406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2-4. alcím, 6. alcím és 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 8. és 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cst. vhr.) 1/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Cst. 2. § a) pont aa), ab), ae) és af) alpontja szerinti személy esetében családtámogatási ügyben, valamint a Cst. 2. § a) pont ac) alpontja szerinti személy esetében az anyasági támogatással kapcsolatos eljárásban - kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik, vagy az ügyet jogszabály családtámogatási kifizetőhely hatáskörébe utalja - a kormányhivatal jár el.

(2) A Cst. 2. § a) pont aa)-ad) alpontja szerinti személy esetében

a) a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos, hatósági döntést igénylő eljárásokban - ide nem értve az anyasági támogatást -

aa) ha a kérelmező vagy a kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, a 11. számú mellékletben meghatározott kormányhivatal az ott meghatározott illetékességgel,

ab) az aa) alpontba nem tartozó esetben, ha a kérelmező vagy a kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja - az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez (a továbbiakban: EGT-állam) - folytat keresőtevékenységet, vagy e családtagok valamelyike életvitelszerűen EGT-államban tartózkodik, vagy az ügy elbírálásához EGT-állam hatóságának megkeresése szükséges, Budapest Főváros Kormányhivatala [az aa) és ab) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: EGT-s kormányhivatal];

b) az anyasági támogatás kivételével a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos, hatósági döntést nem igénylő, kizárólag EGT-állam illetékes hatóságával történő, a 27/F. § (1) bekezdése szerinti pénzbeli családi ellátások folyósításának igazolására vonatkozó adatcserére vagy adatigazolásra irányuló eljárásban a Központ

jár el."

2. § (1) A Cst. vhr. 3. § a) pont ai) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Cst. 39. §-a alapján - írásban - be kell jelenteni

a családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama alatt)

"ai) az ellátásra jogosult és a kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagjának az EGT-államban történő munkavállalása vagy önálló vállalkozói tevékenysége folytatásának tényét,"

(2) A Cst. vhr. 3. § b) pont bn) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Cst. 39. §-a alapján - írásban - be kell jelenteni

a gyermekgondozási támogatás folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt)

"bn) az ellátásra jogosult és a kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagjának az EGT-államban történő munkavállalása vagy önálló vállalkozói tevékenysége folytatásának tényét,"

3. § A Cst. vhr. 5/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha az (1) bekezdés szerinti személy házasságot köt, és tartásáról nem a szülő gondoskodik, akkor azonos lakcím esetén is úgy kell tekinteni, hogy a szülővel nem él egy háztartásban."

4. § A Cst. vhr. a következő 5/B. §-sal egészül ki:

"5/B. § A Cst. 9. § (4) bekezdése szerinti, a családi pótlék 50-50%-os megosztására irányuló kérelmet bármelyik szülő előterjesztheti. A kérelemhez csatolni kell

a) a szülők közös nyilatkozatát vagy

b) a bíróság jogerős vagy előzetesen végrehajtható határozatát

arról, hogy a szülők közös szülői felügyeletet gyakorolnak, és a gyermek neveléséről és gondozásáról felváltva, azonos időtartamban gondoskodnak."

5. § A Cst. vhr. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Cst. 37. § (1) bekezdése alkalmazásában a jogosultságot a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától akkor is meg kell állapítani, ha időközben a gyermek elhunyt, de elhalálozásának időpontjáig a kérelmező háztartásában nevelt gyermeknek minősült."

6. § A Cst. vhr.

a) 5. § (6a) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint b) és c) pontjában, 5. § (8) bekezdésében az "az iskoláztatási támogatás" szövegrész helyébe az "a családi pótlék" szöveg,

b) 5. § (8) bekezdésében az "Az iskoláztatási támogatás" szövegrész helyébe az "A családi pótlék" szöveg, valamint az "az iskoláztatási támogatásra" szövegrész helyébe az "a családi pótlékra" szöveg,

c) 10. § (5) bekezdésében az "iskoláztatási támogatás" szövegrész helyébe a "családi pótlék" szöveg,

d) 5/a. számú melléklet címében a "külföldön született" szövegrész helyébe a "külföldön született, külföldön élő" szöveg,

e) 11. számú mellékletében a "b) pont ba) alpontja" szövegrészek helyébe az "a) pont aa) alpontja" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a Cst. vhr.

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 5/a. számú melléklet 1.3. pontjában a " , vagy - ha a kérelmező nem rendelkezik bankszámlaszámmal, akkor a postai úton (pénzfogalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén - a folyósítási cím" szövegrész.

2. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÚjCSOKr.) 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában, ha a vonatkozó építésügyi jogszabályi előírások értelmében sem építési engedélyre, sem egyszerű bejelentésre nincs szükség - különösen a 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontja szerinti esetben -, a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságnak sem feltétele ilyen engedély vagy bejelentés megléte, továbbá az azokhoz kapcsolódó határidők tekintetében

a) az építési engedélyen vagy egyszerű bejelentésen az építési tevékenység megkezdésének,

b) a használatbavételi engedélyen, annak tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványon az építési tevékenység befejezésének

tényét kell érteni."

9. § (1) Az ÚjCSOKr. 30. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egy vagy két gyermek után családi otthonteremtési kedvezmény új lakás építéséhez vagy vásárlásához akkor igényelhető, ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában)

"a) megfelel a következő feltételek valamelyikének:

aa) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt - a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,

ab) büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy

ac) az 5. § a) pontja szerinti igénylőnek minősül, és az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással igazolja, hogy Magyarország területén végzett kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, és"

(2) Az ÚjCSOKr. 30. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) Az (1) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama az (1) bekezdés b) pontja szerinti folyamatos 180 napos időszakba nem számítható be."

