597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet

a közbiztonság megerősítése érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím és a 2. melléklet tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím és a 3. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7b. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben eljáró hatóságok:)

"i) a járási hivatal a 10. § (2) bekezdése szerinti magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételével"

(kapcsolatos eljárásban.)

2. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 32. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) és (1b) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezett vagy a szállásadó írásképtelen vagy írástudatlan, a 3. számú melléklet 1.8. pontjában és 3. pontjában a szállásadó aláírásánál az eljáró hatóság az "írásképtelen" megjelölést tünteti fel."

3. § Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában a " , valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 89. § (2) bekezdése alapján írásban vagy elektronikus úton a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél" szövegrész,

b) 2. §-ában az "illetve - ha a polgár a nyilatkozatot írásban vagy elektronikus úton a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél tette meg vagy vonta vissza - a kijelölt kormányhivatal" szövegrész.

2. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A Készenléti Rendőrség a személyvédelmi feladatok ellátása keretében - a külpolitikáért felelős miniszter kivételével - a miniszterek részére felső középkategóriájú gépjárművet és hivatásos biztonsági gépjárművezetőt biztosít, amelyek igénybevételéről az érintett miniszter lemondhat.

(4) A Készenléti Rendőrség a rendészetért felelős miniszter és a honvédelemért felelős miniszter részére állandó híradástechnikai összeköttetést biztosít, és gondoskodik lakásuk technikai védelméről."

5. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

6. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 37. §-a a következő (5c) bekezdéssel egészül ki:

"(5c) Lőgyakorlatot törvény alapján a honvédelmi nevelés programjában való közreműködés keretében végző, törvény által kijelölt köztestület az egyedi jóváhagyást igénylő, legfeljebb 0,22-es kaliberű lőfegyverét, lőszerét az általa üzemeltetett lőtéren átengedheti a lőgyakorlaton részt vevő, a tizennegyedik életévét betöltött személynek a lőgyakorlat idejére, a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy felügyelete mellett."

4. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

8. § A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/A. § Az NVSZ a rendőrségről szóló törvényben meghatározottak szerint titkos információgyűjtést végez a 6. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmények megelőzése érdekében."

6. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakon túlmenően az integritás tanácsadó

a) adatvédelmi tisztviselői,

b) esélyegyenlőségi referensi,

c) fegyelmi biztosi és

d) belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos

feladatot is elláthat. Integritás tanácsadói és belső ellenőri feladatok azonos személy által egyidejűleg nem láthatóak el"

10. § Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § Ez a rendelet az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

7. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

11. § Hatályát veszti a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 4. számú melléklete.

8. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a) 33. § 5. pontjában a "bűnüldöző szervénél" szövegrész helyébe a "bűnüldöző vagy nemzetbiztonsági szervénél" szöveg és a "bűnüldözési szervezetnél" szövegrész helyébe a "bűnüldözési, illetve nemzetbiztonsági szervezetnél" szöveg,

b) 33. § 6. pontjában a "bűnüldöző szerveivel" szövegrész helyébe a "bűnüldöző, illetve nemzetbiztonsági szerveivel" szöveg

lép.

9. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

13. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

14. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 14. § (1) bekezdésében a "hatóság arcképmás" szövegrész helyébe a "hatóság, illetve a büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. szerv) a 29. § (2) bekezdésében és a 30. § (2) bekezdésében foglalt esetben arcképmás" szöveg,

b) 2. melléklet a) pontjában a "2. § 15a. pontja" szövegrész helyébe a "6/A. § (2) és (3) bekezdése" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 51. § (3) bekezdés d) pontja.

10. Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 6/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/G. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 67. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek, településképi rendelet és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv, településképi rendelet vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet, településképi rendeletet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 67. sora szerinti, Csenger külterület 0149/41 helyrajzi számú ingatlanon, valamint a Csenger belterület 911/2, 911/3 és 912 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló beruházásra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 80%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 67. sora szerinti, Csenger belterület 911/2, 911/3 és 912 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló beruházásokra vonatkozóan a beépítés módja szabadon álló."

17. § Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. A kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről szóló 396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

18. § A kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről szóló 396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(3) Az 1. § (1) bekezdés d) pontja; a 3. § 1., 3., 6. és 13. pontja; a 6. § (1) bekezdés e)-i) pontja; a 6. § (2) bekezdése; a 6. § (6) bekezdésében a "vagy a beszerzésre vonatkozó igényének" szövegrész; a 7. §; a 9. § (1) bekezdés b) és c) pontja; a 11. §; a 13-16. §; a 17. § nyitó szövegrészében a " , valamint a beszerzési igényben" szövegrész; a 18. § 2024. február 1-jét követően alkalmazandó."

12. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 2. alcím, a 4. alcím, a 7. alcím, a 8. alcím, a 9. alcím és a 11. alcím, az 1. melléklet és a 3. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

20. § E rendelet 9. §-a és 10. §-a az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja a következő t) ponttal egészül ki:

(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)

"t) a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete."

2. melléklet az 597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet II. Speciális kivételek pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottak, továbbá az idegenrendészeti őrzött szálláson, közösségi szálláson elhelyezettek küldeményei, ide nem értve a büntetés-végrehajtási tárgyú és a fogvatartással kapcsolatos ügyben érkező kérelmeket, panaszokat;"

3. melléklet az 597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 27. ponttal egészül ki:

(Az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem a következő adatokat tartalmazza:)

"27. Az ügyintéző viselt nevét, aláírását és a hatóság bélyegzőlenyomatát"

4. melléklet az 597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelethez

Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 67. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának helyszíneKoordinációra kijelölt főispán)
67.Csenger településen új büntetés-
végrehajtási intézet és az ahhoz
kapcsolódó egyéb beruházások
megvalósítása
Csenger külterületi 0149/41 helyrajzi
számú, valamint a Csenger belterületi
911/2, 911/3 és 912 helyrajzi számú
ingatlanok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán

Tartalomjegyzék