Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

26/2023. (VI. 30.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatások felhasználását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés o) és r) pontjában,

a 2. és a 4-6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) és k) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet módosítása

1. § A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet [a továbbiakban: 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet] a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

"5/A. Krízisbiztosítási pótbefizetés és pótlólagos kompenzáció kifizetése

13/A. § (1) Azon mezőgazdasági termelő jogosult pótlólagos kompenzációra, aki

a) a krízisbiztosítási szerv felszólítására határidőben nyilatkozik a pótbefizetés teljesítéséről, és

b) a pótbefizetés összegét maradéktalanul megfizeti az (5) bekezdés szerinti határidőn belül.

(2) A krízisbiztosítási szerv a kompenzáció kifizetését követő év július 10-éig végzésben tájékoztatja a mezőgazdasági termelőket a pótbefizetés lehetőségéről.

(3) A mezőgazdasági termelő a (2) bekezdés szerinti végzés alapján a 12. § (5) bekezdése szerinti kompenzáció kifizetését követő év július 16-áig a krízisbiztosítási szerv által a honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően nyilatkozik a pótbefizetés teljesítése vállalásáról.

(4) A krízisbiztosítási szerv a kompenzáció kifizetését követő év július 21-éig azon mezőgazdasági termelő számára állítja ki a pótbefizetésről szóló határozatot, aki a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot határidőben megteszi.

(5) A mezőgazdasági termelő a pótbefizetést a befizető azonosítására alkalmas módon, az ügyfél-azonosító megadásával a kompenzáció kifizetését követő év július 31-éig megfizeti, azzal, hogy határidőben történő befizetésnek kizárólag a krízisbiztosítási szerv számláján a kompenzáció kifizetését követő év július 31-éig jóváírt összeg tekinthető.

(6) A 2021. év vonatkozásában a pótbefizetés összege a 2021. évben befizetett krízisbiztosítási hozzájárulás 3,5-szerese.

13/B. § (1) A krízisbiztosítási szerv a pótlólagos kompenzáció kifizetéséről kifizetési tervet készít a kompenzáció kifizetését követő év augusztus 25-éig, amelyet megküld a miniszter részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetési terv az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a tagok által befizetett pótlólagos hozzájárulás összege,

b) a pótlólagos kompenzáció kifizetésére felhasználható Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és hazai forrásból származó támogatás összege,

c) a pótlólagos befizetést teljesítő termelők száma és

d) a pótlólagos befizetést teljesítő termelők meg nem térült kieső jövedelem összege.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint összeállított és előterjesztett kifizetési tervet a miniszter hagyja jóvá, és a kifizetési terv jóváhagyásáról a kompenzáció kifizetését követő év szeptember 5-éig tájékoztatja a krízisbiztosítási szervet.

(4) A krízisbiztosítási szerv a kifizetési terv - (3) bekezdés szerinti - jóváhagyásáról szóló döntés kézhezvételét követően legkésőbb a kompenzáció kifizetését követő év szeptember 15-éig határozatban értesíti a mezőgazdasági termelőt a pótlólagos kompenzáció összegéről, és a forrás rendelkezésre állása esetén intézkedik annak kifizetéséről."

2. § A 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatások felhasználását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2023. (VI. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet] megállapított 13/A. és 13/B. §-át a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

3. § Hatályát veszti a 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet 5. §-a.

2. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosítása

4. § Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet] 1. § 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"39. másodvetés: a tárgyévre az egységes kérelemben bejelentett főnövény betakarítása után a következő év első főnövénye vetéséig betakarított vagy zöldtrágya-növényként talajba forgatott vagy bedolgozott növénykultúra, ahol mind az első főnövény lekerülését követő, mind a második főnövény vetését megelőző talajmunkákra az agronómiailag indokolt időt figyelembe kell venni, és a másodvetésnek a megelőző főnövénytől különböző növénykultúrához kell tartoznia, azzal, hogy a Brassica napus (takarmányrepce), Sinapis alba (fehérmustár), Raphanus sativus (retek) fajhoz tartozó növények egymás után még keverékben sem vethetőek;"

5. § A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A (6) bekezdés, valamint az Mkk tv. 18. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat kizárólag azon év vagy évek vonatkozásában tehető meg, amelyre vagy amelyekre vonatkozóan a mezőgazdasági termelő valamely korábbi évben nem szolgáltatott az egységes kérelmében, az elektronikusan benyújtott kárenyhítő juttatás iránti kérelmében vagy az elektronikusan benyújtott biztosítási szerződés területösszesítő mellékletében hozamadatot. A mezőgazdasági termelő által a tárgyévi egységes kérelem benyújtása előtt megadott termésmennyiségi adatok nem módosíthatók vagy javíthatók. A mezőgazdasági termelő a tárgyévi egységes kérelemben megadott termésmennyiségi adatokat - az egységes kérelemben - tárgyév július 15. napjáig kijavíthatja."

6. § A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az egységes kérelemben - a megszemélyesítés során a területalapú adatok tekintetében - a 2022/1173 rendelet 5. cikk (3) bekezdése szerinti adatok megjelenítése időpontját a Kincstár által az egységes kérelem végrehajtása tárgyában kiadott - a Kincstár honlapján elérhető - közlemény tartalmazza."

7. § A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztásakor a másodvetés nem kerül figyelembevételre az egyes támogatások és a feltételesség vonatkozásában."

8. § A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az egységes kérelem benyújtására előírt határidőn túl új, tervezési adatokkal is érintett agrotechnikai művelet csak akkor jelenthető be és vehető figyelembe, ha azzal a mezőgazdasági termelő az AÖP rendelet 8. §-a, 23. §-a, valamint 24. §-a szerinti kötelezettségének tesz eleget."

9. § A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 26. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A papíralapú gazdálkodási napló kitöltésére vonatkozó, a Nemzeti Irányító Hatóság által jóváhagyott útmutatót a NÉBIH a honlapján közleményben teszi közzé.

(6) A gazdálkodási napló adattartalmát a Kincstár és a végrehajtásban közreműködő szerv a mezőgazdasági támogatási eljárásban a támogatási feltételek ellenőrzésére használhatja fel."

10. § A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2. § (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti támogatás kizárólag az Aktív gazda rendeletnek megfelelő mezőgazdasági termelő részére nyújtható, amelyet a Kincstár ellenőriz."

11. § (1) A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ellenőrzési minta - a meg nem felelés valószínűsége alapján - legalább 20%-át, de legfeljebb 30%-át véletlenszerűen, a fennmaradó részét kockázatelemzés alapján kell kiválasztani. Ha egy támogatási jogcím alkalmazása első évében a meg nem felelés valószínűsége előzetesen nem állapítható meg, lehetőség van kizárólag véletlenszerű módszer alkalmazására."

(2) A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 34. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az ellenőrzési arányok 3%-ra csökkenthetők, ha a helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzött, véletlenszerűen vett minta hibaaránya az előző két pénzügyi évben nem haladja meg az 5. melléklet szerinti rátameghatározási segédtábla (H) értéke a 2%-ot vagy a (G) értéke az 5%-ot adott támogatási intézkedés vonatkozásában."

12. § A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 35. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állatalapú támogatásokra vonatkozó helyszíni ellenőrzésnek - a (6) bekezdésben foglaltakon túl - ki kell terjednie a következőkre is:]

"a) a nyilvántartás bejegyzéseinek és az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázis felé tett bejelentések helytállóságának és koherenciájának ellenőrzésére az adott állatfajra vonatkozó ENAR rendelet szerinti igazoló okmányokból vett minta alapján,"

13. § A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet a következő 41/A. §-sal egészül ki:

"41/A. § A 41. § a)-d) és f) pontja szerinti támogatáscsökkentéseket és elutasításokat nem kell alkalmazni, ha az azt kiváltó meg nem felelés oka valamely hatóság mulasztására vagy tévedésére vezethető vissza, és azok a mezőgazdasági termelő részére nem felróhatók."

14. § A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet a következő 49. §-sal egészül ki:

"49. § E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatások felhasználását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2023. (VI. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet] megállapított 1. § 39. pontját, 2. § (7) bekezdését, 4. § (7) bekezdését, 24. § (1), (2) és (4) bekezdését, 25. § (3) bekezdését, 26. § (5)-(6) bekezdését, 28. § (1) bekezdését, 34. § (5) és (9) bekezdését, 35. § (7) bekezdés a) pontját, 39. § (4) bekezdés c) pontját, 41/A. §-át és 42. § (1) bekezdését a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

15. § A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a) 24. § (1) bekezdésében a "másodvetés bejelentése" szövegrész helyébe a "tervezett másodvetés bejelentése" szöveg,

b) 24. § (2) bekezdésében az "annak helyét és a betakarítását" szövegrész helyébe az "annak helyét, a hasznosítás megnevezését és a betakarítását" szöveg,

c) 39. § (4) bekezdés c) pontjában a "hogy már a helyszíni ellenőrzés bejelentése előtt intézkedéseket tett" szövegrész helyébe a "hogy az adott állatfajra vonatkozó ENAR rendelet szerinti előírásoknak megfelelően intézkedéseket tett" szöveg és

d) 42. § (1) bekezdésében a "közvetlen hozzátartozó" szövegrész helyébe a "közeli hozzátartozó" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a) 20. § (8) bekezdése és

b) 24. § (5) bekezdése.

3. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosítása

17. § Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet] 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha két egymást követő évben ugyanazon elhanyagolható meg nem felelés megállapításra kerül, akkor a meg nem felelés megállapítása második évétől - azok számától függetlenül - 1% támogatáscsökkentést kell kiszabni."

18. § A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet a következő 41. §-sal egészül ki:

"41. § E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatások felhasználását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2023. (VI. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet] megállapított 3. § (5) bekezdését, 4. § (1) bekezdését, 7. § (6) bekezdését, 13. § (4) bekezdését, 14. § (1) bekezdés c) pontját, 14. § (2)-(3) bekezdését, 17. § (1) bekezdés b) pontját, 23. § (1) bekezdését, 27. § (1) bekezdés b) pontját, 27. § (3) és (5) bekezdés b) pontját, 28. § (3) bekezdését, 32. § (1)-(3) bekezdését, 38. § (2) bekezdését és 2. mellékletét a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

19. § A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

20. § A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a) 3. § (5) bekezdésében a "Ha a Kincstár" szövegrész helyébe a "Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a "Kincstár" szövegrész helyébe a "hatáskörrel rendelkező hatóság" szöveg,

c) 13. § (4) bekezdésében az "Erózióvédelmi sávot kell kialakítani a 12% feletti lejtésű tábla lejtővel párhuzamos tengelyén mérve legalább 100 méterenként," szövegrész helyébe az "Erózióvédelmi sáv az (1) bekezdésben hivatkozott kivételként akkor fogadható el, ha a 12% feletti lejtésű tábla lejtővel párhuzamos tengelyén mérve legalább, átlagosan 100 méterenként kerül kialakításra," szöveg,

d) 14. § (1) bekezdés c) pontjában az "a tarló" szövegrész helyébe a "növény vagy tarló" szöveg,

e) 14. § (2) bekezdésében az "ültetvényekben" szövegrész helyébe az "állandó kultúrákban" szöveg,

f) 14. § (3) bekezdésében az "ültetvény" szövegrész helyébe az "állandó kultúrával hasznosított" szöveg,

g) 17. § (1) bekezdés b) pontjában a "köztes növénykultúrának" szövegrész helyébe az "ökológiai jelentőségű másodvetésnek" szöveg, a "szántóterület 3%-ának" szövegrész helyébe a "szántóterületének legalább 3%-ának" szöveg,