10. § (1) Az ÚjCSOKr. 31. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Három vagy több gyermek után családi otthonteremtési kedvezmény új lakás építéséhez vagy vásárlásához akkor igényelhető, ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában)

"a) 30 napnál nem régebbi

aa) okirattal igazolja, hogy - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt - a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszony kivételével -, vagy

ab) az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással az 5. § a) pontja szerinti igénylőként igazolja, hogy a Magyarország területén végzett keresőtevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, valamint"

(2) Az ÚjCSOKr. 31. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak]

"c) olyan időszaknak kell minősülnie, amely alatt az 5. § a) pontja szerinti igénylő Magyarország területén végzett keresőtevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással igazolja,"

[melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.]

(3) Az ÚjCSOKr. 31. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Az (1) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontja szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama az (1) bekezdés b) pontja szerinti 2 éves, valamint a (2) bekezdés szerinti 180 napos időszakba nem számít be."

11. § Az ÚjCSOKr. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fiatal házaspár 8. § (2) bekezdése szerinti gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő - a (2) bekezdés figyelembevételével -

a) egy gyermek vállalása esetén 4 év,

b) két gyermek vállalása esetén 8 év,

c) három gyermek vállalása esetén 10 év."

12. § (1) Az ÚjCSOKr. 43. § (6) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a büntetőjogi felelősség vállalásával tett e rendelet szerinti nyilatkozat helyett - választása szerint - a következők szerint igazolhatja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét:)

"i) annak tényét, hogy a több önálló lakásból álló közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás teljes területére vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn,

ia) közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási szerződéssel,

ib) a tulajdonostársak 20. § (2) bekezdése szerinti határozatával, továbbá ha az igénylő tulajdoni hányadának megszerzése e határozat meghozatalát követően történt, a határozat mellett a tulajdonjog átruházásáról szóló, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre benyújtott okirat másolatával is, vagy

ic) bírósági ítélettel,"

(2) Az ÚjCSOKr. 43. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A 18. § (3a) bekezdése, a 37. § (1) bekezdése, a 45. §, a 47-49. §, valamint a 72. § (11) és (11a) bekezdése szerinti tényeket a hitelintézet a 25. § szerinti helyszíni szemle útján ellenőrzi."

13. § Az ÚjCSOKr. 44. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Lakás építése esetén a bekerülési költségek 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti megfizetésének tényét a bemutatott számlán való feltüntetéssel, átutalással teljesített számla esetén a kifizetést igazoló dokumentum egyidejű csatolásával kell igazolni."

14. § Az ÚjCSOKr. 57. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a fiatal házaspár az igénybe vett megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény összegét a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően önként visszafizeti, a visszafizetendő összeget növelni kell a támogatás folyósításának napjától a visszafizetés napjáig számított, Ptk. szerinti - a 9. § c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezmény esetében a Ptk. szerinti kamat ötszörösének megfelelő -, de legfeljebb 5%-os mértékű kamat összegével."

15. § Az ÚjCSOKr. 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az otthonteremtési kamattámogatásra az 1-3. §-ban, az 5-8. §-ban, a 10-23. §-ban, a 24. § (3) bekezdésében, a 25. és 26. §-ban, a 27. § (3) bekezdésében, a 28. és 29. §-ban, a 30-35. §-ban, a 36. § (1) és (2) bekezdésében, a 37. § (1)-(3b) és (6)-(10) bekezdésében, a 38-41. §-ban, a 43-45. §-ban - a 72. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kölcsön esetében a 61. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a 46-67. §-ban, valamint a 86/A. §-ban foglaltakat is - a 37. § (7) bekezdése tekintetében azzal az eltéréssel, hogy ha a 72. § (1) és (5) bekezdése szerinti kamattámogatással érintett kölcsönre való jogosultság a feltételek későbbi módosítása alapján a korábbinál kevesebb gyermekre is kiterjed, akkor a kamattámogatás visszafizetése tekintetében a módosítás hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelem alapján, de a módosítás hatálybalépését követően megkötött támogatási szerződésekre is az új, kedvezőbb rendelkezések alkalmazandók, amennyiben az azokban foglalt megelőlegezett gyermekvállalás csak részben teljesült - megfelelően alkalmazni kell."

16. § Az ÚjCSOKr. a következő 98. §-sal egészül ki:

"98. § (1) Az egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.)

a) megállapított 2. § (2a) bekezdését, 8. § (2a) bekezdését, 13. § (5) bekezdését, 18. § (3a) és (4) bekezdését, 19. § (1) bekezdését, 20. § (2) bekezdését, 30. § (1) bekezdés a) pontját, valamint (1c) és (2) bekezdését, 31. § (1) bekezdés a) pontját, (2) bekezdés b) és c) pontját, valamint (2b) és (3) bekezdését, 37. § (1) bekezdését, 43. § (6) bekezdés i) és j) pontját, valamint (7) bekezdését, 44. § (10) bekezdését, 49. § (1) bekezdését, 50. § (1a) bekezdését, 51. § (2) bekezdését és (3) bekezdés b) pontját, 57. § (1), (2), (3a) és (9) bekezdését, 69. § (1) bekezdés a) pontját és (3) bekezdését - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Módr11. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 31. § (2) bekezdés a) pontjának szövegrésze, 38. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontjának szövegrésze és 57. § (6) bekezdés a) pontja a Módr11. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra sem alkalmazhatók.

