Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

310/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet

informatikai tárgyú, valamint elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, 105. § (3) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. és a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 7. alcím tekintetében a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:)

"p) az automatikus közigazgatási döntéshozatali rendszer vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,"

2. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 65/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"65/A. § Az elektronikus ügyintézési pont az ott benyújtott állandó személyazonosító igazolvány vagy útlevél kiadása iránti kérelem, illetve elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer (a továbbiakban: NEK) kártyafelhasználói regisztráció nyomán felvételezett arcképmást és aláírást a személyiadat- és lakcímnyilvántartásnak küldi meg az állandó személyazonosító igazolvány vagy útlevél, illetve NEK kártya kiállítása céljából."

3. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 3. § (2) bekezdése szerinti szakrendszerek, a keretrendszer és a támogató rendszerek működtetéséhez szükséges SZEÜSZ-ök szolgáltatója a SZEÜSZ-öket, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a számítógépes ingatlannyilvántartási rendszerből történő teljes tulajdoni lap adattartalmára vonatkozó adatszolgáltatását a csatlakozott önkormányzatok részére a Kincstár útján nyújtja. Ez nem zárja ki azt, hogy az önkormányzat - ha az önkormányzati ASP rendszer által nem támogatott feladatok ellátásához ez szükséges - a SZEÜSZ-öket vagy a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv számítógépes ingatlannyilvántartási rendszerből történő teljes tulajdoni lap adattartalmára vonatkozó adatszolgáltatását közvetlenül is igénybe vegye."

4. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet] IV/A. Fejezete a 134/Q. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"Automatikus közigazgatási döntéshozatali rendszer

134/R. § (1) Az automatikus közigazgatási döntéshozatali rendszer (a továbbiakban: AKD) lehetővé teszi, hogy annak használatával

a) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv automatikus döntéshozatali eljárást folytasson le,

b) az arra jogosult elektronikus ügyintézést biztosító szerv automatikus információátvétel útján az eljárás lefolytatásához szükséges adatokat átvegye, és

c) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a döntést elektronikusan hitelesítse.

(2) Az AKD biztosítja a mérlegelést igénylő ügyekben a döntési javaslat készítésének lehetőségét. 134/S. § (1) Az AKD biztosítja

a) az automatizált feldolgozásra alkalmas, strukturált módon előállított elektronikus űrlapon az elektronikus ügyintézést biztosító szervekhez benyújtott kérelmek feldolgozását, valamint a döntéshozatal támogatását,

b) a szolgáltatási szabályzatban meghatározott általános célú részszolgáltatásokat,

c) az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára szervezetspecifikus részszolgáltatások kialakításának lehetőségét,

d) az automatikus döntéshozatalhoz szükséges ügyintézési folyamatok kialakításának lehetőségét a b) és c) pontban megjelölt részszolgáltatások felhasználásával,

e) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által összeállított döntéshozatali folyamat AKD-ban való végrehajtását, valamint

f) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részéről eljáró személy automatikus döntéshozatalhoz szükséges ügyintézési folyamatba történő beavatkozásának lehetőségét.

(2) Az AKD lehetővé teszi, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az AKD-ban biztosított módon a döntéshozatalhoz szükséges adatok beszerzése érdekében gépi szolgáltatás útján, automatikus információátadás keretében az adatokat nyilvántartó szervezettől - a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően - adatot igényelhessen. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az AKD szolgáltatás igénybevételekor nyilatkozik, hogy az automatikus döntéshozatalhoz szükséges, a szolgáltatásban beállított adatigénylése kizárólag olyan adatokra irányul, amelyekre az adatkezelési jogosultsága fennáll.

(3) Az AKD-n keresztül elérhető SZEÜSZ vagy KEÜSZ szolgáltatója részére, valamint az automatikus döntéshozatalt nyújtó elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére erre irányuló kérés esetén az AKD szolgáltatója az azonosítási szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatot azonosítási célból elérhetővé teszi."

5. § A 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 134/O. §-át megelőzően a "IV/A. FEJEZET SZEREPKÖR-TANÚSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS" fejezet címe helyébe a "Szerepkör-tanúsítási szolgáltatás" alcím cím lép.

5. Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet] 9. alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú jogosultat a kártyafelhasználói regisztráció ügyében megilleti az eljárási képesség."

6. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendeletet a kötelezett felhasználó tekintetében az igénybevételi kötelezettség vizsgálatát megalapozó körülmény bekövetkezésétől kell alkalmazni."

8. § A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"3. Az adatközponti szolgáltatások igénybevétele"

9. § A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adatközponti szolgáltatások igénybevétele a 6. § szerinti igénybevételi formában történhet."

10. § (1) A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A (2) bekezdésben meghatározott szervezet - az e rendeletben foglalt kivételekkel -, ha

a) új szakrendszert fejleszt, amely új infrastruktúra-környezet kialakítását igényli,

b) meglévő infrastruktúra amortizációs cseréjét igényli,

c) meglévő infrastruktúra bővítését igényli, vagy

d) meglévő vagy újólag fejlesztett rendszerének üzemeltetését nem képes az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény szerinti besorolási szinthez tartozó követelményeknek megfelelő szinten biztosítani,

köteles a központi szolgáltatóval közösen megvizsgálni, hogy a fejlesztés révén kialakított rendszer vagy szakrendszer alkalmas-e az adatközponti szolgáltatások igénybevételére."

(2) A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség a következő szerveket terheli:]

"e) az a)-d) pontba nem tartozó, a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti szerv."

(3) A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti szerv az adatközponti szolgáltatások igénybevételének kötelező vizsgálatát az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon - az adatközponti szolgáltatások igénybevételéhez szükséges dokumentumokkal együtt - jelenti be a DMÜ-nek."

(4) A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) A (9) bekezdéstől eltérően az adatközponti szolgáltatások igénybevétele esetén a költségvetési előirányzattal nem rendelkező, az e rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet felhasználó a központi szolgáltatónál kezdeményezi, hogy az általa igénybe vett adatközponti szolgáltatásokat - a központi szolgáltatóval előzetesen egyeztetett, az éves üzemeltetési költség összegével megegyező forrás biztosításával - a 10. § (2a) bekezdésében foglalt egyedi direktfinanszírozási szerződés alapján biztosítsa a központi szolgáltató."

11. § (1) A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdéstől eltérően a költségvetési előirányzattal nem rendelkező, az e rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet felhasználó az adatközponti szolgáltatások nyújtására közvetlenül egyedi direktfinanszírozás szerződést köt a szolgáltatóval, melyben a felek rögzítik az adatközponti szolgáltatások pontos tartalmát, a szolgáltatások elvárt szintjét, valamint az általános informatikai biztonsági követelményeket, a szolgáltatás elvárt szintjének mérésére, a felügyeleti szervre és a szolgáltatás kiesése esetén elvárt eljárásrendre vonatkozó szabályozást."

(2) A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdéstől eltérően költségvetési előirányzattal nem rendelkező, az e rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet felhasználó esetén az adatközponti szolgáltatások ellentételezését a felhasználó biztosítja a központi szolgáltatóval közvetlenül megkötött egyedi direktfinanszírozási szerződésben foglalt pénzügyi kötelezettségek központi szolgáltató felé történő teljesítésével."

12. § A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendeletnek az informatikai tárgyú, valamint elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2023. (VII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított és módosított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

13. § A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdés a) pontjában az "ellátó szervezeteknek az alapfeladataik ellátását közvetlenül támogató informatikai rendszerekkel kapcsolatos fejlesztéseire, valamint a védett érdeket érintő feladatokhoz nem kapcsolódó olyan informatikai rendszereikkel kapcsolatos fejlesztéseire, amelyek" szövegrész helyébe az "ellátó szervezetek rendszereivel kapcsolatos fejlesztéseire, amelyek" szöveg,

b) 3. §-ában a "Felhő" szövegrész helyébe a "Virtuális adatközpont" szöveg,

c) 6. § (7) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint 8. § (1) bekezdés a) pontjában az "a központi szolgáltató" szövegrész helyébe az "az adatközponti szolgáltatások" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az "az igénybevételére vagy" szövegrész,

b) 1. § (1) bekezdés c) pontja,

c) 1. § (2) bekezdésében az "igénybevételt vagy" szövegrész,

d) 5. §-a,

e) 6. § (1) bekezdés c) pontjában az "[e § alkalmazásában a továbbiakban az a)-c) pont együtt: fejlesztést alakít ki]" szövegrész,

f) 6. § (3) bekezdés a) pontjában a "- bármilyen okból, ideértve azt, ha a Kormányzati Adatközpont nem rendelkezik a szükséges kapacitással -" szövegrész.

7. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

15. § A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az NHIT a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló kormányrendeletben foglalt megfelelőségértékelő szervezet kijelölési eljárásában javaslattevő szerepet lát el."

8. Az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 684/2020. Korm. rendelet) 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Társaság nem köteles a 2. § a) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektekben részt venni, ha az adott program támogatási intenzitása miatt önerő biztosítása szükséges, és az önerő biztosítása az egyéb programok végrehajtását veszélyezteti."

17. § Hatályát veszti a 684/2020. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "Digitális Kormányzati Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú" szövegrész.

9. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

18. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet] 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A miniszter felügyeli az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszert, valamint az e hálózat infrastrukturális alapját biztosító szervezet tevékenységét."

19. § Hatályát veszti a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 67. § (3) bekezdése.

10. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-14. § és a 21. § az e rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

21. § Hatályát veszti a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 48/2016. (XI. 28.) BM rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék