23/2023. (VI. 30.) BM rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és a 3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdésének q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 8. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

2. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

3. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Ha betegség vagy annak gyanúja miatt az óvodai foglalkozásról, tanuló esetében a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról történő távolmaradás igazolásához orvosi igazolás szükséges, vagy jogszabály alapján orvosi igazolás szükséges arról, hogy a gyermek, illetve a tanuló ismét egészséges, és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, úgy ezen tényeket

a) a szülő vagy

b) 14. életévét betöltött tanuló esetén a szülő vagy a tanuló

kérésére a háziorvos vagy házi gyermekorvos igazolja, ha a gyermek vagy a tanuló e körülmények fennállásáról a kezelőorvosától igazolást nem kapott."

4. § (1) Az R3. 11. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Háziorvosi ügyeleti szolgálatban közreműködhet az az orvos, aki)

"c) háziorvosi szakorvosjelöltként legalább 2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon töltött gyakorlatot teljesített, legalább 2 hét mentőgyakorlatot teljesített, vagy mentőtiszt III. befejezett képzést igazolt, továbbá háziorvosi szakterületen legalább 3 hónap gyakorlatot teljesített, és az a) vagy b) pont szerinti orvos felügyelete biztosított, vagy"

(2) Az R3. 11. § (9) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Háziorvosi ügyeleti szolgálatban közreműködhet az az orvos, aki)

"e) olyan, jogszabály szerinti szakképesítéssel rendelkezik, amelynek képzési feltételei között legalább 2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon töltött gyakorlat, legalább 1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat és legalább 2 hét mentőgyakorlat szerepel, és az a) vagy b) pont szerinti orvos felügyelete biztosított, vagy"

5. § (1) Az R3. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OKFŐ - mint az alapellátás módszertani központja - által meghatározott területen a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi szolgálatban praxisjoggal rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok vagy fogorvosok közül az OKFŐ által kiírt felhívásban közzétett feltételek alapján kiválasztásra kerülő, területenként 1 főt az OKFŐ főigazgatója bízza meg területi kollegiális szakmai vezetőnek (a továbbiakban: területi szakmai vezető)."

(2) Az R3. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Területi szakmai vezetőnek az a háziorvos, házi gyermekorvos vagy fogorvos bízható meg, aki nem rendelkezik vármegyei vagy országos kollegiális szakmai vezetői megbízással."

6. § (1) Az R3. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A beérkezett pályázatok alapján a vármegyei szakmai vezető személyét az OKFŐ főigazgatója által delegált 1 főből, az OKFŐ-ben működő alapellátási módszertani feladatokat ellátó vezetőből, valamint a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai kollégiumi tagozat által delegált 1 főből álló bizottság választja ki. A bíráló bizottság a döntése során vizsgálja, hogy a pályázó megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek."

(2) Az R3. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Vármegyei szakmai vezetőnek az a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos bízható meg, aki

a) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) legalább 5 év időtartamú háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy alapellátásban szerzett fogorvosi gyakorlattal rendelkezik, és

c) területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik."

7. § (1) Az R3. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A beérkezett pályázatok alapján az országos szakmai vezető személyét az OKFŐ főigazgatója által delegált 1 főből, az OKFŐ-ben működő alapellátási módszertani feladatokat ellátó vezetőből, valamint a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai kollégiumi tagozat által delegált 1 főből álló bizottság választja ki. A bíráló bizottság döntése során vizsgálja, hogy a pályázó megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek."

(2) Az R3. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Országos szakmai vezetőnek az a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos bízható meg, aki

a) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) legalább 5 év időtartamú háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy alapellátásban szerzett fogorvosi gyakorlattal rendelkezik, és

c) területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik."

8. § Az R3. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A területi szakmai vezető a (2) bekezdés szerinti feladatait az OKFŐ és a vármegyei szakmai vezető irányítása alatt, a vármegyei szakmai vezető a (3) bekezdés szerinti feladatait az OKFŐ és az országos szakmai vezető irányítása alatt, velük együttműködésben, az országos szakmai vezető a (4) bekezdés szerinti feladatait az OKFŐ irányítása alatt végzi."

9. § Az R3. a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2023. (VI. 30.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.3.) megállapított 13-17. §-ában foglaltakat a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárás során is alkalmazni kell."

