazására irányuló tevékenység,

4. kereskedő: a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás, melynek főtevékenysége a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében "4711 - Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem" megjelöléssel feltüntetett tevékenység,

5. napi ár: a termék kereskedő által az adott naptári napon alkalmazott, minden fogyasztó számára nyilvánosan elérhető legalacsonyabb egységára és a miniszter rendeletében meghatározott ártípus szerint megállapított bruttó eladási ára,

6. termék: a miniszter rendeletében meghatározott termékkategóriába tartozó élelmiszer, amely megfelel az abban meghatározott leírásnak és kiszerelésnek,

7. termék azonosításához szükséges adat: a miniszter rendeletében meghatározott termékkategória elnevezése, - ha a termék márkával rendelkezik - a termékkategóriába tartozó termék márkája, a termék vonalkódja, kiszerelése és a miniszter rendeletében meghatározott egyéb adat,

8. üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak,

9. vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.

10.[1] korábbi ár: árcsökkentés bejelentése esetén, a napi árhoz kapcsolódó, a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. §-a és a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti, árcsökkentést megelőzően alkalmazott napi ár.

11.[2] forgalmazás: e rendelet tekintetében a Kertv. 2. § 5. pontjától eltérően forgalmazás a kereskedelmi tevékenység keretében valamely termék üzletben történő értékesítése, fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre bocsátása.

12.[3] forgalmazás befejezése:

a) a termék beszállításának bármely okból történő megszűnése, amelynek célja vagy eredménye a termék értékesítésének a kereskedő üzletében történő befejezése, vagy

b) a termék adott üzletben történő értékesítésének befejezése, feltéve, hogy a kereskedő az információval rendelkezik.

2. Az árfigyelő rendszer

3. § A Tpvt. 33. § (2) bekezdésétől eltérően a Gazdasági Versenyhivatal a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi felemelkedést szolgáló piaci verseny ösztönzése, a Tpvt. 11. és 21. §-a, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke szerinti tilalmakba ütköző magatartások feltárásának elősegítése, valamint a fogyasztók védelme érdekében a fogyasztóknak megvételre kínált egyes termékek napi áráról nyilvános árfigyelő rendszert (a továbbiakban: árfigyelő rendszer) működtet.

4. § (1) Az árfigyelő rendszer nyilvántartja

a) az adatszolgáltatásra kötelezett vagy az árfigyelő rendszerbe önként adatszolgáltatás teljesítését vállaló kereskedő

aa) cégnevét,

ab) üzletének - ha egy kereskedő több üzlettel rendelkezik, valamennyi üzletének - nevét és címét,

b) az a) pont szerinti kereskedő által forgalmazott termék

ba) azonosításához szükséges adatot,

bb)[4] ártípusát és a kereskedő üzletében vagy üzleteiben alkalmazott napi árát és korábbi árát; valamint

bc) törzsvásárlói kedvezmény használatával elérhető legalacsonyabb bruttó eladási árát és egységárát (a továbbiakban: törzsvásárlói ár), ha a törzsvásárlói ár - ide nem értve a kuponos, továbbá mennyiségi kedvezményhez kötött bruttó eladási árat - alacsonyabb, mint a napi ár, és a kereskedő törzsvásárlói árat alkalmaz.

(2)[5] Az árfigyelő rendszer a termék napi árát, korábbi árát és törzsvásárlói árát kereskedőnként és üzletenként tartja nyilván.

(3) A napi ár megállapítása során nem lehet figyelembe venni azt a bruttó kiskereskedelmi árat, amelynek alkalmazására az adott termék esetében minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejének 72 órán belüli lejárata miatt került sor.

(4) Az árfigyelő rendszerből

a) az (1) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerinti adatokat az adatszolgáltatási kötelezettség megszűnését követő,

b) az (1) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja szerinti adatot annak változását, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszűnését követő

napon archiválni kell.

(5) A Gazdasági Versenyhivatal az árfigyelő rendszer archivált adataihoz törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében

a) a miniszter, a kereskedelemért felelős miniszter, a fogyasztóvédelemért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter,

b) a bíróság, a 18. § (1) bekezdése szerinti fogyasztóvédelmi hatóság, valamint

c) a Központi Statisztikai Hivatal

számára biztosít hozzáférést.

(6) Az archivált adatokat az archiválástól számított tíz év elteltével törölni kell.

5. § Az árfigyelő rendszerbe tartozó termékkategóriák felsorolását, az egyes termékkategóriákba tartozó, bejelentési kötelezettséggel érintett termékek körét, valamint a termékhez tartozó ártípust a miniszter rendelete tartalmazza.

3. Az adatszolgáltatásra kötelezettek, az önkéntes adatszolgáltatás, az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezése és megszűnése

6. § Az árfigyelő rendszerbe adatszolgáltatásra kötelezett a kereskedő, ha a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évben a Kertv. 2. § 9. pontja szerinti kereskedelmi tevékenységből származó, konszolidált nettó árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot.

7. § (1) Az adatszolgáltatásra a 6. § alapján kötelezetté váló kereskedő napi adatszolgáltatási kötelezettségének első alkalommal a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó - könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó - éves beszámolójának, összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő kereskedő esetén az összevont (konszolidált) éves beszámolójának a céginformációs szolgálat honlapján történő közzétételét követő tizenöt napon belül köteles eleget tenni.

(2) Az adatszolgáltatásra a 6. § alapján kötelezetté váló kereskedő az általa forgalmazott termék napi árát az (1) bekezdés szerinti időpontot megelőző egy évre visszamenőleg a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó - könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó - éves beszámolójának, illetve összevont (konszolidált) éves beszámolójának a céginformációs szolgálat honlapján történő közzétételét követő harminc napon belül köteles bejelenteni az árfigyelő rendszerbe.

8. § (1) Az árfigyelő rendszerbe önként adatszolgáltatás teljesítését vállalhatja az a kereskedő, amely a 6. § alapján nem adatszolgáltatásra kötelezett.

(2) Az árfigyelő rendszerbe önként adatszolgáltatás teljesítését vállaló kereskedő csatlakozási szándékát a Gazdasági Versenyhivatalnak címzett, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban: elektronikus úton) megküldött nyilatkozatával jelezheti.

(3) A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozatot a Gazdasági Versenyhivatal annak beérkezését követő nyolc napon belül hagyja jóvá, amelyről elektronikus úton tájékoztatja a kereskedőt.

9. § Az adatszolgáltatási kötelezettség a csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat Gazdasági Versenyhivatal általi jóváhagyását követő ötödik munkanaptól terheli az árfigyelő rendszerbe önként adatszolgáltatás teljesítését vállaló kereskedőt.

10. § (1) Az árfigyelő rendszerbe önként adatszolgáltatás teljesítését vállaló kereskedő adatszolgáltatási kötelezettsége - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - az adatszolgáltatásra a 6. § szerint köteles kereskedő adatszolgáltatási kötelezettségével azonos, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit is ideértve.

(2) Az önként adatszolgáltatás teljesítését vállaló kereskedőt nem terheli a 7. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség, de a csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozatban vállalhatja a 7. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás teljesítését. Ha az önként adatszolgáltatás teljesítését vállaló kereskedő vállalja a 7. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítését, azt a 8. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles teljesíteni.

11. § (1) Az adatszolgáltatásra a 6. § alapján kötelezett kereskedő adatszolgáltatási kötelezettsége a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó - könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó - éves beszámolójának, illetve összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő kereskedő esetén az összevont (konszolidált) éves beszámolójának a céginformációs szolgálat honlapján történő közzétételét követő 15. napon megszűnik, ha a kereskedő a 6. § szerint már nem tartozik az adatszolgáltatásra kötelezettek körébe.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség (1) bekezdés szerinti megszűnéséről a kereskedő elektronikus úton benyújtott nyilatkozatával tájékoztatja a Gazdasági Versenyhivatalt a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó - könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó - éves beszámolójának a céginformációs szolgálat honlapján történő közzétételét követő öt munkanapon belül.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat tudomásulvételéről a Gazdasági Versenyhivatal elektronikus úton három napon belül tájékoztatja a kereskedőt.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kereskedő a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül, a 8. § szerint nyilatkozhat adatszolgáltatási kötelezettségének fenntartásáról.

12. § (1) Az árfigyelő rendszerbe önként adatszolgáltatás teljesítését vállaló kereskedő a Gazdasági Versenyhivatalnak címzett nyilatkozattal, elektronikus úton bármikor jelezheti az adatszolgáltatás megszüntetésére irányuló szándékát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat tudomásulvételéről a Gazdasági Versenyhivatal nyolc napon belül elektronikus úton tájékoztatja az árfigyelő rendszerbe önként adatszolgáltatás teljesítését vállaló kereskedőt.

(3) Az árfigyelő rendszerbe önként adatszolgáltatás teljesítését vállaló kereskedő adatszolgáltatási kötelezettsége a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás közlését követő napon szűnik meg.

4. Az adatszolgáltatás teljesítése

13. § (1)[6] A termék azonosításához szükséges adatot és a kereskedő által alkalmazott napi árát, korábbi árát és törzsvásárlói árát naponta, elektronikusan, legkésőbb a napi ár és törzsvásárlói ár alkalmazását megelőző nap végéig kell megküldeni az árfigyelő rendszerbe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás sikerességéről a Gazdasági Versenyhivatal elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatást küld az árfigyelő rendszerbe adatszolgáltatást teljesítő kereskedő részére.

(3) Nem jelenti az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztását, ha annak az árfigyelő rendszerbe adatszolgáltatást teljesítő kereskedő az árfigyelő rendszer működésével összefüggő hiba miatt nem tud eleget tenni, így különösen a Gazdasági Versenyhivatal elektronikus úton az adatszolgáltatás sikertelenségéről tájékoztatja az árfigyelő rendszerbe adatszolgáltatást teljesítő kereskedőt, vagy nem küld tájékoztatást.

(4)[7] Nem jelenti az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztását, ha annak az árfigyelő rendszerbe adatszolgáltatást teljesítő kereskedő az informatikai rendszere működésével összefüggő, 4 órát meghaladó időtartamig tartó, a kereskedőnek fel nem róható hiba miatt nem tud eleget tenni. Ebben az esetben az informatikai rendszer hibájáról a kereskedő elektronikus úton értesíti a Gazdasági Versenyhivatalt.

(5)[8] Nem kell adatot szolgáltatni a termékről az árfigyelő rendszerbe, ha a kereskedelmi tevékenységgel érintett termék megszakítás nélküli forgalmazási időszaka legfeljebb egy hónap.

14. § (1) Az adatszolgáltatási kötelezettség a termék forgalmazásának megkezdését megelőző naptól, a termék forgalmazásának időtartama alatt terheli az árfigyelő rendszerbe adatszolgáltatást teljesítő kereskedőt.

(2) A 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilvántartott adatokban bekövetkező változásokról az árfigyelő rendszerbe adatszolgáltatást teljesítő kereskedő az adatváltozást követő munkanapon elektronikus úton értesíti a Gazdasági Versenyhivatalt.

15. § (1) Az árfigyelő rendszerbe adatszolgáltatást teljesítő kereskedő az adatszolgáltatási kötelezettségének a termék forgalmazásának befejezése miatti megszűnéséről haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja a Gazdasági Versenyhivatalt.

(2) A Gazdasági Versenyhivatal a tájékoztatás tudomásulvételéről nyolc napon belül elektronikus úton tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti kereskedőt.

5. Az árfigyelő rendszerbe feltöltendő adatok ellenőrzése

16. § A teljesített adatszolgáltatás formai megfelelőségét az árfigyelő rendszer beépített automatizmusokkal ellenőrzi, a hibás adatról azonnali visszaigazolást küld az adatszolgáltatást teljesítő kereskedő számára.

6. Az árfigyelő rendszerhez való hozzáférés

17. § Az árfigyelő rendszer elektronikus nyilvántartás, az abban nyilvántartott, nem archivált adatok nyilvánosak. A Gazdasági Versenyhivatal biztosítja az árfigyelő rendszerhez való hozzáférést.

7. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása és annak jogkövetkezményei

18. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti fogyasztóvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) jár el az Fgytv. szerint az alábbi esetekben:

a) az árfigyelő rendszerbe visszamenőlegesen, a 7. § (2) bekezdése vagy a 21. § (2) bekezdése alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt,

b) az árfigyelő rendszerbe a 7. § (1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdése vagy a 21. § (1) bekezdése alapján teljesítendő napi adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt, vagy

c) ha a termék üzletben feltüntetett aznapi ára vagy törzsvásárlói ára magasabb, mint az árfigyelő rendszerben nyilvántartott napi ár vagy törzsvásárlói ár.

d)[9] az árfigyelő rendszer teszteléséhez szükséges, a 21. § (4) bekezdése szerinti tesztadat rendelkezésre bocsátási kötelezettség elmulasztása miatt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(3)[10] Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének elmulasztásáról - ideértve a 21. § (4) bekezdése szerinti tesztadat-szolgáltatási kötelezettség elmulasztását is - a Gazdasági Versenyhivatal a mulasztás észlelésétől számított nyolc napon belül értesíti az üzlet helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogsértés körébe eső panaszt a Gazdasági Versenyhivatal megküldi az üzlet helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnak.

(4) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezések megsértése esetén a hatóság a Gst. 38/B. §-ától, a Szankció tv. 2. § (3) bekezdésétől és az Fgytv. 47. § (1) bekezdésétől eltérően

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogsértés miatt 3 000 000 forint,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogsértés miatt, ha a jogsértés több mint 10 terméket érint, minden jogsértéssel érintett termék után 25 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint,

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogsértés miatt minden jogsértéssel érintett termék után 50 000 forint

d)[11] az (1) bekezdés d) pontja szerinti jogsértés miatt, ha a jogsértés több, mint 10 terméket érint, minden jogsértéssel érintett termék után 25 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint

bírságot szab ki.

(5) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

8. Záró rendelkezések

19. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az árfigyelő rendszerbe tartozó termékkategóriák felsorolását és az egyes termékkategóriákba tartozó, bejelentési kötelezettséggel érintett termékek körét, egyéb azonosító adatait, valamint a termékhez tartozó ártípust a kereskedelemért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § (1)[12] Az a kereskedő, aki e rendelet hatálybalépése napján megfelel a 6. § szerinti feltételeknek, a napi adatszolgáltatási kötelezettségének első alkalommal 2023. június 30-án köteles eleget tenni.

(2)[13] Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra kötelezett kereskedő az általa forgalmazott, a termékek napi árát a 2023. július 1-jét megelőző egy évre visszamenőleg, 2023. augusztus 31-ig köteles bejelenteni az árfigyelő rendszerbe.

(3)[14] Az árfigyelő rendszerbe önként adatszolgáltatás teljesítését vállaló kereskedő csatlakozási szándékát tartalmazó nyilatkozatot első alkalommal 2023. június 30-án nyújthatja be a Gazdasági Versenyhivatalhoz.

(4)[15] Az a kereskedő, aki e rendelet hatálybalépése napján megfelel a 6. § szerinti feltételeknek, köteles az (1) bekezdésben meghatározott időpontot megelőzően az árfigyelő rendszer teszteléséhez szükséges tesztadatokat a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 120. pontja szerint az árfigyelő rendszer fejlesztését kötelezően biztosító vállalkozás (a továbbiakban: fejlesztő) részére rendelkezésre bocsátani.

(5)[16] Az a kereskedő, aki megfelel a 6. § szerinti feltételeknek, köteles az árfigyelő rendszer létrehozását és működtetését elősegíteni, jóhiszeműen eljárni, valamint a fejlesztések és az árfigyelő rendszer jövőbeni bővítése érdekében együttműködni a fejlesztővel.

22. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 23. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentése megtörtént.

23. §[17]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 163/2023. (V. 8.) Korm. rendelethez[18]

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.06.23.

[2] Beiktatta a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.06.23.

[3] Beiktatta a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.06.23.

[4] Megállapította a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.06.23.

[5] Megállapította a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.06.23.

[6] Megállapította a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.06.23.

[7] Beiktatta a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.06.23.

[8] Beiktatta a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.06.23.

[9] Beiktatta a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.06.23.

[10] Megállapította a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.06.23.

[11] Beiktatta a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2023.06.23.

[12] Módosította a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2023.06.23.

[13] Módosította a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2023.06.23.

[14] Módosította a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2023.06.23.

[15] Megállapította a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.06.23.

[16] Beiktatta a 252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.06.23.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék