27/2023. (VIII. 3.) BM rendelet

egyes szociális, gyermekvédelmi és társadalmi felzárkózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), c) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) és ge) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. és 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (2) bekezdésében, valamint a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), c), h) és k) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, (4) bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) "Fogyatékosságügyi tanácsadás" alcíme a következő 27/C. §-sal egészül ki:

"27/C. § A fogyatékosságügyi tanácsadás nyújtása a miniszter által jóváhagyott módszertan alapján folyik. A miniszter a módszertant a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi."

2. § Az Nmr. 131. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A központi speciális gyermekotthon a speciális ellátás keretében a gyermek állapotához, szükségleteihez igazodó terápiát nyújt azon gyermek számára, aki)

"f) emberkereskedelem feltételezett áldozatává válása"

(miatt különleges szakértelmet igénylő terápiára szorul.)

3. § Az Nmr. 156/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 129/A. § (3) bekezdése és a 131. § (2) bekezdése az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja."

4. § Az Nmr.

a) 16. § b) pontjában a "köznevelési intézményeknél" szövegrész helyébe a "köznevelési, szakképző intézményeknél" szöveg,

b) 20. § (2) bekezdésében az "esetmenedzser" szövegrész helyébe az "esetmenedzser végzi" szöveg,

c) 25. § (1) bekezdésében a "köznevelési intézménybe" szövegrész helyébe a "köznevelési, szakképző intézménybe" szöveg és a "pedagógusainak" szövegrész helyébe a "pedagógusainak, a szakképző intézmény alkalmazottainak" szöveg,

d) 25. § (3) bekezdésében, 26. § (2) bekezdés b) pontjában és 26. § (2b) bekezdésében a "köznevelési intézmény" szövegrész helyébe a "köznevelési, szakképző intézmény" szöveg,

e) 26. § (1) bekezdésében a "köznevelési intézménnyel" szövegrész helyébe a "köznevelési, szakképző intézménnyel" szöveg,

f) 26. § (2a) bekezdésében a "köznevelési intézménybe" szövegrész helyébe a "köznevelési, szakképző intézménybe" szöveg,

g) 70. § (5) bekezdés c) pontjában az "és ahonnan" szövegrész helyébe a "vagy ahonnan" szöveg,

h) 131. § (2) bekezdés e) pontjában a "szükséglete" szövegrész helyébe a "szükséglete vagy" szöveg,

i) 155/B. § (2) bekezdés d) pontjában a "szociális munkás" szövegrész helyébe a "szociális munkás vagy diakónus szakképzettséggel rendelkező személy" szöveg,

j) 1. számú melléklet "I. Alapellátások" cím 1. pont b) alpontjában az "1000 fő köznevelési intézményben" szövegrész helyébe az "1000 fő köznevelési, szakképző intézményben" szöveg,

k) 2. számú melléklet I. Rész "I. Alapellátások" cím 1. pontjában a "felsőfokú szociális szakképzettség" szövegrészhez fűzött megjegyzésben az "általános szociális munkás, szociális munkás" szövegrész helyébe az "általános szociális munkás, szociális munkás, diakónus" szöveg,

l) 2. számú melléklet II. Rész "I. Alapellátások" cím 1/a. pont "óvodai és iskolai szociális segítő" sorában az "iskolai szociális munkás" szövegrész helyébe az "iskolai szociális munkás, óvodai és iskolai szociális segítő" szöveg és az "okleveles emberi erőforrás tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség" szövegrész helyébe az "okleveles emberi erőforrás tanácsadó" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az Nmr. 131. § (2) bekezdés a)-d) pontjában a "vagy" szövegrész.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

6. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) a következő 129. §-sal egészül ki:

"129. § Ha a 6. § (15) bekezdésében foglaltak szerinti képzés teljesítésére kötelezett személy a 2023. évben létesít foglalkoztatási jogviszonyt, a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott, munkakörének megfelelő képzés teljesítésére 2024. december 31-éig köteles."

7. § Az SZCSM rendelet

a) 6. § (15) bekezdésében a "segítő, gondozó," szövegrész helyébe a "segítő - ideértve az általános iskolai végzettséggel rendelkező személyt is -, gondozó, valamint" szöveg,

b) 120. § (4) bekezdésében a "2024." szövegrész helyébe a "2025." szöveg,

c) 3. számú mellékletben foglalt táblázat B:11 mezőjében a "szociális munkás" szövegrész helyébe a "szociális munkás, diakónus" szöveg

lép.

3. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

8. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

9. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: ESZCSM rendelet) 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Nem felelt meg minősítés vagy igazoltan elmulasztott záróvizsga esetén a vizsgázó a sikertelen vagy elmulasztott vizsga időpontját követő következő képzési csoport záróvizsgáján pótvizsgát tehet."

10. § Az ESZCSM rendelet

a) 3. §-ában a "díjat és a képzési térítési díjat" szövegrész helyébe a "díjat, a képzési térítési díjat és a pótvizsgadíjat" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés f) pontjában a "díj" szövegrész helyébe a "díj és a pótvizsgadíj" szöveg

lép.

5. A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása

11. § A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vizsgabizottság tagjait a vizsga helyszínéről és időpontjáról

a) a 2. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti kutya esetén legkésőbb az azt megelőző 15 nappal,

b) a 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti kutya esetén legkésőbb az azt megelőző 45 nappal

írásban értesíteni kell."

6. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosítása

12. § A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 2. mellékletében az "általános szociális munkás, szociális munkás" szövegrész helyébe az "általános szociális munkás, szociális munkás, diakónus" szöveg lép.

7. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosítása

13. § (1) A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 10/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A képzésszervező a képzés megkezdése előtt a képzés szervezésére irányuló, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) által rendszeresített és a Szociális Ágazati Portálon közzétett kérelmet nyújt be. A képzésszervező képzési szintenként és szakaszonként külön kérelem benyújtására köteles."

(2) Az R1. 10/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az NSZI a kérelem alapján megvizsgálja a képzés lebonyolításával kapcsolatos személyi, tárgyi és szakmai feltételek megfelelőségét, valamint az oktatási programot, és a kijelöléssel kapcsolatos javaslatát a kérelem benyújtását követő 15 napon belül felterjeszti a miniszternek."

(3) Az R1. 10/B. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A miniszter a kérelem benyújtását követő 30 napon belül írásban dönt a kijelölésről.

(5) A kijelölésről a miniszter által vezetett minisztérium értesíti a képzésszervezőt, aki a döntést tartalmazó értesítés átvételét követően kezdheti meg a vezetőképzést."

14. § Az R1. 14. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1b) Ha a képzésszervező az (1a) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, az NSZI a folyamatban lévő képzést azonnali hatállyal felfüggeszti, és a felfüggesztéstől számított 5 napon belül kezdeményezi a miniszternél a kijelölés visszavonását."

15. § Az R1.

a) 1. § (2) bekezdés f) pontjában a "vagy szociális" szövegrész helyébe a " , szociális menedzser vagy gondoskodáspolitikai" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében a "képzésszervező" szövegrész helyébe a "képzésszervező felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: képzésszervező)" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az R1.

a) 10/A. §-a,

b) 10/B. § (6) bekezdése.

8. A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet módosítása

17. § A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor kell vizsgálni, és azokat az igénybe vevő gyermek tekintetében a szolgáltatás igénybevételének teljes időtartama alatt folyamatosan fennállónak kell tekinteni."

18. § (1) Az R2. 7. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Biztos Kezdet Gyerekházban vezetői munkakörben az a személy foglalkoztatható, aki

rendelkezik az alábbi képesítések valamelyikével:)

"af) felsőfokú mentálhigiénés végzettséggel vagy"

(2) Az R2. 7. § (2) bekezdés a) pontja a következő ag) alponttal egészül ki:

(A Biztos Kezdet Gyerekházban vezetői munkakörben az a személy foglalkoztatható, aki

rendelkezik az alábbi képesítések valamelyikével:)

"ag) egyéb felsőfokú végzettség mellett a Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalattal, és"

19. § (1) Az R2. 15. § (2) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tanodának legalább heti nyolcvan órában olyan személyeket kell foglalkoztatnia, akik rendelkeznek az alábbi képesítések valamelyikével:)

"s) teológus,"

(2) Az R2. 15. § (2) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:

(A tanodának legalább heti nyolcvan órában olyan személyeket kell foglalkoztatnia, akik rendelkeznek az alábbi képesítések valamelyikével:)

"u) diakónus szakképzettség."

20. § Az R2.

a) 7. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában a "szociálpedagógiai" szövegrész helyébe a "felsőfokú szociális" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában a "valamelyikével vagy" szövegrész helyébe a "valamelyikével," szöveg,

c) 15. § (2) bekezdés t) pontjában a "hittantanár." szövegrész helyébe a "hittantanár vagy" szöveg

lép.

9. A szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet módosítása

21. § A szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyertes pályázó pályázatonként legfeljebb három évig, az 1. § (1) bekezdés j) és k) pontja szerinti képzés esetén öt évig terjedő időtartamra jelölhető ki képzőként."

10. Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezése

22. § Hatályát veszti az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet.

11. Az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról szóló 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet hatályon kívül helyezése

23. § Hatályát veszti az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról szóló 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet.

12. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25. § E rendelet

a) 2. §-a és 3. §-a az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdésének,

b) 7. és 9. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 27/2023. (VIII. 3.) BM rendelethez

Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. számú melléklet I. pont 1. alpontja a "9700" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

"98 Bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményben, valamint javítóintézetben végzett egészségügyi ellátás

9800 bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményben, valamint javítóintézetben végzett egészségügyi ellátás"

Tartalomjegyzék