(2) A Módr11. 11. §-ával megállapított 34. § (1) bekezdését csak a Módr11. hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

(3) A Módr11. 15. §-ával megállapított 78. § (1) bekezdését a Módr11. hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő visszafizetés iránti eljárásokra is alkalmazni kell akkor, ha a támogatás visszafizetése a Módr11. hatálybalépéséig teljes egészében még nem történt meg."

17. § Az ÚjCSOKr.

1. 2. § (2a) bekezdésében a "Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjaiban" szövegrész helyébe a "központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában" szöveg,

2. 8. § (2a) bekezdésében a "gyámsága" szövegrész helyébe a "gyámsága vagy gondnoksága" szöveg, valamint a "gyámként" szövegrészek helyébe a "gyámként vagy gondnokként" szöveg,

3. 13. § (5) bekezdésében a "gyám" szövegrész helyébe a "gyám vagy gondnok" szöveg, a "hatóság megnevezését" szövegrész helyébe a "hatóság, bíróság megnevezését" szöveg,

4. 18. § (4) bekezdésében az "arányában," szövegrész helyébe az "arányában meghatározott hányadát" szöveg,

5. 19. § (1) bekezdésében a "költsége" szövegrész helyébe a "költségére," szöveg,

6. 20. § (2) bekezdésében a "használati megállapodás alapján" szövegrész helyébe a "használati megosztási szerződés, a tulajdonostársak - a határozat elfogadását támogató egyes tulajdonostársak neve mellett a tulajdoni hányaduk arányát és az aláírásukat is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt -Ptk. 5:78. § (1) bekezdése szerint meghozott határozata vagy bírósági ítélet alapján" szöveg,

7. 30. § (2) bekezdésében és 31. § (3) bekezdésében a "részesül" szövegrész helyébe a "részesül, vagy ha megváltozott munkaképességű személynek minősül" szöveg,

8. 31. § (2) bekezdés b) pontjában a "jogviszonyt" szövegrész helyébe a "jogviszonyt, vagy" szöveg,

9. 37. § (1) bekezdésében a "kiállítását" szövegrész helyébe a "kiállítását, valamint a 18. § (3a) bekezdése szerinti esetben az építési tevékenység befejezését" szöveg,

10. 43. § (6) bekezdés j) pontjában a "gyámság" szövegrész helyébe a "gyámság vagy gondnokság" szöveg, a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "gyámhatóság vagy bíróság" szöveg,

11. 49. § (1) bekezdésében a "bizonyítvánnyal a hitelintézet" szövegrész helyébe a "bizonyítvánnyal, valamint engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a 43. § (7) bekezdése szerinti módon a hitelintézet" szöveg,

12. 50. § (1a) bekezdés nyitó szövegrészében az "igénylő" szövegrész helyébe az "igénylő vagy a c) pont esetén támogatott személy" szöveg,

13. 50. § (1a) bekezdés b) pontjában a "teljesültek" szövegrész helyébe a "teljesültek, vagy" szöveg,

14. 51. § (2) bekezdésében az "ítélet" szövegrész helyébe a "határozat" szöveg,

15. 51. § (3) bekezdés b) pontjában a "lakóhelyének" szövegrész helyébe a "lakóhelyének - vagy hontalan esetén szálláshelyének -" szöveg,

16. 57. § (1) bekezdésében a "Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni." szövegrész helyébe az "A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a magzat halva születik, vagy a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt." szöveg,

17. 57. § (1) és (2) bekezdésében a "járó" szövegrész helyébe az "a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járó" szöveg,

18. 57. § (2) bekezdésében az "ítélet" szövegrészek helyébe a "határozat" szöveg,

19. 57. § (9) bekezdésében az "e) pontja" szövegrész helyébe az "e) vagy f) pontja" szöveg,

20. 69. § (1) bekezdés a) pontjában a "költség megfizetéséhez" szövegrész helyébe a "költséghez" szöveg,

21. 69. § (3) bekezdésében az "igényelhető" szövegrész helyébe a "vehető igénybe" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az ÚjCSOKr.

a) 31. § (2) bekezdés a) pontjában a "vagy" szövegrész,

b) 38. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozóan" szövegrész,

c) 57. § (6) bekezdés a) pontja.

3. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

19. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: HasználtCSOKr.) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. Együttes igénylők esetén - ha e rendelet kivételt nem tesz - a feltételeknek mindkét igénylő meg kell, hogy feleljen, és a nyilatkozatokat mindkét igénylőnek meg kell tennie. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak."

20. § (1) A HasználtCSOKr. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés c) pont ca), cb) vagy cd) alpontja szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama az (1) bekezdés c) pontja szerinti folyamatos 180 napos időszakba nem számít be."

(2) A HasználtCSOKr. 14. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben)

"f) vállalja lakás bővítése esetén a bekerülési költségek 19. § (4) bekezdése szerinti megfizetését, valamint hogy e tényt a bemutatott számlán való feltüntetéssel, átutalással teljesített számla esetén a kifizetést igazoló dokumentum egyidejű csatolásával igazolja,"

21. § (1) A HasználtCSOKr. 19/E. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama az (1) bekezdés szerinti folyamatos egyéves időszakba nem számít be."

(2) A HasználtCSOKr. 19/E. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 19/D. § (2) bekezdés c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezmény esetén a 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint (10) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában]

"a) megfelel a következő feltételek valamelyikének:

aa) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt - a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,

ab) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

ac) a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylőnek minősül, és az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással tanúsítja, hogy kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, valamint"

(3) A HasználtCSOKr. 19/E. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontja szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama a (2) bekezdés b) pontja szerinti folyamatos 2 éves időszakba nem számít be."

22. § A HasználtCSOKr. 30. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozat helyett - választása szerint - a következők szerint igazolhatja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét:)

"i) annak tényét, hogy a több önálló lakásból álló közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás teljes területére vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn,

ia) közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási szerződéssel,

ib) a tulajdonostársak 7. § (2) bekezdése szerinti határozatával, továbbá ha az igénylő tulajdoni hányadának megszerzése e határozat meghozatalát követően történt, akkor a határozat mellett a tulajdonjog átruházásáról szóló, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre benyújtott okirat másolatával is, vagy

ic) bírósági ítélettel,"

23. § A HasználtCSOKr. 39. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a fiatal házaspár az igénybe vett megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény összegét a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően önként visszafizeti, a visszafizetendő összeget növelni kell a támogatás folyósításának napjától a visszafizetés napjáig számított, Ptk. szerinti, de legfeljebb 5%-os mértékű kamat összegével."

24. § A HasználtCSOKr. 51/I. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az otthonteremtési kamattámogatásra az 1-10. §-ban, a 12-14. §-ban, a 17-25. §-ban, a 27. § (1) bekezdésében, valamint - a 7/A. alcím és a 45. § (2) bekezdése kivételével - a 28-51. §-ban foglaltakat is - a 27. § (1) bekezdése tekintetében azzal az eltéréssel, hogy ha az 51/B. § (1) és (5) bekezdése szerinti kamattámogatással érintett kölcsönre való jogosultság a feltételek későbbi módosítása alapján a korábbinál kevesebb gyermekre is kiterjed, akkor a kamattámogatás visszafizetése tekintetében a módosítás hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelem alapján, de a módosítás hatálybalépését követően megkötött támogatási szerződésekre is az új, kedvezőbb rendelkezések alkalmazandók, amennyiben az azokban foglalt megelőlegezett gyermekvállalás csak részben teljesült - megfelelően alkalmazni kell."

25. § A HasználtCSOKr. a következő 70. §-sal egészül ki:

"70. § (1) Az egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr12.)

a) megállapított 1. § (3) bekezdését, 4. § (3a) bekezdését, 7. § (2) bekezdését, 10. § (10) bekezdését, 13. §-t, 14. § (1) bekezdés c) pontját, (1a) és (2) bekezdését, (3) bekezdés f) pontját, valamint (5) és (7) bekezdését, 16. §-t, 19/D. § (5) bekezdését, 19/E. § (1) és (1a) bekezdését, (2) bekezdés a) pontját és (2a) bekezdését, 19/I. § (1) és (2) bekezdését, 20. § (2) bekezdését, 23. § (3) bekezdését, 26/A. § (1) bekezdését, 30. § (5) bekezdés i) és j) pontját, 36. § (1a) bekezdését, 37. § (2) bekezdését és (3) bekezdés b) pontját, 39. § (1), (2) és (3a) bekezdését, valamint 51/N. § (2) bekezdés a) pontját - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Módr12. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 19/E. § (1) és (2) bekezdésének szövegrésze, 26/A. § (6) bekezdés b) pont ba) alpontjának szövegrésze és 39. § (6) bekezdés a) pontja a Módr12. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra sem alkalmazhatók.

(2) A Módr12. 24. §-ával megállapított 51/I. § (1) bekezdését a Módr12. hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra és megkezdett visszafizetés iránti eljárásokra is alkalmazni kell akkor, ha a támogatás visszafizetése a Módr12. hatálybalépéséig teljes egészében még nem történt meg."

26. § A HasználtCSOKr.

1. 1. § (3) bekezdésében a "legfeljebb két" szövegrész helyébe a "legfeljebb három" szöveg,

2. 4. § (3a) bekezdésében a "Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjaiban" szövegrész helyébe a "központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában" szöveg,

3. 7. § (2) bekezdésében a "használati megállapodás alapján" szövegrész helyébe a "használati megosztási szerződés, a tulajdonostársak - a határozat elfogadását támogató egyes tulajdonostársak neve mellett a tulajdoni hányaduk arányát és az aláírásukat is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt -Ptk. 5:78. § (1) bekezdése szerint meghozott határozata vagy bírósági ítélet alapján" szöveg,

4. 10. § (10) bekezdésében a "gyámsága" szövegrész helyébe a "gyámsága vagy gondnoksága" szöveg,

5. 14. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a "minősül, és legalább 180 napja folyamatosan" szövegrész helyébe a "minősül, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylőként az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással igazolja, hogy Magyarországon folytatott kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, és legalább 180 napja folyamatosan" szöveg,

6. 14. § (2) bekezdésében a "részesül" szövegrész helyébe a "részesül, vagy ha megváltozott munkaképességű személynek minősül" szöveg,

7. 14. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában a "születése" szövegrész helyébe a "születése esetén" szöveg, az "okirat" szövegrész helyébe az "okiratot" szöveg,

8. 14. § (5) bekezdésében a "feltétel" szövegrész helyébe a "feltétel - a (3) bekezdés k) pontja szerinti feltétel kivételével -" szöveg,

9. 14. § (7) bekezdésében a "gyám" szövegrész helyébe a "gyám vagy gondnok" szöveg, a "hatóság megnevezését" szövegrész helyébe a "hatóság, bíróság megnevezését" szöveg,