h) 23. § (1) bekezdésében a "fogható el" szövegrész helyébe a "fogadható el" szöveg,

i) 27. § (1) bekezdés b) pontjában az "1. mellékletben" szövegrész helyébe a "2. mellékletben" szöveg,

j) 27. § (3) bekezdésében az "1. melléklet" szövegrész helyébe a "2. melléklet" szöveg, az "ökológiai jelentőségű területen" szövegrész helyébe a "nem termelő területen" szöveg, az "öt" szövegrész helyébe a "tíz" szöveg,

k) 27. § (5) bekezdés b) pontjában az "1. melléklete" szövegrész helyébe a "2. melléklete" szöveg,

l) 28. § (3) bekezdésében az "ökológiai jelentőségű területen" szövegrész helyébe a "nem termelő területen" szöveg,

m) 32. § (1) bekezdésében az "ökológiai jelentőségű terület" szövegrész helyébe a "nem termelő terület" szöveg,

n) 32. § (2) bekezdésében az "ökológiai jelentőségű területnek" szövegrész helyébe a "nem termelő területnek" szöveg,

o) 32. § (3) bekezdésében az "ökológiai jelentőségű terület kijelölésének" szövegrész helyébe a "nem termelő terület kijelölésének" szöveg, az "ökológiai jelentőségű területként" szövegrész helyébe a "nem termelő területként" szöveg,

p) 38. § (2) bekezdésében a "11. §" szövegrész helyébe a "10. §" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti a 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 6. § (1) bekezdésében az "és ennek alapján jogkövetkezményként támogatáscsökkentést állapíthat meg" szövegrész.

4. Az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosítása

22. § Az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet] a következő 36. §-sal egészül ki:

"36. § E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatások felhasználását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2023. (VI. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet] megállapított 8. § (6) bekezdés a) pontját, 13. § (1) bekezdését, 13. § (6) bekezdés c) pontját, 19. § (1) bekezdését, 21. § (1) bekezdését, 24. § (1) bekezdését és 32. § (1) bekezdését a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

23. § A 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a) 8. § (6) bekezdés a) pontjában a "betakarítása után 15 napon belül" szövegrész helyébe a "betakarítása vagy tarlója lekerülése után 15 napon belül" szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében a "nitrogén hatóanyag" szövegrész helyébe a "karbamid tartalmú készítményből származó összes nitrogén hatóanyag" szöveg,

c) 13. § (6) bekezdés c) pontjában a "nem forgatta be" szövegrész helyébe a "nem dolgozta be" szöveg,

d) 19. § (1) bekezdésében a "november 30-ig" szövegrész helyébe az "október 30-áig" szöveg, a "gyepterületének" szövegrész helyébe az "adott földhasználati kategóriába tartozó gyepterülete" szöveg,

e) 21. § (1) bekezdésében a "ha a szakaszos legeltetésre" szövegrész helyébe a "ha egyszerre a szakaszos legeltetésre" szöveg,

f) 24. § (1) bekezdésében a "valamennyi gyepterületén" szövegrész helyébe az "adott földhasználati kategória szerinti valamennyi gyepterületen" szöveg,

g) 32. § (1) bekezdésében a "nitrogén hatóanyag" szövegrész helyébe a "karbamid tartalmú készítményből származó összes nitrogén hatóanyag" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a) 3. § (3) bekezdés a) pontjában a " , továbbá" szövegrész és

b) 3. § (3) bekezdés b) pontja.

5. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 17/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosítása

25. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 17/2023. (IV. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 17/2023. (IV. 19.) AM rendelet] 16. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő e) ponttal egészül ki:

(A hízottbika-tartás támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)

"c) esetében a Szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelentési kötelezettségnek megfelelően, az állat vágóhídon történő levágásának vagy exportálásának igazolása megtörténik,

d) gondoskodik az Állattenyésztési korm. rendelet szerinti apaállat-használatról és a hízottbika-tartás támogatásra bejelentett egyedek fogantatása esetében központi lajstromszámmal (a továbbiakban: KPLSZ) ellátott tenyészbika vagy mélyhűtött sperma, petesejt, embrió használata igazolható, és

e) legkésőbb tárgyév augusztus 31-ig gondoskodik az állatállományhoz tartozó termékenyítések (fedeztetések), szabad és háremszerű pároztatások és embrió-átültetések az Állattenyésztési korm. rendelet 2. § 11. pontja szerinti országos állattenyésztési adatbázisban történő regisztrációjáról."

26. § A 17/2023. (IV. 19.) AM rendelet 19. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag felhasználását

termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet előállítása esetén)

"dc) a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet által a mezőgazdasági termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető, az őstermelők családi gazdasága, a termelői integrációs szervezet, a termelői csoport vagy termelői szervezet által kiállított dokumentummal"

(igazolja.)

27. § A 17/2023. (IV. 19.) AM rendelet a következő 32. §-sal egészül ki:

"32. § E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatások felhasználását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2023. (VI. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet] megállapított 8. § (3) bekezdését, 16. § (2) bekezdés c)-e) pontját és 19. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontját a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

28. § A 17/2023. (IV. 19.) AM rendelet 8. § (3) bekezdésében a "fennmaradási engedélyben foglaltaktól" szövegrész helyébe a "fennmaradási engedélyben vagy bejelentésben foglaltaktól" szöveg lép.

6. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 19/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosítása

29. § A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 19/2023. (IV. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 19/2023. (IV. 19.) AM rendelet] 2. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

"(11a) Ha a támogatást igénylő olyan szakmai végzettséget igazoló okiratot mellékel a támogatási kérelemhez, amely nem szerepel az 1. melléklet szerinti végzettségek között, akkor az 1. melléklet szerinti valamely végzettséggel való egyenértékűségről a Nemzeti Irányító Hatóság a Kincstár megkeresésére állásfoglalást ad ki, amelynek figyelembevételével hozza meg a Kincstár a támogatási döntést."

30. § A 19/2023. (IV. 19.) AM rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatások felhasználását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2023. (VI. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet] megállapított 2. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontját és (11a) bekezdését a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

31. § A 19/2023. (IV. 19.) AM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában az "1. melléklet szerinti végzettséggel" szövegrész helyébe az "1. melléklet szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel" szöveg, az "őstermelők családi gazdaságban tagi jogviszonyt" szövegrész helyébe az "őstermelők családi gazdaságban vagy családi gazdaságban tagi jogviszonyt" szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

33. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i 2021/2115/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i 2021/2116/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer, valamint a feltételességhez kapcsolódó közigazgatási szankciók alkalmazása és kiszámítása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2022. május 4-i 2022/1172/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

d) az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2022. május 31-i 2022/1173/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

e) az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok 2023-2027-es, az említett rendelet szerinti KAP stratégiai tervében kidolgozandó egyes beavatkozástípusokra vonatkozó kiegészítő követelményekkel, valamint a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra (GAEC) vonatkozó 1. szabványra irányadó szabályokkal történő kiegészítéséről szóló, 2021. december 7-i 2022/126/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelethez

1. A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 2. melléklet B:2 és B:3 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(B)
(1.)(Meg nem felelés)
(2.)1. A vizsgált öntözés esetében nem áll rendelkezésre vízkivételi mennyiség mérésre vagy
meghatározására alkalmas mérőeszköz vagy módszer.
(3.)A vizsgált területre vonatkozólag nem áll rendelkezésre hatályos vízjogi üzemeltetési vagy
fennmaradási engedély. A mezőgazdasági termelőnél nem áll rendelkezésre öntözési
üzemnapló, vagy azt nem naprakészen vezeti.

2. A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 2. melléklet

a) D:4 mezőjében a "Súlyos" szövegrész helyébe az "Enyhe" szöveg,

b) E:4 mezőjében a "Maradandó" szövegrész helyébe a "Rövid távon helyrehozható" szöveg

lép.

Tartalomjegyzék