Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32022R1173[1]

A Bizottság (EU) 2022/1173 végrehajtási rendelete (2022. május 31.) az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1173 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. május 31.)

az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke első bekezdésének c) pontjára, 60. cikke (4) bekezdése első albekezdésének b) pontjára, valamint 75. és 92. cikkére,

mivel:

(1) Az (EU) 2021/2116 rendelet megállapítja a többek között az Unió pénzügyi érdekeinek védelme és a szakpolitika eredményességére vonatkozó jelentéstétel tekintetében a tagállamokra háruló kötelezettségekkel kapcsolatos alapvető szabályokat. Az új jogi keret zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében el kell fogadni bizonyos szabályokat az integrált igazgatási és kontrollrendszer (a továbbiakban: integrált rendszer) három elemének (a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszernek, a földrajzi térinformatikai kérelmezési rendszernek és a területi monitoring rendszernek) a minőségére vonatkozó értékelő jelentések és a kapcsolódó korrekciós intézkedések, a támogatás iránti kérelmekkel és a területi monitoring rendszerrel kapcsolatos követelmények, a területi monitoring rendszer céljaira szükséges műholdas adatok beszerzését szabályozó keret, valamint a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatással összefüggésben az elismert szakmaközi szervezeteknél végzett ellenőrzések tekintetében. Indokolt előírni, hogy az új szabályok lépjenek a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) vonatkozó rendelkezéseinek helyébe.

(2) A mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerre, a földrajzi térinformatikai kérelmezési rendszerre és a területi monitoring rendszerre vonatkozó minőségértékelő jelentéseknek átfogóaknak kell lenniük annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az integrált rendszer szóban forgó elemei által generált információk megbízhatóságának értékelését. E jelentések tartalmának lehetővé kell tennie továbbá annak megállapítását, hogy elegendő bizonyosság nyerhető-e az integrált rendszer keretében irányított területalapú beavatkozások kimeneti és eredménymutatóira vonatkozó tagállami teljesítményjelentési kötelezettséggel összefüggésben figyelembe vett információk minősége tekintetében. Ezért célszerű úgy rendelkezni, hogy a jelentések tartalmazzák különösen a minőségértékelés keretében elvégzett munkára, a feltárt hiányosságokra, valamint a hiányosságok lehetséges okainak diagnosztizálására vonatkozó információkat. Konkrétabban, a jelentéseknek tartalmazniuk kell a minőségértékeléshez használt adatokra és képekre, valamint az ezek vizsgálatának eredményeire vonatkozó információkat. A tagállamok és a Bizottság között a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer minőségének értékelése kapcsán folytatott információcsere terén szerzett tapasztalatok fényében a kifejezetten e célra szolgáló elektronikus információs rendszerek alkalmazása különösen hasznosnak bizonyult. A tagállamok munkájának és Bizottsággal folytatott kommunikációjának elősegítése érdekében indokolt ezentúl is használni és - szükség esetén - továbbfejleszteni az ilyen információs rendszereket az (EU) 2021/2116 rendeletben előírt három minőségértékelésre vonatkozó jelentések tekintetében.

(3) Annak érdekében, hogy - céljuknak megfelelően - megbízható adatokat szolgáltassanak az éves teljesítményjelentéshez, helyénvaló a három minőségértékelésnek és különösen a földrajzi térinformatikai kérelmezési rendszer és a területi monitoring rendszer értékelésének az eredményeit kombinálni abból a célból, hogy meg lehessen becsülni a kimeneti és az eredménymutatókra vonatkozóan bejelentett adatoknak a rendszerek hiányosságaiból eredő, területtel kapcsolatos hibáját. Szabályokat kell megállapítani azokra a korrekciós intézkedésekre vonatkozóan, amelyekre szükség lehet a hiányosságoknak egy meghatározott időkereten belüli orvoslása érdekében. Ezenkívül a 2024. és a 2026. évre vonatkozóan elkészítendő jelentéseknek lehetővé kell tenniük annak ellenőrzését, hogy valamennyi tagállam megfelelően létrehozta-e és sikeresen bevezette-e a területi monitoring rendszert, és az valamennyi olyan támogathatósági feltételre és beavatkozásra kiterjed-e, amely monitoring útján ellenőrizhető. E célból a jelentéseknek tartalmazniuk kell az integrált rendszer keretében végrehajtott összes területalapú beavatkozás összes támogathatósági kritériumát felsoroló jegyzéket, valamint az elemzéshez használt adatforrásokra vonatkozó információkat.

(4) Indokolt előírni a tagállamok számára, hogy vezessenek be egy olyan, megbízható és korszerű rendszert a támogatási kérelmek kezelésére, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök segítségével folytatott kommunikációt és az éves ciklusban történő működtetést. A tagállamoknak fontolóra kell venniük rendszereiknek a kedvezményezettek és a nemzeti közigazgatási szervek érdekében történő egyszerűsítését, amelyet például úgy valósíthatnak meg, hogy lehetővé teszik, hogy egy kérelem több beavatkozásra vagy több, a kérelmet közösen benyújtó kedvezményezettre is kiterjedhessen, illetve hogy egy adott évben mezőgazdasági üzemenként egy kérelem kerüljön elbírálásra az érintett üzem átruházása esetén. A tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a beavatkozások irányítása azokban az esetekben is megfelelő legyen, amikor ugyanazért a kedvezményezettért több kifizető ügynökség felelős.

(5) Célszerű előírni a tagállamok számára, hogy aknázzák ki a digitalizáció előnyeit, és főszabályként az elektronikus eszközöket használják minden esetben, amikor a kedvezményezettekkel kommunikálnak. Ezenkívül a további egyszerűsítés érdekében a tagállamoknak lehetőség szerint a közigazgatás rendelkezésére álló adatforrásokból kell megszerezniük a beavatkozások irányításához szükséges információkat.

(6) A támogatási kérelmek benyújtásának megkönnyítése érdekében indokolt előírni, hogy a tagállamok bocsássanak rendelkezésre előre kitöltött formanyomtatványokat, amelyek tartalmazzák az összes, a kedvezményezettek szempontjából releváns és legutoljára aktualizált információt. A tagállamoknak a szabálytalanságok megelőzése érdekében lehetőséget kell biztosítaniuk az előre kitöltött formanyomtatványok módosítására, és útmutatásul szolgáló figyelmeztetésekkel kell segíteniük a kedvezményezettet abban, hogy azonosítsák a potenciális meg nem feleléseket és megfelelően töltsék ki a kérelmet. A tagállamoknak a nemzeti közigazgatás adatbázisában szereplő információk aktualizálásakor figyelembe kell venniük a kedvezményezett által végrehajtott módosításokat. Amennyiben egy tagállam az automatikus kérelmezési rendszer alkalmazása mellett dönt, a kedvezményezettekkel szembeni egyenlő bánásmód érdekében az ilyen rendszernek a részletesség ugyanolyan szintjét kell biztosítania, mint amilyet e rendelet a támogatási kérelmek tekintetében megkövetel.

(7) Az integrált rendszer keretében benyújtandó támogatási kérelmeknek lehetőség szerint minden olyan információt tartalmazniuk kell, amely az érintett beavatkozások megfelelő és megbízható irányításához, valamint a kimeneti és az eredménymutatók helyes bejelentéséhez szükséges. A beavatkozások megfelelő irányítása érdekében indokolt előírni, hogy a kedvezményezettek felelősek maradjanak a benyújtott támogatási kérelemért, és ezáltal egyértelmű legyen, hogy az összes kapcsolódó jog és felelősség őket illeti meg, illetve terheli.

(8) A szabálytalanságok megelőzése érdekében engedélyezni kell a kérelmeknek egy bizonyos határidőn belüli módosítását vagy visszavonását. Ha egy adott beavatkozás esetében az összes érintett kedvezményezettre kiterjednek az adminisztratív ellenőrzések és/vagy a területi monitoring rendszer alkalmazása, nincs szükség a szankciók elrettentő hatására. Ezért helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a kérelmek a beavatkozások megfelelő irányításának szükségességét figyelembe véve megállapított határidő előtt bármikor módosíthatók vagy visszavonhatók legyenek. Nem engedélyezhetők azonban azok a módosítások és visszavonások, amelyek a területi monitoring rendszertől és az adminisztratív ellenőrzésektől eltérő források adatai alapján feltárt, monitoring útján nem ellenőrizhető támogathatósági feltételekhez kapcsolódó meg nem feleléssel függenek össze. Más helyzeteket illetően indokolt úgy rendelkezni, hogy ne lehessen módosítani vagy visszavonni a kérelmet, amennyiben a kedvezményezett előzetesen értesítést kapott a tervezett helyszíni ellenőrzésről, vagy ha egy előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzés már tárt fel szabálytalanságokat. Ezenkívül az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 34. cikkének (2) bekezdése szerinti, szarvasmarhafélékre, juhokra és kecskékre vonatkozó beavatkozások esetében szolgáltatandó információk megbízhatóságának biztosítása érdekében a módosítások végrehajtásának határidejét indokolt oly módon megállapítani, hogy a támogatási kérelmek módosításait és az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázis aktualizálását az azonosítási és nyilvántartási követelmény teljesítése tekintetében a tagállam által megállapított határidő előtt el lehessen végezni.

(9) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a földrajzi térinformatikai kérelem tartalmazza az integrált rendszer keretében megvalósuló területalapú beavatkozások és - szükség szerint - a borágazatban folyó területalapú beavatkozások kezeléséhez, valamint a feltételességgel kapcsolatos követelményekkel összefüggésben szükséges információkat. Célszerű összeállítani a földrajzi térinformatikai kérelem elemeinek nem kimerítő jegyzékét, amely hasznos iránymutatást nyújthat a tagállamoknak. Ami a növényvédő szerek használatával kapcsolatos azon információkat illeti, amelyeket a kedvezményezettnek abban az esetben kell megadnia, ha a szóban forgó információk relevánsak valamely, az integrált rendszer keretében megvalósuló, a közös agrárpolitika (KAP) alkalmazásában nyújtott támogatás iránti kérelem tárgyát képező beavatkozás szempontjából, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy felhasználják ezeket az információkat a szóban forgó szerek használatával kapcsolatos, az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) előírt nyilvántartási kötelezettséggel összefüggésben.

(10) Az állatállomány-alapú beavatkozások megfelelő irányítása érdekében indokolt megállapítani bizonyos, az érintett támogatási kérelmek tartalmára vonatkozó szabályokat. Az átláthatóság és a kedvezményezettekkel szembeni egyenlő bánásmód biztosítása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy automata igénylési rendszer alkalmazása esetén minden, a kedvezményezett tulajdonában lévő és egy adott beavatkozás keretében potenciálisan támogatható állat bejelentettnek minősül a szóban forgó beavatkozás tekintetében.

(11) Az (EU) 2021/2116 rendelet bevezette a területi monitoring rendszert mint az integrált rendszer kötelező elemét. E kötelezettség megfelelő és egységes végrehajtásának biztosítása érdekében a területi monitoring rendszer alkalmazási körének minden tagállamban azonosnak kell lennie, vagyis ki kell terjednie az összes, az integrált rendszer hatálya alá tartozó kedvezményezettre és területalapú beavatkozásra, továbbá valamennyi, monitoring útján ellenőrizhető feltételre. A KAP korszerűsítésére irányuló átfogó célkitűzés megvalósítása érdekében indokolt prioritásként kezelni a területi monitoring rendszer keretében végzett adatelemzés automatizálását. Ezért fokozatosan növelni kell azon támogathatósági feltételek számát, amelyek a Kopernikusz-Sentinelek műholdas adatain vagy más, azokkal legalább egyenértékű adatokon alapuló monitoring útján ellenőrizhetőnek tekinthetők. E célból a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 2023-ban és 2024-ben a területi monitoring rendszer hatálya kiterjedjen minden olyan támogathatósági feltételre, amely a Kopernikusz-Sentinel műholdak adatainak automatikus feldolgozásával végzett monitoring útján ellenőrizhetőnek minősülhet. A tagállamok azonban eldönthetik, hogy ezeknek a monitoring útján ellenőrizhető támogathatósági feltételeknek az esetében a Kopernikusz-Sentinelek által szolgáltatott műholdas adatok vagy más, azokkal legalább egyenértékű adatok feldolgozására támaszkodnak. Ha a támogathatósági feltételek nem tekinthetők a Kopernikusz-Sentinelek műholdas adatai alapján végzett monitoring útján ellenőrizhetőnek, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az ellenőrzést más, azokkal legalább egyenértékű adatok feldolgozásával végzik el, vagy a szóban forgó feltételeket monitoring útján nem ellenőrizhetőnek tekintik. 2025-től kezdődően a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a területi monitoring rendszer hatálya kiterjedjen minden olyan támogathatósági feltételre, amely a Kopernikusz-Sentinelek által szolgáltatott műholdas adatok vagy földrajzi koordinátákkal ellátott fényképek automatikus feldolgozásával végzett monitoring útján ellenőrizhetőnek minősülhet. Tekintettel azonban a földrajzi koordinátákkal ellátott fényképeknek a területi monitoring rendszer szempontjából legalább egyenértékű adatokként való figyelembevételéhez szükséges erőfeszítésre és beruházásokra, célszerű kellő időt biztosítani a tagállamoknak a szükséges előkészítő munka elvégzésére. Ezért a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a földrajzi koordinátákkal ellátott fényképek alapján végzett monitoring útján ellenőrizhető támogathatósági feltételekre fokozatosan terjedjen ki a rendszer hatálya a programozási időszak alatt. Az erre irányuló erőfeszítéseket 2025-től folyamatosan fokozni kell. A tagállamoknak határozniuk kell arról, hogy a földrajzi koordinátákkal ellátott fényképek segítségével végzett monitoring útján ellenőrizhetőnek minősülő támogathatósági feltételek közül az egyes években melyekre terjedjen ki a területi monitoring rendszer. Ezenkívül annak érdekében, hogy a tagállamok számára még könnyebb legyen ennek az új technológiának a területi monitoring rendszerbe történő integrálása, indokolt előírni, hogy a tagállamok 2027. január 1. előtt terjesszék ki a területi monitoring rendszer alkalmazását azon beavatkozások egy százalékos arányban megadott minimális hányadára, amelyek esetében a megítélésük szerint a támogathatósági feltételek monitoring útján történő ellenőrzése kizárólag földrajzi koordinátákkal ellátott fényképekre támaszkodva végezhető el. A tagállamok számára rugalmasságot kell biztosítani annak eldöntését illetően, hogy mely beavatkozásokat foglalják bele az említett százalékos arányba azon beavatkozások közül, amelyek esetében a területi monitoring rendszer keretében legalább egy támogathatósági feltétel ellenőrzése földrajzi koordinátákkal ellátott fényképek segítségével történik. A tagállamoknak azonban e döntésük meghozatalakor gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi területalapú beavatkozás az (EU) 2021/2116 rendelet 70. cikkében előírt területi monitoring rendszer hatálya alá tartozzon.

(12) Ezenkívül célszerű közös követelményeket meghatározni annak biztosítására, hogy egy adott beavatkozás keretében igénylés tárgyát képező területek ne foglaljanak magukban nem támogatható földterületet, és ne kapcsolódjon hozzájuk nem támogatható földhasználat vagy olyan, a mezőgazdasági terület kategóriáját érintő változás, amely befolyásolhatja a beavatkozásspecifikus támogathatósági feltételeknek a területi monitoring rendszer alkalmazásával összefüggő elemzését. Ezeket a követelményeket a teljes igénylési év folyamán értékelni kell az adott támogatási kérelemben szereplő beavatkozások támogathatósági feltételei tekintetében, lehetővé téve ezáltal, hogy a területi monitoring rendszer keretében a későbbiekben érdemi elemzést lehessen készíteni. A földhasználatot indokolt egy körülhatárolt területen értékelni annak megállapítása céljából, hogy egy adott támogatási kérelem és az érintett beavatkozás alapján a várt tér- vagy időbeli magatartás figyelhető-e meg. A területi monitoring rendszer kifejlesztésekor gondoskodni kell arról, hogy a tagállamok teljes mértékben kiaknázhassák a szóban forgó rendszerben rejlő lehetőségeket azáltal, hogy felhasználják a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer aktualizálásának céljára rendelkezésre álló információkat, valamint hogy a támogatási kérelmek módosításának lehetővé tétele érdekében kommunikálnak a kedvezményezettekkel. Ha a tagállamnak - nem támogatható területek jelenléte vagy nem támogatható földhasználat megállapítása esetén a területi monitoring rendszer keretében végzett ellenőrzés eredményei alapján - meg nem felelésekről kell tájékoztatnia a kedvezményezettet, a meg nem felelésre vonatkozó információkat a meg nem felelés feltárásakor azonnal közölni kell a kedvezményezettel annak érdekében, hogy az a lehető leghamarabb módosíthassa a támogatási kérelmet, és a területi monitoring rendszer szerinti elemzést érdemben és kellő időben meg lehessen ismételni. Egyértelművé kell tenni továbbá azt is, hogy a rendszer fokozatos bevezetése miként valósítható meg a gyakorlatban, és ennek érdekében meg kell határozni azokat a beavatkozásokat, amelyekre a rendszert 2023-ban ki kell terjeszteni.

(13) Ahhoz, hogy a területi monitoring rendszer az integrált rendszer keretében irányított összes területalapú beavatkozás minden olyan támogathatósági feltételére kiterjedhessen, amely a Kopernikusz-Sentinelek műholdas adatain vagy más, ezekkel legalább egyenértékű adatokon alapuló monitoring útján ellenőrizhető, szükség van az adattípusok körének kiterjesztésére és azon előírások meghatározására, amelyek biztosítják a műholdas adatokkal való egyenértékűségüket. A tagállamok korszerűsítési erőfeszítéseiben mutatkozó hiányosságok kiküszöbölése érdekében a földrajzi koordinátákkal ellátott fényképeket indokolt a területi monitoring rendszer szempontjából legalább egyenértékű adatoknak tekinteni.

(14) Konkrét szabályokat kell megállapítani a műholdas adatoknak a területi monitoring rendszer céljaira történő beszerzésére irányuló, objektív és hatékony eljárásra vonatkozóan.

(15) A gyapottal kapcsolatos beavatkozások megfelelő irányítása érdekében szükség van bizonyos szabályok megállapítására a tagállamok által az elismert szakmaközi szervezetek tekintetében végzett ellenőrzések tartalmát illetően.

(16) Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében a 809/2014/EU végrehajtási rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Az említett rendeletet azonban továbbra is alkalmazni kell a 2023. január 1-je előtt benyújtott, közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos támogatási kérelmekre, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) alapján végrehajtott támogatási intézkedésekkel kapcsolatos kifizetési kérelmekre.

(17) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági Alapok Bizottságának, a közös agrárpolitikával foglalkozó bizottságnak és a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottságnak a véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet szabályokat állapít meg az (EU) 2021/2116 rendeletnek az ugyanazon rendelet 65. cikkében említett integrált igazgatási és kontrollrendszer (a továbbiakban: integrált rendszer) tekintetében történő alkalmazására vonatkozóan, nevezetesen a következőkkel kapcsolatban:

a) a Bizottság részére történő továbbítás, illetve rendelkezésre bocsátás formája és tartalma, valamint részletes szabályai a következők esetében:

i. a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer, a földrajzi térinformatikai kérelmezési rendszer és a területi monitoring rendszer minőségére vonatkozó értékelő jelentések;

ii. az (EU) 2021/2116 rendelet 68., 69. és 70. cikkében említett korrekciós intézkedések;

b) az (EU) 2021/2116 rendelet 69. cikke szerinti támogatáskérelmezési rendszer és az említett rendelet 70. cikkében előírt területi monitoring rendszer alapvető jellemzői és szabályai, beleértve a területi monitoring rendszer keretében megvalósuló beavatkozások számának fokozatos növelésére vonatkozó paramétereket;

c) az az eljárás, amelynek keretében a műholdas adatokat az (EU) 2021/2116 rendelet 24. cikkében foglaltak szerint be kell szerezni a hozzájuk rendelt célkitűzések teljesítése érdekében;

d) a műholdas adatok beszerzését, tökéletesítését és használatát szabályozó keret és az alkalmazandó határidők; valamint

e) az elismert szakmaközi szervezetekre irányuló ellenőrzések rendszere az (EU) 2021/2115 rendelet III. címe II. fejezete 3. szakaszának 2. alszakaszában említett, gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás tekintetében.

2. cikk

Minőségértékelő jelentések

(1) A tagállamok az (EU) 2021/2116 rendelet 68. cikkének (3) bekezdésében, 69. cikkének (6) bekezdésében és 70. cikkének (2) bekezdésében említett minőségértékelést az információk, dokumentumok és alátámasztó adatok cseréjét lehetővé tévő elektronikus információs rendszereken keresztül benyújtott jelentések formájában továbbítják a Bizottsághoz.

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentéseknek tájékoztatást kell nyújtaniuk a minőségértékelés keretében végzett, annak alapjául szolgáló munkáról, különös tekintettel a helyszíni látogatásoknak és/vagy a képi adatok elemzésének az eredményeire, amelyek megbízható és meggyőző információkkal szolgálnak a helyszínen ténylegesen fennálló helyzetről; a jelentéseknek emellett számszerűsíteniük kell a vonatkozó minőségértékelés által feltárt hiányosságokat. Az (1) bekezdésben említett minőségértékelések eredményeit összesíteni kell az éves teljesítményjelentésben bejelentett hektárszámot vagy területarányt érintő hiba számszerűsítéséhez.

(3) Ha a minőségértékelések eredményei az (1) bekezdésben említett minőségértékelések szerinti hiányosságokat tárnak fel, a tagállamok egyértelműen feltüntetik a minőségértékelő jelentésben a szóban forgó hiányosságok kezelésére szolgáló korrekciós intézkedéseket. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az előző évben javasolt korrekciós intézkedések végrehajtásában elért előrehaladás nem kielégítő, az (EU) 2021/2116 rendelet 42. cikkének megfelelően felkérheti a tagállamot arra, hogy cselekvési tervet nyújtson be.

(4) Az (1) bekezdésben említett minőségértékelésben feltárt ismétlődő hiányosságok esetében a Bizottság az (EU) 2021/2116 rendelet 42. cikkének (1) bekezdésének megfelelően cselekvési terv benyújtására kéri fel az érintett tagállamot, ha két egymást követő évben bármiféle javulás nélkül ugyanazokra a hiányosságokra derül fény, és azok az említett rendelet 2. cikkének d) pontja szerint súlyosnak minősülnek.

(5) A területi monitoring rendszerre vonatkozóan a 2024. és a 2026. év tekintetében benyújtott minőségértékelő jelentésben fel kell sorolni a területi monitoring rendszer hatálya alá tartozó összes beavatkozáshoz kapcsolódó összes támogathatósági feltételt, megadva az elemzéshez használt adatforrásokra vonatkozó információkat.

3. cikk

A támogatáskérelmezési rendszerre vonatkozó általános szabályok

(1) A tagállamok elektronikus rendszert hoznak létre a támogatási kérelmek kezelésére; a kérelmeknek, amelyeket a kedvezményezetteknek évente kell benyújtaniuk, tartalmazniuk kell minden olyan információt, amely szükséges ahhoz, hogy a tagállamok - legalább az (EU) 2021/2116 rendelet 65. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett intervenciókhoz kapcsolódó támogatások esetében - ellenőrizhessék a támogathatósági feltételeket, és szükség esetén meggyőződhessenek a feltételesség és a támogatási jogosultságok szempontjából releváns feltételek és követelmények teljesüléséről. A rendszernek lehetővé kell tennie a kedvezményezettek világos és egyértelmű azonosítását, különösen az említett rendelet 65. cikke (4) bekezdésének f) pontja szerinti automatikus kérelmezési rendszer alkalmazásának eseteiben. A rendszernek az említett rendelet 66. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint magában kell foglalnia a földrajzi térinformatikai kérelmezési rendszert és adott esetben az állatállomány-alapú kérelmezési rendszert.

(2) A támogatási kérelmeket a tagállam által meghatározott határidőig kell benyújtani, és azoknak a benyújtás naptári évére kell vonatkozniuk.

(3) A tagállamok lehetővé tehetik, hogy egyetlen támogatási kérelem több, az (EU) 2021/2116 rendelet 65. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti beavatkozásra, támogatási jogosultságra és feltételességre vonatkozzon.

(4) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a kedvezményezettek egy csoportja közösen is benyújthat támogatási kérelmet, feltéve, hogy az összes kedvezményezett tekintetében biztosított az egyenlő bánásmód.

(5) Abban az esetben, ha egy kedvezményezett a mezőgazdasági üzemét egy másik kedvezményezettre ruházza át, az érintett tagállam a szóban forgó mezőgazdasági üzem tekintetében az átruházás évében csak egy támogatási kérelmet vesz figyelembe.

(6) Az (EU) 2021/2115 rendelet 31., 34. és 70. cikke szerinti állatállomány-alapú beavatkozások azon eseteiben, amikor egy állatot egy kedvezményezettről egy másikra ruháznak át, a tagállamok az adott állat tekintetében egynél több támogatási kérelmet is figyelembe vehetnek az átruházás évében, feltéve, hogy képesek biztosítani a megkülönböztetésmentességet az érintett kedvezményezettek körében, az ellenőrzések hatékonyságát, az esetleges szankciók igazságos alkalmazását, valamint az évenkéntiség elvének az integrált rendszer tekintetében történő érvényesülését.

(7) Az ugyanazon tagállamban megvalósuló beavatkozások megfelelő irányítása érdekében és abban az esetben, ha egy adott kedvezményezett támogatási kérelmének kezeléséért egynél több kifizető ügynökség felelős, az érintett tagállam megtesz minden megfelelő intézkedést annak biztosítására, hogy a szükséges információk az összes érintett kifizető ügynökségnek rendelkezésére álljanak.

4. cikk

A támogatáskérelmezési rendszerhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítése

(1) A tagállamok olyan elektronikus eszközöket hoznak létre a kedvezményezett és a hatóságok közötti kommunikáció céljára, amelyek az integrált igazgatási és kontrollrendszer keretében végrehajtott beavatkozások megfelelő irányítása tekintetében biztosítják a továbbított adatok megbízhatóságát. Ha az igazoló dokumentumok elektronikus továbbítása nem lehetséges, a tagállamok az elektronikus továbbításra vonatkozó határidőkkel megegyező határidőket állapítanak meg a szóban forgó dokumentumok nem elektronikus eszközökkel történő továbbítására vonatkozóan.

(2) A tagállamok lehetővé tehetik egyszerűsített eljárások alkalmazását azokban az esetekben, amikor az adatok már a hatóságok rendelkezésére állnak, és különösen akkor, ha a helyzet nem változott azóta, hogy az adott kedvezményezett utoljára támogatás iránti kérelmet nyújtott be. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a támogatási kérelmek tekintetében a nemzeti hatóságok rendelkezésére álló adatforrásokból származó adatokat használnak. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az említett adatforrások az adatok megbízhatóságának, integritásának és biztonságának garantálása érdekében rendelkezzenek az adatok megfelelő kezeléséhez szükséges megbízhatósági szinttel.

(3) Adott esetben a tagállamok a támogatási kérelemmel együtt benyújtott igazoló dokumentumokban szolgáltatandó információkat közvetlenül az információk forrásából is lekérdezhetik.

5. cikk

A támogatáskérelmezési rendszerre vonatkozó követelmények

(1) A tagállamok elektronikus eszközökön keresztül az (EU) 2021/2116 rendelet 69. cikkének (3) bekezdésében említett, előre kitöltött formanyomtatványokat bocsátanak a kedvezményezettek rendelkezésére.

(2) Az (EU) 2021/2116 rendelet 65. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett területalapú beavatkozások esetében az előre kitöltött formanyomtatványoknak tartalmazniuk kell a megfelelő grafikus anyagok legutóbb aktualizált változatát, amelyet egy, a földrajzi térinformatikai rendszeren alapuló interfészen keresztül kell elérhetővé tenni annak érdekében, hogy egyszerűbbé váljon a területeknek a szóban forgó beavatkozásokkal és a feltételességgel összefüggésben történő földrajzi térinformatikai bejelentése.

(3) Az (1) bekezdésben említett előre kitöltött formanyomtatványban fel kell tüntetni a következőket:

a) az összes olyan mezőgazdasági parcella és nem mezőgazdasági területet magában foglaló földterület egyedi azonosítása, amelyet a mezőgazdasági üzem helye szerinti tagállam támogathatónak tekint;

b) a szóban forgó parcellák bejelentett területeinek nagysága és elhelyezkedése, valamint a területalapú beavatkozásokkal összefüggésben az előző évi kifizetés tekintetében meghatározott megfelelő támogatható terület;

c) a feltételesség szempontjából releváns információk.

(4) A területi monitoring rendszerből származó információk ugyancsak a kedvezményezettek rendelkezésére bocsáthatók, ha a támogatási kérelem szempontjából relevánsak.

(5) A szarvasmarhafélékkel, illetve juhokkal és kecskékkel kapcsolatos területalapú beavatkozások esetében a tagállamok az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (6) 2. cikkének 25. pontjában meghatározott, aktualizált számítógépes adatbázisra támaszkodnak annak érdekében, hogy az előre kitöltött formanyomtatványokban a szóban forgó adatbázis legfrissebb, az (EU) 2021/520 bizottsági végrehajtási rendeletben (7) előírt határidőknek megfelelően aktualizálandó információi szerepeljenek.

(6) A tagállamok lehetőséget biztosítanak a kedvezményezetteknek arra, hogy az előre kitöltött formanyomtatványt egy, a támogatási kérelmek benyújtási határidejére vonatkozóan a 3. cikkben, valamint a támogatási kérelmek módosításának vagy visszavonásának határidejére vonatkozóan a 7. cikkben meghatározott feltételekkel összhangban az adott tagállam által megállapítandó határidőig helyesbítsék.

(7) Az előre kitöltött formanyomtatványokban a kedvezményezettek által végrehajtott módosításokat figyelembe kell venni a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszernek, a területi monitoring rendszer alkalmazásának és - adott esetben - az (5) bekezdésben említett számítógépes adatbázisnak az aktualizálásakor.

(8) A támogatáskérelmezési rendszernek a kérelmezési folyamat során útmutatásul szolgáló figyelmeztetésekkel kell segítenie a kedvezményezetteket a kérelmek benyújtásában.

(9) Az (EU) 2021/2116 rendelet 65. cikke (4) bekezdésének f) pontjában említett automatikus kérelmezési rendszert alkalmazó tagállamok gondoskodnak az automatikus kérelmezési rendszernek az e rendeletben előírttal azonos szintű részletességéről.

6. cikk

A támogatási kérelmek tartalma

(1) Támogatási kérelem alatt az integrált rendszer által szabályozott beavatkozások bármelyikének keretében nyújtott támogatás iránti kérelmek, illetve - adott esetben - az egyéb támogatási kérelmek vagy a kifizetési kérelmek értendők.

(2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább a következőket:

a) a kedvezményezett azonosító adatai;

b) a kérelem tárgyát képező beavatkozás(ok) részletei;

c) adott esetben a támogathatósági feltételek és az érintett beavatkozás szempontjából releváns egyéb követelmények teljesülésének megállapításához szükséges igazoló dokumentumok;

d) a feltételesség szempontjából releváns információk.

A kedvezményezett felelős marad a benyújtott támogatási kérelemért és a továbbított információk helytállóságáért. Ez igaz arra az esetre is, amikor a tagállam automatikus kérelmezési rendszert alkalmaz.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a támogatási kérelmek minden olyan információt tartalmazzanak, amelyre szükség van az (EU) 2021/2116 rendelet 66. cikkének (2) bekezdésében említett, a kérelem tárgyát képező beavatkozásokkal kapcsolatos kimeneti és eredménymutatókra vonatkozó helyes jelentéstétel szempontjából releváns adatok kinyeréséhez.

7. cikk

A támogatási kérelmek módosítása, illetve visszavonása

(1) A támogatási kérelmeket a kedvezményezett az alábbi feltételekkel módosíthatja, illetve vonhatja vissza részben vagy egészen:

a) a területi monitoring rendszer hatálya alá tartozó beavatkozások esetében a tagállam által meghatározandó határidőt megelőzően bármikor; a szóban forgó határidőnek legalább 15 naptári nappal korábbra kell esnie annál a napnál, amelyen az (EU) 2021/2116 rendelet 44. cikke szerint az első részlet vagy az előleg kifizetését teljesíteni kell. Nem engedélyezhető azonban a módosítás vagy a visszavonás a területi monitoring rendszertől vagy az adminisztratív ellenőrzésektől eltérő eszközzel feltárt, monitoring útján nem ellenőrizhető támogathatósági feltételekhez kapcsolódó meg nem felelések tekintetében, valamint azt követően, hogy a kedvezményezett tájékoztatást kapott a tagállam helyszíni ellenőrzés végzésére irányuló szándékáról;

b) az (EU) 2021/2115 rendelet 34. cikke szerinti, szarvasmarhafélékkel, illetve juhokkal és kecskékkel kapcsolatos állatállomány-alapú beavatkozások esetében a tagállam által meghatározandó határidőt megelőzően bármikor; a szóban forgó határidőnek legalább 15 naptári nappal korábbra kell esnie annál a napnál, amelyen az (EU) 2021/2116 rendelet 44. cikke szerint az első részlet vagy az előleg kifizetését teljesíteni kell. Az állatok azonosítására és nyilvántartására vonatkozó támogathatósági követelmény tekintetében azonban a módosítás, illetve a visszavonás csak a tagállam által az (EU) 2021/2115 rendelet 34. cikke (2) bekezdésének második mondatával összhangban meghatározott időpont előtt engedélyezhető, és abban az esetben, ha az e pont első mondatában említett határidő még nem járt le. Nem engedélyezhető továbbá a kérelem módosítása vagy visszavonása azt követően, hogy a kedvezményezett tájékoztatást kapott a tagállam helyszíni ellenőrzés végzésére irányuló szándékáról, illetve azután, hogy a kedvezményezett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzés eredményeként tudomást szerez valamely meg nem felelésről. Engedélyezett azonban a módosítás vagy a visszavonás a kérelem azon részének tekintetében, amelyet a helyszíni ellenőrzés révén feltárt meg nem felelés nem érint;

c) az egyéb beavatkozások esetében a tagállam által meghatározandó határidőt megelőzően bármikor; a szóban forgó határidőnek legalább 15 naptári nappal korábbra kell esnie annál a napnál, amelyen az (EU) 2021/2116 rendelet 44. cikke szerint az első részlet vagy az előleg kifizetését teljesíteni kell. Nem engedélyezhető azonban a kérelem módosítása vagy visszavonása azt követően, hogy a kedvezményezett tájékoztatást kapott a tagállam helyszíni ellenőrzés végzésére irányuló szándékáról, illetve azután, hogy a kedvezményezett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzés eredményeként tudomást szerez valamely meg nem felelésről. Engedélyezett azonban a módosítás vagy a visszavonás a kérelem azon részének tekintetében, amelyet a helyszíni ellenőrzés révén feltárt meg nem felelés nem érint.

(2) Azokban az esetekben, amikor a támogathatósági feltételeknek való meg nem felelés feltárására adminisztratív ellenőrzések vagy a területi monitoring rendszer révén kerül sor, a tagállamok tájékoztatják a kedvezményezetteket, és lehetővé teszik számukra, hogy az (1) bekezdés a), b) és c) pontjával összhangban módosítsák vagy visszavonják a támogatási kérelemnek a meg nem felelés által nem érintett részét. Az (EU) 2021/2115 rendelet 34. cikke szerinti, szarvasmarhafélékkel, illetve juhokkal és kecskékkel kapcsolatos állatállomány-alapú beavatkozások esetében azonban az állatok azonosítására és nyilvántartására vonatkozó támogathatósági követelménynek való meg nem feleléssel összefüggő módosítás vagy visszavonás csak a tagállam által e követelmények teljesülése tekintetében az említett cikk (2) bekezdésének megfelelően meghatározott időpontot megelőzően engedélyezhető. A folyamatnak a kedvezményezett számára történő megkönnyítése érdekében a tagállamok elvégezhetik a szükséges helyesbítéseket a támogatási kérelemben a meg nem felelés által érintett rész tekintetében. Ebben az esetben azonban a tagállamok gondoskodnak róla, hogy a kedvezményezett értesüljön az általuk bevezetett változtatásokról, és egyet nem értés esetén lehetősége legyen a reagálásra.

(3) Az (EU) 2021/2115 rendelet 34. cikke szerinti, szarvasmarhafélékkel, illetve juhokkal és kecskékkel kapcsolatos állatállomány-alapú beavatkozások esetében a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a mezőgazdasági üzemet elhagyó állatra vonatkozóan az e rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében említett számítógépes adatbázisba küldött értesítés helyettesítheti a kérelemnek az adott állat tekintetében, írásban történő visszavonását.

(4) Az állatállomány-alapú beavatkozásokra az (EU) 2021/2116 rendelet 65. cikke (4) bekezdésének f) pontja szerinti automatikus kérelmezési rendszert alkalmazó tagállamok esetében a kedvezményezettek kérelmüket kizárólag az összes, a beavatkozás szempontjából releváns, a számítógépes adatbázisban nyilvántartott állat tekintetében vonhatják vissza.

(5) A módosításokat, illetve a visszavonásokat a tagállam által létrehozott hivatalos kommunikációs csatornákon keresztül kell végrehajtani.

(6) A tagállamok tájékoztatják a kedvezményezetteket a támogatási kérelmek módosításának vagy visszavonásának határidejéről. A tagállamok biztosítják, hogy az (EU) 2021/2116 rendelet 65. cikke (4) bekezdésének f) pontjában említett automatikus kérelmezési rendszer hatálya alá tartozó kedvezményezettek egyenlő bánásmódban részesüljenek.

8. cikk

Földrajzi térinformatikai kérelem

(1) Az integrált rendszer hatálya alá tartozó valamennyi területalapú beavatkozásra és a feltételesség szempontjából releváns információkra a földrajzi térinformatikai kérelmet kell alkalmazni azon kedvezményezettek esetében is, akik a feltételesség hatálya alá tartoznak, de a területalapú beavatkozások keretében nem kérelmeznek támogatást.

(2) A földrajzi térinformatikai kérelem az (EU) 2021/2115 rendelet III. címe III. fejezetének 4. szakaszában foglaltak szerint a borágazatban megvalósuló területalapú beavatkozások esetében is alkalmazható.

(3) A 6. cikk sérelme nélkül, a földrajzi térinformatikai kérelemnek tartalmaznia kell legalább a következő információkat:

a) azon mezőgazdasági parcellák és nem mezőgazdasági területet magukban foglaló földterületek egyértelmű azonosítása, amelyeket a mezőgazdasági üzem helye szerinti tagállam támogathatónak tekint;

b) az egyes beavatkozások keretében támogatásra bejelentett területnek a tagállamok által támogathatónak tekintett mezőgazdasági parcellákon és nem mezőgazdasági területet magukban foglaló földterületeken belüli egyértelmű körülhatárolása, különösen ha a támogatási kérelem tárgyát képező terület kisebb, mint a mezőgazdasági parcella teljes területe;

c) a feltételesség vagy a beavatkozások szempontjából releváns tájképi elemek típusa, elhelyezkedése és adott esetben mérete;

d) a mezőgazdasági parcellákon termesztett növénykultúra (adott esetben);

e) adott esetben annak feltüntetése, hogy a parcellán ökológiai gazdálkodás folyik, különös tekintettel az (EU) 2021/2115 rendelet 31. és 70. cikkében említett beavatkozások céljaira nyújtott támogatás vagy a feltételesség szempontjából releváns, az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (8) meghatározott ökológiai gazdálkodási gyakorlatok és módszerek alkalmazására való átállásra vagy ezek fenntartására;

f) adott esetben a növényvédő szereknek az (EU) 2021/2115 rendelet 31. és 70. cikke szerinti, a növényvédő szerek fenntartható és csökkentett mértékű használatára irányuló beavatkozások hatálya alá tartozó parcellákon való használatára vonatkozó információk. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezeket az információkat felhasználják a növényvédő szerek nyilvántartására vonatkozó, az 1107/2009/EK rendelet 67. cikkének (1) bekezdésében előírt követelménnyel összefüggésben;

g) a támogatási jogosultságok azonosítása a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás vonatkozásában az (EU) 2021/2116 rendelet 73. cikkében előírt azonosítási és nyilvántartási rendszernek megfelelően;

h) a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás iránti kérelem tárgyát képező területek esetében a használt gyapot vetőmagjának fajtája, valamint - adott esetben - azon elismert szakmaközi szervezet azonosítása, amelyben a kedvezményezett tagsággal rendelkezik;

i) a kendertermesztésre használt területek esetében a használt vetőmagok fajtája, a felhasznált vetőmag mennyiségének feltüntetése (kilogramm/hektár), valamint a vetőmagok csomagolásán a 2002/57/EK tanácsi irányelvvel (9) és különösen annak 12. cikkével összhangban elhelyezett hatósági címkék vagy bármely egyéb, a tagállam által egyenértékűnek elismert dokumentum. Ha a címkéket más nemzeti hatóságokhoz is be kell nyújtani, a tagállamok előírhatják, hogy a címkéket vissza kell juttatni a kedvezményezettekhez. A visszajuttatott címkéken jelezni kell, hogy azokat már használták kérelem benyújtásához.

9. cikk

Az állatállomány-alapú beavatkozásokra vonatkozó kérelmek

(1) A 6. cikk sérelme nélkül, az állatállomány-alapú beavatkozásokra vonatkozó kérelmeknek tartalmazniuk kell legalább a következőket:

a) az állatok száma vagy - adott esetben - a számosállategyégek száma minden olyan típus tekintetében, amely az állatállomány-alapú beavatkozás iránti kérelem tárgyát képezi;

b) adott esetben az arra a helyre vonatkozó információk, ahol az állatokat a támogatási kérelem által lefedett naptári évben tartani fogják;

c) amennyiben a támogatás a szarvasmarhafélékre, illetve a juhokra és a kecskékre vonatkozik, az állatokkal kapcsolatos beavatkozás szempontjából releváns, aktualizált információk az állatoknak az (EU) 2021/2115 rendelet 34. cikkének (2) bekezdése szerinti azonosítási és nyilvántartási rendszere tekintetében.

(2) Az (EU) 2021/2116 rendelet 65. cikke (4) bekezdésének f) pontjában említett automatikus kérelmezési rendszert alkalmazó tagállamok biztosítják a részletességnek az e cikk (1) bekezdésében előírttal egyenértékű szintjét, és e célból a hivatalos számítógépes adatbázisban rendelkezésre álló információkat használják, amelyeknek az (EU) 2021/2115 rendelet 34. cikke (2) bekezdésének megfelelően minden állat vonatkozásában naprakésznek kell lenniük. Az automatikus kérelmezési rendszer alkalmazásában a kedvezményezett valamennyi, a beavatkozás szempontjából releváns állatát a kérelem tárgyát képezőnek kell tekinteni.

10. cikk

Területi monitoring rendszer

(1) A területi monitoring rendszer az integrált rendszer hatálya alá tartozó területalapú beavatkozásokra vonatkozóan az egyes tagállamokban benyújtott összes támogatási kérelemre alkalmazandó, és a szóban forgó területalapú beavatkozások által érintett hektárokon folytatott mezőgazdasági tevékenységek és gyakorlatok megfigyelésére, nyomon követésére és értékelésére, valamint legalább az éves teljesítményjelentés céljára szolgál.

(2) A tagállamok minden területalapú beavatkozás tekintetében biztosítják, hogy a területi monitoring rendszer hatálya kiterjedjen a Kopernikusz-Sentinelek műholdas adatain vagy más, ezekkel legalább egyenértékű adatokon alapuló monitoring útján ellenőrizhető támogathatósági feltételekre, és erről tájékoztatják az érintett kedvezményezetteket.

(3) A területi monitoring rendszer alkalmazásában egy támogathatósági feltétel akkor minősül monitoring útján ellenőrizhetőnek, ha teljesülése a Kopernikusz-Sentinelek műholdas adatai alapján ellenőrizhető. A monitoring útján ellenőrizhetőnek tekintett támogathatósági feltételek kezelése érdekében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a Kopernikusz-Sentinelek műholdas adatait vagy bármely más, a 11. cikkben említett, legalább egyenértékű adatot használnak. 2025. január 1-jétől kezdődően azonban egy támogathatósági feltétel akkor tekinthető monitoring útján ellenőrizhetőnek, ha teljesülése a Kopernikusz-Sentinelek műholdas adatai vagy a 11. cikkben említett, földrajzi koordinátákkal ellátott fényképek alapján ellenőrizhető. A 2025. január 1-jétől monitoring útján ellenőrizhetőnek tekintett támogathatósági feltételek kezelése érdekében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a Kopernikusz-Sentinelek műholdas adatait, földrajzi koordinátákkal ellátott fényképeket vagy bármely más, ezekkel legalább egyenértékű adatot használnak.

(4) A földrajzi koordinátákkal ellátott fényképeken alapuló monitoring útján ellenőrizhető támogathatósági feltételeket illetően a tagállamok dönthetnek úgy, hogy fokozatosan kiterjesztik rájuk a területi monitoring rendszer hatályát. A tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb 2027. január 1-jére a területi monitoring rendszer hatálya a kizárólag földrajzi koordinátákkal ellátott fényképeken alapuló monitoring útján ellenőrizhető támogathatósági feltételek mellett megvalósuló beavatkozások legalább 70 %-ára kiterjedjen. A tagállamok határoznak arról, hogy a földrajzi koordinátákkal ellátott fényképeken alapuló monitoring útján ellenőrizhető támogathatósági feltételek közül az egyes években melyekre terjedjen ki a területi monitoring rendszer.

(5) A monitoring útján ellenőrizhető támogathatósági feltételeknek a területi monitoring rendszer keretében történő elemzése céljából a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a Kopernikusz-Sentinelek műholdas adatainak és/vagy más, a 11. cikkben meghatározott kritériumok alapján legalább egyenértékű adattípusoknak a kombinációját veszik figyelembe az érintett támogatási kérelmek teljes sokaságának lefedése érdekében. A tagállamok ezenkívül dönthetnek úgy is, hogy lépcsőzetes elemzésnek vetik alá a Sentinelek műholdas adatait és/vagy más, ezekkel legalább egyenértékű adattípusokat azon esetek számának csökkentése érdekében, amelyekben a monitoring elvégzése nem meggyőző módon történt. Azon támogathatósági feltételek esetében, amelyek kizárólag földrajzi koordinátákkal ellátott fényképeken alapuló monitoring útján ellenőrizhetők, a kedvezményezett által szolgáltatott bemeneti adatok hiányában a tagállam az érintett támogathatósági feltételt nem teljesítettnek tekinti.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy azok a hektárok, amelyek esetében a támogatási kérelmek módosítása tekintetében a 7. cikknek megfelelően meghatározott legkésőbbi lehetséges időpontig nem teljesülnek a vonatkozó támogathatósági feltételek, ki legyenek zárva az éves teljesítményjelentésből.

(7) A mezőgazdasági tevékenységek és gyakorlatok megbízható megfigyelésének, nyomon követésének és értékelésének lehetővé tétele érdekében a területi monitoring rendszernek a tagállam által támogathatónak tekintett mezőgazdasági parcella, illetve nem mezőgazdasági területet magában foglaló földterület szintjén biztosítania kell a következők feltárását:

a) nem támogatható terület jelenléte, különösen állandó struktúrákkal összefüggésben;

b) nem támogatható földhasználat jelenléte;

c) a mezőgazdasági terület kategóriájában (szántóterület, állandó kultúra, illetve állandó gyepterület) bekövetkezett változás.

A tagállamok adott esetben felhasználják az e bekezdésben említett információkat a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer aktualizálására.

(8) A tagállamok közlik a kedvezményezettekkel a vonatkozó támogathatósági feltételeknek meg nem felelő hektárokra, valamint a nem támogatható terület vagy nem támogatható földhasználat jelenlétére, illetve a mezőgazdasági terület kategóriájának megváltozására vonatkozó információkat annak érdekében, hogy a kedvezményezettek a 7. cikkben foglaltak szerint módosíthassák a támogatási kérelmet, vagy további bizonyítékokat nyújthassanak be. Ezenkívül a tagállamok dönthetnek úgy, hogy más, előzetes eredményeket is közölnek a kedvezményezettekkel, ideértve azon eseteket is, amikor a monitoring elvégzése nem meggyőző módon történt, szükség szerint lehetővé téve a kedvezményezetteknek, hogy a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelően módosítsák kérelmeiket.

(9) Az (1) bekezdéstől eltérve és a területi monitoring rendszer hatálya alá tartozó beavatkozások számának fokozatos növelése érdekében 2023-ban a rendszernek legalább a következőkről kell információkat szolgáltatnia:

a) az (EU) 2021/2115 rendelet 21. cikkében említett, a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatásra vonatkozó összes releváns támogathatósági feltétel;

b) az (EU) 2021/2115 rendelet 71. cikkében említett hátrányos természeti adottságokkal és egyéb területspecifikus hátrányokkal kapcsolatos beavatkozásokra vonatkozó összes releváns támogathatósági feltétel.

11. cikk

A területi monitoring rendszer szempontjából legalább egyenértékű adatok

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a területi monitoring rendszer céljaira más, legalább egyenértékű adatokat használnak, ha azok elérhetők digitális formában, lehetővé teszik az adatok automatikus feldolgozását, rendszeresen rendelkezésre állnak az érintett kedvezményezettek vagy a területkategóriák tekintetében a tagállamban, megkülönböztetésmentesek és alkalmasak egy konkrét támogathatósági feltételnek vagy kötelezettségnek való megfelelés megállapítására annak a területnek a vonatkozásában, amelyre a releváns feltétel vonatkozik. Ezzel összefüggésben a földrajzi koordinátákkal ellátott fényképek az (EU) 2021/2116 rendelet 65. cikke (4) bekezdésének b) pontja értelmében vett más, legalább egyenértékű adatoknak tekintendők.

12. cikk

Műholdas adatok beszerzése

(1) Az (EU) 2021/2116 rendelet 24. cikkének alkalmazásában minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot a területmegfigyelő rendszer minőségértékelésének évét megelőző naptári év november 1-jéig a műholdas adatok beszerzésére vonatkozó előírásairól a következőkkel kapcsolatban:

a) a parcellák sokasága beavatkozásonként, amelyből a minőségértékeléshez használandó minta kiválasztásra kerül;

b) a kiválasztott parcellákon végrehajtott beavatkozásra vonatkozó támogathatósági feltételekkel kapcsolatos műholdas adatok beszerzésének ütemezése.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a tagállamok a parcelláknak a minőségértékelés mintájául szolgáló sokaságát a minőségértékelés naptári évét megelőző évben benyújtott támogatási kérelmek alapján választják ki. A műholdas adatszolgáltatás tárgyát képező parcellasokaság aktualizálható a minőségértékelés naptári évében azon parcellák tekintetében, amelyek az érintett naptári év támogatási kérelmei alapján már nem relevánsak egy adott beavatkozás szempontjából, illetve azoknak a valamely beavatkozás alkalmazási körébe tartozó parcelláknak a tekintetében, amelyekre vonatkozólag az előző évben nem kérelmeztek támogatást.

(3) A Bizottság az (1) bekezdésben említett információk közlését követő január 15. előtt véglegesíti az érintett tagállammal az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett információkra vonatkozóan létrejött megállapodást.

(4) Az (EU) 2021/2116 rendelet 24. cikkében említett illetékes hatóságoknak, illetve az őket képviselő szerveknek be kell tartaniuk a szerzői jogokra vonatkozó, a szolgáltatókkal kötött szerződésekben meghatározott rendelkezéseket.

(5) Amennyiben a tagállamok részéről beérkező kérések értéke meghaladja az (EU) 2021/2116 rendelet 24. cikkének alkalmazására rendelkezésre álló forrásokat, a Bizottság a rendelkezésre álló források lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében korlátozza a szolgáltatandó műholdas adatok mennyiségét. Ezenkívül ha a tagállamok a területi monitoring rendszer minőségértékeléséhez kiválasztott sokaságot a naptári év során további parcellákkal egészítik ki, előfordulhat, hogy a Bizottság nem tudja beszerezni az összes releváns képi adatot.

13. cikk

A gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatással összefüggésben az elismert szakmaközi szervezetek tekintetében végzett ellenőrzések

A tagállamok az e cikkben foglaltaknak megfelelően adminisztratív ellenőrzéseket hajtanak végre a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatással összefüggésben az elismert szakmaközi szervezetek tekintetében.

Amennyiben az az (EU) 2021/2115 rendelet 40. cikkének (2) bekezdése szerinti támogatásnövelésre való jogosultság ellenőrzéséhez szükséges, a tagállamok keresztellenőrzést végeznek a kedvezményezett által a földrajzi térinformatikai kérelemben a valamely elismert szakmaközi szervezetben való tagságára vonatkozóan tett nyilatkozat és az érintett szervezet által szolgáltatott információk között.

A tagállamok legalább ötévente ellenőrzik a szakmaközi szervezetek elismerésére vonatkozó kritériumoknak való megfelelést és a szervezetek tagjainak jegyzékét.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 2023. január 1-jén hatályát veszti.

Az említett rendelet azonban továbbra is alkalmazandó:

a) a 2023. január 1-je előtt benyújtott, közvetlen kifizetések iránti támogatási kérelmekre;

b) az 1305/2013/EU rendelet alapján végrehajtott támogatási intézkedésekkel kapcsolatban benyújtott kifizetési kérelmekre;

c) a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos kontrollrendszerre és közigazgatási szankciókra.

15. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit az (EU) 2021/2115 rendeletnek megfelelően 2023. január 1-jétől kezdődően végrehajtott beavatkozásokhoz kapcsolódó támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 435., 2021.12.6., 187. o.

(2) A Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2115 rendelete (2021. december 2.) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 435., 2021.12.6., 1. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

(6) A Bizottság (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2019.12.5., 115. o.).

(7) A Bizottság (EU) 2021/520 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos tartott szárazföldi állatok nyomonkövethetősége tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 104., 2021.3.25., 39. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2018.6.14., 1. o.).

(9) A Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. június 13.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 74. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022R1173 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022R1173&locale=hu