10. 16. §-ában a "megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt" szövegrész helyébe a "megvásárlására felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint a lakás vásárlása, építése vagy bővítése érdekében igénybe vett korábbi családi otthonteremtési kedvezményt vagy más lakáscélú állami támogatást" szöveg,

11. 19/D. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében és b) pont ba) alpontjában a "vásárlásához" szövegrész helyébe az "építéséhez vagy vásárlásához" szöveg,

12. 19/D. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a "vett igénybe" szövegrész helyébe az "illetve korszerűsítéséhez (felújításához) a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatását vette igénybe" szöveg,

13. 19/E. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "minősül, és legalább egy éve folyamatosan" szövegrész helyébe a "minősül, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylőként az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással igazolja, hogy Magyarországon folytatott kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, és legalább egy éve folyamatosan" szöveg,

14. 19/I. § (1) bekezdésében a "költség megfizetéséhez" szövegrész helyébe a "költséghez" szöveg,

15. 19/I. § (2) bekezdésében az "igényelhető" szövegrész helyébe a "vehető igénybe" szöveg,

16. 20. § (2) bekezdésében az "év." szövegrész helyébe az "év, három gyermek vállalása esetén 10 év." szöveg,

17. 23. § (3) bekezdésében a "költség megfizetésére" szövegrész helyébe a "költséghez" szöveg,

18. 26/A. § (1) bekezdésében az "és a 7/A. alcím szerinti korszerűsítés, illetve bővítés esetén" szövegrész helyébe az "és a 7/A. alcím szerinti - akár vásárlással együttes, akár meglévő lakást érintő - korszerűsítés, valamint bővítés esetén" szöveg,

19. 30. § (5) bekezdés j) pontjában a "gyámság" szövegrész helyébe a "gyámság vagy gondnokság" szöveg, a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "gyámhatóság vagy bíróság" szöveg,

20. 36. § (1a) bekezdés nyitó szövegrészében az "igénylő" szövegrész helyébe az "igénylő vagy a c) pont esetében támogatott személy" szöveg,

21. 36. § (1a) bekezdés b) pontjában a "teljesültek" szövegrész helyébe a "teljesültek, vagy" szöveg,

22. 37. § (2) bekezdésében az "ítélet" szövegrész helyébe a "határozat" szöveg,

23. 37. § (3) bekezdés b) pontjában a "valamennyi gyermek lakóhelye vagy hontalan esetén szálláshelye, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél marad" szövegrész helyébe a "valamennyi gyermek elhelyezésére vagy a szülői felügyeletének rendezésére és lakóhelyének - vagy hontalan esetén szálláshelyének - kijelölésére, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor" szöveg,

24. 39. § (1) bekezdésében a "Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni." szövegrész helyébe az "A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a magzat halva születik, vagy a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt." szöveg,

25. 39. § (1) és (2) bekezdésében a "járó" szövegrész helyébe az "a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járó" szöveg,

26. 39. § (2) bekezdésében az "ítélet" szövegrészek helyébe a "határozat" szöveg,

27. 39. § (6) bekezdés d) pontjában a "két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek" szövegrész helyébe a "két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek, három vállalt gyermek esetében a vállalt első vagy második gyermek" szöveg,

28. 51/N. § (2) bekezdés a) pontjában a "2022. december" szövegrészek helyébe a "2023. március" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a HasználtCSOKr.

a) 19/E. § (1) és (2) bekezdésében a " , valamint (10) bekezdésében" szövegrész,

b) 26/A. § (6) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "korszerűsítés, illetve bővítés céljából történő", valamint az "a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozóan" szövegrész,

c) 39. § (6) bekezdés a) pontja.

4. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

28. § A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: JTCSr.) 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A támogatásra való jogosultság az igénylő vagy - együttes igénylés esetén - az igénylők egyike (1) bekezdés a) pontja szerinti élve született vagy örökbefogadott gyermekének a támogatási kérelem benyújtását megelőzően bekövetkezett halála esetén is fennáll, ha az igénylő az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelel."

29. § A JTCSr. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő lakáscélú jelzáloghitel-tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult. Ha a kérelem benyújtása időpontjában az igénylő már folyósított lakáscélú jelzáloghitel-tőketartozása és annak járulékai összege valamely okból - különösen építési célú jelzáloghitel kölcsönösszegének szakaszos folyósítása miatt - alacsonyabb, mint a megkötött jelzáloghitelszerződésben meghatározott teljes kölcsönösszeg, akkor az igénylő a szerződés szerinti teljes kölcsönösszeg tekintetében jogosult az (1) bekezdés szerinti támogatási összegre, a 14. § (1a) bekezdése szerinti folyósítási szabály alkalmazásával."

30. § A JTCSr. 12. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1b) A 6. § (1a) bekezdése szerinti gyermekre tekintettel igényelt támogatás esetén a kérelem a gyermek halálát követő 180 napos jogvesztő határidőn belül nyújtható be."

31. § A JTCSr. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 7. § (2) bekezdése szerinti esetben, ha a határozat pénzügyi intézményhez történő beérkezése időpontjában a folyósított kölcsönösszeg tőketartozása és annak járulékai összege még alacsonyabb, mint a támogatást megállapító határozat szerint igénybe vehető támogatás összege, akkor a támogatás összegét a pénzügyi intézmény a támogatásnak megfelelő összeg eléréséhez még szükséges kölcsönrészlet folyósítását követő 4 napon belül teljesíti előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára."

32. § A JTCSr. 7. alcíme a következő 15/B. §-sal egészül ki:

"15/B. § (1) Ha a támogatás visszafizetésére kötelezett személy igazolja, hogy tartozásának azonnali vagy egy összegben való megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire való tekintettel számára aránytalanul súlyos anyagi megterhelést jelentene, részére a kormányhivatal méltányosságból a kérelemben megjelölt időtartamú, de legfeljebb

a) 12 hónapos fizetési halasztást vagy

b) 36 hónapos időtartamra szóló részletfizetést

engedélyezhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fizetési kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik, ha a fizetésre kötelezett a kedvezményes fizetési feltételeknek nem vagy csak részben tett eleget."

33. § A JTCSr. a következő 34. §-sal egészül ki:

"34. § (1) Az egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.)

a) megállapított 2. § (1) bekezdés 3. pontját, 11. § a) pontját, 14. § (1) és (1a) bekezdését, 15/A. § (1) bekezdését és 15/B. §-át - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a Módr6. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 4. § (1) bekezdés b) pontjának szövegrésze és 12. § (1a) bekezdésének szövegrésze a Módr6. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokra és megkezdett eljárásokra sem alkalmazhatók.

(2) A Módr6. 34. § c) pontjával megállapított 12. § (1a) bekezdését és 30. §-ával megállapított 12. § (1b) bekezdését csak a 2020. június 30-át követően született vagy örökbefogadott gyermekekre tekintettel benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. A Módr6. 28. §-ával megállapított 6. § (1a) bekezdésére tekintettel azon igénylő, akinek a Módr6. hatálybalépését megelőzően hatályos 6. §-a alapján a támogatásra való jogosultsága nem állt fenn, a kérelmét a Módr6. hatálybalépésének napjától számított 180 napon belül benyújthatja.

(3) Azok a korábbi támogatási kérelmüknek a Módr6. hatálybalépését megelőző benyújtásakor a 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak egyébként megfelelő lakáscélú jelzáloghitellel rendelkező igénylők, akik számára e kérelmük benyújtásáig a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg nem teljes egészét folyósították, és emiatt a Módr6. hatálybalépését megelőzően hatályos 7. § (2) bekezdése alkalmazásával a 7. § (1) bekezdésében foglaltaknál alacsonyabb összegű támogatást állapítottak meg a részükre, a 6. § (2) bekezdésében és a 7. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően még egy alkalommal, a Módr6. hatálybalépésétől számított 60 napon belül jogosultak annak a különbözeti összegnek az igénylésére, amely a Módr6. 29. §-ával megállapított 7. § (2) bekezdésének a korábbi kérelembenyújtás időpontjában való alkalmazhatósága esetén a ténylegesen igénybe vett támogatási összegen felül őket - a 7. § korábbi kérelembenyújtás időpontjában hatályos (1) bekezdése szerinti mértékben - megillette volna.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti újabb kérelem benyújtásakor az annak tárgyát képező lakáscélú jelzáloghitel-tartozás már megszűnt, vagy annak összege alacsonyabb a (3) bekezdés szerint a támogatásból még fennmaradt összegnél, akkor ezek különbözetének kifizetésére is a 14. § (4) bekezdését kell alkalmazni."

34. § A JTCSr.

a) 2. § (1) bekezdés 3. pontjában a "Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Kormányhivatala; ha az előbbiek alapján ugyanazon kérelem ügyében egyidejűleg több kormányhivatal illetékessége is megállapítható lenne, akkor közülük az a kormányhivatal, amelyhez az igénylő a kérelmét először benyújtja" szöveg,

b) 11. § a) pontjában az "elhelyezését jogerős bírósági ítélettel" szövegrész helyébe az "elhelyezését vagy szülői felügyeletének rendezését és lakóhelyének kijelölését jogerős bírósági határozattal" szöveg,

c) 12. § (1a) bekezdés záró szövegrészében a "60 napon" szövegrész helyébe a "180 napos jogvesztő határidőn" szöveg,

d) 14. § (1) bekezdésében a "4 napon belül" szövegrész helyébe az "- az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel -4 napon belül" szöveg,

e) 15/A. § (1) bekezdésében az "1 év" szövegrész helyébe a "2 év" szöveg, a "használati megállapodást vagy bírósági ítéletet" szövegrész helyébe a "használati megosztási szerződést, a tulajdonostársak határozatát vagy bírósági ítéletet" szöveg

lép.

35. § Hatályát veszti a JTCSr.

a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában az "a 6. § (1) bekezdése szerinti," szövegrész,

b) 12. § (1a) bekezdés záró szövegrészében az " , azzal, hogy e határidőnek az igénylő önhibáján kívüli okból történő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének van helye" szövegrész.

5. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról szóló 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

36. § A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról szóló 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kincsr.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"3. § Az Intézet elnökének és elnökhelyettesének díjazását a miniszter állapítja meg a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat szerint. Az elnökre a közigazgatási államtitkár, az elnökhelyettesre a helyettes államtitkár részére megállapított illetményhatárokat kell alkalmazni."

37. § A Kincsr. 2. § (2) bekezdésében a "jogokat az elnök" szövegrész helyébe a "jogokat - a díjazás 3. § szerinti megállapításának kivételével - az elnök" szöveg lép.

6. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

38. § A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Babaváró r.) 2. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:)

"5. támogatott személy: az az igénylő, akivel a hitelintézet kölcsönszerződést köt,"

39. § A Babaváró r. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e rendelet alapján a kormányhivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben a felügyeleti szervre ruházott, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a családpolitikáért felelős miniszter - a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) véleményének kikérésével - gyakorolja."

40. § (1) A Babaváró r. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 3 éves időszak számítása során]

"c) a kölcsönkérelem benyújtása napjának és az azt megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időszaknak kell minősülnie, vagy olyan időszaknak kell minősülnie, amely alatt az (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti igénylő Magyarország területén végzett kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, az a) és b) pont alkalmazása mellett, és"

(2) A Babaváró r. 4. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2c) Az (1) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama az (1) bekezdés c) pontja szerinti 3 éves, valamint a (2) bekezdés c) pontja szerinti folyamatos 180 napos időszakba nem számít be."

(3) A Babaváró r. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető, kivéve

a) ha a korábban már megkötött kölcsönszerződés ellenére a kölcsönösszeg folyósítására nem került sor, vagy

b) a 16. § (6) bekezdése szerinti újabb házasságkötés esetét, ha a támogatott személy korábbi babaváró kölcsöne és a 16. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség fennállása esetén az igénybe vett kamattámogatása - az előző házassága felbontása vagy érvénytelenségének megállapítása miatt - teljes egészében visszafizetésre került."

41. § A Babaváró r. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, az özvegy - vagy mindkét támogatott személy 180 napon belül történő halála esetén az örökös - a halotti anyakönyvi kivonat kiállításának időpontját követő 180 napon belül a hitelintézethez benyújtott kérelme esetén a kamattámogatásra az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően akkor is jogosult, ha nem teljesült a 14. § (1) bekezdése szerinti feltétel.

(2a) A kamattámogatás fennmaradása iránti kérelem 30 napon belüli elbírálását követő 5 napon belül a hitelintézet tájékoztatja a támogatott személyt döntéséről és annak indokáról, valamint elutasító döntés esetén a 20. § szerinti eljárásról.

(2b) Ha az özvegy a 14. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, valamint a 19. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt a házastársa halálát követően teljesíti a tőle származó közös magzatuk által, akkor az e rendelet szerinti támogatott személyekre vonatkozó rendelkezéseket az egyedülálló özvegy támogatott személyre is alkalmazni kell."

42. § A Babaváró r. a következő 35. §-sal egészül ki:

"35. § (1) Az egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.)

a) megállapított 2. § (1) bekezdés 3. és 5. pontját, 3. § (4) bekezdését, 4. § (2) bekezdés c) pontját, valamint (2c) és (5) bekezdését, 5. § (5) bekezdés d) pontját, 6. § (3) és (4) bekezdését, 13. § (2) bekezdését, 14. § (1) bekezdés b) pontját, 15. § (2)-(2b) bekezdését, 16. § (1), (3) és (6) bekezdését, 17. § (1) bekezdését, 19. § (2) bekezdés b) pontját, 20. §-át és 26. § (2) bekezdését a Módr6. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 3. § (3) bekezdésének szövegrésze, 6. § (1) bekezdésének szövegrésze, 9. § (2) bekezdés b) pontjának szövegrésze és 22. § (1) bekezdés a) pontjának szövegrésze a Módr6. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokra, és folyamatban lévő eljárásokra sem alkalmazhatók."

43. § A Babaváró r.

1. 2. § (1) bekezdés 3. pontjában az "- együttes igénylőként -" szövegrész helyébe az "- a 4. § (1a) bekezdésében foglalt eseteket kivéve - együttes igénylőként" szöveg,

2. 5. § (5) bekezdés d) pontjában a "kiállított" szövegrészek helyébe a "30 napnál nem régebben kiállított" szöveg,

3. 6. § (3) bekezdésében a "kölcsönkérelem elbírálásához szükséges" szövegrész helyébe a "kölcsönkérelem, valamint az e rendelet szerinti igénylési feltételek fennállását igazoló dokumentumok, nyilatkozatok valamelyike hiányos vagy hiányzik, vagy az az elbíráláshoz egyébként szükséges" szöveg, az "a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti" szövegrész helyébe a "hiány pótlását vagy a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti" szöveg,

4. 6. § (4) bekezdésében a "kiegészítésre" szövegrész helyébe a "hiánypótlásra vagy kiegészítésre" szöveg,

5. 13. § (2) bekezdésében a "jogosultak" szövegrész helyébe a "jogosultak, kivéve a kamattámogatás fennmaradása iránt a 15. § (2) bekezdése szerint külön benyújtandó kérelem esetét" szöveg,

6. 14. § (1) bekezdés b) pontjában és 19. § (2) bekezdés b) pontjában a "támogatott személyek által közösen" szövegrész helyébe a "4. § (1a) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatott személy által egyedülállóként, vagy a támogatott személyek - vagy a 15. § (3) bekezdése és 16. § (6) bekezdése szerinti esetben a támogatott személy és új házastársa - által közösen" szöveg,

7. 16. § (1) bekezdésében az "ítélet" szövegrész helyébe a "határozat" szöveg,

8. 16. § (1) bekezdésében a "fizetnek." szövegrész helyébe a "fizetnek. Ebben az esetben az e rendeletben szereplő támogatott személyekre vonatkozó rendelkezéseket az egyedülálló támogatott személyre kell alkalmazni." szöveg,

9. 16. § (3) bekezdésében az "ítélet" szövegrészek helyébe a "határozat" szöveg,

10. 16. § (6) bekezdésében az "a 14. § (1) bekezdése szerinti időtartam számítása újrakezdődik, és" szövegrész helyébe az "akkor" szöveg, a 16. § (6) bekezdés b) pontjában az "(1)" szövegrész helyébe az "(1), valamint (3)" szöveg,

11. 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "megelőzően" szövegrész helyébe a "követő 90 napon belül" szöveg,

12. 17. § (1) bekezdés a) pontjában a "támogatott személyek egyike" szövegrész helyébe a "támogatott személyek egyike vagy a 15. § (3) bekezdése és a 16. § (6) bekezdése szerinti esetben a támogatott személy új házastársa" szöveg,

13. 17. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a "támogatott személyek" szövegrész helyébe a "támogatott személyek vagy a 15. § (3) bekezdése és 16. § (6) bekezdése szerinti esetben a támogatott személy és új házastársa" szöveg,

14. 20. § (1) bekezdésében az "és a törlesztésszüneteltetés" szövegrész helyébe a "- valamint a törlesztésszüneteltetés vagy a kamattámogatás fennmaradása -" szöveg, a "fordulhatnak" szövegrész helyébe a "fordulhatnak az elutasításról szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül" szöveg,

15. 20. § (2) és (3) bekezdésében a "gyermekvállalási támogatás" szövegrész helyébe a "gyermekvállalási támogatás - valamint a törlesztésszüneteltetés vagy a kamattámogatás fennmaradása -" szöveg,

16. 26. § (2) bekezdésében a "pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "miniszter, valamint a családpolitikáért felelős miniszter" szöveg

lép.

44. § Hatályát veszti a Baba váró r.

a) 3. § (3) bekezdésében az " , illetve a támogatott személyek" szövegrész,

b) 6. § (1) bekezdésében a " , valamint az e rendelet szerinti igénylési feltételek fennállását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul" szövegrész,

c) 9. § (2) bekezdés b) pontjában az "a várandósgondozásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott várandósgondozási könyvvel vagy" szövegrész,

d) 22. § (1) bekezdés a) pontjában a "késedelmi" szövegrész.

7. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

45. § A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCSAr.) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szerzési támogatást - a b) pontban foglaltak fennállása esetén az államháztartásról szóló törvény szerinti ügyleti kamattal növelten teljes összegben, a c)-f) pont esetén időarányos összegben, az a) pont tekintetében a 6. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetben teljes, ab) alpontja szerinti esetben időarányos összegben -vissza kell fizetni, ha

a) megállapítására a 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat valóságnak meg nem felelő tartalma alapján került sor,

b) a jogosult az elidegenítési tilalom bejegyeztetésével kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti,

c) a szerzési támogatással megszerzett megfelelő befogadóképességű személygépkocsival rendelkező személy az adásvételi vagy pénzügyi lízingszerződés megkötésétől számított három éven belül bármely okból - különösen házasságának felbontása vagy élettársi kapcsolatának nem az élettársa halála miatt bekövetkezett megszűnése miatt, ide nem értve a családi pótlékra jogosító gyermek halálát vagy tankötelezettsége megszűnését - már nem minősül a 3. § d) pontja szerinti nagycsaládosnak,

d) azt örökbefogadott gyermekre tekintettel állapították meg, és a gyermek vonatkozásában az örökbefogadást a szerzési támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsira vonatkozó adásvételi vagy pénzügyi lízingszerződés megkötésének napjától számított két éven belül felbontják,

e) a jogosult a személygépkocsi

ea) átalakítására vonatkozó 9. § (1) bekezdése, vagy

eb) üzembentartói joga átruházására vonatkozó 9. § (2) bekezdése

szerinti tilalmat megsérti, vagy

f) a személygépkocsin harmadik személy hatósági árverés vagy hatósági határozat útján a 9. § (1) bekezdése szerinti 3 éves időszakon belül tulajdonjogot szerzett, kivéve, ha a 11. § (1) bekezdése szerinti jelzálogjog fennállása esetén a Kincstár, mint zálogjogosult követelése a hatósági árverés nyomán a végrehajtási eljárás keretében teljes mértékben kielégítést nyert."

46. § Az NCSAr. a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Az egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3. § d) pontját, 5. § (1) bekezdés b) pontját, 6. § (4) bekezdését, 9. § (1) bekezdését, valamint 12. § (1) és (2) bekezdését a Módr2. hatálybalépését megelőzően létrejött jogviszonyokra és megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell, ide nem értve azon, a 12. § (1) bekezdés a), c) vagy d) pontja szerinti eseteket, ahol a Módr2. hatálybalépéséig a teljes támogatási összeget már visszafizették. Azokban a 12. § (1) bekezdés a), c) vagy d) pontja szerinti esetekben, ahol még nem történt meg a teljes támogatási összeg visszafizetése, az igénylő még fennmaradó visszafizetési kötelezettségét a Módr2.-vel megállapított 12. § (1) bekezdése figyelembevételével kell meghatározni."

47. § Az NCSAr.

a) 3. § d) pontjában a "gyermekét" szövegrész helyébe a "gyermeket" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a "Kincstár" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Kincstár)" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében a "Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Kincstár)" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg,

d) 9. § (1) bekezdésében a "személyek száma vagy" szövegrész helyébe a "személyek számának a 3. § b) pontja szerint előírt minimális mérték alá csökkentését, vagy" szöveg,

e) 12. § (2) bekezdésében az "ítélet" szövegrész helyébe a "határozat" szöveg

lép.

8. A gyermekek napközbeni ellátása veszélyhelyzeti működéséről szóló 510/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

48. § Hatályát veszti a gyermekek napközbeni ellátása veszélyhelyzeti működéséről szóló 510/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet.

9. A veszélyhelyzet során a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról szóló 540/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

49. § Hatályát veszti a veszélyhelyzet során a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról szóló 540/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet.

10. Záró rendelkezések

50. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére