Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

56/2023. (IX. 27.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatásokat szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) és b) pontjában,

a 2., a 4., az 5. és a 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

1. § A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet] 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet (a továbbiakban: Alapszintű-jövedelemtámogatási rendelet) 11., 12., 17. és 21. §-ában meghatározott jogcímek szerinti történelmi bázisjogosultságok használati jogának, valamint a történelmi bázisjogosultságok mennyiségének nyomon követése céljából nyilvántartást kell működtetni. A nyilvántartás működtetését, illetve a működtetés kapcsán felmerülő hatósági feladatokat a Kincstár látja el.

(2) Ha a 2023. évi egységes kérelem keretében kérelmezett, az Alapszintű-jövedelemtámogatási rendelet 11. §-a, 12. §-a és 17. §-a szerinti történelmi bázisjogosultságok tekintetében a jogosultság megállapításáról rendelkező döntés a 6. § (1) bekezdésében meghatározott határnapot követően emelkedik jogerőre, akkor ezen támogatási jogosultságok tekintetében a 2023. támogatási évre vonatkozó átírási kérelem a jogosultság megállapításáról rendelkező döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyújtható be a Kincstárhoz."

2. § A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatásokat szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2023. (IX. 27.) AM rendelettel megállapított 8. §-át a 2023. évi egységes kérelem keretében kérelmezett, az Alapszintű-jövedelemtámogatási rendelet 11. §-a, 12. §-a és 17. §-a szerinti történelmi bázisjogosultságok tekintetében kell alkalmazni."

3. § A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdésében a "17/2023. (IV. 19.) AM rendelet 1. § 19. pontja" szövegrész helyébe a "17/2023. (IV. 19.) AM rendelet 1. § 15. pontja" szöveg lép.

2. A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet módosítása

4. § A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. tagállami keret: az (EU) 2022/2344 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott összeg;"

5. § Az 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Visszatérítésre azon mezőgazdasági termelő jogosult,)

"a) aki 2021. évi közvetlen támogatás iránti kérelmet nyújtott be, és

b) akivel szemben a 2021. évi közvetlen támogatások odaítélése tárgyában hozott és 2023. szeptember 1-jéig véglegessé vált döntések alapján pénzügyi fegyelem kapcsán kiigazítás került alkalmazásra."

6. § Az 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A visszatérítés összegét a Kincstár a 2023. szeptember 1-jéig jogerőre emelkedett, 2021. évi közvetlen támogatás odaítélése tárgyában hozott döntések alapján, a közvetlen támogatás odaítélése tárgyában hozott döntésben alkalmazott pénzügyi fegyelemből adódó csökkentés arányában határozza meg, azzal, hogy a visszatérítések együttes összege nem haladhatja meg az adott évre meghatározott tagállami keretet."

7. § Az 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 6. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"k) a 2022-es pénzügyi évről átvitt előirányzatoknak az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (3) bekezdése szerinti visszatérítéséről szóló, 2022. november 29-i (EU) 2022/2344 bizottsági végrehajtási rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

8. § Az 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet

a) 2. § (1a) bekezdésében az "a tárgyévet követő év augusztus 31-éig" szövegrész helyébe a "2023. szeptember 29-éig" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "a tárgyévet követő év szeptember 21-e" szövegrész helyébe a "2023. szeptember 1-je" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében az "a tárgyévet követő év" szövegrész helyébe a "2023." szöveg,

d) 4. § (1) bekezdésében a "tárgyév" szövegrész helyébe a "2021. év" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 1. § 4. pontja.

3. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

10. § Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet] 3. § (2b) bekezdésében a "14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 15. §-ában" szövegrész helyébe a "14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 14. §-ában" szöveg lép.

11. § A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatásokat szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2023. (IX. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet] megállapított 3. § (2b) bekezdését az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

4. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosítása

12. § Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet] 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Feltételességi rendelet 16. §-a szerinti HMKÁ 8. előírás által érintett mezőgazdasági termelőnek az egységes kérelemben - amennyiben a mezőgazdasági üzem kérelmezett szántóterületének mérete a helyszíni ellenőrzés megállapításán kívüli okból megváltozik, tárgyév szeptember 29-ig - kell feltüntetnie a nem termelő tájképi elemek

a) Feltételességi rendelet 16. §-a szerinti típusát,

b) grafikusan megjelölt elhelyezkedését, valamint

c) kiterjedését a Feltételességi rendelet 15. mellékletében foglalt fizikai kiterjedésre vonatkozó előírásoknak megfelelően."

13. § A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 11. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A kamarai meghatalmazott eljárása esetén a (3) bekezdés b) pontja szerinti egyeztetés eljárásban irányadó határidőt a Kincstár hivatalból egy alkalommal meghosszabbíthatja."

14. § A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 41/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"41/A. § (1) A 41. § a)-d) és f) pontja szerinti támogatáscsökkentéseket és elutasításokat nem kell alkalmazni, ha az azt kiváltó meg nem felelés oka valamely hatóság mulasztása vagy tévedése, és azok a mezőgazdasági termelő részére nem felróhatók.

(2) A 41. § a)-d) és f) pontja szerinti támogatáscsökkentéseket nem kell alkalmazni, ha az azt kiváltó meg nem felelés a mezőgazdasági termelő részére nem felróható, feltéve, hogy e tényt a mezőgazdasági termelő igazolni tudja, vagy arról a Kincstár más módon meggyőződött."

15. § A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a) 1. § 54. pontjában a "vízvédelmi sáv" szövegrész helyébe a "szántón elhelyezkedő, de szántóföldi művelés alatt nem álló vízvédelmi sáv" szöveg,

b) 1. § 63. pontjában az "az 50. pont" szövegrész helyébe az "a 48. pont" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a "figyelemmel a FIG rendelet 4. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglaltakra" szövegrész helyébe a "figyelemmel a FIG rendelet 2. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglaltakra" szöveg,

d) 7. § (6) bekezdés b) pontjában az "a FIG rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe az "a FIG rendelet 4. § b) pontja" szöveg,

e) 24. § (1) bekezdésében az "az egységes kérelemben - az egységes kérelem benyújtására előírt határidőn belül - meg kell jelölnie" szövegrész helyébe az "az egységes kérelemben meg kell jelölnie" szöveg,

f) 34. § (9) bekezdésében a "hibaaránya" szövegrész helyébe az "alapján" szöveg, a "nem haladja meg" szövegrész helyébe a "nem éri el" szöveg

lép.

16. § A 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet a következő 50. §-sal egészül ki:

"50. § E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatásokat szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2023. (IX. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet] megállapított 1. § 54. és 63. pontját, 6. § (4) bekezdését, 7. § (1) és (6) bekezdését, 11. § (3a) bekezdését, 24. § (1) bekezdését, 34. § (9) bekezdését és 41/A. §-át az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

5. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosítása

17. § Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet] 1. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"5a. hüvelyes növény: a 14. melléklet szerinti nitrogénmegkötő növény;"

18. § A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az erózió veszélyeztetett területen történő gazdálkodás esetén az Egységes kérelem rendelet szerinti gazdálkodási napló (a továbbiakban: gazdálkodási napló) vezetése kötelező a 2. melléklet szerinti JFGK 1. tekintetében."

19. § A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 36. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a mezőgazdasági termelő csatolja az Egységes kérelem rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti hatósági engedély másolati példányát, akkor az engedélyben foglalt érzékeny állandó gyepterület feltörése nem minősül meg nem felelésnek.

(6) A (4) bekezdés szerint megállapított meg nem felelés ismétlődése a környezeti szempontból érzékeny gyep visszaállításával kerülhető el. A visszaállítási kötelezettség teljesítését a mezőgazdasági termelőnek a tárgyévet követő egységes kérelemben kell bejelentenie, megjelölve a környezeti szempontból érzékeny gyepterületet, amelyre teljesítette a visszaállítást."

20. § (1) A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 13. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

21. § A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet a következő 42. §-sal egészül ki:

"42. § E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatásokat szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2023. (IX. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet] megállapított 1. § 5a. pontját, 13. § (5) bekezdését, 36. § (5) és (6) bekezdését, valamint 2., 3. és 13. mellékletét az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

22. § A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 2. melléklet E:3 mezőjében a "Helyrehozható" szövegrész helyébe a "Rövid távon helyrehozható" szöveg lép.

6. Az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosítása

23. § Az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet] 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gyakorlat6 keretében karbamid műtrágya kizárólag úgy juttatható ki, hogy azt azonnal bedolgozzák - beleértve a sekély tarlóhántást és -ápolást, valamint minden olyan talajművelési munkálatot, ami garantálja, hogy a készítmény talajfelszín alá kerül -, illetve folyékony karbamid műtrágya esetén az azonnali bedolgozás mellett inhibitort is alkalmaznak a kijuttatás során."

24. § A 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A mikrobiológiai készítmények alkalmazása szántóföldi területen gyakorlat (a továbbiakban: gyakorlat7) keretében a mezőgazdasági termelőnek a tárgyévben a mezőgazdasági üzem szántóterületének legalább 50%-án a talajéletet és a talajállapotot javító mikrobiológiai készítményeket kell alkalmaznia a következő módok valamelyike szerint vagy azok tetszőleges kombinációjában: a vetés előtt, vagy a vetéssel egy menetben kijuttatva és a talajba dolgozva, vagy szármaradványokra kijuttatva, majd azokat a talajba dolgozva, beleértve a sekély tarlóhántást és -ápolást."

25. § A 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet 18. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A gyakorlat10-et nem teljesítettnek kell tekinteni, ha az adminisztratív, illetve helyszíni ellenőrzés keretében megállapításra kerül, hogy)

"d) a kérelmező nem rendelkezik legalább egy, állandó gyeppel hasznosított, egységes kérelemben bejelentett táblával."

26. § A 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet 13. § (6) bekezdés c) pontjában a "nem dolgozta be" szövegrész helyébe a "nem forgatta vagy nem dolgozta be" szöveg lép.

27. § A 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet a következő 37. §-sal egészül ki:

"37. § E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatásokat szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2023. (IX. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet] megállapított 13. § (2) bekezdését, 13. § (6) bekezdés c) pontját, 14. § (1) bekezdését és 18. § (6) bekezdését az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

7. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelethez

A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:3 és B:4 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(B)
(1.)(Meg nem felelés)
(3.)A vizsgált területre vonatkozólag nem áll rendelkezésre hatályos vízjogi üzemeltetési vagy fennmaradási engedély.
(4.)A mezőgazdasági termelőnél nem áll rendelkezésre öntözési üzemnapló, vagy azt nem naprakészen vezeti.

2. melléklet az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelethez

A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 22. és 23. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 24-27. sorral egészül ki:

(ABCDE
1.KövetelményMeg nem felelésmértéksúlytartósság)
22.2.10 Mezőgazdasági üzem területén történő
istállótrágya és silótakarmány tárolása során
be kell tartani a jogszabályi előírásokat.
2.10.1 A gazdálkodó mezőgazdasági
területén az istállótrágya ideiglenes tárolására
vonatkozó előírások be nem tartása.
Gazdaságon kívüliEnyheRövid távon
helyrehozható
23.2.10.2 A silótér aljzata nem szigetelt, illetve
nem kapcsolódik hozzá szigetelt akna.
Gazdaságon belüliEnyheRövid távon
helyrehozható
24.2.10.3 A gazdálkodó nem rendelkezik
a jogszabály szerint szükséges méretű,
megfelelő műszaki paraméterekkel
rendelkező trágyatárolóval, azonban
szemrevételezés, illetve a rendelkezésre álló
információk alapján új eljárás keretén belül
vízvédelmi hatáskörű intézkedés megtétele
nem szükséges.
Gazdaságon belüliEnyheRövid távon
helyrehozható
25.2.10.4 A gazdálkodó nem rendelkezik
a jogszabály szerint szükséges méretű,
megfelelő műszaki paraméterekkel
rendelkező trágyatárolóval, és
a szemrevételezés, illetve a rendelkezésre álló
információk alapján új eljárás keretén belül
vízvédelmi hatáskörű intézkedés megtétele
szükséges.
Gazdaságon belüliKözepesRövid távon
helyrehozható
26.2.10.5 A trágyatároló kapacitása
nem felel meg a jogszabályban előírtaknak.
Gazdaságon belüliEnyheRövid távon
helyrehozható
27.2.11 Az erózió megakadályozása érdekében
2%-nál meredekebb lejtésű területen olyan
művelési módot kell alkalmazni, amely
elősegíti a csapadékvizek talajba jutását.
2.11.1 A 2%-nál meredekebb lejtésű területen
alkalmazott művelési mód nem segíti elő
a csapadékvizek talajba jutását.
Gazdaságon belüliEnyheRövid távon
helyrehozható

3. melléklet az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelethez

A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat C:61 és C:62 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(C)
(1.)(Család)
(61.)Fabaceae
(62.)Fabaceae

Tartalomjegyzék