10. § Az R3.

a) 3/C. § (2) bekezdésében a "minden háziorvos a Magyar Orvosi Kamara orvosetikai normáival összhangban tájékoztatást adhat" szövegrész helyébe a "minden háziorvos tájékoztatást adhat" szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében az "ápolói szakképesítéssel (OKJ szám: 55 723 01)" szövegrész helyébe az "ápolói szakképesítéssel" szöveg és a "gyermekápolói, illetve csecsemő- és gyermekápolói szakképesítéssel (OKJ szám: 55 723 02)" szövegrész helyébe a "gyermekápolói, illetve csecsemő- és gyermekápolói szakképesítéssel" szöveg,

c) 12. § (2) bekezdésében az "alapellátási közösségi szakápolói szakképesítést vagy az ápolói szakképesítést (OKJ szám: 54 5012 01)" szövegrész helyébe a "szakmajegyzékben szereplő általános ápolói szakmai végzettséget" szöveg,

d) 13. § (8) bekezdésében az "(1)-(6) bekezdés szerinti választás" szövegrész helyébe az "(1)-(3) bekezdés szerinti felhívásra jelentkezők kiválasztási eljárásának" szöveg,

e) 14. § (1) bekezdésében az "Az egészségügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "Az OKFŐ" szöveg,

f) 14. § (3) bekezdésében az "az egészségügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "az OKFŐ" szöveg,

g) 15. § (4) bekezdésében az "az egészségügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "az OKFŐ főigazgatója" szöveg,

h) 15. § (9) bekezdésében az "az egészségügyért felelős miniszter az OKFŐ főigazgatójának javaslatára" szövegrész helyébe az "az OKFŐ főigazgatója" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az R3.

a) 13. § (4)-(7) bekezdése,

b) 17. §-a.

4. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

12. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R4.) 5. § (1) bekezdés a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:

(Az egészségügyi szolgáltató

az egészségügyi alapellátás körében)

"ac) a betegek otthonában a kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni szakápolási szolgálat,"

(elnevezés használatára jogosult;)

13. § Az R4. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

14. § Az R4. 2. melléklet

a) "FOGÁSZATI ELLÁTÁS" megjelölésű rész "A rendelő általános feltételei + alapellátás műszerei és sürgősségi vagy készenléti táska/tálca" megjelölésű táblázatában a "Hőlégsterilizátor vagy autokláv" szövegrész helyébe az "Autokláv, plazmasterilizátor vagy hőlégsterilizátor" szöveg,

b) "LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA" megjelölésű részében a "2024. január 1-től" szövegrész helyébe a "2025. január 1-től" szöveg,

c) "Robot-asszisztált sebészet" megjelölésű részében a "III. progresszivitási szintű" szövegrész helyébe a "II. és III. progresszivitási szintű" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az R4. 5. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontjában az "a betegek otthonában a kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni szakápolási szolgálat," szövegrész.

5. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

16. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

17. § Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R5.) 12/A. §-a a következő (3c)-(3d) bekezdéssel egészül ki:

"(3c) A háziorvostan szakképzésben részt vevő szakorvos jelölt saját szakmában a (3) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti elemek teljesítését követően, telefonos elérhetőség melletti felügyelet vagy behívásos rendszerben megvalósított felügyelet mellett is bevonható az ügyeleti ellátásba.

(3d) A szakorvos jelölt a választott szakmájától eltérő háziorvosi ügyeleti ellátásba a (3) bekezdésben foglaltak teljesítését követően telefonos elérhetőség melletti felügyelet vagy behívásos rendszerben megvalósított felügyelet mellett is bevonható."

18. § Az R5. 15. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A hatóság megkeresésére végzett (9) bekezdés d) és e) pontja szerinti vizsgálatok elvégzését nyújtó egészségügyi szolgáltatókról az OMSZ az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet tájékoztatja."

19. § Az R5. 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A hatóság megkeresésére végzett,

a) alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel,

b) kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel,

c) látlelet készítése és kiadása

az adott vármegyében az irányító vármegyei intézmény által kijelölt, (1) bekezdés szerinti osztályon történik."

7. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

20. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az intézet 2. mellékletben feltüntetett számlájára elektronikus úton megfizetni. A díj megfizetését átutalás esetén a kérelem benyújtásakor igazolni kell."

21. § Az R6.

a) 2. § (7) bekezdés b) pontjában a "(2), (4)-(6)" szövegrész helyébe a "(2)-(6)" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat I.1.5. sorában a "Működési engedély - szakmát vagy szolgáltatást érintő, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése I.1.7. pontban nem említett pontjai valamelyikében bekövetkező - módosítása (helyszíni szemle nélkül) telephelyenként" szövegrész helyébe a "Működési engedély módosítása telephelyenként" szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat I.1.8. sorában a "Személyes közreműködő és a szabadfoglalkozású tevékenységet végző hatósági nyilvántartásba vétele iránti bejelentése telephelyenként" szövegrész helyébe az "Az Eütv. 108/A. §-ában foglaltak szerinti hatósági nyilvántartásba vétel iránti bejelentés" szöveg,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat XIII.2. sorában az "Új adalékanyagok dohánytermék-gyártásban történő felhasználásának engedélyezése" szövegrész helyébe az "Új adalékanyagok dohánytermék-gyártásban történő felhasználásának bejelentése, a korábban bejelentett adalékanyagra vonatkozó tanulmány elbírálása, új dohánytermék-kategóriákba tartozó dohánytermék bejelentése, dohányzási célú gyógynövénytermék bejelentése" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti az R6. 1. mellékletében foglalt táblázat I.1.6., I.1.7., IV.6. sora.

8. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

23. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R7.) 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a gyermek, tanuló beteg, az orvos határozza meg, mely időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a gyermek, tanuló betegsége okán a nevelési-oktatási intézményben előírt megjelenési kötelezettségét nem tudja teljesíteni, azt a (2) bekezdés szerint lehet igazolni. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos vagy - ha az orvosi igazolás a betegség befejezését megelőzően került kiállításra - várható időtartamát is. Ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell különíteni."

(2) Az R7. 51. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a nevelési-oktatási intézmény kérésére a gyermek, tanuló betegség gyanúja miatt orvosi vizsgálaton vesz részt, a szülő vagy a tanuló kérésére ennek megtörténtét, valamint - ha a gyermek, tanuló esetében az (1) bekezdés szerintiek nem állnak fent - azt, hogy a gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményt látogathatja, az orvos igazolja."

(3) Az R7. 51. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha)

"b) a gyermek, illetve a tanuló beteg volt, és azt az (1), valamint a (2a)-(2e) bekezdés szerint igazolja,"

(4) Az R7. 51. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha)

"f) azt az orvos az (1a) bekezdés szerint igazolja,"

(5) Az R7. 51. §-a a következő (2a)-(2e) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) és az (1a) bekezdésben foglalt esetben a mulasztást a gyermek, illetve a tanuló kezelőorvosa, ennek hiányában a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (9) bekezdésében megjelölt orvos igazolja.

(2b) Ha jogszabály orvos igazolását követeli meg arról, hogy a gyermek, illetve a tanuló betegségét követően ismét egészséges, és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, az igazolást a gyermek, illetve a tanuló kezelőorvosa, ennek hiányában jogszabályban megjelölt orvos igazolja.

(2c) A (2a) bekezdés szerinti orvos dönt arról, hogy az orvosi igazolást a betegség milyen stádiumában állítja ki. Ha az (1) bekezdés szerinti igazolás várható időtartamra szól, úgy a mulasztást ezen időpontig kell igazoltnak tekinteni. Ha a gyermek, illetve a tanuló az igazolásban foglalt záró időpontot követően beteg, úgy az (1) bekezdés szerint kell eljárni.

(2d) A házirend eltérő rendelkezése hiányában a háziorvos vagy házi gyermekorvos az orvosi igazolást nem hiteles elektronikus formában is továbbíthatja a szülő vagy a tanuló részére. Kétség esetén a nevelési-oktatási intézmény felhívja a szülőt vagy a tanulót a hiteles igazolás bemutatására.

(2e) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti duális képzésben részt vevő tanuló betegség miatt bekövetkezett távollétének igazolására vonatkozó rendelkezéseket a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni."

9. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § és a 23. § 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklet 29. pontja a "2877" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"2880 Észak-budai Szent János Centrumkórház"

2. Az R1. 1. számú melléklet 31/d. pontja a "2873" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"2880 Észak-budai Szent János Centrumkórház"

3. Az R1. 1. számú melléklet 49. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"49. 0135P Robotsebészeti műtétek során felhasznált bizonyos egyszer használatos eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2906 Országos Onkológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ"

2. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelethez

1. Az R1. 4. számú melléklet 11., 13., 14/a. pontja az "1640" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"2880 Észak-budai Szent János Centrumkórház"

2. Az R1. 4. számú melléklet 14/b. pontja a "2137" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"2880 Észak-budai Szent János Centrumkórház"

3. Az R1. 4. számú melléklet 14/c., 15., 16. pontja a "2873" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"2880 Észak-budai Szent János Centrumkórház"

4. Az R1. 4. számú melléklet 122/i. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"122/i.*99P 9957Robotsebészeti műtétek
2879Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
2906Országos Onkológiai Intézet
U894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ"

3. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelethez

Az R2. 6. számú melléklet A) rész "Szaruhártya" megjelölésű része a következő h) ponttal egészül ki:

"h) Észak-budai Szent János Centrumkórház"

4. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelethez

1. Az R4. 2. melléklet "REND- ÉS HONVÉDELMI ALAPELLÁTÁS" megjelölésű rész "Rend- és honvédelmi orvosi alapellátás és a fogvatartottak orvosi ellátásának minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Személyi feltételek" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

Személyi feltételek:
Háziorvos szakorvos, általános orvostan szakorvos,
foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szak-orvos,
honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan
szakorvos, repülőorvostan szakorvos, belgyógyász
szakorvos, sebész szakorvos, aneszteziológia és intenzív
terápia szakorvos, oxiológia-sürgősségi szakorvos vagy
az előbbiekben felsorolt szakképesítések egyikének
megszerzését állományba vételtől számítva öt éven belül
vállaló orvos, azzal, hogy ellátási érdekből a munkáltató
egy alkalommal a szakképesítés megszerzésének
határidejét öt évvel meghosszabbíthatja.
111
Ápoló/OKJ ápoló/körzeti ápoló/körzeti közösségi
szakápoló/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi
szakápoló/üzemi ápoló/általános asszisztens/
szakasszisztens/mentőápoló/sürgősségi szakápoló/
felnőtt intenzív terápiás szakápoló/egészségügyi
asszisztens/klinikai szakápoló
111

2. Az R4. 2. melléklet "REND- ÉS HONVÉDELMI ALAPELLÁTÁS" megjelölésű rész "Rend- és honvédelmi dolgozók pszichológiai ellátásának és a fogvatartottak pszichológiai ellátásának minimumfeltételei" megjelölésű táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"Rend- és honvédelmi dolgozók pszichológiai ellátásának és a fogvatartottak pszichológiai ellátásának minimumfeltételei

Személyi feltételek:
Szakpszichológus (klinikai és mentálhigiéniai-, munka és szervezet-, tanácsadó-, egészség-,
sport szakpszichológus) végzettség, vagy a felsoroltak közül valamely szakpszichológus
végzettség megszerzését az állományba vételtől számítva 5 éven belül vállaló pszichológus
1
Pszichológia asszisztens: érettségi1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
- Explorációra, egyéni pszichológiai gondozásra alkalmas helyiség a pszichológusok számára.
A berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen: hangszigetelés,
zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat
- Asszisztencia részére és a műszeres vizsgálatok végzéséhez megfelelő külön helyiségX
- Csoportos vizsgálatok céljára alkalmas helyiségX
Felszerelések:
- Iratok biztonságos tárolására alkalmas szekrényekX
- Számítógép internet-hozzáférésselX
- Telefon/mobiltelefonX
Eszközök (az alábbi csoportokból legalább 1-1 teszt, illetve műszer):
- Figyelemvizsgáló műszerX
- Intelligencia tesztX
- TeljesítménytesztX
- Személyiségteszt, valamint ahhoz számítógépes értékelő szoftverX
- Projektív tesztX

"

3. Az R4. 2. melléklet "Hiperbárikus oxigén terápia", "Szakmakód: 5604" megjelölésű része a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Járóbeteg-ellátásban működő hiperbárikus oxigén-kezelés minimumfeltételei

Szakrendelés
Személyi feltételek:
Orvos (a Magyarországi Hiperbár- és Búvárorvosi Társaság - Egyesület által igazolt jártassággal)1
Szakképzett személyzet:
- Kamratechnikus (a Magyarországi Hiperbár- és Búvárorvosi Társaság - Egyesület által igazolt
jártassággal)
1
- Hiperbár ápoló (a Magyarországi Hiperbár- és Búvárorvosi Társaság - Egyesület által igazolt
jártassággal)
2
Tárgyi feltételek: a rendelő/osztály általános feltételei +
Túlnyomásos kamra:
- 1.5-3 bar abszolút nyomáson működik
- több, egymástól független oxigénellátó rendszerrel
- több, egymástól független sűrített levegőt szolgáló rendszerrel
- beteg és kísérő személyzet fogadására egyszerre alkalmas
- anyag- és személyzsilipet magában foglal
- beépített (minősített) saját tűzoltó rendszerrel rendelkezik
- kezelések a vezérlő program által is dokumentálódnak
- EUBS standardok alapján működik
Rendelő vizsgálóággyal
1
Fekvőbetegek kamra térbe mozgatásához gurulós ágy1
Váladékszívó1
Kézi lélegeztető ballon, túlnyomásos oxigénre kötési lehetőséggel1
Otoszkóp, steril szetmyringotomiához1
Szöveti oxigénszint mérő (TCPO2)1
Steril PTX szonda steril szettel2
Nyomásálló infúziós pumpa1
Nyomásálló betegmonitor rendszer1
EKG1
Pulzoximéter1
Defibrillátor1
Légútbiztosításhoz/újraélesztéshez felszerelt táska1
Elsősegély táska
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér
Intenzív osztályEK
Neurológia, belgyógyászat, sebészet, érsebészet, orvosi rehabilitáció szakorvosEK
RadiológiaEK
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEK
OMSZ elérhetőségEK

Fekvőbeteg-ellátáshoz integrált hiperbár oxigénterápia minimumfeltételei

Személyi feltételek:
Orvos (A Magyarországi Hiperbár és Búvárorvosi Társaság által igazolt jártassággal)1
Szakképzett személyzet:
Kamratechnikus (A Magyarországi Hiperbár és Búvárorvosi Társaság által igazolt jártassággal)2
Hiperbár ápoló (A Magyarországi Hiperbár és Búvárorvosi Társaság által igazolt jártassággal)3
Tárgyi feltételek:
Túlnyomásos kamra:
- 2-6 bar abszolút nyomáson működik
- több, egymástól független oxigénellátó rendszer
- több, egymástól független sűrített levegőt szolgáló rendszerrel
- beteg és kísérő személyzet fogadására egyszerre alkalmas
- anyag és személyzsilipet magába foglal
- beépített (minősített) saját tűzoltó rendszerrel rendelkezik
- kezelések a vezérlő program által is dokumentálódnak
- EUBS standardok alapján működik
- Rendelő vizsgálóággyal
1
Fekvőbetegek kamra térbe mozgatásához gurulós ágy1
Váladékszívó1
Kézi lélegeztető ballon, túlnyomásos oxigénre kötési lehetőséggel1
Otoszkop, steril szetmyringotomiához1
Szöveti oxigént mérő (TCPO2)1
Steril PTX szonda steril szettel2
Nyomásálló infúziós pumpa1
Automatikus nyomásálló lélegeztető készülék1
Nyomásálló betegmonitor rendszer
EKG1
Pulzoximéter1
Defibrillátor1
Légútbiztosításhoz/újraélesztéshez felszerelt táska1
Elsősegély táska
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Intenzív osztályEL
Neurológia, belgyógyászat, sebészet, traumatológia, orvosi rehabilitáció szakorvos, SBPEL
RadiológiaEL
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEL

"

4. Az R4. 2. melléklet "Központi ügyelet", "Szakmakód: 4601" megjelölésű részében foglalt táblázat "Személyi feltételek" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

Személyi feltételek:
1. Szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételekkel] 40 000 ellátandó lakosságszámig
1
40 001-200 000 között ellátandó lakosságszám esetén+ 1
200 000 ellátandó lakosságszám felett Amennyiben a kórházi sürgősségi osztály és
az alapellátási ügyelet egy belépési ponton, azonos telephelyen működik, és azonos
működtetővel végzi a tevékenységeket, akkor a +1 fő biztosítása alól mentesül.
+ 1
2. Szakdolgozó
Ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/
diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt 200 000 ellátandó lakosságszám felett
1 + 1
3. Egyéb Gépkocsivezető1
Személyi feltételek a háziorvosok részvételével végzett ügyeleti időben
1. Szakorvos/ nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételekkel] helyszínen
1
2. Szakdolgozó
ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/
mentőtechnikus/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt)
1
3. Egyéb:
gépkocsivezető (több járást együttesen ellátva 1 fő, érvényes PÁV I. vizsgával)
1
Személyi feltételek az OMSZ által végzett ügyeleti időben
1. Szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételekkel] helyszínen vagy telefonos
konzultáció útján
1
2. Szakdolgozó: Ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/
mentőápoló/mentőtechnikus/diplomás ápoló/mentőtiszt/egyetemi okleveles ápoló
1
3. Egyéb:
gépkocsivezető
1

5. Az R4. 2. melléklet "SZAKPSZICHOLÓGIA" megjelölésű rész "Pszichoterápiás szakrendelés (klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképesítéssel) minimumfeltételei" megjelölésű táblázat címe és "Személyi feltételek" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

Pszichoterápiás szakrendelés (szakpszichológusi ráépített szakképesítéssel) minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus1
Szupervíziós lehetőségEK

6. Az R4. 2. melléklet "SZAKPSZICHOLÓGIA" megjelölésű rész "Pszichoterápiás szakambulancia (Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képesítéssel) minimumfeltételei" megjelölésű táblázat címe és "Személyi feltételek" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

Pszichoterápiás szakambulancia (szakpszichológusi ráépített szakképesítéssel) minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Pszichoterapeuta (szakpszichológusi ráépített szakképesítéssel) 10 000 lakosra2
Segítő foglalkozású diplomás a terület nagyságától függően 10 000 lakosra
(szakpszichológus jelölt**/pszichológus*, gyógypedagógus)
1
Általános asszisztens/szakasszisztens/szakápoló1
Szupervizor (heti 0,5 nap)EK
Pszichiáter szakorvos (heti 1 nap) felnőtt rendelésnélEK
Gyermekpszichiáter szakorvos (heti 1 nap) gyermek rendelésnélEK
Szomatikus betegségnek megfelelő szakorvosEK

5. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelethez

1. Az R5. 2. számú melléklet I. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A szakmai jegyzék szerint kiadott működési engedélyekben az 1. pont alatti szakmai kódok mellett a tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti szolgáltatási típust a következők szerint kell feltüntetni:

a) SZ1 kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély orvosi, fogorvosi feladatra irányul,

b) SZ3 kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély egyéb egészségügyi végzettséggel ellátható feladatra irányul,

c) SZ2 kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély szakdolgozói feladatra irányul,

d) SZ4 kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély nem egészségügyi végzettséggel ellátható feladatra irányul."

2. Az R5. 2. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. A működési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló ellátási formák jegyzéke

kódEllátási forma csoportEllátási forma névA megszűnő ellátási
forma helyébe lépő
ellátási forma kódja
A1alapellátásalapellátás
A2alapellátásügyeleti ellátás
J1járóbeteg-szakellátásjáróbeteg-szakellátás
J2járóbeteg-szakellátásegynapos beavatkozás
J3járóbeteg-szakellátásjellemzően terápiás beavatkozást végző szakellátás
J4J1
J5járóbeteg-szakellátásbetegek otthonában végzett szakellátás
J6járóbeteg-szakellátásváltozó helyszínen végzett ellátás
J7járóbeteg-szakellátásgondozás
J8járóbeteg-szakellátásnappali ellátás
D1diagnosztikadiagnosztika
F1fekvőbeteg-szakellátásaktív fekvőbeteg-ellátás
F2fekvőbeteg-szakellátáskrónikus fekvőbeteg-ellátás
F3F2
F4F2
F5fekvőbeteg-szakellátásnappali kórházi ellátás
F6F1
E1egyéb szolgáltatásbentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi
intézményben szervezett egészségügyi ellátás
E2egyéb szolgáltatásfegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi
ellátása (dolgozók és fogvatartottak alapellátása)
E3egyéb szolgáltatásönálló "megelőző egészségügyi ellátások"
E4egyéb szolgáltatásspeciális járművel végezett ellátás
E5E4
E6egyéb szolgáltatásaz előzőekbe be nem sorolható ellátások

"

3. Az R5. 2. számú melléklet I. pont 1.3. alpont "7104" megjelölésű sorában a "klinikai szakpszichológusi képesítéssel" szövegrész helyébe a "szakpszichológusi ráépített szakképesítéssel" szöveg lép.

Tartalomjegyzék